(EU) 2021/1099Nařízení Komise (EU) 2021/1099 ze dne 5. července 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 238, 6.7.2021, s. 29-31 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 5. července 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. července 2021 Nabývá účinnosti: 26. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.6.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 238/29


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1099

ze dne 5. července 2021,

kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (1), a zejména na čl. 31 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Látka 4-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]fenol (běžný název: deoxyarbutin, název podle INCI: tetrahydropyranyloxy fenol), jež v současnosti není upravena nařízením (ES) č. 1223/2009, vede k uvolnění 1,4-dihydroxybenzenu (název podle INCI: hydrochinon). Hydrochinon je zařazen v seznamu látek zakázaných pro použití v kosmetických přípravcích v položce 1339 přílohy II nařízení (ES) č. 1223/2009 s výjimkou položky 14 v příloze III uvedeného nařízení.

(2)

Použití deoxyarbutinu v kosmetických přípravcích bylo posouzeno Vědeckým výborem pro bezpečnost spotřebitele (VVBS). Ve svém stanovisku přijatém dne 25. června 2015 (2) dospěl VVBS k závěru, že vzhledem k obavám ohledně bezpečnosti, jež vyvstaly v souvislosti s životním cyklem výrobků obsahujících tuto látku, nelze používání deoxyarbutinu do 3 % v krémech na obličej považovat za bezpečné (3).

(3)

Na základě uvedeného stanoviska by mělo být použití deoxyarbutinu v kosmetických přípravcích zakázáno a tato látka by měla být doplněna na seznam zakázaných látek v příloze II nařízení (ES) č. 1223/2009.

(4)

Látka 1,3-dihydroxy-2-propanon (INCI název: dihydroxyaceton) je kosmetická přísada s hlášenými funkcemi pleťového kondicionéru a zhnědnutí pleti. Dihydroxyaceton není v současné době regulován nařízením (ES) č. 1223/2009.

(5)

Ve svém stanovisku přijatém ve dnech 3.–4. března 2020 (4) považoval VVBS dihydroxyaceton za bezpečný při použití jako přísada přípravků k barvení vlasů v aplikacích, které se neoplachují (neoxidační), v koncentraci nejvýše 6,25 %. Dále VVBS v uvedeném stanovisku dospěl k závěru, že použití dihydroxyacetonu jako přísady přípravků k barvení vlasů v aplikacích, které se neoplachují (neoxidační), v koncentraci nejvýše 6,25 % spolu s použitím samoopalovacího mléka a krému na obličej v koncentraci nejvýše 10 % dihydroxyacetonu se rovněž považuje za bezpečné.

(6)

Na základě těchto závěrů je nezbytné doplnit do přílohy III nařízení (ES) č. 1223/2009 novou položku, která umožní omezené použití dihydroxyacetonu pouze v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů v koncentraci nejvýše 6,25 % a v samoopalovacích přípravcích v koncentraci nejvýše 10 %.

(7)

Nařízení (ES) č. 1223/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Je vhodné stanovit přiměřené lhůty, aby se výrobní odvětví mohlo přizpůsobit novým požadavkům na používání dihydroxyacetonu v kosmetických přípravcích a postupně ukončit uvádění na trh a dodávání kosmetických přípravků, jež tyto požadavky nesplňují.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1223/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. července 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  VVBS (Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele), Opinion on deoxyarbutin - Tetrahydropyranyloxy Phenol, 25. června 2015, SCCS/1554/15.

(3)  Viz oddíl 4 uvedeného stanoviska.

(4)  VVBS (Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele), Opinion on Dihydroxyacetone - DHA, 3.–4. března 2020, SCCS/1612/19.


PŘÍLOHA

Nařízení (ES) č. 1223/2009 se mění takto:

1)

V příloze II se doplňuje nová položka, která zní:

Referenční

číslo

Identifikace látky

Chemický název/INN

Číslo CAS

Číslo ES

a

b

c

d

1657

4-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]fenol (deoxyarbutin, tetrahydropyranyloxy fenol)

53936-56-4“

 

2)

V příloze III se doplňuje nová položka, která zní:

Referenční číslo

Identifikace látky

Omezení

Znění podmínek použití a upozornění

Chemický název/INN

Název v seznamu přísad podle společné nomenklatury

Číslo CAS

Číslo ES

Druh výrobku, části těla

Nejvyšší koncentrace v přípravku připraveném k použití

Jiné

a

b

c

d

e

f

g

d

h

321

1,3-dihydroxy-2-propanon

dihydroxyaceton

96-26-4

202-494-5

a)

Látka k barvení vlasů v neoxidačních přípravcích k barvení vlasů  (*1)

b)

Samoopalovací přípravky  (*1)

a)

6,25 %

b)

10 %“

 

 


(*1)  Ode dne 26. ledna 2022 nesmí být na trh Unie uváděny přípravky k barvení vlasů a samoopalovací přípravky, jež obsahují uvedenou látku a nejsou v souladu s těmito omezeními. Ode dne 22. dubna 2022 nesmí být na trh Unie dodávány přípravky k barvení vlasů a samoopalovací přípravky, jež obsahují uvedenou látku a nejsou v souladu s těmito omezeními.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU