(EU) 2021/1097Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1097 ze dne 1. července 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Garbanzo de Fuentesaúco“ (CHZO))

Publikováno: Úř. věst. L 238, 6.7.2021, s. 4-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 1. července 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. července 2021 Nabývá účinnosti: 26. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.6.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 238/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1097

ze dne 1. července 2021,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Garbanzo de Fuentesaúco“ (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Španělska o schválení změny specifikace chráněného zeměpisného označení „Garbanzo de Fuentesaúco“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 1485/2007 (2).

(2)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Garbanzo de Fuentesaúco“ (CHZO) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. července 2021.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1485/2007 ze dne 14. prosince 2007 o zápisu některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Carne de Bísaro Transmontano nebo Carne de Porco Transmontano (CHOP), Szegedi szalámi nebo Szegedi téliszalámi (CHOP), Pecorino di Filiano (CHOP), Cereza del Jerte (CHOP), Garbanzo de Fuentesaúco (CHZO), Lenteja Pardina de Tierra de Campos (CHZO), Λουκούμι Γεροσκήπου (Loukoumi Geroskipou) (CHZO), Skalický trdelník (CHZO)) (Úř. věst. L 330, 15.12.2007, s. 13).

(3)  Úř. věst. C 82, 11.3.2021, s. 14.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU