(EU) 2021/1096Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1096 ze dne 21. dubna 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o ustanovení o označování směsek

Publikováno: Úř. věst. L 238, 6.7.2021, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 21. dubna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. července 2021 Nabývá účinnosti: 25. května 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.6.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 238/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1096

ze dne 21. dubna 2021,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o ustanovení o označování směsek

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008 (1), a zejména na čl. 50 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2019/787 podstatně přepracovalo některá ustanovení týkající se výroby a označování lihovin a potravin vyrobených za použití lihovin jako složek.

(2)

Zejména čl. 13 odst. 3 nařízení (EU) 2019/787 rozšiřuje působnost ustanovení o označování míchaných lihovin vytvářejících lihoviny, které nesplňují požadavky žádné kategorie lihovin, na směsky spadající pod různá zeměpisná označení nebo kombinací lihovin, které spadají pod zeměpisná označení, s lihovinami, které nespadají pod žádné zeměpisné označení.

(3)

Proto v souladu s čl. 13 odst. 3 nařízení (EU) 2019/787 mohou být zákonné názvy stanovené v kategoriích lihovin uvedených v příloze I uvedeného nařízení nebo zeměpisná označení lihovin uvedeny pouze v seznamu alkoholových složek uvedených ve stejném zorném poli jako zákonný název lihoviny. To znamená, že kategorie lihovin, pod kterou směska, na kterou se vztahuje uvedené ustanovení, spadá, nemůže být použita jako její zákonný název. Jediná odchylka stanovená v uvedeném článku se týká směsek vyrobených z lihovin stejného zeměpisného označení nebo směsek, ve kterých žádná lihovina nespadá pod určité zeměpisné označení. V případě těchto směsek může být odpovídající kategorie lihovin použita jako zákonný název v popisu, obchodní úpravě nebo označení směsky.

(4)

V souladu s definicemi stanovenými v čl. 3 odst. 11 a 12 nařízení (EU) 2019/787 jsou však směsky kombinací dvou nebo více lihovin stejné kategorie, které mají pouze malé rozdíly ve složení. Takto vyrobené lihoviny proto nutně patří do stejné kategorie lihovin jako původní lihoviny před smícháním. V čl. 10 odst. 2 uvedeného nařízení se stanoví, že pro lihoviny, které splňují požadavky stanovené v kategorii lihovin uvedené v příloze I, se jako jejich zákonný název používá název uvedené kategorie. V souladu s tímto požadavkem se název kategorie, do které směsky patří, použije jako zákonný název pro všechny směsky, nejen pro ty, na které se vztahuje výjimka podle čl. 13 odst. 3 čtvrtého pododstavce uvedeného nařízení.

(5)

Aby se odstranil nesoulad mezi povinnostmi týkajícími se označování směsek vyplývajícími z čl. 10 odst. 2 a čl. 13 odst. 3 nařízení (EU) 2019/787 a aby byla zajištěna právní jistota pro výrobce lihovin a legitimní informace pro spotřebitele, je proto vhodné vyjasnit zvláštní ustanovení o označování vztahující se na směsky, včetně směsek vznikajících kombinací lihovin spadajících pod různá zeměpisná označení nebo kombinací lihovin, které spadají pod zeměpisná označení, s lihovinami, které nespadají pod žádné zeměpisné označení. Je rovněž nezbytné změnit čl. 3 odst. 3 a čl. 10 odst. 7 uvedeného nařízení, které odkazují na tato zvláštní ustanovení o označování.

(6)

Nařízení (EU) 2019/787 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

V souladu s čl. 51 odst. 3 nařízení (EU) 2019/787 a s cílem zabránit jakémukoliv právnímu vakuu by se toto nařízení mělo použít se zpětnou působností ode dne 25. května 2021,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2019/787 se mění takto:

1)

v článku 3 se bod 3 nahrazuje tímto:

„3)

„narážkou“ přímý nebo nepřímý odkaz na jeden či více zákonných názvů stanovených v kategoriích lihovin v příloze I nebo na jedno či více zeměpisných označení lihovin, kromě odkazu ve složeném výrazu nebo v seznamu složek uvedených v čl. 13 odst. 2 až 4, v popisu, obchodní úpravě a při označování:

a)

jiné potraviny než lihoviny, nebo

b)

lihoviny, která splňuje požadavky stanovené pro kategorie 33 až 40 přílohy I;“;

2)

v čl. 10 odst. 7 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„7.

Aniž jsou dotčeny články 11 a 12 a čl. 13 odst. 2 až 4, je zakázáno používat zákonné názvy uvedené v odstavci 2 tohoto článku nebo zeměpisná označení v popisu, obchodní úpravě nebo označení jakéhokoli nápoje, který nesplňuje požadavky pro příslušnou kategorii uvedenou v příloze I nebo pro příslušné zeměpisné označení. Tento zákaz platí také v případě, že jsou tyto zákonné názvy nebo zeměpisná označení použity ve spojení se slovy nebo obraty, jako jsou „jako“, „typ“, „druh“, „značka“, „příchuť“ nebo jakékoli jiné podobné výrazy“.

3)

Článek 13 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.

V případě míchané lihoviny mohou být zákonné názvy stanovené v kategoriích lihovin uvedených v příloze I nebo zeměpisná označení lihovin uvedeny pouze v seznamu alkoholových složek uvedených ve stejném zorném poli jako zákonný název lihoviny.

V případě uvedeném v prvním pododstavci musí být seznam alkoholových složek doprovázen nejméně jedním z výrazů uvedených v čl. 10 odst. 6 písm. e). Seznam alkoholových složek i doprovodný výraz se uvádějí ve stejném zorném poli jako zákonný název míchané lihoviny jednotným písmem stejného typu a barvy a nesmějí být větší než poloviční velikost písma použitého pro zákonný název.

Podíl každé alkoholové složky na seznamu alkoholových složek je kromě toho vyjádřen nejméně jednou jako procentní podíl v sestupném pořadí podle použitého množství. Tento podíl se rovná podílu jednotlivé složky obsahu čistého alkoholu na celkovém obsahu čistého alkoholu v míchané lihovině vyjádřenému v procentech objemových.“;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„3a.

V případě směsky nese lihovina zákonný název stanovený pro příslušnou kategorii lihovin uvedenou v příloze I.

V případě směsek vzniklých kombinací lihovin spadajících pod různá zeměpisná označení nebo kombinací lihovin, které spadají pod zeměpisná označení, s lihovinami, které nespadají pod žádné zeměpisné označení, se použijí tyto podmínky:

a)

popis, obchodní úprava nebo označení směsky mohou obsahovat zákonné názvy stanovené v příloze I nebo zeměpisná označení odpovídající lihovinám, které byly smíšeny, pokud jsou tyto názvy uvedeny:

i)

výhradně na seznamu všech alkoholových složek obsažených ve směsce, jenž je uveden jednotným písmem stejného typu a barvy, které nesmí být větší než poloviční velikost písma použitého pro zákonný název; a

ii)

alespoň jednou ve stejném zorném poli jako zákonný název směsky;

b)

seznam alkoholových složek musí být doprovázen nejméně jedním z výrazů uvedených v čl. 10 odst. 6 písm. d);

c)

podíl každé alkoholové složky na seznamu alkoholových složek je vyjádřen nejméně jednou jako procentní podíl v sestupném pořadí podle použitého množství. Tento podíl se rovná podílu jednotlivé složky obsahu čistého alkoholu na celkovém obsahu čistého alkoholu ve směsce vyjádřenému v procentech objemových.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 25. května 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. dubna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU