(EU) 2021/1091Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1091 ze dne 2. července 2021, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/159 o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli

Publikováno: Úř. věst. L 236, 5.7.2021, s. 47-50 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. července 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. července 2021 Nabývá účinnosti: 1. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.5.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 236/47


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1091

ze dne 2. července 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/159 o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/478 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech dovozu (1), a zejména na článek 16 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí (2), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/1029 (3) prodloužila Komise ochranné opatření na dovoz některých výrobků z oceli uložené podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/159 (4).

(2)

Příloha prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1029 obsahuje písařskou chybu. Celkové celní kvóty pro kategorii 4 byly uvedeny správně, avšak rozdělení mezi kategorie 4A a 4B a rozdělení podle zemí a zbytkové celní kvóty nebyly uvedeny správně.

(3)

Komise se domnívá, že tuto chybu je třeba opravit, aby bylo možné celní kvóty řádně přidělit, a to s účinkem ode dne 1. července 2021.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ochranná opatření vydaným podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) 2015/478 a čl. 22 odst. 3 nařízení (EU) 2015/755,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V tabulce IV.1 s názvem „Objemy celních kvót“ v příloze IV prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/159 se část, která se týká kategorií výrobků 4A a 4B, nahrazuje tabulkou v příloze I.

Článek 2

V tabulce IV.2 s názvem „Objemy celkových celních kvót za trimestr“ v příloze IV prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/159 se část, která se týká kategorií výrobků 4A a 4B, nahrazuje tabulkou v příloze II.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto nařízení se použije ode dne 1. července 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. července 2021

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 83, 27.3.2015, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 33.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1029 ze dne 24. června 2021, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/159 za účelem prodloužení ochranného opatření na dovoz některých výrobků z oceli (Úř. věst. L 225I, 25.6.2021, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 31, 1.2.2019, s. 27.


PŘÍLOHA I

„4.A

Pokovené plechy

Kódy TARIC: 7210410020 , 7210410030 , 7210490020 , 7210490030 , 7210610020 , 7210610030 , 7210690020 , 7210690030 , 7212300020 , 7212300030 , 7212506120 , 7212506130 , 7212506920 , 7212506930 , 7225920020 , 7225920030 , 7225990011 , 7225990022 , 7225990023 , 7225990041 , 7225990045 , 7225990091 , 7225990092 , 7225990093 , 7226993010 , 7226993030 , 7226997011 , 7226997013 , 7226997091 , 7226997093 , 7226997094

Korejská republika

34 726,32

34 726,32

33 971,40

34 348,86

35 768,11

35 768,11

34 990,54

35 379,32

36 841,15

36 841,15

36 040,26

36 440,70

25 %

09.8816

Indie

49 638,36

49 638,36

48 559,27

49 098,82

51 127,51

51 127,51

50 016,05

50 571,78

52 661,34

52 661,34

51 516,53

52 088,93

25 %

09.8817

Spojené království

32 719,56

32 719,56

32 008,27

32 363,92

33 701,15

33 701,15

32 968,52

33 334,83

34 712,19

34 712,19

33 957,57

34 334,88

25 %

09.8979

Ostatní země

439 629,02

439 629,02

430 071,87

434 850,45

452 817,89

452 817,89

442 974,02

447 895,96

466 402,42

466 402,42

456 263,24

461 332,84

25 %

 ((5))

4.B

Kódy KN: 7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7226 99 10 Kódy TARIC: 7210410080 , 7210490080 , 7210610080 , 7210690080 , 7212300080 , 7212506180 , 7212506980 , 7225920080 , 7225990025 , 7225990095 , 7226993090 , 7226997019 , 7226997096

Čína

118 662,79

118 662,79

116 083,16

117 372,98

122 222,67

122 222,67

119 565,66

120 894,17

125 889,35

125 889,35

123 152,63

124 520,99

25 %

09.8821

Korejská republika

154 003,68

154 003,68

150 655,77

152 329,73

158 623,79

158 623,79

155 175,45

156 899,62

163 382,50

163 382,50

159 830,71

161 606,61

25 %

09.8822

Indie

70 874,00

70 874,00

69 333,27

70 103,64

73 000,22

73 000,22

71 413,26

72 206,74

75 190,23

75 190,23

73 555,66

74 372,95

25 %

09.8823

Spojené království

32 719,56

32 719,56

32 008,27

32 363,92

33 701,15

33 701,15

32 968,52

33 334,83

34 712,19

34 712,19

33 957,57

34 334,88

25 %

09.8980

Ostatní země

99 301,05

99 301,05

97 142,33

98 221,69

102 280,08

102 280,08

100 056,60

101 168,34

105 348,48

105 348,48

103 058,30

104 203,39

25 %

 ((6))


((5))  Od 1.7. do 31.3.: 09.8609

Od 1.4. do 30.6.: 09.8610

Od 1.4. do 30.6.: Pro Indii*, Korejskou republiku* a Spojené království*: 09.8570 *V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s čl. 1 odst. 5.

((6))  Od 1.7. do 31.3.: 09.8611

Od 1.4. do 30.6.: 09.8612

Od 1.4. do 30.6.: Pro Čínu*: 09.8581, pro Korejskou republiku*: 09.8582, pro Indii*: 09.8583, pro Spojené království*: 09.8584 *V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s čl. 1 odst. 5.“


PŘÍLOHA II

„4A

Ostatní země

439 629,02

439 629,02

430 071,87

434 850,45

452 817,89

452 817,89

442 974,02

447 895,96

466 402,42

466 402,42

456 263,24

461 332,84

4B

Ostatní země

99 301,05

99 301,05

97 142,33

98 221,69

102 280,08

102 280,08

100 056,60

101 168,34

105 348,48

105 348,48

103 058,30

104 203,39 “


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU