(EU) 2021/1089Nařízení Komise (EU) 2021/1089 ze dne 30. června 2021, kterým se stanoví ukončení rybolovu ďasovitých v oblastech 8c 9 a 10, jakož i ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 pro plavidla plující pod vlajkou Francie

Publikováno: Úř. věst. L 236, 5.7.2021, s. 7-9 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. června 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. července 2021 Nabývá účinnosti: 6. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.5.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 236/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1089

ze dne 30. června 2021,

kterým se stanoví ukončení rybolovu ďasovitých v oblastech 8c 9 a 10, jakož i ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 pro plavidla plující pod vlajkou Francie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2021/92 (2) stanoví kvóty na rok 2021.

(2)

Podle informací, které Komise obdržela, úlovky populace ďasovitých v oblastech 8c, 9 a 10, jakož i ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 pro plavidla plující pod vlajkou Francie vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2021.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená Francii pro populaci ďasovitých v oblastech 8c, 9 a 10, jakož i ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 na rok 2021, jak je uvedeno v příloze, se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

1.   Rybolov populace uvedené v článku 1 plavidly plujícími pod vlajkou Francie nebo registrovanými ve Francii se zakazuje od data stanoveného v příloze. Zakazuje se zejména vyhledávat ryby, nahazovat, pokládat nebo vytahovat lovné zařízení za účelem rybolovu této populace.

2.   Přeprava, uchovávání na palubě, zpracovávání na palubě, přemísťování, umísťování do klecí, výkrm a vykládka ryb a produktů rybolovu z této populace odlovené těmito plavidly zůstávají povoleny pro úlovky odlovené před tímto dnem.

3.   Neúmyslné úlovky druhů z uvedené populace těmito plavidly musí být vyloveny a uchovány na palubě rybářských plavidel, zaznamenány, vyloženy a započítány do kvót v souladu s článkem 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (3).

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. června 2021.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Virginijus SINKEVIČIUS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2021/92 ze dne 28. ledna 2021, kterým se pro rok 2021 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 31, 29.1.2021, s. 31).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).


PŘÍLOHA

Č.

08/TQ92

Členský stát

Francie

Populace

ANF/8C3411

Druh

Ďasovití (Lophiidae)

Oblast

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

Datum ukončení

3. 6. 2021


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU