(EU) 2021/1087Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1087 ze dne 7. dubna 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139, pokud jde o aktualizaci odkazů na ustanovení Chicagské úmluvy (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 236, 5.7.2021, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 7. dubna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. července 2021 Nabývá účinnosti: 25. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.5.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 236/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1087

ze dne 7. dubna 2021,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139, pokud jde o aktualizaci odkazů na ustanovení Chicagské úmluvy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Letadla, kromě bezpilotních letadel, a jejich motory, vrtule, letadlové části a nezastavěné vybavení by měly splňovat požadavky na ochranu životního prostředí. Nařízení (EU) 2018/1139 tyto požadavky stanoví odkazem na konkrétní ustanovení Chicagské úmluvy, která tyto požadavky obsahují.

(2)

Na páté schůzi svého 219. zasedání dne 11. března 2020 přijala Rada ICAO změnu 13 přílohy 16 ICAO svazku I Chicagské úmluvy „Hluk letadel“, změnu 10 svazku II Chicagské úmluvy „Emise letadlových motorů“ a změnu 1 svazku III Chicagské úmluvy „Emise CO2 letounů“. Tyto změny vstoupily v platnost a staly se použitelnými pro všechny členské státy dne 1. ledna 2021.

(3)

Odkazy na ustanovení Chicagské úmluvy by proto měly být aktualizovány a nařízení (EU) 2018/1139 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením vycházejí ze stanoviska č. 03/2020 vydaného Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (EASA) v souladu s čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1139 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Co se týče hluku a emisí, tato letadla a jejich motory, vrtule, letadlové části a nezastavěné vybavení musí splňovat požadavky na ochranu životního prostředí obsažené v ustanoveních změny 13 svazku I, změny 10 svazku II a změny 1 svazku III přílohy 16 Chicagské úmluvy, platné ke dni 1. ledna 2021.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. dubna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU