(EU) 2021/1080Nařízení Komise (EU) 2021/1080 ze dne 28. června 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standardy 16, 37 a 41 a mezinárodní standardy účetního výkaznictví 1, 3 a 9 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 234, 2.7.2021, s. 90-98 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. června 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. července 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.2.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 234/90


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1080

ze dne 28. června 2021,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standardy 16, 37 a 41 a mezinárodní standardy účetního výkaznictví 1, 3 a 9

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

1)

Nařízením Komise (ES) č. 1126/2008 (2) byly přijaty některé mezinárodní standardy a interpretace, které existovaly ke dni 15. října 2008.

2)

Dne 14. května 2020 zveřejnila Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) několik menších změn mezinárodního účetního standardu (IAS) 16 Pozemky, budovy a zařízení, IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva a mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) 3 Podnikové kombinace. Tyto změny poskytují další objasnění pro jednotnější uplatňování standardů nebo se jimi aktualizují odkazy.

3)

Dne 14. května 2020 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) v rámci procesu soustavného zkvalitňování rovněž dokument Roční zdokonalení standardů IFRS pro cyklus 2018–2020. Roční zdokonalení je zaměřeno na zjednodušení a vyjasnění stávajících standardů. Cílem ročních zdokonalení je vyřešit nenaléhavé, avšak nezbytné otázky projednávané radou IASB během projektového cyklu, které se týkají pasáží mezinárodních standardů účetního výkaznictví s nedostatečnou konzistentností nebo pasáží, jejichž znění je třeba vysvětlit. Roční zdokonalení zahrnují změny IAS 41 Zemědělství, IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a IFRS 9 Finanční nástroje.

4)

Po konzultaci s Evropskou poradní skupinou pro účetní výkaznictví dospěla Komise k závěru, že změny IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení, IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva, IAS 41 Zemědělství, IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, IFRS 3 Podnikové kombinace a IFRS 9 Finanční nástroje splňují kritéria pro přijetí stanovená v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002.

5)

Nařízení (ES) č. 1126/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro účetnictví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 1126/2008 se mění takto:

a)

Mezinárodní účetní standard (IAS) 16 Pozemky, budovy a zařízení se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

b)

IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

c)

IAS 41 Zemědělství se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení;

d)

mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení;

e)

IFRS 3 Podnikové kombinace se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

f)

Mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 9 Finanční nástroje se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení;

Článek 2

Změny uvedené v článku 1 začnou jednotlivé společnosti uplatňovat nejpozději prvním dnem prvního účetního období, které začíná dne sobota 1. ledna 2022 nebo po tomto datu.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. června 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1).


PŘÍLOHA

Změny IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení

Změny IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky

Změny IFRS 3 Podnikové kombinace

Roční zdokonalení standardů IFRS pro cyklus 2018–2020

Změny IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení

Mění se odstavce 17 a 74. vkládají se nové odstavce 20 A, 74 A, 80D a 81N. Požadavky uvedené původně v odst. 74 písm. d) nebyly změněny, ale byly přesunuty do odst. 74 A písm. a).

OCENĚNÍ K OKAMŽIKU UZNÁNÍ

...

Součásti pořizovacích nákladů

...

17.

Příklady přímo přiřaditelných nákladů jsou:

...

e)

náklady na odzkoušení správné funkčnosti aktiva (tj. posouzení, zda technická a fyzická výkonnost aktiva je taková, že je možné aktivum použít ve výrobě nebo k zásobování zbožím či službami, za účelem pronájmu jiným osobám, nebo k administrativním účelům); a

...

...

20 A

Během uvádění pozemků, budov a zařízení na místo a do stavu nezbytného k tomu, aby je bylo možné provozovat způsobem zamýšleným vedením, mohou být vyrobeny určité položky (například vzorky vyrobené při testování toho, zda aktivum řádně funguje). Účetní jednotka vykazuje výnosy z prodeje všech těchto položek a náklady na tyto položky v hospodářském výsledku v souladu s platnými standardy. Účetní jednotka oceňuje náklady na tyto položky uplatněním požadavků na oceňování podle IAS 2.

...

ZVEŘEJNĚNÍ

...

74.

V účetní závěrce se zveřejní také následující informace:

...

b)

částka výdajů zahrnutá do účetní hodnoty položky pozemků, budov a zařízení během výstavby a

c)

částka smluvních závazků plynoucích z pořízení pozemků, budov a zařízení

74 A

Pokud nejsou prezentovány samostatně ve výkazu o úplném výsledku, v účetní závěrce se zveřejní také následující informace:

a)

částka kompenzace od třetích stran za položky pozemků, budov a zařízení, u nichž došlo ke znehodnocení, ztrátě nebo postoupení, která je zahrnuta v hospodářském výsledku, a

b)

částky výnosů a nákladů zahrnuté do hospodářského výsledku v souladu s odstavcem 20 A, které se týkají položek, které nejsou výsledkem běžné činnosti účetní jednotky, a která položka (položky) ve výkazu o úplném výsledku zahrnuje tyto výnosy a náklady.

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

...

80D

Dokumentem Pozemky, budovy a zařízení — Výnosy před zamýšleným použitím vydaným v květnu 2020 byly změněny odstavce 17 a 74 a doplněny nové odstavce 20 A a 74 A. Účetní jednotka uplatní tyto změny retrospektivně, avšak pouze na položky pozemků, budov a zařízení, které jsou uvedeny na místo a do stavu nezbytného k tomu, aby je bylo možné provozovat způsobem zamýšleným vedením, nebo po zahájení nejdřívějšího období uvedeného v účetní závěrce, ve které účetní jednotka poprvé použije změny. Účetní jednotka vykáže kumulativní dopad prvotní aplikace těchto změn jako úpravu počátečního zůstatku nerozděleného zisku (nebo případně jiné vhodné komponenty vlastního kapitálu) k počátku uvedeného nejdřívějšího vykazovaného období.

DATUM ÚČINNOSTI

...

81N

Dokumentem Pozemky, budovy a zařízení — Výnosy před zamýšleným použitím vydaným v květnu 2020 byly změněn odstavce 17 a 74 a byly doplněny nové odstavce 20 A, 74 A a 80D. Účetní jednotka použije tyto změny pro účetní období začínající 1. ledna 2022 nebo později. Dřívější použití je povoleno. Pokud účetní jednotka použije uvedené změny pro dřívější období, tuto skutečnost zveřejní.

Změny IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky

Vkládají se odstavce 68 A, 94 A a 105 a mění se odstavec 69. Odstavec 68 se nemění, ale je zde uveden pro lepší přehlednost.

APLIKACE PRAVIDEL UZNÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ

...

Nevýhodné smlouvy

...

68.

Nevýhodnou smlouvu definuje tento standard jako smlouvu, jejíž neodvratitelné náklady na splnění závazku stanoveného smlouvou překračují ekonomické přínosy, jejichž přijetí se na základě takové smlouvy očekává. Neodvratitelné náklady vyplývající ze smlouvy odráží přinejmenším čisté náklady na ukončení smlouvy, které představují buď náklady na splnění smlouvy, nebo veškeré kompenzace a pokuty vzniklé nesplněním smlouvy, budou-li nižší.

68 A

Náklady na plnění smlouvy zahrnují náklady, které přímo souvisejí se smlouvou. Náklady, které přímo souvisejí se smlouvou, zahrnují:

a)

mezní náklady na plnění takové smlouvy – jako jsou přímé osobní náklady a materiál; a

b)

přiřazení dalších nákladů, které přímo souvisejí s plněním smlouvy – například přiřazení odpisů za položku pozemků, budov a zařízení, které byly mimo jiné použity při plnění této smlouvy.

69.

Dříve, než je vytvořena samostatná rezerva na nevýhodnou smlouvu, vykáže účetní jednotka veškerá snížení hodnoty aktiv použitých při plnění této smlouvy (viz IAS 36).

...

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

...

94 A

Dokumentem Nevýhodné smlouvy – náklady na plnění smlouvy vydaným v květnu 2020 byl doplněn odstavec 68 A a změněn odstavec 69. Účetní jednotka uplatní tyto změny na smlouvy, u nichž k začátku ročního účetního období, v němž účetní jednotka použije tyto změny poprvé (datum prvotního použití změn) ještě nesplnila veškeré své závazky. Účetní jednotka nesmí přepracovat srovnávací informace. Účetní jednotka namísto toho vykáže kumulativní dopad prvotní aplikace této změny jako úpravu počátečního zůstatku nerozděleného zisku nebo jiné vhodné komponenty vlastního kapitálu ke dni prvotní aplikace.

DATUM ÚČINNOSTI

...

105.

Dokumentem Nevýhodné smlouvy – náklady na plnění smlouvy vydaným v květnu 2020 byly doplněny odstavce 68 A a 94 A a změněn odstavec 69. Účetní jednotka použije tyto změny pro účetní období začínající 1. ledna 2022 nebo později. Dřívější použití je povoleno. Pokud účetní jednotka použije uvedené změny pro dřívější období, tuto skutečnost zveřejní.

Změny IFRS 3 Podnikové kombinace

Mění se odstavec 11 a v odstavci 11 se zrušuje poznámka pod čarou Koncepční rámec pro sestavování a předkládání účetní závěrky Mění se odstavce 14, 21, 22 a 23 a vkládají se nové odstavce 21 A, 21B, 21C, 23 A a 64Q. Doplňuje se nadpis nad odstavcem 21 A a mění se nadpisy pod odstavcem 21 a nad odstavcem 22. Odstavec 10 se nemění, ale je uveden pro lepší přehlednost.

METODA KOUPĚ

...

Vykázání a ocenění nabytých identifikovatelných aktiv, převzatých závazků a případného nekontrolního podílu v nabývaném podniku

Princip vykázání

10.

Nabyvatel k datu akvizice vykáže nabytá identifikovatelná aktiva, převzaté závazky a případné nekontrolní podíly v nabývaném podniku odděleně od goodwillu. Vykázání nabytých identifikovatelných aktiv a převzatých závazků podléhá ustanovením odstavců 11 a 12.

Podmínky pro vykázání

11.

Aby mohly být nabytá aktiva a převzaté závazky vykázány v rámci metody koupě, musí k datu akvizice splnit definice aktiva a závazku v Koncepčním rámci pro účetní výkaznictví. Například pokud nabyvatel očekává vynaložení nákladů v souvislosti s realizací svých plánů na ukončení některých činnosti nabývaného podniku nebo ukončení některých zaměstnaneckých poměrů nebo přemístění zaměstnanců, ale není k tomu zavázán, nejedná se k datu akvizice o závazek. Tyto náklady tudíž nabyvatel v rámci metody koupě nevykáže. Místo toho tyto náklady vykáže až v pokombinační účetní závěrce v souladu s jinými standardy IFRS.

...

14.

Odstavce B31 až B40 obsahují návod k vykazování nehmotných aktiv. Odstavce 21 A až 28B specifikují druhy identifikovatelných aktiv a závazků obsahujících položky, ke kterým tento IFRS stanovuje omezené výjimky z principu vykázání a z podmínek pro vykázání.

...

Výjimky z principů vykázání nebo ocenění

21.

Tento IFRS stanovuje omezené výjimky z principů vykázání a ocenění uvedených v tomto standardu. Odstavce 21 A až 31 A stanoví jak konkrétní položky, na které se výjimky vztahují, tak i povahu daných výjimek. Nabyvatel zaúčtuje dotčené položky v souladu s požadavky uvedenými v odstavcích 21 A až 31 A, což povede k tomu, že některé položky budou:

a)

vykázány na základě dodatečných podmínek k těm, které jsou obsaženy v odstavcích 11 a 12, nebo na základě požadavků obsažených v jiných IFRS, takže výsledné vykázání bude odlišné od použití principů vykázání a podmínek pro vykázání;

b)

oceněny v jiné částce než v jejich reálné hodnotě k datu akvizice.

Výjimky z principu vykázání

Závazky a podmíněné závazky spadající do působnosti IAS 37 nebo IFRIC 21

21 A

Odstavec 21B se vztahuje na závazky a podmíněné závazky, které by spadaly do působnosti IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky nebo IFRIC 21 Poplatky, pokud by vznikly odděleně a nikoli v podnikové kombinaci.

21B

Dokument Koncepční rámec pro účetní výkaznictví definuje závazek jako „stávající povinnost účetní jednotky převést ekonomický zdroj v důsledku minulých událostí“. V případě rezervy nebo podmíněného závazku, které by spadaly do oblasti působnosti IAS 37, použije nabyvatel k určení, zda k datu akvizice existuje současný závazek v důsledku minulých událostí, odstavce 15–22 IAS 37. V případě poplatku, který by spadal do oblasti působnosti IFRIC 21, použije nabyvatel k určení, zda k události zakládající závazek k úhradě poplatku došlo k datu akvizice, IFRIC 21.

21C

Současný závazek určený v souladu s odstavcem 21B by mohl splňovat definici podmíněného závazku uvedenou v odst. 22 písm. b). Je-li tomu tak, použije se na tento podmíněný závazek odstavec 23.

Podmíněné závazky a podmíněná aktiva

22.

IAS 37 definuje podmíněný závazek jako:

a)

pravděpodobný závazek, který vzniká jako důsledek událostí v minulosti a jehož existence bude potvrzena pouze tím, že dojde nebo nedojde k jedné nebo více nejistým událostem v budoucnosti, které nejsou plně pod kontrolou účetní jednotky; nebo

b)

současný závazek, který vznikl jako důsledek událostí v minulosti, avšak není vykázán, protože:

i)

není pravděpodobné, že k vypořádání závazku bude nezbytný odtok prostředků představujících ekonomický užitek; nebo

ii)

výše závazku nemůže být s dostatečnou mírou spolehlivosti vyčíslena.

23.

Nabyvatel k datu akvizice vykáže podmíněný závazek převzatý v podnikové kombinaci, pokud se jedná o současný závazek, který vznikl jako důsledek událostí v minulosti a jehož reálnou hodnotu lze spolehlivě stanovit. Na rozdíl od odst. 14 písm. b) a odstavců 23, 27, 29 a 30 IAS 37 tedy nabyvatel k datu akvizice vykáže podmíněný závazek převzatý v podnikové kombinaci, dokonce i když není pravděpodobné, že k jeho vyrovnání bude nezbytný odtok prostředků představujících ekonomický užitek. Návod k následnému účetnímu řešení podmíněných závazků obsahuje odstavec 56 tohoto IFRS.

23 A

IAS 37 definuje podmíněné aktivum jako „možné aktivum, které vzniklo jako důsledek událostí v minulosti a jehož existence bude potvrzena pouze tím, že dojde nebo nedojde k jedné nebo více nejistým událostem v budoucnosti, které nejsou plně pod kontrolou účetní jednotky.“ Nabyvatel k datu akvizice podmíněné aktivum nevykáže.

...

DATUM ÚČINNOSTI A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Datum účinnosti

...

64Q

Dokumentem Odkaz na koncepční rámec vydaným v květnu 2020 byly změněny odstavce 11, 14, 21, 22 a 23 a byly doplněny odstavce 21 A, 21B, 21C a 23 A. Účetní jednotka použije tyto změny na podnikové kombinace, jejichž datum akvizice je na začátku nebo po začátku prvního účetního období počínajícího 1. ledna 2022 nebo později. Dřívější použití je povoleno, pokud účetní jednotka zároveň nebo dříve použije veškeré ostatní změny provedené dokumentem Změny odkazů na koncepční rámec ve standardech IFRS vydaným v březnu 2018.

Změna IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

Vkládají se odstavec 39AG a v dodatku D odstavec D13 A. Mění se odst. D1 písm. f).

DATUM ÚČINNOSTI

...

39AG

Dokumentem Roční zdokonalení standardů IFRS pro cyklus 2018–2020 vydaném v květnu 2020 byl změněn odst. D1 písm. f) a doplněn odstavec D13 A. Účetní jednotka použije tuto změnu v ročních účetních obdobích začínajících 1. ledna 2022 nebo později. Dřívější použití je povoleno. Pokud účetní jednotka použije tyto změny pro dřívější období, tuto skutečnost zveřejní.

Dodatek D

Výjimky z ostatních IFRS

Tento dodatek je nedílnou součástí IFRS.

D1

Účetní jednotka může použít jednu či více následujících výjimek:

...

f)

kumulativní rozdíly z přepočtu cizích měn (odstavce D12–D13 A);

...

Kumulativní rozdíly z přepočtu cizích měn

...

D13 A

Namísto uplatnění odstavce D12 nebo odstavce D13 se dceřiný podnik, který využívá výjimky uvedené v odst. D16 písm. a), může rozhodnout, že ve své účetní závěrce ocení kumulativní rozdíly z přepočtu cizích měn u všech zahraničních operací v účetní hodnotě, která by byla zahrnuta do konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti na základě data přechodu mateřské společnosti na IFRS, pokud nedošlo k úpravám spojeným s konsolidačními postupy a s důsledky podnikové kombinace, v níž došlo k nabytí dceřiné společnosti mateřskou společností. Podobnou možnost volby má přidružený nebo společný podnik, který využívá výjimku v odst. D16 písm. a).

Změna IFRS 9 Finanční nástroje

Vkládají se nové odstavce 7.1.9, 7.2.35 a jejich názvy a odstavec B3.3.6 A. Mění se odstavec B3.3.6. Požadavky v odstavci B3.3.6 A nebyly změněny, ale byly přesunuty z odstavce B3.3.6.

Kapitola 7 Datum účinnosti a přechodná ustanovení

7.1   DATUM VSTUPU V PLATNOST

...

7.1.9.

Dokumentem Roční zdokonalení standardů IFRS pro cyklus 2018–2020 vydaným v květnu 2020 byly doplněny nové odstavce 7.2.35 a B3.3.6 A a změněn odstavec B3.3.6. Účetní jednotka použije tuto změnu v ročních účetních obdobích začínajících 1. ledna 2022 nebo později. Dřívější použití je povoleno. Pokud účetní jednotka použije tyto změny pro dřívější období, tuto skutečnost zveřejní.

7.2   PŘECHODNÉ OBDOBÍ

...

Přechodné období pro roční zdokonalení standardů IFRS

7.2.35.

Účetní jednotka použije Roční zdokonalení standardů IFRS pro cyklus 2018–2020 na finanční závazky, které jsou změněny nebo směněny na začátku ročního účetního období, v němž účetní jednotka poprvé použije změnu, nebo po něm.

Dodatek B

Aplikační příručka

Tento dodatek je nedílnou součástí tohoto standardu.

...

ZAÚČTOVÁNÍ A ODÚČTOVÁNÍ (KAPITOLA 3)

...

Odúčtování finančních závazků (oddíl 3.3)

...

B3.3.6

Pro účely odstavce 3.3.2 se významnou změnou podmínek rozumí případ, kdy diskontovaná současná hodnota peněžních toků za nových podmínek, včetně veškerých uhrazených poplatků snížených pomocí původní efektivní úrokové míry o veškeré přijaté poplatky, se liší minimálně o 10 % od diskontované současné hodnoty zbývajících peněžních toků plynoucích z původního finančního závazku. Při stanovení těchto uhrazených poplatků snížených o veškeré přijaté poplatky zahrnuje dlužník pouze poplatky, které byly zaplaceny nebo přijaty mezi dlužníkem a věřitelem, včetně poplatků uhrazených nebo přijatých dlužníkem nebo věřitelem jménem druhé strany.

B3.3.6 A

Jestliže se uzavření nového úvěru nebo změna úvěrových podmínek účtuje jako zánik závazku, veškeré náklady nebo poplatky, které účetní jednotce v této souvislosti vzniknou, se zaúčtují k datu zániku do výnosů nebo nákladů. Jestliže se uzavření nového úvěru nebo změna úvěrových podmínek neúčtuje jako zánik závazku, veškeré náklady nebo poplatky, které účetní jednotce vzniknou, budou mít vliv na účetní hodnotu závazku a budou se odpisovat po zbývající dobu trvání modifikovaného závazku.

...

Změna IAS 41 Zemědělství

Mění se odstavec 22 a doplňuje se nový odstavec 65.

UZNÁNÍ A OCENĚNÍ

...

22.

Účetní jednotka nezahrnuje žádné peněžní toky související s financováním aktiv nebo obnovou biologických aktiv po sklizni (například náklady na obnovu výsadby stromů v pěstovaném lese po jeho vytěžení).

...

DATUM ÚČINNOSTI A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

...

65.

Dokumentem Roční zdokonalení standardů IFRS pro cyklus 2018–2020 vydaným v květnu 2020 byl změněn odstavec 22. Účetní jednotka použije tuto změnu k oceňování reálnou hodnotou na začátku nebo po začátku prvního účetního období počínajícího 1. ledna 2022 nebo později. Dřívější použití je povoleno. Pokud účetní jednotka použije tyto změny pro dřívější období, tuto skutečnost zveřejní.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU