(EU) 2021/1062Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1062 ze dne 28. června 2021, kterým se opravuje švédské znění nařízení (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

Publikováno: Úř. věst. L 229, 29.6.2021, s. 3-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. června 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. července 2021 Nabývá účinnosti: 19. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.29.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 229/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1062

ze dne 28. června 2021,

kterým se opravuje švédské znění nařízení (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na článek 31 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Švédské znění nařízení Komise (EU) č. 965/2012 (2) obsahuje chyby v příloze VII [části NCO] hlavě E oddíle 6 čl. NCO.SPEC.MCF.100, NCO.SPEC.MCF.110, NCO.SPEC.MCF.120 a NCO.SPEC.MCF.125 a v příloze VIII [části SPO] hlavě E oddíle 5 čl. SPO.SPEC.MCF.100 a SPO.SPEC.MCF.125, které se týkají nesprávných nadpisů a nesprávného odkazu.

(2)

Švédské znění nařízení (EU) č. 965/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. června 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU