(EU) 2021/1052Nařízení Rady (EU) 2021/1052 ze dne 18. června 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Publikováno: Úř. věst. L 227, 28.6.2021, s. 17-34 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. června 2021 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 29. června 2021 Nabývá účinnosti: 1. července 2021
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2278 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 227/17


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/1052

ze dne 18. června 2021,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistily dostatečné a nepřerušované dodávky některých zemědělských produktů a průmyslových výrobků, jež se v Unii neprodukují, a zabránilo se tak narušení trhu s těmito produkty a výrobky, byla nařízením Rady (EU) č. 1387/2013 (1) v případě těchto produktů a výrobků pozastavena cla společného celního sazebníku uvedená v čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (2). Předmětné produkty a výrobky mohou být do Unie dováženy se sníženými nebo nulovými celními sazbami.

(2)

Produkce a výroba některých produktů a výrobků, které nejsou uvedeny na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013, je v Unii nedostatečná nebo neexistuje. Proto je v zájmu Unie u daných produktů a výrobků zcela pozastavit cla společného celního sazebníku.

(3)

Aby se podpořila výroba integrovaných baterií v Unii v souladu se sdělením Komise ze dne 17. května 2018 nazvaným „Evropa v pohybu – Udržitelná mobilita pro Evropu: bezpečná, propojená a čistá“, měla by být částečně pozastavena cla společného celního sazebníku u určitých produktů a výrobků, které nejsou uvedeny na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013. Datem povinného přezkumu těchto pozastavení by měl být 31. prosinec 2021, aby přezkum zohlednil vývoj v odvětví baterií v Unii.

(4)

U některých pozastavení cel společného celního sazebníku uvedených na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 je nutné změnit popis zboží a sazební zařazení, aby byl zohledněn technický vývoj produktů a výrobků a hospodářské trendy na trhu.

(5)

U některých produktů a výrobků uvedených na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 již není v zájmu Unie pozastavení cel společného celního sazebníku zachovávat. Pozastavení u daných produktů a výrobků by proto měla být zrušena. Dále by mělo být zrušeno pozastavení cel společného celního sazebníku pro některé produkty a výrobky v uvedené přílozev důsledku provádění dohody ve formě prohlášení o rozšíření obchodu s produkty informačních technologií (3), kterou se sazby cla na dotčené produkty nebo výrobky snížily na nulu.

(6)

Nařízení (EU) č. 1387/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Je třeba zamezit jakémukoli přerušení uplatňování režimu pozastavení všeobecných cel a dodržet pokyny stanovené ve sdělení Komise ze dne 13. prosince 2011 o pozastavení všeobecných cel a o autonomních celních kvótách, a proto by se měly změny stanovené tímto nařízením týkající se pozastavení cel u dotčených produktů a výrobků použít ode dne 1. července 2021. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 18. června 2021.

Za Radu

předseda

J. LEÃO


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 201).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 161, 18.6.2016, s. 4.


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 se mění takto:

1)

položky s pořadovými čísly 0.2938, 0.3108, 0.3139, 0.3141, 0.4179, 0.4197, 0.4734, 0.4735, 0.4883, 0.5312 a 0.5470 se zrušují;

2)

následující položky nahrazují dosavadní položky se stejnými pořadovými čísly:

Výrobní číslo

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Všeobecná celní sazba

Doplňková jednotka

Předpokládané datum povinného přezkumu

„0.3341

ex 1515 90 99

92

Rostlinný olej, rafinovaný nebo polorafinovaný, obsahující 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 57 % hmotnostních arachidonové kyseliny nebo 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních dokosahexaenové kyseliny

0 %

-

31.12.2023

0.7674

ex 2905 32 00

20

(2S)-Propan-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2023

0.6003

ex 2915 90 70

27

Triethyl-orthoformiát (CAS RN 122-51-0) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2023

0.3468

ex 2916 13 00

40

Dimethakrylát zinečnatý (CAS RN 13189-00-9) ve formě prášku o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší, s nejvýše 1 % hmotnostním stabilizátoru

0 %

-

31.12.2023

0.2941

ex 2920 19 00

40

Tolklofos-methyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2023

0.4298

ex 2930 20 00

40

Prosulfokarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2022

0.5920

ex 2933 29 90

28

Prochloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2023

0.6987

ex 2933 59 95

52

6-Benzyladenin (CAS RN 1214-39-7) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2021

0.7815

ex 2934 99 90

82

rel-(3aR,12bR)-11-Chlor-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-methyl-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrol-1-on (CAS RN 129385-59-7) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2024

0.7975

ex 3801 10 00

30

Umělý grafit ve formě prášku (CAS RN 7782-42-5):

též s povlakem na povrchu,

o velikosti částic vyjádřené hodnotou d50 rovnající se 15 ± 4 μm,

o specifické ploše povrchu (měřené metodou BET) menší než 3,5 m2/g,

o hmotnosti po setřesení: 1,3 ± 0,5 g/m3,

se specifickou vybíjecí kapacitou 348 ± 13 mAh/g,

s počáteční účinností vyšší než 93,0 %

1,8 %

-

31.12.2021

0.4459

ex 3919 90 80

83

Reflexní nebo rozptylové fólie v rolích

na ochranu proti ultrafialovému nebo infračervenému tepelnému sálání, k připevnění na okna nebo

na stejnoměrný přenos a distribuci světla, určené pro LCD moduly

0 %

-

31.12.2022

0.5139

ex 3920 10 89

55

Ethylen-vinylacetátový (EVA) film:

mající vystouplý, reliéfní povrch s vyraženým vlnitým vzorem,

nelaminovaný,

nezesíťovaný a

o tloušťce větší než 0,3 mm

0 %

-

31.12.2021

0.5167

ex 3920 20 29

94

Monoaxiálně orientovaný, koextrudovaný film:

sestávající z 3 až 5 vrstev,

jehož každá vrstva sestává převážně z polypropylenu a/nebo polyethylenu,

jehož každá vrstva obsahuje nejvýše 10 % hmotnostních jiných polymerů,

též s obsahem oxidu titaničitého v prostřední vrstvě,

o celkové tloušťce nejvýše 75 μm

0 %

-

31.12.2022

0.2546

ex 6903 90 90

40

Reaktorové trubky a držáky z karbidu křemíku s maximální provozní teplotou 1370 °C nebo vyšší

0 %

-

31.12.2023

0.8028

ex 6909 19 00

40

Keramicko-uhlíkové absorpční nebo adsorpční patrony do palivových systémů motorových vozidel:

mající pěnovou válcovitou strukturu s pojivem na bázi lisované pálené keramiky,

o obsahu 5 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nejvýše 70 % hmotnostních aktivního uhlí,

o obsahu 30 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nejvýše 90 % hmotnostních keramického pojiva,

o průměru 29 mm nebo větším, avšak nejvýše 41 mm,

o délce nejvýše 150 mm,

vypálené při teplotě 800 °C nebo vyšší

0 %

p/st

31.12.2025

0.6680

ex 7326 90 98

ex 7907 00 00

40

10

Závaží ze železa, oceli a/nebo slitiny zinku:

o hmotnosti nejvýše 500 g a o rozměrech nejvýše 107 mm × 107 mm × 11 mm,

též se součástmi z jiného materiálu,

též se součástmi z jiných kovů,

též s povrchovou úpravou,

též potištěná,

typu používaného při výrobě dálkových ovládání

0 %

-

31.12.2025

0.4050

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

65

67

Hladká hliníková fólie s následujícími parametry:

obsah hliníku 99,98 % nebo vyšší

tloušťka 0,070 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,125 mm

s kubickou strukturou

typu používaného k leptání vysokým napětím

3,7 %

-

31.12.2021

0.7966

ex 8104 19 00

10

Netvářený (surový) hořčík obsahující 90 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 99,7 % hmotnostních hořčíku

0 %

-

31.12.2025

0.5097

ex 8104 30 00

35

Magnesiový prášek:

o čistotě vyšší než 99,5 % hmotnostních a

o velikosti částic nejvýše 0,8 mm

0 %

-

31.12.2025

0.4133

ex 8418 99 10

ex 8418 99 10

71

79

Výparník vyrobený z hliníku pro použití při výrobě klimatizačních zařízení pro automobily (1)

0 %

p/st

31.12.2021

0.6858

ex 8501 10 99

64

Stejnosměrný motor pro ovládání úhlové polohy klapky pro úpravu průtoku plynu ve škrticí klapce a ventilu EGR:

se stupněm krytí IP69,

s otáčkami rotoru v nezatíženém stavu nejvýše 6 500  ot/min,

o jmenovitém napětí 12,0 ± 0,1 V,

s předepsaným rozsahem teplot –40 °C nebo více, avšak nejvýše +165 °C,

též se spojovacím pastorkem,

též s konektorem motoru,

též s přírubou,

o průměru nejvýše 40 mm (bez příruby),

o celkové výšce nejvýše 90 mm (od základny k pastorku)

0 %

-

31.12.2021

0.6809

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

43

55

Bezkomutátorový permanentně buzený motor na stejnosměrný proud určený pro automobilový průmysl:

o jmenovitých otáčkách nejvýše 4 100 ot/min,

s výkonem 400 W nebo vyšším, avšak nejvýše 1,3 kW, (při 12 V),

o průměru příruby 85 mm nebo větším, avšak nejvýše 200 mm,

o délce nejvýše 335 mm, měřeno od začátku hřídele po vnější ukončení,

o délce pouzdra nejvýše 265 mm, měřeno od příruby po vnější ukončení,

s nejvýše dvoudílným hliníkovým pouzdrem litým pod tlakem, nebo pouzdrem z ocelového plechu (základním pouzdrem zahrnujícím elektrické součásti a přírubu s alespoň 2 a nejvýše 11 vyvrtanými otvory), též s těsněním (drážkou s těsnicím O-kroužkem a mazivem),

se statorem s patkou ve tvaru T a jediným vinutím topologie 9/6 nebo 12/8 a

s povrchovými magnety,

též s elektronickým regulátorem posilovače řízení,

též s řemenicí,

též se snímačem polohy rotoru

0 %

-

31.12.2025

0.7641

ex 8507 60 00

58

Lithium-iontový akumulátor ve tvaru hranolu:

o šířce 120,0 mm nebo větší, avšak nejvýše 305,0 mm,

o tloušťce 12,0 mm nebo větší, avšak nejvýše 67,0 mm,

o výšce 72,0 mm nebo větší, avšak nejvýše 126,0 mm,

s jmenovitým napětím 3,6 V nebo vyšším, avšak nejvýše 3,75 V, a

se jmenovitou kapacitou 6,9 Ah nebo vyšší, avšak nejvýše 265 Ah,

pro použití při výrobě dobíjecích baterií pro elektromobily (1)

1,3 %

-

31.12.2021

0.5356

ex 8507 60 00

75

Obdélníkový lithium-iontový akumulátor:

v kovovém pouzdře,

o délce 147,85 mm nebo větší, avšak nejvýše 173,15 mm,

o šířce 17,4 mm nebo větší, avšak nejvýše 21,1 mm,

o výšce 90,85 mm nebo větší, avšak nejvýše 95,15 mm,

s jmenovitým napětím 3,3 V nebo vyšším, avšak nejvýše 3,65 V, a

se jmenovitou kapacitou 17,5 Ah nebo vyšší

1,3 %

-

31.12.2021

0.7856

ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

70

60

Manuální převodovka v lité hliníkové skříni pro příčnou montáž:

Vo šířce nejvýše 480 mm,

o výšce nejvýše 400 mm,

o délce nejvýše 550 mm,

s pěti nebo šesti převodovými stupni,

s diferenciálem,

s kroutícím momentem motoru nepřesahujícím 400 Nm,

pro použití při výrobě motorových vozidel čísla 8703  (1)

0 %

-

31.12.2024

0.6583

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

60

50

Hliníkový držák motoru:

o výšce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm,

o šířce větší než 10 mm, avšak nejvýše 250 mm,

o délce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm,

opatřený alespoň dvěma upevňovacími otvory, vyrobený z hliníkových slitin ENAC-46100 nebo ENAC-42100 (podle normy EN:1706) s těmito vlastnostmi:

vnitřní pórovitosti nejvýše 1 mm,

vnější pórovitosti nejvýše 2 mm,

tvrdosti podle Rockwella HRB 10 nebo vyšší,

typu používaného při výrobě systémů zavěšení motorů v motorových vozidlech

0 %

p/st

31.12.2024

0.7101

ex 9001 10 90

40

Optické desky:

nepotažené a nebarvené,

o délce 30 mm nebo větší, avšak nejvýše 234,5 mm,

o šířce 7 mm nebo větší, avšak nejvýše 28 mm, a

o výšce 0,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 3 mm,

typu používaného v zubních rentgenových systémech

0 %

-

31.12.2021

0.7590

ex 9002 11 00

18

Sestava objektivu složená z krytu ve tvaru válce vyrobeného z kovu nebo plastu a optických prvků:

s horizontálním zorným úhlem nejvýše 120°,

s úhlopříčným zorným úhlem nejvýše 105°,

s ohniskovou vzdáleností nejvýše 7,50 mm,

se světelností objektivu nejvýše F/2,90,

o průměru nejvýše 22 mm

0 %

-

31.12.2023

3)

následujcící položky se doplňují nebo vkládají podle číselného pořadí kódů KN a TARIC ve druhém a třetím sloupci:

Výrobní číslo

Kód KN

TARIC

Popis zboží

Všeobecná celní sazba

Doplňková jednotka

Předpokládané datum povinného přezkumu

„0.8144

ex 2710 12 25

20

Směs alifatických uhlovodíků C6 (CAS RN 92112-69-1) obsahující 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních n-hexanu (CAS RN 110-54-3):

o relativní hustotě 0,666 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,686,

s celkovým obsahem karbonylových sloučenin nižším než 1 ppm,

s celkovým obsahem acetylenických sloučenin nižším než 2 ppm

0 %

-

31.12.2025

0.8076

ex 2903 99 80

45

1-Brom-4-(trans-4-propylcyklohexyl)benzen (CAS RN 86579-53-5) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8101

ex 2903 99 80

55

1-Brom-4-(trans-4-ethylcyklohexyl)benzen (CAS RN 91538-82-8) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8042

ex 2910 90 00

40

[(2R)-Oxiran-2-yl]methyl-(3-nitrobenzensulfonát) (CAS RN 115314-17-5) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8073

ex 2912 19 00

20

Akrylaldehyd (CAS RN 107-02-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8147

2912 42 00

 

Ethylvanilin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd)

0 %

-

31.12.2025

0.8058

ex 2914 29 00

45

4-Propylcyklohexan-1-on (CAS RN 40649-36-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8146

ex 2915 90 70

23

Stannum-[bis(2-ethylhexanoát)] (CAS RN 301-10-0) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8057

ex 2916 20 00

45

Cyklopentankarboxylová kyselina (CAS RN 3400-45-1) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8039

ex 2916 39 90

78

(2,5-Dibromfenyl)octová kyselina (CAS RN 203314-28-7) o čistotě 98,0 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8044

ex 2918 19 98

60

(R)-terc-butyl-[2'-(1-hydroxyethyl)-3-methyl-[1,1'-bifenyl]-4-karboxylát] (CAS RN 1246560-92-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8075

ex 2918 30 00

45

Methyl-(5-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-2-karboxylát) (CAS RN 150192-89-5) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8066

ex 2918 99 90

48

2-Brom-5-methoxybenzoová kyselina (CAS RN 22921-68-2) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8045

ex 2921 29 00

15

(2S)-Propan-1,2-diamin-dihydrochlorid (CAS RN 19777-66-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8067

ex 2921 29 00

25

N,N'-Diallylpropan-1,3-diamin-dihydrochlorid (CAS RN 205041-15-2) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8059

ex 2921 49 00

65

Bis-(9,9-dimethylfluoren-2-yl)amin (CAS RN 500717-23-7) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8027

ex 2924 19 00

28

(2S)-2-Amino-5-(karbamoylamino)pentanová kyselina; 2-hydroxybutandiová kyselina (2:1) (CAS RN 54940-97-5) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8030

ex 2924 19 00

33

(2S)-2-Amino-5-(karbamoylamino)pentanová kyselina; 2-hydroxybutandiová kyselina (1:1) (CAS RN 70796-17-7) o čistotě 98,5 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8041

ex 2924 19 00

38

Diethyl-acetamidomalonát (CAS RN 1068-90-2) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8049

ex 2924 19 00

43

Methyl-[N6-(terc-butoxykarbonyl)-L-lysin]-hydrochlorid (CAS RN 2389-48-2) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8043

ex 2924 29 70

58

2-Chlor-N-[1-(4-chlor-3-fluorfenyl)-2-methylpropan-2-yl]acetamid (CAS RN 787585-35-7) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8060

ex 2924 29 70

78

5-Amino-3-(4-chlorfenyl)-5-oxopentanová kyselina (CAS RN 1141-23-7) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8033

ex 2925 29 00

60

Formamidin-acetát (CAS RN 3473-63-0) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8040

ex 2925 29 00

70

Brommethyliden(dimethyl)azanium-bromid (CAS RN 24774-61-6) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8061

ex 2928 00 90

38

Vodný roztok methoxyammonium-chloridu (CAS-RN 593-56-6) obsahující:

30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních methoxyammonium-chloridu,

nejvýše 4 % hmotnostní kyseliny chlorovodíkové

0 %

-

31.12.2025

0.8093

ex 2928 00 90

43

2-(3-Methoxy-3-oxopropyl)-1,1,1-trimethylhydrazinium-bromid (CAS RN 106966-25-0) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8036

ex 2930 90 98

11

Benzyl-{(2S)-2-amino-3-[3-(methansulfonylfenyl)]propanoát}-hydrochlorid (CAS RN 1194550-59-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8047

ex 2930 90 98

14

(E)-N'-(2-Kyano-4-(3-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)thioureido)fenyl)-N,N-dimethylformimidamid (CAS RN 1429755-57-6) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8050

ex 2930 90 98

19

4-Amino-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzoová kyselina (CAS RN 71675-87-1) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8069

ex 2930 90 98

28

Mesotrion (ISO) (CAS RN 104206-82-8) ve formě mokrého koláče nebo mokré pasty:

o čistotě 74 % hmotnostních nebo vyšší, avšak nejvýše 87 % hmotnostních, a

s maximálním obsahem vody 23 % hmotnostních

0 %

-

31.12.2025

0.8051

ex 2931 90 00

23

Ixazomib-citrát (INNM) (CAS RN 1239908-20-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8063

ex 2931 90 00

28

Triethoxy(3-isokyanatopropyl)silan (CAS RN 24801-88-5) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8035

ex 2932 99 00

38

1-Benzofuran-6-karboxylová kyselina (CAS RN 77095-51-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8046

ex 2933 19 90

48

1-(3-Jod-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanon (CAS RN 1269440-49-4) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8068

ex 2933 39 99

30

4-Amino-3-(4-fenoxyfenyl)-1-[(3R)-piperidin-3-yl]-1,3-dihydro-2H-imidazo[4,5-c]pyridin-2-on (CAS RN 1971921-35-3), mono-oxalát, o čistotě volné báze 70 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8072

ex 2933 39 99

75

Klodinafop-propargyl (ISO) (CAS RN 105512-06-9) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8074

ex 2933 39 99

80

terc-Butyl-[(3R)-3-(4-amino-2-oxo-2,3-dihydro-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)piperidin-1-karboxylát] (CAS RN 1971921-33-1) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8096

ex 2933 39 99

89

1-Benzyl-4-fenylpiperidin-4-karbonitril-monohydrochlorid (CAS RN 71258-18-9) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8037

ex 2933 49 90

55

2-(terc-Butoxykarbonyl)-5,7-dichlor-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-6-karboxylová kyselina (CAS RN 851784-82-2) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8056

ex 2933 59 95

42

2-Chlorpyrimidin (CAS RN 1722-12-9) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8038

ex 2933 79 00

45

1-Fenyl-3H-indol-2-on (CAS RN 3335-98-6) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8089

ex 2933 99 80

25

6-(4-Benzylamino-3-nitrofenyl)-5-methyl-4,5-dihydro-2H-pyridazin-3-on (CAS RN 77469-62-6) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8032

ex 2933 99 80

65

1,2,4-Triazol (CAS RN 288-88-0) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8053

ex 2933 99 80

69

5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrol-3-karboxylová kyselina (CAS RN 253870-02-9) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8054

ex 2933 99 80

76

2-Methylindolin (CAS RN 6872-06-6) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8064

ex 2933 99 80

77

9-[1,1′-Bifenyl]-3-yl-9′-[1,1′-bifenyl]-4-yl-3,3′-bi-9H-karbazol (CAS RN 1643479-47-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8094

ex 2934 99 90

40

Anhydrid pyrazin-2,3-dikarboxylové kyseliny (CAS RN 4744-50-7) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8031

ex 2934 99 90

55

Uridin (CAS RN 58-96-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8048

ex 2934 99 90

81

1-(4-Aminofenyl)-5-(morfolin-4-yl)-2,3-dihydropyridin-6-on (CAS RN 1267610-26-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8055

ex 2935 90 90

80

4-Chlor-3-sulfamoylbenzoová kyselina (CAS RN 1205-30-7) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8137

ex 3208 90 19

ex 3911 90 99

13

63

Směs obsahující:

30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních kopolymeru methyl(vinyl)etheru a monobutyl-maleátu (CAS RN 25119-68-0),

10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních kopolymeru methyl(vinyl)etheru a monoethyl-maleátu (CAS RN 25087-06-3),

40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 55 % hmotnostních ethanolu (CAS RN 64-17-5),

1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 7 % hmotnostních 1-butanolu (CAS RN 71-36-3)

0 %

-

31.12.2025

0.8083

ex 3824 99 92

92

Roztok sestávající z

50 ± 2 % hmotnostních natrium-mentholátu (CAS RN 19321-38-1) a

50 ± 2 % hmotnostních lehké alifatické solventní nafty (ropné) (CAS RN 64742-89-8)

0 %

-

31.12.2025

0.8121

ex 3824 99 92

93

Roztok o obsahu nejvýše 15 % hmotnostních hexafluorofosforečnanu lithného (CAS RN 21324-40-3) ve směsi ethylen-karbonátu (CAS RN 96-49-1), dimethyl-karbonátu (CAS RN 616-38-6) a ethyl-methyl-karbonátu (CAS RN 623-53-0) obsahuje jako přísady deriváty organických karbonátů

3,2 %

-

31.12.2021

0.8062

ex 3824 99 93

51

Tris(hydroxymethyl)fosfin-oxid (CAS RN 1067-12-5) o čistotě 85 % hmotnostních nebo vyšší

0 %

-

31.12.2025

0.8122

ex 3824 99 96

68

Lithium-nikl-dioxid (CAS RN 12325-84-7) obsahující:

méně než 5 % hmotnostních hydroxidu lithného (CAS RN 1310-65-2),

méně než 5 % hmotnostních uhličitanu lithného (CAS RN 554-13-2) a

méně než 15 % hmotnostních oxidu niklu (CAS RN 11099-02-8)

3,2 %

-

31.12.2021

0.8125

ex 3902 30 00

20

Hydrogenovaný blokový kopolymer styrenu a isoprenu (CAS RN 68648-89-5) obsahující méně než 37 % hmotnostních styrenu

0 %

-

31.12.2025

0.8126

ex 3905 91 00

50

Vodný roztok sestávající z:

10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních kopolymeru vinylpyrrolidonu, N,N-dimethylaminopropyl-methakrylamidu a 3-(methakryloylamino)propyllauryldimethylammonium-chloridu (CAS RN 306769-73-3),

nejvýše 1 % hmotnostní konzervačních látek

0 %

-

31.12.2025

0.8145

ex 3905 91 00

60

Kopolymer vinylpyrrolidonu, vinylkaprolaktamu a dimethylaminoethyl-methakrylátu (CAS RN 102972-64-5) v pevné formě nebo jako vodný roztok obsahující:

27 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 33 % hmotnostních kopolymeru,

nejvýše 1,5 % hmotnostních ethanolu (CAS RN 64-17-5),

nejvýše 1 % hmotnostní konzervačních látek

0 %

-

31.12.2025

0.8138

ex 3905 91 00

70

Vodný roztok obsahující:

25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních kopolymeru vinylkaprolaktamu, vinylpyrrolidonu, N,N-dimethylaminopropyl-methakrylamidu a 3-(methakryloylamino)propyllauryldimethylammonium-chloridu (CAS RN 748809-45-2),

10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 16 % hmotnostních ethanolu (CAS RN 64-17-5), též denaturovaného terc-butylalkoholem (CAS RN 75-65-0) a/nebo denatonium-benzoátem (CAS RN 3734-33-6)

0 %

-

31.12.2025

0.8139

ex 3905 91 00

80

Kopolymer vinylpyrrolidonu, kyseliny akrylové a dodecyl-methakrylátu (CAS RN 83120-95-0)

0 %

-

31.12.2025

0.8097

ex 3910 00 00

75

Kopolymer 80 % dimethylsiloxanu, 10 % methyl-methakrylátu a 10 % butyl-akrylátu ve formě bílého prášku

0 %

-

31.12.2025

0.8116

ex 3917 31 00

ex 3917 32 00

ex 3917 39 00

30

20

20

Hadičky:

o vnějším průměru 0,33 mm nebo větším, avšak nejvýše 3,3 mm,

o vnitřním průměru 0,01 mm nebo větším, avšak nejvýše 2,1 mm,

vhodné pro hodnoty maximálního provozního tlaku od 2,7 MPa do 70 MPa,

vhodné pro všechny v chromatografii používané roztoky,

též s křemenným sklem,

též potažené vrstvou PEEK,

pro použití v chromatografickém systému (2)

0 %

-

31.12.2021

0.8117

ex 3917 40 00

20

Plastové příslušenství (sestavy matic a objímek nebo matic) a konektory:

se závitem,

též vyztužené kroužkem z nerezavějící oceli,

vhodné pro hodnoty maximálního provozního tlaku 2,7 MPa nebo vyšší, avšak nejvýše 114 MPa,

pro hadičky:

o vnějším průměru 0,33 mm nebo větším, avšak nejvýše 3,3 mm,

vhodné pro hodnoty maximálního provozního tlaku 2,7 MPa nebo vyšší, avšak nejvýše 114 MPa,

vhodné pro všechny v chromatografii používané roztoky,

pro použití při výrobě chromatografických systémů (2)

0 %

-

31.12.2021

0.8109

ex 3919 10 80

48

Plastové pásky (pruhy) z polypropylenu,

samolepicí,

na jedné straně opatřené lepicí vrstvou akrylového polymeru,

v rolích o šířce 20 cm nebo menší,

o tloušťce včetně lepicí vrstvy 0,03 mm nebo menší,

pro použití při výrobě lithium-iontových nabíjecích baterií (2)

3,2 %

-

31.12.2021

0.8149

ex 3920 10 89

45

Plastový film z kopolymeru oktenu a ethylenu o tloušťce 0,45 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,75 mm, pro použití při výrobě celoskleněných fotovoltaických solárních panelů (2)

0 %

-

31.12.2022

0.8118

ex 3926 90 97

58

Plastové objímky a/nebo zátky:

též vyztužené kroužkem z nerezavějící oceli,

vhodné pro hodnoty maximálního provozního tlaku 2,7 MPa nebo vyšší, avšak nejvýše 114 MPa,

pro hadičky:

o vnějším průměru 0,33 mm nebo větším, avšak nejvýše 3,3 mm,

vhodné pro hodnoty maximálního provozního tlaku 2,7 MPa nebo vyšší, avšak nejvýše 114 MPa,

vhodné pro všechny v chromatografii používané roztoky,

pro použití při výrobě chromatografických systémů (2)

0 %

-

31.12.2021

0.8108

ex 5403 31 00

10

Nitě z nekonečného viskózového vlákna o délkové hmotnosti 105 dtex nebo vyšší, avšak nejvýše 117 dtex, složené z 36 nebo více, avšak nejvýše 40 monofilamentů

0 %

-

31.12.2025

0.8105

ex 8108 90 30

55

Dráty ze slitiny titanu:

s obsahem niobu 42 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 47 % hmotnostních,

o průměru nejvýše 6 mm a

vyhovující normě AMS 4982,

pro použití při výrobě spojovacích součástí v leteckém průmyslu (2)

0 %

-

31.12.2025

0.8148

ex 8412 90 80

20

Základová deska vyrobená z odlitků z tvárné litiny zpevněné roztokem (SSDI), pro ukotvení a sestavení hnacího ústrojí (převodovky, základového ložiska, hřídele rotoru) větrné turbíny:

o délce 3,5 m nebo větší, avšak nejvýše 4,3 m,

o šířce 2 m nebo větší, avšak nejvýše 3,5 m,

o výšce 1 m nebo větší, avšak nejvýše 1,3 m,

o hmotnosti 11 tun nebo více, avšak nejvýše 20 tun,

s montážními otvory pro pohon natáčení,

s montážní přírubou pro držák převodovky,

s držákem hnacího ústrojí,

s různými závitovými lůžky

0 %

p/st

31.12.2025

0.8079

ex 8412 90 80

30

Držák převodovky používaný jako podpěrná a nosná součást mezi převodovkou a základovou deskou větrné turbíny, vyrobená z odlitků z tvárné litiny zpevněné roztokem (SSDI):

o průměru 2 m nebo větším, avšak nejvýše 5 m,

o hmotnosti 2 tuny nebo vyšší, avšak nejvýše 7 tun

0 %

p/st

31.12.2025

0.8111

ex 8414 30 20

20

Hermetický pístový kompresor chladiva pro isobutan:

s bezkomutátorovým trojfázovým motorem s permanentním magnetem,

se sacím připojením na levé straně a se střídačem s korekcí účiníku (PFC)

s maximálním chladicím výkonem 150 W nebo vyšším, avšak nejvýše 240 W, za podmínek ASHRAE

0 %

-

31.12.2025

0.8112

ex 8414 30 20

30

Hermetický pístový kompresor chladiva pro chladivo isobutan:

s bezkomutátorovým trojfázovým motorem s permanentním magnetem,

se sacím připojením na levé straně a se střídačem s korekcí účiníku, který může pracovat v rozmezí od 1 300 ot/min do 4 500 ot/min,

s maximálním chladicím výkonem 150 W nebo vyšším, avšak nejvýše 240 W, za podmínek ASHRAE

0 %

-

31.12.2025

0.8134

ex 8414 30 20

40

Hermetický pístový kompresor pro chladivo isobutan:

s jednofázovým motorem s odporovým rozběhovým kondenzátorem (RSCR),

s obecným koeficientem výkonu nejméně 1,93 za podmínek ASHRAE,

s maximálním chladicím výkonem 150 W nebo vyšším, avšak nejvýše 180 W, za podmínek ASHRAE

0 %

-

31.12.2025

0.8135

ex 8414 30 20

50

Hermetický pístový kompresor pro chladivo isobutan:

s jednofázovým motorem s odporovým rozběhovým kondenzátorem (RSCR),

s obecným koeficientem výkonu nejvýše 1,5 za podmínek ASHRAE,

s maximálním chladicím výkonem 150 W nebo vyšším, avšak nejvýše 180 W, za podmínek ASHRAE

0 %

-

31.12.2025

0.8133

ex 8414 80 73

40

Hermetický kompresor tepelného čerpadla pro chladivo R134A nebo R450A:

s jednofázovým indukčním motorem typu PSC (s trvale připojeným kondenzátorem),

s připojením pro sání na spodní straně a připojením pro výtlak na horní straně,

o výtlaku 8,1 cm3 nebo 8,2 cm3,

pracující při 3 000 ot/min,

s chladicím výkonem 920 W nebo vyšším, avšak nejvýše 970 W, za podmínek ASHRAE

0 %

-

31.12.2025

0.8123

ex 8479 89 97

28

Integrovaná elektrická brzdová jednotka pro okamžité generování hydraulického tlaku během brzdění, plné elektronické ovládání brzd a umožnění rekuperačního brzdění motorových vozidel:

s elektronickými systémy asistence při brzdění,

s hydraulickou jednotkou poháněnou bezkomutátorovým elektrickým motorem,

s nádržkou brzdové kapaliny,

pro použití při výrobě plug-in hybridních osobních automobilů (2)

0 %

-

31.12.2025

0.7962

ex 8479 90 70

50

Rotorová část mechanické jednotky zajišťující pohyb vačkového hřídele vzhledem ke klikovému hřídeli:

se 4 lamelami osazenými v drážkách,

vyrobená slinováním z legované oceli

0 %

-

31.12.2025

0.8098

ex 8482 50 00

20

Axiální valivé ložisko vyrobené z oceli:

klec je vyrobená z oceli válcované za studena obsahující nejvýše 0,25 % uhlíku, podle normy ASTM A109-98,

válečky jsou vyrobeny z ložiskové oceli podle normy ASTM 295-94,

o vnějším průměru 63 mm nebo větším, avšak nejvýše 66 mm,

o vnitřním průměru 44 mm nebo větším, avšak nejvýše 46 mm,

o hmotnosti 23 g nebo více, avšak nejvýše 27 g,

se 36 nebo více, avšak nejvýše 38 válečky

0 %

p/st

31.12.2025

0.8088

ex 8482 99 00

40

Vnitřní a vnější kroužky z oceli, nebroušené, s vnitřní oběžnou dráhou o průměru:

14,66 mm nebo větším, avšak nejvýše 76,2 mm pro vnitřní kroužek, a

26 mm nebo větším, avšak nejvýše 100 mm pro vnější kroužek

0 %

-

31.12.2025

0.8100

ex 8483 50 80

20

Řemenice z oceli, neodlévané:

vyrobené z konstrukční uhlíkové oceli podle normy JIS G4051,

o vnějším průměru 114 mm nebo větším, avšak nejvýše 118 mm,

o vnitřním průměru 33 mm nebo větším, avšak nejvýše 37 mm,

o šířce 29 mm nebo větší, avšak nejvýše 33 mm,

o hmotnosti 0,6 kg nebo více, avšak nejvýše 0,9 kg,

se 6 lichoběžníkovými drážkami

0 %

p/st

31.12.2025

0.8130

ex 8501 62 00

40

Třífázový generátor střídavého proudu:

s trvalým výkonem 147 kVA nebo vyšším, avšak nejvýše 222 kVA,

s trvalým točivým momentem 650 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 900 Nm,

s pracovními otáčkami nejvýše 2 700 otáček za minutu (ot/min),

s kapalinou chlazeným systémem,

o délce 100 mm nebo větší, avšak nejvýše 200 mm,

o šířce 550 mm nebo větší, avšak nejvýše 650 mm,

o výšce 550 mm nebo větší, avšak nejvýše 650 mm,

o hmotnosti nejvýše 150 kg

0 %

-

31.12.2025

0.8095

ex 8505 90 90

20

Cívka elektromagnetické spojky ve válcovém kovovém pouzdře:

kovové pouzdro je vyrobeno z oceli válcované za tepla podle normy JIS G 3131 - SPHE,

cívka je vyrobená z měděného drátu,

o hmotnosti 0,4 kg nebo více, avšak nejvýše 0,7 kg,

o šířce 22 mm nebo větší, avšak nejvýše 25 mm,

s opěrnou deskou cívky („opěrná deska cívky“) o vnitřním průměru 44 mm nebo větším, avšak nejvýše 46 mm,

o vnějším průměru 88 mm nebo větším, avšak nejvýše 96 mm,

bez pístu,

s jedním konektorem

0 %

p/st

31.12.2025

0.8115

ex 8507 60 00

48

Integrovaný bateriový systém v kovovém pouzdře s úchyty, sestávající:

z lithium-iontové baterie s napětím 36 V nebo vyšším, avšak nejvýše 50,4 V a jmenovitou energii 0,6 kWh,

ze systému správy baterie,

z výkonového relé,

z chladicího systému,

ze čtyř konektorů,

pro použití při výrobě motorových vozidel s pohonem typu mild-hybrid (mHEV) (2)

1.3 %

-

31.12.2021

0.8140

ex 8529 90 92

73

Obrazový snímač typu CMOS

s mikročočkou na každém pixelu (mikročočkami je pokryto nejméně 99 % všech pixelů),

k zachycování infračerveného světla odraženého od objektů,

za účelem zachycení hloubkových obrazů v kamerách konstruovaných pro měření vzdálenosti (měření doby letu paprsku, („time of flight“))

0 %

-

31.12.2025

0.8085

ex 8537 10 91

45

Hlavní řídicí jednotka hybridního systému zajišťující diagnostiku a regulaci prvků hybridního pohonného systému:

s programovatelnou pamětí,

s mikroprocesorem,

s alespoň jedím kompozitním konektorem,

s napětím 24 V,

o délce 350 mm nebo větší, avšak nejvýše 400 mm,

o šířce 200 mm nebo větší, avšak nejvýše 250 mm,

o výšce 80 mm nebo větší, avšak nejvýše 120 mm,

v kovovém pouzdře

0 %

-

31.12.2025

0.8132

ex 8537 10 98

80

Systém řízení pohonu alespoň:

se střídačem DC/AC,

s výkonem 190 kW nebo vyšším, avšak nejvýše 220 kW,

s vysokonapěťovými obvody s rozhraními AC a DC pro připojení trakčního motoru, generátoru a systému akumulace energie,

s integrálním ovládáním všech funkcí hnacího motoru a trakčního systému generátoru,

s komunikačním rozhraním CAN s řídicí jednotkou systému,

kapalinou chlazeným systémem,

o délce 300 mm nebo větší, avšak nejvýše 950 mm,

o šířce 350 mm nebo větší, avšak nejvýše 600 mm,

o výšce 200 mm nebo větší, avšak nejvýše 350 mm,

o hmotnosti 40 kg nebo více, avšak nejvýše 90 kg

0 %

p/st

31.12.2025

0.8124

ex 8537 10 98

88

Ovládací panel pro ovládání autorádia a/nebo navigace:

s pasivními elektronickými prvky,

s alespoň dvěma spínači,

s LED diodami

s alespoň jedním konektorem,

též se spínačem s výstražným trojúhelníkem,

pro napětí nepřesahující 16 V,

pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 (2)

0 %

-

31.12.2025

0.8127

ex 8708 99 97

28

Sada tlakových nádob typu 4 H2 podle normy ES č. 79 tvořená dvěma až osmi nádobami na hliníkových rámech:

nádoby vyrobené z kompozitního materiálu na bázi vysokohustotního polyethylenu (HDPE) vyztuženého opletem ze skelných a uhlíkových vláken v epoxidové pryskyřici,

s provozním tlakem nejméně 35 MPa,

s výrobcem deklarovanou dobou životnosti nejméně 20 let,

o objemu nádoby 180 litrů nebo větším, avšak nejvýše 375 litrů,

vybavené sadou elektromagnetických, ručních a pojistných ventilů pro snižování tlaku (PRD),

o celkové šířce 1 800  mm nebo větší, avšak nejvýše 2 300  mm,

o celkové výšce 400 mm nebo větší, avšak nejvýše 500 mm,

o celkové délce 1 200  mm nebo větší, avšak nejvýše 3 600  mm

0 %

-

31.12.2025

0.8128

ex 8708 99 97

38

Sada tlakových nádob na stlačený zemní plyn (CNG) typu CNG-4 v souladu s předpisem EHK č. 110, sestávající ze čtyř nebo pěti nádob na hliníkových rámech:

vyrobené z kompozitního materiálu na bázi vysokohustotního polyethylenu (HDPE) vyztuženého opletem ze skelných a uhlíkových vláken v epoxidové pryskyřici,

s provozním tlakem nejméně 20 MPa,

s výrobcem deklarovanou dobou životnosti nejméně 20 let,

o objemu nádoby 315 litrů nebo větším, avšak nejvýše 375 litrů,

vybavené sadou elektromagnetických, ručních a pojistných ventilů pro snižování tlaku (PRD),

o celkové šířce 2 200  mm nebo větší, avšak nejvýše 2 300  mm,

o celkové výšce 450 mm nebo větší, avšak nejvýše 460 mm,

o celkové délce 3 500  mm nebo větší, avšak nejvýše 3 600  mm

0 %

-

31.12.2025


(1)  Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).“;

(2)  Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU