(EU) 2021/1041Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1041 ze dne 16. dubna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127, pokud jde o požadavky na pesticidy v počáteční a pokračovací kojenecké výživě (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 225, 25.6.2021, s. 4-6 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 16. dubna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. července 2021 Nabývá účinnosti: 15. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.25.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 225/4


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1041

ze dne 16. dubna 2021,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127, pokud jde o požadavky na pesticidy v počáteční a pokračovací kojenecké výživě

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (1), a zejména na čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 (2) stanoví mimo jiné zvláštní požadavky na pesticidy a jejich rezidua v počáteční a pokračovací kojenecké výživě.

(2)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 definuje reziduum pesticidů prostřednictvím odkazu na terminologii nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (3).

(3)

V čl. 3 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (4) je nicméně uvedena přesnější definice reziduí pesticidů.

(4)

Z důvodů právní jistoty a srozumitelnosti je třeba sjednotit definici rezidua pesticidů obsaženou v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 s definicí obsaženou v čl. 3 odst. 2) písm. c) nařízení (ES) č. 396/2005.

(5)

Jelikož by se definice reziduí pro účinné látky měly používat, jak je definováno v nařízení (ES) č. 396/2005, je třeba, aby s ohledem na budoucí změny nařízení (ES) č. 396/2005 byly do seznamů uvedených v přílohách IV a V nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 zařazeny pouze mateřské sloučeniny účinných látek.

(6)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 se nahrazuje tímto:

„1. Pro účely tohoto článku se „reziduem“ rozumí reziduum pesticidů, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 396/2005.“

Článek 2

Přílohy IV a V nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. dubna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 ze dne 25. září 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a pokud jde o požadavky na informace týkající se výživy kojenců a malých dětí (Úř. věst. L 25, 2.2.2016, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy IV a V nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 se mění takto:

1)

Příloha IV se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA IV

ÚČINNÉ LÁTKY PODLE ČL. 4 ODST. 3

Chemický název mateřské sloučeniny látky  (1)

Maximální limit reziduí (mg/kg)

Kadusafos

0,006

Demeton-S-methyl

Demeton-S-methyl sulfon

Oxydemeton-methyl

0,006

Ethoprofos

0,008

Fipronil

0,004

Propineb

0,006

2)

Příloha V se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA V

ÚČINNÉ LÁTKY PODLE ČL. 4 ODST. 4

Chemický název mateřské sloučeniny látky (2)

Aldrin

Dieldrin

Disulfoton

Endrin

Fensulfothion

Fentin

Haloxyfop

Heptachlor

Hexachlorbenzen

Nitrofen

Omethoát

Terbufos


(1)  Použije se nejaktuálnější definice rezidua uvedená v příslušných přílohách II, III, IV nebo V nařízení (ES) č. 396/2005 (definice rezidua je uvedena v závorkách za mateřskou sloučeninou látky).

(2)  Použije se nejaktuálnější definice rezidua uvedená v příslušných přílohách II, III, IV nebo V nařízení (ES) č. 396/2005 (definice rezidua je uvedena v závorkách za mateřskou sloučeninou látky).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU