(EU) 2021/980Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/980 ze dne 17. června 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/661, pokud jde o požadavky na informace pro registraci v elektronickém rejstříku kvót pro uvádění částečně fluorovaných uhlovodíků na trh (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 216, 18.6.2021, s. 133-134 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. června 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. července 2021 Nabývá účinnosti: 8. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.18.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 216/133


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/980

ze dne 17. června 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/661, pokud jde o požadavky na informace pro registraci v elektronickém rejstříku kvót pro uvádění částečně fluorovaných uhlovodíků na trh

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (1), a zejména na čl. 17 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/661 (2) stanoví požadavky na podniky, jejichž registrace v rejstříku zřízeném v souladu s čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) č. 517/2014 je povinná.

(2)

Podle prováděcího nařízení (EU) 2019/661 musí podniky usazené v Unii poskytnout Komisi pro účely registrace v rejstříku v příslušných případech své registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu (EORI). Podniky usazené mimo Unii, které zmocnily výhradního zástupce ve smyslu čl. 16 odst. 5 nařízení (EU) č. 517/2014, musí poskytnout pouze informace týkající se jejich výhradního zástupce. Výhradní zástupce může být jako takový zmocněn více než jedním podnikem usazeným mimo Unii. Číslo EORI takového výhradního zástupce proto nutně neodpovídá jednomu podniku usazenému mimo Unii.

(3)

V souladu s čl. 17 odst. 4 nařízení (EU) č. 517/2014 je rejstřík přístupný příslušným vnitrostátním orgánům, včetně celních orgánů.

(4)

Při prosazování omezení a zákazů týkajících se uvádění na trh stanovených v nařízení (EU) č. 517/2014 musí mít celní orgány možnost identifikovat podniky uvádějící částečně fluorované uhlovodíky na trh v souladu s uvedeným nařízením prostřednictvím jejich čísel EORI. To může usnadnit zejména kontroly prováděné celními orgány použitím digitálních nástrojů. Identifikace dotyčného podniku lze dosáhnout, pokud je číslo EORI uvedeného podniku k dispozici v rejstříku. Je proto nezbytné vyžadovat od podniků usazených mimo Unii, které zmocnily výhradního zástupce, aby poskytly své vlastní číslo EORI. Požadavek, aby uvedené podniky poskytly číslo EORI svého výhradního zástupce, by měl být odstraněn, neboť je nadbytečný.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) 2019/661 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 24 odst. 1 nařízení (EU) č. 517/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ustanovení čl. 3 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2019/661 se mění takto:

1)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

informace uvedené v odst. 1 písm. d) a i), avšak týkající se spíše výhradního zástupce než podniku;“

2)

doplňuje se nové písmeno g), které zní:

„g)

v příslušných případech podnikové číslo EORI.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. června 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 195.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/661 ze dne 25. dubna 2019 o zajištění bezproblémového fungování elektronického rejstříku kvót pro uvádění částečně fluorovaných uhlovodíků na trh (Úř. věst. L 112, 26.4.2019, s. 11).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU