(EU) 2021/978Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/978 ze dne 10. června 2021, kterým se uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Lyso IPA Surface Disinfection“ (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 216, 18.6.2021, s. 65-120 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. června 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. července 2021 Nabývá účinnosti: 8. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.18.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 216/65


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/978

ze dne 10. června 2021,

kterým se uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Lyso IPA Surface Disinfection“

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 44 odst. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. června 2016 předložila společnost Schuelke & Mayr GmbH v souladu s čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 a článkem 4 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 414/2013 (2) Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) žádost o povolení pro stejnou kategorii biocidních přípravků, jak je uvedeno v článku 1 prováděcího nařízení (EU) č. 414/2013, s názvem „Lyso IPA Surface Disinfection“, které jsou typem přípravku 2 a 4, jak jsou popsány v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012. Žádost byla zaznamenána v registru biocidních přípravků (dále jen „registr“) pod číslem BC-GX025200-35. V žádosti bylo rovněž uvedeno číslo žádosti příslušné referenční kategorie přípravků „perform-IPA“ zaznamenané v rejstříku pod číslem BC-AB023095-72.

(2)

Stejná kategorie biocidních přípravků „Lyso IPA Surface Disinfection“ obsahuje jako účinnou látku propan-2-ol, která je zařazena na seznam schválených účinných látek vypracovaný na úrovni Unie uvedený v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Dne 12. května 2020 předložila agentura v souladu s čl. 6 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení (EU) č. 414/2013 Komisi stanovisko (3) a návrh souhrnu vlastností biocidního přípravku (dále jen „souhrn vlastností přípravku“) pro kategorii přípravků „Lyso IPA Surface Disinfection“.

(4)

Agentura dospěla ve svém stanovisku k závěru, že kategorie přípravků „Lyso IPA Surface Disinfection“ je kategorií biocidních přípravků ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. s) nařízení (EU) č. 528/2012, že navrhované rozdíly mezi stejnou kategorií biocidních přípravků a příslušnou referenční kategorií biocidních přípravků jsou omezeny na informace, které mohou být předmětem administrativní změny v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 354/2013 (4), že kategorie přípravků „Lyso IPA Surface Disinfection“ je způsobilá pro povolení Unie v souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012, a že na základě posouzení příslušné referenční kategorie přípravků „perform-IPA“ a s výhradou shody s návrhem souhrnu vlastností přípravku splňuje tato stejná kategorie biocidních přípravků podmínky stanovené v čl. 19 odst. 1 a 6 nařízení (EU) č. 528/2012.

(5)

Dne 6. listopadu 2020 předala agentura Komisi v souladu s čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012 návrh souhrnu vlastností přípravku ve všech úředních jazycích Unie.

(6)

Komise se stanoviskem agentury souhlasí, a domnívá se proto, že je vhodné udělit povolení Unie pro stejnou kategorii biocidních přípravků „Lyso IPA Surface Disinfection“.

(7)

Stejná kategorie biocidních přípravků „Lyso IPA Surface Disinfection“ obsahuje neúčinnou látku diethylftalát, u níž nebylo možné dospět k závěru, zda splňuje vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému stanovená v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 (5) ve lhůtě pro vyhodnocení žádosti pro příslušnou referenční kategorii biocidních přípravků. Proto by měl být diethylftalát dále zkoumán. Pokud se dospěje k závěru, že diethylftalát je považován za látku s vlastnostmi vyvolávajícími narušení činnosti endokrinního systému, Komise zváží, zda zruší nebo změní povolení Unie pro kategorii přípravků „Lyso IPA Surface Disinfection“ v souladu s článkem 48 nařízení (EU) č. 528/2012.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společnosti Schuelke & Mayr GmbH se s číslem povolení EU-0023860-0000 uděluje povolení Unie pro dodávání kategorie biocidních přípravků „Lyso IPA Surface Disinfection“ na trh a jejich používání, a to v souladu se souhrnem vlastností biocidního přípravku uvedeným v příloze.

Povolení Unie je platné ode dne 8. července 2021 do dne 30. listopadu 2030.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. června 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 414/2013 ze dne 6. května 2013, kterým se stanoví postup pro povolování stejných biocidních přípravků v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 125, 7.5.2013, s. 4).

(3)  Stanovisko agentury ECHA ze dne 11. května 2020 k povolení Unie pro stejnou kategorii biocidních přípravků „Lyso IPA Surface Disinfection“, https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation.

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 354/2013 ze dne 18. dubna 2013 o změnách biocidních přípravků povolených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 109, 19.4.2013, s. 4).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 ze dne 4. září 2017, kterým se stanoví vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 301, 17.11.2017, s. 1).


PŘÍLOHA

Souhrn vlastností biocidního přípravku pro kategorii biocidních přípravků

Lyso IPA Surface Disinfection

Typ přípravku 2 – Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 4 – Oblast potravin a krmiv (dezinfekční prostředky)

Číslo povolení: EU-0023860-0000

Číslo záznamu v registru R4BP: EU-0023860-0000

ČÁST I

PRVNÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1.   Název kategorie biocidních přípravků

Název

Lyso IPA Surface Disinfection

1.2.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

1.3.   Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení

Jméno (název)

Schülke & Mayr GmbH

Adresa

Robert-Koch-S. 2, 22851, Norderstedt, Německo

Číslo povolení

EU-0023860-0000

Číslo záznamu v registru R4BP

EU-0023860-0000

Datum udělení povolení

8. července 2021

Datum skončení platnosti povolení

30. listopadu 2030

1.4.   Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Jméno výrobce

Schülke & Mayr GmbH

Adresa výrobce

Robert-Koch-S. 2, 22851 Norderstedt Německo

Umístění výrobních závodů

Robert-Koch-S. 2, 22851 Norderstedt Německo


Jméno výrobce

BOCHEMIE a.s.

Adresa výrobce

Lidická 326, 735 95 Bohumín Česká republika

Umístění výrobních závodů

Lidická 326, 735 95 Bohumín Česká republika


Jméno výrobce

Imeco

Adresa výrobce

Boschstr. 5, 63768 Hösbach Německo

Umístění výrobních závodů

Boschstr. 5, 63768 Hösbach Německo

Neue Straße 2-4, 09471 Köningswalde Německo


Jméno výrobce

Tristel Solutions Limited

Adresa výrobce

Lynx Business Park, Fordham Road, Snailwell, CB8 7NY Cambridgeshire Spojené království

Umístění výrobních závodů

Lynx Business Park, Fordham Road, Snailwell, CB8 7NY Cambridgeshire Spojené království


Jméno výrobce

Techtex

Adresa výrobce

Units 7&8 Rhodes Bus. Park Silburn Way, M24 4NE Middleton Spojené království

Umístění výrobních závodů

Units 7&8 Rhodes Bus. Park Silburn Way, M24 4NE Middleton Spojené království


Jméno výrobce

A.F.P. GmbH

Adresa výrobce

Otto Brenner Straße 16, 21337 Lüneburg Německo

Umístění výrobních závodů

Otto Brenner Straße 16, 21337 Lüneburg Německo


Jméno výrobce

Innovate GmbH

Adresa výrobce

Am Hohen Stein 11, 06618 Naumburg (Saale) Německo

Umístění výrobních závodů

Am Hohen Stein 11, 06618 Naumburg (Saale) Německo


Jméno výrobce

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Adresa výrobce

Kaiser-Wilhelm-Straße 133, 12247 Berlín Německo

Umístění výrobních závodů

Kaiser-Wilhelm-Straße 133, 12247 Berlín Německo


Jméno výrobce

Sterisol AB

Adresa výrobce

Kronoängsgatan 3, 592 23 Vadstena Švédsko

Umístění výrobních závodů

Kronoängsgatan 3, 592 23 Vadstena Švédsko


Jméno výrobce

Rudolf Dankwardt GmbH

Adresa výrobce

Gutenbergring 50-52, 22848 Norderstedt Německo

Umístění výrobních závodů

Gutenbergring 50-52, 22848 Norderstedt Německo

Lagerstr. 15, 19249 Jessenitz Werk/Lübtheen Německo

1.5.   Výrobce(i) účinné látky/účinných látek

Účinná látka

propan-2-ol

Jméno výrobce

Ineos Solvents Germany GmbH (dříve Sasol)

Adresa výrobce

Römerstraße 733, 47443 Moers Německo

Umístění výrobních závodů

Römerstraße 733, 47443 Moers Německo

Shamrockstr. 88, 44643 Herne Německo


Účinná látka

propan-2-ol

Jméno výrobce

Shell Chemicals Europe B.V.

Adresa výrobce

Postbus 2334, 3000 CH Rotterdam Nizozemsko

Umístění výrobních závodů

Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601, 3196 KK Rotterdam-Pernis Nizozemsko

2.   SLOŽENÍ A FORMA KATEGORIE PŘÍPRAVKŮ

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení kategorie biocidních přípravků

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

63,1

63,1

2.2.   Typ(y) složení (forma)

Forma (formy)

Jakákoli jiná kapalina (AL), k okamžitému použití

Jakákoli jiná kapalina (AL), k okamžitému použití, utěrky napuštěné dezinfekčním přípravkem

ČÁST II

DRUHÁ ÚROVEŇ INFORMACÍ – META SPC

META SPC 1

1.   Administrativní informace o meta SPC 1

1.1.   Identifikátor meta SPC 1

Identifikátor

meta SPC 1 perform IPA liquid

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-1

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 1

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

63,1

63,1

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 1

Forma (formy)

Jakákoli jiná kapalina (AL), k okamžitému použití

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 1

Standardní věty o nebezpečnosti

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.

Používejte elektrická/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.

Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.

Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.

Zamezte vdechování par.

Zamezte vdechování aerosolů.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Používejte ochranné brýle.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Přetrvává-li podráždění očí:Vyhledejte lékařskou pomoc.

Přetrvává-li podráždění očí:Vyhledejte lékařskou ošetření.

V případě požáru:K uhašení použijte pěnu odolnou vůči alkoholu, oxid uhličitý nebo vodní mlhu.

Skladujte na dobře větraném místě.Uchovávejte v chladu.

Skladujte uzamčené.

Odstraňte obsah/obal předáním schválenému zařízení k likvidaci odpadů.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 1

4.1.   Popis použití

Tabulka 1. Použití # 1 – dezinfekce povrchů - postřik

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce čistých neporézních povrchů, jako jsou malé pracovní plochy ve zdravotnických a nezdravotnických oblastech a povrchů v čistých prostorech (třída A/B).

Metoda(y) aplikace

Metoda: Postřik

Podrobný popis:

Postřikem přípravku přímo na povrch.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Neaplikujte více než 25 ml/m2.

Ředění (%): Přípravek k přímému použití.

Počet a načasování aplikace:

Dezinfekce po každém výrobním a čisticím procesu, nebo pokud je to požadováno dle standardního operačního postupu (dále jen SOP).

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev: 250–1 000 mL

Obalov é materiály: vysokohustotní polyethylen (HDPE), surlyn/polypropylen (PP)

Uzávěr je vyroben z některého z následujících materiálů: polypropylen (dále jen PP), polyoxymethylen (dále jen POM), nízkohustotní polyethylen (dále jen LDPE), vysokohustotní polyethylen (dále jen HDPE), polyethylen (dále jen PE), ethylen-vinylacetát (dále jen EVA), nerezová ocel, polybutylentereftalát (dále jen PBT), expandovaný polytetrafluorethylen (dále jen PTFE), lineární nízkohustotní polyethylen (dále jen LLDPE), expandovaný polyethylen (dále jen EXPPE), kopolymer PP

Kanystr: 5–10L

Obalové materiály: HDPE

Uzávěr je vyroben z některého z následujících materiálů: HDPE/LDPE

Sáček s postřikovou hlavicí („Revolver bag“) 1L

Obalové materiály: EVA

Uzávěr vyroben z materiálu: PP/silikon/EVA

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravek k přímému použití aplikujte postřikem na povrch a ponechte působit při pokojové teplotě (20 ± 2 °C) po dobu nejméně 1 minutu.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Pro opětovné doplňování aplikační nádoby lze zvážit následující postup pro zmírnění rizika pro osoby, pokud jej nelze nahradit jinými technickými nebo organizačními opatřeními: Při manipulaci s přípravkem používejte ochranu očí

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.   Popis použití

Tabulka 2. Použití # 2 – dezinfekce povrchů - otírání

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce čistých neporézních povrchů, jako jsou malé pracovní plochy ve zdravotnických a nezdravotnických oblastech a povrchů v čistých prostorech (třída A/B).

Metoda(y) aplikace

Metoda: Otírání

Podrobný popis:

Přípravek se aplikuje na povrch postřikem nebo nalitím a následně se setře nebo se utěrka/ubrousek navlhčí přípravkem postřikem nebo politím a následně se přípravek rozetře po povrchu.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Neaplikujte více než 25 ml/m2.

Ředění (%): Přípravek k přímému použití.

Počet a načasování aplikace:

Dezinfekce po každém výrobním a čisticím procesu, nebo pokud je to požadováno podle SOP.

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev: 250–1 000 mL

Obalové materiály: HDPE, surlyn/PP

Uzávěr je vyroben z některého z následujících materiálů: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, nerezová ocel, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, kopolymer PP.

Kanystr: 5–10L

Obalové materiály: HDPE

Uzávěr je vyroben z některého z následujících materiálů: HDPE/LDPE

Sáček s postřikovou hlavicí („Revolver bag“) 1L

Obalové materiály: EVA

Uzávěr vyroben z materiálu: PP/silikon/EVA

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravek k přímému použití aplikujte na povrch postřikem nebo nalitím a pak jej setřete nebo navlhčete utěrku/ubrousek postřikem nebo politím přípravkem k přímému použití a pak povrch setřete. Ponechte působit při pokojové teplotě (20 ± 2 °C) nejméně 5 minut.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Pro opětovné doplňování aplikační nádoby lze zvážit následující postup pro zmírnění rizika pro osoby, pokud jej nelze nahradit technickými nebo organizačními opatřeními: Při manipulaci s přípravkem používejte ochranu očí.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.3.   Popis použití

Tabulka 3. Použití # 3 – dezinfekce povrchů, které přicházejí do styku s potravinami a krmivy - postřik

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Viry

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce čistých neporézních povrchů v kuchyních a v potravinářském průmyslu včetně čistých prostor (třída A/B).

Metoda(y) aplikace

Metoda: Postřikem

Podrobný popis:

Postřikem přípravku přímo na povrch.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Neaplikujte více než 25 ml/m2.

Ředění (%): Přípravek k přímému použití.

Počet a načasování aplikace:

Dezinfekce po každém výrobním a čisticím procesu, nebo pokud je to požadováno podle SOP.

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev: 250–1 000 mL

Obalové materiály: HDPE, surlyn/PP

Uzávěr je vyroben z některého z následujících materiálů: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, nerezová ocel, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, kopolymer PP.

Kanystr: 5–10L

Obalové materiály: HDPE

Uzávěr je vyroben z některého z následujících materiálů: HDPE/LDPE

Sáček s postřikovou hlavicí („Revolver bag“) 1L

Obalové materiály: EVA

Uzávěr vyroben z materiálu: PP/silikon/EVA

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravek k přímému použití aplikujte na povrch postřikem a ponechte působit při pokojové teplotě (20 ± 2 °C) nejméně 1 minutu (působení proti bakteriím a kvasinkám) nebo 2 minuty (virucidní působení).

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Pro dezinfekci potravinářských strojů a opětovné doplňování aplikační nádoby lze zvážit následující postup pro zmírnění rizika pro osoby, pokud jej nelze nahradit technickými nebo organizačními opatřeními: Při manipulaci s přípravkem používejte ochranu očí.

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.3.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

 

4.3.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.4.   Popis použití

Tabulka 4. Použití # 4 – dezinfekce povrchů, které přicházejí do styku s potravinami a krmivy - otírání

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Viry

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce čistých neporézních povrchů v kuchyních a v potravinářském průmyslu včetně čistých místností (třída A/B)

Metoda(y) aplikace

Metoda: Otírání

Podrobný popis:

Přípravek se aplikuje na povrch postřikem nebo nalitím a následně se setře nebo se utěrka/ubrousek navlhčí přípravkem postřikem nebo politím a následně se přípravek rozetře po povrchu.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Neaplikujte více než 25 ml/m2.

Ředění (%): Přípravek k přímému použití.

Počet a načasování aplikace:

Dezinfekce po každém výrobním a čisticím procesu, nebo pokud je to požadováno dle SOP.

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev: 250–1 000 mL

Obalové materiály: HDPE, surlyn/PP

Uzávěr je vyroben z některého z následujících materiálů: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, nerezová ocel, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, kopolymer PP.

Kanystr: 5–10L

Obalové materiály: HDPE

Uzávěr je vyroben z některého z následujících materiálů: HDPE/LDPE

Sáček s postřikovou hlavicí („Revolver bag“) 1L

Obalové materiály: EVA

Uzávěr vyroben z materiálu: PP/silikon/EVA.

4.4.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravek k přímému použití aplikujte na povrch postřikem a pak jej setřete nebo navlhčete utěrku/ubrousek postřikem nebo politím přípravkem k přímému použití a pak povrch setřete. Ponechte působit při pokojové teplotě (20 ± 2 °C) nejméně 5 minut.

4.4.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Pro dezinfekci potravinářských strojů a opětovné doplňování aplikační nádoby lze zvážit následující postup pro zmírnění rizika pro osoby, pokud jej nelze nahradit technickými nebo organizačními opatřeními:

Při manipulaci s přípravkem používejte ochranu očí.

4.4.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.4.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

 

4.4.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (1) META SPC 1

5.1.   Pokyny pro používání

Před použitím povrch pečlivě očistěte.

Před vlastní dezinfekcí odstraňte z povrchu v případě potřeby přebytečnou vodu.

Neaplikujte více než 25 ml/m2.

Zajistěte, aby byl povrch přípravkem navlhčen celý.

Použité utěrky je nutné vyhodit do uzavřené nádoby.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Přípravek lze používat pouze k dezinfekci malých povrchů.

Zajistěte dostatečné větrání, aby nedošlo ke vzniku výbušné atmosféry.

Zamezte styku s očima.

K opětovnému doplnění aplikační nádoby použijte nálevku.

Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Zamezte dětem a domácím zvířatům vstupu do místnosti, kde se provádí dezinfekce. Před vstupem dětí a domácích zvířat dezinfikovanou místnost důkladně vyvětrejte. Toto neplatí pro pacientské pokoje v nemocnici

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

První pomoc:

 

V případě nehody: Volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

 

PŘI NADÝCHÁNÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při přetrvávajících obtížích vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte vodou. Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc.

 

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa vodou. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. JE-LI NUTNÁ LÉKAŘSKÁ POMOC, MĚJTE PO RUCE OBAL NEBO ŠTÍTEK VÝROBKU A VOLEJTE TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NA TEL.: 224 91 92 93 NEBO 224 91 54 02

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

-

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Doba skladovatelnosti: 36 měsíců

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Skladujte na dobře větraném místě.

Chraňte před slunečním zářením.

Uchovávejte při pokojové teplotě v původní nádobě.

6.   DALŠÍ INFORMACE

Přípravek obsahuje propan-2-ol (CAS č.: 67-63-0), pro který byla odsouhlasena evropská referenční hodnota 129,28 mg/m3 pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 1

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Schülke® 6

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0023860-0001 1-1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

63,1

META SPC 2

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 2

1.1.   Identifikátor meta SPC 2

Identifikátor

meta SPC 2 perform wipes IPA

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-2

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 2

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

63,1

63,1

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 2

Forma (formy)

Jakákoli jiná kapalina (AL), k okamžitému použití, utěrky napuštěné dezinfekčním přípravkem

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 2

Standardní věty o nebezpečnosti

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.

Používejte elektrická/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.

Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.

Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.

Zamezte vdechování par.

Zamezte vdechování aerosolů.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Používejte ochranné brýle.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Přetrvává-li podráždění očí:Vyhledejte lékařskou pomoc.

Přetrvává-li podráždění očí:Vyhledejte lékařskou ošetření.

V případě požáru:K uhašení použijte pěnu odolnou vůči alkoholu, oxid uhličitý nebo vodní mlhu.

Skladujte na dobře větraném místě.Uchovávejte v chladu.

Skladujte uzamčené.

Odstraňte obsah/obal předáním schválenému zařízení k likvidaci odpadů.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 2

4.1.   Popis použití

Tabulka 5. Použití # 1 – dezinfekce povrchů - otírání

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce čistých neporézních povrchů, jako jsou malé pracovní plochy ve zdravotnických a nezdravotnických oblastech a povrchů v čistých prostorech (třída A/B)

Metoda(y) aplikace

Metoda: Otírání

Podrobný popis:

Přípravek se rozetře přímo po povrchu.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Utěrky připravené k okamžitému použití.

Ředění (%): Přípravek k přímému použití.

Počet a načasování aplikace:

Dezinfekce po každém výrobním a čisticím procesu, nebo pokud je to požadováno dle SOP.

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Měkký obal: 1-200 utěrek

Obalové materiály: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; biaxiálně orientovaný polypropylen (BOPP) + odlévaný polypropylen (CPP)

Sáček: 10-200 utěrek

Obalové materiály: LDPE/PET

Dóza: 50-200 utěrek

Obalové materiály: HDPE

Uzávěr vyroben z materiálu: PP nebo PE3385

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Důkladně setřete povrch utěrkou k přímému použití a ponechte působit při pokojové teplotě (20 ± 2 °C) nejméně 5 minut.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.   Popis použití

Tabulka 6. Použití # 2 – dezinfekce povrchů, které přicházejí do styku s potravinami a krmivy - otírání

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Viry

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce čistých neporézních povrchů v kuchyních a v potravinářském průmyslu včetně čistých místností (třída A/B)

Metoda(y) aplikace

Metoda: Otírání

Podrobný popis:

Přípravek se rozetře přímo po povrchu.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Utěrky připravené k okamžitému použití.

Ředění (%): Přípravek k přímému použití.

Počet a načasování aplikace:

Dezinfekce po každém výrobním a čisticím procesu, nebo pokud je to požadováno dle SOP.

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Měkký obal: 1-200 utěrek

Obalové materiály: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP

Sáček: 10-200 utěrek

Obalové materiály: LDPE/PET

Dóza: 50-200 utěrek

Obalové materiály: HDPE

Uzávěr vyroben z materiálu: PP nebo PE3385

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Důkladně setřete povrch utěrkou k přímému použití a ponechte působit při pokojové teplotě (20 ± 2 °C) nejméně 5 minut.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (2) META SPC 2

5.1.   Pokyny pro používání

Před použitím povrch pečlivě očistěte.

Před vlastní dezinfekcí odstraňte z povrchu v případě potřeby přebytečnou vodu.

Zajistěte, aby byl povrch přípravkem navlhčen celý.

Použité utěrky je nutné vyhodit do uzavřené nádoby.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Přípravek lze používat pouze k dezinfekci malých povrchů.

Zajistěte dostatečné větrání, aby nedošlo ke vzniku výbušné atmosféry.

Zamezte styku s očima.

Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Zamezte dětem a domácím zvířatům vstupu do místnosti, kde se provádí dezinfekce. Před vstupem dětí a domácích zvířat dezinfikovanou místnost důkladně vyvětrejte. Toto neplatí pro pacientské pokoje v nemocnici.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

První pomoc:

 

V případě nehody: Volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

 

PŘI NADÝCHÁNÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při přetrvávajících obtížích vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte vodou. Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc.

 

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa vodou. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. JE-LI NUTNÁ LÉKAŘSKÁ POMOC, MĚJTE PO RUCE OBAL NEBO ŠTÍTEK VÝROBKU A VOLEJTE TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NA TEL.: 224 91 92 93 NEBO 224 91 54 02

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

-

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Doba skladovatelnosti: 24 měsíců

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Skladujte na dobře větraném místě.

Chraňte před slunečním zářením.

Uchovávejte při pokojové teplotě v původní nádobě.

6.   DALŠÍ INFORMACE

Přípravek obsahuje propan-2-ol (CAS č.: 67-63-0), pro který byla odsouhlasena evropská referenční hodnota 129,28 mg/m3 pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 2

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Schülke® 7

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0023860-0002 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

63,1

META SPC 3

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 3

1.1.   Identifikátor meta SPC 3

Identifikátor

meta SPC 3 mikrozid liquid

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-3

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 3

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

63,1

63,1

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 3

Forma (formy)

Jakákoli jiná kapalina (AL), k okamžitému použití

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 3

Standardní věty o nebezpečnosti

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.

Používejte elektrická/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.

Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.

Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.

Zamezte vdechování par.

Zamezte vdechování aerosolů.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Používejte ochranné brýle.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Přetrvává-li podráždění očí:Vyhledejte lékařskou pomoc.

Přetrvává-li podráždění očí:Vyhledejte lékařskou ošetření.

V případě požáru:K uhašení použijte pěnu odolnou vůči alkoholu, oxid uhličitý nebo vodní mlhu.

Skladujte na dobře větraném místě.Uchovávejte v chladu.

Skladujte uzamčené.

Odstraňte obsah/obal předáním schválenému zařízení k likvidaci odpadů.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 3

4.1.   Popis použití

Tabulka 7. Použití # 1 – dezinfekce povrchů - postřik

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie včetně Mycobacterium tuberculosis

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce čistých neporézních povrchů, jako jsou malé pracovní plochy ve zdravotnických a nezdravotnických oblastech a povrchů v čistých prostorech (třída A/B)

Metoda(y) aplikace

Metoda: Postřikem

Podrobný popis:

Postřikem přípravku přímo na povrch.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Neaplikujte více než 25 ml/m2.

Ředění (%): Přípravek k přímému použití.

Počet a načasování aplikace:

Dezinfekce, pokud je požadována podle SOP.

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev: 250–1 000 mL

Obalové materiály: HDPE, surlyn/PP

Uzávěr je vyroben z některého z následujících materiálů: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, nerezová ocel, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, kopolymer PP

Kanystr: 5–10 L

Obalové materiály: HDPE

Uzávěr je vyroben z některého z následujících materiálů: HDPE/LDPE

Sáček s postřikovou hlavicí („Revolver bag“) 1 L

Obalové materiály: EVA

Uzávěr: PP/silikon/EVA

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravek k přímému použití aplikujte postřikem na povrch a ponechte působit při pokojové teplotě (20 ± 2 °C) po dobu nejméně 1 minutu.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Pro opětovné doplňování aplikační nádoby lze zvážit následující postup pro zmírnění rizika pro osoby, pokud jej nelze nahradit technickými nebo organizačními opatřeními:

Při manipulaci s přípravkem používejte ochranu očí.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.   Popis použití

Tabulka 8. Použití # 2 – dezinfekce povrchů - otírání

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie včetně Mycobacterium tuberculosis

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce čistých neporézních povrchů, jako jsou malé pracovní plochy ve zdravotnických a nezdravotnických oblastech a povrchů v čistých prostorech (třída A/B)

Metoda(y) aplikace

Metoda: Otírání

Podrobný popis:

Přípravek se aplikuje na povrch postřikem nebo nalitím a následně se setře nebo se utěrka/ubrousek navlhčí přípravkem postřikem nebo politím a následně se přípravek rozetře po povrchu.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Neaplikujte více než 25 ml/m2.

Ředění (%): Přípravek k přímému použití.

Počet a načasování aplikace:

Dezinfekce, pokud je požadována podle SOP.

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev: 250–1 000 mL

Obalové materiály: HDPE, surlyn/PP

Uzávěr je vyroben z některého z následujících materiálů: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, nerezová ocel, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, kopolymer PP

Kanystr: 5–10 L

Obalové materiály: HDPE

Uzávěr je vyroben z některého z následujících materiálů: HDPE/LDPE

Sáček s postřikovou hlavicí („Revolver bag“) 1 L

Obalové materiály: EVA

Uzávěr: PP/silikon/EVA

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravek k přímému použití aplikujte na povrch postřikem nebo nalitím a pak jej setřete nebo navlhčete utěrku/ubrousek postřikem nebo politím přípravkem k přímému použití a pak povrch setřete. Ponechte působit při pokojové teplotě (20 ± 2 °C) nejméně 5 minut.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Pro opětovné doplňování aplikační nádoby lze zvážit následující postup pro zmírnění rizika pro osoby, pokud jej nelze nahradit technickými nebo organizačními opatřeními:

Při manipulaci s přípravkem používejte ochranu očí.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.3.   Popis použití

Tabulka 9. Použití # 3 – dezinfekce povrchů, které přicházejí do styku s potravinami a krmivy - postřik

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie včetně Mycobacterium tuberculosis

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Viry

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce čistých neporézních povrchů v kuchyních a v potravinářském průmyslu včetně čistých místností (třída A/B)

Metoda(y) aplikace

Metoda: Postřikem

Podrobný popis:

Postřikem přípravku přímo na povrch.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Neaplikujte více než 25 ml/m2.

Ředění (%): Přípravek k přímému použití.

Počet a načasování aplikace:

Dezinfekce, pokud je požadována podle SOP.

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev: 250–1 000 mL

Obalové materiály: HDPE, surlyn/PP

Uzávěr je vyroben z některého z následujících materiálů: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, nerezová ocel, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, kopolymer PP

Kanystr: 5–10 L

Obalové materiály: HDPE

Uzávěr je vyroben z některého z následujících materiálů: HDPE/LDPE

Sáček s postřikovou hlavicí („Revolver bag“) 1 L

Obalové materiály: EVA

Uzávěr: PP/silikon/EVA

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravek k přímému použití aplikujte na povrch postřikem a ponechte působit při pokojové teplotě (20 ± 2 °C) nejméně 1 minutu (působení proti bakteriím a kvasinkám) nebo 2 minuty (virucidní působení).

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Pro dezinfekci potravinářských strojů a opětovné doplňování aplikační nádoby lze zvážit následující postup pro zmírnění rizika pro osoby, pokud jej nelze nahradit technickými nebo organizačními opatřeními:

Při manipulaci s přípravkem používejte ochranu očí.

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.3.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.3.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.4.   Popis použití

Tabulka 10. Použití # 4 – dezinfekce povrchů, které přicházejí do styku s potravinami a krmivy - otírání

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie včetně Mycobacterium tuberculosis

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Viry

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce čistých neporézních povrchů v kuchyních a v potravinářském průmyslu včetně čistých místností (třída A/B)

Metoda(y) aplikace

Metoda: Otírání

Podrobný popis:

Přípravek se aplikuje na povrch postřikem nebo nalitím a následně se setře nebo se utěrka/ubrousek navlhčí přípravkem postřikem nebo politím a následně se přípravek rozetře po povrchu.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Neaplikujte více než 25 ml/m2.

Ředění (%): Přípravek k přímému použití.

Počet a načasování aplikace:

Dezinfekce, pokud je požadována podle SOP.

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev: 250–1 000 mL

Obalové materiály: HDPE, surlyn/PP

Uzávěr je vyroben z některého z následujících materiálů: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, nerezová ocel, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, kopolymer PP

Kanystr: 5–10 L

Obalové materiály: HDPE

Uzávěr je vyroben z některého z následujících materiálů: HDPE/LDPE

Sáček s postřikovou hlavicí („Revolver bag“) 1 L

Obalové materiály: EVA

Uzávěr vyroben z materiálu: PP/silikon/EVA

4.4.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravek k přímému použití aplikujte na povrch postřikem nebo nalitím a pak jej setřete nebo navlhčete utěrku/ubrousek postřikem nebo politím přípravkem k přímému použití a pak povrch setřete. Ponechte působit při pokojové teplotě (20 ± 2 °C) nejméně 5 minut.

4.4.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Pro dezinfekci potravinářských strojů a opětovné doplňování aplikační nádoby lze zvážit následující postup pro zmírnění rizika pro osoby, pokud jej nelze nahradit technickými nebo organizačními opatřeními:

Při manipulaci s přípravkem používejte ochranu očí.

4.4.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.4.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

 

4.4.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (3) META SPC 3

5.1.   Pokyny pro používání

Před použitím povrch pečlivě očistěte.

Před vlastní dezinfekcí odstraňte z povrchu v případě potřeby přebytečnou vodu.

Neaplikujte více než 25 ml/m2.

Zajistěte, aby byl povrch přípravkem navlhčen celý.

Použité utěrky je nutné vyhodit do uzavřené nádoby.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Přípravek lze používat pouze k dezinfekci malých povrchů.

Zajistěte dostatečné větrání, aby nedošlo ke vzniku výbušné atmosféry.

Zamezte styku s očima.

K opětovnému doplnění aplikační nádoby použijte nálevku.

Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Zamezte dětem a domácím zvířatům vstupu do místnosti, kde se provádí dezinfekce. Před vstupem dětí a domácích zvířat dezinfikovanou místnost důkladně vyvětrejte. Toto neplatí pro pacientské pokoje v nemocnici.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

První pomoc:

 

V případě nehody: Volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

 

PŘI NADÝCHÁNÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při přetrvávajících obtížích vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte vodou. Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc.

 

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa vodou. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. JE-LI NUTNÁ LÉKAŘSKÁ POMOC, MĚJTE PO RUCE OBAL NEBO ŠTÍTEK VÝROBKU A VOLEJTE TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NA TEL.: 224 91 92 93 NEBO 224 91 54 02

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

-

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Doba skladovatelnosti: 36 měsíců

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Skladujte na dobře větraném místě.

Chraňte před slunečním zářením.

Uchovávejte při pokojové teplotě v původní nádobě.

6.   DALŠÍ INFORMACE

Přípravek obsahuje propan-2-ol (CAS č.: 67-63-0), pro který byla odsouhlasena evropská referenční hodnota 129,28 mg/m3 pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 3

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Schülke® 8

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0023860-0003 1-3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

63,1

META SPC 4

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 4

1.1.   Identifikátor meta SPC 4

Identifikátor

meta SPC 4 mikrozid wipes

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-4

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 4

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 4

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

63,1

63,1

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 4

Forma (formy)

Jakákoli jiná kapalina (AL), k okamžitému použití, utěrky napuštěné dezinfekčním přípravkem

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 4

Standardní věty o nebezpečnosti

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.

Používejte elektrická/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.

Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.

Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.

Zamezte vdechování par.

Zamezte vdechování aerosolů.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Používejte ochranné brýle.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Přetrvává-li podráždění očí:Vyhledejte lékařskou pomoc.

Přetrvává-li podráždění očí:Vyhledejte lékařskou ošetření.

V případě požáru:K uhašení použijte pěnu odolnou vůči alkoholu, oxid uhličitý nebo vodní mlhu.

Skladujte na dobře větraném místě.Uchovávejte v chladu.

Skladujte uzamčené.

Odstraňte obsah/obal předáním schválenému zařízení k likvidaci odpadů.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 4

4.1.   Popis použití

Tabulka 11. Použití # 1 – dezinfekce povrchů - otírání

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie včetně Mycobacterium tuberculosis

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce čistých neporézních povrchů, jako jsou malé pracovní plochy ve zdravotnických a nezdravotnických oblastech a povrchů v čistých prostorech (třída A/B)

Metoda(y) aplikace

Metoda: Otírání

Podrobný popis:

Přípravek se rozetře přímo na povrch.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Utěrky připravené k okamžitému použití

Ředění (%): Přípravek k přímému použití.

Počet a načasování aplikace:

Dezinfekce, pokud je požadována podle SOP.

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Měkký obal: 1-200 utěrek

Obalové materiály: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP

Sáček: 10-200 utěrek

Obalové materiály: LDPE/PET

Dóza: 50-200 utěrek

Obalové materiály: HDPE

Uzávěr vyroben z materiálu: PP nebo PE3385

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Důkladně setřete povrch utěrkou k přímému použití a ponechte působit při pokojové teplotě (20 ± 2 °C) nejméně 5 minut.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.   Popis použití

Tabulka 12. Použití # 2 – dezinfekce povrchů, které přicházejí do styku s potravinami a krmivy - otírání

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie včetně Mycobacterium tuberculosis

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Viry

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce čistých neporézních povrchů v kuchyních a v potravinářském průmyslu včetně čistých místností (třída A/B)

Metoda(y) aplikace

Metoda: Otírání

Podrobný popis:

Přípravek se rozetře přímo po povrchu.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Utěrky připravené k okamžitému použití

Ředění (%): Přípravek k přímému použití.

Počet a načasování aplikace:

Dezinfekce, pokud je požadována podle SOP.

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Měkký obal: 1-200 utěrek

Obalové materiály: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP

Sáček: 10-200 utěrek

Obalové materiály: LDPE/PET

Dóza: 50-200 utěrek

Obalové materiály: HDPE

Uzávěr vyroben z materiálu: PP nebo PE3385

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Důkladně setřete povrch utěrkou k přímému použití a ponechte působit při pokojové teplotě (20 ± 2 °C) nejméně 5 minut.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (4) META SPC 4

5.1.   Pokyny pro používání

Před použitím povrch pečlivě očistěte.

Před vlastní dezinfekcí odstraňte z povrchu v případě potřeby přebytečnou vodu.

Zajistěte, aby byl povrch přípravkem navlhčen celý.

Použité utěrky je nutné vyhodit do uzavřené nádoby.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Přípravek lze používat pouze k dezinfekci malých povrchů.

Zajistěte dostatečné větrání, aby nedošlo ke vzniku výbušné atmosféry.

Zamezte styku s očima.

Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Zamezte dětem a domácím zvířatům vstupu do místnosti, kde se provádí dezinfekce. Před vstupem dětí a domácích zvířat dezinfikovanou místnost důkladně vyvětrejte. Toto neplatí pro pacientské pokoje v nemocnici.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

První pomoc:

 

V případě nehody: Volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

 

PŘI NADÝCHÁNÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při přetrvávajících obtížích vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte vodou. Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc.

 

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa vodou. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. JE-LI NUTNÁ LÉKAŘSKÁ POMOC, MĚJTE PO RUCE OBAL NEBO ŠTÍTEK VÝROBKU A VOLEJTE TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NA TEL.: 224 91 92 93 NEBO 224 91 54 02

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

-

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Doba skladovatelnosti: 24 měsíců

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Skladujte na dobře větraném místě.

Chraňte před slunečním zářením.

Uchovávejte při pokojové teplotě v původní nádobě.

6.   DALŠÍ INFORMACE

Přípravek obsahuje propan-2-ol (CAS č.: 67-63-0), pro který byla odsouhlasena evropská referenční hodnota 129,28 mg/m3 pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 4

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Schülke® 9

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0023860-0004 1-4

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

63,1

META SPC 5

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 5

1.1.   Identifikátor meta SPC 5

Identifikátor

meta SPC 5 kodan wipes IPA pro

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-5

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 5

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 5

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

63,1

63,1

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 5

Forma (formy)

Jakákoli jiná kapalina (AL), k okamžitému použití, utěrky napuštěné dezinfekčním přípravkem

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 5

Standardní věty o nebezpečnosti

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.

Používejte elektrická/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.

Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.

Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.

Zamezte vdechování par.

Zamezte vdechování aerosolů.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Používejte ochranné brýle.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Přetrvává-li podráždění očí:Vyhledejte lékařskou pomoc.

Přetrvává-li podráždění očí:Vyhledejte lékařskou ošetření.

V případě požáru:K uhašení použijte pěnu odolnou vůči alkoholu, oxid uhličitý nebo vodní mlhu.

Skladujte na dobře větraném místě.Uchovávejte v chladu.

Skladujte uzamčené.

Odstraňte obsah/obal předáním schválenému zařízení k likvidaci odpadů.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 5

4.1.   Popis použití

Tabulka 13. Použití # 1 – dezinfekce povrchů - otírání

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie včetně Mycobacterium tuberculosis

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce čistých neporézních povrchů, jako jsou malé pracovní plochy ve zdravotnických a nezdravotnických oblastech a povrchů v čistých prostorech (třída A/B)

Metoda(y) aplikace

Metoda: Otírání

Podrobný popis:

Přípravek se rozetře přímo po povrchu.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Utěrky připravené k okamžitému použití

Ředění (%): Přípravek k přímému použití.

Počet a načasování aplikace:

-

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Měkký obal: 1-200 utěrek

Obalové materiály: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP

Sáček: 10-200 utěrek

Obalové materiály: LDPE/PET

Dóza: 50-200 utěrek

Obalové materiály: HDPE

Uzávěr vyroben z materiálu: PP nebo PE3385

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Důkladně setřete povrch utěrkou k přímému použití a ponechte působit při pokojové teplotě (20 ± 2 °C) nejméně 5 minut.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.   Popis použití

Tabulka 14. Použití # 2 – dezinfekce povrchů, které přicházejí do styku s potravinami a krmivy - otírání

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie včetně Mycobacterium tuberculosis

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Viry

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce čistých neporézních povrchů v kuchyních a v potravinářském průmyslu včetně čistých místností (třída A/B)

Metoda(y) aplikace

Metoda: Otírání

Podrobný popis:

Přípravek se rozetře přímo po povrchu.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Utěrky připravené k okamžitému použití

Ředění (%): Přípravek k přímému použití.

Počet a načasování aplikace:

-

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Měkký obal: 1-200 utěrek

Obalové materiály: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP

Sáček: 10-200 utěrek

Obalové materiály: LDPE/PET

Dóza: 50-200 utěrek

Obalové materiály: HDPE

Uzávěr vyroben z materiálu: PP nebo PE3385

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Důkladně setřete povrch utěrkou k přímému použití a ponechte působit při pokojové teplotě (20 ± 2 °C) nejméně 5 minut.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (5) META SPC 5

5.1.   Pokyny pro používání

Před použitím povrch pečlivě očistěte.

Před vlastní dezinfekcí odstraňte z povrchu v případě potřeby přebytečnou vodu.

Zajistěte, aby byl povrch přípravkem navlhčen celý.

Použité utěrky je nutné vyhodit do uzavřené nádoby.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Přípravek lze používat pouze k dezinfekci malých povrchů.

Zajistěte dostatečné větrání, aby nedošlo ke vzniku výbušné atmosféry.

Zamezte styku s očima.

Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Zamezte dětem a domácím zvířatům vstupu do místnosti, kde se provádí dezinfekce. Před vstupem dětí a domácích zvířat dezinfikovanou místnost důkladně vyvětrejte. Toto neplatí pro pacientské pokoje v nemocnici.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

První pomoc:

 

V případě nehody: Volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

 

PŘI NADÝCHÁNÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při přetrvávajících obtížích vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte vodou. Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc.

 

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa vodou. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. JE-LI NUTNÁ LÉKAŘSKÁ POMOC, MĚJTE PO RUCE OBAL NEBO ŠTÍTEK VÝROBKU A VOLEJTE TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NA TEL.: 224 91 92 93 NEBO 224 91 54 02

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

-

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Doba skladovatelnosti: 24 měsíců

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Skladujte na dobře větraném místě.

Chraňte před slunečním zářením.

Uchovávejte při pokojové teplotě v původní nádobě.

6.   DALŠÍ INFORMACE

Přípravek obsahuje propan-2-ol (CAS č.: 67-63-0), pro který byla odsouhlasena evropská referenční hodnota 129,28 mg/m3 pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 5

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Schülke® 10

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0023860-0005 1-5

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

63,1

META SPC 6

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 6

1.1.   Identifikátor meta SPC 6

Identifikátor

meta SPC 6 kodan wipes IPA

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-6

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 6

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 6

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

63,1

63,1

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 6

Forma (formy)

Jakákoli jiná kapalina (AL), k okamžitému použití, utěrky napuštěné dezinfekčním přípravkem

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 6

Standardní věty o nebezpečnosti

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.

Používejte elektrická/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.

Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.

Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.

Zamezte vdechování par.

Zamezte vdechování aerosolů.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

PŘI VDECHNUTÍ:Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Přetrvává-li podráždění očí:Vyhledejte lékařskou pomoc.

Přetrvává-li podráždění očí:Vyhledejte lékařskou ošetření.

V případě požáru:K uhašení použijte pěnu odolnou vůči alkoholu, oxid uhličitý nebo vodní mlhu.

Skladujte na dobře větraném místě.Uchovávejte v chladu.

Skladujte uzamčené.

Odstraňte obsah/obal předáním schválenému zařízení k likvidaci odpadů.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 6

4.1.   Popis použití

Tabulka 15. Použití # 1 – dezinfekce povrchů - otírání

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie včetně Mycobacterium tuberculosis

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce čistých neporézních povrchů, jako jsou malé pracovní plochy ve zdravotnických a nezdravotnických oblastech a povrchů v čistých prostorech (třída A/B)

Metoda(y) aplikace

Metoda: Otírání

Podrobný popis:

Přípravek se rozetře přímo po povrchu.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Utěrky připravené k okamžitému použití

Ředění (%): Přípravek k přímému použití.

Počet a načasování aplikace:

 

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Široká veřejnost (neprofesionál)

Velikost balení a obalový materiál

Měkký obal: 1-200 utěrek

Obalové materiály: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP

Sáček: 10-200 utěrek

Obalové materiály: LDPE/PET

Dóza: 50-200 utěrek

Obalové materiály: HDPE

Uzávěr vyroben z materiálu: PP nebo PE3385

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Důkladně setřete povrch utěrkou k přímému použití a ponechte působit při pokojové teplotě (20 ± 2 °C) nejméně 5 minut.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.   Popis použití

Tabulka 16. Použití # 2 – dezinfekce povrchů, které přicházejí do styku s potravinami a krmivy - otírání

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie včetně Mycobacterium tuberculosis

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Viry

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce čistých neporézních povrchů v kuchyních a v potravinářském průmyslu včetně čistých místností (třída A/B)

Metoda(y) aplikace

Metoda: Otírání

Podrobný popis:

Přípravek se rozetře přímo po povrchu.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Utěrky připravené k okamžitému použití

Ředění (%): Přípravek k přímému použití.

Počet a načasování aplikace:

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Široká veřejnost (neprofesionál)

Velikost balení a obalový materiál

Měkký obal: 1-200 utěrek

Obalové materiály: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP

Sáček: 10-200 utěrek

Obalové materiály: LDPE/PET

Dóza: 50-200 utěrek

Obalové materiály: HDPE

Uzávěr vyroben z materiálu: PP nebo PE3385

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Důkladně setřete povrch utěrkou k přímému použití a ponechte působit při pokojové teplotě (20 ± 2 °C) nejméně 5 minut.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (6) META SPC 6

5.1.   Pokyny pro používání

Před použitím povrch pečlivě očistěte.

Před vlastní dezinfekcí odstraňte z povrchu v případě potřeby přebytečnou vodu.

Zajistěte, aby byl povrch přípravkem navlhčen celý.

Použité utěrky je nutné vyhodit do uzavřené nádoby.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Přípravek lze používat pouze k dezinfekci malých povrchů.

Zajistěte dostatečné větrání, aby nedošlo ke vzniku výbušné atmosféry.

Zamezte styku s očima.

Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Zamezte dětem a domácím zvířatům vstupu do místnosti, kde se provádí dezinfekce. Před vstupem dětí a domácích zvířat dezinfikovanou místnost důkladně vyvětrejte. Toto neplatí pro pacientské pokoje v nemocnici.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

První pomoc:

 

V případě nehody: Volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

 

PŘI NADÝCHÁNÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při přetrvávajících obtížích vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte vodou. Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc.

 

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa vodou. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. JE-LI NUTNÁ LÉKAŘSKÁ POMOC, MĚJTE PO RUCE OBAL NEBO ŠTÍTEK VÝROBKU A VOLEJTE TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NA TEL.: 224 91 92 93 NEBO 224 91 54 02

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

-

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Doba skladovatelnosti: 24 měsíců

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Skladujte na dobře větraném místě.

Chraňte před slunečním zářením.

Uchovávejte při pokojové teplotě v původní nádobě.

6.   DALŠÍ INFORMACE

Přípravek obsahuje propan-2-ol (CAS č.: 67-63-0), pro který byla odsouhlasena evropská referenční hodnota 129,28 mg/m3 pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 6

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Schülke® 11

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0023860-0006 1-6

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

63,1

META SPC 7

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 7

1.1.   Identifikátor meta SPC 7

Identifikátor

meta SPC 7 AntiLy SD

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-7

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 7

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 7

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

63,1

63,1

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 7

Forma (formy)

Jakákoli jiná kapalina (AL), k okamžitému použití

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 7

Standardní věty o nebezpečnosti

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.

Používejte elektrická/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.

Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.

Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.

Zamezte vdechování par.

Zamezte vdechování aerosolů.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Používejte ochranné brýle.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Přetrvává-li podráždění očí:Vyhledejte lékařskou pomoc.

Přetrvává-li podráždění očí:Vyhledejte lékařskou ošetření.

V případě požáru:K uhašení použijte pěnu odolnou vůči alkoholu, oxid uhličitý nebo vodní mlhu.

Skladujte na dobře větraném místě.Uchovávejte v chladu.

Skladujte uzamčené.

Odstraňte obsah/obal předáním schválenému zařízení k likvidaci odpadů.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 7

4.1.   Popis použití

Tabulka 17. Použití # 1 – dezinfekce povrchů - postřik

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce čistých neporézních povrchů, jako jsou malé pracovní plochy ve zdravotnických a nezdravotnických oblastech a povrchů v čistých prostorech (třída A/B)

Metoda(y) aplikace

Metoda: Postřikem

Podrobný popis:

Postřikem přípravku přímo na povrch.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Neaplikujte více než 25 ml/m2.

Ředění (%): Přípravek k přímému použití.

Počet a načasování aplikace:

-

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev: 125–1 000 mL

Obalové materiály: HDPE

Materiál uzavíracího víčka: PP

Postřikovač jemné mlhy: komplexní systém (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerezová ocel)

Postřiková hlavice: komplexní systém (PP, PE, POM, syntetický olej, silikonový olej)

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravek k přímému použití aplikujte postřikem na povrch a ponechte působit při pokojové teplotě (20 ± 2 °C) po dobu nejméně 1 minutu.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Pro opětovné doplňování aplikační nádoby lze zvážit následující postup pro zmírnění rizika pro osoby, pokud jej nelze nahradit technickými nebo organizačními opatřeními:

Při manipulaci s přípravkem používejte ochranu očí.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.   Popis použití

Tabulka 18. Použití # 2 – dezinfekce povrchů - otírání

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce čistých neporézních povrchů, jako jsou malé pracovní plochy ve zdravotnických a nezdravotnických oblastech a povrchů v čistých prostorech (třída A/B)

Metoda(y) aplikace

Metoda: Otírání

Podrobný popis:

Přípravek se nanáší na utěrku nalitím, postřikem nebo napuštěním a povrch se následně důkladně setře napuštěnou utěrkou (vlhké setření).

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Neaplikujte více než 25 ml/m2.

Ředění (%): Přípravek k přímému použití.

Počet a načasování aplikace:

 

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev: 125–1 000 mL

Obalové materiály: HDPE

Materiál uzavíracího víčka: PP

Postřikovač jemné mlhy: komplexní systém (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerezová ocel)

Postřiková hlavice: komplexní systém (PP, PE, POM, syntetický olej, silikonový olej)

Kanystr: 5–30 l

Obalové materiály: HDPE

Uzávěr vyroben z materiálu: HDPE

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Naneste přípravek k přímému použití na utěrky nalitím, postřikem nebo napuštěním a povrch následně důkladně setřete napuštěnou utěrkou (vlhké setření). Ponechte působit při pokojové teplotě (20 ± 2 °C) nejméně 5 minut.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Pro opětovné doplňování aplikační nádoby lze zvážit následující postup pro zmírnění rizika pro osoby, pokud jej nelze nahradit technickými nebo organizačními opatřeními:

Při manipulaci s přípravkem používejte ochranu očí.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.3.   Popis použití

Tabulka 19. Použití # 3 – dezinfekce povrchů, které přicházejí do styku s potravinami a krmivy - postřik

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Viry

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce čistých neporézních povrchů v kuchyních a v potravinářském průmyslu včetně čistých místností (třída A/B)

Metoda(y) aplikace

Metoda: Postřikem

Podrobný popis:

Postřikem přípravku přímo na povrch.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Neaplikujte více než 25 ml/m2.

Ředění (%): Přípravek k přímému použití.

Počet a načasování aplikace:

 

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev: 125–1 000 mL

Obalové materiály: HDPE

Materiál uzavíracího víčka: PP

Postřikovač jemné mlhy: komplexní systém (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerezová ocel)

Postřiková hlavice: komplexní systém (PP, PE, POM, syntetický olej, silikonový olej)

4.3.1.   Návod k danému způsobu použití

Přípravek k přímému použití aplikujte na povrch postřikem a ponechte působit při pokojové teplotě (20 ± 2 °C) nejméně 1 minutu (působení proti bakteriím a kvasinkám) nebo 2 minuty (virucidní působení).

4.3.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Pro dezinfekci potravinářských strojů a opětovné doplňování aplikační nádoby lze zvážit následující postup pro zmírnění rizika pro osoby, pokud jej nelze nahradit technickými nebo organizačními opatřeními:

Při manipulaci s přípravkem používejte ochranu očí.

4.3.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.3.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-

4.3.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.4.   Popis použití

Tabulka 20. Použití # 4 – dezinfekce povrchů, které přicházejí do styku s potravinami a krmivy - otírání

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Viry

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce čistých neporézních povrchů v kuchyních a v potravinářském průmyslu včetně čistých místností (třída A/B)

Metoda(y) aplikace

Metoda: Otírání

Podrobný popis:

Přípravek se nanáší na utěrku nalitím, postřikem nebo napuštěním a povrch se následně důkladně setře napuštěnou utěrkou (vlhké setření).

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Neaplikujte více než 25 ml/m2.

Ředění (%): Přípravek k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

 

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev: 125–1 000 mL

Obalové materiály: HDPE

Materiál uzavíracího víčka: PP

Postřikovač jemné mlhy: komplexní systém (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, nerezová ocel)

Postřiková hlavice: komplexní systém (PP, PE, POM, syntetický olej, silikonový olej)

Kanystr: 5–30 L

Obalové materiály: HDPE

Uzávěr vyroben z materiálu: HDPE

4.4.1.   Návod k danému způsobu použití

Naneste přípravek k přímému použití na utěrku nalitím, postřikem nebo napuštěním a povrch následně důkladně setřete napuštěnou utěrkou (vlhké setření). Ponechte působit při pokojové teplotě (20 ± 2 °C) nejméně 5 minut.

4.4.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Pro dezinfekci potravinářských strojů a opětovné doplňování aplikační nádoby lze zvážit následující postup pro zmírnění rizika pro osoby, pokud jej nelze nahradit technickými nebo organizačními opatřeními:

Při manipulaci s přípravkem používejte ochranu očí.

4.4.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.4.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-

4.4.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (7) META SPC 7

5.1.   Pokyny pro používání

Před použitím povrch pečlivě očistěte.

Před vlastní dezinfekcí odstraňte z povrchu v případě potřeby přebytečnou vodu.

Neaplikujte více než 25 ml/m2.

Zajistěte, aby byl povrch přípravkem navlhčen celý.

Použité utěrky je nutné vyhodit do uzavřené nádoby.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Přípravek lze používat pouze k dezinfekci malých povrchů.

Zajistěte dostatečné větrání, aby nedošlo ke vzniku výbušné atmosféry.

Zamezte styku s očima.

K opětovnému doplnění aplikační nádoby použijte nálevku.

Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Zamezte dětem a domácím zvířatům vstupu do místnosti, kde se provádí dezinfekce. Před vstupem dětí a domácích zvířat dezinfikovanou místnost důkladně vyvětrejte. Toto neplatí pro pacientské pokoje v nemocnici.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

První pomoc:

 

V případě nehody: Volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

 

PŘI NADÝCHÁNÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při přetrvávajících obtížích vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte vodou. Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc.

 

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa vodou. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. JE-LI NUTNÁ LÉKAŘSKÁ POMOC, MĚJTE PO RUCE OBAL NEBO ŠTÍTEK VÝROBKU A VOLEJTE TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NA TEL.: 224 91 92 93 NEBO 224 91 54 02

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

-

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Doba skladovatelnosti: 36 měsíců

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Skladujte na dobře větraném místě.

Chraňte před slunečním zářením.

Uchovávejte při pokojové teplotě v původní nádobě.

6.   DALŠÍ INFORMACE

Přípravek obsahuje propan-2-ol (CAS č.: 67-63-0), pro který byla odsouhlasena evropská referenční hodnota 129,28 mg/m3 pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 7

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Superficid®

Desocid rapid

Neoseptin rapid

Novosept rapid

Novoseptin rapid

Lyorthol rapid

Cosmo rapid

Fordesin rapid

Saltero rapid

Prop70 rapid

Aldovet rapid

Vetfarm rapid

MDI rapid

Antiseptica rapid

Sterisol Surface

MENNO® I-QUICK plus

AntiLy 5

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0023860-0007 1-7

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

63,1

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Superficid® pure

Desocid rapid pure

Neoseptin rapid pure

Novosept rapid pure

Novoseptin rapid pure

Lyorthol rapid pure

Cosmo rapid pure

Fordesin rapid pure

Saltero rapid pure

Prop70 rapid pure

Aldovet rapid pure

Vetfarm rapid pure

MDI rapid pure

Antiseptica rapid pure

Sterisol Surface pure

BTS 6000

MENNO® I-QUICK

EWA® DES ready

Kiehl-Rapinol

Des A

AntiLy 6

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0023860-0008 1-7

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

63,1

META SPC 8

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 8

1.1.   Identifikátor meta SPC 8

Identifikátor

meta SPC 8 AntiLy SD wipes

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-8

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 8

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 8

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

63,1

63,1

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 8

Forma (formy)

Jakákoli jiná kapalina (AL), k okamžitému použití, utěrky napuštěné dezinfekčním přípravkem

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 8

Standardní věty o nebezpečnosti

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Může způsobit ospalost nebo závratě.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.

Používejte elektrická/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.

Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.

Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny.

Zamezte vdechování par.

Zamezte vdechování aerosolů.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Používejte ochranné brýle.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Přetrvává-li podráždění očí:Vyhledejte lékařskou pomoc.

Přetrvává-li podráždění očí:Vyhledejte lékařskou ošetření.

V případě požáru:K uhašení použijte pěnu odolnou vůči alkoholu, oxid uhličitý nebo vodní mlhu.

Skladujte na dobře větraném místě.Uchovávejte v chladu.

Skladujte uzamčené.

Odstraňte obsah/obal předáním schválenému zařízení k likvidaci odpadů.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 8

4.1.   Popis použití

Tabulka 21. Použití # 1 – dezinfekce povrchů - otírání

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce čistých neporézních povrchů, jako jsou malé pracovní plochy ve zdravotnických a nezdravotnických oblastech a povrchů v čistých prostorech (třída A/B)

Metoda(y) aplikace

Metoda: Otírání

Podrobný popis:

Přípravek se rozetře přímo po povrchu.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Utěrky připravené k okamžitému použití.

Ředění (%): Přípravek k přímému použití.

Počet a načasování aplikace:

-

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Dóza: 100-150 utěrek

Obaly: HDPE

Uzávěr vyroben z materiálu: HDPE

Balení: 100-150 utěrek

Obaly: PET/PE

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Důkladně setřete povrch utěrkou k přímému použití a ponechte působit při pokojové teplotě (20 ± 2 °C) nejméně 5 minut.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.   Popis použití

Tabulka 22. Použití # 2 – dezinfekce povrchů, které přicházejí do styku s potravinami a krmivy - otírání

Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Bakterie

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Kvasinky

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Latinský název: Viry

Obecný název: -

Vývojové stadium: -

Oblast použití

Vnitřní

Dezinfekce čistých neporézních povrchů v kuchyních a v potravinářském průmyslu včetně čistých místností (třída A/B)

Metoda(y) aplikace

Metoda: Otírání

Podrobný popis:

Přípravek se rozetře přímo po povrchu.

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Utěrky připravené k okamžitému použití

Ředění (%): Přípravek k přímému použití.

Počet a načasování aplikace:

 

Kategorie uživatelů

průmyslový

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Dóza: 100-150 utěrek

Obaly: HDPE

Uzávěr vyroben z materiálu: HDPE

Balení: 100-150 utěrek

Obaly: PET/PE

4.2.1.   Návod k danému způsobu použití

Důkladně setřete povrch utěrkou k přímému použití a ponechte působit při pokojové teplotě (20 ± 2 °C) nejméně 5 minut.

4.2.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

4.2.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-

4.2.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz všeobecný návod k použití.

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (8) META SPC 8

5.1.   Pokyny pro používání

Před použitím povrch pečlivě očistěte.

Před vlastní dezinfekcí odstraňte z povrchu v případě potřeby přebytečnou vodu.

Zajistěte, aby byl povrch přípravkem navlhčen celý.

Použité utěrky je nutné vyhodit do uzavřené nádoby.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Přípravek lze používat pouze k dezinfekci malých povrchů.

Zajistěte dostatečné větrání, aby nedošlo ke vzniku výbušné atmosféry.

Zamezte styku s očima.

Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Zamezte dětem a domácím zvířatům vstupu do místnosti, kde se provádí dezinfekce. Před vstupem dětí a domácích zvířat dezinfikovanou místnost důkladně vyvětrejte. Toto neplatí pro pacientské pokoje v nemocnici.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

První pomoc:

 

V případě nehody: Volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

 

PŘI NADÝCHÁNÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při přetrvávajících obtížích vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte vodou. Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc.

 

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa vodou. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. JE-LI NUTNÁ LÉKAŘSKÁ POMOC, MĚJTE PO RUCE OBAL NEBO ŠTÍTEK VÝROBKU A VOLEJTE TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO NA TEL.: 224 91 92 93 NEBO 224 91 54 02

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

-

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Doba skladovatelnosti: 24 měsíců

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Skladujte na dobře větraném místě.

Chraňte před slunečním zářením.

Uchovávejte při pokojové teplotě v původní nádobě.

6.   DALŠÍ INFORMACE

Přípravek obsahuje propan-2-ol (CAS č.: 67-63-0), pro který byla odsouhlasena evropská referenční hodnota 129,28 mg/m3 pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 8

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Descorapid® Tücher

Desocid Tücher

Neoseptin Tücher

Novosept Tücher

Novoseptin Tücher

Lyorthol Tücher

Cosmo Tücher

Fordesin Tücher

Saltero Tücher

Prop70 Tücher

Manosafe Tücher

Dermoguard Tücher

Dermosafe Tücher

Aldovet Tücher

Vetfarm Tücher

MDI Tücher

Antiseptica Tücher

Antiseptica wipes

MENNO®WIP

Descorapid® wipes

Desocid wipes

Neoseptin wipes

Novosept wipes

Novoseptin wipes

Lyorthol wipes

Cosmo wipes

Fordesin wipes

Saltero wipes

Prop70 wipes

Manosafe wipes

Dermoguard wipes

Dermosafe wipes

Aldovet wipes

Vetfarm wipes

MDI wipes

AntiLy 5 wipes

Antiseptica wipes

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0023860-0009 1-8

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

63,1

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Superficid® pure wipes

Desocid rapid pure wipes

Neoseptin rapid pure wipes

Novosept rapid pure wipes

Novoseptin rapid pure wipes

Lyorthol rapid pure wipes

Cosmo rapid pure wipes

Fordesin rapid pure wipes

Saltero rapid pure wipes

Prop70 rapid pure wipes

Aldovet rapid pure wipes

Vetfarm rapid pure wipes

MDI rapid pure wipes

Antiseptica rapid pure wipes

AntiLy 6 wipes

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Tržní prostor: EU

Číslo povolení

EU-0023860-0010 1-8

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

propan-2-ol

 

účinná látka

67-63-0

200-661-7

63,1


(1)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 1.

(2)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 2.

(3)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 3.

(4)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 4.

(5)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 5.

(6)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 6.

(7)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 7.

(8)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 8.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU