(EU) 2021/977Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/977 ze dne 7. června 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1844 s cílem provést administrativní změny v povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „BPF_Iodine_VET“ (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 216, 18.6.2021, s. 26-64 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. června 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. července 2021 Nabývá účinnosti: 8. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.18.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 216/26


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/977

ze dne 7. června 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1844 s cílem provést administrativní změny v povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „BPF_Iodine_VET“

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 44 odst. 5 první pododstavec a čl. 50 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. října 2019 udělila Komise společnosti Applied Biocide GmbH prováděcím nařízením (EU) 2019/1844 (2) povolení Unie č. EU-0020540-0000 pro dodávání na trh a používání kategorie biocidních přípravků „BPF_Iodine_VET“.

(2)

Dne 10. dubna 2020 předložila společnost Applied Biocide GmbH Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) v souladu s čl. 11 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 354/2013 (3) oznámení o administrativních změnách povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „BPF_Iodine_VET“ podle popisu v hlavě 1 oddílech 1 a 2 přílohy uvedeného nařízení.

(3)

Společnost Applied Biocide GmbH navrhla změnit v souhrnu vlastností kategorie biocidních přípravků „BPF_Iodine_VET“ uvedeném v příloze prováděcího nařízení (EU) 2019/1844 názvy výrobců biocidních přípravků v první úrovni informací týkající se administrativních informací, změnit názvy jednoho přípravku ve třetí úrovni informací v META SPC 2 a jednoho přípravku v META SPC 6 a doplnit obchodní názvy jednotlivých přípravků v META SPC 2 a 5. Oznámení bylo zaznamenáno v registru biocidních přípravků pod číslem BC-VD058524-35.

(4)

Dne 9. června 2020 předložila agentura Komisi v souladu s čl. 11 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) č. 354/2013 stanovisko k navrhovaným změnám (4). Ve stanovisku dospěla k závěru, že změny stávajícího povolení, jež držitel požaduje, spadají do kategorie změn stanovené v čl. 50 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 528/2012 a že po provedení změn budou nadále splněny podmínky článku 19 uvedeného nařízení. Téhož dne předala agentura Komisi v souladu s čl. 11 odst. 6 prováděcího nařízení (EU) č. 354/2013 revidovaný souhrn vlastností biocidního přípravku ve všech úředních jazycích Unie.

(5)

Komise souhlasí se stanoviskem agentury, a proto se domnívá, že je vhodné změnit povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „BPF_Iodine_VET“.

(6)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2019/1844 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. června 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1844 ze dne 22. října 2019 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „BPF_Iodine_VET“ (Úř. věst. L 283, 5.11.2019, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 354/2013 ze dne 18. dubna 2013 o změnách biocidních přípravků povolených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 109, 19.4.2013, s. 4).

(4)  Stanovisko Evropské agentury pro chemické látky ze dne 9. června 2020 k administrativní změně povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „BPF_Iodine_VET“, https://echa.europa.eu/documents/10162/22836226/opinion_for_ua-admin_changes_bc-vd058524-35_en.pdf/b95474e7-89d4-a601-8d02-b42d95cecde5.


PŘÍLOHA

Souhrn vlastností biocidního přípravku pro kategorii biocidních přípravků

BPF_Iodine_VET

Typ přípravku 3 – Veterinární hygiena (dezinfekční prostředky)

Číslo povolení: EU-0020540-0000

Číslo záznamu v registru R4BP: EU-0020540-0000

ČÁST I

PRVNÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1.   Název kategorie biocidních přípravků

Název

BPF_Iodine_VET

1.2.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

1.3.   Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení

Jméno (název)

Applied Biocide GmbH

Adresa

Siemensstraße 42, 59199 Bönen, Německo

Číslo povolení

EU-0020540-0000

Číslo záznamu v registru R4BP

EU-0020540-0000

Datum udělení povolení

25 November 2019

Datum skončení platnosti povolení

31 October 2029

1.4.   Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Jméno výrobce

THESEO Deutschland GmbH

Adresa výrobce

Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen Německo

Umístění výrobních závodů

Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen Německo


Jméno výrobce

FINK TEC GmbH

Adresa výrobce

Oberster Kamp 23, 59069 Hamm Německo

Umístění výrobních závodů

Oberster Kamp 23, 59069 Hamm Německo


Jméno výrobce

I.R.C.A. SERVICE S.p.A.

Adresa výrobce

S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) Itálie

Umístění výrobních závodů

S.S. Cremasca 591 no. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG) Itálie


Jméno výrobce

Laboratorios Maymó S.A.

Adresa výrobce

Via Augusta, 302, 08017 Barcelona Španělsko

Umístění výrobních závodů

Via Augusta, 302, 08017 Barcelona Španělsko

1.5.   Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

Účinná látka

Jod

Jméno výrobce

Cosayach S.A. Compania de Salitre y Yodo

Adresa výrobce

Amunátegui 178, 7th Floor, 8320000 Santiago Chile

Umístění výrobních závodů

S.C.M. Cosayach Cala Cala, 1180000 Pozo Almonte Chile Chile


Účinná látka

Jod

Jméno výrobce

ACF Minera S.A.

Adresa výrobce

San Martin 499, 1100000 Iquique Chile

Umístění výrobních závodů

Lagunas mine, 1180000 Pozo Almonte Chile


Účinná látka

Jod

Jméno výrobce

Sociedad Quimica y Minera SA

Adresa výrobce

Los Militares 4290, 7550000 Las Condes Chile

Umístění výrobních závodů

Nueva Victoria, 1180000 Pozo Almonte Chile

Pedro de Valdivia, 1240000 Antofagasta Chile

2.   SLOŽENÍ A FORMA KATEGORIE PŘÍPRAVKŮ

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení kategorie biocidních přípravků

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,1

3,0

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Jiná než účinná látka

7664-38-2

231-633-2

0,0

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Jiná než účinná látka

69011-36-5

500-241-6

0,0

31,8

Isotridecanol, ethoxylated 90%, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Jiná než účinná látka

68439-46-3

614-482-0

0,0

31,8

2.2.   Typ(y) složení (forma)

Forma (formy)

meta SPC 1-5: AL – všechny ostatní kapaliny

meta SPC 6-8: SL – rozpustný koncentrát

ČÁST II

DRUHÁ ÚROVEŇ INFORMACÍ – META SPC

META SPC 1

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 1

1.1.   Identifikátor meta SPC 1

Identifikátor

Meta SPC 1

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-1

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 1

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,15

0,15

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Jiná než účinná látka

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Jiná než účinná látka

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxylated 90%, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Jiná než účinná látka

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 1

Forma (formy)

AL – všechny ostatní kapaliny

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 1

Standardní věty o nebezpečnosti

Může být korozivní pro kovy.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Uchovávejte pouze v původním obalu.

Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

Skladujte v korozi odolném obalu s odolnou vnitřní vrstvou.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 1

4.1.   Popis použití

Tabulka 1. Použití # 1 – Veterinární hygiena – chov zvířat – dezinfekční přípravek na struky – profesionální použití – vnitřní prostory – postřik (po dojení)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Otevřený systém: použití ve formě spreje

 

Postřik: Dezinfekční přípravek pro oblast veterinární hygieny pro ruční a automatizované ošetření struků postřikem, přípravek je určen k přímému použití (u krav, po dojení).

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Aplikační dávka: 10-15 ml na krávu - 0

 

Frekvence aplikace:

Během období laktace:

ruční: 2 aplikace denně (po dojení)

automatizovaná: 3 aplikace denně (po dojení)

V období stání na sucho: 1 aplikace denně

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev HDPE: 1 litr, materiál víčka PP

Kanystr HDPE: 5 - 60 litrů

Sud HDPE: 200 litrů

IBC nádrž: HDPE : 600 – 1000 litrů

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

- - -

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

- - -

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

- - -

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

- - -

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

- - -

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (1) META SPC 1

5.1.   Pokyny pro používání

Před použitím si vždy pozorně přečtěte štítek nebo leták a postupuje podle uvedených pokynů.

Přípravek musí být před použitím vytemperován na teplotu vyšší než 20 °C.

Doporučuje se použití dávkovacího čerpadla k plnění přípravku do aplikačního zařízení.

Okamžitě po skončení dojení každé krávy aplikujte přípravek na celý povrch každého struku. Přípravek ponechte až do dalšího dojení. Nečistěte struky přímo po dezinfekci.

Dbejte na to, aby krávy stály až do zaschnutí přípravku (minimálně 5 minut).

Přípravek se dá aplikovat ručně nebo pomocí automatického rozprašovače na struky.

Před následujícím dojením se struky musí očistit; pokud možno vždy novou mokrou utěrkou na jedno zvíře (krávu).

Frekvence aplikace nesmějí přesáhnout dvě aplikace na krávu a den při ruční aplikaci a tři aplikace na krávu a den při automatizované aplikaci rozprašovačem na struky (po dojení).

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Během zacházení s přípravkem a při aplikaci používejte ochranné rukavice odolné proti chemikáliím, kombinézu s povrchovou úpravou a vysoké boty (materiál určí držitel povolení v informacích o přípravku).

V případě, že je nutná kombinace dezinfekce před dojením a po dojení, na dezinfekci před dojením je nutné zvážit použití jiného biocidního přípravku bez obsahu jódu.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Při nadýchání: Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. V případě potíží se obraťte na lékaře.

Při zasažení kůže: Pokožku důkladně umyjte.

Při zasažení očí: Vypláchněte otevřené oči a vyjměte kontaktní čočky a pokračujte ve vyplachování několik minut pod tekoucí vodou. Poté vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchněte ústa a poté se napijte vody. Nevyvolávejte zvracení; okamžitě přivolejte lékařskou pomoc.

V případě vyhledání lékařské pomoci mějte u sebe balení nebo štítek a volejte Toxikologické informační středisko [224 91 92 93 nebo 224 91 54 02].

Opatření týkající se životního prostředí:

Informujte příslušné orgány, pokud přípravek způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, vodní toky, půda nebo ovzduší). Aby se zabránilo narušení funkce čistíren odpadních vod, možné zbytky obsahující přípravek se mohou vypustit do hnojiště (k hnojení zemědělské půdy nebo pro fermentaci do zařízení na výrobu bioplynu) nebo, pokud je to zákonem povolené, do komunální kanalizace.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Odstraňte nepoužitý přípravek, jeho obaly i materiály kontaminované přípravkem předáním oprávněné osobě. Použitý přípravek lze v souladu s legislativními požadavky vylít do kanalizace nebo na hnojiště. Zabraňte uvolnění do vlastní čistírny odpadních vod.

Evropský katalog odpadů: Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Přípravek uchovávejte při pokojové teplotě v neprůhledných nádobách tak, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření. Chraňte před mrazem. Nádoby uchovávejte pevně uzavřené.

Doba použitelnosti: 12 měsíců (HDPE obal)

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 1

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

FINK - Io Spray 15

FINK - Euter-DIP PVP-S

FINK Pattedyp PVP

IOSpray 15 PVP

Číslo povolení

EU-0020540-0001 1-1

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,15

META SPC 2

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 2

1.1.   Identifikátor meta SPC 2

Identifikátor

Meta SPC 2

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-2

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 2

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,3

0,5

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Jiná než účinná látka

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethandiyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydoxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethandiyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydoxy-,branched

Jiná než účinná látka

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxylated 90%, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Jiná než účinná látka

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 2

Forma (formy)

AL – všechny ostatní kapaliny

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 2

Standardní věty o nebezpečnosti

Může být korozivní pro kovy.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Uchovávejte pouze v původním obalu.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

Skladujte v korozi odolném obalu s odolnou vnitřní vrstvou.

Odstraňte obsah /obal předáním oprávněné osobě.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 2

4.1.   Popis použití

Tabulka 2. Použití # 1 – Veterinární hygiena – chov zvířat – dezinfekční přípravek na struky – profesionální použití – vnitřní prostory – postřik (po dojení)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Otevřený systém: použití ve formě spreje

Postřik: Dezinfekční přípravek pro oblast veterinární hygieny pro ruční a automatizované ošetření struků postřikem, přípravek je určen k přímému použití (u krav, po dojení).

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Aplikační dávka: 10-15 ml na krávu - 0

Frekvence aplikace:

Během období laktace:

ruční: 2 aplikace denně (po dojení)

automatizovaná: 3 aplikace denně (po dojení)

V období stání na sucho: 1 aplikace denně

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev HDPE: 1 litr, materiál víčka PP

Kanystr HDPE: 5 - 60 litrů

Sud HDPE: 200 litrů

IBC nádrž: HDPE : 600 – 1000 litrů

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

--

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

--

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

--

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

--

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

--

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (2) META SPC 2

5.1.   Pokyny pro používání

Před použitím si vždy pozorně přečtěte štítek nebo leták a postupuje podle uvedených pokynů.

Přípravek musí být před použitím vytemperován na teplotu vyšší než 20 °C.

Doporučuje se použití dávkovacího čerpadla k plnění přípravku do aplikačního zařízení.

Okamžitě po skončení dojení každé krávy aplikujte přípravek na celý povrch každého struku. Přípravek ponechte až do dalšího dojení. Nečistěte struky přímo po dezinfekci.

Dbejte na to, aby krávy stály až do zaschnutí přípravku (minimálně 5 minut).

Přípravek se dá aplikovat ručně nebo pomocí automatického rozprašovače na struky.

Před následujícím dojením se struky musí očistit; pokud možno vždy novou mokrou utěrkou na jedno zvíře (krávu).

Frekvence aplikace nesmějí přesáhnout dvě aplikace na krávu a den při ruční aplikaci a tři aplikace na krávu a den při automatizované aplikaci rozprašovačem na struky (po dojení).

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Během zacházení s přípravkem a při aplikaci používejte ochranné rukavice odolné proti chemikáliím, kombinézu s povrchovou úpravou a vysoké boty (materiál určí držitel povolení v informacích o přípravku).

V případě, že je nutná kombinace dezinfekce před dojením a po dojení, na dezinfekci před dojením je nutné zvážit použití jiného biocidního přípravku bez obsahu jódu.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Při nadýchání: Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. V případě potíží se obraťte na lékaře.

Při zasažení kůže: Pokožku důkladně umyjte.

Při zasažení očí: Vypláchněte otevřené oči a vyjměte kontaktní čočky a pokračujte ve vyplachování několik minut pod tekoucí vodou. Poté vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchněte ústa a poté se napijte vody. Nevyvolávejte zvracení; okamžitě přivolejte lékařskou pomoc.

V případě vyhledání lékařské pomoci mějte u sebe balení nebo štítek a volejte Toxikologické informační středisko [224 91 92 93 nebo 224 91 54 02].

Opatření týkající se životního prostředí:

Informujte příslušné orgány, pokud přípravek způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, vodní toky, půda nebo ovzduší). Aby se zabránilo narušení funkce čistíren odpadních vod, možné zbytky obsahující přípravek se mohou vypustit do hnojiště (k hnojení zemědělské půdy nebo pro fermentaci do zařízení na výrobu bioplynu) nebo, pokud je to zákonem povolené, do komunální kanalizace.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Odstraňte nepoužitý přípravek, jeho obaly i materiály kontaminované přípravkem předáním oprávněné osobě. Použitý přípravek lze v souladu s legislativními požadavky vylít do kanalizace nebo na hnojiště. Zabraňte uvolnění do vlastní čistírny odpadních vod.

Evropský katalog odpadů: Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Přípravek uchovávejte při pokojové teplotě v neprůhledných nádobách tak, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření. Chraňte před mrazem. Nádoby uchovávejte pevně uzavřené.

Doba použitelnosti: 12 měsíců (HDPE obal)

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 2

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

FINK – Io Spray 30

ST-Io Spray

DESINTEC MH Iodine S

DESINTEC MH Raidip plus

Iodine Spray 3000

Iodine Spray

Io Spray 30

Iodine Spray 30

Číslo povolení

EU-0020540-0002 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,3

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Fink - Io Spray 50

DESINTEC MH Raidip 5000

Iodine Spray 5000

Číslo povolení

EU-0020540-0003 1-2

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,5

META SPC 3

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 3

1.1.   Identifikátor meta SPC 3

Identifikátor

Meta SPC 3

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-3

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 3

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,5

0,5

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Jiná než účinná látka

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Jiná než účinná látka

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxylated 90%, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Jiná než účinná látka

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 3

Forma (formy)

AL – všechny ostatní kapaliny

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 3

Standardní věty o nebezpečnosti

Může být korozivní pro kovy.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Uchovávejte pouze v původním obalu.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

Skladujte v korozi odolném obalu s odolnou vnitřní vrstvou.

Odstraňte obsah /obal předáním oprávněné osobě.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 3

4.1.   Popis použití

Tabulka 3. Použití # 1 – Veterinární hygiena – chov zvířat – dezinfekční přípravek na struky – profesionální použití – vnitřní prostory – postřik (po dojení)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Otevřený systém: použití ve formě spreje

Postřik: Dezinfekční přípravek pro oblast veterinární hygieny pro ruční a automatizované ošetření struků postřikem, přípravek je určen k přímému použití (u krav, po dojení).

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Aplikační dávka: 10-15 ml na krávu - 0

Frekvence aplikace:

Během období laktace:

ruční: 2 aplikace denně (po dojení)

automatizovaná: 3 aplikace denně (po dojení)

V období stání na sucho: 1 aplikace denně

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev HDPE: 1 litr, materiál víčka PP

Kanystr HDPE: 5 - 60 litrů

Sud HDPE: 200 litrů

IBC nádrž: HDPE : 600 – 1000 litrů

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

--

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

---

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

--

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

---

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

---

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (3) META SPC 3

5.1.   Pokyny pro používání

Před použitím si vždy pozorně přečtěte štítek nebo leták a postupuje podle uvedených pokynů.

Přípravek musí být před použitím vytemperován na teplotu vyšší než 20 °C.

Doporučuje se použití dávkovacího čerpadla k plnění přípravku do aplikačního zařízení.

Okamžitě po skončení dojení každé krávy aplikujte přípravek na celý povrch každého struku. Přípravek ponechte až do dalšího dojení. Nečistěte struky přímo po dezinfekci.

Dbejte na to, aby krávy stály až do zaschnutí přípravku (minimálně 5 minut).

Přípravek se dá aplikovat ručně nebo pomocí automatického rozprašovače na struky.

Před následujícím dojením se struky musí očistit; pokud možno vždy novou mokrou utěrkou na jedno zvíře (krávu).

Frekvence aplikace nesmějí přesáhnout dvě aplikace na krávu a den při ruční aplikaci a tři aplikace na krávu a den při automatické aplikaci rozprašovačem na struky (po dojení).

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Během zacházení s přípravkem a při aplikaci používejte ochranné rukavice odolné proti chemikáliím, kombinézu s povrchovou úpravou a vysoké boty (materiál určí držitel povolení v informacích o přípravku).

V případě, že je nutná kombinace dezinfekce před dojením a po dojení, na dezinfekci před dojením je nutné zvážit použití jiného biocidního přípravku bez obsahu jódu.

.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Při nadýchání: Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. V případě potíží se obraťte na lékaře.

Při zasažení kůže: Pokožku důkladně umyjte.

Při zasažení očí: Vypláchněte otevřené oči a vyjměte kontaktní čočky a pokračujte ve vyplachování několik minut pod tekoucí vodou. Poté vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchněte ústa a poté se napijte vody. Nevyvolávejte zvracení; okamžitě přivolejte lékařskou pomoc.

V případě vyhledání lékařské pomoci mějte u sebe balení nebo štítek a volejte Toxikologické informační středisko [224 91 92 93 nebo 224 91 54 02].

Opatření týkající se životního prostředí:

Informujte příslušné orgány, pokud přípravek způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, vodní toky, půda nebo ovzduší). Aby se zabránilo narušení funkce čistíren odpadních vod, možné zbytky obsahující přípravek se mohou vypustit do hnojiště (k hnojení zemědělské půdy nebo pro fermentaci do zařízení na výrobu bioplynu) nebo, pokud je to zákonem povolené, do komunální kanalizace.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Odstraňte nepoužitý přípravek, jeho obaly i materiály kontaminované přípravkem předáním oprávněné osobě. Použitý přípravek lze v souladu s legislativními požadavky vylít do kanalizace nebo na hnojiště. Zabraňte uvolnění do vlastní čistírny odpadních vod.

Evropský katalog odpadů: Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Přípravek uchovávejte při pokojové teplotě v neprůhledných nádobách tak, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření. Chraňte před mrazem. Nádoby uchovávejte pevně uzavřené.

Doba použitelnosti: 12 měsíců (HDPE obal)

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 3

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Fink - Io Spray 50 (Jodophor)

Fink - Io Spray 50 (Iodophor)

Číslo povolení

EU-0020540-0004 1-3

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,5

META SPC 4

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 4

1.1.   Identifikátor meta SPC 4

Identifikátor

Meta SPC 4

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-4

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 4

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 4

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,1

0,15

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Jiná než účinná látka

7664-38-2

231-633-2

0,0

0,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Jiná než účinná látka

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxylated 90%, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Jiná než účinná látka

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 4

Forma (formy)

AL – všechny ostatní kapaliny

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 4

Standardní věty o nebezpečnosti

Může být korozivní pro kovy.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Uchovávejte pouze v původním obalu.

Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

Skladujte v korozi odolném obalu s odolnou vnitřní vrstvou.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 4

4.1.   Popis použití

Tabulka 4. Použití # 1 – Veterinární hygiena – chov zvířat – dezinfekční přípravek na struky– profesionální použití – vnitřní prostory – namočení (po dojení)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Otevřený systém: aplikace namočením

Namočení struků: Dezinfekční přípravek pro oblast veterinární hygieny pro ruční ošetření struků namočením, přípravek je určen k přímému použití (u krav, po dojení).

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Aplikační dávka: 5-10 ml na krávu - 0

Frekvence aplikace:

Během období laktace:

2 aplikace denně (po dojení)

V období stání na sucho: 1 aplikace denně

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev HDPE:  1 litr

Kanystr HDPE: 5 - 60 litrů

Sud HDPE:  200 litrů

IBC nádrž HDPE: 600 – 1000 litrů

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

---

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

---

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

---

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

---

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

---

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (4) META SPC 4

5.1.   Pokyny pro používání

Před použitím si vždy pozorně přečtěte štítek nebo leták a postupuje podle uvedených pokynů.

Přípravek musí být před použitím vytemperován na teplotu vyšší než 20 °C.

Doporučuje se použití dávkovacího čerpadla k plnění přípravku do aplikačního zařízení.

Nalijte přípravek do dvou třetin nádoby k namočení struku. Okamžitě po skončení dojení každé krávy ponořte každý struk ručně do přípravku. Dbejte na to, aby se do kontaktu s přípravkem dostaly alespoň dvě třetiny každého struku, nejlépe celé struky.

Nečistěte struky přímo po dezinfekci. Přípravek ponechte až do dalšího dojení. Dbejte na to, aby krávy stály až do zaschnutí přípravku (minimálně 5 minut).

Nádobu podle potřeby doplňte.

Nádoby k namočení struků je nutné vyprázdnit po dojení a umýt před opětovným použitím. Před následujícím dojením se struky musí očistit; pokud možno vždy novou mokrou utěrkou na jedno zvíře (krávu).

Frekvence aplikace nesmějí přesáhnout dvě aplikace na krávu a den (po dojení).

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Uchovávejte mimo dosahu dětí.

V případě, že je nutná kombinace dezinfekce před dojením a po dojení, na dezinfekci před dojením je nutné zvážit použití jiného biocidního přípravku bez obsahu jódu.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Při nadýchání: Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. V případě potíží se obraťte na lékaře.

Při zasažení kůže: Pokožku důkladně umyjte.

Při zasažení očí: Vypláchněte otevřené oči a vyjměte kontaktní čočky a pokračujte ve vyplachování několik minut pod tekoucí vodou. Poté vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchněte ústa a poté se napijte vody. Nevyvolávejte zvracení; okamžitě přivolejte lékařskou pomoc.

V případě vyhledání lékařské pomoci mějte u sebe balení nebo štítek a volejte Toxikologické informační středisko [224 91 92 93 nebo 224 91 54 02].

Opatření týkající se životního prostředí:

Informujte příslušné orgány, pokud přípravek způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, vodní toky, půda nebo ovzduší). Aby se zabránilo narušení funkce čistíren odpadních vod, možné zbytky obsahující přípravek se mohou vypustit do hnojiště (k hnojení zemědělské půdy nebo pro fermentaci do zařízení na výrobu bioplynu) nebo, pokud je to zákonem povolené, do komunální kanalizace.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Odstraňte nepoužitý přípravek, jeho obaly i materiály kontaminované přípravkem předáním oprávněné osobě. Použitý přípravek lze v souladu s legislativními požadavky vylít do kanalizace nebo na hnojiště. Zabraňte uvolnění do vlastní čistírny odpadních vod.

Evropský katalog odpadů: Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Přípravek uchovávejte při pokojové teplotě v neprůhledných nádobách tak, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření. Chraňte před mrazem. Nádoby uchovávejte pevně uzavřené.

Doba použitelnosti: 12 měsíců (HDPE obal)

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 4

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

FINK - Io Dip 10

IODip 10 PVP

Číslo povolení

EU-0020540-0005 1-4

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,1

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

FINK - Io Dip Protect

DESINTEC MH Iodine Barrier

TvP - Barrier Dip

Číslo povolení

EU-0020540-0006 1-4

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,15

META SPC 5

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 5

1.1.   Identifikátor meta SPC 5

Identifikátor

Meta SPC 5

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-5

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 5

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 5

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,3

0,45

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Jiná než účinná látka

7664-38-2

231-633-2

0,35

0,4

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Jiná než účinná látka

69011-36-5

500-241-6

0,0

0,0

Isotridecanol, ethoxylated 90%, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Jiná než účinná látka

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 5

Forma (formy)

AL – všechny ostatní kapaliny

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 5

Standardní věty o nebezpečnosti

Může být korozivní pro kovy.

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Uchovávejte pouze v původním obalu.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

Skladujte v korozi odolném obalu s odolnou vnitřní vrstvou.

Odstraňte obsah /obal předáním oprávněné osobě.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 5

4.1.   Popis použití

Tabulka 5. Použití # 1 – Veterinární hygiena – chov zvířat – dezinfekční přípravek na struky – profesionální použití – vnitřní prostory – namočení (po dojení)

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Bakterie

Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Otevřený systém: aplikace máčením

Namočení struků: Dezinfekční přípravek pro oblast veterinární hygieny pro ruční ošetření struků namočením, přípravek je určen k přímému použití (u krav, po dojení).

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Aplikační dávka: 5-10 ml na krávu - 0

Frekvence aplikace:

Během období laktace:

2 aplikace denně (po dojení)

V období stání na sucho: 1 aplikace denně

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev HDPE:  1 litr

Kanystr HDPE: 5 - 60 litrů

Sud HDPE:  200 litrů

IBC nádrž HDPE: 600 – 1000 litrů

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

---

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

---

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

---

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

---

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

---

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (5) META SPC 5

5.1.   Pokyny pro používání

Před použitím si vždy pozorně přečtěte štítek nebo leták a postupuje podle uvedených pokynů.

Přípravek musí být před použitím vytemperován na teplotu vyšší než 20 °C.

Doporučuje se použití dávkovacího čerpadla k plnění přípravku do aplikačního zařízení.

Nalijte přípravek do dvou třetin nádoby k namočení struku. Okamžitě po skončení dojení každé krávy ponořte každý struk ručně do přípravku. Dbejte na to, aby se do kontaktu s přípravkem dostaly alespoň dvě třetiny každého struku, nejlépe celé struky.

Nečistěte struky přímo po dezinfekci. Přípravek ponechte až do dalšího dojení. Dbejte na to, aby krávy stály až do zaschnutí přípravku (minimálně 5 minut).

Nádobu podle potřeby doplňte.

Nádoby k namočení struků je nutné vyprázdnit po dojení a umýt před opětovným použitím.

Před následujícím dojením se struky musí očistit; pokud možno vždy novou mokrou utěrkou na jedno zvíře (krávu).

Frekvence aplikace nesmějí přesáhnout dvě aplikace na krávu a den (po dojení).

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Uchovávejte mimo dosah dětí.

V případě, že je nutná kombinace dezinfekce před dojením a po dojení, na dezinfekci před dojením je nutné zvážit použití jiného biocidního přípravku bez obsahu jódu.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Při nadýchání: Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. V případě potíží se obraťte na lékaře.

Při zasažení kůže: Pokožku důkladně umyjte.

Při zasažení očí: Vypláchněte otevřené oči a vyjměte kontaktní čočky a pokračujte ve vyplachování několik minut pod tekoucí vodou. Poté vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchněte ústa a poté se napijte vody. Nevyvolávejte zvracení; okamžitě přivolejte lékařskou pomoc.

V případě vyhledání lékařské pomoci mějte u sebe balení nebo štítek a volejte Toxikologické informační středisko [224 91 92 93 nebo 224 91 54 02].

Opatření týkající se životního prostředí:

Informujte příslušné orgány, pokud přípravek způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, vodní toky, půda nebo ovzduší). Aby se zabránilo narušení funkce čistíren odpadních vod, možné zbytky obsahující přípravek se mohou vypustit do hnojiště (k hnojení zemědělské půdy nebo pro fermentaci do zařízení na výrobu bioplynu) nebo, pokud je to zákonem povolené, do komunální kanalizace.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Odstraňte nepoužitý přípravek, jeho obaly i materiály kontaminované přípravkem předáním oprávněné osobě. Použitý přípravek lze v souladu s legislativními požadavky vylít do kanalizace nebo na hnojiště. Zabraňte uvolnění do vlastní čistírny odpadních vod.

Evropský katalog odpadů: Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Přípravek uchovávejte při pokojové teplotě v neprůhledných nádobách tak, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření. Chraňte před mrazem. Nádoby uchovávejte pevně uzavřené.

Doba použitelnosti: 12 měsíců (HDPE obal)

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 5

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Jodofilm 75/5 4500 ppm

IOFILMO SUPER

SUPERIO 4.5

PROTEGO 4500

TIGER 50

ASSOLUTO 5

REDFOX S

SUPER MANGUST

AUGUSTO P5

IO-DIN 45

Číslo povolení

EU-0020540-0007 1-5

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,45

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Jiná než účinná látka

7664-38-2

231-633-2

0,4

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

Jodofilm 75/5 3000 ppm

JODOFILM 75/3

IOFILMO

SUPERIO 3.0

PROTEGO 3000

TIGER 30

ASSOLUTO 3

REDFOX E

MANGUST

AUGUSTO P3

IO-DIN 30

Číslo povolení

EU-0020540-0008 1-5

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

0,3

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Jiná než účinná látka

7664-38-2

231-633-2

0,35

META SPC 6

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 6

1.1.   Identifikátor meta SPC 6

Identifikátor

Meta SPC 6

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-6

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 6

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 6

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

1,75

2,4

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Jiná než účinná látka

7664-38-2

231-633-2

3,0

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Jiná než účinná látka

69011-36-5

500-241-6

0,0

25,6

Isotridecanol, ethoxylated 90%, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Jiná než účinná látka

68439-46-3

614-482-0

0,0

31,8

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 6

Forma (formy)

SL – rozpustný koncentrát

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 6

Standardní věty o nebezpečnosti

Může být korozivní pro kovy.

Zdraví škodlivý při požití.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Způsobuje vážné poškození očí.

Může způsobit poškození orgánů štítná žláza při prodloužené nebo opakované expozici ..

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Uchovávejte pouze v původním obalu.

Nevdechujte mlhu.

Nevdechujte aerosoly.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Používejte ochranné rukavice.

Používejte ochranný oděv.

Používejte obličejový štít.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.Opláchněte kůži vodou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

Skladujte uzamčené.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 6

4.1.   Popis použití

Tabulka 6. Použití # 1 – Veterinární hygiena – chov zvířat – dezinfekční přípravek na tvrdé povrchy – profesionální použití – vnitřní prostory - postřik

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Bakterie

Kvasinky

Viry

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Otevřený systém: použití ve formě spreje

Dezinfekční přípravek na tvrdé povrchy ve stájích (kromě líhní). Postřik zředěného koncentrátu pomocí ručního zádového postřikovače (4-7 bar).

Aplikační dávka (dávky) a četnost

100 mL/m2 - koncentrace jódu v aplikačním roztoku: 750 ppm (0,075 % hm).

Frekvence aplikace ročně:

 

Dojnice: 1

 

Jateční dobytek: 1

 

Jateční telata: 4

 

Prasnice, v jednotlivých ohradách: 5

 

Prasnice ve skupinách: 5

 

Výkrmová prasata: 3

 

Nosnice v bateriových klecích bez provzdušňování: 1

 

Nosnice v bateriových klecích s provzdušňováním (trusné jámy): 1

 

Nosnice v kompaktních bateriových klecích: 1

 

Nosnice chované na podestýlce s volným výběhem

 

(částečně podestýlka, částečně rošty): 1

 

Brojlerová kuřata na podestýlce s volným výběhem: 7

 

Nosnice ve voliérovém systému chovu s volným výběhem 1

 

Brojlerové slepice voliérovém systému chovu s volným výběhem 1

 

Brojlerové slepice ve voliérovém systému chovu s roštovou podlahou: 3

 

Krůty chované na podestýlce s volným výběhem: 2

 

Kachny chované na podestýlce s volným výběhem: 13

 

Husy chované na podestýlce s volným výběhem: 6

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev HDPE:  1litr, materiál víčka PP

Kanystr HDPE: 5 - 60 litrů

Sud HDPE: 200 litrů

IBC nádrž HDPE: 600 – 1000 litrů

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Iodosan 30: Smíchejte 29 ml přípravku s 971 ml vody a získáte 1 l aplikačního roztoku.

Iodosan 18: Smíchejte 40 ml přípravku s 960 ml vody a získáte 1 l aplikačního roztoku.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

- - -

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

- - -

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

- - -

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

- - -

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (6) META SPC 6

5.1.   Pokyny pro používání

Před použitím si vždy pozorně přečtěte štítek nebo leták a postupujte podle uvedených pokynů.

Při přípravě dezinfekčního roztoku smíchejte koncentrát s vodou. Vždy nejdříve koncentrát nalijte do vody a poté roztok důkladně promíchejte.

Použijte max. 100 ml aplikačního roztoku na m2 ošetřené plochy. Nepřipravujte více roztoku, než je nezbytně nutné.

Přípravek se může použít pouze v prázdných obydlích pro zvířata (bez zvířat) po důkladném očištění povrchů vhodným čisticím přípravkem.

Předčištění je povinné. Opláchněte nebo utřete povrchy, které se budou později ošetřovat. Nechte je schnout přibližně 24 až 36 hodin před dezinfekcí, abyste docílili přirozeně vlhkého povrchu.Pomocí postřikovače (4 až 7 bar) aplikujte tenkou vrstvu připraveného roztoku na instalační a jiná zařízení. Během ošetření povrchů přípravkem a trvání kontaktní doby (minimálně 30 minut) musejí být všechny otvory zavřené a větrání vypnuté.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Tvar láhve by měl minimalizovat riziko vystříknutí, aby se během ředění přípravku zabránilo zasažení očí a pokožky.

Během míchání a plnění: Je povinností si nasadit obličejový štít a obléci ochranné rukavice (materiál určí držitel povolení v informacích o přípravku).

Během aplikace zředěného roztoku postřikem: Musíte používat rukavice a ochrannou kombinézu (minimálně typu X, EN XXXXX), které nepropouští biocidní přípravek (materiál určí držitel povolení v informacích o přípravku). Každou pracovní směnu používejte nové rukavice.

Profesionální uživatelé nesmějí dezinfikovat obydlí zvířat více než 3krát za měsíc a neměli by používat jódové přípravky k dalším účelům.

Každý den použijte pouze jeden typ přípravku s obsahem jódu.

Dezinfekce obydlí pro zvířata by se neměla provádět častěji než jednou za rok nebo jednou za život telat a prasat. Krmné žlaby musejí být během aplikace přikryté.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Při nadýchání: Zajistěte přísun čerstvého vzduchu; v případě potíží se obraťte na lékaře.

Při zasažení kůže: Kontaminovaný oděv okamžitě svlékněte a důkladně omyjte pokožku.

Při zasažení očí: Okamžitě vypláchněte otevřené oči, vyjměte kontaktní čočky a pokračujte ve vyplachování několik minut pod tekoucí vodou. Poté vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchněte ústa a následně se napijte vody. Nevyvolávejte zvracení; okamžitě přivolejte lékařskou pomoc.

V případě bezvědomí uložte postiženou osobu za účelem přepravy do stabilizované polohy na levý bok. Osobě v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy.

V případě vyhledání lékařské pomoci mějte u sebe balení nebo štítek a volejte Toxikologické informační středisko [224 91 92 93 nebo 224 91 54 02].

Opatření týkající se životního prostředí:

Informujte příslušné orgány, pokud přípravek způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, vodní toky, půda nebo ovzduší). Aby se zabránilo narušení funkce čistíren odpadních vod, možné zbytky obsahující přípravek se mohou vypustit do hnojiště (k hnojení zemědělské půdy nebo pro fermentaci do zařízení na výrobu bioplynu) nebo, pokud je to zákonem povolené, do komunální kanalizace.

Metody a materiál na zabránění dalšího úniku přípravku, vyčištění:

Pokud je to možné a nehrozí-li nebezpečí, zabraňte dalšímu úniku přípravku. Uniklý přípravek absorbujte dostatečným množstvím absorbentu (např. písek, zemina, vermikulit nebo křemelina, kyselé pojivo, univerzální pojivo, piliny), absorpční materiál uložte do uzavřených nádob označených pro sběr nebezpečného odpadu a následně předejte oprávněné osobě.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Odstraňte nepoužitý přípravek, jeho obaly i materiály kontaminované přípravkem předáním oprávněné osobě. Použitý přípravek lze v souladu s legislativními požadavky vylít do kanalizace nebo na hnojiště. Zabraňte uvolnění do vlastní čistírny odpadních vod.

Evropský katalog odpadů: Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Přípravek uchovávejte v neprůhledných nádobách v prostorech, které nejsou vystaveny přímému slunečnímu záření. Chraňte před mrazem. Nádoby uchovávejte pevně uzavřené.

Doba použitelnosti: 24 měsíců (HDPE obal)

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 6

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

IODOSAN 30

IODOSAN

JODAT

DESINTEC FL-JODES

ROTIE-SOL J

Disinfect Jod

FINK - Jodophos 15

Jod-Reiniger sauer

Tankrein extra

Číslo povolení

EU-0020540-0009 1-6

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

2,4

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Jiná než účinná látka

7664-38-2

231-633-2

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Jiná než účinná látka

69011-36-5

500-241-6

25,6

7.2.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

IODOSAN 18

Číslo povolení

EU-0020540-0010 1-6

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

1,75

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Jiná než účinná látka

7664-38-2

231-633-2

3,0

Isotridecanol, ethoxylated 90%, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Jiná než účinná látka

68439-46-3

614-482-0

3,8

META SPC 7

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 7

1.1.   Identifikátor meta SPC 7

Identifikátor

Meta SPC 7

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-7

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 7

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 7

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

3,0

3,0

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Jiná než účinná látka

7664-38-2

231-633-2

10,0

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Jiná než účinná látka

69011-36-5

500-241-6

31,8

31,8

Isotridecanol, ethoxylated 90%, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Jiná než účinná látka

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 7

Forma (formy)

SL – rozpustný koncentrát

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 7

Standardní věty o nebezpečnosti

Může být korozivní pro kovy.

Zdraví škodlivý při požití.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Způsobuje vážné poškození očí.

Může způsobit poškození orgánů štítná žláza při prodloužené nebo opakované expozici ..

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Uchovávejte pouze v původním obalu.

Nevdechujte mlhu.

Nevdechujte aerosoly.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Používejte ochranné rukavice.

Používejte ochranný oděv.

Používejte obličejový štít.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.Opláchněte kůži vodou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

Skladujte uzamčené.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 7

4.1.   Popis použití

Tabulka 7. Použití # 1 – Veterinární hygiena – chov zvířat – dezinfekční přípravek na tvrdé povrchy – profesionální použití – vnitřní prostory - postřik

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Bakterie

Kvasinky

Viry

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Otevřený systém: použití ve formě spreje

Dezinfekční přípravek na tvrdé povrchy ve stájích (kromě líhní). Postřik zředěného koncentrátu pomocí ručního zádového postřikovače (4-7 bar).

Aplikační dávka (dávky) a četnost

100 mL/m2 - koncentrace jódu v aplikačním roztoku: 750 ppm (0,075 % hm).

Frekvence aplikace ročně:

 

Dojnice: 1

 

Jateční dobytek: 1

 

Jateční telata: 4

 

Prasnice, v jednotlivých ohradách: 5

 

Prasnice ve skupinách: 5

 

Výkrmová prasata: 3

 

Nosnice v bateriových klecích bez provzdušňování: 1

 

Nosnice v bateriových klecích s provzdušňováním (trusné jámy): 1

 

Nosnice v kompaktních bateriových klecích: 1

 

Nosnice chované na podestýlce s volným výběhem (částečně podestýlka, částečně rošty): 1

 

Brojlerová kuřata na podestýlce s volným výběhem: 7

 

Nosnice ve voliérovém systému chovu s volným výběhem 1

 

Brojlerové slepice voliérovém systému chovu s volným výběhem 1

 

Brojlerové slepice ve voliérovém systému chovu s roštovou podlahou: 3

 

Krůty chované na podestýlce s volným výběhem: 2

 

Kachny chované na podestýlce s volným výběhem: 13

 

Husy chované na podestýlce s volným výběhem: 6

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev HDPE:  1litr, materiál víčka PP

Kanystr HDPE: 5 - 60 litrů

Sud HDPE: 200 litrů

IBC nádrž HDPE: 600 – 1000 litrů

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Iodosan 30 plus: Smíchejte 23 ml přípravku s 977 ml vody a získáte 1 l aplikačního roztoku.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

- - -

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

- - -

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

- - -

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

- - -

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (7) META SPC 7

5.1.   Pokyny pro používání

Před použitím si vždy pozorně přečtěte štítek nebo leták a postupujte podle uvedených pokynů.

Při přípravě dezinfekčního roztoku smíchejte koncentrát s vodou. Vždy nejdříve koncentrát nalijte do vody a poté roztok důkladně promíchejte.

Použijte max. 100 ml aplikačního roztoku na m2 ošetřené plochy. Nepřipravujte více roztoku, než je nezbytně nutné.

Přípravek se může použít pouze v prázdných obydlích pro zvířata (bez zvířat) po důkladném očištění povrchů vhodným čisticím přípravkem.

Předčištění je povinné. Opláchněte nebo utřete povrchy, které se budou později ošetřovat. Nechte je schnout přibližně 24 až 36 hodin před dezinfekcí, abyste docílili přirozeně vlhkého povrchu. Pomocí postřikovače (4 až 7 bar) aplikujte tenkou vrstvu připraveného roztoku na instalační a jiná zařízení. Během ošetření povrchů přípravkem a trvání kontaktní doby (minimálně 30 minut) musejí být všechny otvory zavřené a větrání vypnuté.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Tvar láhve by měl minimalizovat riziko vystříknutí, aby se během ředění přípravku zabránilo zasažení očí a pokožky.

Během míchání a plnění: Je povinností si nasadit obličejový štít a obléci ochranné rukavice (materiál určí držitel povolení v informacích o přípravku).

Během aplikace zředěného roztoku postřikem: Musíte používat rukavice a ochrannou kombinézu (minimálně typu X, EN XXXXX), které nepropouští biocidní přípravek (materiál určí držitel povolení v informacích o přípravku). Každou pracovní směnu používejte nové rukavice.

Profesionální uživatelé nesmějí dezinfikovat obydlí zvířat více než 3krát za měsíc a neměli by používat jódové přípravky k dalším účelům.

Každý den použijte pouze jeden typ přípravku s obsahem jódu.

Dezinfekce obydlí pro zvířata by se neměla provádět častěji než jednou za rok nebo jednou za život telat a prasat. Krmné žlaby musejí být během aplikace přikryté.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Při nadýchání: Zajistěte přísun čerstvého vzduchu; v případě potíží se obraťte na lékaře.

Při zasažení kůže: Kontaminovaný oděv okamžitě svlékněte a důkladně omyjte pokožku.

Při zasažení očí: Okamžitě vypláchněte otevřené oči, vyjměte kontaktní čočky a pokračujte ve vyplachování několik minut pod tekoucí vodou. Poté vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchněte ústa a následně se napijte vody. Nevyvolávejte zvracení; okamžitě přivolejte lékařskou pomoc.

V případě bezvědomí uložte postiženou osobu za účelem přepravy do stabilizované polohy na levý bok. Osobě v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. V případě vyhledání lékařské pomoci mějte u sebe balení nebo štítek a volejte Toxikologické informační středisko [224 91 92 93 nebo 224 91 54 02].

Opatření týkající se životního prostředí:

Informujte příslušné orgány, pokud přípravek způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, vodní toky, půda nebo ovzduší). Aby se zabránilo narušení funkce čistíren odpadních vod, možné zbytky obsahující přípravek se mohou vypustit do hnojiště (k hnojení zemědělské půdy nebo pro fermentaci do zařízení na výrobu bioplynu) nebo, pokud je to zákonem povolené, do komunální kanalizace.

Metody a materiál na zabránění dalšího úniku přípravku, vyčištění:

Pokud je to možné a nehrozí-li nebezpečí, zabraňte dalšímu úniku přípravku. Uniklý přípravek absorbujte dostatečným množstvím absorbentu (např. písek, zemina, vermikulit nebo křemelina, kyselé pojivo, univerzální pojivo, piliny), absorpční materiál uložte do uzavřených nádob označených pro sběr nebezpečného odpadu a následně předejte oprávněné osobě.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Odstraňte nepoužitý přípravek, jeho obaly i materiály kontaminované přípravkem předáním oprávněné osobě. Použitý přípravek lze v souladu s legislativními požadavky vylít do kanalizace nebo na hnojiště. Zabraňte uvolnění do vlastní čistírny odpadních vod.

Evropský katalog odpadů: Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Produkt uchovávejte v neprůhledných nádobách v prostorech, které nejsou vystaveny přímému slunečnímu záření. Chraňte před mrazem. Nádoby uchovávejte pevně uzavřené.

Doba použitelnosti: 24 měsíců (HDPE obal)

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 7

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

IODOSAN 30 Plus

YODO CONTROL

YODIVEN

Číslo povolení

EU-0020540-0011 1-7

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

3,0

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Jiná než účinná látka

7664-38-2

231-633-2

10,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Jiná než účinná látka

69011-36-5

500-241-6

31,8

META SPC 8

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE O META SPC 8

1.1.   Identifikátor meta SPC 8

Identifikátor

Meta SPC 8

1.2.   Přípona k číslu povolení

Číslo

1-8

1.3.   Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku (typy přípravků)

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

2.   SLOŽENÍ META SPC 8

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení meta SPC 8

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Min.

Max.

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

1,5

1,5

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Jiná než účinná látka

7664-38-2

231-633-2

3,0

3,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Jiná než účinná látka

69011-36-5

500-241-6

18,0

18,0

Isotridecanol, ethoxylated 90%, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Isotridecanol, ethoxylated 90 %, C 9-11 Alcohol Ethoxylate

Jiná než účinná látka

68439-46-3

614-482-0

0,0

0,0

2.2.   Typ(y) složení meta SPC 8

Forma (formy)

SL – rozpustný koncentrát

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ PRO META SPC 8

Standardní věty o nebezpečnosti

Může být korozivní pro kovy.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Způsobuje vážné poškození očí.

Může způsobit poškození orgánů štítná žláza při prodloužené nebo opakované expozici ..

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Uchovávejte pouze v původním obalu.

Nevdechujte mlhu.

Nevdechujte aerosoly.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Používejte ochranné rukavice.

Používejte ochranný oděv.

Používejte obličejový štít.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.Opláchněte kůži vodou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

Skladujte uzamčené.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

4.   POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ PRO META SPC 8

4.1.   Popis použití

Tabulka 8. Použití # 1 – Veterinární hygiena – chov zvířat – dezinfekční přípravek na tvrdé povrchy – profesionální použití – vnitřní prostory - rozprašování

Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Bakterie

Kvasinky

Viry

Oblast použití

Vnitřní

Metoda(y) aplikace

Otevřený systém: použití ve formě spreje

Dezinfekční přípravek na tvrdé povrchy ve stájích (kromě líhní). Postřik zředěného koncentrátu pomocí ručního zádového postřikovače (4-7 bar).

Aplikační dávka (dávky) a četnost

100 mL/m2 - koncentrace jódu v aplikačním roztoku: 750 ppm (0,075 % hm).

Frekvence aplikace ročně:

 

Dojnice: 1

 

Jateční dobytek: 1

 

Jateční telata: 4

 

Prasnice, v jednotlivých ohradách: 5

 

Prasnice ve skupinách: 5

 

Výkrmová prasata: 3

 

Nosnice v bateriových klecích bez provzdušňování: 1

 

Nosnice v bateriových klecích s provzdušňováním (trusné jámy): 1

 

Nosnice v kompaktních bateriových klecích: 1

 

Nosnice chované na podestýlce s volným výběhem (částečně podestýlka, částečně rošty): 1

 

Brojlerová kuřata na podestýlce s volným výběhem: 7

 

Nosnice ve voliérovém systému chovu s volným výběhem 1

 

Brojlerové slepice voliérovém systému chovu s volným výběhem 1

 

Brojlerové slepice ve voliérovém systému chovu s roštovou podlahou: 3

 

Krůty chované na podestýlce s volným výběhem: 2

 

Kachny chované na podestýlce s volným výběhem: 13

 

Husy chované na podestýlce s volným výběhem: 6

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

Láhev HDPE:  1litr, materiál víčka PP

Kanystr HDPE: 5 - 60 litrů

Sud HDPE: 200 litrů

IBC nádrž HDPE: 600 – 1000 litrů

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Iodosan 15: Smíchejte 46 ml přípravku s 954 ml vody a získáte 1 l aplikačního roztoku.

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

- - -

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

- - -

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

- - -

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

- - -

5.   OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ (8) META SPC 8

5.1.   Pokyny pro používání

Před použitím si vždy pozorně přečtěte štítek nebo leták a postupujte podle uvedených pokynů.

Při přípravě dezinfekčního roztoku smíchejte koncentrát s vodou. Vždy nejdříve koncentrát nalijte do vody a poté roztok důkladně promíchejte.

Použijte max. 100 ml aplikačního roztoku na m2 ošetřené plochy. Nepřipravujte více roztoku, než je nezbytně nutné.

Přípravek se může použít pouze v prázdných obydlích pro zvířata (bez zvířat) po důkladném očištění povrchů vhodným čisticím přípravkem.

Předčištění je povinné. Opláchněte nebo utřete povrchy, které se budou později ošetřovat. Nechte je schnout přibližně 24 až 36 hodin před dezinfekcí, abyste docílili přirozeně vlhkého povrchu. Pomocí postřikovače (4 až 7 bar) aplikujte tenkou vrstvu připraveného roztoku na instalační a jiná zařízení. Během ošetření povrchů přípravkem a trvání kontaktní doby (minimálně 30 minut) musejí být všechny otvory zavřené a větrání vypnuté.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Tvar láhve by měl minimalizovat riziko vystříknutí, aby se během ředění přípravku zabránilo zasažení očí a pokožky.

Během míchání a plnění: Je povinností si nasadit obličejový štít a obléci ochranné rukavice (materiál určí držitel povolení v informacích o přípravku).

Během aplikace zředěného roztoku postřikem: Musíte používat rukavice a ochrannou kombinézu (minimálně typu X, EN XXXXX), které nepropouští biocidní přípravek (materiál určí držitel povolení v informacích o přípravku). Každou pracovní směnu používejte nové rukavice.

Profesionální uživatelé nesmějí dezinfikovat obydlí zvířat více než 3krát za měsíc a neměli by používat jódové přípravky k dalším účelům.

Každý den použijte pouze jeden typ přípravku s obsahem jódu.

Dezinfekce obydlí pro zvířata by se neměla provádět častěji než jednou za rok nebo jednou za život telat a prasat. Krmné žlaby musejí být během aplikace přikryté.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Při nadýchání: Zajistěte přísun čerstvého vzduchu; v případě potíží se obraťte na lékaře.

Při zasažení kůže: Kontaminovaný oděv okamžitě svlékněte a důkladně omyjte pokožku.

Při zasažení očí: Okamžitě vypláchněte otevřené oči, vyjměte kontaktní čočky a pokračujte ve vyplachování několik minut pod tekoucí vodou. Poté vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchněte ústa a následně se napijte vody. Nevyvolávejte zvracení; okamžitě přivolejte lékařskou pomoc.

V případě bezvědomí uložte postiženou osobu za účelem přepravy do stabilizované polohy na levý bok. Osobě v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy.

V případě vyhledání lékařské pomoci mějte u sebe balení nebo štítek a volejte Toxikologické informační středisko [224 91 92 93 nebo 224 91 54 02].

Opatření týkající se životního prostředí: Informujte příslušné orgány, pokud přípravek způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, vodní toky, půda nebo ovzduší). Aby se zabránilo narušení funkce čistíren odpadních vod, možné zbytky obsahující přípravek se mohou vypustit do hnojiště (k hnojení zemědělské půdy nebo pro fermentaci do zařízení na výrobu bioplynu) nebo, pokud je to zákonem povolené, do komunální kanalizace.

Metody a materiál na zabránění dalšího úniku přípravku, vyčištění:

Pokud je to možné a nehrozí-li nebezpečí, zabraňte dalšímu úniku přípravku. Uniklý přípravek absorbujte dostatečným množstvím absorbentu (např. písek, zemina, vermikulit nebo křemelina, kyselé pojivo, univerzální pojivo, piliny), absorpční materiál uložte do uzavřených nádob označených pro sběr nebezpečného odpadu a následně předejte oprávněné osobě.

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Odstraňte nepoužitý přípravek, jeho obaly i materiály kontaminované přípravkem předáním oprávněné osobě. Použitý přípravek lze v souladu s legislativními požadavky vylít do kanalizace nebo na hnojiště. Zabraňte uvolnění do vlastní čistírny odpadních vod.

Evropský katalog odpadů: Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Přípravek uchovávejte v neprůhledných nádobách v prostorech, které nejsou vystaveny přímému slunečnímu záření. Chraňte před mrazem. Nádoby uchovávejte pevně uzavřené.

Doba použitelnosti: 24 měsíců (HDPE obal)

6.   DALŠÍ INFORMACE

7.   TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 8

7.1.   Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých biocidních přípravků

Obchodní název

IODOSAN 15

Číslo povolení

EU-0020540-0012 1-8

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

Jod

 

účinná látka

7553-56-2

231-442-4

1,5

Phosphoric Acid

Trihydroxidooxidophosphorus phosphoric acid

Jiná než účinná látka

7664-38-2

231-633-2

3,0

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy-,branched

Jiná než účinná látka

69011-36-5

500-241-6

18,0


(1)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 1.

(2)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 2.

(3)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 3.

(4)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 4.

(5)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 5.

(6)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 6.

(7)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 7.

(8)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití v rámci meta SPC 8.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU