(EU) 2021/976Nařízení Komise (EU) 2021/976 ze dne 4. června 2021, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cykloxydim, mepikvat, Metschnikowia fructicola kmen NRRL Y-27328 a prohexadion v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 216, 18.6.2021, s. 1-25 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 4. června 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. července 2021 Nabývá účinnosti: 1. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.18.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 216/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/976

ze dne 4. června 2021,

kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cykloxydim, mepikvat, Metschnikowia fructicola kmen NRRL Y-27328 a prohexadion v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 a čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro prohexadion byly stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005. MLR pro cykloxydim a mepikvat byly stanoveny v příloze III části A uvedeného nařízení. Pro Metschnikowia fructicola kmen NRRL Y-27328 nebyly stanoveny žádné specifické MLR ani tato látka nebyla zahrnuta v příloze IV uvedeného nařízení, a proto se používá standardní hodnota 0,01 mg/kg stanovená v čl. 18 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

(2)

V rámci postupu za účelem povolení použití přípravku na ochranu rostlin obsahujícího účinnou látku cykloxydim k ošetření jahod byla podle čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 podána žádost o změnu stávajícího MLR.

(3)

V případě mepikvatu byla taková žádost podána u bavlníkových semen. V případě prohexadionu byla taková žádost podána u lněných semen, makových semen, slunečnicových semen, semen řepky olejky, hořčičných semen a semen lničky seté.

(4)

V souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 396/2005 dotčené členské státy uvedené žádosti vyhodnotily a hodnotící zprávy byly předloženy Komisi.

(5)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) žádosti a hodnotící zprávy posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a případně pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněná stanoviska (2). Uvedená stanoviska předal žadatelům, Komisi a členským státům a zpřístupnil je veřejnosti.

(6)

V případě mepikvatu úřad doporučil stávající MLR zvýšit pro některé produkty živočišného původu v návaznosti na použití látky k ošetření bavlníkových semen.

(7)

V případě všech žádostí dospěl úřad k závěru, že všechny požadavky na údaje byly splněny a že úpravy MLR, o které žadatelé žádají, jsou z hlediska bezpečnosti spotřebitelů přijatelné na základě hodnocení expozice spotřebitelů pro 27 konkrétních evropských skupin spotřebitelů. Úřad zohlednil nejnovější informace o toxikologických vlastnostech daných látek. Ani celoživotní expozice těmto látkám prostřednictvím konzumace všech potravinářských produktů, které je mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku vysoké konzumace příslušných produktů neprokázaly riziko, že by byl překročen přijatelný denní příjem nebo akutní referenční dávka.

(8)

V rámci postupu schválení účinné látky Metschnikowia fructicola kmen NRRL Y-27328 byla žádost o stanovení MLR zahrnuta do souhrnné dokumentace v souladu s čl. 8 odst. 1 písm. g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (3). Dotčený členský stát tuto žádost vyhodnotil v souladu s čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení. Úřad žádost posoudil a předložil závěr o vzájemném přezkumu hodnocení rizik z hlediska pesticidů (4). V uvedeném rámci úřad nemohl dospět k závěru, pokud jde o posouzení rizika z dietárního příjmu pro spotřebitele, protože některé informace nebyly k dispozici a bylo nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Takové další posouzení je obsaženo ve zprávě o přezkoumání (5), která dospěla k závěru, že organismus není pro člověka patogenní a že se neočekává, že by se po použití účinné látky objevily v potravinách toxiny nebo toxické metabolity. Vzhledem k těmto závěrům se Komise domnívá, že zařazení látky Metschnikowia fructicola kmen NRRL Y-27328 do přílohy IV nařízení (ES) č. 396/2005 je vhodné.

(9)

Pokud jde o mepikvat v případě bavlníkových semen, byl stanoven dočasný MLR v nařízení (ES) č. 396/2005 nařízením Komise (EU) 2018/832 (6), platný do 30. června 2021. V zájmu právní jistoty je vhodné, aby byly MLR stanovené v tomto nařízení používány od 1. července 2021.

(10)

Na základě odůvodněných stanovisek úřadu a s přihlédnutím k faktorům významným pro posuzovanou záležitost splňují příslušné úpravy MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(11)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II, III a IV nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V případě MLR pro mepikvat se však použije ode dne 1. července 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. června 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Vědecké zprávy EFSA jsou k dispozici na internetové adrese: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cycloxidim in strawberries. EFSA Journal 2018;16(8):5404.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mepiquat in cotton seeds and animal commodities. EFSA Journal 2018;16(10):5428.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds. EFSA Journal 2018;16(8):5397.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(4)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Metschnikowia fructicola strain NRRL Y-27328. EFSA Journal 2017;15(12):5084.

(5)  Zpráva o přezkumu účinné látky Metschnikowia fructicola kmen NRRL Y-27328 (SANTE/10472/2018 Rev. 2).

(6)  Nařízení Komise (EU) 2018/832 ze dne 5. června 2018, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyantraniliprol, cymoxanil, deltamethrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopikolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepikvat, metazachlor, propamokarb, propargit, pyrimethanil, sulfoxaflor a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 140, 6.6.2018, s. 38).


PŘÍLOHA

Přílohy II, III a IV nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

V příloze II se sloupec pro prohexadion nahrazuje tímto:

„Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí  (1)

Prohexadion (prohexadion (kyselina) a jeho soli, vyjádřeno jako prohexadion-kalcium)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

0110000

Citrusové plody

0,01 (*1)

0110010

Grapefruity

 

0110020

Pomeranče

 

0110030

Citrony

 

0110040

Kyselé lajmy

 

0110050

Mandarinky

 

0110990

Ostatní (2)

 

0120000

Ořechy ze stromů

0,01 (*1)

0120010

Mandle

 

0120020

Para ořechy

 

0120030

Kešu ořechy

 

0120040

Kaštany jedlé

 

0120050

Kokosové ořechy

 

0120060

Lískové ořechy

 

0120070

Makadamové ořechy

 

0120080

Pekanové ořechy

 

0120090

Piniové oříšky

 

0120100

Pistácie

 

0120110

Vlašské ořechy

 

0120990

Ostatní (2)

 

0130000

Jádrové ovoce

0,1

0130010

Jablka

 

0130020

Hrušky

 

0130030

Kdoule

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

0130990

Ostatní (2)

 

0140000

Peckové ovoce

 

0140010

Meruňky

0,01 (*1)

0140020

Třešně

0,4

0140030

Broskve

0,01 (*1)

0140040

Švestky

0,05

0140990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

0151000

a)

hrozny

0,01 (*1)

0151010

Hrozny stolní

 

0151020

Hrozny moštové

 

0152000

b)

jahody

0,15

0153000

c)

ovoce z keřů

0,01 (*1)

0153010

Ostružiny

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

0153990

Ostatní (2)

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

0,01 (*1)

0154010

Brusnice/borůvky

 

0154020

Klikvy

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

0154050

Šípky

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 

0154080

Bez černý / bezinky

 

0154990

Ostatní (2)

 

0160000

Různé ovoce s

0,01 (*1)

0161000

a)

jedlou slupkou

 

0161010

Datle

 

0161020

Fíky

 

0161030

Stolní olivy

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

0161050

Karamboly

 

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 

0161990

Ostatní (2)

 

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

 

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

0162020

Liči

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

0162040

Opuncie

 

0162050

Zlatolist

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

0162990

Ostatní (2)

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

0163010

Avokádo

 

0163020

Banány

 

0163030

Mango

 

0163040

Papája

 

0163050

Granátová jablka

 

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

0163070

Kvajáva hrušková

 

0163080

Ananas

 

0163090

Chlebovník

 

0163100

Durian cibetkový

 

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

0163990

Ostatní (2)

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,01 (*1)

0211000

a)

brambory

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

0212020

Batáty

 

0212030

Jamy

 

0212040

Maranta třtinová

 

0212990

Ostatní (2)

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

0213010

Řepa červená/salátová

 

0213020

Mrkev / karotka

 

0213030

Celer bulvový

 

0213040

Křen

 

0213050

Topinambury

 

0213060

Pastinák

 

0213070

Petržel kořenová

 

0213080

Ředkve

 

0213090

Kozí brada

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

0213990

Ostatní (2)

 

0220000

Cibulová zelenina

0,01 (*1)

0220010

Česnek

 

0220020

Cibule kuchyňská

 

0220030

Šalotka

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

0220990

Ostatní (2)

 

0230000

Plodová zelenina

0,01 (*1)

0231000

a)

lilkovité a slézovité

 

0231010

Rajčata

 

0231020

Paprika setá

 

0231030

Lilek/baklažán

 

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

 

0231990

Ostatní (2)

 

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

 

0232010

Okurky salátové

 

0232020

Okurky nakládačky

 

0232030

Cukety

 

0232990

Ostatní (2)

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

 

0233010

Melouny cukrové

 

0233020

Dýně

 

0233030

Melouny vodní

 

0233990

Ostatní (2)

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

 

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

 

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,01 (*1)

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

0241010

Brokolice

 

0241020

Květák

 

0241990

Ostatní (2)

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

0242010

Kapusta růžičková

 

0242020

Zelí hlávkové

 

0242990

Ostatní (2)

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

0243990

Ostatní (2)

 

0244000

d)

kedlubny

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

0,01 (*1)

0251010

Kozlíček polníček

 

0251020

Locika setá

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

0251050

Barborky

 

0251060

Roketa setá / rukola

 

0251070

Červená hořčice

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

0251990

Ostatní (2)

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,01 (*1)

0252010

Špenát

 

0252020

Šrucha

 

0252030

Mangold

 

0252990

Ostatní (2)

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,01 (*1)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,01 (*1)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,01 (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

0,02 (*1)

0256010

Kerblík

 

0256020

Pažitka

 

0256030

Celerová nať

 

0256040

Petrželová nať

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

0256070

Tymián

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

0256100

Estragon

 

0256990

Ostatní (2)

 

0260000

Lusková zelenina

0,01 (*1)

0260010

Fazolové lusky

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

0260030

Hrachové lusky

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

0260050

Čočka

 

0260990

Ostatní (2)

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,01 (*1)

0270010

Chřest

 

0270020

Kardy

 

0270030

Celer řapíkatý

 

0270040

Fenykl obecný sladký

 

0270050

Artyčoky

 

0270060

Pór

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

0270080

Bambusové výhonky

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

0270990

Ostatní (2)

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01 (*1)

0280010

Pěstované houby

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01 (*1)

0300000

LUŠTĚNINY

0,02 (*1)

0300010

Fazole

 

0300020

Čočka

 

0300030

Hrách

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

0300990

Ostatní (2)

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

 

0401000

Olejnatá semena

 

0401010

Lněná semena

0,05

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

0,9

0401030

Maková semena

0,05

0401040

Sezamová semena

0,01 (*1)

0401050

Slunečnicová semena

0,06

0401060

Semena řepky olejky

0,015

0401070

Sójové boby

0,01 (*1)

0401080

Hořčičná semena

0,05

0401090

Bavlníková semena

0,01 (*1)

0401100

Dýňová semena

0,01 (*1)

0401110

Semena světlice barvířské

0,01 (*1)

0401120

Semena brutnáku lékařského

0,01 (*1)

0401130

Semena lničky seté

0,05

0401140

Konopná semena

0,01 (*1)

0401150

Semena skočce obecného

0,01 (*1)

0401990

Ostatní (2)

0,01 (*1)

0402000

Olejnaté plody

0,01 (*1)

0402010

Olivy na olej

 

0402020

Jádra plodů palem

 

0402030

Plody palem

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

0402990

Ostatní (2)

 

0500000

OBILOVINY

 

0500010

Ječmen

0,1

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

0,02 (*1)

0500030

Kukuřice

0,02 (*1)

0500040

Proso

0,02 (*1)

0500050

Oves

0,1

0500060

Rýže

0,02 (*1)

0500070

Žito

0,1

0500080

Čirok

0,02 (*1)

0500090

Pšenice

0,1

0500990

Ostatní (2)

0,02 (*1)

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,05 (*1)

0610000

Čaje

 

0620000

Kávová zrna

 

0630000

Bylinné čaje z

 

0631000

a)

květů

 

0631010

Heřmánek

 

0631020

Ibišek súdánský

 

0631030

Růže

 

0631040

Jasmín

 

0631050

Lípa

 

0631990

Ostatní (2)

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

0632010

Jahodník

 

0632020

Roibos

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

0632990

Ostatní (2)

 

0633000

c)

kořenů

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

0633990

Ostatní (2)

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

0640000

Kakaové boby

 

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

0700000

CHMEL

0,01 (*1)

0800000

KOŘENÍ

 

0810000

Semena

0,05 (*1)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

0810020

Bulvuška

 

0810030

Miřík celer

 

0810040

Koriandr setý

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

0810060

Kopr vonný

 

0810070

Fenykl sladký

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

0810090

Muškátový oříšek

 

0810990

Ostatní (2)

 

0820000

Plody

0,05 (*1)

0820010

Nové koření

 

0820020

Žlutodřev

 

0820030

Kmín kořenný

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Jalovcové bobule

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

0820070

Vanilka

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

0820990

Ostatní (2)

 

0830000

Kůra

0,05 (*1)

0830010

Skořice

 

0830990

Ostatní (2)

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

0840010

Lékořice

0,05 (*1)

0840020

Zázvor (10)

0,05 (*1)

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,05 (*1)

0840040

Křen (11)

 

0840990

Ostatní (2)

0,05 (*1)

0850000

Pupeny

0,05 (*1)

0850010

Hřebíček

 

0850020

Kapary

 

0850990

Ostatní (2)

 

0860000

Květinové pestíky

0,05 (*1)

0860010

Šafrán

 

0860990

Ostatní (2)

 

0870000

Semenné míšky

0,05 (*1)

0870010

Muškátový květ

 

0870990

Ostatní (2)

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,01 (*1)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

 

0900020

Cukrová třtina

 

0900030

Kořen čekanky

 

0900990

Ostatní (2)

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

1010000

Komodity z

0,01 (*1)

1011000

a)

prasat

 

1011010

Svalovina

 

1011020

Tuk

 

1011030

Játra

 

1011040

Ledviny

 

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1011990

Ostatní (2)

 

1012000

b)

skotu

 

1012010

Svalovina

 

1012020

Tuk

 

1012030

Játra

 

1012040

Ledviny

 

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1012990

Ostatní (2)

 

1013000

c)

ovcí

 

1013010

Svalovina

 

1013020

Tuk

 

1013030

Játra

 

1013040

Ledviny

 

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1013990

Ostatní (2)

 

1014000

d)

koz

 

1014010

Svalovina

 

1014020

Tuk

 

1014030

Játra

 

1014040

Ledviny

 

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1014990

Ostatní (2)

 

1015000

e)

koňovitých

 

1015010

Svalovina

 

1015020

Tuk

 

1015030

Játra

 

1015040

Ledviny

 

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1015990

Ostatní (2)

 

1016000

f)

drůbeže

 

1016010

Svalovina

 

1016020

Tuk

 

1016030

Játra

 

1016040

Ledviny

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1016990

Ostatní (2)

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

1017010

Svalovina

 

1017020

Tuk

 

1017030

Játra

 

1017040

Ledviny

 

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1017990

Ostatní (2)

 

1020000

Mléko

0,01 (*1)

1020010

Kravské

 

1020020

Ovčí

 

1020030

Kozí

 

1020040

Kobylí

 

1020990

Ostatní (2)

 

1030000

Ptačí vejce

0,01 (*1)

1030010

Slepičí

 

1030020

Kachní

 

1030030

Husí

 

1030040

Křepelčí

 

1030990

Ostatní (2)

 

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

0,05 (*1)

1050000

Obojživelníci a plazi

0,01 (*1)

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,01 (*1)

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,01 (*1)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 

2)

V příloze III části A se sloupce pro cykloxydim a mepikvat nahrazují tímto:

„Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí  (2)

Cykloxydim včetně produktů rozkladu a reakčních produktů, které lze určit jako S-dioxid 3-(3- thianyl)glutarové kyseliny (BH 517-TGSO2) a/nebo S-dioxid 3-hydroxy-3-(3-thianyl)glutarové kyseliny (BH 517-5-OH-TGSO2) nebo příslušné methylestery, celkově vypočteno jako cykloxydim

Mepikvat (suma mepikvatu a jeho solí, vyjádřeno jako mepikvat-chlorid)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

0110000

Citrusové plody

0,05 (*2)

0,02 (*2)

0110010

Grapefruity

 

 

0110020

Pomeranče

 

 

0110030

Citrony

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

0110050

Mandarinky

 

 

0110990

Ostatní (2)

 

 

0120000

Ořechy ze stromů

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0120010

Mandle

 

 

0120020

Para ořechy

 

 

0120030

Kešu ořechy

 

 

0120040

Kaštany jedlé

 

 

0120050

Kokosové ořechy

 

 

0120060

Lískové ořechy

 

 

0120070

Makadamové ořechy

 

 

0120080

Pekanové ořechy

 

 

0120090

Piniové oříšky

 

 

0120100

Pistácie

 

 

0120110

Vlašské ořechy

 

 

0120990

Ostatní (2)

 

 

0130000

Jádrové ovoce

 

0,02 (*2)

0130010

Jablka

0,1

 

0130020

Hrušky

0,1

 

0130030

Kdoule

0,09

 

0130040

Mišpule obecná/německá

0,09

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

0,09

 

0130990

Ostatní (2)

0,09

 

0140000

Peckové ovoce

 

0,02 (*2)

0140010

Meruňky

0,2

 

0140020

Třešně

0,09

 

0140030

Broskve

0,2

 

0140040

Švestky

0,09

 

0140990

Ostatní (2)

0,09

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

0,02 (*2)

0151000

a)

hrozny

0,5

 

0151010

Hrozny stolní

 

 

0151020

Hrozny moštové

 

 

0152000

b)

jahody

4

 

0153000

c)

ovoce z keřů

0,05 (*2)

 

0153010

Ostružiny

 

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

 

0153990

Ostatní (2)

 

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

0,05 (*2)

 

0154010

Brusnice/borůvky

 

 

0154020

Klikvy

 

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

 

0154050

Šípky

 

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

 

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 

 

0154080

Bez černý / bezinky

 

 

0154990

Ostatní (2)

 

 

0160000

Různé ovoce s

 

0,02 (*2)

0161000

a)

jedlou slupkou

0,05 (*2)

 

0161010

Datle

 

 

0161020

Fíky

 

 

0161030

Stolní olivy

 

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

 

0161050

Karamboly

 

 

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

 

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 

 

0161990

Ostatní (2)

 

 

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

0,05 (*2)

 

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

 

0162020

Liči

 

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

 

0162040

Opuncie

 

 

0162050

Zlatolist

 

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

 

0162990

Ostatní (2)

 

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

 

0163010

Avokádo

0,05 (*2)

 

0163020

Banány

0,05 (*2)

 

0163030

Mango

0,2

 

0163040

Papája

0,05 (*2)

 

0163050

Granátová jablka

0,05 (*2)

 

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

0,05 (*2)

 

0163070

Kvajáva hrušková

0,05 (*2)

 

0163080

Ananas

0,05 (*2)

 

0163090

Chlebovník

0,05 (*2)

 

0163100

Durian cibetkový

0,05 (*2)

 

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

0,05 (*2)

 

0163990

Ostatní (2)

0,05 (*2)

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

0,02 (*2)

0211000

a)

brambory

3

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

0,2

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

0212020

Batáty

 

 

0212030

Jamy

 

 

0212040

Maranta třtinová

 

 

0212990

Ostatní (2)

 

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

0213010

Řepa červená/salátová

0,9

 

0213020

Mrkev / karotka

5

 

0213030

Celer bulvový

5

 

0213040

Křen

0,9

 

0213050

Topinambury

0,9

 

0213060

Pastinák

0,9

 

0213070

Petržel kořenová

0,2

 

0213080

Ředkve

0,2

 

0213090

Kozí brada

1,5

 

0213100

Brukev řepka tuřín

0,2

 

0213110

Brukev řepák vodnice

1

 

0213990

Ostatní (2)

0,2

 

0220000

Cibulová zelenina

 

0,02 (*2)

0220010

Česnek

1

 

0220020

Cibule kuchyňská

3

 

0220030

Šalotka

1

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

1

 

0220990

Ostatní (2)

1

 

0230000

Plodová zelenina

 

0,02 (*2)

0231000

a)

lilkovité a slézovité

 

 

0231010

Rajčata

1,5

 

0231020

Paprika setá

9

 

0231030

Lilek/baklažán

1,5

 

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

0,05 (*2)

 

0231990

Ostatní (2)

0,05 (*2)

 

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

0,05 (*2)

 

0232010

Okurky salátové

 

 

0232020

Okurky nakládačky

 

 

0232030

Cukety

 

 

0232990

Ostatní (2)

 

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

0,05 (*2)

 

0233010

Melouny cukrové

 

 

0233020

Dýně

 

 

0233030

Melouny vodní

 

 

0233990

Ostatní (2)

 

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

0,05 (*2)

 

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

0,05 (*2)

 

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

 

0,02 (*2)

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

0241010

Brokolice

2

 

0241020

Květák

5

 

0241990

Ostatní (2)

2

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

0242010

Kapusta růžičková

6

 

0242020

Zelí hlávkové

5

 

0242990

Ostatní (2)

2

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

3

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

3

 

0243990

Ostatní (2)

2

 

0244000

d)

kedlubny

2

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

 

0,02 (*2)

0251010

Kozlíček polníček

0,5

 

0251020

Locika setá

1,5

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

1

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

0,5

 

0251050

Barborky

0,5

 

0251060

Roketa setá / rukola

0,5

 

0251070

Červená hořčice

0,2

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

0,2

 

0251990

Ostatní (2)

0,5

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

 

0,02 (*2)

0252010

Špenát

2

 

0252020

Šrucha

0,6

 

0252030

Mangold

0,6

 

0252990

Ostatní (2)

0,2

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,2

0,02 (*2)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,2

0,02 (*2)

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,2

0,02 (*2)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

 

0,05 (*2)

0256010

Kerblík

0,2

 

0256020

Pažitka

0,2

 

0256030

Celerová nať

1

 

0256040

Petržel

0,2

 

0256050

Šalvěj lékařská

0,2

 

0256060

Rozmarýn lékařský

0,2

 

0256070

Tymián

0,2

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

0,2

 

0256090

Vavřín / bobkový list

0,2

 

0256100

Estragon

0,2

 

0256990

Ostatní (2)

0,2

 

0260000

Lusková zelenina

 

0,02 (*2)

0260010

Fazolové lusky

15

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

2

 

0260030

Hrachové lusky

5

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

15

 

0260050

Čočka

1

 

0260990

Ostatní (2)

1

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

 

0,02 (*2)

0270010

Chřest

0,2

 

0270020

Kardy

0,2

 

0270030

Celer řapíkatý

1

 

0270040

Fenykl obecný sladký

0,2

 

0270050

Artyčoky

2

 

0270060

Pór

4

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

0,2

 

0270080

Bambusové výhonky

0,2

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

0,2

 

0270990

Ostatní (2)

0,2

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,05 (*2)

 

0280010

Pěstované houby

 

0,09 (+)

0280020

Volně rostoucí houby

 

0,02 (*2)

0280990

Mechy a lišejníky

 

0,02 (*2)

0290000

Řasy a prokaryota

0,05 (*2)

0,02 (*2)

0300000

LUŠTĚNINY

 

0,02 (*2)

0300010

Fazole

30

 

0300020

Čočka

5

 

0300030

Hrách

30

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

5

 

0300990

Ostatní (2)

5

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

 

 

0401000

Olejnatá semena

 

 

0401010

Lněná semena

7

40

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

0,2

0,05 (*2)

0401030

Maková semena

0,2

40

0401040

Sezamová semena

0,2

0,05 (*2)

0401050

Slunečnicová semena

6

40

0401060

Semena řepky olejky

9

15

0401070

Sójové boby

80

0,05 (*2)

0401080

Hořčičná semena

5

40

0401090

Bavlníková semena

0,5

6

0401100

Dýňová semena

0,2

0,05 (*2)

0401110

Semena světlice barvířské

0,2

0,05 (*2)

0401120

Semena brutnáku lékařského

0,2

0,05 (*2)

0401130

Semena lničky seté

0,2

40

0401140

Konopná semena

0,2

0,05 (*2)

0401150

Semena skočce obecného

0,2

0,05 (*2)

0401990

Ostatní (2)

0,2

0,05 (*2)

0402000

Olejnaté plody

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0402010

Olivy na olej

 

 

0402020

Jádra plodů palem

 

 

0402030

Plody palem

 

 

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

 

0402990

Ostatní (2)

 

 

0500000

OBILOVINY

 

 

0500010

Ječmen

0,05 (*2)

4

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

0,05 (*2)

0,02 (*2)

0500030

Kukuřice

0,2

0,02 (*2)

0500040

Proso

0,05 (*2)

0,02 (*2)

0500050

Oves

0,05 (*2)

3

0500060

Rýže

0,09

0,02 (*2)

0500070

Žito

0,05 (*2)

3

0500080

Čirok

0,05 (*2)

0,02 (*2)

0500090

Pšenice

0,05 (*2)

3

0500990

Ostatní (2)

0,05 (*2)

0,02 (*2)

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

 

0,1 (*2)

0610000

Čaje

0,05 (*2)

 

0620000

Kávová zrna

0,05 (*2)

 

0630000

Bylinné čaje z

 

 

0631000

a)

květů

0,05 (*2)

 

0631010

Heřmánek

 

 

0631020

Ibišek súdánský

 

 

0631030

Růže

 

 

0631040

Jasmín

 

 

0631050

Lípa

 

 

0631990

Ostatní (2)

 

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

0,05 (*2)

 

0632010

Jahodník

 

 

0632020

Roibos

 

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

 

0632990

Ostatní (2)

 

 

0633000

c)

kořenů

7

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

 

0633990

Ostatní (2)

 

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

0,05 (*2)

 

0640000

Kakaové boby

0,05 (*2)

 

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

0,05 (*2)

 

0700000

CHMEL

0,05 (*2)

0,1 (*2)

0800000

KOŘENÍ

 

 

0810000

Semena

0,05 (*2)

0,1 (*2)

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

 

0810020

Bulvuška

 

 

0810030

Miřík celer

 

 

0810040

Koriandr setý

 

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

 

0810060

Kopr vonný

 

 

0810070

Fenykl sladký

 

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

 

0810090

Muškátový oříšek

 

 

0810990

Ostatní (2)

 

 

0820000

Plody

0,05 (*2)

0,1 (*2)

0820010

Nové koření

 

 

0820020

Žlutodřev

 

 

0820030

Kmín kořenný

 

 

0820040

Kardamom

 

 

0820050

Jalovcové bobule

 

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

 

0820070

Vanilka

 

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

 

0820990

Ostatní (2)

 

 

0830000

Kůra

0,05 (*2)

0,1 (*2)

0830010

Skořice

 

 

0830990

Ostatní (2)

 

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

 

0840010

Lékořice

0,05 (*2)

0,1 (*2)

0840020

Zázvor (10)

0,05 (*2)

0,1 (*2)

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,05 (*2)

0,1 (*2)

0840040

Křen (11)

 

 

0840990

Ostatní (2)

0,05 (*2)

0,1 (*2)

0850000

Pupeny

0,05 (*2)

0,1 (*2)

0850010

Hřebíček

 

 

0850020

Kapary

 

 

0850990

Ostatní (2)

 

 

0860000

Květinové pestíky

0,05 (*2)

0,1 (*2)

0860010

Šafrán

 

 

0860990

Ostatní (2)

 

 

0870000

Semenné míšky

0,05 (*2)

0,1 (*2)

0870010

Muškátový květ

 

 

0870990

Ostatní (2)

 

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

 

0,02 (*2)

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

0,5

 

0900020

Cukrová třtina

0,05 (*2)

 

0900030

Kořen čekanky

0,05 (*2)

 

0900990

Ostatní (2)

0,05 (*2)

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

1010000

Komodity z

 

 

1011000

a)

prasat

 

 

1011010

Svalovina

0,06

0,05

1011020

Tuk

0,1

0,05

1011030

Játra

0,5

0,07

1011040

Ledviny

0,5

0,07

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,5

0,05 (*2)

1011990

Ostatní (2)

0,05 (*2)

0,05 (*2)

1012000

b)

skotu

 

 

1012010

Svalovina

0,06

0,09

1012020

Tuk

0,1

0,06

1012030

Játra

0,5

0,5

1012040

Ledviny

0,5

0,8

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,5

0,8

1012990

Ostatní (2)

0,05 (*2)

0,05 (*2)

1013000

c)

ovcí

 

 

1013010

Svalovina

0,06

0,09

1013020

Tuk

0,1

0,06

1013030

Játra

0,5

0,6

1013040

Ledviny

0,5

0,8

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,5

0,8

1013990

Ostatní (2)

0,05 (*2)

0,05 (*2)

1014000

d)

koz

 

 

1014010

Svalovina

0,06

0,09

1014020

Tuk

0,1

0,06

1014030

Játra

0,5

0,6

1014040

Ledviny

0,5

0,8

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,5

0,8

1014990

Ostatní (2)

0,05 (*2)

0,05 (*2)

1015000

e)

koňovitých

 

 

1015010

Svalovina

0,06

0,09

1015020

Tuk

0,1

0,06

1015030

Játra

0,5

0,5

1015040

Ledviny

0,5

0,8

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,5

0,8

1015990

Ostatní (2)

0,05 (*2)

0,05 (*2)

1016000

f)

drůbeže

0,05 (*2)

 

1016010

Svalovina

 

0,05

1016020

Tuk

 

0,05

1016030

Játra

 

0,05

1016040

Ledviny

 

0,05 (*2)

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

0,05 (*2)

1016990

Ostatní (2)

 

0,05 (*2)

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

 

1017010

Svalovina

0,06

0,09

1017020

Tuk

0,1

0,06

1017030

Játra

0,5

0,5

1017040

Ledviny

0,5

0,8

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,5

0,8

1017990

Ostatní (2)

0,05 (*2)

0,05 (*2)

1020000

Mléko

0,05 (*2)

 

1020010

Kravské

 

0,07

1020020

Ovčí

 

0,15

1020030

Kozí

 

0,15

1020040

Kobylí

 

0,07

1020990

Ostatní (2)

 

0,07

1030000

Ptačí vejce

0,05 (*2)

0,07

1030010

Slepičí

 

 

1030020

Kachní

 

 

1030030

Husí

 

 

1030040

Křepelčí

 

 

1030990

Ostatní (2)

 

 

1040000

Med a další včelařské produkty (7)

0,05 (*2)

0,05 (*2)

1050000

Obojživelníci a plazi

0,05 (*2)

0,05 (*2)

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,05 (*2)

0,05 (*2)

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,05 (*2)

0,05 (*2)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 

 

Mepikvat (suma mepikvatu a jeho solí, vyjádřeno jako mepikvat-chlorid)

(+)

Na hlívu ústřičnou se vztahuje tento MLR: 0,7 mg/kg. Z údajů z monitoringu vyplývá, že ke křížové kontaminaci neošetřených pěstovaných hub může dojít při styku se slámou zákonně ošetřenou mepikvatem. Při přezkumu MLR Komise tyto informace zohlední, pokud budou poskytnuty do 31. prosince 2022, nebo pokud informace do uvedeného data poskytnuty nebudou, zohlední jejich absenci.

0280010

Pěstované houby

3)

V příloze IV se v abecedním pořadí vkládá nová položka, která zní: „Metschnikowia fructicola kmen NRRL Y-27328“.


(*1)  Mez stanovitelnosti

(1)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.“

(*2)  Mez stanovitelnosti

(2)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU