(EU) 2021/963Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/963 ze dne 10. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 a (EU) 2019/6, pokud jde o identifikaci a evidenci koňovitých, a kterým se stanoví vzorové identifikační doklady pro uvedená zvířata (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 213, 16.6.2021, s. 3-61 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. června 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. června 2021 Nabývá účinnosti: 7. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.16.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 213/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/963

ze dne 10. června 2021,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 a (EU) 2019/6, pokud jde o identifikaci a evidenci koňovitých, a kterým se stanoví vzorové identifikační doklady pro uvedená zvířata

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 120 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“) (2), a zejména na čl. 32 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 2018 o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES (3), a zejména na čl. 109 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví mimo jiné všeobecná pravidla pro odpovědnost členských států za zřízení systému identifikace a evidence chovaných suchozemských zvířat včetně koňovitých. Uvedené nařízení stanoví, že členské státy mají zřídit a spravovat počítačovou databázi chovaných suchozemských zvířat (dále jen „počítačová databáze“). Uvedené nařízení rovněž stanoví, že ve zmíněné počítačové databázi se mají zaznamenávat určité minimální informace týkající se koňovitých, konkrétně jedinečný kód koňovitého (dále jen „jedinečný kód“), způsob identifikace koňovitého a zařízení, v němž je koňovitý obvykle chován. Uvedené nařízení stanoví rovněž povinnosti provozovatelů, kteří chovají koňovité. Tito provozovatelé jsou povinni zajistit, aby uvedená zvířata byla individuálně identifikována prostřednictvím jedinečného kódu, řádně vyplněného jednotného celoživotního identifikačního dokladu (dále jen „jednotný celoživotní identifikační doklad“) a fyzické identifikační značky nebo jiné metody, která jednoznačně spojuje koňovitého s řádně vyplněným jednotným celoživotním identifikačním dokladem.

(2)

Nařízení (EU) 2016/1012 stanoví zootechnická a genealogická pravidla pro obchod s plemennými zvířaty a jejich zárodečnými produkty a pro jejich vstup do Unie, včetně pravidel pro vydávání zootechnických osvědčení doprovázejících plemenná zvířata. Zejména stanoví, že v případě čistokrevných plemenných koňovitých mají být určité informace požadované zmíněným nařízením uvedeny v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro koňovité.

(3)

Nařízení (EU) 2019/6 stanoví pravidla pro uvádění na trh, výrobu, dovoz, vývoz, výdej, distribuci, farmakovigilanci, kontrolu a používání veterinárních léčivých přípravků a mimo jiné stanoví zvláštní pravidla pro podávání veterinárních léčivých přípravků zvířatům určeným k produkci potravin včetně koňovitých. Uvedené nařízení stanoví zejména povinnosti týkající se vedení záznamů, pokud jde o koňovité, a informace, které mají být obsaženy v jednotném celoživotním identifikačním dokladu.

(4)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 (4), které bylo přijato v rámci nařízení (EU) 2016/429, stanoví širokou definici evidovaných koňovitých a další požadavky na identifikaci koňovitých, jakož i pravidla pro vydávání duplikátů dokladů a náhradních dokladů. Uvedené nařízení rovněž stanoví, že jednotný celoživotní identifikační doklad musí obsahovat validační známku nebo, v případě evidovaných koní, licenci, která dokládá vyšší nákazový status zvířete, aby se na ně mohly vztahovat zvláštní podmínky pro přemísťování stanovené v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 (5).

(5)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/577 (6) stanoví pravidla týkající se obsahu a formátu informací nezbytných pro použití čl. 112 odst. 4 a čl. 115 odst. 5 nařízení (EU) 2019/6, jež mají být obsaženy v jednotném celoživotním identifikačním dokladu. V zásadě se jedná o informace o tom, zda je konkrétní koňovitý vyloučen z porážky k lidské spotřebě nebo zda byl podroben léčbě látkami, které jsou pro léčbu koňovitých považovány za základní nebo které přinášejí ve srovnání s jinými dostupnými možnostmi léčby koňovitých vyšší klinický prospěch a u nichž činí ochranná lhůta pro koňovité šest měsíců.

(6)

V čl. 108 odst. 5 písm. c) nařízení (EU) 2016/429 se stanoví, že členské státy mohou v případě potřeby určit jiný orgán k zajištění praktického používání systému identifikace a evidence nebo k tomu zmocnit jiný subjekt či fyzickou osobu, a to včetně vydávání identifikačních dokladů. Kapitola III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (7) stanoví podrobná pravidla a podmínky pro takové přenesení úkolů. Kromě toho čl. 8 odst. 1 směrnice Rady 90/427/EHS (8) stanoví povinnost organizací a sdružení, které vedou nebo zakládají plemenné knihy, vydávat identifikační doklady pro evidované koňovité. Uvedená směrnice je však s účinkem ode dne 21. dubna 2021 zrušena nařízením (EU) 2016/1012. Není proto jisté, do jaké míry členské státy přenesou praktické používání systému identifikace koňovitých na plemenářské spolky, organizace, které zodpovídají za soutěžní a dostihové koně, nebo na jiné pověřené subjekty. Toto nařízení by proto mělo stanovit částečné nebo úplné přenesení uvedených úkolů na pověřené subjekty a vyjasnit úlohu plemenářských spolků a organizací, které zodpovídají za soutěžní a dostihové koně, v procesu identifikace koňovitých.

(7)

Většina připomínek předložených v rámci veřejné konzultace k tomuto dokumentu (9) se týkala vydávání identifikačních dokladů plemenářskými spolky. Podobné požadavky vznesla řada členských států. Zvláště náročný problém představovalo vydávání zootechnických osvědčení pro koňovité zapsané do plemenných knih založených plemenářskými spolky uznanými v jiných členských státech, než je členský stát, v němž se zvíře narodilo.

(8)

Aby byl systém identifikace koňovitých praktický a zároveň splňoval požadavky čl. 110 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/429, mělo by toto nařízení stanovit, že identifikační doklady pro evidované koňovité mohou vydávat plemenářské spolky a organizace a sdružení, které zodpovídají za soutěžní a dostihové koně, a to i v případě, že uvedené struktury nejsou pověřenými subjekty. V tomto případě by se vydání identifikačního dokladu omezilo na vyplnění požadovaných informací, vytištění a vazbu a na zaznamenání údajů v databázích, ale doklad by žádajícímu provozovateli doručil příslušný orgán nebo pověřený subjekt. Těmito ustanoveními by neměly být dotčeny stávající funkční systémy pro vydávání a doručování jednotných celoživotních identifikačních dokladů pověřenými subjekty v úzké spolupráci s plemenářskými spolky a organizacemi a sdruženími, které zodpovídají za soutěžní a dostihové koně.

(9)

Jednotné celoživotní identifikační doklady by neměly být vydávány, pokud v nich nejsou řádně vyplněny požadované identifikační údaje uvádějící informace požadované podle práva Unie, které by měly být rovněž zaznamenány v počítačové databázi v souladu s tímto nařízením.

(10)

Počítačová databáze zřízená v souladu s čl. 109 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, v níž se uchovávají informace v souladu s článkem 64 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, by měla být na různých úrovních bezpečnosti přístupná provozovatelům, odpovědným veterinárním lékařům, jakož i příslušným orgánům nebo pověřeným subjektům v jiných členských státech. Kromě toho by se měla podporovat výměna elektronických údajů mezi členskými státy, aby se usnadnila vysledovatelnost koňovitých a kontroly integrity potravinového řetězce. Je proto nezbytné stanovit minimální požadavky na takovou výměnu údajů s přihlédnutím k požadavkům čl. 108 odst. 4 písm. d) nařízení (EU) 2016/429 a příslušným normám uvedeným v článku 37 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (10).

(11)

Ačkoli velký počet členských států upřednostňuje jednoduchý formát jednotného celoživotního identifikačního dokladu, který uvádí pouze informace požadované v souladu s článkem 65 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 a článkem 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/577, uvedený jednoduchý formát by nepostačoval k tomu, aby bylo možné jednotný celoživotní identifikační doklad použít jako víceúčelový doklad doprovázející koňovité pro účely chovu nebo sportovní účely. Je proto odůvodněné stanovit takový formát jednotného celoživotního identifikačního dokladu, který by umožnil jeho vydání v souladu s minimálními veterinárními a hygienickými požadavky, a rovněž jeho rozšířený formát vhodný i pro účely chovu, soutěží a dostihů.

(12)

Nedávná šetření provedená v členských státech ukázala, že označování koňovitých pouze pomocí injekčně zaváděného odpovídače nemusí být k zajištění identifikace koňovitých dostatečné, zejména pro účely ochrany veřejného zdraví. Nezbytným doplňkovým prvkem identifikace pro zabránění podvodným porážkám koňovitých, jež byli v minulosti vyloučeni z porážky k lidské spotřebě, je proto popis koňovitého sestávající z popisu a schématu s vyobrazením získaných a vrozených fenotypových zvláštností, jako jsou bílé skvrny, specifické barvy, chlupové víry, jizvy a v případě potřeby tvar kaštánků.

(13)

Aby se zajistilo, že koňovití budou v jednotném celoživotním identifikačním dokladu, který je doprovází, správně popsáni, měly by se příslušné orgány členských států nebo případně pověřené subjekty snažit řídit osvědčenými postupy a proškolit zaměstnance pověřené popisem koňovitých.

(14)

Je rovněž nezbytné zavést ustanovení pro případy, kdy se původní jednotný celoživotní identifikační doklad vydaný v souladu s tímto nařízením na celý život koňovitého ztratí, již není čitelný nebo obsahuje nesprávné informace, které nejsou důsledkem nezákonných praktik. Aby byl správně doložen status koňovitého jakožto zvířete vyloučeného z porážky k lidské spotřebě, měla by uvedená ustanovení co nejvíce znemožnit nezákonné držení více než jednoho celoživotního identifikačního dokladu.

(15)

Pokud jsou k dispozici dostatečné a ověřitelné informace, měl by být vydán duplikát jednotného celoživotního identifikačního dokladu, který se takto označí a obecně vylučuje daného koňovitého z porážky k lidské spotřebě. V ostatních případech by měl být vydán náhradní jednotný celoživotní identifikační doklad, který se rovněž takto označí a vylučuje daného koňovitého z porážky k lidské spotřebě a osvobozuje jej od zvláštních podmínek pro přemísťování evidovaných koňovitých, které jsou stanoveny v čl. 92 odst. 2 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688.

(16)

V souladu s článkem 67 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 by se uvedené postupy měly použít i u koňovitých, u nichž se přistoupí k identifikaci po uplynutí lhůty stanovené pro první identifikaci koňovitého, aby se minimalizovalo riziko podvodného získání dalšího identifikačního dokladu, který by mohl být použit k tomu, aby byl koňovitý, který byl v minulosti v souladu s platnými právními předpisy vyloučen z porážky k lidské spotřebě, znovu uveden do potravinového řetězce.

(17)

V souladu s čl. 66 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 musí provozovatelé zajistit, aby koňovití byli vždy doprovázeni svým jednotným celoživotním identifikačním dokladem. Z tohoto požadavku vyplývá, že bez ohledu na přemístění daného zvířete předá předchozí majitel jednotný celoživotní identifikační doklad novému majiteli, jakmile se vlastnictví daného koňovitého změní.

(18)

Přestože koňovití musí být v souladu s právními předpisy Unie vždy doprovázeni svým jednotným celoživotním identifikačním dokladem, mělo by toto nařízení stanovit odchylku od uvedeného požadavku v případě, že je to nemožné nebo dokonce neproveditelné s ohledem na uchování jednotného celoživotního identifikačního dokladu po celý život daného koňovitého, nebo když tento doklad nebyl vydán s ohledem na to, že daný koňovitý bude poražen dříve, než dosáhne požadované věkové hranice pro první identifikaci.

(19)

Zdá se, že pro každodenní přemísťování na území členských států mohou být užitečným doplňkem jednotného celoživotního identifikačního dokladu plastové karty nebo čipové karty, jakož i aplikace pro chytré telefony nebo tablety, které zobrazují základní informace obsažené v jednotném celoživotním identifikačním dokladu, a v tomto nařízení by měla být stanovena určitá pravidla pro jejich používání.

(20)

Kromě toho se požadavek, aby jednotný celoživotní identifikační doklad doprovázel jatečně upravené tělo koňovitého do zařízení nebo podniku schváleného v souladu s čl. 24 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (11), v určitých situacích ukázal jako nepraktický, a měl by být proto omezen na situace popsané v příloze III kapitole III písm. a) bodě iii) nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (12), nebo by měl být upraven vnitrostátními právními předpisy.

(21)

Koňovití se mohou v určité fázi života stát koňovitými určenými na porážku. Lichokopytníci, tj. koňovití, patří podle definice v příloze I bodě 1.2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (13), kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, mezi „domácí kopytníky“.

(22)

Ta část masa získaného z koňovitých, z níž nebylo možné v době porážky vyjmout odpovídač, by měla být prohlášena za nevhodnou k lidské spotřebě v souladu s čl. 45 písm. m) prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/627 (14), aby se odpovídače nedostaly do potravinového řetězce. Aby bylo možno implantované odpovídače snadno lokalizovat, mělo by být stanoveno standardní místo implantace, které by se mělo zaznamenat v jednotných celoživotních identifikačních dokladech.

(23)

Hlavní světové organizace pro chov koní, soutěže a dostihy se dohodly na zavedení systému univerzálního životního čísla koňovitých (UELN). Tento systém byl vyvinut z podnětu Světové federace pro chov sportovních koní (WBFSH), Mezinárodního výboru pro plemenné knihy (ISBC), Světové organizace pro chov arabských plnokrevníků (WAHO), Evropské konference organizací pro chov arabských plnokrevníků (ECAHO), Mezinárodní konfederace pro chov angloarabských plnokrevníků (CIAA), Mezinárodní jezdecké federace (FEI) a Evropské klusácké unie (UET). Informace o tomto systému jsou k dispozici na internetových stránkách UELN (15), které spravuje Francouzský institut pro chov koní a jezdectví (IFCE).

(24)

Systém UELN je vhodný k tomu, aby byl koňovitému při jeho první identifikaci přidělen jedinečný kód podle čl. 109 odst. 1 písm. d) bodu i) nařízení (EU) 2016/429. Když jsou přidělovány kódy zmíněné počítačové databázi nebo jakýmkoli databázím zřízeným pověřenými subjekty nebo plemenářskými spolky v rámci počítačové databáze členských států, neměly by kódy uvedených databází a formát zaznamenávaného jedinečného kódu konkrétních koňovitých vést k záměně se zavedeným systémem UELN. Před přidělením jakéhokoli nového kódu databázi zaznamenávající identifikační údaje koňovitých by proto měl být zkontrolován seznam přidělených kódů UELN.

(25)

Zaznamenávání jedinečného kódu kompatibilního s UELN a jeho používání k identifikaci příslušných orgánů nebo pověřeného subjektu, na něhož byl přenesen úkol vydávat jednotné celoživotní identifikační doklady pro koňovité, by mělo rovněž usnadnit vracení jednotného celoživotního identifikačního dokladu po porážce nebo úhynu koňovitého vydávajícímu příslušnému orgánu. Členské státy by měly pokud možno využívat styčná místa, která určily v souladu s článkem 103 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, aby usnadnily výměnu informací mezi příslušnými orgány za účelem vzájemné pomoci.

(26)

Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) vypracovala ve spolupráci s Mezinárodní konfederací pro koňské sporty (IHSC) doporučení pro bezpečné mezinárodní přemísťování soutěžních koní a koncepci koní s vysokým nákazovým statusem a vysokou výkonností („high-health, high performance horses“ – HHP) (16). Kapitola 4.17 Kodexu zdraví suchozemských živočichů (17) OIE obsahuje doporučení týkající se vytvoření dílčí populace koní s vysokým nákazovým statusem a kapitola 5.12 uvedeného kodexu obsahuje vzorový průkaz pro mezinárodní přemísťování soutěžních koní.

(27)

Kromě toho je způsobilost čistokrevných plemenných koňovitých účastnit se mezinárodních soutěží regulována mezinárodními soukromoprávními dohodami. S ohledem na mezinárodní dimenzi odvětví koňovitých by Komise uvedené dohody měla zohlednit, aby zůstala zachována způsobilost uvedených čistokrevných plemenných koňovitých účastnit se mezinárodních soutěží a mít přístup k soutěžím organizovaným v souladu s čl. 4 odst. 2 první odrážkou písm. a) směrnice Rady 90/428/EHS (18).

(28)

Odchylně od čl. 91 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 může být platnost veterinárního osvědčení požadovaného pro přemístění do jiného členského státu za podmínek stanovených v článku 92 uvedeného nařízení prodloužena z deseti na třicet dnů, s výhradou určitých doplňkových veterinárních opatření, včetně opatření pro prevenci nákaz postihujících koňovité jiných než nákaz uvedených pro zmíněné druhy na seznamu v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1882 (19).

(29)

Příloha II oddíl II body 1 a 2 nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků provozující jatky se musí mimo jiné ujistit, že postupy, které zavedli, zaručují, že každé zvíře, popřípadě každá šarže zvířat přijaté do prostor jatek jsou řádně identifikovány.

(30)

Kromě toho příloha II oddíl III body 1 až 3 nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví, že provozovatel jatek musí obdržet a zkontrolovat informace o potravinovém řetězci s podrobnými údaji o původu, anamnéze a léčbě zvířat určených k výrobě potravin a podle nich jednat. V souladu s přílohou II oddílem III bodem 7 uvedeného nařízení může příslušný orgán povolit, aby určité informace o potravinovém řetězci týkající se koňovitých byly zasílány na jatka ve stejnou dobu jako zvířata, a nikoli předem. Identifikační doklad doprovázející jatečné koňovité by proto měl uvedené informace o potravinovém řetězci doplňovat. V souladu s bodem 8 uvedeného oddílu III mají provozovatelé potravinářských podniků zkontrolovat průkazy doprovázející koňovité s cílem ujistit se, že zvíře není vyloučeno z porážky k lidské spotřebě. Pokud provozovatelé potravinářských podniků přijmou zvíře k porážce, musí předat daný průkaz úřednímu veterinárnímu lékaři.

(31)

Nařízení (EU) 2019/6 stanoví definici zvířat určených k produkci potravin odkazem na definici uvedenou v čl. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 (20). Některá ustanovení nařízení (EU) 2019/6, včetně ustanovení článků 112 a 115 uvedeného nařízení, se vztahují na druhy zvířat považovaných za zvířata určená k produkci potravin, tedy včetně konkrétních zvířat, která nejsou určena k použití k lidské spotřebě, ale patří k druhu, který je v Unii v souladu s právními předpisy k lidské spotřebě používán.

(32)

Vzhledem ke specifické situaci koňovitých, kteří se narodili jako zvířata druhu určeného k produkci potravin, avšak nejsou ve všech případech primárně šlechtěni za uvedeným účelem a ve většině případů nejsou po celou dobu svého života chováni provozovateli potravinářských podniků, jak jsou definováni v čl. 3 bodě 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (21), je nutné stanovit postup, kterým se zajistí plynulá návaznost od kontrol jednotného celoživotního identifikačního dokladu z důvodů veřejného zdraví až po správu uvedeného jednotného celoživotního identifikačního dokladu v souladu s tímto nařízením.

(33)

Počítačová databáze, kterou mají zřídit členské státy, má proto rovněž zásadní význam pro ověřování určitých informací uvedených v jednotném celoživotním identifikačním dokladu před rozhodnutím o přijetí daného koňovitého k porážce k lidské spotřebě. V případě, že se informace o vyloučení z porážky k lidské spotřebě v příslušném oddíle jednotného celoživotního identifikačního dokladu neshodují s informacemi zaznamenanými v počítačové databázi, měla by být rozhodující ta informace, která vede k vyloučení daného koňovitého z porážky k lidské spotřebě, bez ohledu na to, zda je uvedena ve zmíněném dokladu, nebo databázi.

(34)

Nelze-li totožnost koňovitého s jistotou prokázat, může být nezbytné jej z porážky k lidské spotřebě vyloučit. Je proto nezbytné stanovit pravidla, která umožní doložit vyloučení koňovitého z porážky k lidské spotřebě nezávisle na podání léčivého přípravku, který byl použit v souladu s čl. 112 odst. 4 nařízení (EU) 2019/6.

(35)

Vzhledem k tomu, že podání léčivého přípravku v souladu s čl. 112 odst. 4 nařízení (EU) 2019/6 zůstává jediným důvodem pro vyloučení koňovitého z porážky k lidské spotřebě, s výjimkou případů, kdy toto vyloučení nařídí příslušný orgán z administrativních důvodů, nemělo by být již nutné při vyloučení koňovitého z porážky k lidské spotřebě v souladu s právními předpisy Unie zajistit kontrasignaci provozovatele odpovědného za zvíře.

(36)

Podání veterinárních léčivých přípravků registrovaných v souladu s čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) 2019/6 koňovitému by zároveň mělo být povoleno až poté, co je zvíře po podání léčivého přípravku v souladu s čl. 112 odst. 4 uvedeného nařízení vyloučeno z porážky k lidské spotřebě.

(37)

V souladu s čl. 109 odst. 2 nařízení (EU) 2019/6 je rovněž potřeba stanovit vzorový formulář pro informace nezbytné k podání léčivých přípravků zařazených na seznam látek stanovený v souladu s čl. 115 odst. 5 uvedeného nařízení. V nařízení Komise (ES) č. 1950/2006 (22) je v současné době stanoven seznam základních látek k léčbě koňovitých nebo látek přinášejících ve srovnání s jinými dostupnými možnostmi léčby koňovitých vyšší klinický prospěch a u nichž činí ochranná lhůta pro koňovité šest měsíců.

(38)

Formát informací nezbytných pro použití čl. 115 odst. 5 nařízení (EU) 2019/6, jež mají být obsaženy v jednotném celoživotním identifikačním dokladu, je rovněž vhodný pro zaznamenávání administrativního pozastavení porážky koňovitého, který je určen k produkci potravin, k lidské spotřebě na dobu nejméně šesti měsíců v těch případech, kdy se za přísných podmínek vydá duplikát jednotného celoživotního identifikačního dokladu, aniž je zvíře vyloučeno z porážky k lidské spotřebě.

(39)

Pravidla stanovená ve směrnici Rady 96/22/ES (23) se vztahují na hospodářská zvířata, včetně koňovitých, jakož i na volně žijící zvířata uvedených druhů, která byla odchována v hospodářství. Podle článku 7 uvedené směrnice je povoleno obchodovat před uplynutím ochranné lhůty s evidovanými koňovitými, jimž byly ze zootechnických důvodů specifikovaných v článku 4 uvedené směrnice podány veterinární léčivé přípravky, které obsahují allyltrenbolon nebo beta-sympatomimetika, pokud splňují podmínky pro podání uvedených přípravků a typ i datum léčby jsou uvedeny v osvědčení nebo v průkazu doprovázejícím uvedená zvířata.

(40)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (24) stanoví mimo jiné podmínky pro vstup koňovitých ze třetích zemí do Unie a pro manipulaci s uvedenými zvířaty po jejich vstupu. V tomto nařízení by mělo být stanoveno pravidlo 30 dnů pro identifikaci koňovitých, kteří vstupují do Unie. Vzhledem k tomu, že značný počet koní vstupuje do Unie dočasně, mělo by zmíněné 30denní období začít běžet po ukončení celního režimu požadovaného pro propuštění do volného oběhu, jak je stanoven v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (25).

(41)

Na evidované koně pro soutěže a dostihy se vztahují ustanovení čl. 136 odst. 1 písm. b), čl. 139 odst. 1 a čl. 141 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (26), pokud jde o režim dočasného použití. Tato ustanovení mimo jiné umožňují, aby zboží bylo deklarováno „jakýmkoli jiným úkonem“, včetně prostého překročení zboží přes hranice celního území Unie, jak je uvedeno v čl. 141 odst. 1 písm. d) zmíněného nařízení.

(42)

Čistokrevní plemenní koňovití vstupující do Unie pro chovné účely mohou být propuštěni do režimu aktivního zušlechťovacího styku stanoveného v článku 256 nařízení (EU) č. 952/2013, podle nějž může být na celním území Unie použito zboží, které není zbožím Unie, pro účely jedné nebo několika zušlechťovacích operací, aniž by toto zboží podléhalo dovoznímu clu, jiným poplatkům a obchodně-politickým opatřením, pokud tato opatření nezakazují vstup zboží na celní území Unie nebo jeho výstup z tohoto území. Režim aktivního zušlechťovacího styku umožňuje, aby byli plemenní koně a produkty jejich chovu na konci zušlechťovacích operací propuštěni do volného oběhu nebo zpětně vyvezeni, kromě jiných alternativních způsobů ukončení tohoto režimu.

(43)

Je-li pro koňovitého, který vstoupil do Unie ze třetí země a byl propuštěn do volného oběhu, vydán jednotný celoživotní identifikační doklad, měl by příslušný orgán po vstupu do Unie vyloučit tohoto koňovitého ze statusu zvířete, které smí být poraženo k lidské spotřebě, pokud daná třetí země původu není uvedena na seznamu v rozhodnutí Komise 2011/163/EU (27) nebo pokud existují jiné důvody, proč nelze osvědčit potvrzení o zdravotní nezávadnosti v bodě II.1.6 úředního osvědčení doprovázejícího koňovitého na hranice, které je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/403 (28).

(44)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1940 (29) stanoví obsah a formu zootechnických osvědčení, která se vydávají pro čistokrevné plemenné koňovité a mají být obsažena v jednotném celoživotním identifikačním dokladu. Toto nařízení by proto mělo stanovit pravidla pro zapisování informací o čistokrevných plemenných koňovitých do zootechnického osvědčení obsaženého v jednotném celoživotním identifikačním dokladu.

(45)

Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 (30) definuje v anglickém znění termín „registered equidae“ pomocí odkazu na směrnici Rady 90/426/EHS (31). Jelikož se tento termín v nařízení (EU) 2016/429 nepoužívá, mělo by být v anglickém znění vyjasněno, že tento termín je synonymem termínu „registered equine animal“, jak je definován v tomto nařízení.

(46)

V zájmu jednotného uplatňování právních předpisů Unie týkajících se identifikace koňovitých v členských státech a pro zajištění jejich jasnosti a transparentnosti by toto prováděcí nařízení mělo určit data uvedená v článku 86 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035. Jelikož nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 se použije ode dne 21. dubna 2021, mělo by se toto nařízení použít rovněž od uvedeného data. Jelikož se však nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/577 použije až ode dne 28. ledna 2022, příloha I prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/262 (32) by se měla nadále použít do 27. ledna 2022.

(47)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva, Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky a Stálého zootechnického výboru,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

ČÁST 1

OBECNÁ PRAVIDLA

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Tímto nařízením se provádí pravidla uvedená v odstavcích 2, 3 a 4, pokud jde o chované koňovité:

a)

narozené v Unii;

b)

po jejich vstupu na území uvedená na seznamu v příloze I nařízení (EU) 2017/625 a propuštěné do volného oběhu, s výjimkou zpětného dovozu do Unie po dočasném vývozu do třetích zemí.

2.   Tímto nařízením se stanoví obecná a zvláštní pravidla pro jednotné uplatňování systému identifikace a evidence stanoveného v čl. 108 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429 pro koňovité a různé kategorie koňovitých, aby se zajistilo jeho účinné fungování, mimo jiné:

a)

jednotný přístup k údajům uchovávaným v počítačové databázi uvedené v čl. 109 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2016/429 a článku 64 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, technické specifikace a provozní pravidla této databáze a lhůty, povinnosti a postupy týkající se předávání informací provozovateli nebo jinými fyzickými či právnickými osobami a evidence koňovitých v počítačových databázích;

b)

technické specifikace a postupy, formáty, design a provozní pravidla týkající se identifikačních značek a metod identifikace koňovitých, včetně:

i)

lhůt pro aplikaci identifikačních značek a metod identifikace;

ii)

odstranění, úpravy nebo výměny identifikačních značek a metod identifikace a lhůt pro tyto úkony;

iii)

konfigurace identifikačního kódu;

c)

technické specifikace, formáty a provozní pravidla týkající se jednotných celoživotních identifikačních dokladů pro koňovité;

d)

praktické uplatňování odchylek od požadavků na identifikaci a evidenci určitých koňovitých určených na porážku a koňovitých chovaných zčásti volně;

e)

pravidla pro používání jednotného celoživotního identifikačního dokladu pro přemísťování koňovitých uskutečňované v souladu s odchylkou týkající se doby platnosti veterinárního osvědčení podle čl. 92 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688;

f)

vzorové formuláře nezbytné k používání jednotného celoživotního identifikačního dokladu pro sportovní účely a pro mezinárodní přemísťování soutěžních koní na základě doporučení Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE);

g)

identifikace koňovitých, kteří vstoupili do Unie ze třetích zemí.

3.   Tímto nařízením se stanoví pravidla týkající se vzorových formulářů nezbytných pro použití čl. 112 odst. 4 a čl. 115 odst. 5 nařízení (EU) 2019/6 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/577, jež mají být obsaženy v jednotném celoživotním identifikačním dokladu, a pravidla pro dokumentaci určitých typů léčby v souladu se směrnicí 96/22/EHS.

4.   Tímto nařízením se stanoví pravidla týkající se vzorových formulářů pro zapisování informací stanovených v příloze V části 2 kapitole I nařízení (EU) 2016/1012 a v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1940, jež mají být obsaženy v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro čistokrevné plemenné koňovité.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1)

„koňovitým“ se rozumí chované zvíře druhů patřících do rodu Equus, včetně koní, oslů a zeber, a potomci křížení uvedených druhů;

2)

„zařízením“ se rozumí zařízení podle definice v čl. 4 bodě 27 nařízení (EU) 2016/429;

3)

„provozovatelem“ se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, jež nese odpovědnost za koňovité, a to i po omezenou dobu, avšak s výjimkou veterinárních lékařů;

4)

„majitelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba (fyzické nebo právnické osoby), která (které) vlastní daného koňovitého;

5)

„evidovaným koňovitým“ se rozumí:

a)

čistokrevné plemenné zvířete druhů Equus caballus nebo Equus asinus, které je zapsané nebo způsobilé k zápisu do hlavního oddílu plemenné knihy založené plemenářským spolkem uznaným v souladu s článkem 4 nařízení (EU) 2016/1012 nebo plemenářským subjektem uvedeným na seznamu v souladu s článkem 34 zmíněného nařízení;

b)

koňovitý druhu Equus caballus evidovaný u mezinárodního sdružení nebo mezinárodní organizace, buď přímo, nebo prostřednictvím jejich národních federací či poboček, které zodpovídají za soutěžní nebo dostihové koně (dále jen „evidovaný kůň“);

6)

„plemennou knihou“ se rozumí plemenná kniha podle definice v čl. 2 bodě 12 nařízení (EU) 2016/1012;

7)

„hlavním oddílem“ se rozumí hlavní oddíl plemenné knihy podle definice v čl. 2 bodě 13 nařízení (EU) 2016/1012;

8)

„plemenářským spolkem“ se rozumí plemenářský spolek podle definice v čl. 2 bodě 5 nařízení (EU) 2016/1012;

9)

„plemenářským subjektem“ se rozumí plemenářský subjekt podle definice v čl. 2 bodě 7 nařízení (EU) 2016/1012;

10)

„koňovitými určenými na porážku“ se rozumí koňovití, kteří mají být přepraveni na jatka, buď přímo, nebo po svodu;

11)

„koňovitým s vysokým nákazovým statusem“ se rozumí koňovitý způsobilý k přemístění do jiných členských států v souladu s čl. 92 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688;

12)

„příslušným orgánem“ se rozumí ústřední veterinární orgán členského státu podle definice v čl. 4 bodě 55 nařízení (EU) 2016/429;

13)

„zootechnickým orgánem“ se rozumí příslušný orgán podle definice v čl. 2 bodě 8 nařízení (EU) 2016/1012;

14)

„zootechnickým osvědčením“ se rozumí zootechnické osvědčení podle definice v čl. 2 bodě 20 nařízení (EU) 2016/1012, jak je stanoveno v příloze nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1940;

15)

„odznakem“ se rozumí jakákoli rozlišující vrozená nebo získaná individuální charakteristika koňovitého, která je viditelná nebo ji lze učinit viditelnou a lze ji zaznamenat pro účely identifikace;

16)

„odpovídačem“ se rozumí elektronický identifikátor podle definice v čl. 2 bodě 23 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035;

17)

„jedinečným kódem“ se rozumí jedinečný kód podle definice v čl. 2 bodě 17 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035;

18)

„univerzálním životním číslem koňovitého“ (UELN) se rozumí jedinečný 15místný alfanumerický kód shrnující informace o konkrétním koňovitém a databázi a zemi, ve které byly tyto informace poprvé zaznamenány v souladu se systémem kódování, který spravuje Francouzský institut pro chov koní a jezdectví (IFCE), jenž provozuje internetové stránky UELN;

19)

„čipovou kartou“ se rozumí plastové zařízení se zabudovaným počítačovým čipem, na které lze ukládat údaje a přenášet je elektronicky do kompatibilních počítačových systémů;

20)

„odpovědným veterinárním lékařem“ se rozumí veterinární lékař uvedený v článcích 112 a 113 nařízení (EU) 2019/6 odpovědný za léčbu koňovitého a dokumentaci této léčby a jejího vlivu na status koňovitého jakožto zvířete určeného na porážku k lidské spotřebě nebo zvířete z takové porážky vyloučeného v souladu s tímto nařízením;

21)

„počítačovou databází“ se rozumí počítačová databáze zřízená členským státem pro zaznamenávání informací, jež se týkají chovaných koňovitých, jak je stanoveno v čl. 109 odst. 1 návětí a písmenu d) nařízení (EU) 2016/429;

22)

„jednotným celoživotním identifikačním dokladem“ se rozumí jednotný celoživotní identifikační doklad, jehož prostřednictvím jsou provozovatelé odpovědní za koňovité povinni zajistit, aby uvedená zvířata byla individuálně identifikována, jak je stanoveno v čl. 114 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/429;

23)

„validační známkou“ se rozumí zápis v jednotném celoživotním identifikačním dokladu provedený příslušným orgánem v souladu s čl. 92 odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 a pro účel uvedený ve zmíněném ustanovení;

24)

„licencí“ se rozumí zápis v jednotném celoživotním identifikačním dokladu provedený příslušným orgánem pro dostihy za účelem účasti na jezdeckých soutěžích na místní, regionální, celostátní nebo mezinárodní úrovni národní federací Mezinárodní jezdecké federace (FEI) nebo za účelem účasti na dostizích v souladu s čl. 92 odst. 2 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 a pro účel uvedený ve zmíněném ustanovení;

25)

„pověřeným subjektem“ se rozumí pověřený subjekt podle definice v čl. 3 bodě 5 nařízení (EU) 2017/625, určený v souladu s čl. 108 odst. 5 písm. c) nařízení (EU) 2016/429 k zajištění praktického používání zřízeného systému identifikace a evidence koňovitých, včetně vydávání a doručování jednotných celoživotních identifikačních dokladů pro koňovité. Na tento subjekt se v hlavě IV kapitolách 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 odkazuje jako na „vydávající subjekt“.

Článek 3

Úloha provozovatelů a majitelů

1.   Provozovatel odpovědný za koňovitého, který není majitelem nebo jedním z majitelů daného koňovitého, musí jednat v souladu s pravidly stanovenými v tomto nařízení jménem majitele nebo zástupce majitelů daného koňovitého a po dohodě s ním.

2.   Členské státy a v příslušném případě pověřené subjekty mohou požadovat, aby majitel nebo zástupce majitelů předložil tyto žádosti, které jim podali provozovatelé:

a)

žádosti o vydání jednotných celoživotních identifikačních dokladů podle článku 22;

b)

žádosti o vydání duplikátů identifikačních dokladů podle článku 25;

c)

žádosti o vydání náhradních identifikačních dokladů podle článku 26;

d)

žádosti o změnu identifikačních údajů ve stávajících jednotných celoživotních identifikačních dokladech podle článku 30.

ČÁST 2

JEDNOTNÉ UPLATŇOVÁNÍ SYSTÉMU IDENTIFIKACE PRO KOŇOVITÉ

KAPITOLA I

Jednotná pravidla týkající se počítačové databáze zřízené pro koňovité

Článek 4

Informace o příslušných orgánech a pověřených subjektech vydávajících jednotné celoživotní identifikační doklady pro koňovité

1.   Členské státy vypracují a průběžně aktualizují seznam příslušných orgánů a případně pověřených subjektů odpovědných za vydávání jednotných celoživotních identifikačních dokladů pro koňovité a uvedený seznam zpřístupní ostatním členským státům a veřejnosti na internetových stránkách zřízených příslušným orgánem.

2.   Seznam stanovený v odstavci 1:

a)

musí obsahovat kontaktní údaje nezbytné pro splnění požadavků článků 8, 9, 11, 22, 27 a 28;

b)

musí být dostatečně srozumitelný osobám, jež nejsou rodilými mluvčími, a přímo přístupný prostřednictvím internetového odkazu poskytnutého Komisi v souladu s odstavcem 3, jehož neustálé fungování musí být zajištěno.

3.   S cílem pomoci členským státům se zpřístupňováním aktuálních seznamů stanovených v odstavci 1 zřídí Komise internetové stránky, na nichž každý členský stát uvede přímý odkaz na požadované informace na internetových stránkách stanovených v odstavci 1.

Článek 5

Přidělení kódu počítačové databázi a databázím pověřených subjektů

1.   Příslušný orgán přidělí kód počítačové databázi a v příslušném případě každé databázi zřízené pověřenými subjekty, plemenářskými spolky a organizacemi a sdruženími uvedenými v čl. 2 bodě 5 písm. b) v rámci počítačové databáze, která zaznamenává identifikační údaje o koňovitých.

2.   Kód uvedený v odstavci 1 musí být slučitelný se systémem kódování UELN a musí sestávat ze šestimístného kódu pro počítačovou databázi a každou databázi zřízenou v rámci počítačové databáze, přičemž musí obsahovat:

a)

tři číslice označující číselný kód země podle ISO 3166;

b)

tři alfanumerické znaky označující databázi.

Článek 6

Zaznamenávání identifikačních údajů v počítačové databázi

1.   Při první identifikaci koňovitého zaznamená příslušný orgán nebo případně pověřený subjekt, plemenářské spolky a organizace a sdružení uvedené v čl. 2 bodě 5 písm. b) identifikační údaje o daném koňovitém v počítačové databázi pod jedinečným kódem.

2.   Jedinečný kód uvedený v odstavci 1 musí sestávat z:

a)

kódu přiděleného počítačové databázi nebo databázím pověřených subjektů, plemenářských spolků a organizací a sdružení uvedených v čl. 2 bodě 5 písm. b) v souladu s čl. 5 odst. 2, po němž následuje

b)

devítimístné individuální identifikační číslo přidělené danému koňovitému.

3.   Jedinečný kód slouží jako referenční údaj pro jakýkoli přístup k počítačovým databázím a databázím pověřených subjektů, plemenářských spolků a organizací a sdružení, jež jsou uvedeny v čl. 2 bodě 5 písm. b), a pro výměnu údajů mezi nimi.

4.   Pokud pověřené subjekty, plemenářské spolky a organizace a sdružení uvedené v čl. 2 bodě 5 písm. b) zřídí databáze v rámci počítačové databáze, zajistí, aby v této počítačové databázi byly uvedeny alespoň informace stanovené v oddíle I části A bodech 1 až 7, v oddíle I části C a v oddíle II části II vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1.

Článek 7

Provozní pravidla pro počítačové databáze koňovitých a přístup k údajům obsaženým v těchto databázích

1.   Členské státy zavedou vhodná technická a organizační opatření, aby zajistily, že počítačové databáze budou v případě narušení i nadále fungovat, a aby zajistily bezpečnost, ochranu, integritu a autenticitu informací zaznamenaných v těchto počítačových databázích.

2.   Členské státy zajistí, aby provozovatelé zařízení, pokud jde o koňovité chované v jejich zařízeních, provozovatelé odpovědní za koňovité, pokud jde o jejich zvířata, a provozovatelé jatek, pokud jde o koňovité dovezené k porážce na jejich jatka, měli na svou žádost alespoň bezplatný pasivní přístup k níže uvedeným informacím obsaženým v počítačové databázi, jež se týkají výše uvedených koňovitých:

a)

jedinečný kód popsaný v čl. 6 odst. 2;

b)

je-li k dispozici, identifikační kód zvířete uvedený v příloze I části 1 bodě 1 nebo v příloze I části 2 bodě 2 a zobrazený fyzickými identifikačními značkami uvedenými v příloze III písm. a), b), c), e) nebo f) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035;

c)

status koňovitého jakožto zvířete, které je určeno na porážku k lidské spotřebě, nebo které je z takové porážky vyloučeno.

3.   Členské státy poskytnou příslušným orgánům a pověřeným subjektům aktivní přístup do počítačové databáze za účelem zapisování identifikačních údajů o koňovitých nebo výměny údajů mezi uvedenou počítačovou databází a databázemi spravovanými pověřenými subjekty.

4.   Členské státy poskytnou příslušným orgánům jiných členských států nebo případně pověřeným subjektům ve zmíněných jiných členských státech zařazených na seznam v souladu s čl. 4 odst. 1, bezplatný pasivní přístup k informacím uvedeným v odst. 2 písm. a), b) a c), které jsou obsaženy v jejich počítačových databázích a týkají se koňovitých obvykle chovaných na jejich území.

5.   Odchylně od odstavce 2 tohoto článku mohou členské státy poskytnout provozovatelům odpovědným za koňovité uvedeným v čl. 102 odst. 4 nařízení (EU) 2016/429 a odpovědným veterinárním lékařům aktivní přístup k příslušným souborům údajů v počítačové databázi za předpokladu, že je zaručena ochrana údajů v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.

Článek 8

Technické podmínky a způsoby výměny elektronických údajů mezi počítačovými databázemi členských států týkajícími se koňovitých

1.   Pokud se členské státy v souladu s čl. 108 odst. 4 nařízení (EU) 2016/429 rozhodnou vyměňovat si identifikační údaje koňovitých obsažené v jejich počítačových databázích přímo s odpovídajícími počítačovými databázemi v jiných členských státech, vyměňují se informace uvedené v čl. 64 písm. a), b) a c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 jako elektronické údaje mezi počítačovými databázemi členských států ve formátu definice schématu XML (XSD), který zpřístupnila Komise na základě příslušných norem uvedených v článku 37 prováděcího nařízení (EU) 2019/1715.

2.   Příslušný orgán odpovědný za zařízení, do nějž byl daný koňovitý přemístěn za účelem obvyklého pobytu, může požádat příslušný orgán odpovědný za zařízení původu o informace uvedené v odstavci 1 a každé předání informací se opatří časovým razítkem.

Článek 9

Lhůty a povinnosti týkající se evidence koňovitých v počítačové databázi

Provozovatelé odpovědní za koňovité zajistí předání informací požadovaných v souladu s čl. 64 písm. b) a c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 příslušnému orgánu ve lhůtě stanovené příslušným orgánem, která nepřesáhne dobu sedmi dnů od data, kdy byl v souladu s čl. 102 odst. 1 písm. b) bodem ii) nařízení (EU) 2016/429 proveden záznam, že daný koňovitý obvykle pobývá v zařízení provozovatele.

KAPITOLA II

Technické specifikace a postupy, formáty, design a provozní pravidla týkající se identifikačních značek a metod identifikace

Oddíl 1

Technické specifikace a postupy, formáty, design a pravidla týkající se aplikace identifikačních značek a metod identifikace

Článek 10

Technické specifikace identifikačních značek a metod identifikace

1.   Členské státy zavedou systém, který zajistí jedinečnost kódu zobrazeného odpovídači používanými v elektronických identifikátorech, jako jsou injekčně zaváděné odpovídače, elektronické ušní známky nebo elektronické spěnkové pásky, pro identifikaci koňovitých narozených v Unii nebo propuštěných do volného oběhu v Unii po vstupu ze třetí země.

2.   Elektronické identifikátory musí být v souladu s technickými specifikacemi stanovenými v příloze I části 1.

3.   Ušní známky a spěnkové pásky musí být v souladu s technickými specifikacemi stanovenými v příloze I části 2.

Článek 11

Lhůty pro aplikaci identifikační značky

1.   Provozovatelé odpovědní za koňovité zajistí, aby koňovitým byly aplikovány injekčně zaváděné odpovídače nebo, v souladu s čl. 59 odst. 1 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, ušní známky současně s vyplněním identifikačního formuláře nutného pro žádost o vydání jednotného celoživotního identifikačního dokladu nebo krátce před datem jeho vyplnění, a to ve lhůtě pro identifikaci stanovené v článku 21.

2.   Provozovatelé odpovědní za koňovité, kteří mají být přemístěni na jatka v souladu s čl. 43 odst. 2, zajistí, aby byla danému koňovitému aplikována identifikační značka bezprostředně poté, co od příslušného orgánu obdrželi odpovídající dokumentaci vydanou ve formátu, který uvedený příslušný orgán poskytl za účelem splnění požadavků na informace o potravinovém řetězci stanovených v příloze II oddíle III nařízení (ES) č. 853/2004.

3.   Omezená prodleva mezi aplikací identifikační značky a vyplněním identifikačního formuláře pro podání žádosti o vydání jednotného celoživotního identifikačního dokladu, jak je stanoveno v odstavci 1, se nevztahuje na identifikaci:

a)

koňovitých žijících zčásti volně a identifikovaných v souladu s článkem 60 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035;

b)

hříbata mladší šesti měsíců, jsou-li označena identifikační značkou pro účely certifikace, aby mohla doprovázet svou matku za účelem dočasného pobytu:

i)

v jiném členském státě na dobu kratší než 30 dnů nebo v souladu s čl. 64 písm. c) bodem iii) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 nebo

ii)

ve třetí zemi.

Článek 12

Opatření ke zjištění předchozí identifikace koňovitých

1.   Před aplikací identifikační značky koňovitému v souladu s článkem 13 zajistí příslušný orgán nebo případně pověřený subjekt nebo veterinární lékař či kvalifikovaná osoba uvedení v čl. 13 odst. 1, aby byla přijata opatření ke zjištění možných známek nebo stop svědčících o předchozí identifikaci koňovitého pomocí injekčně zaváděných odpovídačů nebo ušních známek. Uvedená opatření zahrnují alespoň:

a)

kontrolu koňovitého za účelem zjištění jakéhokoli v minulosti implantovaného injekčně zaváděného odpovídače s využitím čtecího zařízení splňujícího požadavky stanovené v příloze I části 1 bodě 2 písm. b), přinejmenším pokud je čtecí zařízení v přímém kontaktu s povrchem těla koňovitého v místě, kde by byl odpovídač implantován v souladu s čl. 13 odst. 2;

b)

jakékoli klinické známky svědčící o tom, že v minulosti implantovaný odpovídač nebo v minulosti aplikované označení byly chirurgicky odstraněny nebo změněny;

c)

jakoukoli známku nebo náznak toho, že koňovitému byla aplikována alternativní metoda identifikace povolená v souladu s článkem 16.

2.   Pokud opatření stanovená v odstavci 1 tohoto článku vedou ke zjištění v minulosti implantovaného injekčně zaváděného odpovídače nebo ušních známek nebo aplikace kterékoli z alternativních metod identifikace v souladu s článkem 16, což svědčí o dokončené předchozí identifikaci v souladu s kapitolou III oddílem 2, příslušný orgán nebo případně pověřený subjekt:

a)

vydá duplikát identifikačního dokladu nebo náhradní identifikační doklad v souladu s články 25 nebo 26, v závislosti na dostupných informacích;

b)

zapíše kód zobrazený odpovídačem nebo ušními známkami nebo informace o alternativní metodě ověřování totožnosti odpovídajícím způsobem do polí formuláře, jež mají být použita pro identifikační údaje v části A, a do schématu stanoveného v oddíle I části B vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1.

3.   Pokud se potvrdí nezdokumentované odstranění injekčně zaváděného odpovídače, ušní známky nebo alternativní metody identifikace uvedené v odst. 1 písm. c) u koňovitého narozeného v Unii, vydá příslušný orgán nebo případně pověřený subjekt duplikát identifikačního dokladu v souladu s článkem 25 nebo náhradní identifikační doklad v souladu s článkem 26.

Článek 13

Postupy a provozní pravidla týkající se identifikačních značek a metod identifikace

1.   Identifikační značku aplikuje veterinární lékař nebo, stanoví-li tak vnitrostátní právní předpisy, oprávněná, řádně vyškolená a kvalifikovaná osoba.

2.   Injekčně zaváděný odpovídač se implantuje parenterálně, po vhodné přípravě místa vpichu, na levé straně krku koňovitého mezi temenem a kohoutkem uprostřed šíje v krajině šíjového vazu.

3.   Pokud se identifikace provádí pomocí ušní známky v souladu s čl. 59 odst. 1 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, připevní se tato známka k levému ušnímu boltci koňovitého.

4.   Kód zobrazený identifikačními značkami uvedenými v příloze III písm. a), b), c), e) nebo f) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 po injekčním zavedení nebo aplikaci je zaznamenán osobou uvedenou v odstavci 1 nebo na její odpovědnost v určeném poli identifikačního formuláře nutného pro žádost o vydání jednotného celoživotního identifikačního dokladu nebo přímo v oddíle I části A vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1.

Článek 14

Odstranění, úprava nebo výměna identifikačních značek a lhůty pro tyto úkony

1.   Pokud odpovídač přestal fungovat a vyžaduje výměnu, identifikuje se koňovitý novým odpovídačem zobrazujícím nový kód a v tomto případě se nový kód odpovídače ještě zaznamená do počítačové databáze a v příslušném případě do databáze pověřeného subjektu a do jednotného celoživotního identifikačního dokladu v oddíle I části C vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1.

2.   Ztracená nebo nečitelná ušní známka aplikovaná v souladu s čl. 13 odst. 3 se nahradí ušní známkou zobrazující nový kód a v tomto případě se nový kód ještě zaznamená do počítačové databáze a v příslušném případě do databáze pověřeného subjektu a do jednotného celoživotního identifikačního dokladu v oddíle I části C vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1.

3.   Provozovatelé zajistí, aby identifikační značky byly nahrazeny co nejdříve poté, co byly ztraceny nebo přestaly správně fungovat, a v každém případě ve lhůtě stanovené příslušným orgánem, která nepřesáhne 30 dnů od data zjištěné ztráty nebo poruchy, a předtím, než koňovitý opustí zařízení obvyklého pobytu.

4.   Odchylně od odstavce 2, pokud byl koňovitý identifikován více identifikátory než jen jedinou ušní známkou, může příslušný orgán povolit, aby ušní známka, která se stala nečitelnou nebo se ztratila, byla nahrazena novou ušní známkou s identifikačním kódem zvířete zobrazeným zbývajícími identifikačními značkami.

5.   Provozovatelé odpovědní za evidované koňovité informují plemenářský spolek nebo organizaci či sdružení uvedené v čl. 22 odst. 2, resp. 3 o každé změně kódu zobrazeného identifikačními značkami.

Článek 15

Opatření, která mají být přijata s ohledem na identifikační značky v případě porážky, usmrcení nebo úhynu koňovitých

1.   Příslušný orgán přijme nezbytná opatření k zajištění toho, aby byly identifikační značky při porážce nebo úhynu koňovitého chráněny před následným podvodným použitím, a sice tím, že se tyto značky vyjmou a zničí nebo zlikvidují na místě.

2.   Pokud nelze injekčně zaváděný odpovídač z těla koňovitého poraženého k lidské spotřebě vyjmout a maso nebo část masa obsahující odpovídač jsou prohlášeny za nevhodné k lidské spotřebě v souladu s čl. 45 písm. m) prováděcího nařízení (EU) 2019/627, výsledné vedlejší produkty živočišného původu se zlikvidují, aby byly splněny požadavky odstavce 1 tohoto článku.

Oddíl 2

Alternativní metody identifikace

Článek 16

Povolení alternativních metod identifikace

1.   Pokud členský stát povolil v souladu s článkem 62 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 vhodnou alternativní metodu identifikace pro ověřování totožnosti chovaných koňovitých narozených na jeho území, včetně vrozených nebo získaných zvláštních znamení a genetických markerů, příslušný orgán nebo případně pověřený subjekt zajistí, aby byly údaje o této alternativní metodě identifikace ověřeny, než budou uvedené údaje zaznamenány do jednotného celoživotního identifikačního dokladu a počítačové databáze.

2.   Členské státy mohou pro koňovité narozené nebo obvykle pobývající v uvedeném členském státě požadovat použití alternativních metod ověřování totožnosti na základě genetických markerů jako doplněk k požadavkům na identifikaci stanoveným v čl. 109 odst. 1 písm. d) bodě ii) nařízení (EU) 2016/429.

3.   Členské státy zpřístupní Komisi, ostatním členským státům a veřejnosti informace o alternativních metodách identifikace, které povolily, jak je uvedeno v odstavci 1 tohoto článku, a sice na internetových stránkách uvedených v čl. 4 odst. 1.

4.   Pokud se k identifikaci koňovitých použije alternativní metoda identifikace uvedená v odstavci 1 tohoto článku, zaznamenají se informace v rozšířeném formátu jednotného celoživotního identifikačního dokladu.

5.   V případě koňovitých s jedinečnými barevnými odznaky, jako jsou zebry, v uzavřených zařízeních může příslušný orgán povolit, aby vyplnění schématu bylo nahrazeno vysoce kvalitní fotografií.

6.   Je-li použita alternativní metoda identifikace uvedená v odstavci 1, zajistí provozovatel prostředky pro zpřístupnění uvedených identifikačních údajů nebo případně nese náklady na ověření totožnosti daného koňovitého nebo nese následky související s prodlením.

KAPITOLA III

Technické specifikace, formáty a provozní pravidla týkající se jednotného celoživotního identifikačního dokladu

Oddíl 1

Technické specifikace a formáty jednotného celoživotního identifikačního dokladu

Článek 17

Minimální požadavky, pokud jde o formát, design a obsah jednotných celoživotních identifikačních dokladů

1.   Jednotný celoživotní identifikační doklad musí být v jednom z těchto formátů:

a)

standardní formát (standardní identifikační doklad), který postačuje k tomu, aby obsahoval minimální informace pro identifikaci koňovitých požadované v souladu s nařízeními (EU) 2016/429 a (EU) 2019/6, a který zahrnuje oddíly I, II a III vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1 tohoto nařízení a splňuje další požadavky stanovené v části 2 uvedené přílohy;

b)

rozšířený formát (rozšířený identifikační doklad), který postačuje k tomu, aby obsahoval minimální informace pro identifikaci koňovitých požadované v souladu s nařízeními (EU) 2016/429, (EU) 2019/6 a (EU) 2016/1012, jakož i v souladu s čl. 65 odst. 2 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, a který zahrnuje oddíly I až X vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1 tohoto nařízení a splňuje další požadavky stanovené v části 2 uvedené přílohy.

2.   Jednotný celoživotní identifikační doklad se vydá až poté, co jsou zapsány alespoň informace požadované v souladu s částí A body 1, 2 a 4 až 7 a částí B body 12 až 18 a v příslušném případě v souladu s článkem 16, oddílem X vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1.

3.   Tvar siluety koňovitého ve schématu stanoveném v oddíle I části B vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1 lze upravit, pokud se doklad vydává pro koňovitého jiného než koně.

4.   Příslušný orgán může povolit, aby v případě standardního identifikačního dokladu byly níže uvedené informace vyplněny, pouze pokud je koňovitý vyloučen z porážky k lidské spotřebě v souladu s čl. 39 odst. 2:

a)

oddíl I část A bod 3 písm. a) až h) vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1;

b)

oddíl I část B body 12 až 18 vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1.

5.   Nákres kaštánků v oddíle X vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1 se vyžaduje pouze v jednotných celoživotních identifikačních dokladech vydaných pro koňovité, kteří nejsou identifikováni injekčně zaváděným odpovídačem nebo ušní známkou a kteří nemají žádné odznaky nebo mají maximálně tři chlupové víry.

6.   Anatomické místo implantace injekčně zaváděného odpovídače se vyznačí ve schématu stanoveném v oddíle I části B vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1.

Článek 18

Minimální požadavky, pokud jde o technické specifikace jednotných celoživotních identifikačních dokladů

1.   Jednotný celoživotní identifikační doklad musí splňovat další požadavky stanovené v příloze II části 2.

2.   Pokud je v případech uvedených v čl. 21 odst. 4 jednotný celoživotní identifikační doklad vydán v rozšířeném formátu sestávajícím ze dvou částí zahrnujících standardní formát uvedený v čl. 17 odst. 1 a v oddílech IV až X, které jsou vloženy jako nedělitelný celek v kapse obálky, jak je stanoveno v příloze II části 2 písm. b), představuje jedinečný kód zapsaný v oddíle IV propojení mezi standardním formátem na jedné straně a oddíly IV až X na straně druhé.

Článek 19

Zaznamenání kódu odpovídače do identifikačního dokladu

1.   Při implantaci injekčně zaváděného odpovídače u koňovitého v souladu s článkem 11 zapíše příslušný orgán nebo pověřený subjekt do jednotného celoživotního identifikačního dokladu tyto informace:

a)

alespoň posledních patnáct číslic kódu přenášeného odpovídačem a zobrazovaného po implantaci pomocí čtecího zařízení a volitelně

i)

buď samolepku s čárovým kódem, za předpokladu, že se daná strana identifikačního dokladu poté zapečetí, nebo

ii)

vytištěný čárový kód zmíněný v bodě i) uvádějící alespoň zmíněných posledních patnáct číslic kódu přenášeného odpovídačem;

b)

podpis buď osoby, která vyplnila popis v části A a schéma v části B oddílu I vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1 a přečetla kód zobrazený odpovídačem po jeho implantaci, nebo osoby, která tyto informace přebírá pro účely vydání identifikačního dokladu v souladu s pravidly příslušného orgánu nebo případně pověřeného subjektu nebo plemenářského spolku nebo organizace nebo sdružení uvedených v čl. 22 odst. 2, resp. 3.

2.   Pokud byl koňovitý v minulosti identifikován injekčně zaváděným odpovídačem, který není v souladu s platnými normami ISO, uvede se čtecí zařízení v oddíle I části A bodě 5 vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1.

Článek 20

Používání plastových karet, čipových karet nebo digitálních aplikací na přenosných elektronických zařízeních společně s jednotnými celoživotními identifikačními doklady

1.   Pokud se jednotný celoživotní identifikační doklad vydává společně s plastovou kartou nebo čipovou kartou, musí uvedené karty splňovat požadavky stanovené v příloze III.

2.   Členské státy mohou povolit používání digitálních aplikací na přenosných elektronických zařízeních zobrazujících alespoň identifikační údaje uložené v počítačové databázi pro účely identifikace daného koňovitého během přemísťování:

a)

na jejich území;

b)

do členských států na základě odchylky stanovené v článku 69 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688;

c)

do třetích zemí, které takovou identifikaci povolily.

3.   Členské státy však nepovolí používání plastových karet, čipových karet nebo digitálních aplikací na přenosných elektronických zařízeních jakožto jediného identifikačního dokladu, pokud se jedná o přemístění na jatka.

Oddíl 2

Provozní pravidla týkající se jednotného celoživotního identifikačního dokladu

Článek 21

Lhůty pro identifikaci

1.   Provozovatel odpovědný za koňovitého zajistí, aby byl koňovitý, za nějž odpovídá, identifikován ve lhůtě, kterou určí členský stát a která nepřesahuje dvanáct měsíců od data narození zvířete, a v každém případě předtím, než zvíře opustí zařízení narození na dobu delší než 30 dnů, s výjimkou případů, kdy:

a)

se použijí odchylky stanovené v čl. 66 odst. 2 písm. c) nebo e) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 nebo

b)

k tomuto přemístění dojde v souladu s čl. 43 odst. 2 nebo

c)

koňovitý náleží k populaci koňovitých žijících zčásti volně a použijí se podmínky stanovené v článku 60 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035.

2.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku mohou plemenářské spolky, které založily plemenné knihy pro čistokrevné plemenné koňovité, v souladu s požadavky na identifikaci stanovenými v příloze I části 3 bodě 1 nařízení (EU) 2016/1012 požadovat, aby byla zvířata identifikována jako „hříbě pod matkou“, na níž hříbě závisí.

3.   Odchylně od odstavců 1 a 2 může být kdykoli vydán nový jednotný celoživotní identifikační doklad:

a)

na žádost příslušného orgánu nebo příslušným orgánem, nebo případně na žádost pověřeného subjektu nebo pověřeným subjektem, pokud stávající jednotný celoživotní identifikační doklad nesplňuje požadavky článku 17 nebo pokud vydávající příslušný orgán či případně pověřený subjekt nezapsal správně některé identifikační údaje stanovené v oddíle I, II nebo III vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1, nebo

b)

pokud jednotný celoživotní identifikační doklad vydaný před datem použitelnosti tohoto nařízení nelze upravit tak, aby splňoval požadavky stanovené v článku 17.

4.   Nový jednotný celoživotní identifikační doklad se vydá v rozšířeném formátu nebo se stávající standardní identifikační doklad vyplní tak, aby vznikl rozšířený identifikační doklad tím, že se doplní oddíly IV až X vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1 tohoto nařízení, v případě koňovitého,

a)

jehož status má být zvýšen na koňovitého s vysokým nákazovým statusem v souladu s čl. 92 odst. 2 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 nebo

b)

který má být zapsán jako čistokrevný plemenný koňovitý v hlavním oddíle nebo zaznamenán jako koňovitý v doplňkovém oddíle plemenné knihy založené plemenářským spolkem, který provádí šlechtitelský program schválený v souladu s článkem 8 nebo 12 nařízení (EU) 2016/1012, nebo

c)

který je evidován jako evidovaný kůň podle čl. 2 bodu 5 písm. b) v souladu s pravidly příslušného sdružení nebo organizace, které zodpovídají za soutěžní nebo dostihové koně.

5.   Předtím, než je v souladu s odstavci 3 a 4 vydán nový jednotný celoživotní identifikační doklad a než je doručen provozovateli odpovědnému za koňovitého, zadrží příslušný orgán nebo případně pověřený subjekt stávající jednotný celoživotní identifikační doklad, aby mohl být zneplatněn, a zneplatnění stávajícího identifikačního dokladu a vydání nového jednotného celoživotního identifikačního dokladu se zaznamená do počítačové databáze s odkazem na jedinečný kód původně přidělený danému koňovitému.

Článek 22

Žádosti o identifikační doklady pro koňovité narozené v Unii a vydávání a doručování těchto dokladů

1.   Příslušný orgán nebo případně pověřený subjekt v členském státě, kde se nachází zařízení narození koňovitého, vydá a doručí na žádost provozovatele jednotné celoživotní identifikační doklady pro koňovité jiné než koňovité uvedené v odstavcích 2 a 3.

Na žádost provozovatele může příslušný orgán nebo případně pověřený subjekt vydat jednotný celoživotní identifikační doklad uvedený v prvním pododstavci ve standardním formátu.

2.   Plemenářské spolky, které provádějí šlechtitelské programy schválené v souladu s článkem 8 nebo 12 nařízení (EU) 2016/1012 v členském státě, kde se nachází zařízení narození koňovitého, vydají na žádost provozovatele rozšířené identifikační doklady pro evidované koňovité uvedené v čl. 2 bodě 5 písm. a) a pro koňovité, kteří mají být zaznamenáni v doplňkovém oddíle plemenné knihy pro dané plemeno.

3.   Národní federace, pobočky nebo orgány mezinárodních organizací či sdružení, které zodpovídají za soutěžní nebo dostihové koně v členském státě, kde se nachází zařízení narození koňovitého, vydají na žádost provozovatele rozšířené identifikační doklady pro evidované koňovité uvedené v čl. 2 bodě 5 písm. b).

4.   S výjimkou případů, kdy byly oba úkoly, tj. vydávání a doručování rozšířených jednotných celoživotních identifikačních dokladů, přeneseny na plemenářské spolky, organizace a sdružení uvedené v odstavci 2, resp. 3, příslušný orgán nebo případně pověřený subjekt doručí jednotný celoživotní identifikační doklad vydaný v souladu s odstavcem 2 nebo 3 žádajícímu provozovateli uvedenému v odstavci 2, resp. 3.

5.   Pro doručení jednotného celoživotního identifikačního dokladu v souladu s odstavcem 4 stanoví příslušný orgán nebo případně pověřený subjekt postupy pro:

a)

bezpečné postoupení ze strany plemenářských spolků, organizací a sdružení uvedených v odstavci 2, resp. 3

i)

jednotného celoživotního identifikačního dokladu vydaného v souladu s odstavcem 2 nebo 3;

ii)

nezbytných informací, které musí být zapsány do počítačové databáze v souladu s článkem 6;

b)

doručení jednotného celoživotního identifikačního dokladu žádajícímu provozovateli uvedenému v odstavci 2, resp. 3.

Článek 23

Provozní pravidla týkající se jednotného celoživotního identifikačního dokladu

1.   Příslušné orgány nebo případně pověřený subjekt a plemenářské spolky, organizace a sdružení uvedené v čl. 22 odst. 2, resp. 3 zajistí, aby pořadí a číslování oddílů v identifikačních dokladech, jak je stanoveno ve vzorovém identifikačním dokladu pro koňovité v příloze II části 1, zůstalo nezměněno a aby pro oddíly, u nichž se počítá s více zápisy, byl v identifikačním dokladu poskytnut dostatečný počet stran.

2.   Příslušný orgán nebo případně pověřený subjekt či plemenářské spolky a organizace a sdružení uvedené v čl. 22 odst. 2, resp. 3 odpovídají za bezpečné uchovávání nevyplněných a vyplněných identifikačních dokladů ve svých prostorách.

3.   Pokud je povolena alternativní metoda identifikace, zapíší příslušný orgán nebo případně pověřený subjekt či plemenářské spolky a organizace a sdružení uvedené v čl. 22 odst. 2, resp. 3 příslušné informace do oddílu I části A bodu 6 nebo 7 a v příslušném případě do oddílu X vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1 a zaznamenají tyto informace v počítačové databázi.

Článek 24

Odchylka pro přemísťování nebo přepravu koňovitých doprovázených dočasným identifikačním dokladem

1.   Na žádost provozovatele odpovědného za daného koňovitého vydá příslušný orgán nebo případně pověřený subjekt dočasný doklad, který je takto označen, v souladu se vzorovým dočasným identifikačním dokladem stanoveným v příloze IV, který umožňuje přemísťování nebo přepravu koňovitých v rámci téhož členského státu po dobu nepřesahující 45 dnů, zatímco je identifikační doklad odevzdán příslušnému orgánu nebo případně pověřenému subjektu za účelem aktualizace identifikačních údajů v něm uvedených.

2.   Dočasný identifikační doklad stanovený v odstavci 1 se doplní o formulář v souladu s oddílem II vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1 za účelem zapsání informací v souladu s článkem 40.

3.   V souladu s čl. 66 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 nesmí provozovatelé přepravovat koňovité doprovázené dočasným dokladem stanoveným v odstavci 1 na jatka za účelem porážky k lidské spotřebě.

4.   Dočasný doklad nemusí být vyžadován pro koňovitého, jehož identifikační údaje jsou k dispozici v digitálních aplikacích na přenosných elektronických zařízeních a který je chován v členském státě, který povolil a zavedl používání digitálních aplikací na přenosných elektronických zařízeních v souladu s čl. 20 odst. 2.

Článek 25

Vydávání duplikátů identifikačních dokladů

1.   Duplikát identifikačního dokladu se vydá, pokud:

a)

se původní identifikační doklad ztratí a totožnost koňovitého lze určit, zejména pomocí kódu přenášeného odpovídačem nebo pomocí alternativní metody ověřování totožnosti v souladu s článkem 16, nebo

b)

koňovitý nebyl identifikován ve lhůtách stanovených v článku 21, článku 37 nebo čl. 43 odst. 2.

2.   V případech popsaných v odstavci 1 příslušný orgán odpovědný za správní oblast, ve které je daný koňovitý obvykle chován, nebo případně pověřený subjekt na žádost provozovatele:

a)

v případě potřeby nařídí aplikovat koňovitému fyzickou identifikační značku nebo zvíře identifikovat povolenou alternativní metodou ověřování totožnosti v souladu s článkem 16;

b)

požádá příslušný orgán nebo případně pověřený subjekt či plemenářský spolek, organizaci a sdružení uvedené v čl. 22 odst. 2 a 3, které vydaly ztracený původní jednotný celoživotní identifikační doklad,

i)

aby vydaly duplikát identifikačního dokladu ve standardním, nebo rozšířeném formátu v závislosti na žádosti provozovatele;

ii)

aby postoupily duplikát dokladu příslušnému orgánu nebo případně pověřenému subjektu uvedenému v návětí tohoto odstavce, aby jej doručil provozovateli;

c)

zaznamená v počítačové databázi duplikát identifikačního dokladu, který je takto zřetelně označen, spolu s odkazem na jedinečný kód zaznamenaný v počítačové databázi příslušného orgánu nebo případně pověřeného subjektu nebo plemenářského spolku, organizace a sdružení uvedených v čl. 22 odst. 2 a 3, které:

i)

vydaly ztracený původní jednotný celoživotní identifikační doklad nebo

ii)

vydaly duplikát identifikačního dokladu pro koňovitého uvedeného v odst. 1 písm. b);

d)

pokud koňovitý ještě není vyloučen z porážky k lidské spotřebě, upraví jeho status v souladu s čl. 38 odst. 1 písm. b) bodem ii) nebo čl. 38 odst. 2 písm. b) v duplikátu identifikačního dokladu.

3.   Údaje o duplikátu identifikačního dokladu vydaném v souladu s odstavcem 2 se zapíší s odkazem na jedinečný kód do počítačové databáze.

4.   Pokud byl ztracený původní jednotný celoživotní identifikační doklad vydán před datem použitelnosti tohoto nařízení vydávajícím orgánem, který již neexistuje a nemá žádného nástupce, vydá duplikát identifikačního dokladu v souladu s odstavcem 2 příslušný orgán nebo případně pověřený subjekt v členském státě, ve kterém koňovitý obvykle pobývá.

Článek 26

Vydávání náhradních identifikačních dokladů

1.   Náhradní jednotný celoživotní identifikační doklad se pro koňovitého vydá, pokud:

a)

původní jednotný celoživotní identifikační doklad byl ztracen a:

i)

nelze určit totožnost koňovitého;

ii)

neexistuje žádný náznak nebo důkaz o tom, že pro daného koňovitého byl již v minulosti vydán jednotný celoživotní identifikační doklad, nebo

b)

fyzický identifikátor nebo jednotný celoživotní identifikační doklad byl odstraněn, změněn nebo nahrazen bez povolení příslušného orgánu zařízení, kde je daný koňovitý obvykle chován.

2.   V případech popsaných v odstavci 1 příslušný orgán odpovědný za správní oblast, ve které je daný koňovitý obvykle chován, nebo případně pověřený subjekt na žádost provozovatele nebo na žádost příslušného orgánu:

a)

nařídí aplikovat koňovitému fyzickou identifikační značku;

b)

přidělí zvířeti nový jedinečný kód, který odpovídá počítačové databázi, v níž je zaznamenáno vydání tohoto náhradního identifikačního dokladu;

c)

vydá a doručí náhradní identifikační doklad, který je takto zřetelně označen, ve standardním, nebo v rozšířeném formátu v závislosti na žádosti provozovatele;

d)

prohlásí koňovitého za zvíře neurčené na porážku k lidské spotřebě prostřednictvím vhodného zápisu v oddíle II části II vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1 a v počítačové databázi.

3.   Údaje o náhradním identifikačním dokladu vydaném v souladu s odstavcem 2 se zapíší s odkazem na jedinečný kód do počítačové databáze.

Článek 27

Opatření, která mají být přijata s ohledem na jednotný celoživotní identifikační doklad v případě porážky, usmrcení, úhynu nebo ztráty koňovitých

1.   V případě porážky nebo usmrcení koňovitého se s ohledem na jednotný celoživotní identifikační doklad přijmou v rámci odpovědnosti příslušného orgánu tato opatření:

a)

doklad je získán zpět a je ochráněn před zneužitím k podvodným účelům;

b)

doklad je účinně zneplatněn;

c)

doklad je buď:

i)

zničen na jatkách, kde byl daný koňovitý poražen, a vydávajícímu orgánu, který vydal jednotný celoživotní identifikační doklad před datem použitelnosti tohoto nařízení, nebo příslušnému orgánu či případně pověřenému subjektu uvedenému v příslušném případě v oddíle I části A jednotného celoživotního identifikačního dokladu se zašle potvrzení, buď přímo, nebo prostřednictvím kontaktního místa uvedeného v čl. 28 odst. 2, s informací o datu porážky daného koňovitého a s odkazem na jeho jedinečný kód, nebo

ii)

vrácen po zneplatnění, jak je stanoveno v písmenu b), vydávajícímu orgánu (v případě jednotného celoživotního identifikačního dokladu vydaného před datem použitelnosti tohoto nařízení) nebo příslušnému orgánu či případně pověřenému subjektu uvedenému v oddíle I části A vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1, buď přímo, nebo prostřednictvím kontaktního místa uvedeného v čl. 28 odst. 2, spolu s informací o datu porážky daného koňovitého nebo jeho usmrcení pro účely tlumení nákaz.

2.   Ve všech případech úhynu nebo ztráty, včetně krádeže, koňovitého, jež nejsou uvedeny v odstavci 1 tohoto článku, vrátí provozovatel odpovědný za koňovitého jednotný celoživotní identifikační doklad do 30 dnů od data úhynu nebo ztráty daného koňovitého příslušnému orgánu nebo případně pověřenému subjektu uvedenému v oddíle I části A nebo aktualizovanému v oddíle I části C vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1.

Článek 28

Povinnosti členských států a příslušných orgánů, pokud jde o zajištění předávání informací po porážce, usmrcení, úhynu nebo ztrátě koňovitých

1.   Členské státy zavedou postupy pro vracení zneplatněných jednotných celoživotních identifikačních dokladů vydávajícímu příslušnému orgánu nebo pověřenému subjektu, jak je stanoveno v čl. 27 odst. 1 písm. c) bodě ii).

2.   Členské státy mohou zřídit kontaktní místo pro přijímání potvrzení uvedeného v čl. 27 odst. 1 písm. c) bodě i) nebo identifikačních dokladů uvedených v čl. 27 odst. 1 písm. c) bodě ii) za účelem jejich přeposlání příslušnému vydávajícímu orgánu (v případě jednotného celoživotního identifikačního dokladu vydaného před datem použitelnosti tohoto nařízení) nebo příslušnému orgánu či případně pověřenému subjektu na svém území.

Zmíněné kontaktní místo může být styčné místo uvedené v čl. 103 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625.

3.   V příslušném případě se v souladu s odstavcem 2 tohoto článku údaje o kontaktním místě zpřístupní ostatním členským státům a veřejnosti na internetových stránkách zřízených v souladu s čl. 4 odst. 1.

4.   Vydávající orgán (v případě jednotného celoživotního identifikačního dokladu vydaného před datem použitelnosti tohoto nařízení) nebo příslušný orgán či případně pověřený subjekt, který obdržel informace o úhynu nebo ztrátě koňovitého v souladu s článkem 27, do počítačové databáze zapíše či doplní nebo, v případě vydávajícího orgánu, požádá příslušný orgán, aby do počítačové databáze zapsal nebo doplnil identifikační údaje obsažené ve vráceném identifikačním dokladu koňovitého.

5.   Pokud to umožňuje jednací řád příslušného orgánu nebo případně pověřeného subjektu, příslušný orgán nebo případně pověřený subjekt zajistí, aby byly jednotné celoživotní identifikační doklady předtím, než jsou vráceny majiteli koňovitého na památku, účinně zneplatněny, aby se zabránilo jakémukoli podvodnému použití jednotného celoživotního identifikačního dokladu nebo informací v něm obsažených.

Oddíl 3

Lhůty, povinnosti a postupy týkající se předávání informací provozovateli nebo jinými fyzickými či právnickými osobami a evidence chovaných koňovitých v počítačových databázích

Článek 29

Povinnosti provozovatelů týkající se nakládání s identifikačními doklady s cílem zajistit celoživotní identifikaci koňovitého

1.   Provozovatelé odpovědní za koňovité zajistí, aby v jednotném celoživotním identifikačním dokladu byly průběžně aktualizovány a neustále správně uvedeny alespoň tyto identifikační údaje:

a)

status koňovitého, pokud jde o jeho způsobilost k porážce k lidské spotřebě;

b)

čitelný kód odpovídače nebo kód ušní známky nebo zvláštní znamení použitá jako alternativní metoda;

c)

v příslušném případě validační známka nebo licence vydaná v souladu s čl. 92 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688;

d)

informace o vlastnictví koňovitého, pokud jsou vyžadovány v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

2.   Pokud je nutné aktualizovat identifikační údaje v oddílech I až III vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1, předloží provozovatel odpovědný za koňovitého identifikační doklad příslušnému orgánu nebo případně pověřenému subjektu v členském státě, ve kterém koňovitý obvykle pobývá:

a)

bezprostředně po události, která ovlivnila identifikační údaje, v případě uvedeném v odst. 1 písm. a);

b)

do sedmi dnů od události, která ovlivnila identifikační údaje koňovitého, v případech uvedených v odst. 1 písm. b) nebo c) nebo, je-li provozovatel majitelem, v odst. 1 písm. d).

3.   Provozovatel zajistí, aby informace v oddílech IV až IX byly průběžně aktualizovány a správně uvedeny v souladu s pravidly stanovenými plemenářským spolkem, organizací nebo sdružením, které doklad vydaly v souladu s čl. 22 odst. 2 nebo 3.

4.   Aniž je dotčen čl. 66 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, v případě změny vlastnictví se jednotný celoživotní identifikační doklad předá novému majiteli.

Článek 30

Povinnosti týkající se nakládání s identifikačními doklady s cílem zajistit celoživotní identifikaci koňovitého

1.   Příslušný orgán nebo případně pověřený subjekt:

a)

provede nezbytné aktualizace identifikačních údajů v identifikačním dokladu a pro aktualizace týkající se oddílu I části A nebo B použije pole formuláře stanovená v oddíle I části C vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1;

b)

vyplní údaje v oddíle IV vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1, pokud je změna vlastnictví vyžadována vnitrostátními právními předpisy;

c)

uvede nebo doplní do počítačové databáze identifikační údaje obsažené v předloženém identifikačním dokladu uvedeném v čl. 29 odst. 2;

d)

informuje příslušný orgán, pověřený subjekt, plemenářský spolek, organizaci nebo sdružení, které změněný doklad vydaly, o všech výše uvedených změnách identifikačních údajů v jednotném celoživotním identifikačním dokladu a počítačové databázi.

2.   Plemenářské spolky, organizace a sdružení, které vydaly jednotné celoživotní identifikační doklady v souladu s čl. 22 odst. 2 nebo 3, informují příslušný orgán nebo případně pověřený subjekt, který doklad doručil provozovateli v souladu s čl. 22 odst. 4, o veškerých změnách provedených v oddílech I až III vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1 u každého jednotného celoživotního identifikačního dokladu, který vydaly.

KAPITOLA IV

Praktické uplatňování odchylek od požadavků na identifikaci a evidenci chovaných koňovitých

Článek 31

Koňovití chovaní zčásti volně

1.   Kromě požadavků stanovených v článku 60 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, které se týkají odchylek pro identifikaci chovaných koňovitých žijících zčásti volně, se musí informace, které mají členské státy poskytovat o populacích koňovitých a o oblastech, kde jsou uvedená zvířata chována zčásti volně, průběžně aktualizovat a doplnit o zeměpisné údaje o oblasti, kde se nachází zařízení, v němž jsou tito koňovití chováni.

2.   Pokud jsou koňovití chovaní zčásti volně z populace koňovitých odstraněni za účelem jejich přepravy na jatka, může příslušný orgán odchylně od čl. 43 odst. 1 povolit přemístění na jatka v uvedeném členském státě v souladu s odchylkou stanovenou v čl. 43 odst. 2 nebo zajistí nepřerušenou vysledovatelnost uvedených zvířat prostřednictvím rovnocenných opatření.

KAPITOLA V

Pravidla pro přemísťování uskutečňované v souladu s odchylkou týkající se doby platnosti veterinárního osvědčení podle čl. 92 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688

Článek 32

Odpovědnost příslušného orgánu za poskytnutí validační známky podle čl. 92 odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688

1.   Příslušný orgán stanoví pravidla a postupy pro žádost, jejímž prostřednictvím získají provozovatelé zařízení, která chovají koňovité, pro jednoho nebo několik koňovitých obvykle chovaných v uvedeném zařízení validační známku, která se vyžaduje pro odchylku od doby platnosti veterinárního osvědčení podle čl. 92 odst. 2 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688.

2.   Příslušný orgán provede prohlídku zařízení nebo nechá prohlídku zařízení provést svým jménem a vydá validační známku uvedenou v odstavci 1 pro koňovité, kteří v uvedeném zařízení obvykle pobývají, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

zařízení je provozováno v souladu s platnými pravidly pro identifikaci, evidenci a vysledovatelnost koňovitých a uplatňuje opatření biologické bezpečnosti s cílem minimalizovat riziko zavlečení nákaz uvedených na seznamu pro koňovité v prováděcím nařízení (EU) 2018/1882;

b)

zařízení je podrobováno častým a řádně zdokumentovaným veterinárním kontrolám uvedeným v článku 25 nařízení (EU) 2016/429;

c)

koňovití, kteří jsou v daném zařízení obvykle a dočasně chováni, jsou podrobováni častým a zdokumentovaným doplňkovým kontrolám totožnosti, veterinárním vyšetřením a očkování proti nákazám uvedeným i neuvedeným na seznamu, které se provádějí v rámci veterinárních kontrol uvedených v písmenu b) nebo proto, že tyto kontroly, vyšetření a očkování jsou požadovány pro jejich použití při chovu nebo při jezdeckých sportech a dostizích;

d)

přirozená plemenitba v zařízení se uskutečňuje pouze v dostatečném odstupu od ostatních koňovitých, kteří jsou v uvedeném zařízení obvykle nebo dočasně chováni.

3.   Validační známka uvedená v odstavci 1 se zapíše do identifikačního dokladu v souladu s pokyny stanovenými v oddíle III vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1.

4.   Vydání validační známky uvedené v odstavci 1 se zaznamená do počítačové databáze s odkazem na jedinečný kód koňovitého.

Článek 33

Vydávání licence uvedené v čl. 92 odst. 2 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688

1.   Národní federace Mezinárodní jezdecké federace (FEI) v případě účasti na jezdeckých soutěžích nezávisle na tom, zda probíhají na místní, regionální, celostátní nebo mezinárodní úrovni, nebo příslušný orgán pro dostihy v případě účasti na dostizích stanoví pravidla a postupy pro předkládání žádostí provozovatelů odpovědných za evidovaného koňovitého o získání licence pro uvedeného koňovitého podle čl. 92 odst. 2 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688.

2.   Organizace a orgány uvedené v odstavci 1 vydají licenci uvedenou ve zmíněném odstavci pouze za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a)

koňovitý je pro účast na soutěžích nebo dostizích evidován u odpovídající organizace nebo odpovídajícího orgánu, které jsou uvedeny v odstavci 1;

b)

evidovaný koňovitý je identifikován pomocí rozšířeného identifikačního dokladu, v němž je doloženo, že:

i)

koňovitý byl očkován veterinárním lékařem proti influenze koní a v příslušném případě proti jiným nákazám, jak vyžadují pravidla a předpisy organizací, které zodpovídají za soutěžní nebo dostihové koně, včetně nákaz, které nejsou uvedeny na seznamu v příloze prováděcího nařízení (EU) 2018/1882;

ii)

koňovitý byl alespoň dvakrát ročně navštíven veterinárním lékařem, včetně veterinárních vyšetření pro účely očkování a přemístění do jiných členských států nebo do třetích zemí;

iii)

u koňovitého byla provedena veterinární vyšetření, včetně pro účely certifikace v souvislosti s přemístěním do třetích zemí.

3.   Licence se zapíše do identifikačního dokladu v souladu s pokyny uvedenými v oddíle III vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1.

4.   Vydání licence se zaznamená do počítačové databáze s odkazem na jedinečný kód koňovitého.

KAPITOLA VI

Pravidla pro používání jednotného celoživotního identifikačního dokladu pro sportovní účely a pro mezinárodní přemísťování soutěžních koní

Článek 34

Informace o majiteli v oddíle IV jednotného celoživotního identifikačního dokladu

1.   Informace o majiteli v oddíle IV vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1 vyplní buď:

a)

příslušný orgán nebo případně pověřený subjekt, pokud to vyžadují vnitrostátní právní předpisy, nebo

b)

organizace a orgány uvedené v čl. 33 odst. 1, pokud to vyžadují pravidla a předpisy uvedených organizací a orgánů.

2.   Odchylně od odstavce 1 mohou být informace o majiteli poskytnuty formou dokladu o vlastnictví nebo registrační karty, pokud je uvedená karta zaznamenána v počítačové databázi a uvádí:

a)

jedinečný kód koňovitého nebo

b)

číslo identifikačního dokladu, existuje-li, a kód odpovídače nebo povolenou alternativní metodu identifikace.

3.   Doklad o vlastnictví nebo registrační karta uvedené v odstavci 2 se vrátí příslušnému orgánu nebo organizacím a orgánům uvedeným v odstavci 1 tohoto článku, pokud daný koňovitý uhynul nebo byl prodán, ztracen, odcizen, poražen či usmrcen.

Článek 35

Vyplnění informací o očkování a veterinárních vyšetřeních v oddílech VII, VIII a IX jednotného celoživotního identifikačního dokladu

1.   Pokud pravidla a předpisy organizace nebo orgánu uvedených v čl. 33 odst. 1 vyžadují pro přístup k některým jezdeckým soutěžím a dostihům specifická očkování a veterinární vyšetření:

a)

ošetřující veterinární lékař zapíše údaje o očkování proti influenze koní nebo jiným nákazám do oddílu VII, resp. VIII vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1;

b)

veterinární lékař jednající jménem příslušného orgánu nebo organizací a orgánů uvedených v čl. 33 odst. 1, které žádají o dané veterinární vyšetření, zapíše výsledky veterinárních vyšetření provedených veterinárním lékařem nebo laboratoří za účelem zjištění nákaz uvedených nebo neuvedených na seznamu do oddílu IX vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1.

2.   Pokud příslušný orgán povolil používání čipových karet nebo digitálních aplikací na přenosných elektronických zařízeních v souladu s čl. 20 odst. 2, zanesou se informace uvedené v odst. 1 písm. a) a b) i do uvedených čipových karet nebo digitálních aplikací na přenosných elektronických zařízeních.

KAPITOLA VII

Identifikace koňovitých, kteří vstoupili do Unie ze třetích zemí

Článek 36

Identifikace koňovitých, kteří vstoupili do Unie

Identifikační doklady vydané ve třetích zemích se považují za platné v souladu s tímto nařízením pro identifikaci koňovitých propuštěných do volného oběhu, pokud splňují tyto podmínky:

a)

identifikační doklady byly vydány:

i)

v případě čistokrevných plemenných koňovitých plemenářským subjektem ve třetí zemi, který vydává zootechnické osvědčení a který je jedním z plemenářských subjektů uvedených na seznamu v souladu s článkem 34 nařízení (EU) 2016/1012, nebo

ii)

v případě evidovaného koně národní federací nebo pobočkou mezinárodní organizace nebo sdružení, která zodpovídá za soutěžní nebo dostihové koně a má sídlo ve třetí zemi, jež je uvedena na seznamu pro vstup koňovitých do Unie, nebo

iii)

ve všech ostatních případech příslušným orgánem třetí země původu daného koňovitého;

b)

identifikační doklady splňují všechny požadavky článku 17.

Článek 37

Žádost o identifikační doklady pro koňovité, kteří vstoupili do Unie a jsou propuštěni do volného oběhu

1.   Provozovatelé odpovědní za koňovité, kteří vstoupili do Unie ze třetí země, požádají příslušný orgán místa obvyklého pobytu daného koňovitého nebo případně pověřený subjekt o vydání jednotného celoživotního identifikačního dokladu nebo o registraci stávajícího identifikačního dokladu uvedeného v článku 36 tohoto nařízení v počítačové databázi do 30 dnů od data ukončení celního režimu pro propuštění do volného oběhu, jak je stanoveno v článku 201 nařízení (EU) č. 952/2013.

2.   Pokud stávající identifikační doklad uvedený v odstavci 1 nesplňuje požadavky stanovené v článku 17, příslušný orgán nebo případně pověřený subjekt na žádost provozovatele:

a)

vyplní identifikační doklad tak, aby splňoval požadavky stanovené v článku 17;

b)

zaznamená identifikační údaje daného koňovitého a doplňkové informace do počítačové databáze.

3.   Pokud stávající identifikační doklad uvedený v článku 36 nelze změnit tak, aby splňoval požadavky stanovené v článku 17, nepovažuje se za platný pro účely identifikace v souladu s tímto nařízením a daný koňovitý se identifikuje vydáním nového jednotného celoživotního identifikačního dokladu v souladu s čl. 21 odst. 3 na základě informací obsažených v předloženém identifikačním dokladu, s nímž koňovitý vstoupil do Unie.

ČÁST 3

DOLOŽENÍ STATUSU KOŇOVITÉHO JAKOŽTO ZVÍŘETE URČENÉHO NA PORÁŽKU K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ NEBO ZVÍŘETE Z TAKOVÉ PORÁŽKY VYLOUČENÉHO

Článek 38

Vyloučení koňovitého z porážky k lidské spotřebě a odklad takové porážky

1.   Koňovití se považují za určené na porážku k lidské spotřebě, pokud nejsou neodvolatelně vyloučeni z porážky k lidské spotřebě tím, že příslušnou položku v oddíle II části II vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1 vyplní a podepíše buď:

a)

odpovědný veterinární lékař před léčbou v souladu s čl. 39 odst. 2 tohoto nařízení, nebo

b)

příslušný orgán:

i)

v případě vydání nového jednotného celoživotního identifikačního dokladu v souladu s čl. 21 odst. 3 pro koňovitého, u nějž bylo dřívější vyloučení z porážky k lidské spotřebě zaznamenáno buď v jednotném celoživotním identifikačním dokladu, nebo v počítačové databázi;

ii)

v případě vydání duplikátu jednotného celoživotního identifikačního dokladu v souladu s článkem 25 nebo náhradního jednotného celoživotního identifikačního dokladu v souladu s článkem 26;

iii)

v případě koňovitých, kteří vstoupili do Unie ze třetí země nebo území, jež nejsou pro koňovité uvedeny na seznamu v příloze rozhodnutí Komise 2011/163/EU, nebo u nichž potvrzení o zdravotní nezávadnosti v bodě II.6 úředního osvědčení pro vstup koňovitých neurčených k porážce do Unie (VZOR „EQUI-X“) doprovázejícího daného koňovitého na hranice, které je stanoveno v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/403, nebylo osvědčeno z jiných důvodů.

2.   Porážka koňovitého určeného k produkci potravin se odloží o nejméně šest měsíců:

a)

na základě rozhodnutí odpovědného veterinárního lékaře před léčbou léčivým přípravkem obsahujícím látku zařazenou na seznam látek stanovený v nařízení Komise (ES) č. 1950/2006 a zdokumentovaným v oddíle II části III vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1 tohoto nařízení;

b)

odchylně od odst. 1 písm. b) bodu ii) a na základě rozhodnutí příslušného orgánu, které je zdokumentováno v oddíle II části V vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1 tohoto nařízení, v případě vydání duplikátu identifikačního dokladu během 30 dnů od data ohlášené a prokázané ztráty jednotného celoživotního identifikačního dokladu, pokud provozovatel může uspokojivě prokázat, že status koňovitého jakožto zvířete určeného na porážku k lidské spotřebě nebyl ohrožen žádnou léčbou.

Článek 39

Povinnost odpovědného veterinárního lékaře v souvislosti s doložením statusu koňovitého jakožto zvířete určeného na porážku k lidské spotřebě nebo zvířete z takové porážky vyloučeného v jednotném celoživotním identifikačním dokladu

1.   Před jakoukoli léčbou veterinárním léčivým přípravkem, který je registrován v souladu s čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) 2019/6, nebo léčivým přípravkem, který byl použit v souladu s čl. 112 odst. 4 uvedeného nařízení nebo který obsahuje látku zařazenou na seznam látek stanovený v souladu s čl. 115 odst. 5 uvedeného nařízení, ověří odpovědný veterinární lékař status koňovitého jakožto zvířete určeného na porážku k lidské spotřebě nebo zvířete z takové porážky vyloučeného, který je doložen v jednotném celoživotním identifikačním dokladu a, je-li k dispozici přístup, i v počítačové databázi.

2.   Pokud určitá indikace u koňovitého určeného na porážku k lidské spotřebě vyžaduje podání léčivého přípravku v souladu s čl. 112 odst. 4 nařízení (EU) 2019/6 a provozovatel jménem majitele s touto léčbou souhlasil, zajistí odpovědný veterinární lékař, aby byl dotčený koňovitý před danou léčbou neodvolatelně prohlášen za zvíře neurčené na porážku k lidské spotřebě tím, že vyplní a podepíše oddíl II část II vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1 tohoto nařízení.

3.   Pokud určitá indikace u koňovitého určeného na porážku k lidské spotřebě vyžaduje podání léčivého přípravku obsahujícího látku uvedenou na seznamu stanoveném v nařízení Komise (ES) č. 1950/2006 a provozovatel jménem majitele s touto léčbou souhlasil, zapíše odpovědný veterinární lékař požadované údaje o léčivém přípravku obsahujícím tyto látky do oddílu II části III vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1 tohoto nařízení.

Odpovědný veterinární lékař zapíše datum, kdy byl uvedený léčivý přípravek podle předpisu podán naposledy, a informuje provozovatele o datu, kdy uplyne šestiměsíční ochranná lhůta.

Článek 40

Povinnosti veterinárních lékařů v souvislosti s doložením statusu koňovitého jakožto zvířete určeného na porážku k lidské spotřebě nebo zvířete z takové porážky vyloučeného v dočasných dokladech

1.   Pokud určitá indikace u koňovitého identifikovaného dočasným identifikačním dokladem vyžaduje léčbu veterinárním léčivým přípravkem, který je registrován v souladu s čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) 2019/6, nebo léčivým přípravkem, který byl použit v souladu s čl. 112 odst. 4 uvedeného nařízení nebo který obsahuje látku zařazenou na seznam látek stanovený v nařízení Komise (ES) č. 1950/2006, odpovědný veterinární lékař před podáním daného léčivého přípravku:

a)

ověří identifikaci koňovitého na základě informací uvedených v dočasném identifikačním dokladu;

b)

je-li udělen přístup do počítačové databáze, zkontroluje status koňovitého jakožto zvířete určeného na porážku k lidské spotřebě nebo zvířete z takové porážky vyloučeného v dočasném identifikačním dokladu a v počítačové databázi;

c)

v případě, že koňovitý ještě není vyloučen z porážky k lidské spotřebě, zapíše požadované informace do dočasného identifikačního dokladu ve formě uvedené v čl. 24 odst. 2, aby buď:

i)

daného koňovitého před podáním léčivého přípravku použitého v souladu s čl. 112 odst. 4 nařízení (EU) 2019/6 trvale vyloučil z porážky k lidské spotřebě, nebo

ii)

zaznamenal před podáním léčivého přípravku obsahujícího látku zařazenou na seznam látek stanovený v nařízení Komise (ES) č. 1950/2006 datum, kdy byly léčivé přípravky a základní látky obsažené v léčivém přípravku podány naposledy.

2.   Po dokončení opatření stanovených v odstavci 1 tohoto článku odpovědný veterinární lékař:

a)

poskytne změněný dočasný doklad provozovateli odpovědnému za koňovitého;

b)

neprodleně a nejpozději do sedmi dnů od data jeho vyplnění předloží kopii změněného dočasného identifikačního dokladu příslušnému orgánu, jemuž byl odevzdán jednotný celoživotní identifikační doklad v souladu s čl. 61 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, aby uvedený příslušný orgán mohl jednotný celoživotní identifikační doklad upravit a zaznamenat informace uvedené v odst. 1 písm. c) bodě i) nebo ii) tohoto článku do počítačové databáze.

3.   Ustanovení odst. 2 písm. b) tohoto článku se nepoužije, pokud byl odpovědnému veterinárnímu lékaři udělen přímý přístup do počítačové databáze za účelem zapsání informací týkajících se vyloučení koňovitého ze statusu zvířete určeného na porážku k lidské spotřebě nebo skutečnosti, že dané zvíře nesmí být poraženo během šesti měsíců od data podání léčivého přípravku.

Článek 41

Povinnosti provozovatelů odpovědných za koňovité v souvislosti s doložením statusu koňovitého jakožto zvířete určeného na porážku k lidské spotřebě nebo zvířete z takové porážky vyloučeného

1.   Po dokončení opatření stanovených v čl. 39 odst. 2 předloží provozovatel odpovědný za koňovitého jednotný celoživotní identifikační doklad příslušnému orgánu nebo případně pověřenému subjektu nebo poskytne informace online, pokud byl takový přístup do počítačové databáze zřízen, a to nejpozději do sedmi dnů od data podpisu v oddíle II části II vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1.

2.   Členské státy mohou přijmout opatření, aby zajistily, že odchylně od požadavků na provozovatele stanovených v čl. 29 odst. 2 odpovědný veterinární lékař:

a)

buď vyrozumí příslušný orgán nebo případně pověřený subjekt o opatřeních provedených v souladu s čl. 39 odst. 2 a čl. 40 odst. 1 písm. c) a poskytne informace nezbytné k aktualizaci počítačové databáze do sedmi dnů od data podpisu v oddíle II části II vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1, nebo

b)

zapíše informace o opatřeních provedených v souladu s čl. 39 odst. 2 a čl. 40 odst. 1 písm. c) přímo do počítačové databáze, je-li udělen přístup v souladu s čl. 7 odst. 5.

Článek 42

Identifikace koňovitých ad hoc v případě zdravotní indikace

1.   Pokud určitá indikace u koňovitého, který není identifikován v souladu s články 58, 67 nebo 68 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, vyžaduje léčbu léčivým přípravkem, který byl použit v souladu s čl. 112 odst. 4 nařízení (EU) 2019/6 nebo obsahuje látku zařazenou na seznam stanovený v nařízení Komise (ES) č. 1950/2006, považuje se koňovitý za identifikovaného pro účely čl. 112 odst. 4 nebo čl. 115 odst. 5 nařízení (EU) 2019/6, pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavcích 2 až 5 tohoto článku.

2.   Odpovědný veterinární lékař před použitím léčivého přípravku uvedeného v odstavci 1 nebo bezprostředně po jeho použití v život ohrožující situaci:

a)

identifikuje daného koňovitého na místě implantováním injekčně zaváděného odpovídače nebo aplikací jiné fyzické identifikační značky chovaných suchozemských zvířat, jak je uvedena v příloze III písm. a), b), c) nebo f) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, a vyplní identifikační formulář údaji stanovenými v oddíle I částech A a B vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1 tohoto nařízení;

b)

trvale vyloučí daného koňovitého z porážky k lidské spotřebě vložením příslušného zápisu do identifikačního formuláře.

3.   Odchylně od odst. 2 písm. b) tohoto článku se vyloučení koňovitého z porážky k lidské spotřebě nevyžaduje za těchto podmínek:

a)

léčivý přípravek obsahující základní látku zařazenou na seznam látek stanovený v nařízení Komise (ES) č. 1950/2006 je podán neidentifikovanému koňovitému mladšímu dvanácti měsíců;

b)

datum posledního podání léčivého přípravku obsahujícího základní látku zařazenou na seznam látek stanovený v nařízení Komise (ES) č. 1950/2006 je zaznamenáno v identifikačním formuláři koňovitého.

4.   Po dokončení opatření stanovených v odstavci 2 tohoto článku a aplikaci dané léčby vydá odpovědný veterinární lékař vyplněný a podepsaný identifikační formulář a doručí jej provozovateli odpovědnému za koňovitého.

5.   Po předložení identifikačního formuláře uvedeného v odstavci 4 a do sedmi dnů od data jeho vyplnění požádá provozovatel odpovědný za koňovitého příslušný orgán nebo případně pověřený subjekt, aby

a)

vydal buď

i)

jednotný celoživotní identifikační doklad v souladu s čl. 17 odst. 3 v případě, že neidentifikovaný koňovitý je mladší dvanácti měsíců, nebo

ii)

duplikát identifikačního dokladu nebo náhradní identifikační doklad v souladu s články 25 nebo 26 a

b)

zaznamenal do počítačové databáze vyloučení z porážky k lidské spotřebě nebo zákaz porážky na dobu nejméně šesti měsíců v závislosti na dané léčbě.

6.   Odchylně od odstavce 5 mohou členské státy přijmout opatření, aby zajistily, že do sedmi dnů od data podpisu identifikačního formuláře uvedeného v odstavci 4 odpovědný veterinární lékař

a)

buď poskytne identifikační formulář příslušnému orgánu či případně pověřenému subjektu, nebo

b)

zapíše dané informace přímo do počítačové databáze, je-li udělen přístup v souladu s čl. 7 odst. 5.

Článek 43

Přemísťování a přeprava jatečných koňovitých

1.   Jatečné koňovité doprovází při jejich přemístění nebo přepravě na jatka:

a)

jednotný celoživotní identifikační doklad nebo

b)

duplikát identifikačního dokladu vydaný v souladu s čl. 38 odst. 2 písm. b).

2.   Odchylně od odstavce 1 může příslušný orgán povolit, aby byli jateční koňovití, pro něž nebyl vydán žádný identifikační doklad, přepraveni přímo ze zařízení narození na jatka v rámci téhož členského státu, pokud:

a)

jsou jateční koňovití mladší dvanácti měsíců;

b)

existuje nepřerušená vysledovatelnost ze zařízení narození na jatka;

c)

jsou jateční koňovití před přepravou na jatka individuálně označeni jednou z identifikačních značek uvedených v příloze III písm. a), b), c), e) nebo f) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035;

d)

informace o potravinovém řetězci požadované v souladu s přílohou II oddílem III nařízení (ES) č. 853/2004 zahrnují odkaz na individuální označení uvedené v písmenu c) tohoto odstavce.

Článek 44

Používání záznamů o léčení v jednotných celoživotních identifikačních dokladech v souladu s článkem 4 směrnice 96/22/ES

Oddíl II část IV vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1 tohoto nařízení se použije k zápisu informací o použití veterinárního léčivého přípravku obsahujícího allyltrenbolon nebo beta-sympatomimetika v souladu s článkem 4 směrnice 96/22/ES v případě uvedeném v čl. 7 odst. 1 druhém pododstavci uvedené směrnice.

ČÁST 4

ZOOTECHNICKÁ OSVĚDČENÍ PRO ČISTOKREVNÉ PLEMENNÉ KOŇOVITÉ

Článek 45

Pravidla pro zootechnické osvědčení jako nedílnou součást jednotného celoživotního identifikačního dokladu pro čistokrevné plemenné koňovité

1.   Informace požadované pro vyplnění částí I a II zootechnického osvědčení obsaženého v oddíle V vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1 tohoto nařízení poskytne plemenářský spolek nebo plemenářský subjekt, který založil plemennou knihu, v níž je daný čistokrevný plemenný koňovitý zapsán nebo do níž je způsobilý k zápisu.

2.   Části I a II zootechnického osvědčení, jak je stanoveno v příloze nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1940, musí být obsaženy v jednotném celoživotním identifikačním dokladu nebo v duplikátu identifikačního dokladu pro čistokrevné plemenné koňovité a musí splňovat tyto podmínky:

a)

část I zootechnického osvědčení stanoveného v příloze nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1940 tvoří oddíl V vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1 tohoto nařízení;

b)

část II zootechnického osvědčení stanoveného v příloze nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1940 buď:

i)

tvoří část oddílu uvedeného v písmenu a) a v takovém případě musí být pro aktualizace informací poskytnuta více než jedna stránka zobrazující uvedenou část II, nebo

ii)

pokud to povolí zootechnický orgán v souladu s čl. 32 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1012, je připojena k jednotnému celoživotnímu identifikačnímu dokladu a v takovém případě musí být propojena s částí I uvedenou v písmenu a) tohoto odstavce zápisem jedinečného kódu přiděleného zvířeti v souladu s článkem 6 tohoto nařízení nebo jedinečného životního čísla přiděleného zvířeti před datem použitelnosti tohoto nařízení.

3.   Jednotný celoživotní identifikační doklad vydaný v rozšířeném formátu si zachová svou platnost, pokud obsahuje další stranu, která obsahuje název vydávajícího plemenářského spolku, plemeno a doplňkový oddíl, jakož i číslo plemenné knihy a další příslušné informace o koňovitém zaznamenané v doplňkovém oddíle plemenné knihy založené nebo vedené vydávajícím plemenářským spolkem, který provádí svůj šlechtitelský program schválený v souladu s článkem 8 nebo 12 nařízení (EU) 2016/1012.

Uvedená další strana musí být ve formátu, který nelze zaměnit s oddílem V vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1 tohoto nařízení a nesmí narušit pořadí oddílů v něm obsažených.

ČÁST 5

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 46

Přechodná ustanovení v souvislosti se zrušením prováděcího nařízení (EU) 2015/262

1.   V souladu s čl. 86 písm. a) a c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035:

a)

lhůty pro identifikaci koňovitých narozených v Unii stanovené v čl. 12 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/262 zůstávají použitelné do 20. dubna 2021;

b)

pravidla týkající se formátu a obsahu identifikačních dokladů vydaných pro koňovité narozené v Unii, která jsou stanovena v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/262, zůstávají použitelná do 27. ledna 2022.

2.   Na žádost provozovatele doplní příslušný orgán nebo případně pověřený subjekt do jednotného celoživotního identifikačního dokladu vydaného před datem použitelnosti tohoto nařízení oddíl III vzorového identifikačního dokladu pro koňovité stanoveného v příloze II části 1 tohoto nařízení, pokud jsou splněny podmínky pro vydání validační známky nebo licence v souladu s čl. 92 odst. 2 písm. a) nebo b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688.

Článek 47

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 7. července 2021.

Příloha II se však použije ode dne 28. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. června 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 171, 29.6.2016, s. 66.

(3)  Úř. věst. L 4, 7.1.2019, s. 43.

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 ze dne 28. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec (Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 115).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 140).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/577 ze dne 29. ledna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6, pokud jde o obsah a formát informací nezbytných pro použití čl. 112 odst. 4 a čl. 115 odst. 5, jež mají být obsaženy v jednotném celoživotním identifikačním dokladu uvedeném v čl. 8 odst. 4 uvedeného nařízení (Úř. věst. L 123, 9.4.2021, s. 3).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).

(8)  Směrnice Rady 90/427/EHS ze dne 26. června 1990 o zootechnických a genealogických podmínkách pro obchod s koňovitými uvnitř Společenství (Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 55).

(9)  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11855-Laying-down-rules-on-equine-passports

(10)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1715 ze dne 30. září 2019, kterým se stanoví pravidla pro fungování systému pro správu informací o úředních kontrolách a jeho systémových složek („nařízení o IMSOC“) (Úř. věst. L 261, 14.10.2019, s. 37).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).

(12)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(14)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/627 ze dne 15. března 2019, kterým se stanoví jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2074/2005, pokud jde o úřední kontroly (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 51).

(15)  http://www.ueln.net

(16)  Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE). Facilitation of International Competition Horse Movement. OIE – IHSC partnership for safe international movements of competition horses,

https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/international-competition-horse-movement/

(17)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/ (vydání 2019).

(18)  Směrnice Rady 90/428/EHS ze dne 26. června 1990 o obchodu s koňovitými určenými pro soutěže a o podmínkách jejich účasti v soutěžích (Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 60).

(19)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 ze dne 3. prosince 2018 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 21).

(20)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11).

(21)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(22)  Nařízení Komise (ES) č. 1950/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterým se v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků stanoví seznam základních látek k léčbě koňovitých a látek přinášejících vyšší klinický prospěch (Úř. věst. L 367, 22.12.2006, s. 33).

(23)  Směrnice Rady 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat a o zrušení směrnic 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS (Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 3).

(24)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(25)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(26)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).

(27)  Rozhodnutí Komise 2011/163/EU ze dne 16. března 2011 o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (Úř. věst. L 70, 17.3.2011, s. 40).

(28)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/403 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a jejich přemísťování mezi členskými státy a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/470/EU (Úř. věst. L 113, 31.3.2021, s. 1).

(29)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1940 ze dne 13. července 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o obsah a formu zootechnických osvědčení vydávaných pro čistokrevné plemenné koňovité obsažených v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro koňovité (Úř. věst. L 275, 25.10.2017, s. 1).

(30)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1).

(31)  Směrnice Rady 90/426/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 42).

(32)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody identifikace koňovitých (nařízení o průkazu koňovitých) (Úř. věst. L 59, 3.3.2015, s. 1).


PŘÍLOHA I

ČÁST 1

Technické specifikace elektronických identifikačních značek pro koňovité

1.

Pokud se koňovitým aplikuje elektronická identifikační značka uvedená v příloze III písm. c), e) a f) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 (dále jen „elektronická identifikační značka“), musí uvedená značka zobrazovat:

a)

trojciferný kód země slučitelný s normou ISO 3166;

b)

číselný individuální kód zvířete sestávající z 12 číslic.

2.

Elektronické identifikační značky musí být:

a)

pasivní odpovídače pouze pro čtení používající technologii HDX nebo FDX-B, splňující normy ISO 11784 a 11785;

b)

čitelné pomocí čtecích zařízení splňujících normu ISO 11785, schopných číst odpovídače používající technologii HDX a FDX-B.

3.

Elektronické identifikační značky musí být čitelné v této minimální čtecí vzdálenosti:

a)

12 centimetrů u ušních známek při čtení pomocí přenosného čtecího zařízení;

b)

15 centimetrů u injekčně zaváděných odpovídačů při čtení pomocí přenosného čtecího zařízení.

4.

Elektronické identifikační značky musí být podrobeny zkouškám s příznivými výsledky, pokud jde o:

a)

shodu s normami ISO 11784 a ISO 11785 v souladu s metodou uvedenou v bodě 7 normy ISO 24631-1;

b)

dosažení minimální výkonnosti při čtecích vzdálenostech uvedených v bodě 3 této části v souladu s postupy uvedenými v bodě 7 normy ISO 24631-3.

ČÁST 2

Technické specifikace identifikačních značek pro koňovité

1.

Identifikační značky uvedené v příloze III písm. a), b), c) a f) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 pro koňovité musí být:

a)

na jedno použití;

b)

z odolného materiálu;

c)

nepadělatelné;

d)

snadno čitelné po celou délku života koňovitých;

e)

navrženy tak, aby mohly být na koňovitých trvale bezpečně připevněny, aniž by jim způsobovaly újmu;

f)

snadno odstranitelné z potravního řetězce.

2.

Identifikační značky uvedené v bodě 1 musí nesmazatelně uvádět tyto nápisy:

a)

trojciferný kód země slučitelný s normou ISO 3166;

b)

číselný individuální kód zvířete sestávající nejméně z 12 číslic.

3.

Identifikační značky uvedené v bodě 1 mohou uvádět další informace, pokud to povolí příslušný orgán a pokud nápisy uvedené v bodě 2 zůstanou viditelné a čitelné.

PŘÍLOHA II

ČÁST 1

Obsah jednotného celoživotního identifikačního dokladu

DOCUMENT D’IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS

Ces instructions sont rédigées en vue d’assister l’utilisateur et n’entravent pas l’application des règles établies par le règlement d’exécution (UE) 2021/963.

I.

Le document d’identification doit comporter toutes les instructions nécessaires à son utilisation ainsi que les coordonnées de l’autorité compétente ou de l’organisme délégué en français, en anglais et dans une des langues officielles de l’État membre ou du pays tiers dans lequel l’autorité compétente ou l’organisme délégué a son siège.

II.

Le document d’identification doit contenir les renseignements suivants:

1.   Section I - Identification

L’équidé doit être identifié par l’autorité compétente ou par l’organisme délégué ou la personne physique visés à l’article 22, paragraphe 3, du règlement d’application (UE) n° 2021/963. Le numéro unique d’identification valable à vie doit permettre d’identifier clairement l’équidé ainsi que la base de données établie par l’autorité compétente ou l’organisme délégué qui a délivré le document d’identification et doit être compatible avec le numéro universel d’identification des équidés (UELN).

Dans la description à la partie A de la section I, notamment au point 3, l’utilisation d’abréviations doit être évitée autant que possible. Au point 5 de la partie A de la section I, un champ doit être prévu pour insérer au moins quinze chiffres du code transmis par le transpondeur.

A la partie B de la section I le signalement graphique doit être renseigné en utilisant un stylo à bille à encre rouge pour les marques et un stylo à bille à encre noire pour les épis, ou en conséquence si complété par voie électronique, en tenant compte des lignes directrices fournies par la Fédération Équestre Internationale (FEI) ou par Weatherbys.

La partie C de la section I doit être utilisée pour enregistrer toute rectification aux détails d’identification.

2.   Section II – Administration de médicaments

Les parties I et II ou la partie III de cette section doivent être dûment complétées suivant les instructions établies dans cette section.

3.   Section III – Marque de validation/Licence

Nécessaire pour les mouvements conformément à l’article 92, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/688.

4.   Section IV – Propriétaire

Le nom du propriétaire ou de son agent ou représentant doit être mentionné si l’autorité compétente, l’organisme délégué ou l’organisation qui gère les chevaux enregistrés en vue des compétitions ou courses le requiert.

5.   Section V – Certificat zootechnique

Si l’équidé est inscrit ou enregistré et admissible à l’entrée dans un livre généalogique tenu par une organisme de sélection, le document d’identification doit indiquer le pedigree ainsi que la classe du livre généalogique dans laquelle l’équidé est inscrit conformément aux règles du organisme de sélection qui délivre le certificat zootechnique.

6.   Section VI – Enregistrement des contrôles d’identité

À chaque fois que les lois et règlements l’exigent, l’identité de l’équidé doit faire l’objet d’une vérification enregistrée par l’autorité compétente, au nom de l’organisme délégué ou de l’organisation qui gère les chevaux enregistrés en vue des compétitions ou courses.

7.   Sections VII et VIII – Enregistrement des vaccinations

Toutes les vaccinations doivent être enregistrées à la section VI (grippe équine seulement) et à la section VII (toutes les autres vaccinations). Ces informations peuvent être fournies par l’apposition d’un autocollant.

8.   Section IX – Examen de laboratoire

Les résultats de tous les examens pratiqués pour déceler une maladie transmissible peuvent être consignés.

9.   Section X – Châtaignes (en option)

Cette section est nécessaire au respect du modèle de document d’identification de la Fédération Equestre Internationale (FEI).

III.

Sauf s’il est détruit sous surveillance officielle à l’abattoir, le document d’identification doit être retourné à l’autorité compétente ou à l’organisme délégué après que l’animal est mort, a dû être détruit, a été perdue ou volée ou a été abattu à des fins de contrôle de la maladie.

IDENTIFICATION DOCUMENT FOR EQUIDAE

These instructions are drawn up to assist the user and do not impede on the rules laid down in Implementing Regulation (EU) 2021/963.

I.

The identification document must contain all the instructions needed for its use and the details of the competent authority, or as appropriate the delegated body, in French, English and one of the official languages of the Member State or third country where the competent authority or delegated body has its headquarters.

II.

The identification document must contain the following information:

1.   Section I – Identification

The equine animal shall be identified by the competent authority or by the delegated body or natural person as referred to in Article 22(3) of Implementing Regulation (EU) 2021/963. The unique code shall clearly identify the equine animal and the database established by the competent autority or delegated body which issued the identification document and shall be compatible with the universal equine life number (UELN).

In the description in Part A of Section I, in particular in point 3 thereof, abbreviations must be avoided, where possible. In point 5 of Part A of Section I, the space must be provided for at least 15 digits of the transponder code.

In Part B of Section I the outline diagram shall be completed using red ball point ink for marks and black ball point ink for whorls, or accordingly if completed electronically, taking into account the guidelines provided for by the International Federation for Equestrian Sports (FEI) or the Weatherbys.

Part C of Section I must be used to record modifications to identification details.

2.   Section II – Administration of medicinal products

Parts I and II or Part III of this Section must be duly completed in accordance with the instructions set out in this Section.

3.   Section III – Validation mark/Licence

Required for movements in accordance with Article 92(2) of Delegated Regulation (EU) 2020/688.

4.   Section IV – Owner

The name of the owner or its agent or representative must be stated where required by the competent autority, delegated body or the organisation which manages registered horses for competitions or races.

5.   Section V – Zootechnical certificate

If the equine animal is entered or registered and eligible for entry in a breeding book maintained by a breed society, the identification document shall contain the pedigree and the breeding book class in which the equine animal is entered in accordance with the rules of the breed society issuing the zootechnical certificate.

6.   Section VI – Recording of identity checks

Whenever laws and regulations so require, checks conducted on the identity of the equine animal must be recorded by the competent authority, the delegated body or by the organisation which manages registered horses for competitions or races.

7.   Sections VII and VIII – Vaccination record

All vaccinations must be recorded in Section VII (equine influenza only) and in Section VIII (all other vaccinations). The information may take the form of a sticker.

8.   Section IX – Laboratory health tests

The results of all tests carried out to detect transmissible diseases may be recorded.

9.   Section X – Chestnuts (optional)

This section shall be required for compliance with the model of the identification document of the International Federation for Equestrian Sports (FEI).

III.

Except where it is destroyed under the offical supervision at the slaughterhouse, the identification document must be returned to the competent authority or delegated body after the animal has died, had to be destroyed, was lost or stolen or was slaughtered for disease control purposes.

IDENTIFIKAČNÍ DOKLAD KOŇOVITÝCH

Tyto pokyny byly vypracovány s cílem pomoci uživatelům a nejsou jimi dotčena pravidla stanovená v prováděcím nařízení (EU) 2021/963.

I.

Identifikační doklad musí obsahovat všechny pokyny nezbytné k jeho použití a rovněž údaje o příslušném orgánu nebo případně pověřeném subjektu ve francouzštině, angličtině a jednom z úředních jazyků členského státu nebo třetí země, kde má příslušný orgán nebo pověřený subjekt své sídlo.

II.

Identifikační doklad musí obsahovat tyto informace:

1.

Oddíl I – Identifikace

Koňovitý musí být identifikován příslušným orgánem nebo pověřeným subjektem či fyzickou osobou podle čl. 22 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2021/963. K jednoznačné identifikaci koňovitého a databáze zřízené příslušným orgánem nebo pověřeným subjektem, který vydal identifikační doklad, slouží jedinečný kód, který musí být kompatibilní s univerzálním životním číslem koňovitého (UELN).

V popisu v oddíle I části A, zejména v bodě 3 uvedené části, je třeba se vyhnout zkratkám všude, kde je to možné. V oddíle I části A bodě 5 musí být vyhrazen prostor pro nejméně 15 číslic kódu odpovídače.

V oddíle I části B se do schématu zakreslí odznaky pomocí kuličkového pera s červeným inkoustem a chlupové víry pomocí kuličkového pera s černým inkoustem nebo odpovídajícím způsobem v případě elektronického vyplňování, přičemž se zohlední pokyny Mezinárodní jezdecké federace (FEI) nebo společnosti Weatherbys.

Část C oddílu I je vyhrazena pro záznamy o změnách identifikačních údajů.

2.

Oddíl II – Podávání léčivých přípravků

Části I a II nebo část III tohoto oddílu musí být řádně vyplněny v souladu s pokyny uvedenými v tomto oddíle.

3.

Oddíl III – Validační známka/licence

Požaduje se pro přemísťování v souladu s čl. 92 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688.

4.

Oddíl IV – Majitel

Pokud to vyžaduje příslušný orgán, pověřený subjekt nebo organizace, která je odpovědná za evidované soutěžní nebo dostihové koně, musí být uvedeno jméno majitele nebo jeho zmocněnce či zástupce.

5.

Oddíl V – Zootechnické osvědčení

Pokud je koňovitý zapsán nebo zaevidován a je způsobilý k zápisu do plemenné knihy vedené plemenářským spolkem, identifikační doklad musí obsahovat jeho původ a třídu plemenné knihy, do níž je daný koňovitý zapsán v souladu s pravidly plemenářského spolku vydávajícího zootechnické osvědčení.

6.

Oddíl VI – Záznamy o kontrolách totožnosti

Pokud to vyžadují právní a správní předpisy, kontroly totožnosti provedené u koňovitého musí zaznamenat příslušný orgán, pověřený subjekt nebo organizace, která je odpovědná za evidované soutěžní nebo dostihové koně.

7.

Oddíly VII a VIII – Záznamy o očkování

Veškerá očkování musí být zaznamenána v oddíle VII (pouze influenza koní) a v oddíle VIII (všechna ostatní očkování). Informace mohou být uvedeny ve formě samolepicího štítku.

8.

Oddíl IX – Laboratorní vyšetření

Mohou být zaznamenány výsledky veškerých vyšetření provedených s cílem odhalit nákazy.

9.

Oddíl X – Kaštánky (nepovinné)

Tento oddíl se vyžaduje v zájmu souladu se vzorem identifikačního dokladu Mezinárodní jezdecké federace (FEI).

III.

Identifikační doklad musí být vrácen příslušnému orgánu nebo pověřenému subjektu poté, co zvíře uhynulo, muselo být utraceno, bylo ztraceno, odcizeno nebo poraženo pro účely tlumení nákaz, s výjimkou případů, kdy je tento doklad zničen pod úředním dohledem na jatkách.

ODDÍL I

Partie A - Détails d’identification

Part A – Identification details

Část A – Identifikační údaje

(1)(a)

Espèce:

Species:

Druh:

(4)

Code Unique ou Numéro unique d’identification valable à vie (15 chiffres):

Unique Code or lifer number: (15 digits):

Jedinečný kód nebo životní číslo: (15 číslic):

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Code-barres (optionnel)

Bar-Code (optional)

Čárový kód (nepovinné)

(1)(b)

Sexe:

Sex:

Pohlaví:

(2)(a)

Date de naissance:

Date of birth:

Datum narození:

(2)(b)

Lieu et pays de naissance:

Place and country of birth:

Místo a země narození:

(5)

Code du transpondeur (si disponible)

Transponder code (where available)

Kód odpovídače (je-li k dispozici)

☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Système de lecture (si différent de ISO 11784)

Reading system (if not ISO 11784)

Čtecí systém (pokud nejde o ISO 11784)

Code-barres (optionnel)

Bar-Code (optional)

Čárový kód (nepovinné)

(2)(c)

Nom (optionnel):

Name (optional):

Jméno (nepovinné):

(3)

Signalement:

Description:

Popis:

(3)(a)

Robe:

Colour:

Barva:

(3)(b)

Tête:

Head:

Hlava:

(6)

Méthode alternative de vérification d’identité (si applicable)/Alternative method for identity verification (if applicable)/Alternativní metoda ověřování totožnosti (je-li použita)

(3)(c)

Ant. G:

Foreleg L:

Levá přední noha:

(3)(d)

Ant. D:

Foreleg R:

Pravá přední noha:

(7)

Information sur toute autre méthode appropriée donnant des garanties pour vérifier l’identité de l’animal (groupe sanguin/code ADN) (optionnel)/Information on any other appropriate method providing guarantees to verify the identity of the animal (blood group/DNA code) (optional)/Informace o jakékoli jiné vhodné metodě poskytující záruky pro ověření totožnosti zvířete (krevní skupina/kód DNA) (nepovinné)

(3)(e)

Post G:

Hind leg L:

Levá zadní noha:

(3)(f)

Post D:

Hind leg R:

Pravá zadní noha:

(8)

Date/Date/Datum:

(3)(g)

Corps:

Body:

Tělo:

(9)

Lieu/Place/Místo:

(3)(h)

Marques:

Markings:

Odznaky:

(10)

Signature de la personne qualifiée (nom en lettres capitales)/Signature of qualified person (name in capital letters)/Podpis kvalifikované osoby (jméno hůlkovým písmem)

Cachet de l’autorité compétente ou de l’organisme délégué/stamp of competent authority or delegated body/Razítko příslušného orgánu nebo pověřeného subjektu

Partie B – Signalement graphique

Part B – Outline Diagram

Část B – Schéma

Image 1

Signature de la personne qualifiée (nom en lettres capitales) et chachet de l’authorité compétente ou de l’organisme délégué

Signature of the qualified person (name in capital letters) and stamp of the competent authority or delegated body

/Podpis kvalifikované osoby (jméno hůlkovým písmem) a razítko příslušného orgánu nebo pověřeného subjektu

Poznámka pro příslušný orgán nebo pověřený subjekt [není určeno k otištění v identifikačním dokladu]: Jsou povoleny mírné odchylky od tohoto vzorového schématu za předpokladu, že se používaly před datem použitelnosti tohoto nařízení.

Partie C – Castration, vérification de la description, autres modifications

Part C – Castration, verification of the description, other modifications

Část C – Kastrace, ověření popisu, jiné změny

Castration/Castration/Kastrace

Identification/Identification/Identifikace

Date et lieu de la castration/Date and place of castration/Datum a místo kastrace

Vérification de la description/Verification of the description/Ověření popisu

Mentionner/Include/Včetně:

Signature de la personne qualifiée (nom en lettres capitales)/Signature of qualified person (name in capital letters)/Podpis kvalifikované osoby (jméno hůlkovým písmem)

Cachet de l’autorité compétente ou l’organisme délégué/Stamp of competent authority or delegated body/Razítko příslušného orgánu nebo pověřeného subjektu

Date et lieu/Date and place/Datum a místo

1.

Rectifications/Amendments/změn

2.

Adjonctions/Additions/doplnění

Signature et cachet du vétérinaire/Signature and stamp of veterinarian/Podpis a razítko veterinárního lékaře

3.

Enregistrement d’un document d’identification dans la base de données d’un autorité compétente ou d’un organisme délégué autre que celui qui a délivré le document original/Registration of an identification document in the database of a competent authority or delegated body other than that which issued the original document/Registrace identifikačního dokladu v databázi jiného příslušného orgánu nebo pověřeného subjektu než toho, který vydal původní doklad

Poznámka pro příslušný orgán nebo pověřený subjekt [není určeno k otištění v identifikačním dokladu]: Jsou povoleny mírné odchylky od tohoto vzoru za předpokladu, že se používaly před datem použitelnosti tohoto nařízení. Část C oddílu I lze vyplnit ručně.

Code Unique/Unique Code/Jedinečný kód:

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ODDÍL II

Administration de médicaments

Administration of medicinal products

Podávání léčivých přípravků

Partie/Part/Část I

Date et lieu de délivrance de la présente section1/Date and place of issue of this Section1/Datum a místo vydání tohoto oddílu1: …

Autorité compétente ou organisme délégué de la présente section du document d’identification1/Competent authority or delegated body for this Section of the identification document1/Příslušný orgán nebo pověřený subjekt pro tento oddíl identifikačního dokladu: …

Partie/Part/Část II

Remarque/

Note/

Poznámka

L’équidé n’est pas destiné à l’abattage pour la consommation humaine, et par conséquent, l’équidé peut recevoir des médicaments vétérinaires autorisés conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6 ou des médicaments administrés conformément à l’article 112, paragraphe 4, du ledit règlement./The equine animal is not intended for slaughter for human consumption, and may therefore undergo the administration of veterinary medicinal products authorised in accordance with Article 8(4) of Regulation (EU) 2019/6 or medicinal products administered in accordance with Article 112(4) of that Regulation./Koňovitý není určen na porážku k lidské spotřebě, a proto mu lze podávat veterinární léčivé přípravky registrované v souladu s čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) 2019/6 nebo léčivé přípravky podávané v souladu s čl. 112 odst. 4 uvedeného nařízení.


Déclaration/

Declaration/

Prohlášení

L’animal équine décrit dans le présent document d’identification n’est pas destiné à l’abattage pour la consommation humaine./The equine animal described in this identification document is not intended for slaughter for human consumption/Koňovitý popsaný v tomto identifikačním dokladu není určen na porážku k lidské spotřebě.

Date et lieu/Date and place/Datum a místo:

Vétérinaire responsable procédant conformément à l’article 112, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/6/Veterinarian responsible acting in accordance with Article 112(4) of Regulation (EU) 2019/62/Odpovědný veterinární lékař jednající v souladu s čl. 112 odst. 4 nařízení (EU) 2019/62:

Vétérinaire responsable/Veterinarian responsible/Odpovědný veterinární lékař

Nom/Name/Jméno:5

Adresse/Address/Adresa:5

Code postal/Postal code/PSČ:5….

Lieu/Place/Místo:5

Téléphone/Telephone/Telefon:6

Signature/Signature/Podpis

Autorité compétente2 ou organisme délégué2/Competent authority2 or delegated body2/Příslušný orgán2 nebo pověřený subjekt2

Nom (en lettres capitales) et signature de la personne responsable2/Name (in capital letters) and signature of the person responsible2/Jméno (hůlkovým písmem) a podpis odpovědné osoby2

Partie/Part/Část III

Remarque/Note/Poznámka:

L’équidé est destiné à l’abattage pour la consommation humaine./The equine animal is intended for slaughter for human consumption.

/Koňovitý je určen na porážku k lidské spotřebě.

Sans préjudice du règlement (CE) n° 470/2009 ni de la directive 96/22/CE, l’équidé peut faire l’objet d’un traitement médicamenteux conformément à l’article 115, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6 à condition que l’équidé ainsi traité ne soit abattu en vue de la consommation humaine qu’au terme d’un temps d’attente général de six mois suivant la date de la dernière administration de substances listées conformément à l’article 115, paragraphe 5, du ledit règlement./Without prejudice to Regulation (EC) No 470/2009 and Directive 96/22/EC, the equine animal may be subject to medicinal treatment in accordance with Article 115(1) of Regulation (EU) 2019/6 under the condition that the equine animal so treated may only be slaughtered for human consumption after the end of the general withdrawal period of six months following the date of last administration of the substances listed in accordance with Article 115(5) of that Regulation./Aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 470/2009 a směrnice 96/22/ES, může být koňovitý podroben léčbě v souladu s čl. 115 odst. 1 nařízení (EU) 2019/6 pod podmínkou, že takto léčený koňovitý smí být poražen k lidské spotřebě až po uplynutí všeobecné šestiměsíční ochranné lhůty od data posledního podání látek uvedených na seznamu v souladu s čl. 115 odst. 5 uvedeného nařízení.


ENREGISTREMENT DE LA MÉDICATION/MEDICATION RECORD/ZÁZNAMY O LÉČENÍ

Date et lieu de la dernière administration, telle que prescrite, conformément à l’article 115, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6(2)/Date and place of last administration, as prescribed, in accordance with Article 115(1) of Regulation (EU) 2019/6(2)/Datum a místo posledního podání, jak bylo předepsáno, v souladu s čl. 115 odst. 1 nařízení (EU) 2019/6(2)

Substance(s) essentielle(s) incorporée(s) dans le médicament administré conformément à l’article 115, du règlement (UE) 2019/6(2), comme mentionné dans la première colonne(2)(3)(4)/Essential substance(s) incorporated in the medicinal product administered in accordance with Article 115 of Regulation (EU) 2019/6 as mentioned in the first column(2)(3)(4)/Základní látka (látky) obsažená (obsažené) v léčivém přípravku podaném v souladu s článkem 115 nařízení (EU) 2019/6, jak je uvedeno v prvním sloupci(2)(3)(4)

Vétérinaire responsable administrant et/ou prescrivant l’administration d’un médicament/Veterinarian responsible administering and/or prescribing the administration of the medicinal product/Odpovědný veterinární lékař podávající léčivý přípravek a/nebo předepisující podání léčivého přípravku

 

 

Nom/Name/Jméno:5

Adresse/Address/Adresa:5

Code postal/Postal code/PSČ:5….

Lieu/Place/Místo:5

Téléphone/Telephone/Telefon:6

Signature/Signature/Podpis

 

 

Nom/Name/Jméno:5

Adresse/Address/Adresa:5

Code postal/Postal code/PSČ:5

Lieu/Place/Místo:5

Téléphone/Telephone/Telefon:6

Signature/Signature/Podpis

Partie/Part/Část IV(7)

Remarque/Note/Poznámka:

Les échanges des équidés enregistrés auxquels ont été administrés des médicaments vétérinaires contenant du trembolone allyle ou des substances beta-agonistes aux fins indiquées à l’article 4 de la Directive 96/22/CE peuvent s’effectuer avant la fin de la période d’attente, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la Directive 96/22/CE/Trade in registered equidae to which veterinary medicinal products containing allyl trenbolone or beta-agonists have been administered for the purposes referred to in Article 4 of Directive 96/22/EC, may take place before the end of the withdrawal period, in accordance with Article 7(1) of Directive 96/22/EC/Obchod s evidovanými koňovitými, kterým byly pro účely uvedené v článku 4 směrnice 96/22/ES podány veterinární léčivé přípravky obsahující allyltrenbolon nebo beta-sympatomimetika, je možný před uplynutím ochranné lhůty v souladu s čl. 7 odst. 1 směrnice 96/22/ES


Date de la dernière administration conformément à l’article 4 de la Directive 96/22/CE/Date of last administration in accordance with Article 4 of Directive 96/22/EC/Datum posledního podání v souladu s článkem 4 směrnice 96/22/ES

Substance(s) incorporée(s) dans le médicament vétérinaire administré conformément à l’article 4 Directive 96/22/CE/Substance(s) incorporated in the veterinary medicinal product administered in accordance with Article 4 of Directive 96/22/EC/Látka (látky) obsažená (obsažené) ve veterinárním léčivém přípravku podaném v souladu s článkem 4 směrnice 96/22/ES

Vétérinaire responsable administrant et/ou prescrivant l’administration d’un médicament vétérinaire/Veterinarian responsible administering and/or prescribing administration of veterinary medicinal product/Odpovědný veterinární lékař podávající veterinární léčivý přípravek a/nebo předepisující jeho podání

 

 

Nom/Name/Jméno:5

Adresse/Address/Adresa:5

Code postal/Postal code/PSČ:5

Lieu/Place/Místo:5

Téléphone/Telephone/Telefon:6

Signature/Signature/Podpis

Partie/Part/Část V(8)

Remarque/Note/Poznámka:

L’équidé est destiné à l’abattage pour la consommation humaine./The equine animal is intended for slaughter for human consumption. /Koňovitý je určen na porážku k lidské spotřebě.

L’abattage de l’équidé est pour des raisons administratives retardé d’au moins six mois conformément à l’article 38, paragraphe 2(b) du règlement d’exécution (UE) 2021/963/The slaughter of the equine animal is for administrative reasons delayed for at least six months in accordance with Article 38(2)(b) of Implementing Regulation (EU) 2021/963/Porážka koňovitého je z administrativních důvodů odložena o nejméně šest měsíců v souladu s čl. 38 odst. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2021/963.


Date de la suspension/Date of suspension/Datum pozastavení

Lieu/Place/Místo

Autorité compétente2 ou organisme délégué 2/Competent authority2 or delegated body2/Příslušný orgán2 nebo pověřený subjekt2

Nom (en lettres capitales) et signature de la personne responsable/Name (in capital letters) and signature of the person responsible/Jméno (hůlkovým písmem) a podpis odpovědné osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Information à ne fournir que si la présente section est délivrée à une autre date que la section I./Information only required if this Section is issued at a different date than Section I.

/Tyto informace se vyžadují pouze v případě, že je tento oddíl vydán k jinému datu než oddíl I.

2.

Biffer les mentions inutiles./Cross out what is not applicable./Nehodící se škrtněte.

3.

Il est indispensable de spécifier les substances en se fondant sur la liste de substances établie conformément à l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/6./Specification of substances against list of substances established in accordance with Article 115(5) of Regulation (EU) is compulsory./Specifikace látek na základě seznamu látek stanoveného v souladu s čl. 115 odst. 5 nařízení (EU) je povinná.

4.

Les informations relatives à d’autres médicaments vétérinaires administrés conformément au règlement (UE) 2019/6 sont facultatives./Information on other veterinary medicinal products administered in accordance with Regulation (EU) 2019/6 is optional./Informace o jiných veterinárních léčivých přípravcích podávaných v souladu s nařízením (EU) 2019/6 jsou nepovinné.

5.

Nom, adresse, code postal et lieu (en lettres capitales)./Name, address, postal code and place (in capital letters)./Jméno, adresa, PSČ a místo (hůlkovým písmem).

6.

Numéro de téléphone selon le modèle [+ code pays (code régional) numéro]./Telephone in format [+country code (regional code) number]./Telefonní číslo ve formátu [+kód země (regionální kód) číslo].

7.

La partie IV doit être complétée conformément à l’article 44 du règlement d’application (UE) 2021/963/Part IV to be completed in accordance with Article 44 of Implementing Regulation (EU) 2021/963/Část IV se vyplní v souladu s článkem 44 prováděcího nařízení (EU) 2021/963.

8.

L’impression de cette référence n’est obligatoire que pour les duplicata de document d’identification délivrés conformément à l’article 38, paragraphe (2)(b), du règlement (UE) 2021/963/The print of this reference is only mandatory for duplicate identification documents issued in accordance with Article 38(2)(b). of Regulation (EU) 2021/963/Tento odkaz je třeba vytisknout pouze u duplikátů identifikačních dokladů vydaných v souladu s čl. 38 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2021/963.

ODDÍL III

Marque de validation ou licence/Validation Mark or Licence/Validační známka nebo licence

Code Unique/Unique Code/Jedinečný kód:

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

 

 

Conformément à l’article 92, paragraphe (2), du règlement délégué (UE) 2021/688/In accordance with Article 92(2) of Delegated Regulation (EU) 2020/688/V souladu s čl. 92 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688

Marque de validation valable jusque à/Validation mark valid until/Validační známka platná do: ….

nebo

Licence valable jusque à/Licence valid until/Licence platná do: …

Autorité compétente ou organisme délégué/Competent authority or delegated body/Příslušný orgán nebo pověřený subjekt

Date/Date/Datum

Lieu/Place/Místo

Nom (en lettres capitales) et signature de la personne qualifiée/Name (in capital letters) and signature of qualified person

/Jméno (hůlkovým písmem) a podpis kvalifikované osoby

Cachet de l’autorité compétente ou de l’organisme délégué/Stamp of competent authority or delegated body/Razítko příslušného orgánu nebo pověřeného subjektu

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: (není určeno k otištění v identifikačním dokladu)

Mírné odchylky od tohoto vzoru jsou povoleny.

V případě jednotného celoživotního identifikačního dokladu vydaného před datem použitelnosti prováděcího nařízení (EU) 2021/963 se tento oddíl doplní beze změn pořadí a číslování stávajících oddílů v identifikačním dokladu.

Průkaz uznání od Mezinárodní jezdecké federace (FEI) spolu s validačním štítkem se považuje za rovnocenný zápisu v tomto oddíle.

ODDÍL IV

 

 

Jedinečný kód

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Coordonnées du propriétaire

Details of ownership

Údaje o vlastnictví

1.

Pour les compétitions sous compétence de la Fédération équestre internationale (FEI), la nationalité du cheval doit être celle de son propriétaire.

1.

For competition purposes under the auspices of the, International Federation for Equestrian Sports (FEI) the nationality of the horse shall be that of its owner.

1.

Pro účely soutěží pod záštitou Mezinárodní jezdecké federace (FEI) má kůň státní příslušnost svého majitele.

2.

En cas de changement de propriétaire, le document d’identification doit être immédiatement déposé auprès de 1’organisation, 1’association ou le service officiel 1’ayant délivré avec le nom et l’adresse du nouveau propriétaire afin de le lui transmettre après ré-enregistrement.

2.

On change of ownership the identification document must immediately be lodged with the issuing body, organisation, association or official service, giving the name and address of the new owner, for re-registration and forwarding to the new owner.

2.

Při změně majitele musí být identifikační doklad neprodleně předložen vydávajícímu subjektu, organizaci, sdružení nebo úřednímu útvaru s uvedením jména a adresy nového majitele za účelem opětovné registrace tohoto dokladu a jeho předání novému majiteli.

3.

S’il y a plus d’un propriétaire ou si le cheval appartient ä une société, le nom de la personne responsable du cheval doit être inscrit dans le document d’identification ainsi que sa nationalité. Si les propriétaires sont de nationalités différentes, ils doivent préciser la nationalité du cheval.

3.

If there is more than one owner or the horse is owned by a company, then the name of the individual responsible for the horse must be entered in the identification document together with his nationality. If the owners are of different nationalities, they have to determine the nationality of the horse.

3.

Pokud existuje více majitelů nebo pokud je kůň vlastněn společností, musí být v identifikačním dokladu zapsáno jméno a státní příslušnost osoby odpovědné za koně. Pokud jsou majitelé různých státních příslušností, musí stanovit přináležitost koně ke státu.

4.

Lorsque la FEI approuve la location d’un cheval par une Fédération équestre nationale, les détails de ces transactions doivent être enregistrés par la Fédération équestre nationale intéressée.

4.

When the FEI approves the leasing of a horse by a national equestrian federation, the details of these transactions must be recorded by the national equestrian federation concerned.

4.

Pokud FEI schválí pronájem koně národní jezdeckou federací, musí být informace o těchto transakcích zaznamenány dotčenou národní jezdeckou federací.


Date d’enregistrement par l’organisation, 1’association ou le service officiel

Date of registration by the organisation, association, or official service

/Datum registrace organizací, sdružením nebo úředním útvarem

Nom du propriétaire

Name of owner

/Jméno majitele

Adresse du propriétaire

Address of owner

/Adresa majitele

Nationalité du propriétaire

Nationality of owner

/Státní příslušnost majitele

Signature du propriétaire

Signature of owner

/Podpis majitele

Cachet de 1’organisation, association ou service officiel et signature

Organisation, association or official service stamp and signature/

Razítko organizace, sdružení nebo úředního útvaru a podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: (není určeno k otištění v identifikačním dokladu)

Kolonka pro jedinečný kód se nevyžaduje, pokud se jednotný identifikační doklad vydává jako rozšířený doklad zahrnující oddíly I až X jako nedělitelný celek.

ODDÍL V

Certificat zootechnique pour les échanges de reproducteurs de race pure de l’espèce équine (Equus caballus et Equus asinus), conformément à l’annexe V, partie 2, chapitre I, du règlement (UE) 2016/1012

Zootechnical certificate for trade in purebred breeding animals of the equine species (Equus caballus and Equus asinus), in accordance with Chapter I of Part 2 of Annex V to Regulation (EU) 2016/1012/

Zootechnické osvědčení pro obchod s čistokrevnými plemennými koňovitými (Equus caballus a Equus asinus) v souladu s přílohou V částí 2 kapitolou I nařízení (EU) 2016/1012

ČÁST I

1.

Název vydávajícího plemenářského spolku nebo příslušného orgánu

(uveďte kontaktní údaje a odkaz na internetové stránky, je-li k dispozici)

2.

Název plemenné knihy

3.

Název plemene

4.

Jméno a komerční jméno zvířete (1) a kód země narození (2)

5.1.

Individuální identifikační číslo (3)

5.2.

Jedinečné životní číslo (4)☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

6.

Číslo v plemenné knize (5)

7.

Identifikace zvířete (1)  (6)

7.1.

Kód odpovídače (1) ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Čtecí systém (pokud nejde o ISO 11784) (1)

Čárový kód (1)

7.2.

Alternativní metoda ověřování totožnosti (1)

☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

8.

Datum narození zvířete

(ve formátu dd/mm/rrrr)

9.

Země narození zvířete

10.

Jméno, adresa a e-mailová adresa (1) chovatele

11.

Původ (7)  (8)

11.1.

Otec

Číslo a oddíl v plemenné knize

11.1.1.

Otec otce

Číslo a oddíl v plemenné knize

11.1.1.1 (1)

Otec otcova otce

Číslo a oddíl v plemenné knize

 

 

 

 

11.1.1.2 (1)

Matka otcova otce

Číslo a oddíl v plemenné knize

 

 

 

 

11.1.2.

Matka otce

Číslo a oddíl v plemenné knize

11.1.2.1 (1)

Otec otcovy matky

Číslo a oddíl v plemenné knize

 

 

 

 

11.1.2.2 (1)

Matka otcovy matky

Číslo a oddíl v plemenné knize

 

 

 

 

11.2.

Matka

Číslo a oddíl v plemenné knize

11.2.1.

Otec matky

Číslo a oddíl v plemenné knize

11.2.1.1 (1)

Otec matčina otce

Číslo a oddíl v plemenné knize

 

 

 

 

11.2.1.2 (1)

Matka matčina otce

Číslo a oddíl v plemenné knize

 

 

 

 

11.2.2.

Matka matky

Číslo a oddíl v plemenné knize

11.2.2.1 (1)

Otec matčiny matky

Číslo a oddíl v plemenné knize

 

 

 

 

11.2.2.2 (1)

Matka matčiny matky

Číslo a oddíl v plemenné knize

 

 

 

 

12.1.

V

(uveďte místo vydání)

12.2

Dne

(uveďte datum vydání ve formátu dd/mm/rrrr)

 

12.3.

Jméno a funkce podepisující osoby

(hůlkovým písmem uveďte jméno a funkci osoby  (9) oprávněné vydávajícím plemenářským spolkem nebo příslušným orgánem podepsat tuto část zootechnického osvědčení)

12.4.

Podpis


ČÁST II

1.1.

Individuální identifikační číslo (10)

1.2.

Jedinečné životní číslo (11)☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.

Identifikace zvířete (12)

2.1.

Kód odpovídače (13)☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Čtecí systém (pokud nejde o ISO 11784) (13)

Čárový kód (13)

2.2.

Alternativní metoda ověřování totožnosti (12)

3.

Pohlaví

4.

Třída hlavního oddílu plemenné knihy (13)

5.

Jméno, adresa a e-mailová adresa (13) majitele (16)

4.1.

Název plemenné knihy (14)

4.2.

Třída hlavního oddílu (15)

6.

Doplňkové informace (13)  (17)  (18)

6.1.

Výsledky testování užitkovosti

6.2.

Aktuální výsledky genetického hodnocení provedeného naposledy dne

(uveďte datum ve formátu dd/mm/rrrr)

6.3.

Dědičné vady a dědičné zvláštnosti zvířete ve vztahu k příslušnému šlechtitelskému programu

6.4.

Systém ověření totožnosti a výsledek (13)  (19)  (20)

6.5.

Výsledky kontroly rodičovství (13)  (19)  (21)

7.

Inseminace/přirozená plemenitba (13)  (14)

7.1.

Datum (ve formátu dd/mm/rrrr)

7.2.

Číslo potvrzení o zapuštění (24)

7.3.

Identifikace samce-dárce

7.3.1.

Individuální identifikační číslo (10)

7.3.2.

Jedinečné životní číslo (11)☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7.3.3.

Systém ověření totožnosti a výsledek (13)  (19)  (20)

7.3.4.

Výsledky kontroly rodičovství (13)

8.1.

V

(uveďte místo vydání)

8.2

Dne

(uveďte datum vydání ve formátu dd/mm/rrrr)

 

8.3.

Jméno a funkce podepisující osoby

(hůlkovým písmem uveďte jméno a funkci osoby  (25) oprávněné vydávajícím plemenářským spolkem nebo příslušným orgánem podepsat tuto část osvědčení)

8.4.

Podpis

Poznámka pro vydávající orgán [není určeno k otištění v identifikačním dokladu]: Odchylky v grafické úpravě tohoto vzoru jsou povoleny za předpokladu, že bude zajištěno požadované minimum informací. Poznámky pod čarou se nemusí tisknout, pokud je uveden odkaz na dostupné vysvětlení.

ODDÍL VI

Contrôles d’identité de l’équidé décrit dans ce document d’identification

Control of identification of the equine animal described in the identification document

Kontrola totožnosti koňovitého popsaného v identifikačním dokladu

L’identité de l’équidé doit être contrôlée chaque fois que les lois et règlements 1’exigent et il doit être certifié qu’elle est conforme à la description donnée dans la section I du document d’identification.

The identity of the equine animal must be checked each time this is required by the rules and regulations and certified that it conforms to the description given in Section I of the identification document.

Totožnost koňovitého musí být zkontrolována vždy, když to vyžadují právní a správní předpisy, a musí být osvědčeno, že totožnost daného zvířete odpovídá popisu uvedenému v oddíle I identifikačního dokladu.


Date (jj/mm/aaaa)

Date (dd/mm/yyyy)

Datum (dd/mm/rrrr)

Ville et pays

Place and country

Místo a země

Motif du contrôle (concours, certificat sanitaire, etc.)

Purposeof of check (event, health certificate, etc.)

Účel kontroly (akce, veterinární osvědčení atd.)

Nom (en lettres capitales), qualité de la personne ayant vérifié 1’identité et signature

Name (in capital letters), capacity of official verifying the identity and signature,

Jméno (hůlkovým písmem), funkce a podpis úředníka ověřujícího totožnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDÍL VII

Grippe équine seulement

Ou

Grippe équine utilisant des vaccins combinés

Equine influenza only

Or

equine influenza using combined vaccines

Pouze influenza koní Nebo influenza koní s použitím kombinovaných očkovacích látek

Enregistrement des vaccinations

Vaccination record

Záznamy o očkování

Toute vaccination subie par l’équidé doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise et complétée par le nom et la signature du vétérinaire.

Details of every vaccination which the equine animal has undergone must be entered clearly and in detail, and completed with the name and signature of veterinarian.

Údaje o každém očkování koňovitého musí být čitelně a podrobně zapsány a doplněny jménem a podpisem veterinárního lékaře.


Date

Date

Datum

Lieu

Place

Místo

Pays

Country

Země

Vaccin/Vaccine/Očkovací látka

Nom (en lettres capitales) et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Jméno (hůlkovým písmem) a podpis veterinárního lékaře

Nom

Name

Název

Numéro du lot Batch number

Číslo šarže

Maladie(s)

Disease(s)

Nákaza (nákazy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDÍL VIII

Maladies autres que la grippe équine

Diseases other than equine influenza

Jiné nákazy než influenza koní

Enregistrement des vaccinations

Vaccination record

Záznamy o očkování

Toute vaccination subie par l’équidé doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise et complétée par le nom et la signature du vétérinaire.

Details of every vaccination which the equine animal has undergone must be entered clearly and in detail, and completed with the name and signature of veterinarian.

Údaje o každém očkování koňovitého musí být čitelně a podrobně zapsány a doplněny jménem a podpisem veterinárního lékaře.


Date

Date

Datum

Lieu

Place

Místo

Pays

Country

Země

Vaccin/Vaccine/Očkovací látka

Nom (en lettre capitales) et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Jméno (hůlkovým písmem) a podpis veterinárního lékaře

Nom

Name

Název

Numéro du lot

Batch number

Číslo šarže

Maladie(s)

Disease(s)

Nákaza (nákazy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDÍL IX

Examen de laboratoire

Laboratory health test

Laboratorní vyšetření

Le résultat de tout examen effectué par un vétérinaire pour une maladie transmissible ou par un laboratoire agréé par le service vétérinaire officiel du pays (‘laboratoire officiel‘) doit être noté clairement et en détail par le vétérinaire qui représente 1’autorité demandant l’examen.

The result of every test carried out for a transmissible disease by a veterinarian or by a laboratory authorised by the official veterinary service of the country (‘official laboratory‘) must be entered clearly and in detail by the veterinarian acting on behalf of the authority requesting the test.

Výsledky veškerých vyšetření provedených veterinárním lékařem nebo laboratoří schválenou úředním veterinárním útvarem dané země (dále jen „úřední laboratoř“) s cílem odhalit nákazu musí být čitelně a podrobně zapsány veterinárním lékařem, který jedná jménem orgánu požadujícího vyšetření.


Date de prélèvement

Sampling date

Datum odběru vzorku

Maladie transmissible concernée

Transmissible disease tested for

Nákaza, které se vyšetření týká

Nature de l’examen

Type of test

Typ vyšetření

Résultat de l’examen

Result of test

Výsledek vyšetření

Laboratoire officiel ayant effectué l’examen

Official laboratory which carried out the test

Úřední laboratoř, která vyšetření provedla

Nom (en lettres capitales) et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Jméno (hůlkovým písmem) a podpis veterinárního lékaře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDÍL X

Châtaignes

Dessiner le contour de chaque châtaigne dans la carré correspondant: à ne remplir que pour les chevaux sans marque et avec moins de trois épis

Chestnuts

The outline of each of the four chestnut must be drawn in the appropriate square for all horses without markings and with less than three whorls.

Kaštánky

Nákres každého ze čtyř kaštánků musí být uveden v příslušném rámečku pro každého koně bez odznaků a s méně než třemi chlupovými víry.

Antérieur droit/Right Foreleg/Pravá hrudní končetina

Postérieur droit/Right Hindleg/Pravá pánevní končetina

Antérieur gauche/Left Foreleg/Levá hrudní končetina

Postérieur gauche/Left Hindleg/Levá pánevní končetina

ČÁST 2

Další požadavky na jednotný celoživotní identifikační doklad pro koňovité

Jednotný celoživotní identifikační doklad musí:

a)

mít formát tištěného dokladu s rozměry papíru mezi 210 x 148 mm (A5) a 250 x 200 mm;

b)

mít odlišnou (přední a zadní) obálku, která poskytuje dostatečnou ochranu, na níž může být vyznačeno logo příslušného orgánu, pověřeného subjektu, plemenářského spolku nebo orgánu příslušného pro soutěže nebo dostihy a která může mít případně zevnitř kapsu pro vložení stránek obsahujících oddíly IV až X jako nedělitelný celek;

c)

mít alespoň oddíly I, II a III nerozdělitelně sešity, aby se zabránilo podvodnému odstranění nebo nahrazení stránek. Pokud se oddíly I až III vydávají jako standardní doklad, musí mít dostatečný okraj pro případné následné svázání do jednotného celoživotního identifikačního dokladu vydaného v rozšířeném formátu;

d)

mít alespoň oddíly I, II a III vytištěny na stránkách označených sériovým číslem jednotného celoživotního identifikačního dokladu, je-li toto číslo použito;

e)

mít alespoň všechny strany oddílů I, II a III očíslovány ve formátu „číslo strany/celkový počet stran“;

f)

mít alespoň informace uvedené v oddíle I části A chráněny před podvodnými změnami buď laminováním, nebo vytištěním dokladu, nebo alespoň jeho podstatných částí na zvláštním zabezpečeném papíře, jako je ražený papír nebo papír s vodoznakem;

g)

obsahovat obecné pokyny stanovené v části 1 vytištěné v dokladu, pokud doklad obsahuje oddíly I až X. V případě jednotného celoživotního identifikačního dokladu sestávajícího pouze z oddílů I až III je tisk obecných pokynů stanovených v části 1 nepovinný.


(1)  Není-li relevantní, nevyplňujte.

(2)  Uveďte kód země, je-li vyžadován mezinárodními dohodami týkajícími se daného plemene.

(3)  Individuální identifikační číslo podle přílohy II části 1 kapitoly I bodu 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, na něž se v čl. 114 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 odkazuje jako na „jedinečný kód“ a které se zaznamená v souladu s čl. 8 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2021/963.

(4)  Jedinečné životní číslo podle definice v čl. 2 písm. o) prováděcího nařízení (EU) 2015/262, je-li přiděleno v souladu s uvedeným prováděcím nařízením.

(5)  Vyžaduje se, pokud se liší od individuálního identifikačního čísla nebo jedinečného životního čísla přiděleného v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2015/262.

(6)  Nevyžaduje se, pokud je část I zootechnického osvědčení nedílnou součástí jednotného celoživotního identifikačního dokladu vydaného plemenářským spolkem. Pokud byl jednotný celoživotní identifikační doklad vydán v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2015/262, uvede se jedinečné životní číslo podle definice v čl. 2 písm. o) uvedeného prováděcího nařízení.

(7)  V případě potřeby uveďte další generace.

(8)  Uveďte individuální identifikační číslo podle přílohy II části 1 kapitoly I bodu 3 nařízení (EU) 2016/1012, na něž se v čl. 114 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/429 odkazuje jako na „jedinečný kód“. Pokud není individuální identifikační číslo k dispozici nebo pokud se liší od čísla, pod nímž je zvíře zapsáno v plemenné knize, uveďte číslo zapsané v plemenné knize.

(9)  Uvedená osoba musí být zástupcem plemenářského spolku nebo příslušného orgánu uvedeného v čl. 30 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2016/1012.

(10)  Individuální identifikační číslo podle přílohy II části 1 kapitoly I bodu 3 nařízení (EU) 2016/1012, na něž se v čl. 114 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 odkazuje jako na „jedinečný kód“ a které se zaznamená v souladu s čl. 6 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2021/963.

(11)  Jedinečné životní číslo podle definice v čl. 2 písm. o) prováděcího nařízení (EU) 2015/262, je-li přiděleno v souladu s uvedeným prováděcím nařízením.

(12)  Nevyžaduje se, jestliže informace odpovídají informacím v části I bodě 7 a části I a II tvoří nedělitelný celek a jsou obsaženy v jednotném celoživotním identifikačním dokladu nebo k němu připojeny. Pokud byl jednotný celoživotní identifikační doklad vydán v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2015/262, uvede se jedinečné životní číslo podle definice v čl. 2 písm. o) uvedeného nařízení.

(13)  Není-li relevantní, nevyplňujte.

(14)  Vyžaduje se, pokud se liší od části I bodu 2.

(15)  Nevyžaduje se, jestliže je tato informace uvedena v oddíle V identifikačního dokladu vydaného v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/262.

(16)  Nevyžaduje se, jestliže je informace o majiteli dostupná a aktualizovaná v jiných částech jednotného celoživotního identifikačního dokladu.

(17)  V případě potřeby připojte další listy.

(18)  Jsou-li uvedené genetické informace dostupné na internetových stránkách, lze místo toho uvést odkaz na zmíněné internetové stránky, pokud to povolí příslušný orgán v souladu s čl. 32 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1012.

(19)  Na základě analýzy DNA nebo analýzy krevní skupiny.

(20)  Vyžaduje se podle čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1012 u čistokrevných plemenných koňovitých používaných k odběru spermatu pro umělou inseminaci. Podle čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1012 to může být vyžadováno plemenářskými spolky u čistokrevných plemenných koňovitých používaných k odběru oocytů a embryí. Uveďte podrobnosti nebo referenční číslo odkazující na databázi, v níž jsou tyto údaje k dispozici.

(21)  Pokud to vyžaduje šlechtitelský program.

(22)  Vyžaduje se u březích samic. Informace lze uvést v samostatném dokladu.

(23)  Nehodící se vymažte.

(24)  Není-li relevantní, uveďte výsledky kontroly rodičovství v bodě 7.3.4.

(25)  Uvedená osoba musí být zástupcem plemenářského spolku nebo příslušného orgánu uvedeného v čl. 30 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2016/1012.


PŘÍLOHA III

ČÁST 1

Informace uložené na plastových kartách nebo čipových kartách

Plastová karta nebo čipová karta musí obsahovat alespoň tyto údaje:

1.

Viditelné informace na plastové kartě nebo čipové kartě:

příslušný orgán,

jedinečný kód,

druh a pohlaví,

posledních 15 číslic kódu přenášeného odpovídačem,

fotografie koňovitého (nepovinné).

2.

Elektronické informace na čipové kartě, které jsou přístupné pomocí standardního softwaru:

veškeré povinné informace uvedené v oddílech I až X jednotného celoživotního identifikačního dokladu,

záznam jakékoli změny dříve zapsaných informací,

fotografie koňovitého (nepovinné).

ČÁST 2

Fyzické vlastnosti plastových karet a čipových karet

Plastové karty a čipové karty musí mít tyto fyzické vlastnosti:

musí být v souladu s normou ISO 7810 a normou ISO 7816-1,

použitý materiál musí být zabezpečen proti padělání,

informace uvedené na přední a zadní straně karty musí být čitelné okem, přičemž se použije minimální velikost znaků 5 bodů.


PŘÍLOHA IV

Vzor dočasného identifikačního dokladu uvedeného v článku 24

Příslušný orgán

DOČASNÝ DOKLAD

(článek 24 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/963)

Název země

Jméno a adresa držitele/majitele:

Jedinečný kód

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Čárový kód jedinečného kódu (je-li k dispozici)

Jméno zvířete:

 

Kód odpovídače/ušní známka

☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Pohlaví:

 

Barva:

 

Čárový kód (nepovinné)/ušní známka

Datum narození:

 

Alternativní metoda ověřování totožnosti (je-li použita):

Datum a místo vydání:

Jméno (hůlkovým písmem) a funkce podepisující osoby

Podpis

Poznámka pro příslušný orgán nebo pověřený subjekt [není určeno k otištění v identifikačním dokladu]: Mírné odchylky od tohoto vzoru jsou povoleny.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU