(EU) 2021/957Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/957 ze dne 31. května 2021 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 48-50 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 31. května 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. července 2021 Nabývá účinnosti: 5. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.15.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 211/48


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/957

ze dne 31. května 2021

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. května 2021.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek oválného tvaru o délce přibližně 180 cm a o šířce 95 cm v nejširším místě. Sestává z volně háčkované textilie, která vytváří síťovinu připevněnou k nafukovací trubici z plastů, která textilii dodává tvar. Nafukovací polštář z plastů je připevněn k jedné straně trubice. Trubice a polštář jsou zcela pokryty tkanou textilií z nití ze syntetických nekonečných vláken.

Vnější povrch výrobku je zcela tvořen textilními materiály, jejichž objem převažuje nad objemem plastů. Zejména síťovina, na níž uživatel leží, je výhradně z textilního materiálu. Avšak pokud jde o hmotnost a hodnotu, převažují plasty nad textilními materiály.

Výrobek je určen k plavbě na vodě, podobně jako je tomu u nafukovací matrace na vodu.

Viz obrázek  (*1)

6306 90 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 3 b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 7 f) ke třídě XI kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 6306 a 6306 90 00 .

Výrobek je složené zboží sestávající z různých materiálů (textilií a plastů) ve smyslu všeobecného pravidla 3 b) pro výklad kombinované nomenklatury.

Zařazení do kódu KN 3926 90 97 jako ostatní výrobky z plastů je vyloučeno, protože výrobek má vzhledem ke svému vnějšímu povrchovému materiálu sestávajícímu výhradně z textilií objektivní vlastnosti textilního výrobku, a to jak při pohledu na něj, tak při dotyku nebo ulehnutí. Ačkoli plasty hrají důležitou úlohu v souvislosti s používáním výrobku jako plavidla, síťovina z textilního materiálu v jeho středu je nezbytná pro to, aby osoba na něm mohla při plutí ležet. Celkově tak textilní materiály (vnější povrchový materiál, háčkovaná síťovina z textilního materiálu) výrobku propůjčují jeho podstatný charakter ve smyslu všeobecného pravidla 3 b) pro výklad kombinované nomenklatury.

Vzhledem k objektivním vlastnostem výrobku (určeného pro použití na různých místech, a to dočasně, lehká hmotnost, snadná přeprava a nafouknutí, podobnost s nafukovacími matracemi) se jedná o kempinkový výrobek. Viz rovněž vysvětlivky ke KN k číslu 6306 90 00 a vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 6306 , první odstavec, bod 5).

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 6306 90 00 jako kempinkové výrobky.

Image 1


(*1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU