(EU) 2021/956Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/956 ze dne 31. května 2021 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 45-47 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 31. května 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. července 2021 Nabývá účinnosti: 5. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.15.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 211/45


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/956

ze dne 31. května 2021

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. května 2021.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Modulární výrobek tlumící hluk se zvukoizolačními vlastnostmi (tzv. systém „room in room“). Po montáži činí jeho šířka přibližně 3 metry, délka 2 až 6 metrů, výška 2,3 metru a tloušťka stěny přibližně 40 milimetrů.

Sestává z hliníkového rámu ve tvaru kostky, jehož spojovací prvky tvoří kovové rohy a panely umístěné po stranách a v horní části konstrukce.

Jednu stranu panelů tvoří tištěná polyesterová akustická vrstva ohnivzdorné tkaniny a druhou deska z vrstveného dřeva, přičemž prostor mezi nimi je vyplněn horninovou vlnou (o hustotě 100 kg/m3).

Strop tvoří polyesterové panely a podpůrné hliníkové nosníky. Výrobek je rovněž vybaven dveřmi, okny, osvětlovacím LED systémem a systémem větrání.

Výrobek je navržen jako speciální konstrukce určená k sestavení uvnitř již existující dokončené budovy, neboť neposkytuje ochranu proti povětrnostním vlivům. Jeho účelem je použití v otevřených kancelářích jakožto uzavřený prostor pro důvěrná jednání nebo pro vytvoření tiché zóny.

Viz obrázek (*1)

7610 90 90

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1, 2a), 3b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 7610 , 7610 90 a 7610 90 90 .

Zařazení do čísla 9406 je vyloučeno, neboť výrobek není samostatnou kompletní či nekompletní „montovanou stavbou“, neboť jej nelze považovat za ubytovnu, dílenský objekt nebo podobnou stavbu (viz též poznámka 4 ke kapitole 94 a vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 9406 ). Není vhodný pro venkovní použití, neboť se nepovažuje za odolný vůči povětrnostním vlivům. Výrobek je speciální konstrukce určená k sestavení uvnitř již existující dokončené budovy.

Výrobek je složený výrobek, jehož podstatný rys je dán konstrukčním prvkem (hliníkový rám). Je proto nutno jej zařadit podle materiálu, ze kterého je uvedený komponent vyroben.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 7610 90 90 jako ostatní hliníkové konstrukce.

Image 1


(*1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU