(EU) 2021/941Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/941 ze dne 10. června 2021, které stanoví zvláštní postup pro identifikaci těžkých vozidel, která jsou certifikována jakožto účelová vozidla, avšak nejsou jako taková registrována, a pro provedení oprav ročních průměrných specifických emisí CO2 výrobce, aby se tato vozidla zohlednila (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 205, 11.6.2021, s. 77-79 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. června 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. července 2021 Nabývá účinnosti: 1. července 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) 2019/1242;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2017/2400; (EU) 2018/956;
Původní znění předpisu

11.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/77


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/941

ze dne 10. června 2021,

které stanoví zvláštní postup pro identifikaci těžkých vozidel, která jsou certifikována jakožto účelová vozidla, avšak nejsou jako taková registrována, a pro provedení oprav ročních průměrných specifických emisí CO2 výrobce, aby se tato vozidla zohlednila

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1242 ze dne 20. června 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nová těžká vozidla a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a (EU) 2018/956 a směrnice Rady 96/53/ES (1), a zejména čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem identifikace těžkých vozidel, která jsou certifikována jakožto účelová vozidla, avšak nejsou jako taková registrována, je vhodné použít údaje vykázané výrobci a členskými státy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956 (2).

(2)

V zájmu vyřešení nesrovnalostí ve vykazovaných údajích o certifikacích a registracích v souladu s nařízením (EU) 2018/956, by členské státy a výrobci měli mít možnost vyjádřit se a případně uvést nové informace, a tím opravit informace vykázané dříve.

(3)

Je nezbytné, aby opravy, které vyplývající ze skutečnosti, že těžká vozidla, která jsou certifikována jakožto účelová vozidla, avšak nejsou jako taková registrována, a jsou provedeny u ročních průměrných specifických emisí CO2 výrobců, byly přiměřené a odrazující s cílem podnítit správné a pečlivé zpracování údajů, a rovněž aby se předešlo nesprávnému přiřazení emisí CO2 těchto vozidel, ať už záměrně nebo z nedbalosti.

(4)

Pokud se Komise domnívá, že vozidlo mělo být zaregistrováno jako účelové vozidlo, měla by opravit údaje vykázané členskými státy příslušným způsobem a pokládat toto vozidlo za účelové vozidlo pro účely čl. 2 odst. 3 nařízení (EU) 2019/1242.

(5)

Pro výpočet ročních průměrných specifických emisí CO2 výrobce se proto nesprávně přiřazená těžká vozidla zohledňují s jejich emisemi CO2 stanovenými na základě účelového profilu určení, přičemž tyto emise jsou vyšší než emise CO2 stanovené podle dodávkového profilu určení, a tudíž jsou méně příznivé pro výrobce, než kdyby bylo vozidlo od začátku správně certifikováno jako dodávkové vozidlo.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Identifikace těžkých vozidel certifikovaných jakožto účelová vozidla, avšak ne takto registrovaných

1.   Komise vypracuje seznam těžkých vozidel, která byla certifikována ve smyslu čl. 2 odst. 3 nařízení (EU) 2019/1242 jakožto účelová vozidla na základě údajů vykázaných výrobcem podle článku 5 nařízení (EU) 2018/956, ale nebyla registrována jakožto účelová vozidla na základě údajů vykázaných členskými státy podle článku 4 nařízení (EU) 2018/956.

2.   Komise poskytne příslušným orgánům uvedeným v čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) 2018/956 a kontaktním místům, které určil výrobce podle čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2018/956, příslušné části seznamu uvedeného v odstavci 1.

3.   Příslušné orgány a výrobci mohou Komisi poskytnout do jednoho měsíce od obdržení seznamu podle odstavce 2 vysvětlení ke správnosti údajů vykázaných podle článků 4 a 5 nařízení (EU) 2018/956.

4.   Po obdržení vysvětlení nebo po uplynutí měsíční lhůty stanovené v odstavci 3 Komise posoudí seznam těžkých vozidel uvedený v odstavci 1 na základě vysvětlení poskytnutého podle odstavce 3, argumentů stran a případně dalšího šetření.

5.   Pokud na základě výsledku posouzení uvedeného v odstavci 4 Komise dospěje k závěru, že těžká vozidla identifikovaná podle odstavce 1 byla správně registrována jako vozidla jiná než účelová, provede opravy ročních průměrných specifických emisí CO2 výrobce podle článku 2 tak, aby v nich tato vozidla byla zohledněna.

6.   Komise může na základě technických vlastností dotyčných vozidel nahradit původně oznámenou certifikaci účelového vozidla jinou certifikací stejného těžkého vozidla, kterou přepočte výrobce podle jeho technických vlastností ve skupině vozidel 4, 5, 9 nebo 10 v příloze I tabulce 1 nařízení Komise (EU) 2017/2400 (3). V takovém případě Komise neprovede opravy ročních průměrných specifických emisí CO2 výrobce podle článku 2 tak, aby byla tato vozidla zohledněna, ale tato vozidla musí být zohledněna při určení specifických emisí CO2 výrobce podle ustanovení nařízení (EU) 2019/1242, zejména pokud výrobce přijal opatření, která se dala důvodně očekávat na základě informací dostupných v době prohlášení na podporu správného prohlášení vozidla za účelové.

7.   Pokud na základě výsledku posouzení uvedeného v odstavci 4 Komise dospěje k závěru, že těžká vozidla identifikovaná podle odstavce 1 měla být zaregistrována jako účelová vozidla, opraví údaje, které vykázal členský stát podle článku 4 nařízení (EU) 2018/956, a členský stát, ve kterém byla tato těžká vozidla registrována, o této opravě informuje.

Článek 2

Provedení oprav průměrných specifických emisí CO2

Pokud existují těžká vozidla, která odpovídají ustanovení v čl. 1 odst. 5, opraví se roční průměrné specifické emise CO2 výrobce takto:

(avgCO2sg)corr = (Vsg x avgCO2sg + Σv CO2Vv ) / (Vsg + Vocsg),

kde:

avgCO2sg jsou průměrné specifické emise CO2 výrobce podle definice v příloze I bodě 2.2 nařízení (EU) 2019/1242,

Vsg je počet nových těžkých vozidel výrobce v podskupině vozidel sg, s výjimkou účelových vozidel v souladu s čl. 4 písm. a) nařízení (EU) 2019/1242,

Σv je součet za všechna těžká vozidla výrobce v podskupině vozidel sg v souladu s čl. 1 odst. 5,

CO2Vv je průměr emisí CO2 vyjádřený v g/tkm účelového vozidla v pro všechny různé kombinace profilů určení, stavů zatížení a druhů paliva oznámené v souladu s nařízením (EU) 2018/956,

Vocsg je počet těžkých vozidel výrobce v podskupině vozidel sg v souladu s čl. 1 odst. 5.

Opravené průměrné specifické emise CO2 výrobce (avgCO2sg)corr nahradí průměrné specifické emise CO2 výrobce avgCO2sg pro účely nařízení (EU) 2019/1242.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. června 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 202.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956 ze dne 28. června 2018 o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel (Úř. věst. L 173, 9.7.2018, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) 2017/2400 ze dne 12. prosince 2017, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokud jde o stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel, a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011 (Úř. věst. L 349, 29.12.2017, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU