(EU) 2021/934Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/934 ze dne 9. června 2021, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení klasického moru prasat (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 204, 10.6.2021, s. 18-38 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. června 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. června 2021 Nabývá účinnosti: 13. června 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 13. června 2026
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) 2016/429;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

75;

Předpisy EU

(ES) č. 853/2004; (ES) č. 1069/2009; (EU) č. 142/2011; 2013/764/EU; (EU) 2018/1882; (EU) 2019/627; (EU) 2020/686; (EU) 2020/687; (EU) 2020/688; (EU) 2020/689; (EU) 2020/2154;
Původní znění předpisu

10.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/934

ze dne 9. června 2021,

kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení klasického moru prasat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 71 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Klasický mor prasat je infekční virová nákaza postihující chovaná a volně žijící prasata a může mít závažný dopad na dotčenou populaci zvířat a ziskovost chovu, což narušuje přemísťování zásilek uvedených zvířat a produktů z těchto zvířat v rámci Unie, jakož i vývoz do třetích zemí. Šíření této nákazy může v důsledku přímých i nepřímých ztrát významně ovlivnit produktivitu zemědělského odvětví.

(2)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/764/EU (2) stanoví veterinární opatření pro tlumení klasického moru prasat v členských státech a bylo několikrát změněno, zejména s ohledem na vývoj epizootologické situace v Unii, pokud jde o uvedenou nákazu. Uvedené rozhodnutí se použije do 21. dubna 2021.

(3)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví nový legislativní rámec pro prevenci a tlumení nákaz přenosných na zvířata nebo na člověka. Klasický mor prasat je uveden v čl. 5 odst. 1 písm. a) bodě ii) zmíněného nařízení a vztahují se na něj pravidla pro prevenci a tlumení nákaz stanovená ve zmíněném nařízení. Kromě toho příloha II prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1882 (3) uvádí klasický mor prasat na seznamu jako nákazu kategorie A, D a E postihující čeledi SuidaeTayassuidae, přičemž nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 (4) doplňuje pravidla pro tlumení nákaz kategorie A, B a C, která jsou stanovena v nařízení (EU) 2016/429, včetně opatření k tlumení klasického moru prasat. Uvedené tři akty se použijí ode dne 21. dubna 2021.

(4)

Je nezbytné uvést stávající opatření Unie k tlumení klasického moru prasat stanovená v prováděcím rozhodnutí 2013/764/EU do souladu s novým legislativním rámcem pro zdraví zvířat stanoveným nařízením (EU) 2016/429. Pravidla Unie je také nutné co nejvíce sladit s mezinárodními normami, jako jsou normy stanovené v kapitole 15.2 „Nákaza způsobená virem klasického moru prasat“ Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (5) (kodex OIE).

(5)

Celková situace u klasického moru prasat v členských státech dotčených uvedenou nákazou, a to jak na epizootologické úrovni, tak na úrovni řízení rizik, představuje trvalé riziko jejího možného dalšího šíření v Unii. Obecná opatření k tlumení nákaz stanovená v nařízení (EU) 2016/429 a v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 se nevztahují na všechny konkrétní podrobnosti a aspekty týkající se šíření a epizootologické situace u klasického moru prasat. Je proto vhodné stanovit na omezenou dobu zvláštní opatření k tlumení nákazy za podmínek odpovídajících situaci u klasického moru prasat v Unii, aby se zajistilo, že v Unii budou jednotným způsobem prováděna nezbytná opatření, kdykoli vyvstane riziko šíření uvedené nákazy.

(6)

Ohnisko je podle definice v nařízení (EU) 2016/429 úředně potvrzený výskyt nákazy uvedené na seznamu nebo nově se objevující nákazy u jednoho nebo více zvířat v zařízení nebo na jiném místě, kde jsou zvířata držena nebo kde se nacházejí. Pravidla stanovená v tomto nařízení by měla zohlednit, zda se ohnisko klasického moru prasat u volně žijících nebo chovaných prasat vyskytlo, či nikoli.

(7)

Toto nařízení by mělo stanovit regionalizovaný přístup, který by se měl uplatnit vedle opatření k tlumení nákazy stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687. Toto nařízení by mělo stanovit seznam uzavřených pásem členských států dotčených klasickým morem prasat, aby zůstal zachován regionalizovaný přístup stanovený prováděcím rozhodnutím 2013/764/EU.

(8)

Pokud jde o riziko šíření klasického moru prasat, úroveň rizika vyplývající z přemísťování zásilek prasat a různých komodit z prasat se různí. Obecně platí, že přemísťování zásilek chovaných prasat, zárodečných produktů a vedlejších produktů živočišného původu pocházejících z prasat z uzavřených pásem představuje z hlediska expozice a důsledků vyšší úroveň rizika než přemísťování zásilek produktů živočišného původu, zejména čerstvého masa a masných výrobků. Přemísťování zásilek chovaných prasat a různých vysoce rizikových produktů pocházejících z prasat z uzavřených pásem uvedených na seznamu v příloze I tohoto nařízení by proto mělo být zakázáno způsobem přiměřeným souvisejícímu riziku a s přihlédnutím k pravidlům stanoveným v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2154 (6).

(9)

Pravidla stanovená v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 (7) doplňují nařízení (EU) 2016/429, pokud jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, registry zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, jež mají vést příslušné orgány, povinnosti provozovatelů vést záznamy, požadavky na sledovatelnost a veterinární požadavky a požadavky na veterinární osvědčení a hlášení přemísťování zásilek zárodečných produktů některých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie, aby se zabránilo šíření nákaz zvířat uvedenými produkty v Unii. Pokud jde tedy o informace o schválených zařízeních zacházejících se zárodečnými produkty prasat, které musejí uchovávat příslušné orgány, měla by pravidla stanovená v tomto nařízení odkazovat na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 (8).

(10)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (9) stanoví veterinární pravidla pro vedlejší produkty živočišného původu s cílem předcházet rizikům pro zdraví zvířat, která v souvislosti s uvedenými vedlejšími produkty vznikají, a snižovat je na minimum. Pro vedlejší produkty živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1069/2009, stanoví některá veterinární pravidla rovněž nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (10), a to včetně pravidel týkajících se požadavků na osvědčování pro přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu v Unii. Uvedené právní akty se nevztahují na všechny konkrétní podrobnosti a aspekty týkající se rizika šíření klasického moru prasat prostřednictvím vedlejších produktů živočišného původu získaných z chovaných a volně žijících prasat v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I tohoto nařízení. Je proto vhodné v tomto nařízení stanovit zvláštní opatření k tlumení nákazy pro vedlejší produkty živočišného původu a pro přemísťování zásilek těchto vedlejších produktů z uzavřených pásem uvedených na seznamu v příloze I tohoto nařízení, aby se zajistilo, že v Unii budou jednotným způsobem prováděna nezbytná opatření, kdykoli vyvstane riziko šíření uvedené nákazy.

(11)

Aby nedocházelo ke zbytečnému narušování obchodu, je vhodné stanovit určité podmínky a odchylky od zákazů stanovených tímto nařízením. Tyto odchylky by měly rovněž zohledňovat obecná pravidla pro prevenci a tlumení nákaz zvířat, která jsou stanovena v nařízení (EU) 2016/429 a v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, jakož i zásady kodexu OIE, pokud jde o opatření ke zmírnění rizika týkající se klasického moru prasat.

(12)

Článek 143 nařízení (EU) 2016/429 stanoví, že zásilky zvířat, včetně chovaných prasat, by měly být přemísťovány pouze s veterinárním osvědčením. Vztahují-li se na zásilky chovaných prasat, které mají být přemístěny uvnitř Unie, odchylky od zákazu přemísťování těchto zásilek z uzavřených pásem uvedených na seznamu v příloze I tohoto nařízení, měla by uvedená veterinární osvědčení obsahovat odkaz na toto nařízení, aby bylo zajištěno, že ve zmíněných veterinárních osvědčeních budou uvedeny náležité a přesné veterinární informace. Je nutné zmírnit rizika, která jsou spojena s přemísťováním zásilek čerstvého masa, masných výrobků a jakýchkoli jiných produktů živočišného původu získaných z volně žijících prasat a jejich těl, které jsou určeny k lidské spotřebě, a z volně žijících prasat z uzavřených pásem uvedených na seznamu v příloze I tohoto nařízení, včetně přemísťování těchto produktů pro soukromé použití, v rámci téhož dotčeného členského státu a do jiných členských států. V souladu s ustanovením článku 101 nařízení Komise v přenesené pravomoci 2020/688 (11) by rizika šíření nákazy měla být omezena tím, že provozovatelům bude zakázáno přemísťovat uvedené produkty a volně žijící prasata v rámci dotčených členských států a z nich a do jiných členských států.

(13)

Ustanovení čl. 167 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/429 stanoví, že veterinární osvědčení vydaná příslušným orgánem členského státu původu musí doprovázet zásilky produktů živočišného původu, včetně produktů pocházejících z prasat, které smějí být přemísťovány z uzavřeného pásma vymezeného v souladu s čl. 71 odst. 3 uvedeného nařízení, na něž se vztahují některá opatření k tlumení nákaz. Pokud toto nařízení stanoví odchylky od zákazů pro přemísťování zásilek produktů živočišného původu z uzavřených pásem uvedených na seznamu v příloze I tohoto nařízení, měla by průvodní veterinární osvědčení obsahovat odkaz na toto nařízení, aby se zajistilo, že budou poskytnuty náležité a přesné veterinární informace v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/2154.

(14)

Přemísťování zásilek čerstvého nebo zpracovaného masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I tohoto nařízení nebo z prasat chovaných mimo tato uzavřená pásma, avšak poražených v těchto pásmech, by mělo podléhat méně přísným požadavkům na certifikaci, aby nedocházelo ke zbytečnému a nadměrně zatěžujícímu omezování obchodu. Mělo by být možné povolit přemísťování uvedených zásilek na území téhož členského státu a do jiných členských států na základě značek zdravotní nezávadnosti nebo identifikačních označení aplikovaných v zařízeních, jedná-li se o zařízení určená v souladu s pravidly stanovenými tímto nařízením. Příslušné orgány by měly určit pouze taková zařízení, ve kterých jsou chovaná prasata a produkty z těchto prasat způsobilé pro přemísťování mimo tato uzavřená pásma jasně odděleny od zvířat a produktů, jež pro taková povolená přemísťování způsobilé nejsou.

(15)

Kromě toho by ve zvláštních situacích mělo být čerstvé maso pocházející z chovaných prasat označeno v souladu s požadavky na označování čerstvého masa z ochranných pásem a pásem dozoru, které jsou stanoveny v příloze IX nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, nebo by čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, z chovaných prasat měly být označeny zvláštními značkami. Tyto zvláštní značky by neměly být zaměňovány se značkou zdravotní nezávadnosti uvedenou v článku 48 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/627 (12) ani s identifikačním označením stanoveným v čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (13).

(16)

K prevenci a tlumení klasického moru prasat v zařízeních pro chovaná prasata jsou zapotřebí určitá opatření ke zmírnění rizika a posílená opatření biologické bezpečnosti. Uvedená opatření by měla být stanovena v příloze II tohoto nařízení a měla by se vztahovat na zařízení, na něž se vztahují odchylky pro přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I tohoto nařízení. Tato opatření by se měla zaměřit na postupy a infrastruktury zavedené v zařízeních pro chovaná prasata. Měla by rovněž řešit riziko, které představují zvířata (jiná než chovaná prasata) pohybující se volně v prostorách a budovách. Toto riziko je vyšší, pokud jde o volně žijící prasata vstupující do prostor a budov. Pokud se jedná o jiné druhy (zvířata v zájmovém chovu nebo škodlivé organismy) působící jako kontaminované předměty, riziko je stále přítomno a mělo by se rovněž řešit.

(17)

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „dohoda o vystoupení“), a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu se po skončení přechodného období stanoveného v dohodě o vystoupení použije nařízení (EU) 2016/429, jakož i akty Komise, které jsou na něm založeny, na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko. Odkazy na členské státy v tomto nařízení by proto měly zahrnovat Spojené království s ohledem na Severní Irsko.

(18)

Jelikož se nařízení (EU) 2016/429 použije s účinkem ode dne 21. dubna 2021, mělo by se toto nařízení použít od třetího dne po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, aby bylo možné začít opatření uplatňovat včas.

(19)

Toto nařízení by se mělo použít na dobu nejméně pěti let s ohledem na zkušenosti Unie s bojem proti klasickému moru prasat a na stávající epizootologickou situaci a opatření pro zvládání nákazy zavedená pro tuto nákazu v členských státech dotčených touto nákazou. Doba trvání těchto opatření a uzavřená pásma uvedená na seznamu v příloze I tohoto nařízení by měla být sledována a přezkoumána, jakmile se objeví nové prvky.

(20)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Tímto nařízením se stanoví:

a)

zvláštní opatření k tlumení klasického moru prasat, která mají být po omezenou dobu uplatňována členskými státy (14) s uzavřenými pásmy uvedenými na seznamu v příloze I tohoto nařízení (dále jen „dotčené členské státy“).

Uvedená zvláštní opatření k tlumení nákazy se použijí na chovaná a volně žijící prasata a na produkty živočišného původu, zárodečné produkty a vedlejší produkty živočišného původu získané z prasat a doplňují opatření vztahující se na ochranu a dozor u uzavřených pásem a pásem infekce, která vytvořily příslušné orgány dotčených členských států v souladu s čl. 21 odst. 1 a článkem 63 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

zvláštní opatření k tlumení klasického moru prasat, která mají být po omezenou dobu uplatňována všemi členskými státy.

2.   Toto nařízení se použije na:

a)

přemísťování zásilek z uzavřených pásem uvedených na seznamu v příloze I, které obsahují:

i)

prasata chovaná v zařízeních nacházejících se v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I;

ii)

zárodečné produkty, produkty živočišného původu a vedlejší produkty živočišného původu získané z chovaných prasat uvedených v písm. a) bodě i);

b)

přemísťování:

i)

zásilek volně žijících prasat v dotčených členských státech;

ii)

zásilek produktů živočišného původu a vedlejších produktů živočišného původu získaných z volně žijících prasat v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I nebo zpracovaných v zařízeních nacházejících se v těchto uzavřených pásmech a na přemísťování těchto produktů pro soukromé použití ze strany myslivců (lovců);

c)

provozovatele potravinářských podniků, kteří nakládají se zásilkami uvedenými v písmenech a) a b).

3.   Opatření k tlumení nákazy uvedená v odstavci 1 zahrnují následující:

a)

kapitola II stanoví zvláštní pravidla pro vymezení uzavřených pásem uvedených na seznamu v příloze I v případě ohniska klasického moru prasat;

b)

kapitola III stanoví zvláštní opatření k tlumení nákazy, která se vztahují na zásilky prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I a produktů získaných z těchto prasat v dotčených členských státech;

c)

kapitola IV stanoví zvláštní opatření ke zmírnění rizika pro potravinářské podniky v dotčených členských státech;

d)

kapitola V stanoví zvláštní opatření k tlumení nákazy, která se vztahují na volně žijící prasata v dotčených členských státech;

e)

kapitola VI obsahuje závěrečná ustanovení.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687.

Kromě toho se použijí tyto definice:

a)

„prasetem“ se rozumí zvíře druhu náležejícího mezi kopytníky čeledi Suidae, který je uveden na seznamu v příloze III nařízení (EU) 2016/429;

b)

„zárodečnými produkty“ se rozumí sperma, vajíčka a embrya prasat získaná od chovaných prasat za účelem umělého rozmnožování;

c)

„materiály kategorie 2“ se rozumí vedlejší produkty živočišného původu, které jsou uvedeny v článku 9 nařízení (ES) č. 1069/2009 a byly získány z chovaných prasat;

d)

„materiály kategorie 3“ se rozumí vedlejší produkty živočišného původu, které jsou uvedeny v článku 10 nařízení (ES) č. 1069/2009 a byly získány z chovaných prasat.

KAPITOLA II

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO VYMEZENÍ UZAVŘENÝCH PÁSEM V PŘÍPADĚ OHNISKA KLASICKÉHO MORU PRASAT A PRO UPLATŇOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH OPATŘENÍ K TLUMENÍ NÁKAZY VE VŠECH ČLENSKÝCH STÁTECH

Článek 3

Zvláštní pravidla pro vymezení uzavřených pásem a pásem infekce v případě ohniska klasického moru prasat

V případě ohniska klasického moru prasat u chovaných nebo volně žijících prasat vymezí příslušné orgány členských států:

a)

v případě ohniska u chovaných prasat uzavřené pásmo v souladu s čl. 21 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 nebo

b)

v případě ohniska u volně žijících prasat pásmo infekce v souladu s článkem 63 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687.

Článek 4

Zvláštní pravidla pro zařazení uzavřených pásem na seznam v příloze I v případě ohniska klasického moru prasat u volně žijících prasat v členském státě

1.   Vyskytne-li se v určité oblasti členského státu ohnisko klasického moru prasat u volně žijících prasat, zařadí se uvedená oblast na seznam v příloze I jako uzavřené pásmo.

2.   Příslušné orgány dotčeného členského státu zajistí, aby hranice pásma infekce vymezeného v souladu s článkem 63 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 byly neprodleně upraveny tak, aby zahrnovaly alespoň příslušné uzavřené pásmo uvedené pro daný členský stát na seznamu v příloze I tohoto nařízení.

Článek 5

Obecné uplatňování zvláštních opatření k tlumení nákazy v uzavřených pásmech

V uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I tohoto nařízení uplatní dotčené členské státy kromě opatření k tlumení nákazy, která mají být použita v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, také zvláštní opatření k tlumení nákazy stanovená v článcích 3 a 4 tohoto nařízení, jedná-li se o:

a)

uzavřená pásma vytvořená v souladu s čl. 21 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

pásma infekce vymezená v souladu s článkem 63 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687.

KAPITOLA III

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ K TLUMENÍ NÁKAZY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZÁSILKY PRASAT CHOVANÝCH V UZAVŘENÝCH PÁSMECH A PRODUKTŮ Z TĚCHTO PRASAT V DOTČENÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH

ODDÍL 1

Zvláštní zákazy týkající se přemísťování zásilek chovaných prasat a produktů z těchto prasat v dotčených členských státech

Článek 6

Zvláštní zákaz týkající se přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech z těchto uzavřených pásem

Příslušné orgány dotčených členských států zakáží přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I z těchto uzavřených pásem.

Článek 7

Zvláštní zákaz týkající se přemísťování zásilek zárodečných produktů získaných od prasat chovaných v uzavřených pásmech z těchto uzavřených pásem

Příslušné orgány dotčených členských států zakáží přemísťování zásilek zárodečných produktů získaných od prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I z těchto uzavřených pásem.

Článek 8

Zvláštní zákaz týkající se přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech z těchto uzavřených pásem

Příslušné orgány dotčených členských států zakáží přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I z těchto uzavřených pásem.

Článek 9

Zvláštní zákaz týkající se přemísťování zásilek čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech z těchto uzavřených pásem

1.   Příslušné orgány dotčených členských států zakáží přemísťování zásilek čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I z těchto uzavřených pásem.

2.   Příslušné orgány dotčených členských států mohou rozhodnout, že zákaz stanovený v odstavci 1 tohoto článku se nepoužije na zásilky masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I tohoto nařízení, které byly v souladu s přílohou VII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 podrobeny ošetření zmírňujícímu rizika, pokud jde o klasický mor prasat, v zařízeních určených v souladu s čl. 23 odst. 1 tohoto nařízení.

ODDÍL 2

Obecné podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech z těchto uzavřených pásem

Článek 10

Obecné podmínky pro odchylky od zvláštního zákazu týkajícího se přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech z těchto uzavřených pásem

1.   Odchylně od zvláštního zákazu stanoveného v článku 6 mohou příslušné orgány dotčených členských států povolit přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených v příloze I z těchto uzavřených pásem v případech uvedených v článcích 18 až 22, pokud jsou splněny zvláštní podmínky stanovené v uvedených článcích a tyto podmínky:

a)

obecné podmínky stanovené v čl. 28 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a

b)

další obecné podmínky týkající se:

i)

přemísťování zásilek chovaných prasat z uzavřených pásem uvedených na seznamu v příloze I, které jsou stanoveny v článku 11;

ii)

zařízení pro chovaná prasata nacházejících se v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I, které jsou stanoveny v článku 12;

iii)

dopravních prostředků používaných pro přepravu chovaných prasat z uzavřených pásem uvedených na seznamu v příloze I, které jsou stanoveny v článku 13.

2.   Před udělením povolení podle článků 18 až 22 posoudí příslušné orgány dotčených členských států rizika vyplývající z těchto povolení a v příslušném posouzení musí být prokázáno, že riziko šíření klasického moru prasat je zanedbatelné.

Článek 11

Další obecné podmínky pro přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech z těchto uzavřených pásem

1.   Příslušné orgány dotčených členských států povolí přemísťování prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených v příloze I z těchto uzavřených pásem v případech uvedených v článcích 18 až 22 pouze tehdy, pokud jsou splněny zvláštní podmínky stanovené v uvedených článcích a pokud:

a)

byla prasata držena v odesílajícím zařízení a nebyla z něj přemístěna po dobu alespoň 90 dnů před datem přemístění nebo od narození, pokud jsou mladší 90 dnů, a během 30 dnů bezprostředně před datem odeslání nebyla do uvedeného zařízení přivedena žádná jiná chovaná prasata z uzavřených pásem uvedených na seznamu v příloze I buď do:

i)

uvedeného odesílajícího zařízení, nebo

ii)

epizootologické jednotky uvedeného odesílajícího zařízení, kde byla prasata, která mají být přemístěna, držena zcela odděleně. Poté, co příslušný orgán provede posouzení rizik, určí hranice této epizootologické jednotky a potvrdí, že struktura a velikost epizootologických jednotek a vzdálenost mezi nimi a operace v nich prováděné zajišťují oddělené prostory pro ustájení, chov a krmení chovaných prasat, aby se virus klasického moru prasat nemohl šířit z jedné epizootologické jednotky do druhé;

b)

bylo provedeno klinické vyšetření prasat chovaných v odesílajícím zařízení, včetně zvířat, která mají být přemístěna, a výsledky tohoto vyšetření byly s ohledem na klasický mor prasat příznivé a toto vyšetření bylo provedeno:

i)

úředním veterinárním lékařem;

ii)

během 24 hodin před přemístěním zásilky a

iii)

v souladu s čl. 3 odst. 1 a 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a bodem A.1 přílohy I uvedeného nařízení;

c)

v případě potřeby byly podle pokynů příslušného orgánu před datem přemístění zásilky z odesílajícího zařízení provedeny testy k identifikaci patogenu nebo testy k identifikaci protilátek:

i)

po klinickém vyšetření uvedeném v písmeni b) u prasat chovaných v zařízení, včetně zvířat, která mají být přemístěna, a

ii)

v souladu s bodem A.2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687.

2.   Předtím, než příslušné orgány dotčených členských států povolí přemístění zásilky, obdrží v příslušných případech negativní výsledky testů k identifikaci patogenu uvedených v odst. 1 písm. c).

Článek 12

Další obecné podmínky pro zařízení pro chovaná prasata nacházející se v uzavřených pásmech

Příslušné orgány dotčených členských států povolí přemísťování prasat chovaných v zařízeních nacházejících se uzavřených pásmech uvedených v příloze I mimo tato uzavřená pásma v případech uvedených v článcích 18 až 22 pouze tehdy, pokud jsou splněny zvláštní podmínky stanovené v uvedených článcích a pokud:

a)

v odesílajícím zařízení proběhla po zařazení uzavřených pásem na seznam v příloze I tohoto nařízení nejméně jedna kontrola úředního veterinárního lékaře a vztahuje se na ně povinnost pravidelných kontrol úředních veterinárních lékařů, kterou stanoví čl. 26 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, alespoň dvakrát ročně v rozmezí alespoň čtyř měsíců mezi těmito kontrolami;

b)

odesílající zařízení uplatňuje požadavky na biologickou bezpečnost týkající se klasického moru prasat:

i)

v souladu s posílenými opatřeními biologické bezpečnosti pro zařízení pro chovaná prasata nacházející se v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze II a

ii)

podle ustanovení dotčeného členského státu;

c)

v odesílajícím zařízení se trvalý dozor prostřednictvím testů k identifikaci patogenu a testů k identifikaci protilátek na klasický mor prasat provádí:

i)

v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a přílohou I uvedeného nařízení;

ii)

při negativních výsledcích testů každý týden alespoň u prvních dvou uhynulých chovaných prasat starších 60 dnů nebo v případě, že nejsou k dispozici taková uhynulá zvířata starší 60 dnů, u jakýchkoli uhynulých chovaných prasat po odstavení, a to v každé epizootologické jednotce;

iii)

alespoň během monitorovacího období, které je pro klasický mor prasat stanoveno v příloze II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, a to před přemístěním zásilky z odesílajícího zařízení.

Článek 13

Další obecné podmínky pro dopravní prostředky používané pro přepravu prasat chovaných v uzavřených pásmech z těchto uzavřených pásem

Příslušné orgány dotčených členských států povolí přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I z těchto uzavřených pásem pouze tehdy, pokud dopravní prostředky používané pro přepravu uvedených zásilek:

a)

splňují požadavky stanovené v čl. 24 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a

b)

byly vyčištěny a vydezinfikovány v souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 pod kontrolou nebo pod dohledem příslušných orgánů dotčených členských států.

ODDÍL 3

Povinnosti provozovatelů týkající se veterinárních osvědčení

Článek 14

Povinnosti provozovatelů týkající se veterinárních osvědčení pro přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech z těchto uzavřených pásem

Provozovatelé přemístí zásilky prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I tohoto nařízení mimo tato uzavřená pásma do jiného členského státu v případech, na něž se vztahuje článek 18 tohoto nařízení, pouze tehdy, jsou-li uvedené zásilky doprovázeny veterinárním osvědčením stanoveným v čl. 143 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, jehož součástí je níže uvedené potvrzení souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení:

„Prasata chovaná v uzavřeném pásmu v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení klasického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/934.“

Článek 15

Povinnosti provozovatelů týkající se veterinárních osvědčení pro přemísťování zásilek čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech z těchto uzavřených pásem

1.   Provozovatelé přemístí zásilky čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I tohoto nařízení z těchto uzavřených pásem do jiného členského státu v případech, na něž se vztahuje článek 22 tohoto nařízení, pouze tehdy, jsou-li uvedené zásilky doprovázeny veterinárním osvědčením stanoveným v čl. 167 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, které obsahuje:

a)

informace požadované v souladu s článkem 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2154 a

b)

toto potvrzení souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení:

„Čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, získané z prasat chovaných v uzavřeném pásmu v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení klasického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/934.“

2.   Provozovatelé přemístí zásilky zpracovaných masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I z těchto uzavřených pásem do jiného členského státu pouze tehdy, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

zpracované masné výrobky, včetně střívek, byly podrobeny příslušnému ošetření zmírňujícímu rizika stanovenému v příloze VII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

uvedené zásilky jsou doprovázeny veterinárním osvědčením stanoveným v čl. 167 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, které obsahuje:

i)

informace požadované v souladu s článkem 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2154 a

ii)

toto potvrzení souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení:

„Zpracované masné výrobky, včetně střívek, získané z prasat chovaných v uzavřených pásmech v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení klasického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/934.“

3.   Provozovatelé přemístí zásilky čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v oblastech mimo uzavřená pásma uvedená na seznamu v příloze I a poražených na jatkách nacházejících se v uvedených uzavřených pásmech mimo tato uzavřená pásma do jiného členského státu pouze tehdy, jsou-li uvedené zásilky doprovázeny:

a)

veterinárním osvědčením stanoveným v čl. 167 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, které obsahuje informace požadované v souladu s článkem 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2154, a

b)

tímto potvrzením souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení:

„Čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, získané z prasat chovaných v oblastech mimo uzavřená pásma a poražených v uzavřených pásmech v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení klasického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/934.“

4.   Provozovatelé přemístí zásilky zpracovaných masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v oblastech mimo uzavřená pásma uvedená na seznamu v příloze I a zpracovaných v uvedených uzavřených pásmech z těchto uzavřených pásem do jiného členského státu pouze tehdy, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

zpracované masné výrobky, včetně střívek, byly podrobeny příslušnému ošetření zmírňujícímu rizika stanovenému v příloze VII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

uvedené zásilky jsou doprovázeny veterinárním osvědčením stanoveným v čl. 167 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, které obsahuje:

i)

informace požadované v souladu s článkem 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2154 a

ii)

toto potvrzení souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení:

„Zpracované masné výrobky, včetně střívek, získané z prasat chovaných v oblastech mimo uzavřená pásma a zpracované v uzavřených pásmech v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení klasického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/934.“

5.   Příslušné orgány dotčených členských států mohou rozhodnout, že veterinární osvědčení pro přemísťování z uzavřených pásem uvedených na seznamu v příloze I může být u čerstvého nebo zpracovaného masa a masných výrobků, včetně střívek, nahrazeno aplikací značky zdravotní nezávadnosti nebo, v příslušných případech, identifikačního označení stanoveného v čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 853/2004 v zařízeních určených v souladu s čl. 23 odst. 1 tohoto nařízení, pokud jde o přemísťování zásilek:

a)

čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I do jiného členského státu, jak je stanoveno v odstavci 1;

b)

zpracovaných masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I do jiného členského státu, jak je stanoveno v odstavci 2;

c)

čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v oblastech mimo uzavřená pásma uvedená na seznamu v příloze I a poražených na jatkách nacházejících se v těchto uzavřených pásmech do jiného členského státu, jak je stanoveno v odstavci 3;

d)

zpracovaných masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v oblastech mimo uzavřená pásma uvedená na seznamu v příloze I a zpracovaných v těchto uzavřených pásmech do jiného členského státu, jak je stanoveno v odstavci 4.

Článek 16

Povinnosti provozovatelů týkající se veterinárních osvědčení pro přemísťování zásilek zárodečných produktů získaných od prasat chovaných v zařízeních nacházejících se v uzavřených pásmech z těchto uzavřených pásem

Provozovatelé přemístí zásilky zárodečných produktů získaných od prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I z těchto uzavřených pásem do jiného členského státu v případech, na něž se vztahuje článek 19 tohoto nařízení, pouze tehdy, jsou-li uvedené zásilky doprovázeny veterinárním osvědčením uvedeným v čl. 161 odst. 4 nařízení (EU) 2016/429. Uvedené veterinární osvědčení musí obsahovat toto potvrzení souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení:

„Zárodečné produkty získané od prasat chovaných v uzavřeném pásmu v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení klasického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/934.“

Článek 17

Povinnosti provozovatelů týkající se veterinárních osvědčení pro přemísťování zásilek materiálů kategorie 2 a 3 získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech z těchto uzavřených pásem

Provozovatelé přemístí zásilky materiálů kategorie 2 a 3 získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I z těchto uzavřených pásem do jiného členského státu v případech, na něž se vztahují články 20 a 21, pouze tehdy, jsou-li uvedené zásilky doprovázeny:

a)

obchodním dokladem uvedeným v kapitole III přílohy VIII nařízení (EU) č. 142/2011 a

b)

veterinárním osvědčením uvedeným v čl. 22 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687.

ODDÍL 4

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek chovaných prasat a produktů z těchto prasat z uzavřených pásem v dotčených členských státech

Článek 18

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech z těchto uzavřených pásem do jiných členských států a do třetích zemí

1.   Odchylně od zákazu stanoveného v článku 6 mohou příslušné orgány dotčených členských států povolit přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I z těchto uzavřených pásem do zařízení nacházejícího se na území jiných členských států a do třetích zemí, pokud:

a)

v odesílajícím zařízení nebyly v předchozích 12 měsících zaznamenány žádné známky klasického moru prasat a uvedené zařízení se nachází mimo ochranné pásmo nebo pásmo dozoru vytvořené v souladu s článkem 21 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

jsou splněny obecné podmínky stanovené v čl. 28 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

c)

jsou splněny další obecné podmínky stanovené v článcích 10 až 13.

2.   Příslušné orgány všech členských států zajistí, aby zásilky prasat, na něž se vztahuje povolení k přemístění podle odstavce 1 tohoto článku, zůstaly v zařízení určení alespoň během monitorovacího období, které je pro klasický mor prasat stanoveno v příloze II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, nebo aby byla prasata zaslána k okamžité porážce.

Článek 19

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek zárodečných produktů získaných ze zařízení zacházejících se zárodečnými produkty nacházejících se v uzavřených pásmech z těchto uzavřených pásem do jiných členských států a do třetích zemí

Odchylně od zákazu stanoveného v článku 7 mohou příslušné orgány dotčených členských států povolit přemísťování zásilek zárodečných produktů ze zařízení zacházejících se zárodečnými produkty nacházejících se v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I z těchto uzavřených pásem do jiných členských států a do třetích zemí, pokud:

a)

zárodečné produkty byly odebrány nebo vyprodukovány, zpracovány a skladovány v zařízeních a byly získány od chovaných prasat, která splňují podmínky stanovené v čl. 11 odst. 1 písm. b) a c), čl. 11 odst. 2 a v článku 12;

b)

dárcovští samci a dárcovské samice prasat byli drženi v zařízeních zacházejících se zárodečnými produkty:

i)

po dobu nejméně 90 dnů před datem odběru nebo produkce zárodečných produktů;

ii)

do nichž nebyla po dobu alespoň 90 dnů před datem odběru nebo produkce zárodečných produktů přivedena žádná jiná chovaná prasata z uzavřených pásem uvedených na seznamu v příloze I.

Článek 20

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek materiálů kategorie 2 získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech z těchto uzavřených pásem za účelem neškodného odstranění v jiném členském státě nebo třetí zemi

1.   Odchylně od zákazu stanoveného v článku 8 tohoto nařízení mohou příslušné orgány dotčených členských států povolit přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu z materiálů kategorie 2 získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I tohoto nařízení z těchto uzavřených pásem do zpracovatelského zařízení, kde mají být zpracovány metodami 1 až 5, jak je stanoveno v kapitole III přílohy IV nařízení (EU) č. 142/2011, nebo do spalovacího či spoluspalovacího zařízení uvedeného v čl. 24 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 1069/2009, které se nachází v jiném členském státě, nebo do třetí země, pokud:

a)

jsou splněny obecné podmínky stanovené v čl. 28 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

jsou splněny další obecné podmínky stanovené v čl. 10 odst. 2;

c)

dopravní prostředky jsou vybaveny družicovým navigačním systémem k určování, přenosu a zaznamenávání polohy v reálném čase.

2.   Dopravce odpovědný za přemísťování zásilek materiálů kategorie 2:

a)

umožní příslušnému orgánu kontrolovat prostřednictvím družicového navigačního systému pohyb dopravního prostředku v reálném čase a

b)

uchová elektronické záznamy o uvedeném přemístění po dobu nejméně dvou měsíců od data přemístění.

3.   Příslušné orgány členských států odeslání i určení zásilky materiálů kategorie 2 zajistí kontroly při odesílání uvedené zásilky v souladu s čl. 48 odst. 1 a 3 nařízení (ES) č. 1069/2009.

Článek 21

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek materiálů kategorie 3 získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech z těchto uzavřených pásem do jiného členského státu nebo třetí země za účelem dalšího zpracování nebo přeměny

1.   Odchylně od zákazu stanoveného v článku 8 tohoto nařízení mohou příslušné orgány dotčených členských států povolit přemísťování zásilek materiálů kategorie 3 získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I z těchto uzavřených pásem do podniku nebo zařízení schváleného příslušným orgánem pro zpracování materiálu kategorie 3 do podoby zpracovaného krmiva, zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, získaných produktů určených k použití mimo krmivový řetězec nebo k přeměně materiálů kategorie 3 na bioplyn či kompost podle čl. 24 odst. 1 písm. a), e) a g) nařízení (ES) č. 1069/2009, které se nachází v jiném členském státě, nebo do třetí země, pokud:

a)

jsou splněny obecné podmínky stanovené v čl. 28 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

jsou splněny další obecné podmínky stanovené v čl. 10 odst. 2;

c)

materiál kategorie 3 pochází z chovaných prasat a ze zařízení, která splňují obecné podmínky stanovené v článcích 11 a 12;

d)

dopravní prostředky jsou vybaveny družicovým navigačním systémem k určování, přenosu a zaznamenávání polohy v reálném čase;

e)

vedlejší produkty živočišného původu jsou přemísťovány přímo z jatek určených v souladu s čl. 23 odst. 1 do:

i)

zpracovatelského podniku na zpracování získaných produktů uvedených v přílohách X a XIII nařízení (EU) č. 142/2011;

ii)

zařízení na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu schváleného pro výrobu zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu uvedeného v příloze XIII kapitole II bodě 3 písm. b) bodech i), ii) a iii) nařízení (EU) č. 142/2011;

iii)

zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostu schváleného pro přeměnu vedlejších produktů živočišného původu na kompost nebo bioplyn v souladu se standardními parametry pro přeměnu uvedenými v příloze V kapitole III oddíle I nařízení (EU) č. 142/2011.

2.   Dopravce odpovědný za přemísťování zásilek materiálů kategorie 3:

a)

umožní příslušnému orgánu kontrolovat prostřednictvím družicového navigačního systému pohyb dopravního prostředku v reálném čase a

b)

uchovává elektronické záznamy o tomto přemístění po dobu nejméně dvou měsíců od data přemístění.

Článek 22

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech z těchto uzavřených pásem do jiných členských států a do třetích zemí

Odchylně od zákazu stanoveného v článku 9 mohou příslušné orgány dotčených členských států povolit přemísťování zásilek čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I z těchto uzavřených pásem do jiných členských států a do třetích zemí, pokud:

a)

prasata byla držena v zařízení, v němž se během 12 měsíců před datem přemístění nevyskytly žádné známky klasického moru prasat, a uvedené zařízení se nachází mimo ochranné pásmo nebo pásmo dozoru vytvořené v souladu s článkem 21 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

jsou splněny obecné podmínky stanovené v čl. 28 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

c)

jsou splněny další obecné podmínky stanovené v čl. 10 odst. 2;

d)

čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, byly získány z prasat chovaných v zařízeních, která splňují obecné podmínky stanovené v článcích 11 a 12;

e)

čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, byly vyprodukovány v zařízeních určených v souladu s čl. 23 odst. 1.

KAPITOLA IV

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ RIZIKA TÝKAJÍCÍ SE KLASICKÉHO MORU PRASAT PRO POTRAVINÁŘSKÉ PODNIKY V DOTČENÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH

Článek 23

Zvláštní určení jatek, bouráren/porcoven, chladírenských skladů, zařízení na zpracování masa a zařízení pro nakládání se zvěřinou

1.   S výhradou splnění požadavků na povolené přemísťování stanovených v článku 22 určí příslušné orgány dotčených členských států na žádost provozovatele potravinářského podniku zařízení na porážku, bourání/porcování, zpracování a skladování čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, z prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I a z volně žijících prasat v těchto uzavřených pásmech.

2.   Příslušné orgány dotčených členských států mohou rozhodnout, že určení uvedené v odstavci 1 se nevyžaduje pro zařízení na porážku, zpracování, bourání/porcování a skladování čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I a z volně žijících prasat v těchto uzavřených pásmech, pokud:

a)

maso a masné výrobky, včetně střívek, pocházející z prasat jsou označeny zvláštní značkou zdravotní nezávadnosti podle článku 25;

b)

čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, pocházející z prasat z uvedených zařízení jsou určeny výhradně pro tentýž dotčený členský stát;

c)

vedlejší produkty živočišného původu z prasat z uvedených zařízení jsou zpracovány nebo neškodně odstraněny výhradně v témže členském státě.

3.   Příslušné orgány dotčených členských států:

a)

poskytnou Komisi a ostatním členským státům odkaz na internetové stránky příslušného orgánu se seznamem určených zařízení a jejich činností uvedených v odstavci 1;

b)

aktualizují seznam uvedený v písmeni a).

Článek 24

Zvláštní podmínky pro určení zařízení na porážku, bourání/porcování, zpracování a skladování čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I

Příslušné orgány dotčených členských států určí zařízení na porážku, bourání/porcování, zpracování a skladování čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I a z volně žijících prasat v těchto uzavřených pásmech, na něž se vztahují požadavky na povolené přemísťování stanovené v článku 22, pouze tehdy, pokud:

a)

bourání/porcování, zpracování a skladování čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I se provádí odděleně od čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I, které nesplňují:

i)

další obecné podmínky stanovené v článcích 11, 12 a 13 a

ii)

zvláštní podmínky stanovené v článku 22;

b)

provozovatel zařízení stanovil dokumentované pokyny nebo postupy schválené příslušnými orgány dotčených členských států, které zajišťují, aby byly splněny podmínky stanovené v písmeni a).

Článek 25

Zvláštní značky zdravotní nezávadnosti

Příslušné orgány dotčených členských států zajistí, aby níže uvedené produkty živočišného původu byly označeny zvláštní značkou zdravotní nezávadnosti nebo, v příslušných případech, identifikačním označením, které nejsou oválné a nelze je zaměnit se značkou zdravotní nezávadnosti nebo identifikačním označením stanoveným v článku 5 nařízení (ES) č. 853/2004:

a)

čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, získané z prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I, pokud se na přemísťování zásilek prasat chovaných v uvedených uzavřených pásmech z těchto uzavřených pásem nepoužijí zvláštní podmínky stanovené v článku 22, a

b)

čerstvé maso a masné výrobky z volně žijících prasat získané v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I a přemísťované ze zařízení určeného v souladu s čl. 23 odst. 1.

KAPITOLA V

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ K TLUMENÍ NÁKAZY VZTAHUJÍCÍ SE NA VOLNĚ ŽIJÍCÍ PRASATA V DOTČENÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH

Článek 26

Zvláštní zákazy týkající se přemísťování volně žijících prasat

Příslušné orgány dotčených členských států zakáží v souladu s článkem 101 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 provozovatelům přemísťovat volně žijící prasata:

a)

na celém území dotčeného členského státu;

b)

z celého území dotčeného členského státu do:

i)

jiných členských států a

ii)

třetích zemí.

Článek 27

Zvláštní zákazy týkající se přemísťování čerstvého masa, masných výrobků a jakýchkoli jiných produktů živočišného původu získaných z volně žijících prasat uvnitř uzavřených pásem uvedených na seznamu v příloze I a z těchto pásem

1.   Příslušné orgány dotčených členských států zakáží přemísťování zásilek čerstvého masa, masných výrobků a jakýchkoli jiných produktů živočišného původu získaných z volně žijících prasat uvnitř uzavřených pásem uvedených na seznamu v příloze I a z těchto pásem.

2.   Příslušné orgány dotčených členských států zakáží přemísťování čerstvého masa, masných výrobků a jakýchkoli jiných produktů živočišného původu získaných z volně žijících prasat uvnitř uzavřených pásem uvedených na seznamu v příloze I a z těchto pásem:

a)

pro soukromé domácí použití;

b)

v souvislosti s činností myslivců (lovců), kteří v souladu s čl. 1 odst. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 853/2004 dodávají malá množství volně žijících prasat nebo masa volně žijících prasat přímo konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který je přímo dodává konečnému spotřebiteli.

Článek 28

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek čerstvého masa, zpracovaných masných výrobků a jakýchkoli jiných produktů živočišného původu získaných z volně žijících prasat uvnitř uzavřených pásem uvedených na seznamu v příloze I

Odchylně od zákazů stanovených v článku 27 mohou příslušné orgány dotčených členských států povolit přemísťování zboží uvedeného v článku 27 ze zařízení nacházejícího se v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I uvnitř těchto uzavřených pásem, pokud:

a)

u každého volně žijícího prasete použitého pro účely produkce a zpracování masných výrobků v uvedených uzavřených pásmech byly provedeny testy k identifikaci patogenu a testy k identifikaci protilátek na klasický mor prasat;

b)

před ošetřením uvedeným v písmeni c) obdržel příslušný orgán negativní výsledky testů uvedených v písmeni a);

c)

masné výrobky z volně žijících prasat byly vyprodukovány, zpracovány a skladovány v zařízeních určených v souladu s čl. 23 odst. 1.

Článek 29

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek zpracovaných masných výrobků a jakýchkoli jiných produktů živočišného původu získaných z volně žijících prasat z uzavřených pásem uvedených na seznamu v příloze I

Odchylně od zákazů stanovených v článku 27 mohou příslušné orgány dotčených členských států povolit přemísťování zásilek zboží uvedeného v článku 27 ze zařízení nacházejícího se v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I do jiných členských států a do třetích zemí, pokud:

a)

u každého volně žijícího prasete použitého pro účely produkce a zpracování masných výrobků v uvedených uzavřených pásmech byly provedeny testy k identifikaci patogenu a testy k identifikaci protilátek na klasický mor prasat;

b)

před ošetřením uvedeným v písmenech c) a d) obdržel příslušný orgán negativní výsledky testů uvedených v písmeni a);

c)

masné výrobky z volně žijících prasat byly vyprodukovány, zpracovány a skladovány v zařízeních určených v souladu s čl. 23 odst. 1;

d)

masné výrobky z volně žijících prasat byly podrobeny příslušnému ošetření zmírňujícímu rizika pro produkty živočišného původu z uzavřených pásem v souladu s přílohou VII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, pokud jde o klasický mor prasat.

Článek 30

Povinnosti provozovatelů týkající se veterinárních osvědčení pro přemísťování zásilek zpracovaných masných výrobků a jakýchkoli jiných produktů živočišného původu získaných z volně žijících prasat z uzavřených pásem

Provozovatelé přemístí zásilky zpracovaných masných výrobků a jakýchkoli jiných produktů živočišného původu získaných z volně žijících prasat z uzavřených pásem uvedených na seznamu v příloze I tohoto nařízení do jiného členského státu a do třetích zemí v případech, na něž se vztahuje článek 29 tohoto nařízení, pouze tehdy, jsou-li uvedené zásilky doprovázeny veterinárním osvědčením stanoveným v čl. 167 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, které obsahuje:

a)

informace požadované v souladu s článkem 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2154 a

b)

toto potvrzení souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení:

„Zpracované masné výrobky získané z volně žijících prasat v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení klasického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/934.“

KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 31

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od třetího dne po vyhlášení do 13. června 2026.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. června 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/764/EU ze dne 13. prosince 2013 o veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v některých členských státech (Úř. věst. L 338, 17.12.2013, s. 102).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 ze dne 3. prosince 2018 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 21).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 64).

(5)  Kodex zdraví suchozemských živočichů OIE, 28. vydání, 2019.

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2154 ze dne 14. října 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky, požadavky na certifikaci a hlášení pro přemísťování produktů živočišného původu ze suchozemských zvířat v rámci Unie (Úř. věst. L 431, 21.12.2020, s. 5).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, sledovatelnost a veterinární požadavky při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 1).

(8)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro určité nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 211).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).

(10)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).

(11)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 140).

(12)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/627 ze dne 15. března 2019, kterým se stanoví jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2074/2005, pokud jde o úřední kontroly (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 51).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(14)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely tohoto nařízení odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.


PŘÍLOHA I

UZAVŘENÁ PÁSMA

1.   Bulharsko

Celé území Bulharska.

2.   Rumunsko

Celé území Rumunska.


PŘÍLOHA II

POSÍLENÁ OPATŘENÍ BIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTI V ZAŘÍZENÍCH PRO CHOVANÁ PRASATA NACHÁZEJÍCÍCH SE V UZAVŘENÝCH PÁSMECH UVEDENÝCH NA SEZNAMU V PŘÍLOZE I

(podle čl. 12 písm. b) bodu i))

1.

Na zařízení pro chovaná prasata nacházející se v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I se uplatní níže uvedená posílená opatření biologické bezpečnosti podle čl. 12 písm. b) bodu i) v případě povoleného přemísťování zásilek:

a)

prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I, jak je stanoveno v článku 18;

b)

zárodečných produktů získaných od prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I, jak je stanoveno v článku 19;

c)

vedlejších produktů živočišného původu získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I, jak je stanoveno v článku 21;

d)

čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I, jak je stanoveno v článku 22.

2.

Provozovatelé zařízení pro prasata chovaná v uzavřených pásmech uvedených na seznamu v příloze I nacházejících se v dotčených členských státech v případě povoleného přemísťování mimo tato uzavřená pásma zajistí, aby v uvedených zařízeních pro chovaná prasata byla uplatňována tato posílená opatření biologické bezpečnosti:

a)

nesmí docházet k žádnému přímému ani nepřímému kontaktu mezi chovanými prasaty a přinejmenším:

(i)

jinými chovanými prasaty z jiných zařízení;

(ii)

volně žijícími prasaty;

b)

osoby, které vstupují do prostor, kde jsou prasata chována, a tyto prostory opouštějí, musí dodržet vhodná hygienická opatření, jako je výměna oděvu a obuvi;

c)

osoby, které vstupují do prostor, kde jsou prasata chována, si musí při vstupu umýt a vydezinfikovat ruce;

d)

osoby, které přicházejí do styku s chovanými prasaty v zařízení, nesmějí po dobu nejméně 48 hodin před vstupem do zařízení provozovat žádnou loveckou činnost související s volně žijícími prasaty ani nesmějí být v žádném jiném kontaktu s volně žijícími prasaty;

e)

zákaz vstupu neoprávněných osob nebo dopravních prostředků do zařízení, včetně prostor, kde jsou prasata chována;

f)

náležité vedení záznamů o osobách a dopravních prostředcích vstupujících do zařízení, kde jsou prasata chována;

g)

prostory a budovy zařízení, kde jsou prasata chována, musí:

(i)

být konstruovány tak, aby žádná jiná zvířata nemohla vstoupit do prostor a budov nebo se dostat do kontaktu s chovanými prasaty či jejich krmivem a stelivem;

(ii)

umožňovat mytí a dezinfekci rukou;

(iii)

umožňovat čištění a dezinfekci prostor;

(iv)

mít při vstupu do prostor, kde jsou prasata chována, vhodná zařízení pro výměnu obuvi a oděvu;

h)

mít odolné ohrazení alespoň u prostor, kde jsou prasata chována, a budov, kde se přechovává jejich krmivo a stelivo;

i)

musí být zaveden plán biologické bezpečnosti schválený příslušným orgánem dotčeného členského státu s ohledem na profil zařízení a vnitrostátní právní předpisy; uvedený plán biologické bezpečnosti musí obsahovat alespoň:

(i)

vytvoření „čistých“ a „špinavých“ úseků pro pracovníky vhodných pro typologii daného zemědělského podniku, jako jsou šatny, sprchy, jídelna;

(ii)

zavedení a případně přezkum logistických opatření pro vstup nových chovaných prasat do zařízení;

(iii)

postupy pro čištění a dezinfekci prostor, přepravu, vybavení a osobní hygienu;

(iv)

v příslušných případech pravidla týkající se potravin pro pracovníky na místě a zákaz držení prasat pracovníky;

(v)

specializovaný periodický program zvyšování informovanosti pro pracovníky v zařízení;

(vi)

zavedení a případně přezkum logistických opatření s cílem zajistit řádné oddělení jednotlivých epizootologických jednotek a zabránit přímému nebo nepřímému kontaktu prasat s vedlejšími produkty živočišného původu a jinými jednotkami;

(vii)

postupy a pokyny pro vymáhání požadavků biologické bezpečnosti během výstavby nebo opravy prostor či budov;

(viii)

interní audit nebo sebehodnocení pro vymáhání opatření biologické bezpečnosti.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU