(EU) 2021/933Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/933 ze dne 9. června 2021, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2017/39, pokud jde o některá opatření k řešení krize způsobené pandemií COVID-19

Publikováno: Úř. věst. L 204, 10.6.2021, s. 16-17 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. června 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. června 2021 Nabývá účinnosti: 13. června 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2017/39;

Provádí předpisy

(EU) č. 1308/2013;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

10.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/16


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/933

ze dne 9. června 2021,

kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2017/39, pokud jde o některá opatření k řešení krize způsobené pandemií COVID-19

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 25 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/39 (2) je pro účely projektu podpory uvedeného v článku 23 nařízení (EU) č. 1308/2013 (dále jen „školní projekt“) stanovena definice „školního roku“. Opatření zavedená členskými státy k řešení pandemie COVID-19, mezi něž patří dočasné uzavření vzdělávacích zařízení, narušila provádění školního projektu ve školním roce 2020/2021. Tato opatření dočasně zabránila distribuci ovoce, zeleniny a mléka ve vzdělávacích zařízeních a provádění doprovodných vzdělávacích opatření i činností v oblasti propagace, sledování a hodnocení. Je proto vhodné stanovit odchylku od čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2017/39 s cílem prodloužit trvání školního roku 2020/2021 tak, aby členské státy mohly pokračovat v provádění činností plánovaných pro daný školní rok do 30. září 2021.

(2)

V čl. 4 odst. 3, 4 a 5 a v čl. 5 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2017/39 je stanoveno období, na které se mohou vztahovat žádosti o podporu týkající se dodávky a distribuce produktů a doprovodných vzdělávacích opatření, jakož i lhůta pro podávání žádostí o podporu a pro výplatu podpory v rámci školního projektu. Vzhledem k prodloužení trvání školního roku 2020/2021 by měla být stanovena odchylka od čl. 4 odst. 3, 4 a 5 a čl. 5 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2017/39, pokud jde o žádosti o podporu týkající se činností v rámci školního projektu prováděných po 31. červenci 2021, tak aby se tyto žádosti mohly vztahovat na období kratší než dva týdny, a s cílem stanovit lhůty pro podávání žádostí o podporu a pro výplatu podpory.

(3)

V čl. 7 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2017/39 se stanoví pravidla pro přerozdělení nevyžádané podpory Unie mezi členskými státy, které se účastní školního projektu a oznámily, že si přejí využít více prostředků, než kolik činí jejich předběžný příděl. Výše předběžného přídělu, který lze přerozdělit jinému členskému státu, vychází z úrovně využití definitivního přídělu podpory Unie ze strany tohoto členského státu v předchozím školním roce. Karanténní opatření zavedená členskými státy k řešení pandemie COVID-19, mezi něž patří dočasné uzavření vzdělávacích zařízení, by mohla snížit potřebu využívání podpory Unie ve školním roce 2020/2021. Je proto vhodné stanovit odchylku od čl. 7 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2017/39, aby se při přerozdělení nevyžádané podpory Unie mezi členskými státy, které se účastní školního projektu ve školním roce 2022/2023, nezohledňovala úroveň využití podpory Unie ve školním roce 2020/2021.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Odchylně od čl. 1 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2017/39 se trvání školního roku 2020/2021 prodlužuje do 30. září 2021.

2.   Odchylně od čl. 4 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2017/39 se žádosti o podporu týkající se činností ve školním roce 2020/2021, jež jsou prováděny po 31. červenci 2021, mohou vztahovat na období kratší než dva týdny.

3.   Odchylně od čl. 4 odst. 4 a 5 prováděcího nařízení (EU) 2017/39 se žádosti o podporu týkající se činností ve školním roce 2020/2021, jež jsou prováděny po 31. červenci 2021, podávají do 30. září 2021. V případě nedodržení této lhůty nebude podpora vyplacena.

4.   Odchylně od čl. 5 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2017/39 podporu na činnosti ve školním roce 2020/2021, jež jsou prováděny po 31. červenci 2021, vyplácí příslušné orgány do 15. října 2021.

5.   Odchylně od čl. 7 odst. 3 prvního pododstavce prováděcího nařízení (EU) 2017/39 se výpočet stanovený v uvedeném pododstavci nepoužije pro výpočet definitivního přídělu podpory Unie na školní rok 2022/2023.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. června 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/39 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení (Úř. věst. L 5, 10.1.2017, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU