(EU) 2021/916Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/916 ze dne 12. března 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS), pokud jde o předem určený seznam skupin zaměstnání používaný ve formuláři žádosti

Publikováno: Úř. věst. L 201, 8.6.2021, s. 1-18 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 12. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. června 2021 Nabývá účinnosti: 28. června 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2018/1240;

Provádí předpisy

(EU) 2018/1240;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

1999/437/ES; 21999A0710(02); 2002/192/ES; 2008/146/ES; 32011D0350; (EU) 2018/1725;
Původní znění předpisu

8.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/916

ze dne 12. března 2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS), pokud jde o předem určený seznam skupin zaměstnání používaný ve formuláři žádosti

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226 (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (EU) 2018/1240 se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení („ETIAS“) pro státní příslušníky třetích zemí osvobozené od povinnosti mít vízum pro účely vstupu na území členských států a pobytu na tomto území.

(2)

V rámci formuláře žádosti v systému ETIAS, který má každý žadatel vyplnit, bude od žadatelů požadováno, aby poskytli osobní údaje týkající se jejich současného zaměstnání. Žadatelé by za tímto účelem měli zvolit své současné zaměstnání z předem určeného seznamu skupin zaměstnání.

(3)

Uvedený seznam by tudíž měl být stanoven. Měla by v něm být použita Mezinárodní klasifikace zaměstnání (ISCO) přijatá Mezinárodní organizací práce. S cílem zajistit, že údaje o zaměstnání žadatelů budou dostatečně konkrétní, by mělo být požadováno, aby žadatelé vybírali skupiny zaměstnání nejméně na úrovni 2 (v třídách) klasifikace, ale také na úrovni 3 (ve skupinách) nebo 4 (v podskupinách), jsou-li k dispozici.

(4)

Za účelem co možná největší uživatelské vstřícnosti by se v elektronickém formuláři měly zobrazovat pouze relevantní možnosti a formulář by měl žadateli aktivně napomáhat při hledání příslušné skupiny zaměstnání filtrováním možností na základě předchozích voleb.

(5)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko nepodílelo na přijímání nařízení (EU) 2018/1240 a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné. Jelikož však nařízení (EU) 2018/1240 navazuje na schengenské acquis, oznámilo Dánsko dne 21. prosince 2018 v souladu s článkem 4 uvedeného protokolu své rozhodnutí provést nařízení (EU) 2018/1240 ve svém vnitrostátním právu.

(6)

Toto nařízení rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (2); Irsko se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné.

(7)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení [těchto dvou států] k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (3), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí Rady 1999/437/ES (4).

(8)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (5), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES (6).

(9)

Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (7), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2011/350/EU (8).

(10)

Pokud jde o Kypr, Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko, představuje toto nařízení akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 3 odst. 1 aktu o přistoupení z roku 2003, čl. 4 odst. 1 aktu o přistoupení z roku 2005 a čl. 4 odst. 1 aktu o přistoupení z roku 2011.

(11)

V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (9) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který vydal stanovisko dne 4. září 2020,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Současné zaměstnání ve formuláři žádosti

1.   Podle čl. 17 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1240 zvolí žadatel za účelem vyplnění příslušného pole pro současné zaměstnání ve formuláři žádosti jednu z následujících možností:

a)

zaměstnaný;

b)

osoba samostatně výdělečně činná;

c)

nezaměstnaný/bez zaměstnání;

d)

v důchodu nebo

e)

student.

2.   Pokud žadatel vybere odst. 1 písm. a) nebo b), zvolí z předem určeného seznamu stanoveného v příloze skupinu zaměstnání úrovně 1 (hlavní třídu) a skupinu zaměstnání úrovně 2 (třídu) odpovídající jeho zaměstnání.

3.   Pokud zvolená skupina zaměstnání obsahuje volby umožňující blíže určit zaměstnání žadatele na úrovni 3 (ve skupině) nebo na úrovni 4 (v podskupině), musí žadatel zvolit nejpodrobnější dostupnou skupinu zaměstnání.

4.   Pokud je žadatel nezletilý, budou viditelné a zvolitelné pouze možnosti uvedené v odst. 1 písm. a), b), c) nebo e).

5.   Formulář žádosti žadateli pomůže nalézt příslušnou skupinu zaměstnání filtrováním možností na základě předchozích voleb.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 12. března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 236, 19.9.2018, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20).

(3)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(4)  Rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31).

(5)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.

(6)  Rozhodnutí Rady 2008/146/ES ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 1).

(7)  Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 21.

(8)  Rozhodnutí Rady 2011/350/EU ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, pokud jde o zrušení kontrol na vnitřních hranicích a pohyb osob (Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 19).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


PŘÍLOHA

Předem určený seznam skupin zaměstnání používaný ve formuláři žádosti

Při podávání žádosti o cestovní povolení ETIAS žadatelé zvolí skupinu zaměstnání z předem určeného seznamu uvedeného níže. Tento seznam s možností výběru je dostupný teprve poté, co žadatelé zvolí, zda jsou „zaměstnaní“ či „samostatně výdělečně činní“.

Vychází z hlavních tříd, tříd, skupin a podskupin Mezinárodní klasifikace zaměstnání z roku 2008 (ISCO-08):

Úroveň 1: hlavní třídy

Úroveň 2: třídy

Úroveň 3: skupiny

Úroveň 4: podskupiny

1.   Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci

1.1

Zákonodárci, vysocí státní úředníci a nejvyšší představitelé společností

1.1.1

Zákonodárci a vysocí státní úředníci

1.1.1.1

Představitelé zákonodárné a výkonné moci

1.1.1.2

Vysocí státní úředníci

1.1.1.3

Představitelé samosprávy

1.1.1.4

Vedoucí pracovníci politických, zájmových a příbuzných organizací

1.1.2

Nejvyšší představitelé společností a generální ředitelé

1.2

Vedoucí a řídící pracovníci ve veřejné správě a v komerční sféře

1.2.1

Vedoucí a řídící pracovníci univerzálních dílčích celků

1.2.1.1

Vedoucí a řídící pracovníci v oblasti financí

1.2.1.2

Vedoucí a řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů

1.2.1.3

Vedoucí pracovníci v oblasti politiky firmy a strategického plánování

1.2.1.4

Vedoucí a řídící pracovníci univerzálních dílčích celků jinde neuvedení

1.2.2

Vedoucí a řídící pracovníci v oblasti prodeje, marketingu, výzkumu, vývoje, reklamy a styku s veřejností

1.2.2.1

Vedoucí a řídící pracovníci v oblasti prodeje a marketingu

1.2.2.2

Vedoucí a řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností

1.2.2.3

Vedoucí a řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje

1.3

Vedoucí a řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií, vzdělávání a v příbuzných oborech

1.3.1

Vedoucí a řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

1.3.1.1

Vedoucí a řídící pracovníci v zemědělství a lesnictví

1.3.1.2

Vedoucí a řídící pracovníci v rybářství a akvakultuře

1.3.2

Vedoucí a řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě a příbuzných oborech

1.3.2.1

Vedoucí a řídící pracovníci v průmyslové výrobě

1.3.2.2

Vedoucí a řídící pracovníci v těžbě

1.3.2.3

Vedoucí a řídící pracovníci ve stavebnictví

1.3.2.4

Vedoucí a řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech

1.3.3

Vedoucí a řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií

1.3.4

Vedoucí a řídící pracovníci v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, v sociálních a příbuzných oblastech

1.3.4.1

Vedoucí a řídící pracovníci v oblasti péče o děti

1.3.4.2

Vedoucí a řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví

1.3.4.3

Vedoucí a řídící pracovníci v oblasti péče o seniory

1.3.4.4

Vedoucí a řídící pracovníci v sociální oblasti (kromě péče o děti a seniory)

1.3.4.5

Vedoucí a řídící pracovníci v oblasti vzdělávání

1.3.4.6

Vedoucí a řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb

1.3.4.7

Vedoucí a řídící pracovníci knihoven, muzeí, bezpečnosti a v příbuzných oblastech jinde neuvedení

1.4

Vedoucí a řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, prodeje a ostatní vedoucí a řídící pracovníci

1.4.1

Vedoucí a řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb

1.4.1.1

Vedoucí a řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb

1.4.1.2

Vedoucí a řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb

1.4.2

Vedoucí a řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě

1.4.3

Ostatní vedoucí a řídící pracovníci

1.4.3.1

Vedoucí a řídící pracovníci ve sportovních, zábavních a příbuzných zařízeních

1.4.3.2

Vedoucí a řídící pracovníci jinde neuvedení

2.   Specialisté

2.1

Specialisté v oblasti vědy a techniky

2.1.1

Specialisté v oblasti fyziky, chemie a v příbuzných oborech

2.1.1.1

Fyzikové a astronomové

2.1.1.2

Meteorologové

2.1.1.3

Chemici (kromě chemického inženýrství)

2.1.1.4

Geologové a geofyzici

2.1.2

Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky

2.1.3

Specialisté v biologických a příbuzných oborech

2.1.3.1

Biologové, botanici, zoologové a specialisté v příbuzných oborech

2.1.3.2

Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství

2.1.3.3

Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie)

2.1.4

Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech (kromě elektrotechniky)

2.1.4.1

Inženýři v průmyslu a ve výrobě

2.1.4.2

Stavební inženýři

2.1.4.3

Specialisté v oblasti průmyslové ekologie

2.1.4.4

Strojní inženýři

2.1.4.5

Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech

2.1.4.6

Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech

2.1.4.7

Specialisté v oblasti techniky (kromě elektrotechniky) jinde neuvedení

2.1.5

Specialisté v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektronických komunikací

2.1.5.1

Inženýři elektrotechnici a energetici

2.1.5.2

Inženýři elektronici

2.1.5.3

Inženýři v oblasti elektronických komunikací

2.1.6

Architekti, specialisté v oblasti územního plánování, návrháři a příbuzní pracovníci

2.1.6.1

Stavební architekti

2.1.6.2

Zahradní a krajinní architekti

2.1.6.3

Návrháři výrobků a produktů

2.1.6.4

Specialisté v oblasti územního a dopravního plánování

2.1.6.5

Kartografové a zeměměřiči

2.1.6.6

Grafici a výtvarníci v multimédiích

2.2

Specialisté v oblasti zdravotnictví

2.2.1

Lékaři (kromě stomatologů, dietologů a audiologů)

2.2.1.1

Všeobecní a praktičtí lékaři

2.2.1.2

Lékaři s odbornou specializací (kromě praktických lékařů, stomatologů, dietologů a audiologů)

2.2.2

Specialisté v oblasti ošetřovatelství a porodnictví

2.2.2.1

Specialisté v oblasti ošetřovatelství

2.2.2.2

Specialisté v oblasti porodnictví

2.2.3

Specialisté v oblasti tradiční a alternativní medicíny

2.2.3.1

Specialisté v oblasti tradiční a alternativní medicíny

2.2.3.2

Nelékařští praktici

2.2.3.3

Nelékařští praktici

2.2.4

Veterinární lékaři

2.2.5

Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví

2.2.5.1

Zubní lékaři

2.2.5.2

Farmaceuti

2.2.5.3

Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví

2.2.5.4

Fyzioterapeuti

2.2.5.5

Specialisté v oblasti dietetiky a specialisté na výživu

2.2.5.6

Specialisté v oblasti audiologie a klinické logopedie

2.2.5.7

Specialisté v oblasti optiky a optometrie

2.2.5.8

Specialisté v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení

2.3

Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání

2.3.1

Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách

2.3.2

Lektoři dalšího vzdělávání

2.3.3

Učitelé na středních školách

2.3.4

Učitelé na základních školách a v oblasti předškolní výchovy

2.3.4.1

Učitelé na základních školách

2.3.4.2

Učitelé v oblasti předškolní výchovy

2.3.5

Ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání

2.3.5.1

Specialisté zaměření na metody výuky

2.3.5.2

Učitelé a vychovatelé pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

2.3.5.3

Lektoři jazyků

2.3.5.4

Lektoři hudby

2.3.5.5

Lektoři umění

2.3.5.6

Lektoři výuky informačních technologií

2.3.5.7

Specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání jinde neuvedení

2.4

Specialisté v obchodní sféře a veřejné správě

2.4.1

Specialisté v oblasti financí

2.4.1.1

Specialisté v oblasti účetnictví

2.4.1.2

Finanční a investiční poradci

2.4.1.3

Finanční analytici

2.4.2

Specialisté v oblasti strategie a personálního řízení

2.4.2.1

Specialisté v oblasti organizace a řízení práce

2.4.2.2

Specialisté v oblasti strategie

2.4.2.3

Specialisté v oblasti personální

2.4.2.4

Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů

2.4.3

Specialisté v oblasti prodeje, marketingu a styku s veřejností

2.4.3.1

Specialisté v oblasti reklamy a marketingu

2.4.3.2

Specialisté v oblasti styku s veřejností

2.4.3.3

Specialisté v oblasti prodeje technických a lékařských produktů (kromě informačních a komunikačních technologií)

2.4.3.4

Specialisté v oblasti prodeje informačních a komunikačních technologií

2.5

Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií

2.5.1

Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací

2.5.1.1

Systémoví analytici

2.5.1.2

Vývojáři softwaru

2.5.1.3

Vývojáři webu a multimédií

2.5.1.4

Programátoři počítačových aplikací

2.5.1.5

Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací jinde neuvedení

2.5.2

Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí

2.5.2.1

Návrháři a správci databází

2.5.2.2

Systémoví administrátoři (správci systémů)

2.5.2.3

Specialisté v oblasti počítačových sítí

2.5.2.4

Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí jinde neuvedení

2.6

Specialisté v oblasti právní, sociální, kulturní a v příbuzných oborech

2.6.1

Specialisté v právní oblasti a pracovníci v příbuzných oborech

2.6.1.1

Právníci, státní zástupci a příbuzní pracovníci

2.6.1.2

Soudci a příbuzní pracovníci

2.6.1.3

Specialisté v právní oblasti a pracovníci v příbuzných oborech jinde neuvedení

2.6.2

Specialisté v knihovnách, archivech a v příbuzných oborech

2.6.2.1

Specialisté archiváři a kurátoři

2.6.2.2

Specialisté v knihovnách a v příbuzných oborech

2.6.3

Specialisté v oblasti sociální, církevní a v příbuzných oborech

2.6.3.1

Specialisté v oblasti národohospodářství

2.6.3.2

Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech

2.6.3.3

Filozofové, historici a politologové

2.6.3.4

Psychologové

2.6.3.5

Specialisté v oblasti sociální práce a poradenství

2.6.3.6

Specialisté v církevní oblasti a v příbuzných oborech

2.6.4

Spisovatelé, novináři a jazykovědci

2.6.4.1

Spisovatelé a pracovníci v příbuzných oborech

2.6.4.2

Novináři

2.6.4.3

Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci

2.6.5

Výkonní umělci

2.6.5.1

Výtvarní umělci

2.6.5.2

Hudebníci, zpěváci a skladatelé

2.6.5.3

Tanečníci a choreografové

2.6.5.4

Filmoví, divadelní a příbuzní režiséři a producenti

2.6.5.5

Herci

2.6.5.6

Moderátoři v rozhlasu a televizi a ostatní moderátoři

2.6.5.7

Výkonní umělci jinde neuvedení

3.   Techničtí a odborní pracovníci

3.1

Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky

3.1.1

Technici ve fyzikálních a příbuzných oborech

3.1.1.1

Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství)

3.1.1.2

Stavební technici

3.1.1.3

Elektrotechnici (kromě řídicích a navigačních zařízení letového provozu) a technici energetici

3.1.1.4

Technici elektronici

3.1.1.5

Strojírenští technici

3.1.1.6

Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech

3.1.1.7

Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech

3.1.1.8

Technici kartografové, zeměměřiči a pracovníci v příbuzných oborech

3.1.1.9

Technici ve fyzikálních a příbuzných oborech jinde neuvedení

3.1.2

Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví

3.1.2.1

Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby a hutní výroby

3.1.2.2

Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě

3.1.2.3

Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví

3.1.3

Operátoři velínů a zařízení

3.1.3.1

Operátoři velínů a zařízení na výrobu a rozvod elektrické energie

3.1.3.2

Operátoři velínů a zařízení spaloven a vodáren a pracovníci v příbuzných oborech

3.1.3.3

Operátoři velínů a zařízení chemické výroby (kromě zpracování ropy a zemního plynu)

3.1.3.4

Operátoři velínů a zařízení zpracování ropy a zemního plynu

3.1.3.5

Operátoři velínů a zařízení na zpracování kovů, kontroloři

3.1.3.6

Operátoři velínů a zařízení jinde neuvedení

3.1.4

Technici v biologických a příbuzných oborech

3.1.4.1

Technici v biologických oborech (kromě zdravotnických)

3.1.4.2

Technici v oblasti zemědělství a rybářství

3.1.4.3

Technici v oblasti lesnictví

3.1.5

Technici a kontroloři v oblasti letecké a lodní dopravy

3.1.5.1

Lodní technici

3.1.5.2

Lodní důstojníci a lodivodi

3.1.5.3

Piloti, navigátoři, letečtí technici a příbuzní pracovníci

3.1.5.4

Řídící letového provozu

3.1.5.5

Elektrotechnici řídicích a navigačních zařízení letového provozu

3.2

Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví

3.2.1

Zdravotničtí technici a farmaceutičtí asistenti

3.2.1.1

Technici pro obsluhu lékařských zařízení

3.2.1.2

Odborní laboranti v oblasti zdravotnictví

3.2.1.3

Farmaceutičtí asistenti

3.2.1.4

Technici v oblasti ortotiky a protetiky

3.2.2

Odborní pracovníci v oblasti ošetřovatelství a porodnictví

3.2.2.1

Odborní pracovníci v oblasti ošetřovatelství

3.2.2.2

Odborní pracovníci v oblasti porodnictví

3.2.3

Odborní pracovníci tradiční a alternativní medicíny

3.2.3.1

Odborní pracovníci tradiční a alternativní medicíny

3.2.4

Veterinární technici a asistenti

3.2.4.1

Veterinární technici a asistenti

3.2.5

Ostatní odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví

3.2.5.1

Dentální hygienisté

3.2.5.2

Technici pro lékařské záznamy a informace o zdravotním stavu

3.2.5.3

Odborní pracovníci v oblasti komunitního zdravotnictví

3.2.5.4

Odborní pracovníci v oblasti oční optiky

3.2.5.5

Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace

3.2.5.6

Odborní zdravotničtí asistenti

3.2.5.7

Asistenti ochrany veřejného zdraví

3.2.5.8

Zdravotničtí záchranáři

3.2.5.9

Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení

3.3

Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě

3.3.1

Odborní pracovníci v oblasti financí, matematiky a v příbuzných oborech

3.3.1.1

Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři

3.3.1.2

Zprostředkovatelé úvěrů a půjček

3.3.1.3

Odborní pracovníci v oblasti účetnictví a ekonomiky

3.3.1.4

Odborní pracovníci v oblasti statistiky, matematiky a v příbuzných oborech

3.3.1.5

Odhadci a zbožíznalci

3.3.2

Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, obchodní zástupci, nákupčí a obchodní makléři

3.3.2.1

Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví

3.3.2.2

Obchodní zástupci

3.3.2.3

Nákupčí

3.3.2.4

Obchodní makléři

3.3.3

Zprostředkovatelé služeb

3.3.3.1

Odbytoví a přepravní agenti, celní deklaranti

3.3.3.2

Organizátoři konferencí a událostí

3.3.3.3

Odborní pracovníci úřadů práce a pracovních agentur

3.3.3.4

Realitní makléři

3.3.3.5

Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení

3.3.4

Odborní administrativní pracovníci a asistenti

3.3.4.1

Vedoucí administrativních agend

3.3.4.2

Odborní administrativní pracovníci v právní oblasti

3.3.4.3

Odborní asistenti v administrativě

3.3.4.4

Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví

3.3.5

Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací

3.3.5.1

Pracovníci celní a hraniční kontroly

3.3.5.2

Pracovníci veřejné správy v oblasti daní

3.3.5.3

Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek

3.3.5.4

Pracovníci veřejné správy vydávající různá povolení

3.3.5.5

Policejní inspektoři a detektivové

3.3.5.6

Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací jinde neuvedení

3.4

Odborní pracovníci v oblasti práva, kultury, sportu a v příbuzných oborech

3.4.1

Odborní pracovníci v oblasti právní, sociální a církevní

3.4.1.1

Odborní pracovníci v právní oblasti a v příbuzných oborech

3.4.1.2

Odborní pracovníci v oblasti sociální práce

3.4.1.3

Odborní pracovníci v církevní oblasti a v příbuzných oborech

3.4.2

Odborní pracovníci v oblasti sportu a fitness

3.4.2.1

Atleti a ostatní profesionální sportovci

3.4.2.2

Sportovní trenéři, instruktoři a úředníci sportovních klubů

3.4.2.3

Instruktoři a programoví vedoucí v rekreačních zařízeních a fitcentrech

3.4.3

Odborní pracovníci v oblasti umění a kultury, šéfkuchaři

3.4.3.1

Fotografové

3.4.3.2

Aranžéři a příbuzní pracovníci

3.4.3.3

Konzervátoři, restaurátoři a preparátoři a příbuzní pracovníci v galeriích, muzeích a knihovnách

3.4.3.4

Šéfkuchaři a šéfcukráři

3.4.3.5

Ostatní odborní pracovníci v oblasti umění a kultury

3.5

Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií

3.5.1.

Technici provozu a uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií a příbuzní pracovníci

3.5.1.1

Technici provozu informačních a komunikačních technologií

3.5.1.2

Technici uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií

3.5.1.3

Technici počítačových sítí a systémů

3.5.1.4

Správci webu

3.5.2

Technici v oblasti telekomunikací a vysílání

3.5.2.1

Technici vysílání a obsluha záznamu zvuku

3.5.2.2

Technici v oblasti telekomunikací

4.   Úředníci

4.1

Všeobecní administrativní pracovníci, sekretáři a pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů

4.1.1

Všeobecní administrativní pracovníci

4.1.1.1

Všeobecní administrativní pracovníci

4.1.2

Sekretáři (všeobecní)

4.1.2.1

Sekretáři (všeobecní)

4.1.3

Pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů

4.1.3.1

Pracovníci pro zpracování textů, písaři

4.1.3.2

Pracovníci pro zadávání dat

4.2

Pracovníci informačních služeb, na přepážkách a v příbuzných oborech

4.2.1

Pokladníci ve finančních institucích, bookmakeři, půjčovatelé peněz, inkasisté pohledávek a pracovníci v příbuzných oborech

4.2.1.1

Pokladníci ve finančních institucích a pracovníci v příbuzných oborech

4.2.1.2

Bookmakeři, krupiéři a pracovníci v příbuzných oborech

4.2.1.3

Zastavárníci a půjčovatelé peněz

4.2.1.4

Inkasisté pohledávek a pracovníci v příbuzných oborech

4.2.2

Pracovníci informačních služeb

4.2.2.1

Pracovníci cestovního ruchu

4.2.2.2

Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech

4.2.2.3

Operátoři telefonních panelů

4.2.2.4

Recepční v hotelích

4.2.2.5

Pracovníci v informačních kancelářích

4.2.2.6

Recepční (kromě recepčních v hotelích)

4.2.2.7

Tazatelé průzkumů

4.2.2.8

Pracovníci informačních služeb jinde neuvedení

4.3

Úředníci pro zpracování číselných údajů a v logistice

4.3.1

Úředníci pro zpracování číselných údajů

4.3.1.1

Úředníci v oblasti účetnictví

4.3.1.2

Úředníci v oblasti statistiky, financí a pojištění

4.3.1.3

Mzdoví účetní

4.3.2

Úředníci v logistice

4.3.2.1

Úředníci ve skladech

4.3.2.2

Úředníci ve výrobě

4.3.2.3

Úředníci v dopravě a přepravě

4.4

Ostatní úředníci

4.4.1

Ostatní úředníci

4.4.1.1

Knihovníci

4.4.1.2

Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách)

4.4.1.3

Korektoři, kódovači a příbuzní pracovníci

4.4.1.4

Opisovači a příbuzní pracovníci

4.4.1.5

Pracovníci evidence dat a archivů

4.4.1.6

Personální referenti

4.4.1.7

Úředníci jinde neuvedení

5.   Pracovníci ve službách a prodeji

5.1

Pracovníci v oblasti osobních služeb

5.1.1

Obslužní pracovníci, průvodčí v dopravě a průvodci v cestovním ruchu

5.1.1.1

Obslužní pracovníci v dopravě a stevardi

5.1.1.2

Průvodčí a příbuzní pracovníci v dopravě

5.1.1.3

Průvodci v cestovním ruchu

5.1.2

Kuchaři (kromě šéfkuchařů)

5.1.3

Číšníci, servírky a barmani

5.1.3.1

Číšníci a servírky

5.1.3.2

Barmani

5.1.4

Kadeřníci, kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech

5.1.4.1

Kadeřníci

5.1.4.2

Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech

5.1.5

Provozní pracovníci

5.1.5.1

Provozní pracovníci stravovacích, ubytovacích zařízení, kanceláří a dalších zařízení

5.1.5.2

Hospodyně v domácnostech

5.1.5.3

Správci objektů

5.1.6

Ostatní pracovníci v oblasti osobních služeb

5.1.6.1

Astrologové, jasnovidci a pracovníci v příbuzných oborech

5.1.6.2

Společníci a osobní sluhové

5.1.6.3

Pracovníci pohřebních služeb a balzamovači

5.1.6.4

Pracovníci zajišťující služby spojené s péčí o domácí a jiná zvířata

5.1.6.5

Instruktoři autoškoly

5.1.6.6

Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení

5.2

Pracovníci v oblasti prodeje

5.2.1

Stánkoví a pouliční prodavači potravin

5.2.1.1

Stánkoví prodavači potravin (kromě rychlého občerstvení)

5.2.1.2

Pouliční prodavači rychlého občerstvení

5.2.2

Provozovatelé maloobchodních prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci v prodejnách

5.2.2.1

Provozovatelé maloobchodních prodejen

5.2.2.2

Vedoucí pracovních týmů v prodejnách

5.2.2.3

Prodavači v prodejnách

5.2.3

Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek

5.2.3.1

Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek

5.2.4

Ostatní pracovníci v oblasti prodeje

5.2.4.1

Modelky a manekýni

5.2.4.2

Předváděči zboží

5.2.4.3

Podomní prodavači

5.2.4.4

Prodejci po telefonu

5.2.4.5

Obsluha čerpacích stanic

5.2.4.6

Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení

5.2.4.7

Pracovníci v oblasti prodeje jinde neuvedení

5.3

Pracovníci osobní péče v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a v příbuzných oborech

5.3.1

Pracovníci pečující o děti, asistenti pedagogů

5.3.1.1

Pracovníci pečující o děti

5.3.1.2

Asistenti pedagogů

5.3.2

Pracovníci osobní péče v oblasti zdravotnictví

5.3.2.1

Ošetřovatelé a příbuzní pracovníci v oblasti zdravotnictví (kromě domácí péče)

5.3.2.2

Ošetřovatelé v oblasti domácí péče

5.3.2.3

Pracovníci osobní péče v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení

5.4

Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy

5.4.1

Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy

5.4.1.1

Hasiči

5.4.1.2

Policisté

5.4.1.3

Dozorci ve věznicích

5.4.1.4

Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur

5.4.1.5

Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy jinde neuvedení

6.   Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

6.1

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, orientovaní na trh

6.1.1

Zahradníci a pěstitelé orientovaní na trh

6.1.1.1

Pěstitelé zemědělských plodin a zeleniny

6.1.1.2

Ovocnáři, vinaři, chmelaři a ostatní pěstitelé plodů rostoucích na stromech a keřích

6.1.1.3

Zahradníci, pěstitelé v zahradnických školkách

6.1.1.4

Pěstitelé smíšených plodin

6.1.2

Chovatelé a ošetřovatelé zvířat

6.1.2.1

Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže)

6.1.2.2

Chovatelé drůbeže

6.1.2.3

Včelaři a chovatelé bource morušového

6.1.2.4

Chovatelé a ošetřovatelé zvířat jinde neuvedení

6.1.3

Pěstitelé a chovatelé ve smíšeném hospodářství

6.2

Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví, rybářství a myslivosti, orientovaní na trh

6.2.1

Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oborech

6.2.2

Kvalifikovaní pracovníci v rybářství a myslivosti

6.2.2.1

Kvalifikovaní pracovníci v oblasti akvakultury

6.2.2.2

Rybáři ve vnitrozemských a v pobřežních vodách

6.2.2.3

Rybáři na moři

6.2.2.4

Kvalifikovaní pracovníci v oblasti myslivosti

6.3

Farmáři, rybáři, lovci a sběrači samozásobitelé

6.3.1

Farmáři samozásobitelé v rostlinné výrobě

6.3.2

Farmáři samozásobitelé v živočišné výrobě

6.3.3

Farmáři samozásobitelé ve smíšeném hospodářství

6.3.4

Rybáři, lovci a sběrači samozásobitelé

7.   Řemeslníci a opraváři

7.1

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci na stavbách (kromě elektrikářů)

7.1.1

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby a v příbuzných oborech

7.1.1.1

Pracovníci montovaných staveb

7.1.1.2

Zedníci a dlaždiči

7.1.1.3

Kameníci, řezači kamene, brusiči

7.1.1.4

Betonáři, železobetonáři a pracovníci v příbuzných oborech

7.1.1.5

Tesaři a stavební truhláři

7.1.1.6

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby a v příbuzných oborech jinde neuvedení

7.1.2

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb

7.1.2.1

Pokrývači

7.1.2.2

Podlaháři a obkladači

7.1.2.3

Štukatéři a omítkáři

7.1.2.4

Izolatéři

7.1.2.5

Sklenáři

7.1.2.6

Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a klempíři

7.1.2.7

Mechanici klimatizací a chladicích zařízení

7.1.3

Malíři a pracovníci v příbuzných oborech, pracovníci povrchového čištění budov

7.1.3.1

Malíři (vč. stavebních lakýrníků a natěračů), tapetáři

7.1.3.2

Lakýrníci a natěrači (kromě stavebních)

7.1.3.3

Pracovníci povrchového čištění budov, kominíci

7.2

Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech

7.2.1

Slévači, svářeči a pracovníci v příbuzných oborech

7.2.1.1

Slévači, formíři a jádraři

7.2.1.2

Svářeči, řezači plamenem a páječi

7.2.1.3

Pracovníci na zpracování plechu

7.2.1.4

Montéři kovových konstrukcí

7.2.1.5

Montéři lan a zdvihacích zařízení

7.2.2

Kováři, nástrojáři a pracovníci v příbuzných oborech

7.2.2.1

Kováři, obsluha kovacích lisů, obsluha bucharů

7.2.2.2

Nástrojáři a pracovníci v příbuzných oborech

7.2.2.3

Seřizovači a obsluha kovoobráběcích strojů

7.2.2.4

Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů

7.2.3

Mechanici a opraváři strojů a zařízení

7.2.3.1

Mechanici a opraváři motorových vozidel

7.2.3.2

Mechanici a opraváři leteckých motorů a zařízení

7.2.3.3

Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení

7.2.3.4

Opraváři jízdních kol a pracovníci v příbuzných oborech

7.3

Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel a polygrafie

7.3.1

Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel

7.3.1.1

Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení

7.3.1.2

Výrobci a opraváři hudebních nástrojů, ladiči

7.3.1.3

Klenotníci, zlatníci a šperkaři

7.3.1.4

Keramici a pracovníci v příbuzných oborech

7.3.1.5

Skláři, brusiči skla a pracovníci při konečné úpravě skla

7.3.1.6

Malíři a rytci skla a keramiky a pracovníci v příbuzných oborech

7.3.1.7

Řezbáři, košíkáři, kartáčníci a pracovníci v příbuzných oborech

7.3.1.8

Řemeslníci pracující s textilem, kůží a příbuznými materiály (tradiční lidová tvorba)

7.3.1.9

Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel jinde neuvedení

7.3.2

Pracovníci polygrafie

7.3.2.1

Pracovníci přípravy tisku

7.3.2.2

Tiskaři

7.3.2.3

Pracovníci konečné úpravy tisku a vazači knih

7.4

Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky

7.4.1

Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení

7.4.1.1

Stavební a provozní elektrikáři

7.4.1.2

Elektromechanici a seřizovači

7.4.1.3

Montéři a opraváři elektrických vedení

7.4.2

Mechanici a opraváři elektronických přístrojů a komunikačních technologií

7.4.2.1

Mechanici a opraváři elektronických přístrojů

7.4.2.2

Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií

7.5

Zpracovatelé potravin, dřeva, textilu a pracovníci v příbuzných oborech

7.5.1

Výrobci a zpracovatelé potravin a pracovníci v příbuzných oborech

7.5.1.1

Zpracovatelé masa, ryb a pracovníci v příbuzných oborech

7.5.1.2

Pekaři, cukráři a výrobci cukrovinek (kromě šéfcukrářů)

7.5.1.3

Výrobci mléčných produktů

7.5.1.4

Konzerváři ovoce, zeleniny a příbuzných produktů

7.5.1.5

Ochutnávači, degustátoři a kontroloři jakosti potravin a nápojů

7.5.1.6

Zpracovatelé tabáku a výrobci tabákových výrobků

7.5.2

Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech

7.5.2.1

Zpracovatelé dřeva

7.5.2.2

Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech

7.5.2.3

Seřizovači a obsluha dřevoobráběcích strojů

7.5.3

Výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin a pracovníci v příbuzných oborech

7.5.3.1

Krejčí, kožešníci a kloboučníci

7.5.3.2

Modeláři oděvů, střihači a pracovníci v příbuzných oborech

7.5.3.3

Šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech

7.5.3.4

Čalouníci a pracovníci v příbuzných oborech

7.5.3.5

Zpracovatelé kůže, koželuhové a kožišníci

7.5.3.6

Obuvníci a pracovníci v příbuzných oborech

7.5.4

Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech

7.5.4.1

Potápěči

7.5.4.2

Střelmistři

7.5.4.3

Kvalitáři a testovači výrobků (kromě potravin a nápojů)

7.5.4.4

Hubitelé škůdců

7.5.4.5

Řemeslní a příbuzní pracovníci jinde neuvedení

8.   Obsluha strojů a zařízení, montéři

8.1

Obsluha stacionárních strojů a zařízení

8.1.1

Obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin

8.1.1.1

Obsluha důlních zařízení (včetně horníků)

8.1.1.2

Obsluha zařízení na úpravu rudných a nerudných surovin

8.1.1.3

Vrtači při ropných nebo plynových vrtech a pracovníci v příbuzných oborech

8.1.1.4

Obsluha strojů na výrobu výrobků z cementu, kamene a ostatních nerostů

8.1.2

Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů

8.1.2.1

Obsluha zařízení na zpracování kovů

8.1.2.2

Obsluha zařízení na povrchovou úpravu kovů

8.1.3

Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu a na výrobu fotografických materiálů

8.1.3.1

Obsluha strojů a zařízení pro chemickou výrobu

8.1.3.2

Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování fotografických materiálů

8.1.4

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru

8.1.4.1

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže

8.1.4.2

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu

8.1.4.3

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z papíru

8.1.5

Obsluha strojů na úpravu a výrobu textilních, kožešinových a kožených výrobků

8.1.5.1

Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání a navíjení příze a nití

8.1.5.2

Obsluha tkacích a pletacích strojů

8.1.5.3

Obsluha šicích a vyšívacích strojů

8.1.5.4

Obsluha strojů na bělení, barvení a čištění tkanin

8.1.5.5

Obsluha strojů na úpravu kožešin a kůží

8.1.5.6

Obsluha strojů na výrobu obuvi a příbuzných výrobků

8.1.5.7

Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách

8.1.5.8

Obsluha strojů na úpravu a výrobu textilních, kožešinových a kožených výrobků jinde neuvedená

8.1.6

Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků

8.1.6.1

Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků

8.1.7

Obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva a výrobu papíru

8.1.7.1

Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru

8.1.7.2

Obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva

8.1.8

Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení

8.1.8.1

Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla, keramiky a příbuzných výrobků

8.1.8.2

Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení

8.1.8.3

Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování

8.1.8.4

Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená

8.2

Montážní dělníci

8.2.1

Montážní dělníci

8.2.1.1

Montážní dělníci mechanických zařízení

8.2.1.2

Montážní dělníci elektrických a elektronických zařízení

8.2.1.3

Montážní dělníci jinde neuvedení

8.3

Řidiči a obsluha pojízdných zařízení

8.3.1

Strojvedoucí a pracovníci v příbuzných oborech

8.3.1.1

Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků

8.3.1.2

Signalisti, brzdaři, výhybkáři, posunovači

8.3.2

Řidiči motocyklů a automobilů (kromě nákladních)

8.3.2.1

Řidiči motocyklů

8.3.2.2

Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři

8.3.3

Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají

8.3.3.1

Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají

8.3.3.2

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel

8.3.4

Obsluha pojízdných zařízení

8.3.4.1

Řidiči a obsluha zemědělských a lesních strojů

8.3.4.2

Obsluha zemních a příbuzných strojů

8.3.4.3

Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení

8.3.4.4

Obsluha vysokozdvižných vozíků

8.3.5

Pracovníci lodní posádky

9.   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

9.1

Uklízeči a pomocníci

9.1.1

Uklízeči a pomocníci v domácnostech, hotelích a kancelářích

9.1.1.1

Uklízeči a pomocníci v domácnostech (kromě hospodyní)

9.1.1.2

Uklízeči a pomocníci v kancelářích, hotelích a jiných zařízeních

9.1.2

Pracovníci pro ruční mytí vozidel, oken, praní prádla a příbuzní pracovníci (kromě uklízečů a pomocníků v domácnostech, hotelích a kancelářích)

9.1.2.1

Pracovníci pro ruční praní a žehlení (kromě obsluhy strojů v prádelnách a čistírnách)

9.1.2.2

Pracovníci pro mytí vozidel

9.1.2.3

Pracovníci pro mytí oken

9.1.2.4

Pracovníci úklidu jinde neuvedení

9.2

Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

9.2.1

Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

9.2.1.1

Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě

9.2.1.2

Pomocní pracovníci v živočišné výrobě

9.2.1.3

Pomocní pracovníci ve smíšeném hospodářství

9.2.1.4

Pomocní pracovníci v zahradnictví

9.2.1.5

Pomocní pracovníci v lesnictví

9.2.1.6

Pomocní pracovníci v rybářství

9.3

Pomocní pracovníci v oblasti těžby, stavebnictví, výroby, dopravy a v příbuzných oborech

9.3.1

Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví

9.3.1.1

Pomocní pracovníci v oblasti těžby

9.3.1.2

Dělníci v oblasti inženýrských staveb

9.3.1.3

Dělníci v oblasti výstavby budov

9.3.2

Pomocní pracovníci ve výrobě

9.3.2.1

Ruční baliči

9.3.2.2

Pomocní pracovníci ve výrobě jinde neuvedení

9.3.3

Pomocní pracovníci v dopravě a skladování

9.3.3.1

Obsluha ručních a pedálových vozidel

9.3.3.2

Kočí

9.3.3.3

Pomocní manipulační pracovníci

9.3.3.4

Doplňovači zboží

9.4

Pomocní pracovníci při přípravě jídla

9.4.1

Pomocní pracovníci při přípravě jídla

9.4.1.1

Pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení

9.4.1.2

Pomocníci v kuchyni

9.5

Pracovníci pouličního prodeje a služeb a pracovníci v příbuzných oborech

9.5.1

Pracovníci pouličních služeb a pracovníci v příbuzných oborech

9.5.2

Pouliční prodejci (kromě potravin)

9.6

Pracovníci s odpady a jiní nekvalifikovaní pracovníci

9.6.1

Pracovníci s odpady

9.6.1.1

Pracovníci odvozu a recyklace odpadů

9.6.1.2

Třídiči odpadů

9.6.1.3

Uklízeči veřejných prostranství

9.6.2

Ostatní pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

9.6.2.1

Kurýři, doručovatelé balíků a nosiči zavazadel

9.6.2.2

Pomocní pracovníci údržby budov

9.6.2.3

Pracovníci provádějící odečet měřidel a výběrčí peněz z prodejních automatů

9.6.2.4

Nosiči vody a sběrači palivového dříví

9.6.2.5

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci jinde neuvedení

10.   Zaměstnanci v ozbrojených silách

10.1

Generálové a důstojníci v ozbrojených silách

10.2

Poddůstojníci v ozbrojených silách

10.3

Zaměstnanci v ozbrojených silách, další hodnosti

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU