(EU) 2021/910Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/910 ze dne 31. května 2021 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 199, 7.6.2021, s. 4-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 31. května 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. června 2021 Nabývá účinnosti: 27. června 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) č. 952/2013;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EHS) č. 2658/87;
Původní znění předpisu

7.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/4


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/910

ze dne 31. května 2021

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. května 2021.

Za Komisi

jménem předsedkyně,

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Cermetové tyčinky s jednotným kruhovým průřezem. Výrobky různých délek a průměrů s oblými konci mohou být plné nebo perforované a mohou mít chladicí kanály. Některé výrobky mohou být rovněž zkoseny.

Výrobky jsou vyrobeny z cermetu, tj. ze slinutého karbidu kovů na bázi karbidu wolframu s kobaltem jako pojiva.

Vzhledem k nízkému stupni zpracování, jednoduché podobě a tvaru nabízejí výrobky širokou škálu využití, například jako výztužné prvky. Pokud jsou dále zpracovány, mohou se výrobky používat pro nástroje a jako nástroje.

8113 00 90

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 4 ke třídě XV a na znění kódů KN 8113 00 a 8113 00 90 .

Zařazení do kódu KN 8209 00 80 jako tyčinky a podobné výrobky pro nástroje, nenamontované, z cermetů je vyloučeno, neboť výrobky mohou být použity pro nástroje a jako nástroje pouze tehdy, jsou-li dále zpracovány, a jsou rovněž vhodné pro jiné použití.

Výrobky patří do čísla 8113 , jež zahrnuje cermety, ať už netvářené (surové) nebo v podobě výrobků v kombinované nomenklatuře jinde neuvedených (viz též vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 8113 , šestý odstavec).

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 8113 00 90 jako cermety a ostatní výrobky z nich.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU