(EU) 2021/909Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/909 ze dne 31. května 2021 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 199, 7.6.2021, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 31. května 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. června 2021 Nabývá účinnosti: 27. června 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) č. 952/2013;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EHS) č. 2658/87;
Původní znění předpisu

7.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/909

ze dne 31. května 2021

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. května 2021.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Jedná se o pružný výrobek (tzv. vodní nudle) vyrobený z lehčených plastů (plastové pěny), ve tvaru duté trubky o délce přibližně 1 m a průměru přibližně 8 cm. Výrobek plave na vodě a je určen k použití jako plovací pomůcka. Pro tento účel vyhovuje evropské normě pro plovací pomůcky pro výuku plavání (EN 13138-2:2014). Výrobek rovněž absorbuje nárazy a tepelně izoluje.

Viz obrázky  (*1)

3926 90 97

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 3926 , 3926 90 a 3926 90 97 .

Zařazení do čísla 9506 jako výrobky a potřeby pro tělesné cvičení, gymnastiku, atletiku nebo jiné sporty nebo hry pod širým nebem je vyloučeno, jelikož výrobek má jednoduchý a běžný tvar, a není proto rozpoznatelný jako výrobek určený k tělesnému cvičení nebo sportu čísla 9506 , a to i přesto, že díky své plovací schopnosti vyhovuje normě pro plovací pomůcky pro výuku plavání. Jednoduchý tvar a běžný materiál rovněž umožňuje výrobek používat pro různé účely (například jako ochranné prostředky pohlcující nárazy, které se omotávají kolem sloupů, prostředky pro tepelnou izolaci, kterými se omotávají trubky, zábavné předměty pro děti).

Zařazení výrobku do čísla 9503 jako ostatní hračky je též vyloučeno, jelikož výrobek s ohledem na jeho design nelze jasně rozpoznat jako výrobek určený pro zábavu dětí nebo dospělých.

V důsledku toho se výrobek zařazuje podle základního materiálu (plasty).

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 3926 90 97 jako ostatní výrobky z plastů.


(*1)  Fotografie slouží pouze pro informaci.

Image 1


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU