(EU) 2021/907Nařízení Rady (EU) 2021/907 ze dne 4. června 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

Publikováno: Úř. věst. L 197I, 4.6.2021, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 4. června 2021 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 5. června 2021 Nabývá účinnosti: 5. června 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(ES) č. 765/2006;

Provádí předpisy

12016E215; 2012/642/SZBP;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(SZBP) 2021/908;
Původní znění předpisu

4.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 197/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/907

ze dne 4. června 2021,

kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 (2) stanoví zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů a zákaz zpřístupňovat finanční prostředky nebo hospodářské zdroje osobám, subjektům nebo orgánům, které jsou odpovědné za vážné porušování lidských práv nebo represi proti občanské společnosti a demokratické opozici nebo jejichž činnosti jiným závažným způsobem narušují demokracii nebo právní stát v Bělorusku nebo mají prospěch z Lukašenkova režimu nebo jej podporují. Stanoví rovněž zákaz poskytovat technickou pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými na Společném vojenském seznamu Evropské unie nebo s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží. Ukládá zákaz vývozu vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi, jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Bělorusku nebo pro použití v Bělorusku, jakož i zákaz poskytování související technické pomocé, zprostředkovatelských služeb, financování nebo finanční pomoci.

(2)

Nařízením (ES) č. 765/2006 se uvádí v účinnost opatření stanovená v rozhodnutí 2012/642/SZBP.

(3)

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/908 (3), kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP, bylo přijato na základě závěrů Evropské rady ze dnů 24. a 25. května 2021 po protiprávně vynuceném přistání vnitrounijního letu společnosti Ryanair v běloruském Minsku dne 23. května 2021. Tento incident, který prokázala nespolehlivost běloruských leteckých úřadů, ohrozila bezpečnost letectví na základě vykonstruovaných důkazů, jejichž cílem bylo umožnit běloruským orgánům zadržení novináře a opozičního blogera Ramana Prataseviče a Sofie Sapegy, a představuje další krok v represi proti občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku.

(4)

Nařízení (ES) č. 765/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených tímto nařízením, mělo by vstoupit v platnost okamžitě,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 765/2006 se mění takto:

1)

v článku 1 se doplňuje nový bod, který zní:

„7.

„běloruským leteckým dopravcem“ podnik letecké dopravy, který je držitelem platné provozní licence nebo rovnocenného dokladu vydaných příslušnými orgány Běloruska.“;

2)

vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 8b

1.   Všem letadlům provozovaným běloruskými leteckými dopravci, včetně případů, kdy jsou marketingovým dopravcem v rámci ujednání o společném označování linek nebo vyhrazené kapacitě míst, se zakazuje přistávat na území Unie, vzlétat z něj nebo přes něj přelétat.

2.   Odstavec 1 se nepoužije v případě nouzového přistání nebo nouzového přeletu.

Článek 8c

1.   Odchylně od článku 8b mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze II povolit, aby letadlo přistálo na území Unie, vzlétlo z něj nebo přes něj přelétlo, pokud uvedené příslušné orgány stanoví, že přistání, vzlet či přelet jsou nezbytné z humanitárních důvodů nebo z jakéhokoli jiného důvodu, který je slučitelný s cíli tohoto nařízení.

2.   Dotčený členský stát nebo dotčené členské státy uvědomí o každém povolení uděleném podle odstavce 1 ostatní členské státy a Komisi.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. června 2021.

Za Radu

předsedkyně

A. P. ZACARIAS


(1)  Úř. věst. L 285, 17.10.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/908 ze dne 4. června 2021, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku (viz strana 3 v tomto čísle Úředního věstníku).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU