(EU) 2021/901Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/901 ze dne 3. června 2021, kterým se opravuje švédské znění prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin

Publikováno: Úř. věst. L 197, 4.6.2021, s. 75-75 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. června 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. června 2021 Nabývá účinnosti: 24. června 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2019/2072;

Provádí předpisy

(EU) 2016/2031;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

01;
Původní znění předpisu

4.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 197/75


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/901

ze dne 3. června 2021,

kterým se opravuje švédské znění prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a zejména na čl. 41 odst. 2 a čl. 72 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Švédské znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 (2) obsahuje chyby v příloze VII bodech 65 a 68, pokud jde o podmínky, které musí být splněny při dovozu některých rostlin nebo rostlinných produktů do Unie, a v příloze XI části A bodě 12, pokud jde o informace o rostlině.

(2)

Švédské znění prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou touto opravou dotčena.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. června 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 (Úř. věst. L 319, 10.12.2019, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU