(EU) 2021/899Nařízení Komise (EU) 2021/899 ze dne 3. června 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o přechodná opatření pro vývoz masokostní moučky jako paliva ke spalování pro energetické účely (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 197, 4.6.2021, s. 68-70 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 3. června 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. června 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 142/2011;

Provádí předpisy

(ES) č. 1069/2009;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

4.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 197/68


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/899

ze dne 3. června 2021,

kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o přechodná opatření pro vývoz masokostní moučky jako paliva ke spalování pro energetické účely

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (1), a zejména na čl. 43 odst. 3 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (2) stanoví hygienická a veterinární pravidla pro uvádění na trh a vývoz vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů.

(2)

Článek 12 nařízení (ES) č. 1069/2009 ve spojení s čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení stanoví, že masokostní moučka kategorie 1 se neškodně odstraňuje spálením, spoluspálením či uložením na skládku, nebo může být použita jako palivo ke spalování pro energetické účely, aby se zabránilo opětovnému vstupu do krmivového řetězce a jeho kontaminaci.

(3)

Příslušné orgány Irska oznámily své plány na vytvoření vlastních kapacit ke spalování masokostní moučky z materiálů kategorie 1 pro energetické účely do konce roku 2023 a požádaly, aby během přechodného období byly povoleny tradiční obchodní toky masokostní moučky z materiálů kategorie 1 určené k neškodnému odstranění ve Spojeném království.

(4)

Po posouzení žádosti Irska a vzhledem ke zvláštní zeměpisné poloze uvedeného členského státu Komise považuje za nezbytné stanovit pravidla v kapitole V přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011, na jejichž základě může Irsko povolit, aby se do 31. prosince 2023 do Spojeného království vyvážela masokostní moučka z materiálů kategorie 1, jež splňuje požadavky týkající se uvádění na trh za účelem spalování pro energetické účely, aniž je dotčeno použití práva Unie na Spojené království a v něm s ohledem na Severní Irsko v souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu a s výhradou čl. 6 odst. 1 uvedeného protokolu, který umožňuje přemístění masokostní moučky z materiálů kategorie 1, jež je určena ke spalování pro energetické účely, do jiných částí Spojeného království než do Severního Irska.

(5)

Příloha XIV nařízení (EU) č. 142/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Aby byla zajištěna kontinuita stávajících obchodních toků po skončení přechodného období, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2021, a mělo by proto vstoupit v platnost co nejdříve, a to třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Kapitola V přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. června 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).


PŘÍLOHA

V kapitole V přílohy XIV nařízení (EU) č. 142/2011 se v tabulce doplňuje nový řádek, který zní:

„3

Masokostní moučka z materiálů kategorie 1

Masokostní moučka z materiálu kategorie 1 určená k použití jako palivo ke spalování pro energetické účely se z Irska do Spojeného království (*) vyváží pouze za těchto podmínek:

a)

příslušný orgán Irska povolil vývoz do spalovacího zařízení ve Spojeném království nejpozději 31. prosince 2023 za předpokladu, že taková přemístění masokostní moučky z materiálů kategorie 1, jež je určena k neškodnému odstranění, z uvedeného členského státu probíhala před 1. lednem 2021 za podmínek stanovených v čl. 6 odst. 6, 7 a 8;

b)

spalovací zařízení určení je schváleno ke spalování dovážené masokostní moučky z materiálů kategorie 1 pro energetické účely, a to v dovozní licenci vydané Spojeným královstvím;

c)

masokostní moučka z materiálu kategorie 1:

byla získána výhradně zpracováním v souladu se zpracovatelskou metodou č. 1 (tlaková sterilizace), 2, 3, 4 nebo 5 uvedenou v kapitole III přílohy IV,

je označena v souladu s kapitolou V přílohy VIII;

d)

zásilka masokostní moučky se odesílá v zaplombovaných nádobách přímo ze zpracovatelského zařízení nebo skladovacího zařízení podle čl. 24 odst. 1 písm. a) nebo j) bodu ii) nařízení (ES) č. 1069/2009 do spalovacího zařízení určení;

e)

provozovatelé předloží zásilky masokostní moučky na stanovišti hraniční kontroly v místě výstupu;

f)

příslušný orgán stanoviště hraniční kontroly v místě výstupu provádí úřední kontroly zásilek uvedených v písmeni e), zejména kontrolu toho, zda je plomba neporušená.

V případě, že je plomba porušena, použijí se pravidla stanovená v čl. 138 odst. 2 písm. d) a g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (**);

g)

příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly informuje prostřednictvím systému TRACES příslušný orgán uvedený v kolonce I.4 obchodního dokladu o doručení zásilky do místa výstupu a v příslušném případě o výsledku ověření plomby a o jakýchkoli přijatých nápravných opatřeních.

Příslušný orgán odpovědný za zpracovatelské zařízení původu provádí úřední kontroly vycházející z posouzení rizika, aby ověřil jak soulad s prvním pododstavcem, tak to, že u každé zásilky masokostní moučky bylo prostřednictvím systému TRACES od příslušného orgánu stanoviště hraniční kontroly obdrženo potvrzení o kontrole provedené v místě výstupu.

V případě nesouladu může příslušný orgán v souladu s čl. 138 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2017/625 taková přemístění zásilky masokostní moučky z materiálu kategorie 1 určené jako palivo ke spalování pro energetické účely zakázat.


(*)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.

(**)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU