(EU) 2021/897Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/897 ze dne 4. března 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238, pokud jde o formát oznamování příslušným orgánům dohledu a o spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány a s Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 197, 4.6.2021, s. 7-66 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 4. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. června 2021 Nabývá účinnosti: 24. června 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.4.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 197/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/897

ze dne 4. března 2021,

kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238, pokud jde o formát oznamování příslušným orgánům dohledu a o spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány a s Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. června 2019 o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP) (1), a zejména na čl. 40 odst. 9 čtvrtý pododstavec a čl. 66 odst. 5 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2019/1238 stanoví jednotná pravidla pro registraci, vytváření a distribuci osobních penzijních produktů, které jsou v Unii distribuovány pod označením „panevropský osobní penzijní produkt (PEPP)“, a pro dohled nad těmito produkty.

(2)

Pro provádění procesu kontroly orgánem dohledu na základě posouzení rizik a pro dohled na úrovni produktu je klíčová přiměřená míra podrobnosti informací. Šablony pro oznamování informací podle nařízení Komise v přenesené pravomoci 2021/896 (2) by měly tyto informace vizuálně znázorňovat a zohledňovat míru jejich podrobnosti.

(3)

S cílem podpořit sbližování dohledu by měly být informace, které mají být oznamovány příslušným orgánům v souladu s článkem 40 nařízení (EU) 2019/1238, předkládány prostřednictvím šablon.

(4)

Rámec pro spolupráci a pro výměnu informací mezi příslušnými orgány domovského a hostitelského členského státu a s orgánem EIOPA by měl zvýšit účinnost plnění jejich příslušných úkolů a povinností a zajistit jednotný a účinný dohled. Především je nutno upřesnit metody, prostředky a další podrobnosti výměny informací, včetně rozsahu a zpracování vyměňovaných informací.

(5)

S cílem zajistit účelnost a efektivitu dohledu by výměna informací a spolupráce mezi příslušnými orgány měla zohledňovat povahu, rozsah a složitost produktu, dostupnost a druh informací, jakož i nejaktuálnější a relevantní údaje. Pro zajištění účinné a včasné spolupráce a výměny informací je zapotřebí stanovit standardizované postupy a šablony.

(6)

Příslušné orgány a orgán EIOPA by tyto standardizované postupy a šablony měly používat i při dobrovolném předávání informací, pokud se domnívají, že by informace, které mají k dispozici, mohly být prospěšné jinému příslušnému orgánu nebo orgánu EIOPA, Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a Evropskému orgánu pro bankovnictví.

(7)

Aby příslušné orgány mohly účinně sledovat poskytovatele a distributory PEPP, je nutné, aby si pravidelně vyměňovaly informace o PEPP uváděných na trh, například příslušná sdělení klíčových informací, informace o přeshraničních činnostech a informace o sankcích a příslušných specifických rysech chování.

(8)

S cílem zajistit bezproblémové a včasné uplatňování požadavků na oznamování týkajících se správních sankcí a jiných opatření by měly příslušné orgány informovat sebe navzájem a orgán EIOPA o všech případech porušení předpisů nebo domnělého porušení předpisů.

(9)

Ustanovení tohoto nařízení týkající se oznamování příslušným orgánům dohledu a spolupráce mezi příslušnými orgány a s orgánem EIOPA jsou úzce provázána. Týkají se požadavků na předkládání a sdílení příslušných informací týkajících se dohledu nad PEPP. Pro zajištění soudržnosti mezi těmito ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, je zapotřebí zahrnout všechny prováděcí technické normy požadované podle čl. 40 odst. 9 a čl. 66 odst. 5 nařízení (EU) 2019/1238 do jediného prováděcího nařízení.

(10)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil orgán EIOPA.

(11)

K návrhu prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, uskutečnil orgán EIOPA otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy v souvislosti s kapitolami týkajícími se oznamování příslušným orgánům dohledu a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění a skupinu subjektů působících v oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění zřízené podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (3). V případě kapitol týkajících se spolupráce a výměny informací orgán EIOPA potenciální náklady a přínosy neanalyzoval, neboť s ohledem na rozsah a dopad návrhu prováděcích technických norem by to bylo nepřiměřené vzhledem k tomu, že jsou určeny pouze příslušným orgánům a orgánu EIOPA, a nikoli účastníkům finančního trhu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OZNAMOVÁNÍ KVANTITATIVNÍCH ÚDAJŮ ORGÁNŮM DOHLEDU

Článek 1

Formát oznamování orgánům dohledu

Poskytovatelé panevropského osobního penzijního produktu (PEPP) předkládají informace uvedené v čl. 40 odst. 1 až 5 nařízení (EU) 2019/1238 v souladu s následujícími specifikacemi:

a)

datové body s údaji typu „měna“ se vyjadřují v jednotkách bez desetinných míst, s výjimkou šablon PP.06.02 a PP.08.03 stanovených v přílohách I a II, v nichž se údaje vyjadřují v jednotkách s přesností na dvě desetinná místa;

b)

datové body s údaji typu „procento“ se vyjadřují v jednotkách s přesností na čtyři desetinná místa;

c)

datové body s údaji typu „celé číslo“ se vyjadřují v jednotkách bez desetinných míst;

d)

datové body se vyjadřují jako kladné hodnoty s výjimkou následujících případů:

i)

datové body jsou opačné povahy než přirozená částka dané položky;

ii)

povaha datového bodu umožňuje vykazovat kladné i záporné hodnoty;

iii)

v příslušných pokynech stanovených v přílohách V až XIV tohoto nařízení je požadován jiný formát oznamování.

Článek 2

Vykazovací měna

1.   Pro účely tohoto nařízení se „vykazovací měnou“ rozumí měna použitá pro sestavení účetních závěrek poskytovatele PEPP, nevyžaduje-li příslušný orgán jinak.

2.   Datové body a údaje typu „měna“ se vykazují ve vykazovací měně, k čemuž je zapotřebí převést každou jinou měnu na vykazovací měnu, není-li v tomto nařízení stanoveno jinak.

3.   Při vyjádření hodnoty jakéhokoli aktiva nebo závazku vedeného v jiné než vykazovací měně se hodnota převede na vykazovací měnu, jako by se převod uskutečnil závěrkovým kurzem posledního dne, pro který je příslušný kurz k dispozici ve vykazovaném období, k němuž se aktivum nebo závazek vztahuje.

4.   Při vyjádření hodnoty jakéhokoli příjmu nebo výdaje se hodnota převede na vykazovací měnu na základě stejného převodu, který byl použit pro účetní účely.

5.   Přepočet na vykazovací měnu se provede směnným kurzem pocházejícím ze stejného zdroje, který byl použit pro sestavení účetních závěrek poskytovatele PEPP, nevyžaduje-li příslušný orgán jinak.

Článek 3

Šablony pro každoroční vykazování kvantitativních údajů

Poskytovatelé PEPP každoročně předkládají informace uvedené v článku 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/896 prostřednictvím těchto šablon:

a)

šablony PP.01.01 přílohy I, která upřesňuje obsah podání podle pokynů stanovených v části PP.01.01 přílohy II;

b)

šablony PP.01.02 přílohy I, která upřesňuje základní informace o PEPP a základní informace v souvislosti s vykazováním podle pokynů stanovených v části PP.01.02 přílohy II;

c)

šablony PP.52.01 přílohy I, která upřesňuje informace o PEPP a o účastnících PEPP podle pokynů stanovených v části PP.52.01 přílohy II;

d)

šablony PP.06.02 přílohy I, která podává seznam jednotlivých položek aktiv podle pokynů stanovených v části PP.06.02 přílohy II a pomocí doplňkového identifikačního kódu (CIC) stanoveného v příloze III a definovaného v příloze IV;

e)

šabloně PP.06.03 přílohy I, která poskytuje informace o zohlednění všech kolektivních investic držených poskytovatelem PEPP podle pokynů stanovených v části PP.06.03 přílohy II;

f)

šablony PP.08.03 přílohy I, která poskytuje souhrnné informace o otevřených pozicích derivátů podle pokynů stanovených v části PP.08.03 přílohy II a pomocí doplňkového identifikačního kódu (CIC) stanoveného v příloze III a definovaného v příloze IV.

Článek 4

Přiměřenost předkládaných informací

Pro účely čl. 40 odst. 6 nařízení (EU) 2019/1238 použijí poskytovatelé PEPP příslušné šablony stanovené v příloze I tohoto nařízení, kterými zajistí průběžnou přiměřenost předkládaných informací.

KAPITOLA II

OBECNÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE SPOLUPRÁCE A VÝMĚNY INFORMACÍ

Článek 5

Obecné zásady

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) zajistí pravidelnou výměnu informací mezi příslušnými orgány domovských a hostitelských členských států a je o jakékoli dvoustranné výměně informací pravidelně informován, mají-li tyto informace význam pro výkon jeho povinností.

Článek 6

Jednotná kontaktní místa

Příslušné orgány poskytnou orgánu EIOPA podrobné údaje o jednotných kontaktních místech a uvědomí jej o veškerých případných změnách těchto údajů. Orgán EIOPA vede aktuální seznam jednotných kontaktních míst a tento seznam zpřístupní příslušným orgánům.

Článek 7

Prostředky výměny informací

Příslušné orgány a orgán EIOPA předávají informace a dokumentaci týkající se spolupráce a výměny informací uvedených v kapitole I zabezpečeným způsobem elektronickými prostředky. Po obdržení těchto informací a dokumentace o tom příslušné orgány odešlou elektronické potvrzení.

Článek 8

Měna

Příslušné orgány a orgán EIOPA používají při vzájemné výměně informací částky vyjádřené v eurech. Při dvoustranné výměně informací se však mohou příslušné orgány dohodnout na používání jiné měny.

KAPITOLA III

SPOLUPRÁCE A VÝMĚNA INFORMACÍ V PROCESU REGISTRACE A ZRUŠENÍ REGISTRACE

Článek 9

Registrace PEPP

1.   Příslušné orgány sdělí orgánu EIOPA informace uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a), b), d), f) a g) nařízení (EU) 2019/1238 prostřednictvím šablony stanovené v příloze V tohoto nařízení.

2.   Příslušné orgány sdělí orgánu EIOPA veškeré změny informací a dokumentů poskytovaných v žádosti tak, že vyplní pouze ty části šablony stanovené v příloze V, kterých se tyto změny týkají.

3.   Orgán EIOPA neprodleně informuje příslušné orgány, pokud tyto změny ovlivňují činnost poskytovatele PEPP v příslušných členských státech, prostřednictvím šablon stanovených v příloze VI nebo příloze VIII.

4.   Po registraci produktu v centrálním veřejném registru orgán EIOPA o jeho registraci uvědomí příslušné orgány prostřednictvím šablony stanovené v příloze VI.

Článek 10

Otevření nového podúčtu

1.   O otevření nového podúčtu informuje příslušný orgán domovského členského státu příslušný orgán hostitelského členského státu a orgán EIOPA prostřednictvím šablony stanovené v příloze IX.

2.   Příslušný orgán hostitelského členského státu potvrdí přijetí informací a dokumentů prostřednictvím šablony stanovené v příloze X. Příslušný orgán domovského členského státu sdělí příslušnému orgánu hostitelského členského státu a orgánu EIOPA veškeré změny podúčtu tak, že vyplní pouze ty části šablony stanovené v příloze IX, kterých se tyto změny týkají.

Článek 11

Informace o vnitrostátních ustanoveních

Prostřednictvím šablony stanovené v příloze XIV tohoto nařízení příslušné orgány poskytnou orgánu EIOPA odkaz na všechny tyto informace:

a)

znění vnitrostátních právních a správních předpisů upravujících podmínky týkající se akumulační fáze podle článku 47 nařízení (EU) 2019/1238;

b)

podmínky týkající se výplatní fáze podle článku 57 nařízení (EU) 2019/1238;

c)

případně informace o dodatečných postupech při uplatňování výhod a pobídek zřízených na vnitrostátní úrovni.

Článek 12

Zrušení registrace PEPP

1.   Příslušný orgán oznámí orgánu EIOPA své rozhodnutí o zrušení registrace PEPP prostřednictvím šablony stanovené v příloze VII.

2.   Orgán EIOPA registraci PEPP zruší ve svém centrálním veřejném registru a odpovídajícím způsobem o tom uvědomí příslušné orgány prostřednictvím šablony stanovené v příloze VIII.

KAPITOLA IV

PRŮBĚŽNÁ SPOLUPRÁCE A PRAVIDELNÁ VÝMĚNA INFORMACÍ

Článek 13

Spolupráce mezi příslušnými orgány a s orgánem EIOPA

1.   Spolupráce mezi příslušnými orgány a s orgánem EIOPA zahrnuje alespoň tyto oblasti:

a)

dohled;

b)

kontroly a vyšetřování;

c)

zjišťování případů porušení nařízení (EU) 2019/1238 a jejich náprava;

d)

informace o stížnostech;

e)

plánovaná opatření v oblasti dohledu přijatá proti poskytovateli nebo distributorovi PEPP, je-li to relevantní pro daný produkt PEPP;

f)

plánovaná opatření v oblasti dohledu přijatá za účelem zmírnění újmy vzniklé účastníkům PEPP, včetně zamýšleného výkonu pravomoci zasahovat do produktů podle článku 63 nařízení (EU) 2019/1238.

2.   Orgán EIOPA každoročně poskytne dotčenému příslušnému orgánu hostitelského členského státu informace o dohledu týkající se PEPP, který je v tomto členském státě poskytován, v souladu s ustanovením článku 14.

3.   Na žádost podle článku 16 si příslušné orgány a EIOPA vyměňují veškeré informace týkající se PEPP, které jsou relevantní pro plnění jejich povinností a nejsou stanoveny v článku 15, v rozsahu, v jakém jim jsou k dispozici.

4.   Příslušný orgán domovského členského státu podle potřeby neprodleně informuje příslušný orgán hostitelského členského státu o veškerých zjištěních v rámci svých procesů kontroly orgánem dohledu, které souvisejí s riziky, jež plynou z přeshraničního prodeje nebo podúčtů PEPP nebo prodej či podúčty PEPP ovlivňují. Příslušný orgán domovského členského státu tyto informace poskytne v případech, kdy příslušný orgán hostitelského členského státu vyjádřil své znepokojení.

5.   Příslušný orgán hostitelského členského státu neprodleně informuje příslušný orgán domovského členského státu, pokud má důvody se domnívat, že by činnosti poskytovatele PEPP mohly mít dopad na finanční zdraví tohoto poskytovatele PEPP nebo na ochranu spotřebitelů v jiných členských státech.

6.   Příslušný orgán domovského členského státu spolupracuje s příslušným orgánem hostitelského členského státu na posouzení toho, zda poskytovatel PEPP jasně rozumí cílovému trhu a rizikům, kterým produkty jsou nebo mohou být v hostitelském členském státě vystaveny, a jaké konkrétní související nástroje pro řízení rizik a vnitřní kontroly byly zavedeny, a to s ohledem na zásadu proporcionality a přístup založený na posouzení rizik.

7.   Spolupráce se zaměří zejména na tyto rizikové oblasti:

a)

profil účastníků PEPP;

b)

místní partnerství v rámci PEPP a distribuční partneři PEPP;

c)

vyřizování stížností;

d)

dodržování právních předpisů;

e)

ochrana spotřebitele a jakékoli další aspekty týkající se chování poskytovatele PEPP a distributora PEPP, včetně požadavků na dohled nad produktem a na jeho řízení.

Článek 14

Pravidelná výměna informací

1.   Orgán EIOPA získává a odvozuje následující informace o každém PEPP poskytovaném v hostitelském členském státě:

a)

počet účastníků PEPP v dotčeném členském státě;

b)

členské státy, pro které poskytovatel PEPP nabízí podúčty;

c)

počet žádostí o změnu poskytovatele a skutečné převody, pokud v dotčeném členském státě není konkrétní podúčet nabízen;

d)

informace o každém PEPP poskytovaném v dotčeném členském státě (v závislosti na jejich dostupnosti), vykazované v:

i)

šablony PP.01.02 přílohy I, která upřesňuje základní informace o PEPP a základní informace v souvislosti s vykazováním podle pokynů stanovených v části PP.01.02 přílohy II;

ii)

šabloně PP.52.01 přílohy I, která upřesňuje informace o PEPP a o účastnících PEPP podle pokynů stanovených v části PP.52.01 přílohy II;

iii)

šabloně PP.06.02 přílohy I, která podává seznam jednotlivých položek aktiv podle pokynů stanovených v části PP.06.02 přílohy II a pomocí doplňkového identifikačního kódu (CIC) stanoveného v příloze III a definovaného v příloze IV;

iv)

šabloně PP.06.03 přílohy I, která poskytuje informace o zohlednění všech kolektivních investic držených poskytovateli PEPP podle pokynů stanovených v části PP.06.03 přílohy II;

v)

šablony PP.08.03 přílohy I, která poskytuje souhrnné informace o otevřených pozicích derivátů podle pokynů stanovených v části PP.08.03 přílohy II a pomocí doplňkového identifikačního kódu (CIC) stanoveného v příloze III a definovaného v příloze IV.

Orgán EIOPA každoročně zpřístupní informace uvedené v prvním pododstavci týkající se jednotlivých PEPP každému dotčenému hostitelskému příslušnému orgánu.

2.   Odstavec 1 nevylučuje, aby si příslušné orgány vyměňovaly podrobnější údaje pravidelněji nebo na základě žádosti.

KAPITOLA V

SPOLUPRÁCE A VÝMĚNA INFORMACÍ AD HOC

Článek 15

Předkládání žádosti o spolupráci nebo výměnu informací

1.   Příslušný orgán předloží žádost dožádanému příslušnému orgánu prostřednictvím šablony stanovené v příloze XI. Dožadující příslušný orgán může k žádosti připojit jakékoli podpůrné dokumenty, které považuje za relevantní. V případě, že má žádost o informace význam pro výkon povinností orgánu EIOPA, dožadující příslušný orgán žádost zašle rovněž orgánu EIOPA.

2.   Dožadující příslušný orgán stanoví naléhavost žádosti. Zahrnuje-li žádost o spolupráci i žádost o informace, dožadující příslušný orgán:

a)

v maximálním možném rozsahu upřesní, jakých informací se žádost týká, a uvede důvody, proč tyto informace považuje za relevantní pro plnění svých povinností podle nařízení (EU) 2019/1238;

b)

podle potřeby požadované informace označí za důvěrné a uvede zvláštní preventivní opatření pro shromažďování těchto informací.

3.   Má-li dožadující příslušný orgán oprávněné důvody pro zařazení své žádosti do kategorie naléhavých, může tuto žádost předložit jinými prostředky, než jaké jsou uvedeny v odstavci 1, pokud je žádost následně předána elektronicky v souladu s uvedeným odstavcem, nedohodnou-li se dotčené příslušné orgány jinak.

Článek 16

Odpověď na žádost o spolupráci nebo výměnu informací

1.   Dožádaný příslušný orgán zašle dožadujícímu příslušnému orgánu svou odpověď prostřednictvím šablony stanovené v příloze XII. Pokud má odpověď význam pro výkon povinností orgánu EIOPA, dožádaný příslušný orgán svou odpověď zašle rovněž orgánu EIOPA. Dožádaný příslušný orgán ve své odpovědi:

a)

bezodkladně požádá o dodatečné objasnění v jakékoli formě, pokud má ohledně žádosti nějaké pochybnosti;

b)

v rámci svých pravomocí podnikne přiměřené kroky k tomu, aby byla spolupráce zajištěna nebo požadované informace poskytnuty;

c)

vyřídí žádost tak, aby mohla být včasným způsobem přijata veškerá nezbytná regulační opatření s přihlédnutím ke složitosti žádosti a nutnosti obrátit se na jiný příslušný orgán;

d)

poskytne z vlastní iniciativy jakékoli další důležité informace.

2.   Pokud dožádaný příslušný orgán není kvůli složitosti žádosti nebo množství požadovaných informací schopen dodržet lhůtu stanovenou v žádosti:

a)

neprodleně uvědomí dožadující příslušný orgán o důvodech tohoto zpoždění a uvede předpokládané datum zaslání odpovědi;

b)

poskytne informace, které již má k dispozici, prostřednictvím šablony stanovené v příloze XII;

c)

poskytne jakékoli chybějící informace, jakmile je bude mít k dispozici, tak aby bylo zajištěno rychlé přijetí veškerých nezbytných opatření.

Článek 17

Spolupráce a výměna informací v případě porušení předpisů

1.   Poté, co se příslušný orgán nebo případně orgán EIOPA dozví o některém porušení předpisů nebo domnělém porušení předpisů poskytovatelem PEPP nebo distributorem PEPP nebo o porušení předpisů, ke kterému dojde při výkonu práva na volný pohyb služeb nebo na svobodu usazování, neprodleně o tom uvědomí dotčený příslušný orgán prostřednictvím šablony stanovené v příloze XIII. Oznamující příslušný orgán může ke svému oznámení připojit jakékoli podpůrné dokumenty, které považuje za nezbytné. Pokud má porušení předpisů význam pro výkon povinností orgánu EIOPA, oznamující příslušný orgán o tom neprodleně uvědomí i orgán EIOPA prostřednictvím šablony stanovené v příloze XIII.

2.   Oznamující příslušný orgán a případně orgán EIOPA poskytne příslušnému orgánu, jemuž je oznámení určeno, všechny informace, které jsou k posouzení dané věci nezbytné, zejména:

a)

druh, povahu, závažnost a dobu trvání porušení předpisů nebo domnělého porušení předpisů;

b)

navrhovaná opatření a případně zveřejnění, které oznamující příslušný orgán hodlá provést;

c)

důkazy, o které své rozhodnutí opírají.

Příslušný orgán, jemuž je oznámení určeno, nebo případně orgán EIOPA může od oznamujícího příslušného orgánu požadovat jakékoli další informace, které k posouzení dané věci a přijetí opatření považuje za nezbytné.

3.   Pokud se oznamující příslušný orgán domnívá, že by informace měly být zaslány naléhavě, může informovat příslušný orgán, jemuž je oznámení určeno, a případně orgán EIOPA nejprve ústně za předpokladu, že informace budou následně předány elektronicky v souladu s odstavcem 1, nedohodnou-li se dotčené příslušné orgány jinak.

Článek 18

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/896 ze dne 24. února 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 s ohledem na dodatečné informace pro účely sbližování, pokud jde o oznamování orgánům dohledu (Viz strana 5 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010, ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).


PŘÍLOHA I

Šablony pro vykazování

PP.01.01.33

OBSAH PODÁNÍ

 

 

 

 

 

C0010

Kód šablony – Název šablony

 

 

PP.01.02.33 – Základní informace – obecné

R0010

 

PP.52.01.33 – Informace o PEPP a o účastnících PEPP

R0020

 

PP.06.02.33 – Seznam aktiv

R0030

 

PP.06.03.33 – Subjekty kolektivního investování – přístup se zohledněním

R0040

 

PP.08.03.33 – Souhrnné informace o otevřených derivátech

R0050

 

PP.01.02.33

ZÁKLADNÍ INFORMACE – OBECNÉ

 

 

 

 

 

C0010

Název PEPP

R0010

 

Registrační číslo PEPP

R0020

 

Jazyk vykázání

R0030

 

Datum předložení výkazu

R0040

 

Konec rozpočtového roku

R0050

 

Referenční datum vykázání

R0060

 

Pravidelné/jednorázové podání

R0070

 

Měna použitá k vykázání

R0090

 

Je produkt stále nabízen na trhu?

R0260

 

Druh subjektu

R0270

 

Použití společného souboru aktiv u všech investičních možností

R0280

 

PP.52.01.33

INFORMACE O PEPP A O ÚČASTNÍCÍCH PEPP (1)

 

 

 

 

Náklady

 

 

Administrativní náklady

Distribuční náklady

Investiční náklady

Náklady na kapitálové záruky (pokud existují)

 

 

 

Náklady na poradenství

 

 

C0020

C0040

C0050

C0060

C0100

Základní PEPP

R0010

 

 

 

 

 

Alternativní investiční možnosti

R0040

 

 

 

 

 

INFORMACE O PEPP A O ÚČASTNÍCÍCH PEPP (2)

Země

 


 

 

 

 

 

Počet účastníků PEPP

Finanční toky a toky účastníků

 

Hrubé příspěvky získané celkem

Hrubý výnos z investic celkem

 

 

C0150

C0160

C0170

 

Základní PEPP

R0010

 

 

 

 

Nabízen na trhu v zemi

R0020

 

 

 

 

Ve fázi run-off

R0030

 

 

 

 

Alternativní investiční možnosti

R0040

 

 

 

 

Nabízen na trhu v zemi

R0050

 

 

 

 

Ve fázi run-off

R0060

 

 

 

 


 

 

 

Finanční toky a toky účastníků

 

 

 

 

 

 

 

Počet Oznámení podle Čl. 20 Odst. 1 obdržených od účastníků PEPP, Kteří změnili Bydliště Do jiného Členského státu

 

 

Dávky vyplacené v jiné souvislosti než s odchodem do důchodu

 

 

 

 

Dávky vyplacené celkem

Dávky vyplacené v souvislosti s odchodem do důchodu

Dávky vyplacené v souvislosti S odchodem do důchodu Formou renty

Dávky vyplacené v souvislosti S odchodem do důchodu Formou jednorázové výplaty

Dávky vyplacené v souvislosti S odchodem do důchodu Formou postupného čerpání

 

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Finanční toky a toky účastníků

 

 

Aktiva

Závazky

Počet žádostí o otevření Podúčtu Podle Čl. 20 Odst. 2 nařízení (EU) 2019/1238

Počet podúčtů otevřených Podle čl. 20 Odst. 2 nařízení (EU) 2019/1238

Počet žádostí Účastníků PEPP O změnu poskytovatele podle Čl. 20 Odst. 5 písm. A) nařízení (EU) 2019/1238

Skutečné převody provedené Podle Čl. 20 Odst. 5 písm. A) nařízení (EU) 2019/1238

Počet žádostí Účastníků PEPP o změnu poskytovatele Podle čl. 52 Odst. 3 nařízení (EU) 2019/1238

Skutečné převody provedené Podle čl. 52 Odst. 3 nařízení (EU) 2019/1238

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Počet stížností

C0340

 

 

 

 

 

PP.06.02.33

SEZNAM AKTIV

INFORMACE O DRŽENÝCH POZICÍCH

Identifikační kód aktiva a typ kódu

Základní PEPP/alternativní investiční možnosti

Země úschovy

Uschovatel

Množství

C0011

C0010

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

 

 


Nominální hodnota

Metoda oceňování

Pořizovací hodnota

Vzniklý úrok

Tržní hodnota aktiva

C0070

C0075

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

INFORMACE O AKTIVECH

Identifikační kód aktiva a typ kódu

Název položky

Název emitenta

Kód emitenta a typ kódu emitenta

Odvětví emitenta

C0011

C0130

C0140

C0150

C0170

 

 

 

 

 

 

 


Skupina emitenta

Kód skupiny emitenta A typ kódu skupiny emitenta

Země emitenta

Měna

Doplňkový identifikační kód (CIC)

C0180

C0190

C0210

C0220

C0230

 

 

 

 

 

 

 


Alternativní investice

Externí rating

Určená externí ratingová agentura

Jednotková cena

Jednotkový procentní podíl nominální hodnoty ceny

Doba trvání

Datum splatnosti

C0240

C0250

C0260

C0370

C0380

C0270

C0280

 

 

 

 

 

 

 

PP.06.03.33

SUBJEKTY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ – PŘÍSTUP SE ZOHLEDNĚNÍM

Kolektivní investování Identifikační kód subjektu a typ kódu

Kategorie podkladového aktiva

Země emise

Měna

Celková částka

C0010

C0030

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

PP.08.03.33

INFORMACE O DRŽENÝCH POZICÍCH – POMYSLNÁ HODNOTA

 

 

 

 

 

Pomyslná hodnota

Základní PEPP

Alternativní investice

Aktiva PEPP

C0010

C0030

C0050

Úrokové swapy (D1)

R0010

 

 

 

Dohoda o budoucím směnném kurzu (F2)

R0020

 

 

 

Jiné deriváty

R0030

 

 

 

INFORMACE O DRŽENÝCH POZICÍCH – HODNOTA

 

 

 

 

 

Hodnota

 

 

Základní PEPP

Alternativní investiční možnosti

Aktiva PEPP

 

 

C0020

C0040

C0060

Úrokové swapy (D1)

R0010

 

 

 

Dohoda o budoucím směnném kurzu (F2)

R0020

 

 

 

Jiné deriváty

R0030

 

 

 


PŘÍLOHA II

POKYNY K ŠABLONÁM PRO VYKAZOVÁNÍ

Tato příloha obsahuje dodatečné pokyny k šablonám stanoveným v příloze I.

Na šablony, které se vyplňují v souladu s pokyny uvedenými v různých částech této přílohy, se v celém znění této přílohy odkazuje jako na „tuto šablonu“.

PP.01.01.33 – Obsah podání

Obecné poznámky:

Tato část se týká informací každoročně předkládaných v souvislosti s panevropským osobním penzijním produktem (PEPP).

Je-li požadováno zvláštní odůvodnění, neuvádí se vysvětlení v šabloně pro vykazování, ale je součástí dialogu mezi podnikem poskytujícím PEPP a příslušnými orgány.

TABULKOVÁ SOUŘADNICE

POLOŽKA

POKYNY

C0010/R0010

PP.01.02.33 – Základní informace – obecné

Tato šablona se vykazuje vždy. Použije se jediná možnost: 1 — Vykázáno

C0010/R0020

PP.52.01.33 – Informace o PEPP a o účastnících PEPP

Použije se jedna z těchto dvou možností:

 

1 — Vykázáno

 

0 — Nevykázáno z jiného důvodu (v tomto případě je třeba uvést zvláštní odůvodnění)

C0010/R0030

PP.06.02.33 – Seznam aktiv

Použije se jedna z těchto dvou možností:

 

1 — Vykázáno

 

0 — Nevykázáno z jiného důvodu (v tomto případě je třeba uvést zvláštní odůvodnění)

C0010/R0040

PP.06.03.33 – Subjekty kolektivního investování – přístup se zohledněním

Použije se jedna z těchto tří možností:

 

1 — Vykázáno

 

2 — Nevykázáno z důvodu neexistence subjektů kolektivního investování

 

0 — Nevykázáno (v tomto případě je třeba uvést zvláštní odůvodnění)

C0010/R0050

PP.08.03.33 – Souhrnné informace o otevřených derivátech

Použije se jedna z těchto tří možností:

 

1 — Vykázáno

 

2 — Nevykázáno z důvodu neexistence transakcí s deriváty

 

0 — Nevykázáno z jiného důvodu (v tomto případě je třeba uvést zvláštní odůvodnění)

PP.01.02 – Základní informace – obecné

Obecné poznámky:

Tato část se týká základních informací každoročně předkládaných v souvislosti s PEPP:

TABULKOVÁ SOUŘADNICE

POLOŽKA

POKYNY

C0010/R0010

Název PEPP

Obchodní název PEPP (specifický pro podnik)

C0010/R0020

Registrační číslo PEPP

Registrační číslo PEPP přidělené orgánem EIOPA

C0010/R0030

Jazyk vykázání

Určete dvoupísmenný kód jazyka, v němž jsou informace předloženy, podle ISO 639-1.

C0010/R0040

Datum předložení výkazu

Určete kód data, kdy se předkládá výkaz orgánu dohledu, podle ISO 8601 (rrrr-mm-dd).

C0010/R0050

Konec rozpočtového roku

Určete kód konce rozpočtového roku podniku podle ISO 8601 (rrrr-mm-dd), např. 2017-12-31.

C0010/R0060

Referenční datum vykázání

Určete kód data označujícího poslední den vykazovaného období podle ISO 8601 (rrrr-mm-dd).

C0010/R0070

Pravidelné/jednorázové podání

Určete, zda se jedná o pravidelné, nebo jednorázové podání informací.

Použije jedna z těchto dvou možností:

1

— pravidelné vykázání

2

— jednorázové vykázání

C0010/R0090

Měna použitá k vykázání

Určete písmenný kód měny používané v jednotlivých výkazech k vyjádření peněžních částek podle ISO 4217.

C0010/R0260

Je PEPP stále nabízen na trhu?

Upřesněte, zda je produkt stále nabízen k prodeji, nebo zda je ve fázi run off.

Použije se jedna z těchto dvou možností:

stále nabízen na trhu

ve fázi run-off

C0010/R0270

Druh subjektu

Upřesněte druh subjektu, pod který spadá poskytovatel PEPP předkládající údaje o svém PEPP.

Použije se jedna z těchto šesti možností:

úvěrová instituce (podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU  (1))

pojišťovna (podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES  (2))

instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění (podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/2341/EU  (3))

investiční podnik (podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU  (4))

investiční nebo správcovská společnost (podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES  (5))

správce alternativních investičních fondů EU (podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU  (6))

C0010/R0280

Použití společného souboru aktiv u všech investičních možností

Upřesněte, zda je použit společný soubor aktiv u všech investičních možností:

Použije se jedna z těchto dvou možností:

 

1 — ano

2 — ne

PP.52.01 – Informace o PEPP a o účastnících PEPP

obecné poznámky:

Tato část se týká podrobných informací každoročně předkládaných v souvislosti s konkrétním PEPP. Dále se uvedou některé informace o konkrétní investiční možnosti PEPP, tj. základním PEPP nebo alternativních investičních možnostech, podle země, ve které je tento produkt nabízen na trhu, a podle otevřených podúčtů. Pokud se alternativní investiční možnosti stanou jednotlivě nebo souhrnně ve vztahu k úsporám v základním PEPP významnými, informace se vykazují podrobněji nebo na úrovni jednotlivých investičních možností.

Všechny hodnoty se uvedou tak, jako by byly vykázány v souladu s obezřetnostním rámcem, pod nějž daný subjekt spadá.

Informace týkající se všech alternativních investičních možností se uvedou souhrnně.

Informace o PEPP a o účastnících PEPP (1)

TABULKOVÁ SOUŘADNICE

POLOŽKA

POKYNY

C0020/R0010

Administrativní náklady na základní PEPP

Celková výše administrativních nákladů souvisejících se správou PEPP účtovaných účastníkovi PEPP ve vykazovaném období.

Tato výše se týká jednorázových i opakovaných nákladů na základní PEPP.

C0040/R0010

Distribuční náklady na základní PEPP

Celková výše distribučních nákladů souvisejících s distribucí PEPP. Tato výše se týká jednorázových i opakovaných nákladů na základní PEPP.

C0050/R0010

Náklady na poradenství týkající se základního PEPP

Celková výše nákladů souvisejících s náklady na poradenství týkající se PEPP účtovaných ve vykazovaném období.

Tato výše se týká jednorázových i opakovaných nákladů na základní PEPP.

C0060/R0010

Investiční náklady na základní PEPP

Celková výše investičních nákladů souvisejících s PEPP účtovaných ve vykazovaném období. Tyto náklady zahrnují náklady spojené s úschovou aktiv, činnostmi vyplývajícími z provádění transakčních operací a další náklady související s investiční činností, které však nelze zahrnout do výše uvedených dvou kategorií.

Tato výše se týká jednorázových i opakovaných nákladů na základní PEPP.

C0100/R0010

Náklady na kapitálové záruky základního PEPP (pokud existují)

Celková výše nákladů na kapitálové záruky PEPP účtovaných ve vykazovaném období.

Tato výše se týká jednorázových i opakovaných nákladů na základní PEPP.

C0020/R0040

Administrativní náklady na alternativní investiční možnosti

Celková výše administrativních nákladů souvisejících se správou PEPP účtovaných účastníkovi PEPP ve vykazovaném období.

Tato výše se týká jednorázových i opakovaných nákladů na alternativní investiční možnosti.

C0040/R0040

Distribuční náklady na alternativní investiční možnosti

Celková výše nákladů souvisejících s distribucí PEPP.

Tato výše se týká jednorázových i opakovaných nákladů na alternativní investiční možnosti.

C0050/R0040

Náklady na poradenství týkající se alternativních investičních možností

Celková výše nákladů souvisejících s náklady na poradenství týkající se PEPP účtovaných ve vykazovaném období.

Tato výše se týká jednorázových i opakovaných nákladů na alternativní investiční možnosti.

C0060/R0040

Investiční náklady na alternativní investiční možnosti

Celková výše investičních nákladů souvisejících s PEPP účtovaných ve vykazovaném období. Tyto náklady zahrnují náklady spojené s úschovou aktiv, činnostmi vyplývajícími z provádění transakčních operací a další náklady související s investiční činností, které však nelze zahrnout do výše uvedených dvou kategorií.

Tato výše se týká jednorázových i opakovaných nákladů na alternativní investiční možnosti.

Informace o PEPP a o účastnících PEPP (2)

TABULKOVÁ SOUŘADNICE

POLOŽKA

POKYNY

Z0010

Země

Dvoupísmenný kód domovského nebo hostitelského členského státu PEPP podle ISO 3166-1. Tato položka se vyplní za každou zemi, ve které je dostupný podúčet nebo ve které je poskytován PEPP.

C0150/R0020

Počet účastníků PEPP v základním PEPP nabízeném na trhu v dané zemi

Počet účastníků PEPP v základním PEPP nabízeném na trhu v dané zemi.

C0160/R0020

Celkové hrubé příspěvky získané ze základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi

Celková výše příspěvků za vykazované období uhrazených účastníky základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi.

C0170/R0020

Celkový hrubý výnos z investic ze základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi

Celková výše hrubého výnosu z investic přiděleného účastníkům PEPP. Hodnota hrubých investičních nákladů na základní PEPP nabízený na trhu v dané zemi.

C0190/R0020

Celkové dávky vyplacené ze základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi

Celková výše dávek vyplacených za vykazované období účastníkům základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi. Tato částka zahrnuje všechny vyplacené dávky, tj. zahrnuje i biometrická rizika a další možnosti zahrnuté v konkrétním produktu.

C0200/R0020

Dávky vyplacené v souvislosti s odchodem do důchodu ze základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi

Výše dávek vyplacených za vykazované období účastníkům základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi. Tato částka zahrnuje pouze dávky související s odchodem do důchodu.

C0210/R0020

Dávky vyplacené v souvislosti s odchodem do důchodu formou renty ze základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi

Výše dávek vyplacených za vykazované období účastníkům základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi. Tato částka zahrnuje pouze dávky související s odchodem do důchodu vyplacené formou renty.

C0220/R0020

Dávky vyplacené v souvislosti s odchodem do důchodu formou jednorázové výplaty ze základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi

Výše dávek vyplacených za vykazované období účastníkům základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi. Tato částka zahrnuje pouze dávky související s odchodem do důchodu vyplacené formou jednorázové výplaty.

C0230/R0020

Dávky vyplacené v souvislosti s odchodem do důchodu formou postupného čerpání ze základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi

Výše dávek vyplacených za vykazované období účastníkům základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi. Tato částka zahrnuje pouze dávky související s odchodem do důchodu vyplacené formou postupného čerpání.

C0240/R0020

Dávky vyplacené v jiné souvislosti než s odchodem do důchodu ze základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi

Výše dávek vyplacených za vykazované období účastníkům základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi. Tato částka zahrnuje pouze dávky související s jiným krytím než s odchodem do důchodu, tj. biometrická rizika a další možnosti.

C0250/R0020

Počet oznámení podle čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) 2019/1238 obdržených od účastníků PEPP, kteří změnili bydliště do jiného členského státu, v rámci základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi

Počet oznámení obdržených od účastníků základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi v souvislosti se změnou bydliště účastníka PEPP do jiného členského státu.

C0260/R0020

Počet žádostí o otevření podúčtu podle čl. 20 odst. 2 nařízení (EU) 2019/1238 v rámci základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi

Počet žádostí o otevření nového podúčtu v rámci základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi obdržených od účastníků PEPP, kteří poskytovateli PEPP oznámili svůj záměr změnit bydliště do jiného členského státu.

C0270/R0020

Počet podúčtů otevřených podle čl. 20 odst. 2 nařízení (EU) 2019/1238 v rámci základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi

Počet skutečných podúčtů otevřených v rámci základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi na základě žádostí obdržených od účastníků PEPP, kteří poskytovateli PEPP oznámili svůj záměr změnit bydliště do jiného členského státu.

C0280/R0020

Počet žádostí účastníků PEPP o změnu poskytovatele podle čl. 20 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) 2019/1238 v rámci základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi

Počet žádostí o změnu poskytovatele PEPP v důsledku toho, že stávající poskytovatel PEPP není schopen vytvořit podúčet pro účastníky základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi, kteří změní bydliště do jiného členského státu.

C0290/R0020

Skutečné převody provedené podle čl. 20 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) 2019/1238 v rámci základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi

Počet skutečných převodů k jinému poskytovateli PEPP v důsledku toho, že stávající poskytovatel PEPP není schopen vytvořit podúčet pro účastníky základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi, kteří změní bydliště do jiného členského státu.

C0300/R0020

Počet žádostí účastníků PEPP o změnu poskytovatele podle čl. 52 odst. 3 nařízení (EU) 2019/1238 v rámci základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi

Počet žádostí o změnu poskytovatele PEPP na základě žádosti účastníků základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi předložených podle čl. 52 odst. 3 nařízení (EU) 2019/1238.

C0310/R0020

Skutečné převody provedené podle čl. 52 odst. 3 nařízení (EU) 2019/1238 v rámci základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi

Počet skutečných převodů k jinému poskytovateli PEPP na základě žádosti účastníků základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi provedených podle čl. 52 odst. 3 nařízení (EU) 2019/1238.

C0320/R0020

Aktiva základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi

Celková výše aktiv základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi.

C0330/R0020

Závazky základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi

Celková výše technických rezerv a případně dalších závazků týkajících se základního PEPP nabízeného na trhu v dané zemi.

C0340/R0020

Počet stížností v souvislosti se základním PEPP nabízeným na trhu v dané zemi

Celkový počet stížností obdržených v souvislosti se základním PEPP nabízeným na trhu v dané zemi za vykazované období.

C0150/R0030

Počet účastníků základního PEPP ve fázi run-off

Počet účastníků základního PEPP ve fázi run-off.

C0160/R0030

Celkové hrubé příspěvky získané ze základního PEPP ve fázi run-off

Celková výše příspěvků za vykazované období uhrazených účastníky základního PEPP ve fázi run-off.

C0170/R0030

Celkový hrubý výnos z investic ze základního PEPP ve fázi run-off

Celková výše hrubého výnosu z investic přiděleného účastníkům PEPP. Hodnota hrubých investičních nákladů na základní PEPP ve fázi ukončení.

C0190/R0030

Celkové dávky vyplacené ze základního PEPP ve fázi run-off

Celková výše dávek vyplacených za vykazované období účastníkům základního PEPP ve fázi run-off. Tato částka zahrnuje všechny vyplacené dávky, tj. zahrnuje i biometrická rizika a další možnosti zahrnuté v konkrétním produktu.

C0200/R0030

Dávky vyplacené v souvislosti s odchodem do důchodu ze základního PEPP ve fázi run-off

Výše dávek vyplacených za vykazované období účastníkům základního PEPP ve fázi run-off. Tato částka zahrnuje pouze dávky související s odchodem do důchodu.

C0210/R0030

Dávky vyplacené v souvislosti s odchodem do důchodu formou renty ze základního PEPP ve fázi run-off

Výše dávek vyplacených za vykazované období účastníkům základního PEPP ve fázi run-off. Tato částka zahrnuje pouze dávky související s odchodem do důchodu vyplacené formou renty.

C0220/R0030

Dávky vyplacené v souvislosti s odchodem do důchodu formou jednorázové výplaty ze základního PEPP ve fázi run-off

Výše dávek vyplacených za vykazované období účastníkům základního PEPP ve fázi run-off. Tato částka zahrnuje pouze dávky související s odchodem do důchodu vyplacené formou jednorázové výplaty.

C0230/R0030

Dávky vyplacené v souvislosti s odchodem do důchodu formou postupného čerpání ze základního PEPP ve fázi run-off

Výše dávek vyplacených za vykazované období účastníkům základního PEPP ve fázi run-off. Tato částka zahrnuje pouze dávky související s odchodem do důchodu vyplacené formou postupného čerpání.

C0240/R0030

Dávky vyplacené v jiné souvislosti než s odchodem do důchodu ze základního PEPP ve fázi run-off

Výše dávek vyplacených za vykazované období účastníkům základního PEPP ve fázi run-off. Tato částka zahrnuje pouze dávky související s jiným krytím než s odchodem do důchodu, tj. biometrická rizika a další možnosti.

C0250/R0030

Počet oznámení podle čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) 2019/1238 obdržených od účastníků PEPP, kteří změnili bydliště do jiného členského státu, v rámci základního PEPP ve fázi run-off

Počet oznámení obdržených od účastníků základního PEPP ve fázi run-off v souvislosti se změnou bydliště účastníka PEPP do jiného členského státu.

C0260/R0030

Počet žádostí o otevření podúčtu podle čl. 20 odst. 2 nařízení (EU) 2019/1238 v rámci základního PEPP ve fázi run-off

Počet žádostí o otevření nového podúčtu v rámci základního PEPP ve fázi run-off obdržených od účastníků PEPP, kteří poskytovateli PEPP oznámili svůj záměr změnit bydliště do jiného členského státu.

C0270/R0030

Počet podúčtů otevřených podle čl. 20 odst. 2 nařízení (EU) 2019/1238 v rámci základního PEPP ve fázi run-off

Počet skutečných podúčtů otevřených v rámci základního PEPP ve fázi run-off na základě žádostí obdržených od účastníků PEPP, kteří poskytovateli PEPP oznámili svůj záměr změnit bydliště do jiného členského státu.

C0280/R0030

Počet žádostí účastníků PEPP o změnu poskytovatele podle čl. 20 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) 2019/1238 v rámci základního PEPP ve fázi run-off

Počet žádostí o změnu poskytovatele PEPP v důsledku toho, že stávající poskytovatel PEPP není schopen vytvořit podúčet pro účastníky základního PEPP ve fázi run-off, kteří změní bydliště do jiného členského státu.

C0290/R0030

Skutečné převody provedené podle čl. 20 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) 2019/1238 v rámci základního PEPP ve fázi run-off

Počet skutečných převodů k jinému poskytovateli PEPP v důsledku toho, že stávající poskytovatel PEPP není schopen vytvořit podúčet pro účastníky základního PEPP ve fázi run-off, kteří změní bydliště do jiného členského státu.

C0300/R0030

Počet žádostí účastníků PEPP o změnu poskytovatele podle čl. 52 odst. 3 nařízení (EU) 2019/1238 v rámci základního PEPP ve fázi run-off

Počet žádostí o změnu poskytovatele PEPP na základě žádosti účastníků základního PEPP ve fázi run-off předložených podle čl. 52 odst. 3 nařízení (EU) 2019/1238.

C0310/R0030

Počet skutečných převodů provedených podle čl. 52 odst. 3 nařízení (EU) 2019/1238 v rámci základního PEPP ve fázi run-off

Počet skutečných převodů k jinému poskytovateli PEPP na základě žádosti účastníků základního PEPP ve fázi run-off provedených podle čl. 52 odst. 3 nařízení (EU) 2019/1238.

C0320/R0030

Aktiva základního PEPP ve fázi run-off

Celková výše aktiv základního PEPP ve fázi run-off.

C0330/R0030

Závazky základního PEPP ve fázi run-off

Celková výše technických rezerv a případně dalších závazků týkajících se základního PEPP ve fázi run-off.

C0340/R0030

Počet stížností v souvislosti se základním PEPP ve fázi run-off

Celkový počet stížností obdržených v souvislosti se základním PEPP ve fázi run-off za vykazované období.

C0150/R0050

Počet účastníků PEPP využívajících alternativní investiční možnosti nabízené na trhu v dané zemi

Počet účastníků PEPP využívajících alternativní investiční možnosti nabízené na trhu v dané zemi.

C0160/R0050

Celkové hrubé příspěvky získané z alternativních investičních možností nabízených na trhu v dané zemi

Celková výše příspěvků za vykazované období uhrazených účastníky PEPP využívajícími alternativní investiční možnosti nabízené na trhu v dané zemi.

C0170/R0050

Celkový hrubý výnos z investic z alternativních investičních možností nabízených na trhu v dané zemi

Celková výše hrubého výnosu z investic přiděleného účastníkům PEPP. Hodnota hrubých investičních nákladů na alternativní investiční možnosti nabízené na trhu v dané zemi.

C0190/R0050

Celkové dávky vyplacené z alternativních investičních možností nabízených na trhu v dané zemi

Celková výše dávek vyplacených za vykazované období účastníkům PEPP z alternativních investičních možností nabízených na trhu v dané zemi. Tato částka zahrnuje všechny vyplacené dávky, tj. zahrnuje i biometrická rizika a další možnosti zahrnuté v konkrétním produktu.

C0200/R0050

Dávky vyplacené v souvislosti s odchodem do důchodu z alternativních investičních možností nabízených na trhu v dané zemi

Výše dávek vyplacených za vykazované období účastníkům PEPP využívajícím alternativní investiční možnosti nabízené na trhu v dané zemi. Tato částka zahrnuje pouze dávky související s odchodem do důchodu.

C0210/R0050

Dávky vyplacené v souvislosti s odchodem do důchodu formou renty z alternativních investičních možností nabízených na trhu v dané zemi

Výše dávek vyplacených za vykazované období účastníkům PEPP využívajícím alternativní investiční možnosti nabízené na trhu v dané zemi. Tato částka zahrnuje pouze dávky související s odchodem do důchodu vyplacené formou renty.

C0220/R0050

Dávky vyplacené v souvislosti s odchodem do důchodu formou jednorázové výplaty z alternativních investičních možností nabízených na trhu v dané zemi

Výše dávek vyplacených za vykazované období účastníkům PEPP využívajícím alternativní investiční možnosti nabízené na trhu v dané zemi. Tato částka zahrnuje pouze dávky související s odchodem do důchodu vyplacené formou jednorázové výplaty.

C0230/R0050

Dávky vyplacené v souvislosti s odchodem do důchodu formou postupného čerpání z alternativních investičních možností nabízených na trhu v dané zemi

Výše dávek vyplacených za vykazované období účastníkům PEPP využívajícím alternativní investiční možnosti nabízené na trhu v dané zemi. Tato částka zahrnuje pouze dávky související s odchodem do důchodu vyplacené formou postupného čerpání.

C0240/R0050

Dávky vyplacené v jiné souvislosti než s odchodem do důchodu z alternativních investičních možností nabízených na trhu v dané zemi

Výše dávek vyplacených za vykazované období účastníkům PEPP využívajícím alternativní investiční možnosti nabízené na trhu v dané zemi. Tato částka zahrnuje pouze dávky související s jiným krytím než s odchodem do důchodu, tj. biometrická rizika a další možnosti.

C0240/R0050

Počet oznámení podle čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) 2019/1238 obdržených od účastníků PEPP, kteří změnili bydliště do jiného členského státu, v rámci alternativních investičních možností nabízených na trhu v dané zemi

Počet oznámení obdržených od účastníků PEPP využívajících alternativní investiční možnosti nabízené na trhu v dané zemi v souvislosti se změnou bydliště účastníka PEPP do jiného členského státu.

C0260/R0050

Počet žádostí o otevření podúčtu podle čl. 20 odst. 2 nařízení (EU) 2019/1238 v rámci alternativních investičních možností nabízených na trhu v dané zemi

Počet žádostí o otevření nového podúčtu v rámci alternativních investičních možností nabízených na trhu v dané zemi obdržených od účastníků PEPP, kteří poskytovateli PEPP oznámili svůj záměr změnit bydliště do jiného členského státu.

C0270/R0050

Počet podúčtů otevřených podle čl. 20 odst. 2 nařízení (EU) 2019/1238 v rámci alternativních investičních možností nabízených na trhu v dané zemi

Počet skutečných podúčtů otevřených v rámci alternativních investičních možností nabízených na trhu v dané zemi na základě žádostí obdržených od účastníků PEPP, kteří poskytovateli PEPP oznámili svůj záměr změnit bydliště do jiného členského státu.

C0280/R0050

Počet žádostí účastníků PEPP o změnu poskytovatele podle čl. 20 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) 2019/1238 v rámci alternativních investičních možností nabízených na trhu v dané zemi

Počet žádostí o změnu poskytovatele PEPP v důsledku toho, že stávající poskytovatel PEPP není schopen vytvořit podúčet pro účastníky PEPP využívající alternativní investiční možnosti nabízené na trhu v dané zemi, kteří změní bydliště do jiného členského státu.

C0290/R0050

Skutečné převody provedené podle čl. 20 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) 2019/1238 v rámci alternativních investičních možností nabízených na trhu v dané zemi

Počet skutečných převodů k jinému poskytovateli PEPP v důsledku toho, že stávající poskytovatel PEPP není schopen vytvořit podúčet pro účastníky PEPP využívající alternativní investiční možnosti nabízené na trhu v dané zemi, kteří změní bydliště do jiného členského státu.

C0300/R0050

Počet žádostí účastníků PEPP o změnu poskytovatele podle čl. 52 odst. 3 nařízení (EU) 2019/1238 v rámci alternativních investičních možností nabízených na trhu v dané zemi

Počet žádostí o změnu poskytovatele PEPP na základě žádosti účastníků PEPP využívajících alternativní investiční možnosti nabízené na trhu v dané zemi předložených podle čl. 52 odst. 3 nařízení (EU) 2019/1238.

C0310/R0050

Skutečné převody provedené podle čl. 52 odst. 3 nařízení (EU) 2019/1238 v rámci alternativních investičních možností nabízených na trhu v dané zemi

Počet skutečných převodů k jinému poskytovateli PEPP na základě žádosti účastníků PEPP využívajících alternativní investiční možnosti nabízené na trhu v dané zemi provedených podle čl. 52 odst. 3 nařízení (EU) 2019/1238.

C0320/R0050

Aktiva alternativních investičních možností nabízených na trhu v dané zemi

Celková výše aktiv alternativních investičních možností nabízených na trhu v dané zemi.

C0330/R0050

Závazky alternativních investičních možností nabízených na trhu v dané zemi

Celková výše technických rezerv a případně dalších závazků týkajících se alternativních investičních možností nabízených na trhu v dané zemi.

C0340/R0050

Počet stížností v souvislosti s alternativními investičními možnostmi nabízenými na trhu v dané zemi

Celkový počet stížností obdržených v souvislosti s alternativními investičními možnostmi nabízenými na trhu v dané zemi za vykazované období.

C0149/R0060

Počet alternativních investičních možností nabízených k produktu PEPP ve fázi run-off

Počet alternativních investičních možností nabízených k produktu PEPP ve fázi run-off.

C0150/R0060

Počet účastníků PEPP využívajících alternativní investiční možnosti ve fázi run-off

Počet účastníků PEPP využívajících alternativní investiční možnosti ve fázi run-off.

C0160/R0060

Celkové hrubé příspěvky získané z alternativních investičních možností ve fázi run-off

Celková výše příspěvků za vykazované období uhrazených účastníky PEPP využívajícími alternativní investiční možnosti ve fázi run-off.

C0170/R0060

Celkový hrubý výnos z investic z alternativních investičních možností ve fázi run-off

Celková výše hrubého výnosu z investic přiděleného účastníkům PEPP. Hodnota hrubých investičních nákladů na alternativní investiční možnosti ve fázi run-off.

C0190/R0060

Celkové dávky vyplacené z alternativních investičních možností ve fázi run-off

Celková výše dávek vyplacených za vykazované období účastníkům PEPP využívajícím alternativní investiční možnosti ve fázi run-off. Tato částka zahrnuje všechny vyplacené dávky, tj. zahrnuje i biometrická rizika a další možnosti zahrnuté v daném produktu.

C0200/R0060

Dávky vyplacené v souvislosti s odchodem do důchodu z alternativních investičních možností ve fázi run-off

Výše dávek vyplacených za vykazované období účastníkům PEPP využívajícím alternativní investiční možnosti ve fázi run-off. Tato částka zahrnuje pouze dávky související s odchodem do důchodu.

C0210/R0060

Dávky vyplacené v souvislosti s odchodem do důchodu formou renty z alternativních investičních možností ve fázi run-off

Výše dávek vyplacených za vykazované období účastníkům PEPP využívajícím alternativní investiční možnosti ve fázi run-off. Tato částka zahrnuje pouze dávky související s odchodem do důchodu vyplacené formou renty.

C0220/R0060

Dávky vyplacené v souvislosti s odchodem do důchodu formou jednorázové výplaty z alternativních investičních možností ve fázi run-off

Výše dávek vyplacených za vykazované období účastníkům PEPP využívajících alternativní investiční možnosti ve fázi run-off. Tato částka zahrnuje pouze dávky související s odchodem do důchodu vyplacené formou jednorázové výplaty.

C0230/R0060

Dávky vyplacené v souvislosti s odchodem do důchodu formou postupného čerpání z alternativních investičních možností ve fázi run-off

Výše dávek vyplacených za vykazované období účastníkům PEPP využívajícím alternativní investiční možnosti ve fázi run-off. Tato částka zahrnuje pouze dávky související s odchodem do důchodu vyplacené formou postupného čerpání.

C0240/R0060

Dávky vyplacené v jiné souvislosti než s odchodem do důchodu z alternativních investičních možností ve fázi run-off

Výše dávek vyplacených za vykazované období účastníkům PEPP využívajícím alternativní investiční možnosti ve fázi run-off. Tato částka zahrnuje pouze dávky související s jiným krytím než s odchodem do důchodu, tj. biometrická rizika a další možnosti.

C0250/R0060

Počet oznámení podle čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) 2019/1238 obdržených od účastníků PEPP, kteří změnili bydliště do jiného členského státu, v rámci alternativních investičních možností ve fázi run-off

Počet oznámení obdržených od účastníků PEPP využívajících alternativní investiční možnosti ve fázi run-off v souvislosti se změnou bydliště účastníka PEPP do jiného členského státu.

C0260/R0060

Počet žádostí o otevření podúčtu podle čl. 20 odst. 2 nařízení (EU) 2019/1238 v rámci alternativních investičních možností ve fázi run-off

Počet žádostí o otevření nového podúčtu v rámci alternativních investičních možností ve fázi run-off, obdržených od účastníků PEPP, kteří poskytovateli PEPP oznámili svůj záměr změnit bydliště do jiného členského státu.

C0270/R0060

Počet podúčtů otevřených podle čl. 20 odst. 2 nařízení (EU) 2019/1238 v rámci alternativních investičních možností ve fázi run-off

Počet skutečných podúčtů otevřených v rámci alternativních investičních možností ve fázi run-off na základě žádostí obdržených od účastníků PEPP, kteří poskytovateli PEPP oznámili svůj záměr změnit bydliště do jiného členského státu.

C0280/R0060

Počet žádostí účastníků PEPP o změnu poskytovatele podle čl. 20 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) 2019/1238 v rámci alternativních investičních možností ve fázi run-off

Počet žádostí o změnu poskytovatele PEPP v důsledku toho, že stávající poskytovatel PEPP není schopen vytvořit podúčet pro účastníky PEPP využívající alternativní investiční možnosti ve fázi ukončení, kteří změní bydliště do jiného členského státu.

C0290/R0060

Skutečné převody provedené podle čl. 20 odst. 5 nařízení (EU) 2019/1238 v rámci alternativních investičních možností ve fázi run-off

Počet skutečných převodů k jinému poskytovateli PEPP v důsledku toho, že stávající poskytovatel PEPP není schopen vytvořit podúčet pro účastníky PEPP využívající alternativní investiční možnosti ve fázi run-off, kteří změní bydliště do jiného členského státu.

C0300/R0060

Počet žádostí účastníků PEPP o změnu poskytovatele podle čl. 52 odst. 3 nařízení (EU) 2019/1238 v rámci alternativních investičních možností ve fázi run-off

Počet žádostí o změnu poskytovatele PEPP na základě žádosti účastníků PEPP využívajících alternativní investiční možnosti ve fázi run-off předložených podle čl. 52 odst. 3 nařízení (EU) 2019/1238.

C0310/R0060

Skutečné převody provedené podle čl. 52 odst. 3 nařízení (EU) 2019/1238 v rámci alternativních investičních možností ve fázi run-off

Počet skutečných převodů k jinému poskytovateli PEPP na základě žádosti účastníků PEPP využívajících alternativní investiční možnosti ve fázi run-off provedených podle čl. 52 odst. 3 nařízení (EU) 2019/1238.

C0320/R0060

Aktiva alternativních investičních možností ve fázi run-off

Celková výše aktiv alternativních investičních možností ve fázi run-off.

C0330/R0060

Závazky alternativních investičních možností ve fázi run-off

Celková výše technických rezerv a případně dalších závazků týkajících se alternativních investičních možností ve fázi run-off.

C0340/R0060

Počet stížností v souvislosti s alternativními investičními možnostmi ve fázi run-off

Celkový počet stížností obdržených v souvislosti s alternativními investičními možnostmi ve fázi run-off za vykazované období.

PP.06.02 – Seznam aktiv – obecné poznámky:

Tato část se týká informací každoročně předkládaných v souvislosti s PEPP, dále rozdělených na základní PEPP a alternativní investiční možnosti. Pokud se alternativní investiční možnosti stanou jednotlivě nebo souhrnně ve vztahu k úsporám v základním PEPP významnými, informace se vykazují podrobněji nebo na úrovni jednotlivých investičních možností.

Kategorie aktiv uvedené v této šabloně se shodují s kategoriemi vymezenými v příloze IV – Tabulka definic doplňkových identifikačních kódů a odkazy na doplňkový identifikační kód (CIC) se týkají přílohy III – Tabulka doplňkových identifikačních kódů.

Tato šablona obsahuje seznam jednotlivých položek aktiv souvisejících s PEPP (tj. nikoli na základě přístupu se zohledněním), které lze zařadit do kategorií aktiv 0 až 9, s následujícími výjimkami:

a)

peněžní prostředky se vykazují na jednom řádku podle měny, pro každou kombinaci položek C0060, C0070, C0080 a C0090;

b)

převoditelné vklady (peněžní ekvivalenty) a jiné vklady se splatností kratší než jeden rok se vykazují na jednom řádku podle páru banky a měny, pro každou kombinaci položek C0060, C0070, C0080, C0090 a C0290;

c)

depozita při aktivním zajištění se vykazují na jednom řádku, pro každou kombinaci položek C0060, C0070, C0080 a C0090.

Tato šablona obsahuje dvě tabulky: Informace o držených pozicích a Informace o aktivech.

V tabulce Informace o držených pozicích se každé aktivum vykazuje samostatně na takovém počtu řádků, jaký je zapotřebí, aby byly do této tabulky vyplněny řádně všechny požadované neměnové proměnné s výjimkou položky „Množství“. Pokud lze u stejného aktiva přiřadit jedné proměnné dvě hodnoty, pak je nutné toto aktivum vykázat na více než jednom řádku.

V tabulce Informace o aktivech se každé aktivum vykazuje samostatně, každé aktivum na jednom řádku, a do této tabulky se vyplní všechny příslušné požadované proměnné. Aktiva se vyčleňují na základě investiční možností PEPP (základním PEPP a alternativní investiční možností), pokud všechny investiční možnosti PEPP nesdílejí stejný soubor aktiv, ve kterém jsou aktiva označena jako „společná aktiva PEPP“. Pokud se alternativní investiční možnosti stanou jednotlivě nebo souhrnně ve vztahu k úsporám v základním PEPP významnými, informace se vykazují podrobněji nebo na úrovni jednotlivých investičních možností.

Všechny hodnoty se vykazují v souladu s obezřetnostním rámcem, pod nějž daný subjekt spadá. Pokud je poskytovatel PEPP ve svých odvětvových právních předpisech osvobozen od vykazování externího ratingu a externí ratingové agentury [agentur], mohou být informace týkající se pole (C0250) a pole (C0260) uvedeny v omezeném rozsahu (nemusí se vykazovat). V opačném případě se tyto informace vykazují.

Informace o držených pozicích

TABULKOVÁ SOUŘADNICE

POLOŽKA

POKYNY

C0011

Identifikační kód aktiva a typ kódu

Tyto informace kombinují údaje o identifikačním kódu aktiva (sloupce

C0010 a C0110 z rozhodnutí rady orgánů dohledu) a typu identifikačního kódu aktiva (sloupce C0020 a C0120 z rozhodnutí rady orgánů dohledu) u identifikačního kódu aktiva pomocí:

kódu ISIN podle ISO 6166

Pouze není-li kód ISIN k dispozici:

jiného uznávaného kódu (např.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

přiděleného kódu, nejsou-li k dispozici jiné uznávané kódy. Tento kód musí být jedinečný a v průběhu času konzistentní.

Typ identifikačního kódu používaného pro položku „Identifikační kód aktiva“:

1

— kód pro ISIN podle ISO 6166

2

— CUSIP (The Committee on Uniform Securities Identification Procedures – Výbor pro jednotné postupy identifikace cenných papírů, číslo přidělené kanceláří služeb CUSIP společnostem v USA a Kanadě)

3

— SEDOL (Stock Exchange Daily Official List, burzovní denní oficiální seznam pro londýnskou burzu cenných papírů)

4

— WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, alfanumerické německé identifikační číslo)

 

 

5

— Bloomberg Ticker (písmenný kód agentury Bloomberg, který identifikuje cenné papíry společnosti)

6

— BBGID (globální identifikační číslo agentury Bloomberg)

7

— Reuters RIC (kód nástroje podle agentury Reuters)

8

— FIGI (Financial Instrument Global Identifier – celosvětový systém identifikačních kódů finančních nástrojů)

9

— jiný kód podle členů Sdružení národních organizací pověřených přidělováním čísel

99 — přidělený kód

Pokud je u jednoho aktiva, které je vydáno nejméně ve dvou různých měnách, nutno vykázat stejný identifikační kód aktiva, musí být upřesněn identifikační kód aktiva a písmenný kód měny podle ISO 4217 jako v následujícím příkladu:

„kód + EUR“. V tomto případě musí být u typu identifikačního kódu aktiva uvedena možnost 99 a možnost původního identifikačního kódu aktiva jako v následujícím příkladu, pro který měl vykázaný kód formát kód ISIN + měna: „99/1“.

C0010

Základní

PEPP/alternativní investiční možnosti

Typ investiční možnosti PEPP. V tomto poli se rozlišuje mezi základním PEPP a alternativními investičními možnostmi. Aktiva PEPP možnosti 3 se použijí v případě, že všechny investiční možnosti PEPP sdílejí stejný soubor aktiv.

Použije se jedna z těchto tří možností:

1

— základní PEPP

2

— alternativní investiční možnosti

3

— společná aktiva PEPP

C0040

Země úschovy

Dvoupísmenný kód země, ve které jsou aktiva držena v úschově, podle normy ISO 3166-1. Pro určení mezinárodních uschovatelů, jako je např. Euroclear, bude zemí úschovy ta země, která se shoduje s místem usazení, kde byla služba úschovy smluvně definována.

Pokud je téže aktivum drženo v úschově ve více zemích, vykazuje se každé samostatně na tolika řádcích, kolik je nutné pro řádné určení všech zemí úschovy.

Pokud jde o nemovitý majetek, posuzuje se země emitenta podle adresy nemovitého majetku.

C0050

Uschovatel

Kód LEI, nebo není-li kód LEI k dispozici, název finanční instituce, která je uschovatelem.

Pokud je téže aktivum drženo v úschově u více uschovatelů, vykazuje se každé samostatně na tolika řádcích, kolik je nutné pro řádné určení všech uschovatelů.

C0060

Množství

Počet aktiv, pro příslušná aktiva.

Tato položka se nevykazuje, pokud se vykazuje položka Nominální hodnota (C0070).

C0070

Nominální hodnota

Nesplacená částka jistiny stanovená jako nominální hodnota u všech aktiv, u kterých je tato položka relevantní, a v nominální hodnotě u peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů.

Tato položka se nevykazuje, pokud se vykazuje položka Množství (C0060).

C0075

Metoda oceňování

Finanční nástroj je oceňován:

1

— tržním oceněním,

2

— oceněním v souladu s trhem,

3

— ocenění v souladu s trhem se nepoužije.

C0080

Pořizovací hodnota

Celková pořizovací hodnota držených aktiv, čistá hodnota bez vzniklého úroku.

C0090

Vzniklý úrok

Vyčíslete výši vzniklého úroku po posledním datu výplaty kupónu pro cenné papíry s úrokovým výnosem.

C0100

Tržní hodnota aktiv

Tržní hodnota aktiv.

Informace o aktivech

TABULKOVÁ SOUŘADNICE

POLOŽKA

POKYNY

C0011

Identifikační kód aktiva a typ kódu

Tyto informace kombinují údaje o identifikačním kódu aktiva (sloupce

C0010 a C0110 z rozhodnutí rady orgánů dohledu) a typu identifikačního kódu aktiva (sloupce C0020 a C0120 z rozhodnutí rady orgánů dohledu) u identifikačního kódu aktiva pomocí:

kódu ISIN podle ISO 6166

Pouze není-li kód ISIN k dispozici:

jiného uznávaného kódu (např.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

přiděleného kódu, nejsou-li k dispozici jiné uznávané kódy. Tento kód musí být jedinečný a v průběhu času konzistentní.

Typ identifikačního kódu používaného pro položku „Identifikační kód aktiva“:

1

— kód pro ISIN podle ISO 6166

2

— CUSIP (The Committee on Uniform Securities Identification Procedures – Výbor pro jednotné postupy identifikace cenných papírů, číslo přidělené kanceláří služeb CUSIP společnostem v USA a Kanadě)

3

— SEDOL (Stock Exchange Daily Official List, burzovní denní oficiální seznam pro londýnskou burzu cenných papírů)

4

— WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, alfanumerické německé identifikační číslo)

5

— Bloomberg Ticker (písmenný kód agentury Bloomberg, který identifikuje cenné papíry společnosti)

6

— BBGID (globální identifikační číslo agentury Bloomberg)

7

— Reuters RIC (kód nástroje podle agentury Reuters)

8

— FIGI (Financial Instrument Global Identifier – celosvětový systém identifikačních kódů finančních nástrojů)

9

— jiný kód podle členů Sdružení národních organizací pověřených přidělováním čísel

99 — přidělený kód

Pokud je u jednoho aktiva, které je vydáno nejméně ve dvou různých měnách, nutno vykázat stejný identifikační kód aktiva, musí být upřesněn identifikační kód aktiva a písmenný kód měny podle ISO 4217 jako v následujícím příkladu: „kód + EUR“. V tomto případě musí být u typu identifikačního kódu aktiva uvedena možnost 99 a možnost původního identifikačního kódu aktiva jako

 

 

v následujícím příkladu, pro který měl vykázaný kód formát kód ISIN + měna: „99/1“.

C0130

Název položky

Název aktiva (nebo adresa v případě nemovitosti).

 

Název emitenta

Název emitenta, definovaného jako subjekt, který vydává aktiva investorům.

Je-li k dispozici, odpovídá tato položka názvu subjektu v databázi identifikačních čísel právnických osob. Pokud tento název není k dispozici, odpovídá oficiálnímu názvu.

V souvislosti s investičními fondy/podíly v investičních fondech je názvem emitenta jméno správce fondu.

C0150

Kód emitenta a typ kódu emitenta

Tyto informace kombinují údaje o kódu emitenta (sloupec C0150 z rozhodnutí rady orgánů dohledu) a typu kódu emitenta (sloupec C0160 z rozhodnutí rady orgánů dohledu).

Kód emitenta používá identifikační kód právnické osoby (LEI). Není-li kód LEI k dispozici, tato položka se nevykazuje.

V souvislosti s investičními fondy/podíly v investičních fondech je kódem emitenta kód správce fondu.

Určení typu kódu používaného pro položku „Kód emitenta“. Použije se jedna z těchto dvou možností: 1 — LEI

9 — žádný

Tato položka se neuplatňuje v případě kategorie kódu CIC 8 – Hypotéky a úvěry, pokud se týká hypoték a úvěrů poskytovaných fyzickým osobám. Tato položka se neuplatňuje v případě kategorií CIC 71, CIC 75 a CIC 9 – Nemovitý majetek.

C0170

Odvětví emitenta

Hospodářské odvětví emitenta na základě poslední verze kódu NACE (zveřejněné v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1893/2006  (7)). Pro určení odvětví je nutné uvést minimálně písmeno kódu NACE určující sekci (bylo by přijatelné např. „A“ nebo „A0111“) s výjimkou kódů NACE týkajících se finančních a pojišťovacích činností, pro které se používá písmeno určující sekci následované čtyřmístným kódem třídy (např. „K6411“).

V souvislosti s investičními fondy je odvětvím emitenta odvětví správce fondu.

C0180

Skupina emitenta

Název posledního mateřského podniku emitenta. U investičních fondů se vztahy ve skupině týkají správce fondu.

Je-li k dispozici, odpovídá tato položka názvu subjektu v databázi identifikačních čísel právnických osob. Pokud tento název není k dispozici, odpovídá oficiálnímu názvu.

C0190

Kód skupiny emitenta a typ kódu skupiny emitenta

Tyto informace kombinují údaje o kódu skupiny emitenta (sloupec C0190 z rozhodnutí rady orgánů dohledu) a typu kódu skupiny emitenta (sloupec C0200 z rozhodnutí rady orgánů dohledu).

Určení skupiny emitenta pomocí identifikačního kódu právnické osoby (LEI). Není-li kód LEI k dispozici, tato položka se nevykazuje.

U investičních fondů se vztahy ve skupině týkají správce fondu.

Kód používaný pro položku „Kód skupiny emitenta“:

 

1 — LEI

 

 

9 — žádný

C0210

Země emitenta

Dvoupísmenný kód země umístění emitenta podle ISO 3166-1.

Umístění emitenta se posuzuje podle adresy subjektu vydávajícího aktivum.

U investičních fondů se vztahy ve skupině týkají správce fondu.

Dvoupísmenný kód podle ISO 3166-1

XA: nadnárodní emitenti

EU: orgány Evropské unie

C0220

Měna

Písmenný kód měny emise podle ISO 4217.

C0230

Doplňkový identifikační kód (CIC)

Doplňkový identifikační kód používaný ke klasifikaci aktiv.

C0240

Alternativní investice

Finanční nástroj uvedený v oddíle C přílohy I směrnice 2014/65/EU, vydaný právnickou osobou oprávněnou podle směrnice 2011/61/EU  (8) ke správě alternativních investičních fondů:

1

— alternativní investice

2

— bez alternativních investic

C0250

Externí rating

Rating aktiva k referenčnímu datu vykázání, vydaný určenou externí ratingovou agenturou.

C0270

Doba trvání

Doba trvání aktiva, definovaná jako „zbývající modifikovaná doba trvání“ (modifikovaná doba trvání vypočítaná na základě zbývající doby splatnosti cenného papíru, počítané od referenčního data vykazování).

U aktiv bez pevné splatnosti se použije první vypověditelná lhůta. Doba trvání se vypočítá na základě ekonomické hodnoty.

C0280

Datum splatnosti

Kód data splatnosti ve formátu ISO 8601 (rrrr-mm-dd).

U věčných cenných papírů použijte „9999-12-31“

C0370

Jednotková cena

Tržní cena za jednotku.

C0380

Jednotkový procentní podíl nominální hodnoty ceny

Procentní podíl agregované nominální hodnoty.

PP.06.03 – Subjekty kolektivního investování – přístup se zohledněním

obecné poznámky:

Tato část se týká informací každoročně předkládaných v souvislosti s PEPP, dále rozdělených na základní PEPP a alternativní investiční možnosti. Pokud se alternativní investiční možnosti stanou jednotlivě nebo souhrnně ve vztahu k úsporám v základním PEPP významnými, informace se vykazují podrobněji nebo na úrovni jednotlivých investičních možností.

Tato šablona obsahuje informace o přístupu se zohledněním u subjektů kolektivního investování nebo investic v podobě fondů, a to i v případech, kdy se jedná o účasti, v členění podle kategorie podkladového aktiva, země emise a měny. S ohledem na proporcionalitu a na specifické pokyny v této šabloně se přístup se zohledněním provádí až do určení kategorií aktiv, zemí a měn. V případě fondů probíhá přístup se zohledněním stejně.

Tato šablona obsahuje informace odpovídající 100 % hodnoty investované do subjektů kolektivního investování. Pro účely určení zemí se však přístup se zohledněním provádí proto, aby se určily expozice představující 80 % celkové hodnoty fondů snížené o částky týkající se CIC 8 a CIC 9, a pro účely určení měn se přístup se zohledněním provádí proto, aby se určily expozice představující 80 % celkové hodnoty fondů. Poskytovatelé PEPP zajistí, aby 20 % hodnoty neurčené podle jednotlivých zemí bylo diverzifikováno do různých zeměpisných oblastí, například tak, aby v jedné zemi nebylo více než 5 %. Přístup se zohledněním použijí poskytovatelé PEPP počínaje od největšího z hlediska investované částky až po nejmenší jediný fond s tím, že tento přístup musí být v průběhu času konzistentní.

Položky se vykazují s kladnými hodnotami, není-li v příslušných pokynech stanoveno jinak.

Všechny hodnoty se vykazují v souladu s obezřetnostním rámcem, pod nějž daný subjekt spadá.

Kategorie aktiv uvedené v této šabloně se shodují s kategoriemi uvedenými v příloze IV – Tabulka definic doplňkových identifikačních kódů a odkazy na doplňkové identifikační kódy (CIC) se týkají přílohy III – Tabulka doplňkových identifikačních kódů.

TABULKOVÁ SOUŘADNICE

POLOŽKA

POKYNY

C0010

Subjekt

kolektivního

investování

Identifikační kód

Identifikační kód aktiva podle tohoto pořadí:

kód ISIN podle ISO 6166, je-li k dispozici

jiné uznávané kódy (např.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

kód přidělený podnikem, pokud výše uvedené možnosti nejsou k dispozici, a musí být konzistentní v průběhu času

C0020

Typ identifikačního kódu

subjektu

kolektivního investování

Typ identifikačního kódu používaného pro položku „Identifikační kód aktiva“. Použije se jedna z těchto deseti možností:

1

— ISIN podle ISO 6166

2

— CUSIP (The Committee on Uniform Securities Identification Procedures – Výbor pro jednotné postupy identifikace cenných papírů, číslo přidělené kanceláří služeb CUSIP společnostem v USA a Kanadě)

3

— SEDOL (Stock Exchange Daily Official List, burzovní denní oficiální seznam pro londýnskou burzu cenných papírů)

4

— WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, alfanumerické německé identifikační číslo)

5

— Bloomberg Ticker (písmenný kód agentury Bloomberg, který identifikuje cenné papíry společnosti)

6

— BBGID (globální identifikační číslo agentury Bloomberg)

7

— Reuters RIC (kód nástroje podle agentury Reuters)

8

— FIGI (Financial Instrument Global Identifier – celosvětový systém identifikačních kódů finančních nástrojů)

9

— jiný kód přidělený členy sdružením vnitrostátních agentur přidělujících čísla (Association of National Numbering Agencies)

99 — kód přidělený podnikem

C0030

Kategorie podkladového aktiva

Určete kategorie aktiv, pohledávky a deriváty v rámci subjektu kolektivního investování. Použije se jedna z těchto osmnácti možností:

1

— Státní dluhopisy

2

— Korporátní dluhopisy

3L

— Kotované akcie

3X

— Nekotované akcie

4

— Subjekty kolektivního investování

5

— Strukturované dluhopisy

6

— Zajištěné cenné papíry

7

— Peněžní prostředky a vklady

8

— Hypotéky a úvěry

9

— Nemovitý majetek

0

— Ostatní investice (včetně pohledávek)

A

— Futures

B

— Kupní opce

C

— Prodejní opce

D

— Swapy

E

— Forwardy

F

— Úvěrové deriváty

L

— Závazky

Kategorie „4 — Subjekty kolektivního investování“ se použije pouze pro nepodstatné zbylé hodnoty „fondů fondů“ a všech ostatních fondů.

C0040

Země emise

Dělení každé kategorie aktiv určené v C0030 podle země emitenta. Určete zemi umístění emitenta.

Umístění emitenta se posuzuje podle adresy subjektu vydávajícího aktivum.

 

 

Použije se jedna z těchto možností:

Dvoupísmenný kód podle ISO 3166-1

XA: nadnárodní emitenti

EU: orgány Evropské unie

AA: souhrn zemí z důvodu použití prahové hodnoty

Tato položka se nepoužije na kategorie 8 a 9 vykázané v C0030.

C0050

Měna

Určete, zda je měna kategorie aktiv vykazovací měnou nebo cizí měnou. Cizími měnami se rozumějí všechny ostatní měny než vykazovací měna. Použije se jedna z těchto tří možností:

1

— vykazovací měna

2

— cizí měna

3

— souhrn měn z důvodu použití prahové hodnoty

C0060

Celková částka

Celková investovaná částka v členění podle kategorie aktiv, země a měny prostřednictvím subjektů kolektivního investování.

U závazků se vykazuje kladná hodnota, není-li tato položka derivátovým závazkem.

U derivátů může být celková částka kladná (je-li aktivem), nebo záporná (je-li závazkem).

PP.08.03 Souhrnné informace o otevřených derivátech

obecné poznámky:

Tato část se týká informací každoročně předkládaných v souvislosti s PEPP, dále rozdělených na základní PEPP a alternativní investiční možnosti. Pokud se alternativní investiční možnosti stanou jednotlivě nebo souhrnně ve vztahu k úsporám v základním PEPP významnými, informace se vykazují podrobněji nebo na úrovni jednotlivých investičních možností.

Kategorie derivátů uvedené v této šabloně jsou kategorie definované v příloze IV – Tabulka definic doplňkových identifikačních kódů a odkazy na doplňkové identifikační kódy (CIC) se týkají přílohy III – Tabulka doplňkových identifikačních kódů.

Deriváty jsou pokládány za aktiva, pokud je jejich hodnota kladná nebo nulová. Pokud je jejich hodnota záporná, považují se za závazky. Zahrnují se deriváty považované za aktiva i deriváty považované za závazky.

Informace zahrnují všechny derivátové smlouvy, které existovaly ve vykazovaném období a nebyly uzavřeny před referenčním datem vykazování.

Pokud probíhají časté obchody stejného derivátu, které mají za následek několik otevřených pozic, lze derivát vykázat jako souhrnnou nebo čistou hodnotu, dokud jsou všechny relevantní vlastnosti společné a postupuje se podle specifického pokynu pro každou významnou položku.

Položky se vykazují v kladných hodnotách, není-li v příslušných pokynech stanoveno jinak.

Derivát je finanční nástroj nebo jiná smlouva se všemi těmito vlastnostmi:

a)

jeho hodnota se mění v závislosti na změně dané úrokové míry, ceny finančního nástroje, ceny komodity, měnového kurzu, cenového nebo úrokového indexu, úvěrového ratingu či úvěrového indexu nebo jiné proměnné (tzv. „podkladová proměnná“); pokud tato proměnná nemá finanční charakter, nesmí být specifická pro některou ze smluvních stran;

b)

nevyžaduje žádnou počáteční investici nebo počáteční investici nižší, než jaká by byla požadována u ostatních typů smluv, u kterých by bylo možné očekávat podobnou reakci na změny tržních podmínek;

c)

bude vypořádán v budoucnosti.

Všechny hodnoty se vykazují v souladu s obezřetnostním rámcem, pod nějž daný subjekt spadá.

Informace o držených pozicích

TABULKOVÁ SOUŘADNICE

POLOŽKA

POKYNY

C0010/R0010

Úrokové swapy (D1) u pomyslné hodnoty základního

PEPP

Hodnota krytá nebo vystavená úrokovému swapu (D1) u základního PEPP.

U swapů odpovídá smluvní hodnotě smluv vykazovaných na tomto řádku. Pokud hodnota rozhodné události odpovídá rozpětí, použije se průměrná hodnota rozpětí.

Pomyslná hodnota znamená hodnotu, která je zajišťována/investována (když nekryje rizika). Pokud dojde k několika obchodům, jedná se o čistou hodnotu k datu vykázání.

C0020/R0010

Úrokové swapy (D1) u tržní hodnoty základního PEPP

Peněžní hodnota úrokového swapu (D1) k datu vykázání u základního PEPP. Může být kladná, záporná nebo nulová.

C0030/R0010

Úrokové swapy (D1) u pomyslné hodnoty alternativních investičních možností

Hodnota krytá nebo vystavená úrokovému swapu (D1) u některé alternativní investiční možnosti.

U swapů odpovídá smluvní hodnotě smluv vykazovaných na tomto řádku. Pokud hodnota rozhodné události odpovídá rozpětí, použije se průměrná hodnota rozpětí.

Pomyslná hodnota znamená hodnotu, která je zajišťována/investována (když nekryje rizika). Pokud dojde k několika obchodům, jedná se o čistou hodnotu k datu vykázání.

C0040/R0010

Úrokové swapy (D1) u tržní hodnoty alternativních investičních možností

Peněžní hodnota úrokového swapu (D1) k datu vykázání u alternativní investiční možnosti. Může být kladná, záporná nebo nulová.

C0050/R0010

Úrokové swapy (D1) u pomyslné hodnoty společných aktiv PEPP

Hodnota krytá nebo vystavená úrokovému swapu (D1) u všech investičních možností PEPP, které sdílejí stejný soubor aktiv.

U swapů odpovídá smluvní hodnotě smluv vykazovaných na tomto řádku. Pokud hodnota rozhodné události odpovídá rozpětí, použije se průměrná hodnota rozpětí.

Pomyslná hodnota znamená hodnotu, která je zajišťována/investována (když nekryje rizika). Pokud dojde k několika obchodům, jedná se o čistou hodnotu k datu vykázání.

C0060/R0010

Úrokové swapy (D1) u tržní hodnoty společných aktiv PEPP

Peněžní hodnota úrokového swapu (D1) k datu vykázání u všech investičních možností PEPP, které sdílejí stejný soubor aktiv. Může být kladná, záporná nebo nulová.

C0010/R0020

Dohoda o budoucím směnném kurzu (F2) u pomyslné hodnoty základního PEPP

Hodnota krytá nebo vystavená dohodě o budoucím směnném kurzu (F2) u základního PEPP.

U forwardů odpovídá smluvní hodnotě smluv vykazovaných na tomto řádku. Pokud hodnota rozhodné události odpovídá rozpětí, použije se průměrná hodnota rozpětí.

Pomyslná hodnota znamená hodnotu, která je zajišťována/investována (když nekryje rizika). Pokud dojde k několika obchodům, jedná se o čistou hodnotu k datu vykázání.

C0020/R0020

Dohoda o budoucím směnném kurzu (F2) u tržní

hodnoty základního

PEPP

Peněžní hodnota dohody o budoucím směnném kurzu (F2) k datu vykázání u základního PEPP. Může být kladná, záporná nebo nulová.

C0030/R0020

Dohoda o budoucím směnném kurzu (F2) u pomyslné hodnoty alternativních investičních možností

Hodnota krytá nebo vystavená dohodě o budoucím směnném kurzu (F2) u některé alternativní investiční možnosti.

U forwardů odpovídá smluvní hodnotě smluv vykazovaných na tomto řádku. Pokud hodnota rozhodné události odpovídá rozpětí, použije se průměrná hodnota rozpětí.

Pomyslná hodnota znamená hodnotu, která je zajišťována/investována (když nekryje rizika). Pokud dojde k několika obchodům, jedná se o čistou hodnotu k datu vykázání.

C0040/R0020

Dohoda o budoucím směnném kurzu (F2) u tržní hodnoty alternativních investičních možností

Peněžní hodnota dohody o budoucím směnném kurzu (F2) k datu vykázání u alternativní investiční možnosti. Může být kladná, záporná nebo nulová.

C0050/R0020

Dohoda o budoucím směnném kurzu (F2) u pomyslné hodnoty společných aktiv PEPP

Hodnota krytá nebo vystavená dohodě o budoucím směnném kurzu (F2) u všech investičních možností PEPP, které sdílejí stejný soubor aktiv.

U forwardů odpovídá smluvní hodnotě smluv vykazovaných na tomto řádku. Pokud hodnota rozhodné události odpovídá rozpětí, použije se průměrná hodnota rozpětí.

Pomyslná hodnota znamená hodnotu, která je zajišťována/investována (když nekryje rizika). Pokud dojde k několika obchodům, jedná se o čistou hodnotu k datu vykázání.

C0060/R0020

Dohoda o budoucím směnném kurzu (F2) u tržní hodnoty společných aktiv PEPP

Peněžní hodnota dohody o budoucím směnném kurzu (F2) k datu vykázání u všech investičních možností PEPP, které sdílejí stejný soubor aktiv. Může být kladná, záporná nebo nulová.

C0010/R0030

Jiné deriváty u pomyslné hodnoty základního PEPP

Hodnota krytá nebo vystavená jiným derivátům než úrokovým swapům (D1) a dohodám o budoucím směnném kurzu (F2) u základního PEPP.

U futures a opcí odpovídá velikosti smlouvy vynásobené hodnotou rozhodné události a počtem smluv vykázaných na tomto řádku. U swapů a forwardů odpovídá smluvní hodnotě smluv vykazovaných na tomto řádku. Pokud hodnota rozhodné události odpovídá rozpětí, použije se průměrná hodnota rozpětí.

Pomyslná hodnota znamená hodnotu, která je zajišťována/investována (když nekryje rizika). Pokud dojde k několika obchodům, jedná se o čistou hodnotu k datu vykázání.

C0020/R0030

Jiné deriváty u tržní hodnoty základního PEPP

Peněžní hodnota jiných derivátů než úrokových swapů (D1) a dohod o budoucím směnném kurzu (F2) k datu vykázání u základního PEPP. Může být kladná, záporná nebo nulová.

C0030/R0030

Jiné deriváty u pomyslné hodnoty alternativních investičních možností

Hodnota krytá nebo vystavená jiným derivátům než úrokovým swapům (D1) a dohodám o budoucím směnném kurzu (F2) u alternativních investičních možností.

U futures a opcí odpovídá velikosti smlouvy vynásobené hodnotou rozhodné události a počtem smluv vykázaných na tomto řádku. U swapů a forwardů odpovídá smluvní hodnotě smluv vykazovaných na tomto řádku. Pokud hodnota rozhodné události odpovídá rozpětí, použije se průměrná hodnota rozpětí.

Pomyslná hodnota znamená hodnotu, která je zajišťována/investována (když nekryje rizika). Pokud dojde k několika obchodům, jedná se o čistou hodnotu k datu vykázání.

C0040/R0030

Jiné deriváty u tržní hodnoty alternativních investičních možností

Peněžní hodnota jiných derivátů než úrokových swapů (D1) a dohod o budoucím směnném kurzu (F2) k datu vykázání u alternativních investičních možností. Může být kladná, záporná nebo nulová.

C0050/R0030

Jiné deriváty u pomyslné hodnoty společných aktiv PEPP

Hodnota krytá nebo vystavená jiným derivátům než úrokovým swapům (D1) a dohodám o budoucím směnném kurzu (F2) u všech investičních možností PEPP, které sdílejí stejný soubor aktiv.

U futures a opcí odpovídá velikosti smlouvy vynásobené hodnotou rozhodné události a počtem smluv vykázaných na tomto řádku. U swapů a forwardů odpovídá smluvní hodnotě smluv vykazovaných na tomto řádku. Pokud hodnota rozhodné události odpovídá rozpětí, použije se průměrná hodnota rozpětí.

Pomyslná hodnota znamená hodnotu, která je zajišťována/investována (když nekryje rizika). Pokud dojde k několika obchodům, jedná se o čistou hodnotu k datu vykázání.

C0060/R0030

Jiné deriváty u tržní hodnoty společných aktiv PEPP

Peněžní hodnota jiných derivátů než úrokových swapů (D1) a dohod o budoucím směnném kurzu (F2) k datu vykázání u všech investičních možností PEPP, které sdílejí stejný soubor aktiv. Může být kladná, záporná nebo nulová.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (Úř. věst. L 354, 23.12.2016, s. 37).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 ( Úř. věst. L 174 1.7.2011, s. 1).


PŘÍLOHA III

Tabulka doplňkových identifikačních kódů

První dvě pozice

Aktiva kotovaná v

Dvoupísmenný kód země podle ISO 3166-1 nebo XL (u nekotovaných) nebo XT (u neobchodovatelných na burze)

 

Třetí pozice

Kategorie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

A

B

C

D

E

F

Státní dluhopisy

Korporátní dluhopisy

Akcie a ostatní účasti

Investiční fondy Subjekty kolektivního investování

Strukturované dluhopisy

Zajištěné cenné papíry

Peněžní prostředky a vklady

Hypotéky a úvěry

Nemovitý majetek

Ostatní investice

Futures

Kupní opce

Prodejní opce

Swapy

Forwardy

Úvěrové deriváty

Čtvrtá pozice

Podkategorie nebo hlavní riziko

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

Státní dluhopisy

Korporátní dluhopisy

Kmenové akcie

Akciové fondy

Akciové riziko

Akciové riziko

Peněžní prostředky

Poskytnuté nezajištěné úvěry

Nemovitosti (kancelářské a obchodní)

 

Kapitálové a indexové futures

Kapitálové a indexové opce

Kapitálové a indexové opce

Úrokové swapy

Dohoda o budoucí úrokové míře

Swap úvěrového selhání

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

2

2

2

2

2

2

Nadnárodní dluhopisy

Konvertibilní dluhopisy

Podíl na realitních korporacích

Dluhové fondy

Úrokové riziko

Úrokové riziko

Převoditelné vklady (peněžní ekvivalenty)

Poskytnuté úvěry zajištěné cennými papíry

Nemovitosti (obytné)

 

Úrokové futures

Opce na dluhopisy

Opce na dluhopisy

Měnové swapy

Dohoda o budoucím směnném kurzu

Opce úvěrového rozpětí

3

3

3

3

3

3

3

 

3

 

3

3

3

3

 

3

Dluhopisy regionálních samospráv

Komerční papír

Práva týkající se vlastního kapitálu

Fondy peněžního trhu

Měnové riziko

Měnové riziko

Ostatní krátkodobé vklady (do jednoho roku)

 

Nemovitosti (pro vlastní potřebu)

 

Měnové futures

Měnové opce

Měnové opce

Úrokové a měnové swapy

 

Swap úvěrového rozpětí

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

 

4

4

 

 

4

Dluhopisy obecních samospráv

Nástroje peněžního trhu

Prioritní akcie

Fondy alokace aktiv

Úvěrové riziko

Úvěrové riziko

Ostatní vklady s dobou uložení delší než jeden rok

Hypotéky

Nemovitosti (ve výstavbě)

 

 

Warranty

Warranty

 

 

Swap veškerých výnosů

5

5

 

5

5

5

5

5

5

 

5

5

5

5

 

 

Pokladniční poukázky

Hybridní dluhopisy

 

Fondy nemovitostí

Realitní riziko

Realitní riziko

Vklady při aktivním zajištění

Jiné poskytnuté zajištěné úvěry

Zařízení a vybavení (pro vlastní potřebu)

 

Komoditní futures

Komoditní opce

Komoditní opce

Swapy na cenné papíry

 

 

6

6

 

6

6

6

 

6

 

 

 

6

6

 

 

 

Kryté dluhopisy

Obecné kryté dluhopisy

 

Alternativní fondy

Komoditní riziko

Komoditní riziko

 

Úvěry zajištěné pojistkami

 

 

 

Swapce

Swapce

 

 

 

7

7

 

7

7

7

 

 

 

 

7

7

7

7

7

 

Národní centrální banky

Kryté dluhopisy, na něž se vztahují zvláštní právní předpisy

 

Fondy soukromého kapitálu

Katastrofické a povětrnostní riziko

Katastrofické a povětrnostní riziko

 

 

 

 

Katastrofické a povětrnostní riziko

Katastrofické a povětrnostní riziko

Katastrofické a povětrnostní riziko

Katastrofické a povětrnostní riziko

Katastrofické a povětrnostní riziko

 

 

8

 

8

8

8

 

 

 

 

8

8

8

8

8

 

 

Podřízené dluhopisy

 

Infrastrukturní fondy

Riziko úmrtnosti

Riziko úmrtnosti

 

 

 

 

Riziko úmrtnosti

Riziko úmrtnosti

Riziko úmrtnosti

Riziko úmrtnosti

Riziko úmrtnosti

 

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Ostatní

Ostatní

Ostatní

Ostatní

Ostatní

Ostatní

Ostatní

Ostatní

Ostatní

Ostatní

Ostatní

Ostatní

Ostatní

Ostatní

Ostatní

Ostatní


PŘÍLOHA IV

Tabulka definic doplňkových identifikačních kódů

První dvě pozice – Aktiva kotovaná v

Definice

Země

Dvoupísmenný kód země podle ISO 3166-1

Určete dvoupísmenný kód země podle ISO 3166-1, ve které je aktivum kotováno. Aktivum se považuje za kotované, pokud je obchodováno na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému podle definice ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU  (1). Pokud je nějaké aktivum kotováno ve více než jedné zemi nebo podnik pro účely ocenění používá cenové nastavení, které je cenovým nastavením regulovaných trhů nebo mnohostranného obchodního systému, kde je dané aktivum kotováno, je touto zemí země onoho regulovaného trhu nebo mnohostranného obchodního systému, jež posloužily jako reference pro účely ocenění.

XV

Aktiva kotovaná v jedné nebo ve více zemích

Určete aktiva, která jsou kotována v jedné nebo ve více zemích, pokud podnik pro účely ocenění používá cenové nastavení, které není cenovým nastavením regulovaných trhů nebo mnohostranného obchodního systému, kde je dané aktivum kotováno.

XL

Aktiva, která nejsou kotována na burze

Určete aktiva, která nejsou obchodována na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému podle definice ve směrnici 2014/65/EU.

XT

Aktiva, která nejsou obchodovatelná na burze

Určete aktiva, která nemohou být vzhledem ke své povaze obchodována na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému podle definice ve směrnici 2014/65/EU.

Třetí a čtvrtá pozice – Kategorie

Definice

1

Státní dluhopisy

Dluhopisy emitované veřejnými orgány, ať už ústředními vládami, nadnárodními vládními institucemi, regionálními vládami nebo místními orgány, dluhopisy, které jsou plně, nepodmíněně a neodvolatelně zaručené

Evropskou centrální bankou, ústřední vládou členských států a centrálními bankami členských států, pokud jsou denominovány a financovány v domácí měně dané ústřední vlády a centrální banky, a dluhopisy zaručené mezinárodními rozvojovými bankami podle čl. 117 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013  (2) nebo mezinárodními organizacemi podle článku 118 nařízení (EU) č. 575/2013, pokud záruka splňuje požadavky stanovené v článku 215 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35  (3)

Pokud jde o dluhopisy se způsobilou zárukou, třetí a čtvrtá pozice se přiděluje odkazem na subjekt poskytující záruku.

11

Státní dluhopisy

Dluhopisy emitované ústředními vládami.

12

Nadnárodní dluhopisy

Dluhopisy emitované veřejnými institucemi zřízenými závazkem mezi národními státy, např. emitované mezinárodní rozvojovou bankou podle čl. 117 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 nebo emitované mezinárodní organizací podle článku 118 nařízení (EU) č. 575/2013

13

Dluhopisy regionálních samospráv

Dluhové nástroje regionálních vlád nebo územních samospráv nabídnuté veřejnosti ve veřejné nabídce na kapitálovém trhu

14

Dluhopisy místních orgánů

Dluhopisy emitované místními orgány, včetně měst, provincií, okresů a jiných obecních orgánů

15

Pokladniční poukázky

Krátkodobé státní dluhopisy emitované ústředními vládami (emitované s termínem splatnosti až do jednoho roku)

16

Kryté dluhopisy

Státní dluhopisy se souborem aktiv, který dluhopis zajišťuje nebo „kryje“. Uvedená aktiva zůstávají v rozvaze emitenta.

17

Národní centrální banky

Dluhopisy emitované národními centrálními bankami

19

Ostatní

Ostatní státní dluhopisy nezařazené do výše uvedených kategorií

2

Korporátní dluhopisy

Dluhopisy emitované podniky

21

Korporátní dluhopisy

Dluhopisy emitované podniky s jednoduchými vlastnostmi, obvykle dluhopisy s pevným výnosem (plain vanilla), které nemají žádný zvláštní znak popsaný v kategoriích 22 až 28

22

Konvertibilní dluhopisy

Korporátní dluhopisy, které může držitel konvertovat na kmenové akcie emitující společnosti nebo na hotovost rovné hodnoty a které mají znaky dluhopisů i akcií

23

Komerční papír

Nezajištěný krátkodobý dluhový nástroj emitovaný podnikem, zpravidla pro financování pohledávek, skladových zásob a splnění krátkodobých závazků, obvykle s původní dobou splatnosti kratší než 270 dní

24

Nástroje peněžního trhu

Velmi krátkodobé dluhové cenné papíry (obvykle s dobou splatnosti od jednoho dne až do jednoho roku), zahrnující hlavně obchodovatelné vkladní listy, bankovní akceptace a ostatní vysoce likvidní nástroje. Komerční papíry jsou z této kategorie vyloučeny.

25

Hybridní dluhopisy

Korporátní dluhopisy, které mají znaky dluhopisů i akcií, avšak nejsou konvertibilní

26

Obecné kryté dluhopisy

Korporátní dluhopisy se souborem aktiv, který dluhopis zajišťuje nebo „kryje“. Uvedená aktiva zůstávají v rozvaze emitenta. Kryté dluhopisy, na něž se vztahují zvláštní právní předpisy, jsou z této kategorie vyloučeny.

27

Kryté dluhopisy, na něž se vztahují zvláštní právní předpisy

Korporátní dluhopisy se souborem aktiv, který dluhopis zajišťuje nebo „kryje“, pokud se původce dostane do platební neschopnosti, a které ze zákona podléhají zvláštnímu veřejnému dohledu s cílem ochránit držitele dluhopisů, ve smyslu definice v čl. 3 bodě 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2162  (4)

Příkladem z této kategorie je Pfandbrief (zástavní list): „Kryté dluhopisy, které jsou emitovány na základě německého zákona o zástavních listech. Používají se k refinancování úvěrů, u nichž byl poskytnut kolaterál ve formě úvěrů zajištěných nemovitostí (hypoteční zástavní listy), dále úvěrů pro veřejný sektor (veřejné zástavní listy), úvěrů proti zástavě plavidla (zástavní listy na plavidla) nebo úvěrů proti zástavě letadla (zástavní listy na letadla). Rozdíl mezi těmito druhy zástavních listů se tedy týká souboru krytí vytvořeného pro každý druh zástavního listu.“

28

Podřízené dluhopisy

Korporátní dluhopisy, které mají v případě likvidace nižší prioritu než ostatní dluhopisy daného emitenta

29

Ostatní

Ostatní korporátní dluhopisy s jinými vlastnostmi, než jaké jsou uvedeny ve výše uvedených kategoriích

3

Akcie a ostatní účasti

Akcie a jiné cenné papíry rovnocenné akciím, které představují kapitál podniků, tj. které představují vlastnictví v podniku

31

Kmenové akcie

Akcie, které představují základní vlastnická práva k podnikům

32

Podíl na realitních korporacích

Akcie, které představují kapitál realitních podniků

33

Práva týkající se vlastního kapitálu

Práva upsat další podíly na vlastním kapitálu za stanovenou cenu

34

Prioritní akcie

Akcie, které jsou nadřazené kmenovým akciím a mají vyšší nárok na aktiva a výnosy než kmenové akcie, avšak jsou podřízené dluhopisům

39

Ostatní

Ostatní akcie nezařazené do výše uvedených kategorií

4

Subjekty kolektivního investování

Subjektem kolektivního investování se rozumí subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) ve smyslu definice v čl. 1 odst. 2 směrnice 2009/65/ES nebo alternativní investiční fond (AIF) ve smyslu definice v čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2011/61/EU

41

Akciové fondy

Subjekty kolektivního investování s investicemi hlavně do akcií

42

Dluhové fondy

Subjekty kolektivního investování s investicemi hlavně do dluhopisů

43

Fondy peněžního trhu

Subjekty kolektivního investování ve smyslu definice orgánu ESMA (CESR/10-049)

44

Fondy alokace aktiv

Subjekty kolektivního investování, které se při investování svých aktiv zaměřují na specifický cíl jejich alokace, např. které primárně investují do cenných papírů společností v zemích s nově vznikajícími kapitálovými trhy nebo do malých ekonomik, specifických odvětví či skupiny odvětví nebo do specifických zemí, nebo mají jiný specifický investiční cíl

45

Fondy nemovitostí

Subjekty kolektivního investování s investicemi hlavně do nemovitostí

46

Alternativní fondy

Subjekty kolektivního investování, jejichž investiční strategie zahrnují zajištění (hedging), pevně úročené orientované a relativní hodnoty na základě události, řízené futures, komodity atd.

47

Fondy soukromého kapitálu

Subjekty kolektivního investování využívané k investicím do kapitálových cenných papírů na základě strategií souvisejících se soukromým vlastním kapitálem

48

Infrastrukturní fondy

Subjekty kolektivního investování, které investují do veřejných služeb, např. do zpoplatněných silnic, mostů, tunelů, přístavů a letišť, distribuce ropy a zemního plynu, distribuce elektřiny a do sociální infrastruktury, např. zařízení zdravotní péče a vzdělávacích zařízení

49

Ostatní

Ostatní subjekty kolektivního investování nezařazené do výše uvedených kategorií

5

Strukturované dluhopisy

Hybridní cenné papíry, které kombinují nástroj s pevným výnosem (výnos ve formě pevně stanovených plateb) s řadou derivátových složek. Z této kategorie jsou vyloučeny cenné papíry s pevným výnosem, které emitují svrchované vlády. Týká se cenných papírů, které mají vloženu jednu nebo několik kategorií derivátů, včetně swapů úvěrového selhání (CDS), swapů s konstantní splatností (CMS) a opcí úvěrového selhání (CDOp). Aktiva v této kategorii nepodléhají oddělení.

51

Akciové riziko

Strukturované dluhopisy, které jsou vystaveny převážně akciovému riziku

52

Úrokové riziko

Strukturované dluhopisy, které jsou vystaveny převážně úrokovému riziku

53

Měnové riziko

Strukturované dluhopisy, které jsou vystaveny převážně měnovému riziku

54

Úvěrové riziko

Strukturované dluhopisy, které jsou vystaveny převážně úvěrovému riziku

55

Realitní riziko

Strukturované dluhopisy, které jsou vystaveny převážně realitnímu riziku

56

Komoditní riziko

Strukturované dluhopisy, které jsou vystaveny převážně komoditnímu riziku

57

Katastrofické a povětrnostní riziko

Strukturované dluhopisy, které jsou vystaveny převážně katastrofickému nebo povětrnostnímu riziku

58

Riziko úmrtnosti

Strukturované dluhopisy, které jsou vystaveny převážně riziku úmrtnosti

59

Ostatní

Ostatní strukturované dluhopisy nezařazené do výše uvedených kategorií

6

Zajištěné cenné papíry

Cenné papíry, jejichž hodnota a platby jsou odvozeny od portfolia podkladových aktiv. Patří sem cenné papíry zajištěné aktivy (ABS), cenné papíry zajištěné hypotékou (MBS), cenné papíry zajištěné hypotékou na nebytové nemovitosti (CMBS),

zajištěné dluhové závazky (CDO), zajištěné úvěrové závazky (CLO), zajištěné hypoteční závazky (CMO). Aktiva v této kategorii nepodléhají oddělení.

61

Akciové riziko

Zajištěné cenné papíry, které jsou vystaveny převážně akciovému riziku

62

Úrokové riziko

Zajištěné cenné papíry, které jsou vystaveny převážně úrokovému riziku

63

Měnové riziko

Zajištěné cenné papíry, které jsou vystaveny převážně měnovému riziku

64

Úvěrové riziko

Zajištěné cenné papíry, které jsou vystaveny převážně úvěrovému riziku

65

Realitní riziko

Zajištěné cenné papíry, které jsou vystaveny převážně realitnímu riziku

66

Komoditní riziko

Zajištěné cenné papíry, které jsou vystaveny převážně komoditnímu riziku

67

Katastrofické a povětrnostní riziko

Zajištěné cenné papíry, které jsou vystaveny převážně katastrofickému nebo povětrnostnímu riziku

68

Riziko úmrtnosti

Zajištěné cenné papíry, které jsou vystaveny převážně riziku úmrtnosti

69

Ostatní

Ostatní zajištěné cenné papíry nezařazené do výše uvedených kategorií

7

Peněžní prostředky a vklady

Peníze ve fyzické podobě, peněžní ekvivalent, bankovní vklady a ostatní peněžní vklady

71

Peněžní prostředky

Bankovky a mince v oběhu, které se obvykle používají v platebním styku

72

Převoditelné vklady (peněžní ekvivalenty)

Vklady, které jsou směnitelné za oběživo na požádání v nominální hodnotě a které lze přímo použít pro platby šekem, směnkou, příkazem k platbě z žirového účtu, přímou debetní nebo kreditní operací nebo jiným prostředkem přímé platby, bez penalizace nebo restrikce

73

Ostatní krátkodobé vklady (do jednoho roku)

Jiné než převoditelné vklady, se zbytkovou dobou splatnosti do jednoho roku, jež nelze kdykoli použít k provedení plateb a jež nejsou směnitelné za oběživo nebo převoditelné vklady bez některého typu významného omezení nebo sankce

74

Ostatní vklady s dobou uložení delší než jeden rok

Jiné než převoditelné vklady, se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok, jež nelze kdykoli použít k provedení plateb a jež nejsou směnitelné za oběživo nebo převoditelné vklady bez některého typu významného omezení nebo sankce

75

Vklady při aktivním zajištění

Vklady související s přijatým zajištěním

79

Ostatní

Ostatní peněžní prostředky a vklady nezařazené do výše uvedených kategorií

8

Hypotéky a úvěry

Finanční aktiva vytvořená v případech, kdy věřitelé půjčují finanční prostředky dlužníkům, se zajištěním nebo bez zajištění, včetně tzv. cash poolů

81

Poskytnuté nezajištěné úvěry

Úvěry poskytnuté bez zajištění

82

Poskytnuté úvěry zajištěné cennými papíry

Úvěry poskytnuté se zajištěním ve formě finančních cenných papírů

84

Hypotéky

Úvěry poskytnuté se zajištěním ve formě nemovitostí

85

Ostatní poskytnuté zajištěné úvěry

Úvěry poskytnuté se zajištěním v jakékoli jiné formě

86

Úvěry zajištěné pojistkami

Úvěry poskytnuté se zajištěním ve formě pojistných smluv

89

Ostatní

Ostatní hypotéky a úvěry nezařazené do výše uvedených kategorií

9

Nemovitý majetek

Stavby, pozemky, ostatní stavby (nemovitý majetek) a vybavení

91

Nemovitosti (kancelářské a obchodní)

Kancelářské a obchodní budovy použité k investování

92

Nemovitosti (obytné)

Obytné budovy použité k investování

93

Nemovitosti (pro vlastní potřebu)

Nemovitosti pro vlastní potřebu podniku

94

Nemovitosti (ve výstavbě pro účely investice)

Nemovitosti ve výstavbě pro budoucí použití jako investice

95

Zařízení a vybavení (pro vlastní potřebu)

Zařízení a vybavení pro vlastní potřebu podniku

96

Nemovitosti (ve výstavbě pro vlastní potřebu)

Nemovitosti ve výstavbě pro budoucí použití pro vlastní potřebu

99

Ostatní

Ostatní nemovitosti nezařazené do výše uvedených kategorií

0

Ostatní investice

Ostatní aktiva vykázaná v položce „Ostatní investice“

A

Futures

Standardizovaná smlouva mezi dvěma stranami o koupi nebo prodeji určitého aktiva ve standardizovaném množství a kvalitě ke konkrétnímu datu v budoucnosti za cenu dohodnutou dnes

A1

Kapitálové a indexové futures

Futures s kapitálovými nebo burzovními indexy jako podkladem

A2

Úrokové futures

Futures s dluhopisy nebo jiným cenným papírem závislým na úrokové míře jako podkladem

A3

Měnové futures

Futures s měnami nebo jiným cenným papírem závislým na měnách jako podkladem

A5

Komoditní futures

Futures s komoditami nebo jiným cenným papírem závislým na komoditách jako podkladem

A7

Katastrofické a povětrnostní riziko

Futures, které jsou vystaveny převážně katastrofickému nebo povětrnostnímu riziku

A8

Riziko úmrtnosti

Futures, které jsou vystaveny převážně riziku úmrtnosti

A9

Ostatní

Ostatní futures nezařazené do výše uvedených kategorií

B

Kupní opce

Smlouva mezi dvěma stranami o koupi aktiva za referenční cenu během určitého časového rámce, kterou kupující kupní opce získává nárok, ale nikoli závazek koupit podkladové aktivum

B1

Kapitálové a indexové opce

Kupní opce s kapitálovými nebo burzovními indexy jako podkladem

B2

Opce na dluhopisy

Kupní opce s dluhopisy nebo jiným cenným papírem závislým na úrokové míře jako podkladem

B3

Měnové opce

Kupní opce s měnami nebo jiným cenným papírem závislým na měnách jako podkladem

B4

Warranty

Kupní opce, jež držitele opravňují k nákupu akcií emitující společnosti za určitou cenu

B5

Komoditní opce

Kupní opce s komoditami nebo jiným cenným papírem závislým na komoditách jako podkladem

B6

Swapce

Kupní opce přiznávající vlastníku nárok, ale nikoli závazek vstoupit do dlouhé pozice v podkladovém swapu, tj. vstoupit do swapu, v němž vlastník zaplatí pevnou část a obdrží pohyblivou část

B7

Katastrofické a povětrnostní riziko

Kupní opce, které jsou vystaveny převážně katastrofickému nebo povětrnostnímu riziku

B8

Riziko úmrtnosti

Kupní opce, které jsou vystaveny převážně riziku úmrtnosti

B9

Ostatní

Ostatní kupní opce nezařazené do výše uvedených kategorií

C

Prodejní opce

Smlouva mezi dvěma stranami o prodeji aktiva za referenční cenu během určitého časového rámce, kterou kupující prodejní opce získává nárok, ale nikoli závazek prodat podkladové aktivum

C1

Kapitálové a indexové opce

Prodejní opce s kapitálovými nebo burzovními indexy jako podkladem

C2

Opce na dluhopisy

Prodejní opce s dluhopisy nebo jiným cenným papírem závislým na úrokové míře jako podkladem

C3

Měnové opce

Prodejní opce s měnami nebo jiným cenným papírem závislým na měnách jako podkladem

C4

Warranty

Prodejní opce, jež držitele opravňují k prodeji akcií emitující společnosti za určitou cenu

C5

Komoditní opce

Prodejní opce s komoditami nebo jiným cenným papírem závislým na komoditách jako podkladem

C6

Swapce

Prodejní opce přiznávající vlastníku nárok, ale nikoli závazek vstoupit do krátké pozice v podkladovém swapu, tj. vstoupit do swapu, v němž vlastník obdrží pevnou část a zaplatí pohyblivou část

C7

Katastrofické a povětrnostní riziko

Prodejní opce, které jsou vystaveny převážně katastrofickému nebo povětrnostnímu riziku

C8

Riziko úmrtnosti

Prodejní opce, které jsou vystaveny převážně riziku úmrtnosti

C9

Ostatní

Ostatní prodejní opce nezařazené do výše uvedených kategorií

D

Swapy

Smlouva, podle níž si smluvní strany vymění určité výhody finančního nástroje jedné strany za určité výhody finančního nástroje druhé strany, přičemž předmětné výhody závisejí na druhu dotčených finančních nástrojů

D1

Úrokové swapy

Swap, kterým se vyměňují úrokové toky

D2

Měnové swapy

Swap, kterým se vyměňují měny

D3

Úrokové a měnové swapy

Swap, kterým se vyměňují úrokové a peněžní toky

D4

Swap veškerých výnosů

Swap, v němž je strana s nepohyblivou sazbou založena na veškerých výnosech akciového nástroje nebo nástroje s pevným výnosem s životností delší než tento swap

D5

Swapy na cenné papíry

Swap, kterým se vyměňují cenné papíry

D7

Katastrofické a povětrnostní riziko

Swapy, které jsou vystaveny převážně katastrofickému nebo povětrnostnímu riziku

D8

Riziko úmrtnosti

Swapy, které jsou vystaveny převážně riziku úmrtnosti

D9

Ostatní

Ostatní swapy nezařazené do výše uvedených kategorií

E

Forwardy

Nestandardizovaná smlouva mezi dvěma stranami o koupi nebo prodeji aktiva ke konkrétnímu okamžiku v budoucnosti za cenu, která byla dohodnuta dnes

E1

Dohoda o budoucí úrokové míře

Forwardová smlouva, v níž jedna strana k předem stanovenému datu v budoucnosti zaplatí pevnou úrokovou sazbu a obdrží pohyblivou úrokovou sazbu založenou obvykle na podkladové indexové sazbě

E2

Dohoda o budoucím směnném kurzu

Forwardová smlouva, v níž jedna strana k předem stanovenému datu v budoucnosti zaplatí určitou částku v jedné měně a obdrží odpovídající částku v jiné měně vyplývající z konverze za použití smluvního směnného kurzu

E7

Katastrofické a povětrnostní riziko

Forwardy, které jsou vystaveny převážně katastrofickému nebo povětrnostnímu riziku

E8

Riziko úmrtnosti

Forwardy, které jsou vystaveny převážně riziku úmrtnosti

E9

Ostatní

Ostatní forwardy nezařazené do výše uvedených kategorií

F

Úvěrové deriváty

Derivát, jehož hodnota je odvozena od úvěrového rizika u podkladového dluhopisu, úvěru nebo jiného finančního aktiva

F1

Swap úvěrového selhání

Transakce úvěrového derivátu, v níž dvě strany uzavřou dohodu, podle níž jedna strana po specifikovanou dobu trvání dohody vyplácí druhé straně pravidelný pevný kupón a druhá strana neprovádí žádné platby, ledaže dojde k úvěrové události týkající se předem určeného referenčního aktiva

F2

Opce úvěrového rozpětí

Úvěrový derivát, který vygeneruje peněžní toky, pokud se dané úvěrové rozpětí mezi dvěma specifickými aktivy nebo referenčními hodnotami odchýlí od stávající úrovně

F3

Swap úvěrového rozpětí

Swap, v němž jedna strana provede pevnou platbu druhé straně k datu vypořádání tohoto swapu a druhá strana zaplatí první straně částku založenou na skutečném úvěrovém rozpětí

F4

Swap veškerých výnosů

Swap, v němž je strana s nepohyblivou sazbou založena na veškerých výnosech akciového nástroje nebo nástroje s pevným výnosem s životností delší než tento swap

F9

Ostatní

Ostatní úvěrové deriváty nezařazené do výše uvedených kategorií.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2162 ze dne 27. listopadu 2019 o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU (Úř. věst. L 328, 18.12.2019, s. 29).


PŘÍLOHA V

Šablona pro registraci

1.   

Datum vyplnění šablony pro registraci;

2.   

Členský stát;

3.   

Název příslušného orgánu;

4.   

Jednotné kontaktní místo (název/telefon/e-mail);

5.   

Typ žádosti (první žádost/změna předchozí žádosti/ukončení činnosti);

6.   

Registrační číslo PEPP (pokud se nejedná o první žádost);

7.   

Datum vydání rozhodnutí;

8.   

Jméno/název, adresa a případně číslo povolení poskytovatele PEPP v domovském členském státě;

9.   

Identifikační kód právnické osoby poskytovatele PEPP, pokud je k dispozici;

10.   

Typ poskytovatele PEPP, který má být vybrán z rozevírací nabídky, podle seznamu v čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2019/1238;

11.   

Členské státy, ve kterých má poskytovatel PEPP v úmyslu nabízet PEPP na trhu (a povaha: volný pohyb služeb/svoboda usazování);

12.   

Členské státy, kterým poskytovatel PEPP otevřel nebo má v úmyslu otevřít podúčet;

13.   

Standardní smluvní podmínky uvedené v článku 4 nařízení (EU) 2019/1238:

popis základního PEPP, včetně veškerých záruk nabízených s ohledem na investiční výkonnost, určitou úroveň dávek atd., a techniky snižování rizik,

případně popis alternativních investičních možností, včetně veškerých záruk nabízených s ohledem na investiční výkonnost, určitou úroveň dávek atd., a techniky snižování rizik;

14.   

Popište podmínky pro změnu investiční možnosti;

15.   

Případné krytí biometrických rizik:

Popište podrobnosti o tomto krytí biometrických rizik,

Popište okolnosti, které právo na krytí biometrických rizik zakládají;

16.   

Důchodové dávky PEPP:

Popište typy nabízených dávek,

Popište možné formy vyplácení,

Případně popište nabízené dodatečné krytí (např. dlouhodobá péče, další biometrická rizika atd.) a poskytovatele tohoto dodatečného krytí,

Popište právo na změnu formy vyplácení;

17.   

Popište podmínky služby přenositelnosti;

18.   

Popište podmínky služby změny;

19.   

Popište kategorie nákladů a celkové souhrnné náklady vyjádřené podle potřeby v procentech a peněžně;

20.   

Popište podmínky týkající se akumulační fáze pro odpovídající podúčet či podúčty;

21.   

Popište podmínky týkající se výplatní fáze pro odpovídající podúčet či podúčty;

22.   

Případně popište podmínky, za nichž mají být udělené výhody a pobídky zpětně zaplaceny členskému státu, v němž má účastník PEPP bydliště;

23.   

Jednotlivá sdělení klíčových informací o PEPP (PEPP KID) související s tímto PEPP formou přílohy ve strojově čitelném formátu.


PŘÍLOHA VI

Šablona oznámení o registraci

1.   

Datum dokončení registrace;

2.   

Určené kontaktní místo orgánu EIOPA (název/telefon/e-mail);

3.   

Registrační číslo PEPP.


PŘÍLOHA VII

Šablona pro zrušení registrace

1.   

Datum vyplnění šablony pro zrušení registrace;

2.   

Členský stát;

3.   

Název příslušného orgánu;

4.   

Určené kontaktní místo (název/telefon/e-mail);

5.   

Registrační číslo PEPP;

6.   

Datum vydání rozhodnutí;

7.   

Důvod zrušení registrace.


PŘÍLOHA VIII

Šablona oznámení o zrušení registrace

1 Datum vyplnění oznámení o zrušení registrace; 2 Registrační číslo PEPP.


PŘÍLOHA IX

Šablona pro otevření podúčtu

Datum;

Z:

 

Členský stát,

 

Dožadující příslušný orgán,

 

Určené kontaktní místo (telefon/e-mail);

Do:

 

Členský stát,

 

Příslušný orgán,

 

Určené kontaktní místo (název/telefon/e-mail);

Typ žádosti (první žádost/změna předchozí žádosti);

 

Datum obdržení správně vyplněné žádosti o otevření nového podúčtu podle čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2019/1238;

 

Plánované datum zahájení činnosti;

 

Jméno, adresa a případně číslo povolení poskytovatele PEPP v domovském členském státě;

 

Identifikační kód právnické osoby poskytovatele PEPP, pokud je k dispozici;

Typ poskytovatele PEPP;

Registrační číslo PEPP;

Obecný přehled dávek;

Sdělení klíčových informací o PEPP (PEPP KID) k podúčtu;

Podle potřeby popis smluvních ujednání podle čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) 2019/1238;

Podle potřeby popis souladu poskytovatele PEPP s požadavky podle čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2019/1238.


PŘÍLOHA X:

Šablona oznámení o otevření podúčtu

Datum;

Z:

 

Členský stát,

 

Dožadující příslušný orgán,

 

Určené kontaktní místo (telefon/e-mail);

Do:

 

Členský stát,

 

Příslušný orgán,

 

Určené kontaktní místo (název/telefon/e-mail);

Datum obdržení správně vyplněné šablony žádosti o otevření nového podúčtu;

Potvrzení o přijetí.


PŘÍLOHA XI

Šablona žádosti o informace/spolupráci

Referenční číslo;

Datum;

Z:

 

Členský stát,

Dožadující příslušný orgán,

Určené kontaktní místo (telefon/e-mail);

Do:

 

Členský stát,

 

Příslušný orgán,

 

Určené kontaktní místo (název/telefon/e-mail);

Důvody podání žádosti;

Obsah žádosti;

Odkazy;

Registrační číslo PEPP;

Podle potřeby výměna informací;

Důvěrnost údajů;

Další informace;

Naléhavost.


PŘÍLOHA XII

Šablona odpovědi na žádost o informace/spolupráci

Referenční číslo žádosti;

Datum;

Datum přijetí žádosti o informace/spolupráci;

Z:

 

Členský stát,

 

Dožadující příslušný orgán,

 

Určené kontaktní místo (telefon/e-mail);

Do:

 

Členský stát,

 

Příslušný orgán,

 

Určené kontaktní místo (název/telefon/e-mail);

Registrační číslo PEPP;

Odpověď na žádost;

Důvody nedodržení lhůty pro podání žádosti a odhadovaná nová lhůta;

Důvěrnost údajů;

Další informace.


PŘÍLOHA XIII

Šablona oznámení o porušení předpisů

Referenční číslo oznámení;

Datum;

Z:

 

Členský stát,

 

Dožadující příslušný orgán,

 

Určené kontaktní místo (telefon/e-mail);

Do:

 

Členský stát,

 

Příslušný orgán,

 

Určené kontaktní místo (název/telefon/e-mail);

Předmět:

 

Oznámení příslušnému orgánu podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2019/1238,

 

Oznámení orgánu EIOPA podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2019/1238,

 

Oznámení příslušnému orgánu podle čl. 8 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2019/1238,

 

Oznámení orgánu EIOPA podle čl. 8 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2019/1238,

 

Oznámení příslušnému orgánu podle čl. 8 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/1238,

 

Oznámení orgánu EIOPA podle čl. 8 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2019/1238,

 

Oznámení příslušnému orgánu podle článku 16 nařízení (EU) 2019/1238,

 

Oznámení orgánu EIOPA podle článku 16 nařízení (EU) 2019/1238,

 

Oznámení příslušnému orgánu podle článku 63 nařízení (EU) 2019/1238,

 

Oznámení orgánu EIOPA podle článku 63 nařízení (EU) 2019/1238,

 

Oznámení příslušnému orgánu podle článku 65 nařízení (EU) 2019/1238,

 

Oznámení příslušnému orgánu podle článku 67 nařízení (EU) 2019/1238,

 

Oznámení orgánu EIOPA podle článku 67 nařízení (EU) 2019/1238;

Produktové číslo PEPP;

Země, ve které (kterých) k porušení předpisů došlo;

Druh porušení předpisů:

 

Povaha,

 

Závažnost,

 

Doba trvání;

Navrhovaná opatření:

 

Druh opatření,

 

Zamýšlené provedení/zamýšlený účinek opatření,

 

Země, ve které (kterých) budou opatření přijata;

Důkazy podpírající rozhodnutí;

Naléhavost;

Odkazy;

Plánované zveřejnění.


PŘÍLOHA XIV

Šablona pro informace týkající se vnitrostátních ustanovení

Datum vyplnění šablony pro informace týkající se vnitrostátních ustanovení;

Členský stát;

Název příslušného orgánu;

Určené kontaktní místo (název/telefon/e-mail);

Typ žádosti (první žádost/změna předchozí žádosti);

Odkaz na informace, které jsou pro příslušný orgán relevantní.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU