(EU) 2021/883Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/883 ze dne 1. června 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy nebo provozním omezením v Unii (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 194, 2.6.2021, s. 22-36 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 1. června 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. června 2021 Nabývá účinnosti: 3. června 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.2.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/22


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/883

ze dne 1. června 2021,

kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy nebo provozním omezením v Unii

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 474/2006 (2) vytváří seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii.

(2)

Podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 2111/2005 sdělily některé členské státy a Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) Komisi informace, které jsou podstatné pro aktualizaci uvedeného seznamu. Podstatné informace poskytly i třetí země a mezinárodní organizace. Poskytnuté informace přispívají k závěru, že seznam by měl být aktualizován.

(3)

Komise informovala všechny dotčené letecké dopravce buď přímo, nebo prostřednictvím orgánů odpovědných za regulační dohled nad nimi o podstatných skutečnostech a úvahách, které budou základem pro rozhodnutí o uložení zákazu provozování letecké dopravy v Unii těmto dopravcům nebo o změně podmínek zákazu provozování letecké dopravy, který byl uložen jednomu leteckému dopravci uvedenému na seznamu v příloze A nebo B nařízení (ES) č. 474/2006.

(4)

Komise poskytla dotčeným leteckým dopravcům možnost nahlédnout do veškeré relevantní dokumentace, předložit písemné připomínky a přednést ústně své stanovisko Komisi a výboru zřízenému nařízením (ES) č. 2111/2005 (dále jen „Výbor EU pro leteckou bezpečnost“).

(5)

Komise předala Výboru EU pro leteckou bezpečnost aktuální informace o probíhajících společných konzultacích podle nařízení (ES) č. 2111/2005 a nařízení Komise (ES) č. 473/2006 (3) s příslušnými orgány a leteckými dopravci z Arménie, Indonésie, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Moldavska, Pákistánu a Ruska. Komise Výbor EU pro leteckou bezpečnost informovala také o situaci v oblasti letecké bezpečnosti v Dominikánské republice, Rovníkové Guineji, Libyi, Nepálu a Jižním Súdánu.

(6)

Agentura informovala Komisi a Výbor EU pro leteckou bezpečnost o technických posouzeních provedených pro účely počátečního hodnocení a o průběžném sledování oprávnění provozovatelů ze třetích zemí vydaných podle nařízení Komise (EU) č. 452/2014 (4).

(7)

Agentura Komisi a Výbor EU pro leteckou bezpečnost informovala rovněž o výsledcích analýzy prohlídek na odbavovací ploše provedených v rámci programu posuzování bezpečnosti zahraničních letadel (dále jen „program SAFA“) v souladu s nařízením Komise (EU) č. 965/2012 (5).

(8)

Agentura dále Komisi a Výbor EU pro leteckou bezpečnost informovala o projektech technické pomoci prováděných ve třetích zemích, jichž se týká zákaz provozování letecké dopravy podle nařízení (ES) č. 474/2006. Agentura rovněž poskytla informace o plánech a žádostech o další technickou pomoc a spolupráci za účelem zlepšení správní a technické způsobilosti úřadů pro civilní letectví ve třetích zemích s cílem pomoci jim vyřešit nedodržování platných mezinárodních norem v oblasti bezpečnosti civilního letectví. Členské státy byly vyzvány, aby se k těmto žádostem vyjádřily na bilaterální úrovni v koordinaci s Komisí a agenturou. Komise v této souvislosti zopakovala, že ke zlepšování bezpečnosti letectví na celém světě je užitečné mezinárodní letecké komunitě předávat – zejména prostřednictvím nástroje Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) nazvaného „Partnerství pro pomoc při provádění bezpečnosti letectví“ – informace o technické pomoci poskytované Unií a členskými státy třetím zemím.

(9)

Eurocontrol poskytl Komisi a Výboru EU pro leteckou bezpečnost informace o aktuálním stavu varovné funkce programu SAFA a provozovatelů ze třetích zemí včetně statistických údajů, pokud jde o výstražné zprávy týkající se leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy.

Letečtí dopravci z Unie

(10)

Na základě analýzy provedené agenturou v souvislosti s informacemi, které vyplynuly z prohlídek na odbavovací ploše provedených u letadel leteckých dopravců z Unie a ze standardizačních kontrol provedených agenturou, jež byly rovněž doplněny o informace vyplývající ze specifických kontrol a auditů provedených vnitrostátními leteckými úřady, přijalo několik členských států určitá donucovací opatření a informovalo o nich Komisi a Výbor EU pro leteckou bezpečnost.

(11)

Členské státy zopakovaly, že jsou připraveny náležitě jednat, pokud by z podstatných bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení příslušných bezpečnostních norem ze strany leteckých dopravců Unie hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika.

Letečtí dopravci z Arménie

(12)

V červnu 2020 byli letečtí dopravci z Arménie zařazeni do přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006 prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/736 (6).

(13)

Dne 15. dubna 2021 se uskutečnila technická schůzka Komise, agentury, členských států a zástupců arménského Výboru pro civilní letectví (dále jen „výbor CAC“), během níž výbor CAC poskytl informace o svých činnostech v oblasti dohledu a o pokroku při realizaci plánu nápravných opatření vypracovaného v červenci 2020. Výbor CAC rovněž poskytl přehled o problémech, s nimž se potýkal během posledního roku, informace o celkové situaci leteckého prostředí v Arménii a uvedl nedostatky zjištěné v různých oblastech odpovědnosti výboru CAC, jež vyžadují pozornost.

(14)

Výbor CAC dále během této schůzky poskytl podrobný přehled o stavu provádění nápravných opatření v reakci na připomínky vznesené během unijní posuzovací návštěvy na místě v únoru 2020 a přehled týkající se posuzování rizika výborem CAC.

(15)

V této souvislosti výbor CAC informoval Komisi, že osvědčení leteckého provozovatele (AOC) leteckých dopravců Atlantis European AirwaysMars Avia byla zrušena a že noví letečtí dopravci Fly Armenia Airways (AOC č. 070), Novair (AOC č. 071) a Shirak Avia (AOC č. 072) získali osvědčení. Vzhledem k tomu, že výbor CAC neprokázal, že má dostatečnou schopnost provádět a prosazovat příslušné bezpečnostní normy, není vydání osvědčení AOC těmto novým leteckým dopravcům zárukou dostatečného dodržování mezinárodních bezpečnostních norem.

(16)

Komise bere na vědomí pokrok dosažený výborem CAC při řešení problémů v oblasti bezpečnosti letectví, jež vedly v červnu 2020 k zařazení leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Arménii, do přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006. V současné době však neexistuje dostatek důkazů, které by odůvodňovaly zrušení provozních omezení uložených leteckým dopravcům z Arménie. Komise bude pokračovat ve sledování a posuzování dalšího vývoje situace.

(17)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se Komise domnívá, že pokud jde o letecké dopravce z Arménie, měl by být seznam leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, změněn tak, aby letečtí dopravci Fly Armenia Airways, NovairShirak Avia byli zařazeni do přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006 a aby byli z uvedené přílohy odstraněni letečtí dopravci Atlantis European AirwaysMars Avia.

(18)

Členské státy by měly nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných mezinárodních bezpečnostních norem u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Arménii, stanovováním priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše u všech těchto leteckých dopravců podle nařízení (EU) č. 965/2012.

Letečtí dopravci z Indonésie

(19)

V červnu 2018 byli všichni letečtí dopravci z Indonésie odstraněni z přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006 prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/871 (7).

(20)

Dne 26. února 2021 poskytlo Generální ředitelství civilního letectví Indonésie (dále jen „úřad DGCA Indonesia“) informace a aktuální přehled o činnostech v oblasti dohledu nad provozní bezpečností za období od září 2020 do února 2021. Kromě aktualizace plánu nápravných opatření vypracovaného na základě unijní posuzovací návštěvy na místě v březnu 2018 zahrnovaly informace poskytnuté úřadem DGCA Indonesia rovněž aktualizace seznamu držitelů osvědčení leteckého provozovatele, registrovaných letadel, nehod, závažných incidentů a událostí v oblasti letectví a donucovacích opatření přijatých indonéským úřadem DGCA Indonesia.

(21)

Poté, co Komise předložené informace a dokumentaci přezkoumala, dospěla k závěru, že všechny zbývající otevřené připomínky vyplývající z posuzovací návštěvy na místě v březnu 2018 byly úspěšně vyřešeny a mohou být uzavřeny. S ohledem na dosažený pokrok považuje Komise za dostatečné, aby úřad DGCA Indonesia zasílal aktualizace jednou ročně namísto dvakrát, jak dosud činil.

(22)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se Komise domnívá, že pokud jde o letecké provozovatele z Indonésie, neexistují důvody měnit seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii.

(23)

Členské státy by měly nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných mezinárodních bezpečnostních norem u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Indonésii, stanovováním priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše u všech těchto leteckých dopravců podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(24)

Pokud z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplyne, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem existují bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.

Letečtí dopravci z Kazachstánu

(25)

V prosinci 2016 byli letečtí dopravci z Kazachstánu odstraněni z přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006 prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/2214 (8).

(26)

V únoru 2020 byly v rámci průběžného monitorování systému dohledu nad bezpečností v Kazachstánu zahájeny formální konzultace s příslušnými orgány Kazachstánu. V této souvislosti obdržel Výbor EU pro leteckou bezpečnost na svých zasedáních v květnu a listopadu 2020 přehled o situaci v oblasti dohledu nad bezpečností v Kazachstánu.

(27)

V návaznosti na jednání Výboru EU pro leteckou bezpečnost z listopadu 2020 udržují Komise a agentura nepřetržitý kontakt s akciovou společností Letecká správa Kazachstánu (dále jen „společnost AAK“). V této souvislosti se dne 26. března 2021 uskutečnila videokonference mezi Komisí, agenturou, členskými státy a zástupci kazašského Výboru pro civilní letectví i společnosti AAK. Během této technické schůzky poskytla společnost AAK ucelený přehled opatření přijatých ke zlepšení dohledu nad bezpečností v Kazachstánu, včetně přehledu o svých činnostech v oblasti dohledu, plánech, pokud jde o nábor a výcvik technického personálu, a donucovacích opatřeních přijatých vůči některým leteckým dopravcům, kteří získali osvědčení v Kazachstánu. Kromě toho společnost AAK zdůraznila své odhodlání nadále pokračovat ve své politice neustálého zlepšování, včetně své hlavní práce na rozvoji dohledu nad bezpečností.

(28)

Společnost AAK dále představila svou strategii na období 2021–2025, včetně přijetí nového zákona o letectví a následných změn kazašského vnitrostátního právního rámce.

(29)

Na základě informací, které jsou v současné době k dispozici, lze dospět k závěru, že je vyvíjeno značné úsilí k řešení situace letecké bezpečnosti v Kazachstánu, o čemž svědčí i následný vývoj. Komise bere na vědomí dosavadní pokrok a měla by pokračovat ve sledování a posuzování dalšího vývoje situace. V této souvislosti má Komise v úmyslu za pomoci agentury a členských států uskutečnit v Kazachstánu unijní posuzovací návštěvu na místě.

(30)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se Komise domnívá, že pokud jde o letecké provozovatele z Kazachstánu, neexistují důvody měnit seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii.

(31)

Členské státy by měly nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných mezinárodních bezpečnostních norem u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Kazachstánu, stanovováním priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše u všech těchto leteckých dopravců podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(32)

Pokud z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplyne, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem existují bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.

Letečtí dopravci z Kyrgyzstánu

(33)

V říjnu 2006 byli letečtí dopravci z Kyrgyzstánu zařazeni do přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006 nařízením Komise (ES) č. 1543/2006 (9).

(34)

Dne 25. listopadu 2020 se na žádost Kyrgyzstánu a v rámci průběžné monitorovací činnosti uskutečnila technická schůzka Komise, agentury a zástupců Agentury pro civilní letectví Kyrgyzské republiky (dále jen „agentura CAA KG“), během níž agentura CAA KG poskytla ucelený přehled o své organizaci a funkcích včetně základních zásad provádění dohledu nad provozní bezpečností. Další informace, které agentura CAA KG poskytla, zahrnovaly problémy kvůli nedostatku personálu, s nimiž se potýká, přehled o kyrgyzském legislativním rámci a svém strategickém přístupu k technickému rozvoji v souvislosti s budováním kapacity v oblasti bezpečnosti letectví. Poskytla též aktualizaci seznamu držitelů osvědčení leteckého provozovatele a registrovaných letadel.

(35)

Kromě toho agentura CAA KG dne 14. prosince 2020 v návaznosti na technickou schůzku ze dne 25. listopadu 2020 informovala Komisi, že letečtí dopravci Heli Sky (AOC č. 47), Valor Air (AOC č. 07), AeroStan (AOC č. 08), KAP.KG Aircompany (AOC č. 52) a FlySky Airlines (AOC č. 53) jsou držiteli aktivního osvědčení leteckého provozovatele. Vzhledem k tomu, že agentura CAA KG neprokázala, že má dostatečnou schopnost provádět a prosazovat příslušné bezpečnostní normy, není vydání osvědčení AOC těmto novým leteckým dopravcům zárukou dostatečného dodržování mezinárodních bezpečnostních norem.

(36)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se Komise domnívá, že seznam uvádějící letecké dopravce z Kyrgyzstánu, kteří podléhají zákazu provozovat leteckou dopravu v Unii, v příloze A nařízení (ES) č. 474/2006 by měl být změněn tak, aby zahrnoval letecké dopravce AeroStan, FlySky Airlines, Heli Sky, KAP.KG AircompanyValor Air.

(37)

Členské státy by měly nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných mezinárodních bezpečnostních norem u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Kyrgyzstánu, stanovováním priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše u všech těchto leteckých dopravců podle nařízení (EU) č. 965/2012.

Letečtí dopravci z Moldavska

(38)

V dubnu 2019 byli letečtí dopravci z Moldavska, s výjimkou leteckých dopravců Air Moldova, Fly OneAerotranscargo, zařazeni do přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006 prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/618 (10).

(39)

Dopisem ze dne 2. března 2021 poskytl úřad pro civilní letectví Moldavska (dále jen „úřad CAAM“) informace a komplexní aktualizaci plánu nápravných opatření v reakci na připomínky a doporučení vyplývající z unijní posuzovací návštěvy na místě v únoru 2019.

(40)

Poté, co Komise předložené informace a dokumentaci přezkoumala, dospěla k závěru, že vysvětlení týkající se plánu nápravných opatření je dobře strukturované a adekvátní.

(41)

Dne 25. března 2021 se na žádost Moldavska a v rámci průběžné monitorovací činnosti uskutečnila technická schůzka Komise, agentury, členských států a zástupců úřadu CAAM, během níž úřad CAAM poskytl ucelený přehled o své organizaci a funkcích včetně základních zásad provádění dohledu nad provozní bezpečností. Další informace, které úřad CAAM poskytl, zahrnovaly aktualizovaný přehled rozvoje a aktuální stav jejich plánu nápravných opatření v reakci na připomínky a doporučení vyplývající z unijní posuzovací návštěvy na místě v únoru 2019. Úřad CAAM uvedl, že převážná většina připomínek plánu nápravných opatření byla uzavřena, přičemž pouze čtyři připomínky zůstaly otevřené.

(42)

Během této schůzky úřad CAAM informoval Komisi, že všichni moldavští letečtí dopravci získali nové osvědčení v souladu s novým provozním předpisem, který provedl do právních předpisů Moldavska nařízení Komise (EU) č. 965/2012 (11). V současné době je v Moldavsku 11 držitelů osvědčení leteckého provozovatele. Většina osmi držitelů osvědčení leteckého provozovatele, kteří nejsou držiteli oprávnění pro provozovatele ze třetích zemí, provádí činnosti ze základen mimo Moldavsko. Podle úřadu CAAM se dohled nad těmito externími základnami provádí v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami.

(43)

Kromě toho úřad CAAM informoval Komisi, že nový letecký dopravce HiSky (AOC č. MD 025) získal osvědčení. Vzhledem k tomu, že úřad CAAM neprokázal, že má dostatečnou schopnost provádět a prosazovat příslušné bezpečnostní normy, není vydání osvědčení AOC tomuto novému leteckému dopravci zárukou dostatečného dodržování mezinárodních bezpečnostních norem.

(44)

Na základě informací, které jsou v současné době k dispozici, se zdá, že úřad CAAM vynaložil značné úsilí při provádění mezinárodních bezpečnostních norem. V současné době však neexistuje dostatek důkazů, které by odůvodňovaly zrušení provozních omezení uložených leteckým dopravcům z Moldavska. Poskytnuté informace o zlepšeních by měly být dále ověřeny během unijní posuzovací návštěvy na místě v Moldavsku.

(45)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se Komise domnívá, že pokud jde o letecké dopravce z Moldavska, měl by být seznam leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, změněn tak, aby letecký dopravce HiSky byl zařazen do přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006.

(46)

Členské státy by měly nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných mezinárodních bezpečnostních norem u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Moldavsku, stanovováním priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše u všech těchto leteckých dopravců podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(47)

Pokud z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplyne, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem existují bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.

Letečtí dopravci z Pákistánu

(48)

V březnu 2007 byl dopravce Pakistan International Airlines zařazen do přílohy B nařízení (ES) č. 474/2006 nařízením Komise (ES) č. 235/2007 (12) a následně byl v listopadu 2007 odstraněn nařízením Komise (ES) č. 1400/2007 (13).

(49)

Z prohlášení pákistánského federálního ministra letectví ze dne 24. června 2020 vyplynulo, že velký počet průkazů způsobilosti pilota vydaných pákistánským úřadem pro civilní letectví (dále jen „úřad PCAA“) byl získán podvodným způsobem.

(50)

Tato událost a zjevně nedostatečně účinný dohled nad provozní bezpečností ze strany úřadu PCAA vedly agenturu k tomu, aby s účinkem od 1. července 2020 pozastavila oprávnění pro provozovatele ze třetích zemí u společností Pakistan International AirlinesVision Air.

(51)

Dne 1. července 2020 zahájila Komise konzultace s úřadem PCAA v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 473/2006 a úřad PCAA požádala, aby poskytl informace o své reakci na prohlášení federálního ministra. Komise zejména požádala o informace o dohledu nad leteckými dopravci, kteří získali osvědčení v Pákistánu, včetně jejich systémů řízení bezpečnosti, jakož i o důkazy, že podobná situace není rozšířena v jiných oblastech, jež rovněž podléhají dohledu nad provozní bezpečností ze strany úřadu PCAA, jako je certifikace palubních průvodčí, udělování licencí mechanikům nebo vydávání osvědčení leteckým dopravcům.

(52)

V roce 2020 uspořádala Komise dvě technické schůzky s úřadem PCAA ve dnech 9. července a 25. září.

(53)

V rámci příprav na zasedání Výboru EU pro leteckou bezpečnost v květnu 2021 a s ohledem na procesní požadavky agentury týkající se pozastavení oprávnění pro provozovatele ze třetích zemí dopravců Pakistan International AirlinesVision Air uspořádala Komise ve dnech 15. a 16. března 2021 technickou schůzku, aby se zajistila koordinace mezi Komisí a agenturou, pokud jde o jejich příslušné povinnosti. Těchto schůzek se zúčastnili zástupci členských států.

(54)

Na uvedených schůzkách se projednávaly různé otázky, zejména vydávání průkazů způsobilosti letovým posádkám, letový provoz, letová způsobilost, hlášení událostí a reakce úřadu PCAA na bezpečnostní doporučení a následná opatření.

(55)

Úřad PCAA poskytl příslušné důkazy a informace, jež byly posouzeny Komisí a odborníky agentury. Ačkoli bylo zjištěno, že úřad PCAA má dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků s potřebnými znalostmi, byly zjištěny určité organizační problémy. Ty zahrnují nedostatky v řízení kvality zdokumentovaných postupů, nedostatečné vedení inspektorů, nevyhovující postup udělování licencí pilotům letecké dopravy, nedostatečné nebo žádné sledování nápravných opatření v návaznosti na zjištění a neexistence řádných schopností analýzy hlavních příčin.

(56)

Kromě toho nebyl úřad PCAA schopen poskytnout důkazy o tom, že Pákistán informoval organizaci ICAO o svých podstatných odchylkách od platných mezinárodních bezpečnostních norem uvedených v příloze 1 ICAO, jak je stanoveno v oddíle „O způsobilosti leteckého personálu“.

(57)

Na základě posouzení dostupných důkazů a informací bere Komise na vědomí úsilí úřadu PCAA o přijetí nápravných opatření k řešení zjištěných bezpečnostních nedostatků. Komise by však měla situaci v Pákistánu i nadále sledovat, mimo jiné prostřednictvím unijní posuzovací návštěvy na místě v Pákistánu.

(58)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se Komise domnívá, že pokud jde o letecké provozovatele z Pákistánu, neexistují důvody měnit seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii.

(59)

Členské státy by měly nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných mezinárodních bezpečnostních norem u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Pákistánu, stanovováním priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše u všech těchto leteckých dopravců podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(60)

Pokud z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplyne, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem existují bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.

Letečtí dopravci z Ruska

(61)

Komise, agentura a příslušné orgány členských států nadále pozorně sledovaly úroveň bezpečnosti leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Rusku a kteří provozují leteckou dopravu v Unii, a to i stanovováním priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše u některých ruských leteckých dopravců podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(62)

Dne 14. dubna 2021 se zástupci Komise, agentury a členských států setkali se zástupci ruské federální agentury pro leteckou dopravu (dále jen „agentura FATA“), aby na základě zpráv o prohlídkách na odbavovací ploše provedených v období od 15. října 2020 do 14. dubna 2021 přezkoumali úroveň bezpečnosti leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Rusku, a aby zjistili, ve kterých případech by agentura FATA měla posílit své činnosti v oblasti dohledu.

(63)

Při přezkumu prohlídek na odbavovací ploše provedených v rámci programu SAFA u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Rusku, nebyly zjištěny žádné závažné ani opakovaně se vyskytující bezpečnostní nedostatky.

(64)

Na základě dostupných informací, včetně informací poskytnutých agenturou FATA během schůzky dne 14. dubna 2021, se Komise domnívá, že agentura FATA vykazuje v této fázi potřebné schopnosti a ochotu řešit bezpečnostní nedostatky, jsou-li zjištěny. Na tomto základě nebylo považováno za nutné uspořádat s ruskými leteckými úřady nebo s jakýmikoli leteckými dopravci, kteří získali osvědčení v Rusku, slyšení před Výborem EU pro leteckou bezpečnost.

(65)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se proto Komise domnívá, že v této fázi neexistují důvody, aby seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, byl změněn tak, aby do něj byli zařazeni letečtí dopravci z Ruska.

(66)

Členské státy by měly i nadále ověřovat účinné dodržování příslušných mezinárodních bezpečnostních norem ze strany leteckých dopravců z Ruska prováděním prohlídek na odbavovací ploše podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(67)

Pokud by prohlídky odhalily bezprostřední bezpečnostní riziko v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem, může Komise uložit dotčeným leteckým dopravcům, kteří získali osvědčení v Rusku, zákaz provozování letecké dopravy a zařadit je na seznam v příloze A nebo v příloze B nařízení (ES) č. 474/2006.

(68)

Nařízení (ES) č. 474/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(69)

Články 5 a 6 nařízení (ES) č. 2111/2005 uznávají potřebu přijímat rozhodnutí rychle a vzhledem k dopadům na bezpečnost případně i naléhavým postupem. Pro ochranu citlivých informací a cestující veřejnosti je proto nezbytné, aby jakákoli rozhodnutí přijatá v souvislosti s aktualizací seznamu leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy nebo omezení v rámci Unie, byla zveřejněna a vstoupila v platnost bezprostředně po jejich přijetí.

(70)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru EU pro leteckou bezpečnost zřízeného nařízením (ES) č. 2111/2005,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 474/2006 se mění takto:

(1)

příloha A se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení;

(2)

příloha B se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. června 2021.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Adina VĂLEAN

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 474/2006 ze dne 22. března 2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Úř. věst. L 84, 23.3.2006, s. 14).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedený v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Úř. věst. L 84, 23.3.2006, s. 8).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 452/2014 ze dne 29. dubna 2014, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu provozovatelů ze třetích zemí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 133, 6.5.2014, s. 12).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/736 ze dne 2. června 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy nebo provozním omezením v Unii (Úř. věst. L 172, 3.6.2020, s. 7).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/871 ze dne 14. června 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii (Úř. věst. L 152, 15.6.2018, s. 5).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2214 ze dne 8. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii (Úř. věst. L 334, 9.12.2016, s. 6).

(9)  Nařízení Komise (ES) č. 1543/2006 ze dne 12. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 a ve znění nařízení (ES) č. 910/2006 (Úř. věst. L 283, 14.10.2006, s. 27).

(10)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/618 ze dne 15. dubna 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu nebo omezením provozování letecké dopravy v Unii (Úř. věst. L 106, 17.4.2019, s. 1).

(11)  Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1).

(12)  Nařízení Komise (ES) č. 235/2007 ze dne 5. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (Úř. věst. L 66, 6.3.2007, s. 3).

(13)  Nařízení Komise (ES) č. 1400/2007 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (Úř. věst. L 311, 29.11.2007, s. 12).


PŘÍLOHA I

„Příloha A

SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ AŽ NA VÝJIMKY PODLÉHAJÍ ZÁKAZU PROVOZOVAT LETECKOU DOPRAVU V UNII (1)

Jméno právnické osoby leteckého dopravce, jak je uvedeno na jeho osvědčení leteckého provozovatele (AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud je odlišné)

Číslo osvědčení leteckého provozovatele (AOC) nebo číslo provozní licence

Třípísmenný kód ICAO

Stát provozovatele

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Írán

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irák

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10-12/05

MEV

Nigérie

AIR ZIMBABWE (PVT)

177/04

AZW

Zimbabwe

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Afghánistánu odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Afghánistán

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afghánistán

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afghánistán

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Angoly odpovědných za regulační dohled (s výjimkou TAAG Angola AirlinesHeli Malongo), včetně

 

 

Angola

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

Angola

GUICANGO

AO-009/11-06/17 YYY

Neznámý

Angola

AIR JET

AO-006/11-08/18 MBC

MBC

Angola

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15-06/17YYY

Neznámý

Angola

HELIANG

AO 007/11-08/18 YYY

Neznámý

Angola

SJL

AO-014/13-08/18YYY

Neznámý

Angola

SONAIR

AO-002/11-08/17 SOR

SOR

Angola

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Arménie odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Arménie

AIRCOMPANY ARMENIA

AM AOC 065

NGT

Arménie

ARMENIA AIRWAYS

AM AOC 063

AMW

Arménie

ARMENIAN HELICOPTERS

AM AOC 067

KAV

Arménie

ATLANTIS ARMENIAN AIRLINES

AM AOC 068

AEU

Arménie

FLY ARMENIA AIRWAYS

AM AOC 070

FBB

Arménie

NOVAIR

AM AOC 071

NAI

Arménie

SHIRAK AVIA

AM AOC 072

SHS

Arménie

SKYBALL

AM AOC 073

neuplatní se

Arménie

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Konga (Brazzaville) odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Kongo (Brazzaville)

CANADIAN AIRWAYS CONGO

CG-CTA 006

TWC

Kongo (Brazzaville)

EQUAFLIGHT SERVICES

CG-CTA 002

EKA

Kongo (Brazzaville)

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Kongo (Brazzaville)

TRANS AIR CONGO

CG-CTA 001

TSG

Kongo (Brazzaville)

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

CG-CTA 004

Neznámý

Kongo (Brazzaville)

Všichni letečtí dopravci, kteří získali oprávnění od orgánů Demokratické republiky Kongo odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Demokratická republika Kongo

AIR FAST CONGO

AAC/DG/OPS-09/03

Neznámý

Demokratická republika Kongo

AIR KATANGA

AAC/DG/OPS-09/08

Neznámý

Demokratická republika Kongo

BUSY BEE CONGO

AAC/DG/OPS-09/04

Neznámý

Demokratická republika Kongo

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

AAC/DG/OPS-09/02

Neznámý

Demokratická republika Kongo

CONGO AIRWAYS

AAC/DG/OPS-09/01

Neznámý

Demokratická republika Kongo

KIN AVIA

AAC/DG/OPS-09/10

Neznámý

Demokratická republika Kongo

MALU AVIATION

AAC/DG/OPS-09/05

Neznámý

Demokratická republika Kongo

SERVE AIR CARGO

AAC/DG/OPS-09/07

Neznámý

Demokratická republika Kongo

SWALA AVIATION

AAC/DG/OPS-09/06

Neznámý

Demokratická republika Kongo

MWANT JET

AAC/DG/OPS-09/09

Neznámý

Demokratická republika Kongo

(DRK)

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Džibutska odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Džibutsko

DAALLO AIRLINES

Neznámý

DAO

Džibutsko

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Rovníkové Guineje odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Rovníková Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Rovníková Guinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Neznámý

Rovníková Guinea

Všichni letečtí dopravci, kteří získali oprávnění od orgánů Eritreje odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritrea

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Kyrgyzstánu odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Kyrgyzstán

AEROSTAN

08

BSC

Kyrgyzstán

AIR COMPANY AIR KG

50

Neznámý

Kyrgyzstán

AIR MANAS

17

MBB

Kyrgyzstán

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kyrgyzstán

FLYSKY AIRLINES

53

FSQ

Kyrgyzstán

HELI SKY

47

HAC

Kyrgyzstán

KAP.KG AIRCOMPANY

52

KGS

Kyrgyzstán

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kyrgyzstán

TEZ JET

46

TEZ

Kyrgyzstán

VALOR AIR

07

VAC

Kyrgyzstán

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Libérie odpovědných za regulační dohled.

 

 

Libérie

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Libye odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Libye

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libye

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libye

AL MAHA AVIATION

030/18

Neznámý

Libye

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libye

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Libye

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libye

LIBYAN WINGS AIRLINES

029/15

LWA

Libye

PETRO AIR

025/08

PEO

Libye

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Moldavska odpovědných za regulační dohled (s výjimkou Air Moldova, Fly OneAerotranscargo), včetně

 

 

Moldavsko

Î.M „VALAN ICC“ SRL

MD009

VLN

Moldavsko

CA „AIM AIR“ SRL

MD015

AAM

Moldavsko

CA „AIR STORK“ SRL

MD018

MSB

Moldavsko

CA „HISKY“ SRL

MD025

HYM

Moldavsko

Î M „MEGAVIATION“ SRL

MD019

ARM

Moldavsko

CA „PECOTOX-AIR“ SRL

MD020

PXA

Moldavsko

CA „TERRA AVIA“ SRL

MD022

TVR

Moldavsko

CA „FLY PRO“ SRL

MD023

PVV

Moldavsko

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Nepálu odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Nepál

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Neznámý

Nepál

ALTITUDE AIR

085/2016

Neznámý

Nepál

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepál

FISHTAIL AIR

017/2001

Neznámý

Nepál

SUMMIT AIR

064/2010

Neznámý

Nepál

HELI EVEREST

086/2016

Neznámý

Nepál

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Nepál

KAILASH HELICOPTER SERVICES

087/2018

Neznámý

Nepál

MAKALU AIR

057A/2009

Neznámý

Nepál

MANANG AIR PVT

082/2014

Neznámý

Nepál

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Neznámý

Nepál

PRABHU HELICOPTERS

081/2013

Neznámý

Nepál

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepál

SAURYA AIRLINES

083/2014

Neznámý

Nepál

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepál

SIMRIK AIR

034/2000

Neznámý

Nepál

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepál

SITA AIR

033/2000

Neznámý

Nepál

TARA AIR

053/2009

Neznámý

Nepál

YETI AIRLINES

037/2004

NYT

Nepál

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Svatý Tomáš a Princův ostrov

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Svatý Tomáš a Princův ostrov

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Svatý Tomáš a Princův ostrov

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Sierry Leone odpovědných za regulační dohled

 

 

Sierra Leone

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Súdánu odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Súdán

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Súdán

BADR AIRLINES

35

BDR

Súdán

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Súdán

ELDINDER AVIATION

8

DND

Súdán

GREEN FLAG AVIATION

17

GNF

Súdán

HELEJETIC AIR

57

HJT

Súdán

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Súdán

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Súdán

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Súdán

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Súdán

SUN AIR

51

SNR

Súdán

TARCO AIR

56

TRQ

Súdán


(1)  Leteckým dopravcům uvedeným v příloze A by mohlo být dovoleno uplatňovat přepravní práva tím, že použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se zákaz provozování letecké dopravy nevztahuje, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA B

SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ PODLÉHAJÍ PROVOZNÍM OMEZENÍM V UNII (1)

Jméno právnické osoby leteckého dopravce, jak je uvedeno na jeho osvědčení leteckého provozovatele (AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud je odlišné)

Číslo osvědčení leteckého provozovatele (AOC)

Třípísmenný kód ICAO

Stát provozovatele

Typ letadla podléhající omezení

Poznávací značka/značky a případně výrobní číslo/čísla letadla podléhajícího omezení

Stát zápisu letadla do rejstříku

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komory

Celý letadlový park s výjimkou: LET 410 UVP.

Celý letadlový park s výjimkou: D6-CAM (851336).

Komory

IRAN AIR

FS100

IRA

Írán

Všechna letadla typu Fokker F100 a typu Boeing B747

Letadla typu Fokker F100, jak je uvedeno v AOC; letadla typu Boeing B747, jak je uvedeno v AOC

Írán

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Severní Korea

Celý letadlový park s výjimkou: 2 letadel typu TU-204

Celý letadlový park s výjimkou: P-632 a P-633

Severní Korea


(1)  Leteckým dopravcům uvedeným v příloze B by mohlo být dovoleno uplatňovat přepravní práva tím, že použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se zákaz provozování letecké dopravy nevztahuje, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU