(EU) 2021/880Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/880 ze dne 5. března 2021 o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o sledovatelnost, veterinární požadavky a požadavky na veterinární osvědčení při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 194, 2.6.2021, s. 1-9 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 5. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. června 2021 Nabývá účinnosti: 21. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2020/686;

Provádí předpisy

(EU) 2016/429;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

75;

Předpisy EU

88/407/EHS; 89/556/EHS; 90/429/EHS; 92/65/EHS; (EU) 2017/625; (EU) 2019/1715; (EU) 2020/688;
Původní znění předpisu

2.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/880

ze dne 5. března 2021

o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o sledovatelnost, veterinární požadavky a požadavky na veterinární osvědčení při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 122 odst. 1 a 2, čl. 160 odst. 1 a 2, čl. 162 odst. 3 a 4, čl. 163 odst. 5, čl. 164 odst. 2, čl. 165 odst. 3 a čl. 279 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví pravidla pro prevenci a tlumení nákaz zvířat, které se mohou přenášet na zvířata nebo na člověka, včetně pravidel týkajících se registrace a schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, sledovatelnosti a veterinárních požadavků při přemísťování zásilek zárodečných produktů v rámci Unie. Nařízení (EU) 2016/429 rovněž zmocňuje Komisi, aby přijala pravidla, kterými se doplní některé méně podstatné prvky uvedeného nařízení prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 (2) stanoví doplňující pravidla pro schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, vedení záznamů a sledovatelnost zárodečných produktů a rovněž veterinární požadavky a požadavky na veterinární osvědčení při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie.

(3)

Pravidla stanovená v tomto nařízení jsou potřebná pro doplnění pravidel stanovených v kapitolách 1, 2 a 5 hlavě I části IV nařízení (EU) 2016/429, pokud jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, registry zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, jež mají vést příslušné orgány, povinnosti provozovatelů vést záznamy, požadavky na sledovatelnost a veterinární požadavky a požadavky na veterinární osvědčení a hlášení přemísťování zásilek zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie, aby se zabránilo šíření nákaz zvířat uvedenými produkty v Unii.

(4)

Tato pravidla jsou do značné míry propojena a mnoho z nich má být uplatňováno společně. V zájmu jednoduchosti a transparentnosti a také pro usnadnění jejich uplatňování a vyloučení opakování by proto pravidla měla být stanovena v jednom právním aktu místo řady samostatných aktů s mnoha křížovými odkazy a rizikem opakování.

(5)

Článek 11 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 stanoví požadavky na sledovatelnost u zárodečných produktů psů, koček a suchozemských zvířat jiných než z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých chovaných v uzavřených zařízeních a zvířat čeledí CamelidaeCervidae. Zařízení, v nichž jsou zárodečné produkty odebírány, produkovány, zpracovávány nebo skladovány, by mělo být zaregistrováno a schváleno příslušným orgánem a mělo by mu být přiřazeno registrační číslo nebo číslo schválení. Toto registrační číslo nebo číslo schválení je součástí označení na pejetách nebo jiných baleních, v nichž jsou zárodečné produkty umístěny. Ustanovení čl. 11 odst. 1 písm. c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 by mělo být změněno, aby byl uvedený požadavek zřejmý.

(6)

Článek 13 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 stanoví odchylku pro přemísťování spermatu ovcí a koz do jiných členských států ze zařízení, kde se tato zvířata chovají. Bez ohledu na to, zda je místem odběru spermatu středisko pro odběr spermatu, nebo zařízení, by dárcovská zvířata neměla být použita k přirozené plemenitbě po dobu alespoň 30 dnů před datem prvního odběru a v průběhu odběru spermatu určeného pro přemístění do jiného členského státu. Tento požadavek by měl být začleněn do článku 13 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686.

(7)

Články 30 a 39 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 stanoví, že veterinární osvědčení vystavené pro zásilku zárodečných produktů určenou pro přemístění mezi členskými státy, platí po dobu deseti dnů. Vzhledem k tomu, že zárodečné produkty nejsou zboží podléhající zkáze, by doba platnosti uvedených veterinárních osvědčení neměla být nijak omezena.

(8)

Články 35, 43 a 48 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 stanoví pravidla pro nouzové postupy pro hlášení přemísťování zásilek zárodečných produktů mezi členskými státy v případě narušení systému pro správu informací o úředních kontrolách (IMSOC). Články 99 a 107 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 (3) stanoví pravidla týkající se stejné problematiky pro přemísťování zásilek určitých suchozemských zvířat mezi členskými státy pravidla. Znění dotčených ustanovení se však v obou nařízeních v přenesené pravomoci liší. V zájmu jednotnosti a jasnosti postupů by měly být články 35, 43 a 48 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 změněny a jejich znění sjednoceno se zněním článků 99 a 107 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688.

(9)

V části IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 jsou stanovena některá přechodná opatření týkající se směrnic Rady 88/407/EHS (4), 89/556/EHS (5), 90/429/EHS (6) a 92/65/EHS (7), pokud jde o schvalování středisek pro odběr spermatu, středisek pro skladování spermatu, týmů pro odběr embryí a týmů pro produkci embryí a označování pejet a jiných balení, v nichž jsou sperma, oocyty nebo embrya umístěny, skladovány a přepravovány. Aby však byla mezi členskými státy umožněna kontinuita přemísťování zárodečných produktů, které splňují požadavky stanovené v uvedených směrnicích a odebrané či vyprodukované, zpracované a skladované před 21. dubnem 2021, měla by být v tomto nařízení stanovena určitá další přechodná ustanovení týkající se tohoto přemísťování a používání veterinárních osvědčení vystavených před 21. dubnem 2021.

(10)

Část 1 přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 stanoví další veterinární požadavky na dárcovská zvířata z řad skotu. V souladu s bodem 1 písm. b) bodem i) a bodem 2 písm. a) kapitoly I části 1 uvedené přílohy skot, který je dárcem spermatu, má být podroben intradermální tuberkulinaci, pokud jde o infekci komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis). Avšak pokud jde o infekci komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis), je v bodě 2 části 2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 uvedena ještě další diagnostická metoda, a to test na interferon gama. Proto, aby bylo umožněno použití obou diagnostických metod, by mělo být nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 změněno.

(11)

Body 1 a 2 přílohy IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 stanoví informace, které mají být obsaženy ve veterinárním osvědčení pro zárodečné produkty. Informace týkající se data odeslání zásilky byla neúmyslně opomenuta, a proto by měla být do uvedených ustanovení začleněna. Kromě toho bod 1 písm. f) bod i) přílohy IV uvedeného nařízení v přenesené pravomoci vyžaduje, aby ve veterinárním osvědčení pro zárodečné produkty skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých bylo specifikováno plemeno dárcovského zvířete. Taková informace není z veterinárního hlediska nezbytná, a proto by měla být odstraněna z požadavků na informace, které mají být uvedeny ve veterinárním osvědčení pro zárodečné produkty skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých.

(12)

Po vyhlášení nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 v Úředním věstníku Evropské unie byly zaznamenány určité formální chyby a neúmyslná opomenutí. V zájmu právní jistoty a jasnosti by tyto chyby a opomenutí měly být opraveny.

(13)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Vzhledem k tomu, že nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 se použije ode dne 21. dubna 2021, mělo by se toto nařízení použít rovněž od uvedeného data,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 se mění takto:

1)

ustanovení čl. 1 odst. 9 se mění takto:

a)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

označování pejet a jiných balení, v nichž jsou umístěny, skladovány a přepravovány sperma, oocyty nebo embrya;“;

b)

doplňují se nová písmena c) a d), která znějí:

„c)

používání veterinárních osvědčení vystavených před 21. dubnem 2021;

d)

přemísťování spermatu, oocytů a embryí, které byly odebrány, vyprodukovány, zpracovány a skladovány před 21. dubnem 2021, mezi členskými státy.“;

2)

v článku 2 se bod 28 nahrazuje tímto:

„28)

„IMSOC“ se rozumí systém pro správu informací o úředních kontrolách umožňující integrované fungování mechanismů a nástrojů pro správu, zpracování a automatickou výměnu údajů, informací a dokumentů týkajících se úředních kontrol a jiných úředních činností, jak je uvedeno v článku 131 nařízení (EU) 2017/625;“;

3)

v čl. 11 odst. 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

jeden z těchto údajů:

i)

pokud bylo zařízení odběru nebo produkce, zpracování a skladování těchto zárodečných produktů přiřazeno jedinečné registrační číslo, jedinečné registrační číslo, které zahrnuje kód ISO 3166-1 alfa-2 země, v níž je zařízení registrováno;

ii)

pokud je zařízení odběru nebo produkce, zpracování a skladování těchto zárodečných produktů uzavřeným zařízením, jedinečné číslo schválení, které zahrnuje kód ISO 3166-1 alfa-2 země, v níž bylo schválení uděleno;“;

4)

článek 13 se mění takto:

a)

písmeno h) se nahrazuje tímto:

„h)

zajistí, aby byla zásilka spermatu přepravována v souladu s články 28 a 29;“;

b)

doplňuje se nové písmeno i), které zní:

„i)

zajistí, aby dárcovská zvířata nebyla použita k přirozené plemenitbě po dobu alespoň 30 dnů před datem prvního odběru spermatu určeného pro přemístění mezi členskými státy, a v průběhu odběru uvedeného spermatu.“;

5)

v článku 17 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

nesmí být přemísťovány mezi členskými státy, dokud příslušné orgány nezruší omezení přemísťování, jež se vztahují buď na středisko pro odběr spermatu, oocytů nebo embryí, nebo na zařízení, kde byly sperma, oocyty nebo embrya odebrány, a“;

6)

v článku 20 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odchylně od odst. 1 písm. a) bodu iii) může týmový veterinární lékař přijmout dárcovské zvíře oocytů a embryí, které pochází ze zařízení, jež není prosté enzootické leukózy skotu, pokud úřední veterinární lékař odpovědný za zařízení původu potvrdil, že se zde v období alespoň tří předchozích let nevyskytl žádný klinický případ enzootické leukózy skotu.“;

7)

v článku 22 se zrušuje písmeno a);

8)

v čl. 27 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

označení na pejetách nebo jiných baleních provedené v souladu s článkem 10 a číslo pečeti upevněné na kontejneru, v němž se pejety nebo jiná balení přepravují, odpovídaly označení a číslu uvedeným buď ve veterinárním osvědčení, nebo v dokumentu obsahujícím vlastní prohlášení.“;

9)

v článku 30 se zrušuje odstavec 3.

10)

ustanovení čl. 32 odst. 2 se mění takto:

a)

písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e)

označení zárodečných produktů podle požadavků uvedených v článku 10;“;

b)

doplňují se nová písmena f), g) a h), která znějí:

„f)

druh dárcovských zvířat;

g)

číslo pečeti upevněné na přepravním kontejneru;

h)

prohlášení, že zásilka splňuje veterinární požadavky stanovené v kapitole 1.“;

11)

článek 35 se nahrazuje tímto:

„Článek 35

Nouzové postupy pro hlášení přemísťování zásilek zárodečných produktů skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých mezi členskými státy v případě přerušení dodávky elektřiny a jiného narušení systému IMSOC

V případě přerušení dodávky elektřiny a jiného narušení systému IMSOC dodrží příslušný orgán místa původu zásilky zárodečných produktů skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých, které mají být přemístěny mezi členskými státy, pohotovostní opatření stanovená v článku 46 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1715 (*).

(*)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1715 ze dne 30. září 2019, kterým se stanoví pravidla pro fungování systému pro správu informací o úředních kontrolách a jeho systémových složek (nařízení o IMSOC) (Úř. věst. L 261, 14.10.2019, s. 37).“;"

12)

článek 39 se mění takto:

a)

v odst. 1 písm. b) se bod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

označení na pejetách nebo jiných baleních provedené v souladu s článkem 11 a číslo pečeti upevněné na kontejneru, v němž se pejety nebo jiná balení přepravují, odpovídají označení a číslu uvedeným ve veterinárním osvědčení;“;

b)

v odst. 2 písm. b) se bod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

označení na pejetách nebo jiných baleních provedené v souladu s článkem 11 a číslo pečeti upevněné na kontejneru, v němž se pejety nebo jiná balení přepravují, odpovídají označení a číslu uvedeným ve veterinárním osvědčení;“;

c)

v odst. 3 písm. b) se bod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

označení na pejetách nebo jiných baleních provedené v souladu s článkem 11 a číslo pečeti upevněné na kontejneru, v němž se pejety nebo jiná balení přepravují, odpovídají označení a číslu uvedeným ve veterinárním osvědčení;“;

d)

odstavec 5 se zrušuje;

13)

článek 43 se nahrazuje tímto:

„Článek 43

Nouzové postupy pro hlášení přemísťování zásilek zárodečných produktů chovaných suchozemských zvířat jiných než z řad skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých mezi členskými státy v případě přerušení dodávky elektřiny a jiného narušení systému IMSOC

V případě přerušení dodávky elektřiny a jiného narušení systému IMSOC dodrží příslušný orgán místa původu zásilky zárodečných produktů chovaných suchozemských zvířat, které mají být přemístěny mezi členskými státy, pohotovostní opatření stanovená v článku 46 prováděcího nařízení (EU) 2019/1715.“;

14)

ustanovení čl. 46 odst. 2 se mění takto:

a)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

datum odeslání zásilky;“;

b)

písmeno g) se nahrazuje tímto:

„g)

dostupné výsledky vyšetření podle čl. 45 odst. 2 písm. b);“;

c)

doplňují se nová písmena h) a i), která znějí:

„h)

číslo pečeti upevněné na přepravním kontejneru;

i)

prohlášení, že zásilka splňuje požadavky stanovené v článku 44 nebo článku 45, včetně požadavku, aby byl získán předchozí písemný souhlas příslušného orgánu členského státu určení s přijetím zásilky zárodečných produktů.“;

15)

článek 48 se nahrazuje tímto:

„Článek 48

Nouzové postupy pro hlášení přemísťování zásilek zárodečných produktů určených pro vědecké účely nebo pro uskladnění v genových bankách mezi členskými státy v případě přerušení dodávky elektřiny a jiného narušení systému IMSOC

V případě přerušení dodávky elektřiny a jiného narušení systému IMSOC dodrží příslušný orgán místa původu zásilky zárodečných produktů určených pro vědecké účely nebo pro uskladnění v genových bankách, které mají být přemístěny mezi členskými státy, pohotovostní opatření stanovená v článku 46 prováděcího nařízení (EU) 2019/1715.“;

16)

článek 49 se nahrazuje tímto:

„Článek 49

Přechodná opatření

1.   Střediska pro odběr spermatu, střediska pro skladování spermatu, týmy pro odběr embryí a týmy pro produkci embryí, které byly schváleny před 21. dubnem 2021 v souladu se směrnicemi 88/407/EHS, 89/556/EHS, 90/429/EHS a 92/65/EHS zmíněnými v čl. 270 odst. 2 prvním pododstavci v šesté, sedmé, osmé a dvanácté odrážce nařízení (EU) 2016/429, se považují za schválené v souladu článkem 97 nařízení (EU) 2016/429 a článkem 4 tohoto nařízení.

Ve všech ostatních ohledech pro ně platí pravidla stanovená v nařízení (EU) 2016/429 a v tomto nařízení.

2.   U spermatu, oocytů a embryí odebraných, vyprodukovaných, zpracovaných a uskladněných před 21. dubnem 2021 se přemísťování mezi členskými státy umožní pod podmínkou, že splňují požadavky stanovené ve směrnicích 88/407/EHS, 89/556/EHS, 90/429/EHS a 92/65/EHS, pokud jde o odběr, produkci, zpracování a skladování zárodečných produktů, veterinární požadavky na dárcovská zvířata a laboratorní a jiná vyšetření provedená u dárcovských zvířat.

3.   Pejety a jiná balení, v nichž jsou umístěny, skladovány a přepravovány sperma, oocyty nebo embrya bez ohledu na to, zda jsou rozděleny do jednotlivých dávek, a které jsou označeny před 21. dubnem 2021 v souladu se směrnicemi 88/407/EHS, 89/556/EHS, 90/429/EHS a 92/65/EHS, se považují za označené v souladu s článkem 121 nařízení (EU) 2016/429 a článkem 10 tohoto nařízení.

4.   Veterinární osvědčení vystavená před 21. dubnem 2021 v souladu se směrnicemi 88/407/EHS, 89/556/EHS, 90/429/EHS a 92/65/EHS, se považují za vystavená v souladu s článkem 162 nařízení (EU) 2016/429 a články 30 a 31 tohoto nařízení.“;

17)

přílohy I až IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 21. dubna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, sledovatelnost a veterinární požadavky při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 140).

(4)  Směrnice Rady 88/407/EHS ze dne 14. června 1988 o veterinárních požadavcích na obchod se spermatem skotu uvnitř Společenství a na jeho dovoz (Úř. věst. L 194, 22.7.1988, s. 10).

(5)  Směrnice Rady 89/556/EHS ze dne 25. září 1989 o veterinárních otázkách obchodu s embryi skotu ve Společenství a dovozů těchto embryí ze třetích zemí (Úř. věst. L 302, 19.10.1989, s. 1).

(6)  Směrnice Rady 90/429/EHS ze dne 26. června 1990, kterou se stanoví veterinární požadavky na obchod se spermatem prasat uvnitř Společenství a na jeho dovoz (Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 62).

(7)  Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54).


PŘÍLOHA

Přílohy I, II, III a IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 se mění takto:

1)

příloha I se mění takto:

a)

v části 1 bodě 1 písm. a) se bod v) nahrazuje tímto:

„v)

každá pejeta nebo jiné balení, v nichž je umístěno sperma, byly zřetelně označeny v souladu s požadavky stanovenými v článku 10;“;

b)

v části 4 bodě 1 písm. a) se bod iv) nahrazuje tímto:

„iv)

každá pejeta nebo jiné balení, v nichž jsou umístěny sperma, oocyty nebo embrya, byly zřetelně označeny v souladu s požadavky stanovenými v článku 10;“;

c)

v části 5 bodě 1 písm. a) se bod iv) nahrazuje tímto:

„iv)

každá pejeta nebo jiné balení, v nichž jsou umístěny sperma, oocyty nebo embrya, byly zřetelně označeny v souladu s požadavky stanovenými v článku 10;“;

2)

příloha II se mění takto:

a)

v části 1 kapitole I bodě 1 písm. b) se bod i) nahrazuje tímto:

„i)

pokud jde o infekci komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis), test uvedený v části 2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688;“;

b)

v části 1 kapitole I bodě 1 písm. b) se bod iii) nahrazuje tímto:

„iii)

pokud jde o enzootickou leukózu skotu, sérologické vyšetření uvedené v písmeni a) části 4 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688, nepoužije-li se odchylka stanovená v čl. 20 odst. 2 písm. a);“;

c)

v části 1 kapitole I bodě 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

pokud jde o infekci komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis), testu uvedenému v části 2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688;“;

d)

v části 3 kapitole I bodě 1 se písmena b), c) a d) nahrazují tímto:

„b)

pokud jde o ovce, musí tato zvířata pocházet ze zařízení, v němž během 60 dnů před umístěním do karanténního zařízení podle písmene a) podstoupila, a rovněž všichni samci koz chovaní společně s těmito ovcemi, sérologické vyšetření na epididymitidu ovcí (Brucella ovis) nebo jiné vyšetření na epididymitidu ovcí (Brucella ovis) s rovnocennou dokumentovanou citlivostí a specifičností, a to s negativními výsledky;

c)

zvířata podstoupila následující vyšetření provedená na vzorcích odebraných ve lhůtě alespoň 30 dnů před začátkem karantény podle písmene a) s negativními výsledky:

i)

pokud jde o infekci způsobenou Brucella abortus, Brucella melitensisBrucella suis, sérologické vyšetření uvedené v bodě 1 části 1 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688;

ii)

v případě ovcí a všech samců koz chovaných společně s nimi, sérologické vyšetření na epididymitidu ovcí (Brucella ovis) nebo jiné vyšetření na epididymitidu ovcí (Brucella ovis) s rovnocennou dokumentovanou citlivostí a specifičností;

d)

zvířata podstoupila následující vyšetření provedená na vzorcích odebraných v průběhu karantény podle písmene a) a ve lhůtě alespoň 21 dnů po přijetí do karanténního zařízení, a to s negativními výsledky:

i)

pokud jde o infekci způsobenou Brucella abortus, Brucella melitensisBrucella suis, sérologické vyšetření uvedené v bodě 1 části 1 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688;

ii)

v případě ovcí a všech samců koz chovaných společně s nimi, sérologické vyšetření na epididymitidu ovcí (Brucella ovis) nebo jiné vyšetření na epididymitidu ovcí (Brucella ovis) s rovnocennou dokumentovanou citlivostí a specifičností.“;

e)

v části 3 kapitole I bodě 2 se návětí nahrazuje tímto:

„2.

Všechny ovce a kozy chované ve středisku pro odběr spermatu musí alespoň jednou ročně podstoupit následující testy (povinné rutinní testy), a to s negativními výsledky:“;

f)

v kapitole II části 5 bodě 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

byla ustájena po dobu alespoň 60 dnů před odběrem spermatu a v jeho průběhu v členském státě nebo jeho oblasti, které jsou prosté infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), kde během posledních 24 měsíců nebyl v cílové populaci zvířat potvrzen žádný případ infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24);“;

g)

v kapitole II části 5 bodě 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

byla ustájena po dobu alespoň 60 dnů před odběrem oocytů nebo embryí a v jeho průběhu v členském státě nebo jeho oblasti, které jsou prosté infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24), kde během posledních 24 měsíců nebyl v cílové populaci zvířat potvrzen žádný případ infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24);“;

3)

příloha III se mění takto:

a)

v části 1 se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

V případě potřeby se do spermatu mohou přidávat nebo mohou být obsažena v ředidlech spermatu antibiotika nebo směsi antibiotik s baktericidním účinkem na každý mililitr spermatu přinejmenším rovnocenným baktericidnímu účinku následujících antibiotik nebo jejich směsí:

a)

směs linkomycinu-spektinomycinu (150/300 μg), penicilinu (500 IU) a streptomycinu (500 μg) nebo

b)

směs gentamicinu (250 μg), tylosinu (50 μg), linkomycinu-spektinomycinu (150/300 μg) nebo

c)

směs amikacinu (75 μg) a divekacinu (25 μg) nebo

d)

v případě spermatu ovcí a koz gentamicin (250 μg) nebo směs penicilinu (500 IU) a streptomycinu (500 μg).“;

b)

v části 1 se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.

Pokud jde o sperma skotu, přidají se antibiotika nebo směsi antibiotik uvedené v bodě 3 písm. a), b) a c) či antibiotika nebo směsi antibiotik s baktericidním účinkem přinejmenším rovnocenným baktericidnímu účinku antibiotik nebo jejich směsí uvedených v bodě 3 písm. a), b) a c) či ředidla spermatu obsahující tato antibiotika nebo směsi antibiotik, které jsou účinné zejména proti kampylobakterům, leptospirám a mykoplasmatům.“;

c)

v části 1 se bod 5 nahrazuje tímto:

„5.

Pokud jde o sperma prasat, přidají se antibiotika nebo směsi antibiotik uvedené v bodě 3 písm. a), b) a c) či antibiotika nebo směsi antibiotik s baktericidním účinkem přinejmenším rovnocenným baktericidnímu účinku antibiotik nebo jejich směsí uvedených v bodě 3 písm. a), b) a c) či ředidla spermatu obsahující tato antibiotika nebo směsi antibiotik, které jsou účinné zejména proti leptospirám.“;

4)

příloha IV se mění takto:

a)

v bodě 1 písm. f) se bod i) nahrazuje tímto:

„i)

druh a identifikaci dárcovských zvířat v souladu s požadavky stanovenými v hlavě I, II, III nebo IV části III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, od nichž byly zárodečné produkty odebrány;“;

b)

v bodě 1 se písmeno i) nahrazuje tímto:

„i)

datum a místo vydání veterinárního osvědčení, jméno, funkci a podpis úředního veterinárního lékaře a razítko příslušného orgánu místa původu zásilky;“;

c)

v bodě 1 se doplňuje nové písmeno j), které zní:

„j)

datum odeslání zásilky.“;

d)

v bodě 2 se písmeno i) nahrazuje tímto:

„i)

datum a místo vydání veterinárního osvědčení, jméno, funkci a podpis úředního veterinárního lékaře a razítko příslušného orgánu místa původu zásilky;“;

e)

v bodě 2 se doplňuje nové písmeno j), které zní:

„j)

datum odeslání zásilky.“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU