(EU) 2021/866Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/866 ze dne 28. května 2021, kterým se pozastavují opatření obchodní politiky týkající se určitých výrobků pocházejících ze Spojených států amerických uložená prováděcím nařízením (EU) 2018/886

Publikováno: Úř. věst. L 190, 31.5.2021, s. 94-95 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. května 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. května 2021 Nabývá účinnosti: 31. května 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.31.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 190/94


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/866

ze dne 28. května 2021,

kterým se pozastavují opatření obchodní politiky týkající se určitých výrobků pocházejících ze Spojených států amerických uložená prováděcím nařízením (EU) 2018/886

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 654/2014 ze dne 15. května 2014 o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu a o změně nařízení Rady (ES) č. 3286/94, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace (1), a zejména na čl. 7 odst. 3 a 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 20. června 2018 přijala Komise prováděcí nařízení (EU) 2018/886 (2) o opatřeních obchodní politiky týkajících se určitých výrobků pocházejících ze Spojených států amerických (dále jen „USA“), které stanoví uplatňování dodatečných cel na dovoz řady výrobků pocházejících z USA do Unie.

(2)

Konkrétně Komise jménem Unie uložila dodatečná cla na výrobky uvedené v příloze I a příloze II prováděcího nařízení (EU) 2018/886 v tom smyslu, že:

a)

dodatečná valorická cla se sazbou ve výši 10 % a 25 % na dovoz výrobků uvedených v příloze I, podle toho, jak je v dotčené příloze stanoveno, vstoupila v platnost dne 21. června 2018 a měla se uplatňovat, dokud USA nepřestanou na výrobky z Unie uplatňovat svá ochranná opatření;

b)

dodatečná valorická cla se sazbou ve výši 10 %, 25 %, 35 % a 50 % na dovoz výrobků uvedených v příloze II, podle toho, jak je v dotčené příloze stanoveno, by se měla uplatňovat ode dne 1. června 2021 nebo ode dne, kdy Orgán WTO pro řešení sporů přijal rozhodnutí o tom, že ochranná opatření USA nejsou v souladu s příslušnými ustanoveními Dohody o WTO, nebo ode dne jeho oznámení tomuto orgánu, pokud toto nastane dříve, dokud USA nepřestanou na Unii uplatňovat svá ochranná opatření.

(3)

Po přijetí prováděcího nařízení (EU) 2018/724 (3) Komise jménem Unie pozastavila ve WTO uplatňování dovozních celních koncesí na obchod s USA podle GATT 1994 u výrobků uvedených v příloze I a příloze II prováděcího nařízení (EU) 2018/724. Tento krok umožnil uplatnění dodatečných cel na dovoz výrobků pocházejících z USA uvedených v příloze I a příloze II prováděcího nařízení (EU) 2018/886.

(4)

V 7. bodě odůvodnění prováděcího nařízení (EU) 2018/886 se stanoví, že Komise může jménem Unie uvedené nařízení změnit, považuje-li to za vhodné, aby zohlednila veškeré změny ochranných opatření USA.

(5)

Dne 17. května 2021 Unie a USA zveřejnily společné prohlášení, v němž se obě strany „shodly na tom, že vytyčí cestu, která ukončí spory ve WTO v návaznosti na uplatňování cel na dovoz z EU ze strany USA podle paragrafu 232“. V této souvislosti by Unie měla pozastavit uplatňování dodatečných valorických cel na výrobky uvedené v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2018/886 jako důležitý krok směrem k vzájemnému odstranění omezujících opatření a s cílem poskytnout čas a podmínky nezbytné pro politické vyřešení této záležitosti.

(6)

Toto období pozastavení by mělo trvat do 30. listopadu 2021, což je považováno za dostatečnou dobu pro účely uvedené v předchozím bodě odůvodnění.

(7)

V souladu s čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) č. 654/2014 může Komise přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty, jimiž v naléhavých případech pozastaví opatření obchodní politiky, pokud se toto pozastavení týká změny dotčeného opatření třetí země. Okamžité použití tohoto nařízení je odůvodněné s ohledem na cíl poskytnout čas a podmínky nezbytné pro vyřešení této záležitosti, jak je uvedeno v 5. bodě odůvodnění, a za tímto účelem je nezbytné pozastavit nadcházející uplatňování přílohy II, aby se dodatečná valorická cla na výrobky uvedené v příloze II neuplatňovala během období nezbytného pro dosažení daných cílů.

(8)

Tímto nařízením není dotčeno pozastavení uplatňování dovozních celních koncesí ve WTO na obchod s USA podle GATT 1994 u obou výrobků uvedených v příloze I a příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/724 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2018/886. Uvedené pozastavení závazků v rámci WTO zůstává použitelné, zatímco toto nařízení pozastavuje uplatňování dodatečných dovozních cel.

(9)

V souladu s článkem 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (4) předloží Komise toto nařízení nejpozději čtrnáct dnů po jeho přijetí Výboru pro obchodní překážky, zřízenému nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1843 (5), aby k němu vydal stanovisko,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

EU pozastavuje uplatňování dodatečných valorických cel se sazbou 10 %, 25 %, 35 % a 50 % na dovoz výrobků uvedených v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2018/886 až do 30. listopadu 2021 včetně.

Cla stanovená v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2018/886 se proto uplatní s účinkem ode dne 1. prosince 2021 včetně.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. května 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 50; ve znění nařízení (EU) 2015/1843 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/167 (Úř. věst. L 49, 12.2.2021, s. 1).

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/886 ze dne 20. června 2018 o některých opatřeních obchodní politiky týkajících se určitých výrobků pocházejících ze Spojených států amerických a o změně prováděcího nařízení (EU) 2018/724 (Úř. věst. L 158, 21.6.2018, s. 5).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/724 ze dne 16. května 2018 o některých opatřeních obchodní politiky týkajících se určitých výrobků pocházejících ze Spojených států amerických (Úř. věst. L 122, 17.5.2018, s. 14).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1843 ze dne 6. října 2015, kterým se stanoví postupy Unie v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Unie podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace (kodifikované znění) (Úř. věst. L 272, 16.10.2015, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU