(EU) 2021/862Nařízení Komise (EU) 2021/862 ze dne 28. května 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem zařazení nového typu hnojiva ES do přílohy I (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 190, 31.5.2021, s. 74-75 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. května 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. června 2021 Nabývá účinnosti: 20. června 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(ES) č. 2003/2003;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

01;
Původní znění předpisu

31.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 190/74


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/862

ze dne 28. května 2021,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem zařazení nového typu hnojiva ES do přílohy I

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech (1), a zejména na čl. 31 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komisi byla prostřednictvím švédských orgánů předložena žádost výrobce vodného roztoku mravenčanu draselného o zařazení uvedené látky jako nového typu hnojiva do přílohy I nařízení (ES) č. 2003/2003. Vodný roztok mravenčanu draselného byl vyvinut, aby se dosáhlo lepší absorpce draslíku listy rostlin, které mají zvýšenou potřebu této hlavní živiny, jako jsou ovoce a zelenina.

(2)

Vodný roztok mravenčanu draselného uvedený v příloze I tohoto nařízení splňuje požadavky stanovené v článku 14 nařízení (ES) č. 2003/2003. Proto by měl být zařazen na seznam typů hnojiv ES v příloze I uvedeného nařízení.

(3)

Nařízení (ES) č. 2003/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 32 nařízení (ES) č. 2003/2003,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 2003/2003 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. května 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 2003/2003 se mění takto:

 

v tabulce v oddíle C.1 se za položku 7 doplňuje nová položka, která zní:

„8

Vodný roztok mravenčanu draselného

Výrobek získaný reakcí hydroxidu draselného, formaldehydu, butyraldehydu a kyseliny mravenčí a následnou separací a odpařením

50 % mravenčan draselný

28 % K2O

Draslík vyjádřený jako vodorozpustný K2O

27 % mravenčan

 

Vodorozpustný oxid draselný“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU