(EU) 2021/861Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/861 ze dne 21. května 2021, kterým se stanoví technické prvky souboru údajů a technické formáty pro předávání informací týkající se organizace výběrového šetření v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 190, 31.5.2021, s. 25-73 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 21. května 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. června 2021 Nabývá účinnosti: 20. června 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) 2019/1700;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(ES) č. 1059/2003; (ES) č. 1893/2006;
Původní znění předpisu

31.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 190/25


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/861

ze dne 21. května 2021,

kterým se stanoví technické prvky souboru údajů a technické formáty pro předávání informací týkající se organizace výběrového šetření v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 a čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem zajištění přesného provádění výběrového šetření v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (zjišťování o vzdělávání dospělých – AES) by Komise měla stanovit technické prvky souboru údajů a technické formáty pro předávání informací.

(2)

Členské státy a orgány Unie by měly pro územní jednotky, úrovně vzdělávání, povolání a hospodářská odvětví používat statistické klasifikace, které jsou slučitelné s klasifikacemi NUTS (2), ISCED (3), CLA (4), ISCO (5) a NACE (6). Pokud jde o jazykové úrovně, měly by používat společný evropský referenční rámec pro jazyky Rady Evropy (CEFR).

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví technické prvky souboru údajů a technické formáty pro předávání informací členskými státy Komisi (Eurostatu) pro výběrové šetření v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (zjišťování o vzdělávání dospělých – AES).

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„obdobím práce v terénu“ období, během něhož se provádí sběr údajů od respondentů;

2)

„referenčním obdobím“ období, ke kterému se konkrétní informace vztahuje;

3)

„referenčním datem“ datum prvního dotazování.

Článek 3

Popis proměnných

Proměnné a jejich technické charakteristiky pro předávání údajů jsou stanoveny v příloze a týkají se:

1)

témat a dílčích témat proměnných;

2)

identifikátorů a názvů proměnných;

3)

kódů kategorií a označení proměnných;

4)

filtrů proměnných.

Článek 4

Statistické populace, jednotky zjišťování a pravidla pro respondenty

1.   Cílovou populací v oblasti vzdělávání a odborné přípravy jsou všechny osoby ve věku 18 až 69 let obvykle bydlící v soukromých domácnostech na území některého členského státu.

2.   Sběr údajů pro oblast vzdělávání a odborné přípravy se provádí pro výběrový soubor osob ve věku 18 až 69 let nebo pro výběrový soubor domácností, v němž jsou jako jednotky zjišťování dotazovány nejvýše dvě náhodně zvolené osoby ve věku 18 až 69 let z každé domácnosti. Dotazování více než dvou osob z jedné domácnosti je třeba náležitě zdůvodnit.

3.   Je-li to možné, neprovádí se proxy dotazování.

Článek 5

Referenční období a referenční údaje

1.   Referenčním obdobím pro sběr údajů o účasti ve vzdělávání a odborné přípravě je dvanáct měsíců před dotazováním. Údaje sbírané k ostatním tématům se týkají situace k referenčnímu datu, není-li pro danou proměnnou stanoveno jinak.

2.   Věkem osoby je věk v dokončených letech k referenčnímu datu.

Článek 6

Požadavky na výběrový soubor

Sběr údajů vychází z vnitrostátně reprezentativních náhodných výběrů. Rozsah výběrového souboru se stanoví podle požadavků na přesnost pro oblast vzdělávání a odborné přípravy stanovených v příloze II nařízení (EU) 2019/1700.

Článek 7

Náhodný výběr činností neformálního vzdělávání

1.   Pokud se respondent účastní více než pěti činností neformálního vzdělávání, vybere se náhodně pět z nich, pro něž se sbírají informace o druhu, hlavním počátečním statusu dle ekonomické aktivity, účelu a finančním příspěvku od zaměstnavatele.

2.   Pokud se respondent účastní více než dvou činností neformálního vzdělávání, vyberou se dvě z nich (v příloze označené jako NFERAND1 a NFERAND2), pro něž se sbírají podrobné informace. Tyto dvě činnosti se náhodně vyberou z činností, pro které jsou sbírány informace o druhu, hlavním počátečním statusu dle ekonomické aktivity, účelu a finančním příspěvku od zaměstnavatele.

Článek 8

Období a metody shromažďování údajů

1.   Dotazování za účelem sběru informací pro oblast vzdělávání a odborné přípravy se provádí každých šest let mezi 1. červencem a 31. březnem. První období dotazování začíná 1. července 2022.

2.   Je-li to možné, nepřesáhne vnitrostátní období práce v terénu šest měsíců.

3.   Údaje se sbírají počítačem podporovanými metodami, jako je osobní dotazování pomocí počítače (CAPI), telefonické dotazování pomocí počítače (CATI) a webové dotazování pomocí počítače (CAWI). Případné výjimky je třeba náležitě zdůvodnit.

Článek 9

Společné normy pro vážení

1.   Referenčním souborem pro vážení je (reálné nebo odhadované) obyvatelstvo ve věku 18 až 69 let obvykle bydlící v soukromých domácnostech.

2.   Při výpočtu váhových faktorů pro jednotlivce se přihlíží k pravděpodobnosti výběru a ke spolehlivým externím údajům o rozdělení obyvatelstva, u kterého se provádí šetření, podle pohlaví, věkových skupin (18–24, 25–34, 35–54, 55–69) a úrovně dosaženého vzdělání (úrovně ISCED 0–2, 3–4, 5–8). Je-li to možné, vezmou se v úvahu i další charakteristiky, jako je hlavní status dle ekonomické aktivity, povolání a region.

Článek 10

Formáty pro předávání informací

1.   Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) mikrodata v elektronické podobě, která odpovídají technickým charakteristikám proměnných, jak je uvedeno v příloze.

2.   Členské státy tato mikrodata před předáním předem zkontrolují a splní požadavky na ověřování v souladu s charakteristikami mikrodat, pokud jde o kódování a podmínky filtrování. Členské státy a Komise se dohodnou na dalších pravidlech pro ověřování, která musí být splněna jako podmínka pro přijetí předávaných údajů.

3.   Revidované údaje se předávají v úplných souborech údajů zahrnujících všechny proměnné bez ohledu na počet revidovaných pozorování a proměnných.

4.   Členské státy zpřístupní Komisi (Eurostatu) údaje a metadata vyžadovaná tímto nařízením za použití standardů pro výměnu statistických údajů a metadat stanovených Komisí (Eurostatem) a jednotným kontaktním místem.

Článek 11

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. května 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 261I, 14.10.2019, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

(3)  International Standard Classification of Education 2011 (Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání 2011),

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (k dispozici v angličtině a francouzštině).

(4)  Classification of learning activities (Klasifikace vzdělávacích činností), vydání z roku 2016,

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-15-011 (k dispozici v angličtině).

(5)  Doporučení Komise ze dne 29. října 2009 o používání Mezinárodní klasifikace zaměstnání (ISCO-08) (Úř. věst. L 292, 10.11.2009, s. 31).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

Proměnné, které se mají sbírat pro soubor údajů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, a jejich technické charakteristiky pro předávání údajů

Téma

Dílčí téma

Identifikátor proměnné

Kód nebo hodnota

Název proměnné/kategorie

Filtr/poznámky

Technické údaje

Místo

ZEMĚ

 

ZEMĚ BYDLIŠTĚ

Všichni

 

 

 

2 číslice

Země bydliště (SCL GEO kód)

 

Technické údaje

Místo

REGION

 

REGION BYDLIŠTĚ

Všichni

 

 

 

4 číslice

Region NUTS 2 – kódování podle NUTS na úrovni 2 číslic

 

Technické údaje

Místo

DEG_URB

 

STUPEŇ URBANIZACE

Všichni

 

 

 

1

Velká města

 

 

 

 

2

Menší města a předměstí

 

 

 

 

3

Venkovské oblasti

 

Technické údaje

Informace o sběru údajů

REFYEAR

 

ROK DOTAZOVÁNÍ

Všichni

 

 

 

4 číslice

4 číslice roku, v němž se dotazování uskutečnilo

 

Technické údaje

Informace o sběru údajů

REFMONTH

 

MĚSÍC DOTAZOVÁNÍ

Všichni

 

 

 

01–12

Číslo měsíce, v němž se dotazování uskutečnilo (2 číslice)

 

Technické údaje

Informace o sběru údajů

REFDAY

 

DEN DOTAZOVÁNÍ

Všichni

 

 

 

01–31

Číslo dne, v němž se dotazování uskutečnilo (2 číslice)

 

Technické údaje

Identifikace

RESPID

 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR

Všichni

 

 

 

Numerický

Identifikační kód každého záznamu

 

Technické údaje

Váhy

RESPWEIGHT

 

VÁHOVÝ FAKTOR PRO JEDNOTLIVCE

Všichni

 

 

 

Numerický

Váhový faktor pro jednotlivce (se 3 desetinnými místy oddělenými tečkou)

 

Technické údaje

Váhy

NFEACTWEIGHT_5

 

VÁHOVÝ FAKTOR PRO PODROBNOSTI 5 ČINNOSTÍ NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NFENUM ≥ 1

 

 

 

Numerický

Váhový faktor pro 5 činností neformálního vzdělávání, pro které se vyžadují určité podrobnosti (se 3 desetinnými místy oddělenými tečkou)

 

 

 

 

0

NFENUM = 0

 

Technické údaje

Váhy

NFEACTWEIGHT_2

 

VÁHOVÝ FAKTOR PRO 2 NÁHODNĚ ZVOLENÉ ČINNOSTI NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NFENUM ≥ 1

 

 

 

Numerický

Váhový faktor pro činnosti neformálního vzdělávání zvolené v NFERAND1 a NFERAND2 (se 3 desetinnými místy oddělenými tečkou)

 

 

 

 

0

NFENUM = 0

 

Technické údaje

Charakteristiky dotazování

INTMETHOD

 

POUŽITÝ ZPŮSOB DOTAZOVÁNÍ

Všichni

 

 

 

1

Osobní dotazování s tužkou a papírem (PAPI)

 

 

 

 

2

Osobní dotazování pomocí počítače (CAPI)

 

 

 

 

3

Telefonické dotazování pomocí počítače (CATI)

 

 

 

 

4

Internetové dotazování pomocí počítače (CAWI)

 

 

 

 

5

Jiné

 

Technické údaje

Charakteristiky dotazování

INTPART

 

POVAHA ÚČASTI NA ZJIŠŤOVÁNÍ

Všichni

 

 

 

1

Přímá účast

 

 

 

 

2

Nepřímá účast

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

(HHNBPERS)

 

VELIKOST DOMÁCNOSTI

Všichni

Charakteristiky osob a domácností

Složení domácnosti

HHNBPERS_tot

1–98

Celkový počet členů domácnosti (včetně respondenta)

 

Charakteristiky osob a domácností

Složení domácnosti

HHNBPERS_0_13

0–98

Počet členů v domácnosti ve věku 0–13 let

 

Charakteristiky osob a domácností

Složení domácnosti

HHNBPERS_14_24

0–98

Počet členů v domácnosti ve věku 14–24 let (včetně respondenta)

 

Charakteristiky osob a domácností

Složení domácnosti

HHNBPERS_25plus

0–98

Počet členů v domácnosti ve věku 25 let a starší (včetně respondenta)

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

Charakteristiky osob a domácností

Složení domácnosti

HHTYPE

 

TYP DOMÁCNOSTI

Všichni

 

 

 

1

Jednočlenná domácnost

 

 

 

 

2

Rodič samoživitel nejméně s jedním dítětem mladším 25 let

 

 

 

 

3

Rodič samoživitel, jehož všechny děti jsou ve věku 25 let nebo více

 

 

 

 

4

Bezdětný pár

 

 

 

 

5

Pár nejméně s jedním dítětem mladším 25 let

 

 

 

 

6

Pár, jehož všechny děti jsou ve věku 25 let nebo více

 

 

 

 

7

Jiný typ domácnosti

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

Příjmy, spotřeba a složky jmění, včetně dluhů

Celkový měsíční příjem domácnosti

HHINCOME

 

BĚŽNÝ ČISTÝ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM DOMÁCNOSTI

Všichni

 

 

 

1

Skupina s nižším ekvivalizovaným běžným čistým měsíčním příjmem

 

 

 

 

2

Skupina s nízkým až středním ekvivalizovaným běžným čistým měsíčním příjmem

 

 

 

 

3

Skupina se středním ekvivalizovaným běžným čistým měsíčním příjmem

 

 

 

 

4

Skupina se středním až vyšším ekvivalizovaným běžným čistým měsíčním příjmem

 

 

 

 

5

Skupina s vyšším ekvivalizovaným běžným čistým měsíčním příjmem

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

Charakteristiky osob a domácností

Demografické údaje

SEX

 

POHLAVÍ

Všichni

 

 

 

1

Muž

 

 

 

 

2

Žena

 

Charakteristiky osob a domácností

Demografické údaje

BIRTHYEAR

 

ROK NAROZENÍ

Všichni

 

 

 

4 číslice

4 číslice roku narození

 

Charakteristiky osob a domácností

Demografické údaje

BIRTHPASS

 

NAROZENINY JIŽ MĚL/A

Všichni

 

 

 

1

Ano

 

 

 

 

2

Ne

 

Charakteristiky osob a domácností

Demografické údaje

AGE

 

VĚK, V CELÝCH LETECH

Všichni

 

 

 

18–69

 

 

Charakteristiky osob a domácností

Státní občanství a přistěhovalecký původ

CITIZEN

 

ZEMĚ HLAVNÍHO STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

Všichni

 

 

 

2 číslice

Země hlavního státního občanství (SCL GEO kód)

 

 

 

 

STLS

Bez státního občanství

 

 

 

 

FOR

Cizí státní občanství, ale země není známa

 

 

 

 

RNC

Uznaní neobčané

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

Charakteristiky osob a domácností

Státní občanství a přistěhovalecký původ

BIRTHPLACE

 

ZEMĚ NAROZENÍ

Všichni

 

 

 

2 číslice

Země narození (SCL GEO kód)

 

 

 

 

FOR

Narození v cizině, ale země narození není známa

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

Charakteristiky osob a domácností

Délka pobytu v zemi

RESTIME

 

DÉLKA POBYTU V ZEMI BYDLIŠTĚ, V CELÝCH LETECH

Všichni

 

 

 

99

Narozen/a v této zemi a nikdy nežil/a v zahraničí po dobu nejméně jednoho roku

 

 

 

 

00

Méně než 1 rok v zemi, ale má v úmyslu zůstat celkem nejméně jeden rok

 

 

 

 

01–69

Počet let strávených v této zemi (od posledního určení místa obvyklého bydliště v této zemi)

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

Charakteristiky osob a domácností

Složení domácnosti

MARSTADEFACTO

 

PARTNEŘI, KTEŘÍ ŽIJÍ V JEDNÉ DOMÁCNOSTI

Všichni

 

 

 

1

Osoba, která žije se zákonným partnerem / zákonnou partnerkou nebo partnerem/partnerkou de facto

 

 

 

 

2

Osoba, která nežije se zákonným partnerem / zákonnou partnerkou nebo partnerem/partnerkou de facto

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

Dosažený stupeň vzdělání

HATLEVEL

 

DOSAŽENÝ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ (nejvyšší úroveň úspěšně ukončeného vzdělání)

Všichni

 

 

 

000

Žádné formální vzdělání nebo nižší než ISCED 1

 

 

 

 

100

ISCED 1 Primární vzdělání

 

 

 

 

200

ISCED 2 Nižší sekundární vzdělání

 

 

 

 

342

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělání (všeobecné) – částečné ukončení úrovně, bez přímého přístupu k terciárnímu vzdělávání

 

 

 

 

343

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělání (všeobecné) – ukončení úrovně, bez přímého přístupu k terciárnímu vzdělávání

 

 

 

 

344

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělání (všeobecné) – ukončení úrovně, s přímým přístupem k terciárnímu vzdělávání

 

 

 

 

349

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělání (všeobecné) – bez možnosti rozlišení přístupu k terciárnímu vzdělávání

 

 

 

 

352

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělání (odborné) – částečné ukončení úrovně, bez přímého přístupu k terciárnímu vzdělávání

 

 

 

 

353

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělání (odborné) – ukončení úrovně, bez přímého přístupu k terciárnímu vzdělávání

 

 

 

 

354

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělání (odborné) – ukončení úrovně, s přímým přístupem k terciárnímu vzdělávání

 

 

 

 

359

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělání (odborné) – bez možnosti rozlišení přístupu k terciárnímu vzdělávání

 

 

 

 

392

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělání (zaměření nespecifikováno) – částečné ukončení úrovně, bez přímého přístupu k terciárnímu vzdělávání

 

 

 

 

393

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělání (zaměření nespecifikováno) – ukončení úrovně, bez přímého přístupu k terciárnímu vzdělávání

 

 

 

 

394

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělání (zaměření nespecifikováno) – ukončení úrovně, s přímým přístupem k terciárnímu vzdělávání

 

 

 

 

399

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělání (zaměření nespecifikováno) – bez možnosti rozlišení přístupu k terciárnímu vzdělávání

 

 

 

 

440

ISCED 4 Postsekundární neterciární vzdělání – všeobecné

 

 

 

 

450

ISCED 4 Postsekundární neterciární vzdělání – odborné

 

 

 

 

490

ISCED 4 Postsekundární neterciární vzdělání – zaměření nespecifikováno

 

 

 

 

540

ISCED 5 Krátký cyklus terciárního vzdělání – všeobecné

 

 

 

 

550

ISCED 5 Krátký cyklus terciárního vzdělání – odborné

 

 

 

 

590

ISCED 5 Krátký cyklus terciárního vzdělání – zaměření nespecifikováno

 

 

 

 

600

ISCED 6 Bakalářská nebo jí odpovídající úroveň

 

 

 

 

700

ISCED 7 Magisterská nebo jí odpovídající úroveň

 

 

 

 

800

ISCED 8 Doktorská nebo jí odpovídající úroveň

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

Dosažený stupeň vzdělání – podrobné údaje, včetně přerušeného nebo předčasně ukončeného vzdělání

HATFIELD

 

OBOR NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ ÚSPĚŠNĚ UKONČENÉHO VZDĚLÁNÍ

HATLEVEL = 342–800

 

 

 

00

Všeobecné programy a kvalifikace

 

 

 

 

01

Vzdělávání a výchova

 

 

 

 

02

Umění a humanitní vědy

 

 

 

 

03

Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy

 

 

 

 

04

Obchod, administrativa a právo

 

 

 

 

05

Přírodní vědy, matematika a statistika

 

 

 

 

06

Informační a komunikační technologie (ICT)

 

 

 

 

07

Technika, výroba a stavebnictví

 

 

 

 

08

Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství

 

 

 

 

09

Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky

 

 

 

 

10

Služby

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

Dosažený stupeň vzdělání – podrobné údaje, včetně přerušeného nebo předčasně ukončeného vzdělání

HATYEAR

 

ROK, KDY BYLO DOSAŽENO NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ ÚSPĚŠNĚ UKONČENÉHO VZDĚLÁNÍ

HATLEVEL = 100–800

 

 

 

4 číslice

Rok, kdy bylo dosaženo nejvyšší úrovně úspěšně ukončeného vzdělání

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

Dosažený stupeň vzdělání – podrobné údaje, včetně přerušeného nebo předčasně ukončeného vzdělání

DROPEDUC

 

PŘEDČASNĚ UKONČENÉ FORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NEBO PŘÍPRAVA

Všichni

 

 

 

1

Ano, jednou

 

 

 

 

2

Ano, několikrát

 

 

 

 

3

Ne

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

Dosažený stupeň vzdělání – podrobné údaje, včetně přerušeného nebo předčasně ukončeného vzdělání

DROPEDUCLEVEL

 

ÚROVEŇ PŘEDČASNĚ UKONČENÉHO FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NEBO PŘÍPRAVY

DROPEDUC = 1 nebo 2

 

 

 

10

ISCED 1 Primární vzdělání

 

 

 

 

20

ISCED 2 Nižší sekundární vzdělání

 

 

 

 

34

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělání – všeobecné

 

 

 

 

35

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělání – odborné

 

 

 

 

39

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělání – zaměření nespecifikováno

 

 

 

 

44

ISCED 4 Postsekundární neterciární vzdělání – všeobecné

 

 

 

 

45

ISCED 4 Postsekundární neterciární vzdělání – odborné

 

 

 

 

49

ISCED 4 Postsekundární neterciární vzdělání – zaměření nespecifikováno

 

 

 

 

54

ISCED 5 Krátký cyklus terciárního vzdělání – všeobecné

 

 

 

 

55

ISCED 5 Krátký cyklus terciárního vzdělání – odborné

 

 

 

 

59

ISCED 5 Krátký cyklus terciárního vzdělání – zaměření nespecifikováno

 

 

 

 

60

ISCED 6 Bakalářská nebo jí odpovídající úroveň

 

 

 

 

70

ISCED 7 Magisterská nebo jí odpovídající úroveň

 

 

 

 

80

ISCED 8 Doktorská nebo jí odpovídající úroveň

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast na trhu práce

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení)

MAINSTAT

 

HLAVNÍ STATUS DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY (SEBEZAŘAZENÍ)

Všichni

 

 

 

10

Zaměstnaný/á

 

 

 

 

20

Nezaměstnaný/á

 

 

 

 

32

V důchodu

 

 

 

 

33

Pracovní neschopnost v důsledku dlouhodobých zdravotních potíží

 

 

 

 

31

Student/studentka, žák/žákyně

 

 

 

 

35

V domácnosti

 

 

 

 

34

V povinné základní vojenské nebo civilní službě

 

 

 

 

36

Jiné

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

Trvání zaměstnání, profesní biografie a dosavadní pracovní zkušenosti

Doba nástupu do zaměstnání

EMP12M

 

ZAMĚSTNÁNÍ KDYKOLI BĚHEM POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ

MAINSTAT = 20–36

 

 

 

1

Ano

 

 

 

 

2

Ne

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast na trhu práce

Základní charakteristiky zaměstnání

FTPT

 

PLNÝ NEBO ČÁSTEČNÝ PRACOVNÍ ÚVAZEK V HLAVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ (SEBEZAŘAZENÍ)

MAINSTAT = 10

 

 

 

1

Zaměstnání na plný pracovní úvazek

 

 

 

 

2

Zaměstnání na částečný pracovní úvazek

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast na trhu práce

Základní charakteristiky zaměstnání

JOBSTAT

 

POSTAVENÍ V HLAVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ

MAINSTAT = 10

 

 

 

11

Osoba samostatně výdělečně činná se zaměstnanci

 

 

 

 

12

Osoba samostatně výdělečně činná bez zaměstnanců

 

 

 

 

20

Zaměstnanec/zaměstnankyně

 

 

 

 

30

Pomáhající rodinný příslušník (neplacený)

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast na trhu práce

Doba trvání smlouvy/dohody

PERMJOB

 

STÁLOST HLAVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ

JOBSTAT = 20

 

 

 

1

Smlouva na dobu určitou

 

 

 

 

2

Pracovní poměr na dobu neurčitou

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast na trhu práce

Základní charakteristiky zaměstnání

JOBISCO

 

ČINNOST V HLAVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ

MAINSTAT = 10

 

 

 

4 číslice

ISCO-08 kódováno na úrovni 2 číslic

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast na trhu práce

Základní charakteristiky zaměstnání

LOCNACE

 

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MÍSTNÍ JEDNOTKY V RÁMCI HLAVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ

MAINSTAT = 10

 

 

 

3 číslice

NACE Rev.2 kódováno na úrovni 2 číslic

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast na trhu práce

Velikost podniku

LOCSIZEFIRM

 

VELIKOST MÍSTNÍ JEDNOTKY V RÁMCI HLAVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ

MAINSTAT = 10

 

 

 

1–9

Pokud je osob 1 až 9, jejich přesný počet

 

 

 

 

10

10 až 19 osob

 

 

 

 

11

20 až 49 osob

 

 

 

 

12

50 až 249 osob

 

 

 

 

13

250 nebo více osob

 

 

 

 

14

Přesný počet není znám, ale méně než 10 osob

 

 

 

 

15

Přesný počet není znám, ale 10 nebo více osob

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Trvání zaměstnání, profesní biografie a dosavadní pracovní zkušenosti

Doba nástupu do zaměstnání

JOBTIME

 

ROK, VE KTERÉM OSOBA ZAČALA PRACOVAT PRO SOUČASNÉHO ZAMĚSTNAVATELE NEBO JAKO OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ V HLAVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ

MAINSTAT = 10

 

 

 

4 číslice

Rok, ve kterém osoba začala pracovat pro současného zaměstnavatele nebo jako osoba samostatně výdělečně činná v hlavním zaměstnání

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

Absolvování studia

HATFATHER

 

DOSAŽENÝ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ OTCE RESPONDENTA

Všichni

 

 

 

1

Nanejvýš nižší sekundární

 

 

 

 

2

Vyšší sekundární

 

 

 

 

3

Terciární

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se (otec neznámý)

 

Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

Absolvování studia

HATMOTHER

 

DOSAŽENÝ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ MATKY RESPONDENTA

Všichni

 

 

 

1

Nanejvýš nižší sekundární

 

 

 

 

2

Vyšší sekundární

 

 

 

 

3

Terciární

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se (matka neznámá)

 

Charakteristiky osob a domácností

Státní občanství a přistěhovalecký původ

BIRTHFATHER

 

ZEMĚ NAROZENÍ OTCE

Všichni

 

 

 

2 číslice

Země narození otce (SCL GEO kód)

 

 

 

 

FOR

Otec narozen v cizině, ale jeho země narození není známa

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se (otec neznámý)

 

Charakteristiky osob a domácností

Státní občanství a přistěhovalecký původ

BIRTHMOTHER

 

ZEMĚ NAROZENÍ MATKY

Všichni

 

 

 

2 číslice

Země narození matky (SCL GEO kód)

 

 

 

 

FOR

Matka narozena v cizině, ale její země narození není známa

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se (matka neznámá)

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Přístup k informacím o možnostech vzdělávání a poradenství (za 12 měsíců)

SEEKINFO

 

Hledal/a jste v posledních 12 měsících nějaké informace týkající se možností vzdělávání (formální nebo neformální vzdělávání a odborná příprava)

Všichni

 

 

 

1

Ano

 

 

 

 

2

Ne

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Přístup k informacím o možnostech vzdělávání a poradenství (za 12 měsíců)

GUIDE

 

PORADENSTVÍ TÝKAJÍCÍ SE VZDĚLÁVÁNÍ POSKYTOVANÉ INSTITUCEMI/ORGANIZACEMI BĚHEM POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ

Všichni

 

 

 

 

Seznam položek (více odpovědí dovoleno):

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Přístup k informacím o možnostech vzdělávání a poradenství (za 12 měsíců)

GUIDE_1

 

Poradenství ohledně možností vzdělávání (včetně podpory při vyhledávání informací a týkající se možností vzdělávání)

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Přístup k informacím o možnostech vzdělávání a poradenství (za 12 měsíců)

GUIDE_2

 

Screening/hodnocení individuálních vzdělávacích potřeb na základě odborných testů a/nebo pohovorů

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Přístup k informacím o možnostech vzdělávání a poradenství (za 12 měsíců)

GUIDE_3

 

Poradenství/pomoc týkající se postupu ověřování/uznávání dovedností, schopností nebo předchozího vzdělávání

 

 

 

 

 

Každá proměnná GUIDE_x je kódována: 1, pokud zvoleno, 2, pokud nezvoleno, -1 pokud neuvedeno

 

 

 

 

0

Žádná z výše uvedených položek

 

 

 

 

1

Alespoň jedna z výše zvolených položek

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Přístup k informacím o možnostech vzdělávání a poradenství (za 12 měsíců)

GUIDESOURCE

 

ZDROJ ZÍSKANÉHO PORADENSTVÍ OHLEDNĚ VZDĚLÁVÁNÍ BĚHEM POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ

GUIDE = 1

 

 

 

 

Seznam položek (více odpovědí dovoleno):

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Přístup k informacím o možnostech vzdělávání a poradenství (za 12 měsíců)

GUIDESOURCE_1

 

Instituce pro vzdělávání nebo odbornou přípravu (škola, vysoká škola, univerzita, středisko odborného vzdělávání a přípravy, instituce pro vzdělávání dospělých, středisko ověřování atd.)

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Přístup k informacím o možnostech vzdělávání a poradenství (za 12 měsíců)

GUIDESOURCE_2

 

Veřejné služby zaměstnanosti

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Přístup k informacím o možnostech vzdělávání a poradenství (za 12 měsíců)

GUIDESOURCE_3

 

Zaměstnavatel nebo potenciální zaměstnavatel

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Přístup k informacím o možnostech vzdělávání a poradenství (za 12 měsíců)

GUIDESOURCE_4

 

Jiné instituce/organizace

 

 

 

 

 

Každá proměnná GUIDESOURCE_x je kódována: 1, pokud zvoleno, 2, pokud nezvoleno, -1 pokud neuvedeno, -2 pokud se nepoužije

 

 

 

 

1

Alespoň jedna z výše zvolených položek

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Přístup k informacím o možnostech vzdělávání a poradenství (za 12 měsíců)

GUIDEINTER

 

TYP INTERAKCÍ UPLATNĚNÝCH PRO ZÍSKÁNÍ PORADENSTVÍ OHLEDNĚ VZDĚLÁVÁNÍ BĚHEM POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ

GUIDE = 1

 

 

 

 

Seznam položek (více odpovědí dovoleno):

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Přístup k informacím o možnostech vzdělávání a poradenství (za 12 měsíců)

GUIDEINTER_1

 

Interakce s osobou: osobní setkání, skype, telefon, e-mail, specializované internetové stránky atd.

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Přístup k informacím o možnostech vzdělávání a poradenství (za 12 měsíců)

GUIDEINTER_2

 

Interakce bez zapojení jiné osoby: internetoví roboti, online automatické aplikace, pokud umožňují interakci

 

 

 

 

 

Každá proměnná GUIDEINTER_x je kódována: 1, pokud zvoleno, 2, pokud nezvoleno, -1 pokud neuvedeno, -2 pokud se nepoužije

 

 

 

 

1

Alespoň jedna z výše zvolených položek

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Účast v činnostech formálního vzdělávání (za 12 měsíců)

FED

 

ÚČAST VE FORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ (STUDENT NEBO UČEŇ) BĚHEM POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ

Všichni

 

 

 

1

Ano

 

 

 

 

2

Ne

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Účast v činnostech formálního vzdělávání (za 12 měsíců)

FEDNUM

 

POČET ČINNOSTÍ FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NEBO ODBORNÉ PŘÍPRAVY

FED = 1

 

 

 

0

Žádná (FED = 2)

 

 

 

 

1–99

Počet činností

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Poslední činnost formálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

FEDSTARTYEAR

 

ROK ZAČÁTKU POSLEDNÍ ČINNOSTI FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

4 číslice

4 číslice roku, kdy byla zahájena poslední činnost formálního vzdělávání nebo odborné přípravy

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Poslední činnost formálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

FEDSTARTMONTH

 

MĚSÍC ZAČÁTKU POSLEDNÍ ČINNOSTI FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

01–12

Číslo měsíce, kdy byla zahájena poslední činnost formálního vzdělávání nebo odborné přípravy (2 číslice)

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Poslední činnost formálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

FEDMAINSTAT

 

HLAVNÍ STATUS DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY (SEBEZAŘAZENÍ) NA ZAČÁTKU POSLEDNÍ ČINNOSTI FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Zaměstnaný/á

 

 

 

 

2

Nezaměstnaný/á

 

 

 

 

3

Mimo trh práce

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Poslední činnost formálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

FEDLEVEL

 

ÚROVEŇ POSLEDNÍ ČINNOSTI FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NEBO ODBORNÉ PŘÍPRAVY

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

10

ISCED 1 Primární vzdělání

 

 

 

 

20

ISCED 2 Nižší sekundární vzdělání

 

 

 

 

34

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělání – všeobecné

 

 

 

 

35

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělání – odborné

 

 

 

 

39

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělání – zaměření nespecifikováno

 

 

 

 

44

ISCED 4 Postsekundární neterciární vzdělání – všeobecné

 

 

 

 

45

ISCED 4 Postsekundární neterciární vzdělání – odborné

 

 

 

 

49

ISCED 4 Postsekundární neterciární vzdělání – zaměření nespecifikováno

 

 

 

 

54

ISCED 5 Krátký cyklus terciárního vzdělání – všeobecné

 

 

 

 

55

ISCED 5 Krátký cyklus terciárního vzdělání – odborné

 

 

 

 

59

ISCED 5 Krátký cyklus terciárního vzdělání – zaměření nespecifikováno

 

 

 

 

60

ISCED 6 Bakalářská nebo jí odpovídající úroveň

 

 

 

 

70

ISCED 7 Magisterská nebo jí odpovídající úroveň

 

 

 

 

80

ISCED 8 Doktorská nebo jí odpovídající úroveň

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Poslední činnost formálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

FEDCOMP

 

DOKONČENÍ POSLEDNÍ ČINNOSTI FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Ne, přerušil/a jsem ji před očekávaným koncem

 

 

 

 

2

Ne, stále probíhá

 

 

 

 

3

Ano, dokončena

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Poslední činnost formálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

FEDFIELD

 

OBOR POSLEDNÍ ČINNOSTI FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

FEDLEVEL = 34–80

 

 

 

1

Všeobecné programy a kvalifikace

 

 

 

 

2

Vzdělávání a výchova

 

 

 

 

3

Umění

 

 

 

 

4

Humanitní obory

 

 

 

 

5

Získávání jazykových znalostí

 

 

 

 

6

Literatura a lingvistika

 

 

 

 

7

Společenské vědy a vědy o lidském chování

 

 

 

 

8

Žurnalistika a informační vědy

 

 

 

 

9

Obchod a administrativa

 

 

 

 

10

Právo

 

 

 

 

11

Přírodní vědy, matematika a statistika

 

 

 

 

12

Uživatelská informatika

 

 

 

 

13

Vytváření a správa databází a sítí; vývoj a analýza softwaru a aplikací

 

 

 

 

14

Inženýrství a strojírenství, výroba a zpracování

 

 

 

 

15

Architektura a stavebnictví

 

 

 

 

16

Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství

 

 

 

 

17

Zdraví

 

 

 

 

18

Sociální péče, péče o příznivé životní podmínky

 

 

 

 

19

Osobní služby, hygiena a služby pracovního lékařství

 

 

 

 

20

Bezpečnostní služby, dopravní služby

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Využití informačních a komunikační technologií v rámci posledního formálního vzdělávání (za 12 měsíců)

FEDPLACE

 

MÍSTO VÝUKY POSLEDNÍ ČINNOSTI FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Vždy online

 

 

 

 

2

Většinou online

 

 

 

 

3

Většinou v místě

 

 

 

 

4

Vždy v místě

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Využití informačních a komunikační technologií v rámci posledního formálního vzdělávání (za 12 měsíců)

FEDONMAT

 

ON-LINE POSKYTOVÁNÍ VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ PRO POSLEDNÍ ČINNOST FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Často

 

 

 

 

2

Někdy

 

 

 

 

3

Nikdy

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Využití informačních a komunikační technologií v rámci posledního formálního vzdělávání (za 12 měsíců)

FEDONTEA

 

ON-LINE INTERAKCE S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY PŘI POSLEDNÍ ČINNOSTI FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Často

 

 

 

 

2

Někdy

 

 

 

 

3

Nikdy

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Využití informačních a komunikační technologií v rámci posledního formálního vzdělávání (za 12 měsíců)

FEDONPAR

 

ON-LINE INTERAKCE S OSTATNÍMI ÚČASTNÍKY VZDĚLÁVÁNÍ PŘI POSLEDNÍ ČINNOSTI FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Často

 

 

 

 

2

Někdy

 

 

 

 

3

Nikdy

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Důvody pro účast v posledním formálním vzdělávání (za 12 měsíců)

FEDREASON

 

DŮVODY PRO ÚČAST V POSLEDNÍ ČINNOSTI FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

 

Seznam položek (více odpovědí dovoleno):

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Důvody pro účast v posledním formálním vzdělávání (za 12 měsíců)

FEDREASON_01a

 

Abych lépe dělal/a svoji práci

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Důvody pro účast v posledním formálním vzdělávání (za 12 měsíců)

FEDREASON_01b

 

Abych zlepšil/a vyhlídky své profesní dráhy

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Důvody pro účast v posledním formálním vzdělávání (za 12 měsíců)

FEDREASON_02

 

Abych zmenšil/a pravděpodobnost, že přijdu o práci

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Důvody pro účast v posledním formálním vzdělávání (za 12 měsíců)

FEDREASON_03

 

Abych zvýšil/a možnosti získat práci nebo změnit práci/povolání

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Důvody pro účast v posledním formálním vzdělávání (za 12 měsíců)

FEDREASON_04

 

Abych začal/a podnikat

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Důvody pro účast v posledním formálním vzdělávání (za 12 měsíců)

FEDREASON_05

 

Musel/a jsem se účastnit

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Důvody pro účast v posledním formálním vzdělávání (za 12 měsíců)

FEDREASON_06_7

 

Abych zlepšil/a své znalosti/dovednosti z vlastního obecného zájmu a zvídavosti

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Důvody pro účast v posledním formálním vzdělávání (za 12 měsíců)

FEDREASON_08

 

Abych získal/a osvědčení

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Důvody pro účast v posledním formálním vzdělávání (za 12 měsíců)

FEDREASON_09

 

Abych potkal/a nové lidi / pro zábavu

 

 

 

 

 

Každá proměnná FEDREASON_x je kódována: 1, pokud zvoleno, 2, pokud nezvoleno, -1 pokud neuvedeno, -2 pokud se nepoužije

 

 

 

 

0

Žádná z výše uvedených položek

 

 

 

 

1

Alespoň jedna z výše zvolených položek

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Důvody pro účast v posledním formálním vzdělávání (za 12 měsíců)

FEDREASONMAIN

 

HLAVNÍ DŮVOD PRO ÚČAST V POSLEDNÍ ČINNOSTI FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

FEDREASON = 1

 

 

 

4 číslice

Kód důvodu od 01a do 09 jako u proměnné FEDREASON

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Poslední činnost formálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

FEDWORKTIME

 

POSLEDNÍ ČINNOST FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PRŮBĚHU PLACENÉ PRACOVNÍ DOBY

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Výhradně během placené pracovní doby

 

 

 

 

2

Převážně během placené pracovní doby

 

 

 

 

3

Převážně mimo placenou pracovní dobu

 

 

 

 

4

Výhradně mimo placenou pracovní dobu

 

 

 

 

5

V té době nepracoval/a

FEDMAINSTAT ≠ 1

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Platba za poslední formální vzdělávání a počet hodin (za 12 měsíců)

FEDNBHOURS

 

POČET HODIN VÝUKY POSLEDNÍ ČINNOSTI FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

4 číslice

Celkový počet hodin výuky

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Platba za poslední formální vzdělávání a počet hodin (za 12 měsíců)

FEDPAID

 

PLATBA ZA POSLEDNÍ ČINNOST FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Plně hrazeno z vlastních prostředků

 

 

 

 

2

Částečně hrazeno vlastních prostředků a částečně někým jiným

 

 

 

 

3

Plně hrazeno někým jiným

 

 

 

 

4

Bezplatná činnost

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Platby za poslední formální vzdělávání a počet hodin (za 12 měsíců)

FEDPAIDBY

 

ZDROJ FINANCOVÁNÍ ČÁSTEČNÉ NEBO ÚPLNÉ PLATBY ZA POSLEDNÍ ČINNOST FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

FEDPAID = 2 nebo 3

 

 

 

 

Seznam položek (více odpovědí dovoleno):

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Platba za poslední formální vzdělávání a počet hodin (za 12 měsíců)

FEDPAIDBY_1

 

Zaměstnavatel nebo potenciální zaměstnavatel

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Platba za poslední formální vzdělávání a počet hodin (za 12 měsíců)

FEDPAIDBY_2

 

Veřejné služby zaměstnanosti

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Platba za poslední formální vzdělávání a počet hodin (za 12 měsíců)

FEDPAIDBY_3

 

Jiné veřejné nebo soukromé instituce

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Platba za poslední formální vzdělávání a počet hodin (za 12 měsíců)

FEDPAIDBY_4

 

Člen domácnosti nebo příbuzný

 

 

 

 

 

Každá proměnná FEDPAIDBY_x je kódována: 1, pokud zvoleno, 2, pokud nezvoleno, -1 pokud neuvedeno, -2 pokud se nepoužije

 

 

 

 

0

Žádná z výše uvedených položek

 

 

 

 

1

Alespoň jedna z výše zvolených položek

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Výsledky a využití dovedností získaných prostřednictvím posledního formálního vzdělávání (za 12 měsíců)

FEDUSEA

 

STÁVAJÍCÍ VYUŽITÍ DOVEDNOSTÍ NEBO ZNALOSTÍ ZÍSKANÝCH Z POSLEDNÍ ČINNOSTI FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

1

Velmi

 

 

 

 

2

Docela hodně

 

 

 

 

3

Velmi málo

 

 

 

 

4

Vůbec ne

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Výsledky a využití dovedností získaných prostřednictvím posledního formálního vzdělávání (za 12 měsíců)

FEDOUTCOME

 

VÝSLEDKY POSLEDNÍ ČINNOSTI FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

FEDNUM ≥ 1

 

 

 

 

Seznam položek (více odpovědí dovoleno):

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Výsledky a využití dovedností získaných prostřednictvím posledního formálního vzdělávání (za 12 měsíců)

FEDOUTCOME_1

 

Získání (nové) práce

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Výsledky a využití dovedností získaných prostřednictvím posledního formálního vzdělávání (za 12 měsíců)

FEDOUTCOME_3

 

Vyšší plat/mzda

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Výsledky a využití dovedností získaných prostřednictvím posledního formálního vzdělávání (za 12 měsíců)

FEDOUTCOME_2

 

Povýšení v práci

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Výsledky a využití dovedností získaných prostřednictvím posledního formálního vzdělávání (za 12 měsíců)

FEDOUTCOME_4

 

Nové úkoly

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Výsledky a využití dovedností získaných prostřednictvím posledního formálního vzdělávání (za 12 měsíců)

FEDOUTCOME_5

 

Lepší výkon v současné práci

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Výsledky a využití dovedností získaných prostřednictvím posledního formálního vzdělávání (za 12 měsíců)

FEDOUTCOME_6

 

Osobní výhody (setkání s novými lidmi, obnova starých dovedností nebo získání nových dovedností v obecných nebo specifických oborech atd.)

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Výsledky a využití dovedností získaných prostřednictvím posledního formálního vzdělávání (za 12 měsíců)

FEDOUTCOME_7

 

Zatím žádné výsledky

 

 

 

 

 

Každá proměnná FEDOUTCOME_x je kódována: 1, pokud zvoleno, 2, pokud nezvoleno, -1 pokud neuvedeno, -2 pokud se nepoužije

 

 

 

 

0

Žádná z výše uvedených položek

 

 

 

 

1

Alespoň jedna z výše zvolených položek

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Výsledky a využití dovedností získaných prostřednictvím posledního formálního vzdělávání (za 12 měsíců)

FEDOUTCOMEMAIN

 

HLAVNÍ VÝSLEDEK POSLEDNÍ ČINNOSTI FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

FEDOUTCOME = 1

 

 

 

1 číslice

Kód výsledku od 1 do 7 jako u proměnné FEDOUTCOME

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Účast v činnostech neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFE

 

ÚČAST V NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ BĚHEM POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ

Všichni

 

 

 

1

Ano

 

 

 

 

2

Ne

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Účast v činnostech neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFECOURSE

 

KURZY

Všichni

 

 

 

1

Ano

 

 

 

 

2

Ne

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Účast v činnostech neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEWORKSHOP

 

WORKSHOPY A SEMINÁŘE

Všichni

 

 

 

1

Ano

 

 

 

 

2

Ne

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Účast v činnostech neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEGUIDEDJT

 

ŘÍZENÉ ŠKOLENÍ NA PRACOVIŠTI

MAINSTAT = 10 nebo EMP12M = 1

 

 

 

1

Ano

 

 

 

 

2

Ne

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Účast v činnostech neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFELESSON

 

SOUKROMÉ LEKCE

Všichni

 

 

 

1

Ano

 

 

 

 

2

Ne

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Účast v činnostech neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFENUM

 

POČET ČINNOSTÍ NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY

NFE = 1

 

 

 

0

Žádné (NFE=2)

 

 

 

 

1–99

Počet činností

 

 

 

 

 

IDENTIFIKACE ČINNOSTÍ NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (AŽ 5)

 

 

 

(NFEACT01)

 

01 – Identifikace 1. činnosti

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFEACT01_TYPE

 

DRUH ČINNOSTI NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Kurzy

 

 

 

 

2

Workshopy a semináře

 

 

 

 

3

Řízené školení na pracovišti

MAINSTAT = 10 nebo EMP12M = 1

 

 

 

4

Soukromé lekce

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFEACT01_MAINSTAT

 

HLAVNÍ STATUS DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY (SEBEZAŘAZENÍ) NA ZAČÁTKU ČINNOSTI NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Zaměstnaný/á

 

 

 

 

2

Nezaměstnaný/á

 

 

 

 

3

Mimo trh práce

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFEACT01_PURP

 

ÚČEL ČINNOSTI NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Převážně související se zaměstnáním

 

 

 

 

2

Převážně nesouvisející se zaměstnáním

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFEACT01_WORKTIME

 

ČINNOST NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PRŮBĚHU PLACENÉ PRACOVNÍ DOBY

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Výhradně během placené pracovní doby

 

 

 

 

2

Převážně během placené pracovní doby

 

 

 

 

3

Převážně mimo placenou pracovní dobu

 

 

 

 

4

Výhradně mimo placenou pracovní dobu

 

 

 

 

5

V té době nepracoval/a

NFEACT01_MAINSTAT ≠ 1

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFEACT01_PAIDBY

 

ČINNOST NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČÁSTEČNĚ NEBO PLNĚ HRAZENÁ ZAMĚSTNAVATELEM NEBO POTENCIÁLNÍM ZAMĚSTNAVATELEM

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Ano

 

 

 

 

2

Ne

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

 

 

(NFEACT02)

 

02 – Identifikace 2. činnosti

NFENUM ≥ 2

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFEACT02_TYPE

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFEACT02_MAINSTAT

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFEACT02_PURP

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFEACT02_WORKTIME

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFEACT02_PAIDBY

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

 

 

(NFEACT03)

 

03 – Identifikace 3. činnosti

NFENUM ≥ 3

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFEACT03_TYPE

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFEACT03_MAINSTAT

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFEACT03_PURP

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFEACT03_WORKTIME

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFEACT03_PAIDBY

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

 

 

(NFEACT04)

 

04 – Identifikace 4. činnosti

NFENUM ≥ 4

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFEACT04_TYPE

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFEACT04_MAINSTAT

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFEACT04_PURP

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFEACT04_WORKTIME

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFEACT04_PAIDBY

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

 

 

(NFEACT05)

 

05 – Identifikace 5. činnosti

NFENUM ≥ 5

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFEACT05_TYPE

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFEACT05_MAINSTAT

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFEACT05_PURP

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFEACT05_WORKTIME

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFEACT05_PAIDBY

 

Kódováno jako (NFEACT01)

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFERAND1

 

KÓD PRVNÍ NÁHODNĚ ZVOLENÉ ČINNOSTI NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NFENUM ≥ 1

 

 

 

01–05

Identifikační kód 1. činnosti

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFERAND1_TYPE

 

DRUH PRVNÍ NÁHODNĚ ZVOLENÉ ČINNOSTI NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1–4

Kód jak oznámen v NFEACTxx_TYPE pro první náhodně zvolenou činnost

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFEFIELD1

 

OBOR PRVNÍ NÁHODNĚ ZVOLENÉ ČINNOSTI NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1a

Základní programy a kvalifikace

 

 

 

 

1b

Čtenářská a numerická gramotnost

 

 

 

 

1c

Osobní dovednosti a rozvoj

 

 

 

 

2

Vzdělávání a výchova

 

 

 

 

3

Umění

 

 

 

 

4

Humanitní obory

 

 

 

 

5

Získávání jazykových znalostí

 

 

 

 

6

Literatura a lingvistika

 

 

 

 

7

Společenské vědy a vědy o lidském chování

 

 

 

 

8

Žurnalistika a informační vědy

 

 

 

 

9

Obchod a administrativa

 

 

 

 

10

Právo

 

 

 

 

11

Přírodní vědy, matematika a statistika

 

 

 

 

12

Uživatelská informatika

 

 

 

 

13

Vytváření a správa databází a sítí; vývoj a analýza softwaru a aplikací

 

 

 

 

14

Inženýrství a strojírenství, výroba a zpracování

 

 

 

 

15

Architektura a stavebnictví

 

 

 

 

16

Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství

 

 

 

 

17

Zdraví

 

 

 

 

18

Sociální péče, péče o příznivé životní podmínky

 

 

 

 

19

Osobní služby, hygiena a služby pracovního lékařství

 

 

 

 

20

Bezpečnostní služby, dopravní služby

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Výsledky a využití dovedností získaných prostřednictvím činností neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFESKILLSMAIN1

 

HLAVNÍ DOVEDNOSTI ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM první NÁHODNĚ ZVOLENÉ činnosti NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Dovednosti v oblasti informačních technologií (obecné a odborné)

 

 

 

 

2

Manažerské dovednosti

 

 

 

 

3

Schopnost týmové práce

 

 

 

 

4

Dovednosti v oblasti péče o zákazníky/klienty/pacienty/studenty

 

 

 

 

5

Schopnost řešit problémy

 

 

 

 

6

Dovednosti spojené s kancelářskou a administrativní činností

 

 

 

 

7

Znalost cizích jazyků

 

 

 

 

8

Technické a/nebo praktické dovednosti

 

 

 

 

9

Komunikační dovednosti

 

 

 

 

10

Dovednosti v oblasti čtení, psaní a počítání

 

 

 

 

11

Dovednosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví

 

 

 

 

12

Tvůrčí a hudební dovednosti, řemesla, vaření, zahradnictví

 

 

 

 

13

Duševní síla, interpersonální dovednosti nebo dovednosti v oblasti sebepoznávání

 

 

 

 

14

Fyzické dovednosti

 

 

 

 

15

Jiné

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Využití informačních a komunikační technologií při činnostech neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEPLACE1

 

MÍSTO VÝUKY PRVNÍ NÁHODNĚ ZVOLENÉ ČINNOSTI NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Vždy online

 

 

 

 

2

Většinou online

 

 

 

 

3

Většinou v místě

 

 

 

 

4

Vždy v místě

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Využití informačních a komunikační technologií při činnostech neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEONMAT1

 

ON-LINE POSKYTOVÁNÍ VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ PRO první NÁHODNĚ ZVOLENOU činnost NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Často

 

 

 

 

2

Někdy

 

 

 

 

3

Nikdy

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Využití informačních a komunikační technologií při činnostech neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEONTEA1

 

ON-LINE INTERAKCE S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY PŘI první NÁHODNĚ ZVOLENÉ činnosti NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Často

 

 

 

 

2

Někdy

 

 

 

 

3

Nikdy

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Využití informačních a komunikační technologií při činnostech neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEONPAR1

 

ON-LINE INTERAKCE S OSTATNÍMI ÚČASTNÍKY PŘI první NÁHODNĚ ZVOLENÉ činnosti NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Často

 

 

 

 

2

Někdy

 

 

 

 

3

Nikdy

 

 

 

 

4

Další účastníci nebyli

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Důvody pro účast v činnostech neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEINITIA1

 

INICIÁTOR PRVNÍ NÁHODNĚ ZVOLENÉ ČINNOSTI NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NFENUM ≥ 1 a

činnost související se zaměstnáním (NFEACTxx_PURP = 1)

 

 

 

1

Na doporučení zaměstnavatele nebo potenciálního zaměstnavatele

 

 

 

 

2

Na příkaz zaměstnavatele nebo potenciálního zaměstnavatele

 

 

 

 

3

Na doporučení veřejných služeb zaměstnanosti

 

 

 

 

4

Na příkaz veřejných služeb zaměstnanosti

 

 

 

 

5

Z vlastní iniciativy

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Důvody pro účast v činnostech neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEREASON1

 

DŮVODY PRO ÚČAST V PRVNÍ NÁHODNĚ ZVOLENÉ ČINNOSTI NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NFENUM ≥ 1

 

 

 

 

Seznam položek (více odpovědí dovoleno):

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Důvody pro účast v činnostech neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEREASON1_01a

 

Abych lépe dělal/a svoji práci

Činnost související se zaměstnáním (NFEACTxx_PURP = 1)

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Důvody pro účast v činnostech neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEREASON1_01b

 

Abych zlepšil/a vyhlídky své profesní dráhy

Činnost související se zaměstnáním (NFEACTxx_PURP = 1)

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Důvody pro účast v činnostech neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEREASON1_02

 

Abych zmenšil/a pravděpodobnost, že přijdu o práci

Činnost související se zaměstnáním (NFEACTxx_PURP = 1)

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Důvody pro účast v činnostech neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEREASON1_03

 

Abych zvýšil/a možnosti získat práci nebo změnit práci/povolání

Činnost související se zaměstnáním (NFEACTxx_PURP = 1)

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Důvody pro účast v činnostech neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEREASON1_04

 

Abych začal/a podnikat

Činnost související se zaměstnáním (NFEACTxx_PURP = 1)

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Důvody pro účast v činnostech neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEREASON1_13

 

Z důvodu organizačních a/nebo technologických změn v zaměstnání

Činnost související se zaměstnáním (NFEACTxx_PURP = 1)

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Důvody pro účast v činnostech neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEREASON1_11

 

Požadovaná zaměstnavatelem nebo potenciálním zaměstnavatelem nebo ze zákona

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Důvody pro účast v činnostech neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEREASON1_06_7

 

Abych zlepšil/a své znalosti/dovednosti ze svého vlastního obecného zájmu a zvídavosti

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Důvody pro účast v činnostech neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEREASON1_08

 

Abych získal/a osvědčení

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Důvody pro účast v činnostech neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEREASON1_09

 

Abych potkal/a nové lidi / pro zábavu

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Důvody pro účast v činnostech neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEREASON1_10

 

Ze zdravotních důvodů

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Důvody pro účast v činnostech neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEREASON1_12

 

Abych lépe dělal/a dobrovolnou práci

 

 

 

 

 

Každá proměnná NFEREASON1_x je kódována: 1, pokud zvoleno, 2, pokud nezvoleno, -1 pokud neuvedeno, -2 pokud se nepoužije

 

 

 

 

0

Žádná z výše uvedených položek

 

 

 

 

1

Alespoň jedna z výše zvolených položek

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Důvody pro účast v činnostech neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEREASONMAIN1

 

HLAVNÍ důvod pro účast v první NÁHODNĚ ZVOLENÉ činnosti NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NFEREASON1 = 1

 

 

 

4 číslice

Kód důvodu od 01a do 13 jako u proměnné NFEREASON1

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Platba za činnosti neformálního vzdělávání a počet hodin (za 12 měsíců)

NFENBHOURS1

 

POČET HODIN VÝUKY PRVNÍ NÁHODNĚ ZVOLENÉ ČINNOSTI NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NFENUM ≥ 1

 

 

 

4 číslice

Celkový počet hodin výuky

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Platba za činnosti neformálního vzdělávání a počet hodin (za 12 měsíců)

NFEPAID1

 

PLATBA ZA první NÁHODNĚ ZVOLENOU činnost NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Plně hrazeno z vlastních prostředků

 

 

 

 

2

Částečně hrazeno vlastních prostředků a částečně někým jiným

 

 

 

 

3

Plně hrazeno někým jiným

 

 

 

 

4

Bezplatná činnost

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Platba za činnosti neformálního vzdělávání a počet hodin (za 12 měsíců)

NFEPAIDBY1

 

ZDROJ FINANCOVÁNÍ ČÁSTEČNÉ NEBO ÚPLNÉ PLATBY ZA PRVNÍ NÁHODNĚ ZVOLENOU ČINNOST NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NFEPAID1 = 2 nebo 3

 

 

 

 

Seznam položek (více odpovědí dovoleno):

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Platba za činnosti neformálního vzdělávání a počet hodin (za 12 měsíců)

NFEPAIDBY1_1

 

Zaměstnavatel nebo potenciální zaměstnavatel

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Platba za činnosti neformálního vzdělávání a počet hodin (za 12 měsíců)

NFEPAIDBY1_2

 

Veřejné služby zaměstnanosti

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Platba za činnosti neformálního vzdělávání a počet hodin (za 12 měsíců)

NFEPAIDBY1_3

 

Jiné veřejné nebo soukromé instituce

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Platba za činnosti neformálního vzdělávání a počet hodin (za 12 měsíců)

NFEPAIDBY1_4

 

Člen domácnosti nebo příbuzný

 

 

 

 

 

Každá proměnná NFEPAIDBY1_x je kódována: 1, pokud zvoleno, 2, pokud nezvoleno, -1 pokud neuvedeno, -2 pokud se nepoužije

 

 

 

 

0

Žádná z výše uvedených položek

 

 

 

 

1

Alespoň jedna z výše zvolených položek

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Platba za činnosti neformálního vzdělávání a počet hodin (za 12 měsíců)

NFEPAIDVAL1

 

VÝDAJE ZA PRVNÍ NÁHODNĚ ZVOLENOU ČINNOST NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NFEPAID1 = 1 nebo 2 nebo (NFEPAID1 = 3 a NFEPAIDBY1_4 = 1)

 

 

 

 

V eurech

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFEPROVIDER1

 

POSKYTOVATEL PRVNÍ NÁHODNĚ ZVOLENÉ ČINNOSTI NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Instituce formálního vzdělávání

 

 

 

 

2

Instituce neformálního vzdělávání a odborné přípravy

 

 

 

 

4

Zaměstnavatel nebo potenciální zaměstnavatel

 

 

 

 

11

Jiná veřejná nebo soukromá instituce

 

 

 

 

8

Individuální

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFECERT1

 

OSVĚDČENÍ PO PRVNÍ NÁHODNĚ ZVOLENÉ ČINNOSTI NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Ano, vyžadované zaměstnavatelem, potenciálním zaměstnavatelem nebo profesním orgánem nebo podle zákona

 

 

 

 

2

Ano, nevyžadované zaměstnavatelem, potenciálním zaměstnavatelem nebo profesním orgánem nebo podle zákona

 

 

 

 

3

Ne (potvrzení účasti)

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Výsledky a využití dovedností získaných prostřednictvím činností neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEUSEA1

 

Stávající využití dovedností nebo znalostí získaných z první NÁHODNĚ ZVOLENÉ činnosti NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NFENUM ≥ 1

 

 

 

1

Velmi

 

 

 

 

2

Docela hodně

 

 

 

 

3

Velmi málo

 

 

 

 

4

Vůbec ne

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Výsledky a využití dovedností získaných prostřednictvím činností neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEOUTCOME1

 

Výsledky první NÁHODNĚ ZVOLENÉ činnosti NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NFENUM ≥ 1

 

 

 

 

Seznam položek (více odpovědí dovoleno):

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Výsledky a využití dovedností získaných prostřednictvím činností neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEOUTCOME1_1

 

Získání (nové) práce

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Výsledky a využití dovedností získaných prostřednictvím činností neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEOUTCOME1_3

 

Vyšší plat/mzda

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Výsledky a využití dovedností získaných prostřednictvím činností neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEOUTCOME1_2

 

Povýšení v práci

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Výsledky a využití dovedností získaných prostřednictvím činností neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEOUTCOME1_4

 

Nové úkoly

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Výsledky a využití dovedností získaných prostřednictvím činností neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEOUTCOME1_5

 

Lepší výkon v současné práci

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Výsledky a využití dovedností získaných prostřednictvím činností neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEOUTCOME1_6

 

Osobní výhody (setkání s novými lidmi, obnova starých dovedností nebo získání nových dovedností v obecných nebo specifických oborech atd.)

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Výsledky a využití dovedností získaných prostřednictvím činností neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEOUTCOME1_7

 

Zatím žádné výsledky

 

 

 

 

 

Každá proměnná NFEOUTCOME1_x je kódována: 1, pokud zvoleno, 2, pokud nezvoleno, -1 pokud neuvedeno, -2 pokud se nepoužije

 

 

 

 

0

Žádná z výše uvedených položek

 

 

 

 

1

Alespoň jedna z výše zvolených položek

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Výsledky a využití dovedností získaných prostřednictvím činností neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEOUTCOMEMAIN1

 

HLAVNÍ VÝSLEDEK první NÁHODNĚ ZVOLENÉ činnosti NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NFEOUTCOME1 = 1

 

 

 

1 číslice

Kód výsledku od 1 do 7 jako u proměnné NFEOUTCOME1

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFERAND2

 

KÓD DRUHÉ NÁHODNĚ ZVOLENÉ ČINNOSTI NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Proměnné a kódování analogicky k NFERAND1

NFENUM ≥ 2

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Překážky v účasti ve vzdělávání a odborné přípravě (za 12 měsíců)

WANT

 

OCHOTA (VÍCE) SE ÚČASTNIT VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Všichni

 

 

 

1

Osoba se účastnila formálního nebo neformálního vzdělávání, ale nechtěla se účastnit více

FEDNUM ≥ 1 nebo NFENUM ≥ 1

 

 

 

2

Osoba se účastnila formálního nebo neformálního vzdělávání a chtěla se účastnit více

FEDNUM ≥ 1 nebo NFENUM ≥ 1

 

 

 

3

Osoba se neúčastnila formálního nebo neformálního vzdělávání a nechtěla se účastnit

FEDNUM = 0 a NFENUM = 0

 

 

 

4

Osoba se neúčastnila formálního nebo neformálního vzdělávání, ale chtěla se účastnit

FEDNUM = 0 a NFENUM = 0

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Překážky v účasti ve vzdělávání a odborné přípravě (za 12 měsíců)

NONEED

 

NENÍ TŘEBA (DALŠÍ) VZDĚLÁVANÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

WANT = 1 nebo 3

 

 

 

1

Ano

 

 

 

 

2

Ne

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Překážky v účasti ve vzdělávání a odborné přípravě (za 12 měsíců)

DIFFTYPE

 

DŮVODY, PROČ JSEM SE (VÍCE) NEÚČASTNIL/A FORMÁLNÍHO NEBO NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY

(WANT = 2 nebo 4) nebo NONEED = 2

 

 

 

 

Seznam položek (více odpovědí dovoleno):

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Překážky v účasti ve vzdělávání a odborné přípravě (za 12 měsíců)

DIFFTYPE_01

 

Předpoklady

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Překážky v účasti ve vzdělávání a odborné přípravě (za 12 měsíců)

DIFFTYPE_02

 

Náklady

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Překážky v účasti ve vzdělávání a odborné přípravě (za 12 měsíců)

DIFFTYPE_03a

 

Nedostatečná podpora ze strany zaměstnavatele

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Překážky v účasti ve vzdělávání a odborné přípravě (za 12 měsíců)

DIFFTYPE_03b

 

Nedostatečná podpora ze strany veřejných služeb

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Překážky v účasti ve vzdělávání a odborné přípravě (za 12 měsíců)

DIFFTYPE_04

 

Harmonogram

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Překážky v účasti ve vzdělávání a odborné přípravě (za 12 měsíců)

DIFFTYPE_05

 

Vzdálenost

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Překážky v účasti ve vzdělávání a odborné přípravě (za 12 měsíců)

DIFFTYPE_07

 

Rodinné důvody

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Překážky v účasti ve vzdělávání a odborné přípravě (za 12 měsíců)

DIFFTYPE_08a

 

Zdravotní důvody

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Překážky v účasti ve vzdělávání a odborné přípravě (za 12 měsíců)

DIFFTYPE_08b

 

Věk

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Překážky v účasti ve vzdělávání a odborné přípravě (za 12 měsíců)

DIFFTYPE_09

 

Jiné osobní důvody

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Překážky v účasti ve vzdělávání a odborné přípravě (za 12 měsíců)

DIFFTYPE_10

 

Žádná vhodná činnost vzdělávání nebo odborné přípravy (jejich nabídka)

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Překážky v účasti ve vzdělávání a odborné přípravě (za 12 měsíců)

DIFFTYPE_12

 

Dřívější negativní zkušenost při vzdělávání

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Překážky v účasti ve vzdělávání a odborné přípravě (za 12 měsíců)

DIFFTYPE_13

 

V kurzu již nebylo volné místo

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Překážky v účasti ve vzdělávání a odborné přípravě (za 12 měsíců)

DIFFTYPE_14

 

Příliš málo přihlášek

 

 

 

 

 

Každá proměnná DIFFTYPE_x je kódována: 1, pokud zvoleno, 2, pokud nezvoleno, -1 pokud neuvedeno, -2 pokud se nepoužije

 

 

 

 

0

Žádná z výše uvedených položek

 

 

 

 

1

Alespoň jedna z výše zvolených položek

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Překážky v účasti ve vzdělávání a odborné přípravě (za 12 měsíců)

DIFFMAIN

 

HLAVNÍ DŮVOD, PROČ JSEM SE (VÍCE) NEÚČASTNIL/A VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY

DIFFTYPE = 1

 

 

 

3 číslice

Kód důvodu od 01 do 14 jako u proměnné DIFFTYPE

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Informální učení

INF

 

ÚČAST V INFORMÁLNÍM UČENÍ V PRŮBĚHU POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ

Všichni

 

 

 

1

Ano

 

 

 

 

2

Ne

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Informální učení

INFFAMILY

 

UČENÍ SE OD RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA, PŘÍTELE NEBO KOLEGY

 

 

 

 

1

Ano

 

 

 

 

2

Ne

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Informální učení

INFMATERIAL

 

UČENÍ POMOCÍ TIŠTĚNÉHO MATERIÁLU (KNIHY, ODBORNÉ ČASOPISY ATD.)

 

 

 

 

1

Ano

 

 

 

 

2

Ne

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Informální učení

INFDEVICE

 

UČENÍ POMOCÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (ON-LINE NEBO OFF-LINE)

 

 

 

 

1

Ano

 

 

 

 

2

Ne

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Informální učení

INFMUSEUM

 

UČENÍ PROSTŘEDNICTVÍM PROHLÍDEK MUZEÍ, HISTORICKÝCH, PŘÍRODNÍCH NEBO PRŮMYSLOVÝCH LOKALIT S PRŮVODCEM

 

 

 

 

1

Ano

 

 

 

 

2

Ne

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Informální učení

INFLIBRARIES

 

UČENÍ NÁVŠTĚVOU VZDĚLÁVACÍCH STŘEDISEK (VČETNĚ KNIHOVEN)

 

 

 

 

1

Ano

 

 

 

 

2

Ne

 

Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Informální učení

INFPURP

 

ÚČEL INFORMÁLNÍHO UČENÍ BĚHEM POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ

INF = 1

 

 

 

1

Alespoň jedna činnost informálního učení související se zaměstnáním

 

 

 

 

2

Nesouvisející se zaměstnáním

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

Dovednosti uváděné respondenty

(LANGMOTHER)

 

MATEŘSKÝ(É) JAZYK(Y)

Všichni

Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

Dovednosti uváděné respondenty

LANGMOTH1

3 číslice

Kód prvního jazyka (ISO 639 alpha-3)

 

Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

Dovednosti uváděné respondenty

LANGMOTH2

3 číslice

Kód druhého jazyka (ISO 639 alpha-3) nebo 000 (žádný)

 

Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

Dovednosti uváděné respondenty

LANGUSED

 

JINÝ POUŽÍVANÝ JAZYK / JINÉ POUŽÍVANÉ JAZYKY NEŽ MATEŘSKÝ JAZYK / MATEŘSKÉ JAZYKY

Všichni

 

 

 

0–99

Počet dalších jazyků

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

Dovednosti uváděné respondenty

LANGUSED_1

3 číslice

Kód prvního jazyka (ISO 639 alpha-3) nebo 000 (žádný) nebo -1

 

Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

Dovednosti uváděné respondenty

LANGUSED_2

3 číslice

Kód druhého jazyka (ISO 639 alpha-3) nebo 000 (žádný) nebo -1

 

Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

Dovednosti uváděné respondenty

LANGUSED_3

3 číslice

Kód třetího jazyka (ISO 639 alpha-3) nebo 000 (žádný) nebo -1

 

Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

Dovednosti uváděné respondenty

LANGUSED_4

3 číslice

Kód čtvrtého jazyka (ISO 639 alpha-3) nebo 000 (žádný) nebo -1

 

Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

Dovednosti uváděné respondenty

LANGUSED_5

3 číslice

Kód pátého jazyka (ISO 639 alpha-3) nebo 000 (žádný) nebo -1

 

Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

Dovednosti uváděné respondenty

LANGUSED_6

3 číslice

Kód šestého jazyka (ISO 639 alpha-3) nebo 000 (žádný) nebo -1

 

Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

Dovednosti uváděné respondenty

LANGUSED_7

3 číslice

Kód sedmého jazyka (ISO 639 alpha-3) nebo 000 (žádný) nebo -1

 

Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

Dovednosti uváděné respondenty

LANGBEST1

 

PRVNÍ NEJLÉPE OVLÁDANÝ JAZYK JINÝ NEŽ MATEŘSKÝ JAZYK / MATEŘSKÉ JAZYKY

LANGUSED ≥ 1

 

 

 

3 číslice

Kód jazyka (ISO 639 alpha-3)

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

Dovednosti uváděné respondenty

LANGLEVEL1

 

ÚROVEŇ PRVNÍHO NEJLÉPE OVLÁDANÉHO JAZYKA JINÉHO NEŽ MATEŘSKÝ JAZYK / MATEŘSKÉ JAZYKY

LANGBEST1 ≠ -1, -2

 

 

 

0

Téměř žádné jazykové znalosti

 

 

 

 

1

Začátečník (základní uživatel)

 

 

 

 

2

Mírně pokročilý (nezávislý uživatel)

 

 

 

 

3

Pokročilý (zkušený uživatel)

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

 

 

 

-2

Nepoužije se

 

Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

Dovednosti uváděné respondenty

LANGBEST2

 

DRUHÝ NEJLÉPE OVLÁDANÝ JAZYK JINÝ NEŽ MATEŘSKÝ JAZYK / MATEŘSKÉ JAZYKY

Kódováno jako LANGBEST1

LANGUSED ≥ 2

Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

Dovednosti uváděné respondenty

LANGLEVEL2

 

ÚROVEŇ DRUHÉHO NEJLÉPE OVLÁDANÉHO JAZYKA JINÉHO NEŽ MATEŘSKÝ JAZYK / MATEŘSKÉ JAZYKY

Kódováno jako LANGLEVEL1

LANGBEST2 ≠ -1, -2

Zdraví: zdravotní stav a zdravotní postižení, přístup ke zdravotní péči, její dostupnost a využití a zdravotní determinanty

Zdravotní postižení a další prvky minimálního evropského zdravotního modulu

GENHEALTH

 

CELKOVÝ SUBJEKTIVNĚ HODNOCENÝ ZDRAVOTNÍ STAV RESPONDENTA

Všichni

 

 

 

1

Velmi dobrý

 

 

 

 

2

Dobrý

 

 

 

 

3

Uspokojivý (ani dobrý, ani špatný)

 

 

 

 

4

Špatný

 

 

 

 

5

Velmi špatný

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 

Zdraví: zdravotní stav a zdravotní postižení, přístup ke zdravotní péči, její dostupnost a využití a zdravotní determinanty

Zdravotní postižení a další prvky minimálního evropského zdravotního modulu

GALI

 

OMEZENÍ PŘI ČINNOSTECH Z DŮVODU ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ (GLOBÁLNÍ UKAZATEL OMEZENÍ ČINNOSTI – GALI)

Všichni

 

 

 

1

Vážné omezení

 

 

 

 

2

Omezení, nikoli však vážné

 

 

 

 

3

Bez omezení

 

 

 

 

-1

Neuvedeno

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU