(EU) 2021/859Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/859 ze dne 4. února 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 upřesněním počtu a názvů proměnných pro soubor údajů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 190, 31.5.2021, s. 1-18 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 4. února 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. června 2021 Nabývá účinnosti: 20. června 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2019/1700;

Provádí předpisy

(EU) 2019/1700;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

31.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 190/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/859

ze dne 4. února 2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 upřesněním počtu a názvů proměnných pro soubor údajů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby byly pokryty potřeby zjištěné v příslušných dílčích tématech, měla by Komise upřesnit počet a názvy proměnných pro soubor údajů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

(2)

Počet proměnných, které se mají sbírat, by neměl překročit o více než 5 % počet proměnných sbíraných pro oblast vzdělávání a odborné přípravy v době vstupu nařízení (EU) 2019/1700 v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počet a názvy proměnných pro soubor údajů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. února 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 261I, 14.10.2019, s. 1.


PŘÍLOHA

Počet a názvy proměnných pro soubor údajů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

Téma

Dílčí téma

Identifikátor proměnné

Název proměnné

01. Technické údaje

12 technických proměnných

Místo

ZEMĚ

Země bydliště

REGION

Region bydliště

DEG_URB

Stupeň urbanizace

Informace o sběru údajů

REFYEAR

Rok dotazování

REFMONTH

Měsíc dotazování

REFDAY

Den dotazování

Identifikace

RESPID

Jedinečný identifikátor

Váhy

RESPWEIGHT

Váhový faktor pro jednotlivce

NFEACTWEIGHT_5

Váhový faktor pro podrobnosti pěti činností neformálního vzdělávání

NFEACTWEIGHT_2

Váhový faktor pro dvě náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

Charakteristiky dotazování

INTMETHOD

Použitý způsob dotazování

INTPART

Povaha účasti na zjišťování

02. Charakteristiky osob a domácností

14 sbíraných proměnných

1 odvozená proměnná

Složení domácnosti

HHNBPERS_tot

Celkový počet členů domácnosti (včetně respondenta)

HHNBPERS_0_13

Počet členů v domácnosti ve věku 0–13 let

HHNBPERS_14_24

Počet členů v domácnosti ve věku 14–24 let (včetně respondenta)

HHNBPERS_25plus

Počet členů v domácnosti ve věku 25 let a starší (včetně respondenta)

HHTYPE

Typ domácnosti

MARSTADEFACTO

Partneři, kteří žijí v jedné domácnosti

Demografické údaje

SEX

Pohlaví

BIRTHYEAR

Rok narození

BIRTHPASS

Narozeniny již měl/a

AGE

Věk, v celých letech

Státní občanství a přistěhovalecký původ

CITIZEN

Země hlavního státního občanství

BIRTHPLACE

Země narození

BIRTHFATHER

Země narození otce

BIRTHMOTHER

Země narození matky

Délka pobytu v zemi

RESTIME

Délka pobytu v zemi bydliště, v celých letech

03. Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

21 sbíraných proměnných

Dosažený stupeň vzdělání

HATLEVEL

Dosažený stupeň vzdělání (nejvyšší úroveň úspěšně ukončeného vzdělání)

Dosažený stupeň vzdělání – podrobné údaje, včetně přerušeného nebo předčasně ukončeného vzdělání

HATFIELD

Obor nejvyšší úrovně úspěšně ukončeného vzdělání

HATYEAR

Rok, kdy bylo dosaženo nejvyšší úrovně úspěšně ukončeného vzdělání

DROPEDUC

Předčasně ukončené formální vzdělávání nebo odborná příprava

DROPEDUCLEVEL

Úroveň předčasně ukončeného formálního vzdělávání nebo odborné přípravy

Absolvování studia

HATFATHER

Dosažený stupeň vzdělání otce respondenta

HATMOTHER

Dosažený stupeň vzdělání matky respondenta

Dovednosti uváděné respondenty

LANGMOTH1

Kód prvního mateřského jazyka

LANGMOTH2

Kód druhého mateřského jazyka

LANGUSED

Jiný používaný jazyk / jiné používané jazyky než mateřský jazyk / mateřské jazyky

LANGUSED_1

Kód prvního jazyka

LANGUSED_2

Kód druhého jazyka

LANGUSED_3

Kód třetího jazyka

LANGUSED_4

Kód čtvrtého jazyka

LANGUSED_5

Kód pátého jazyka

LANGUSED_6

Kód šestého jazyka

LANGUSED_7

Kód sedmého jazyka

LANGBEST1

První nejlépe ovládaný jazyk jiný než mateřský jazyk / mateřské jazyky

LANGLEVEL1

Úroveň prvního nejlépe ovládaného jazyka jiného než mateřský jazyk / mateřské jazyky

LANGBEST2

Druhý nejlépe ovládaný jazyk jiný než mateřský jazyk / mateřské jazyky

LANGLEVEL2

Úroveň druhého nejlépe ovládaného jazyka jiného než mateřský jazyk / mateřské jazyky

04. Účast na trhu práce

7 sbíraných proměnných

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení)

MAINSTAT

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení)

Základní charakteristiky zaměstnání

FTPT

Plný nebo částečný pracovní úvazek v hlavním zaměstnání (sebezařazení)

JOBSTAT

Postavení v hlavním zaměstnání

JOBISCO

Činnost v hlavním zaměstnání

LOCNACE

Hospodářská činnost místní jednotky v rámci hlavního zaměstnání

Doba trvání smlouvy/dohody

PERMJOB

Stálost hlavního zaměstnání

Velikost podniku

LOCSIZEFIRM

Velikost místní jednotky (v rámci hlavního zaměstnání)

05. Trvání zaměstnání, profesní biografie a dosavadní pracovní zkušenosti

2 sbírané proměnné

Doba nástupu do zaměstnání

EMP12M

Zaměstnání kdykoli během posledních 12 měsíců

JOBTIME

Rok, ve kterém osoba začala pracovat pro současného zaměstnavatele nebo jako osoba samostatně výdělečně činná v hlavním zaměstnání

06. Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

196 sbíraných proměnných

Přístup k informacím o možnostech vzdělávání a poradenství (za 12 měsíců)

SEEKINFO

Hledal/a jste v posledních 12 měsících nějaké informace týkající se možností vzdělávání (formální nebo neformální vzdělávání a odborná příprava)

GUIDE

Poradenství týkající se vzdělávání poskytované institucemi/organizacemi během posledních 12 měsíců

GUIDE_1

Poradenství ohledně možností vzdělávání (včetně podpory při vyhledávání informací a týkající se možností vzdělávání)

GUIDE_2

Screening/hodnocení individuálních vzdělávacích potřeb na základě odborných testů a/nebo pohovorů

GUIDE_3

Poradenství/pomoc týkající se postupu ověřování/uznávání dovedností, schopností nebo předchozího vzdělávání

GUIDESOURCE

Zdroj získaného poradenství ohledně vzdělávání během posledních 12 měsíců

GUIDESOURCE_1

Instituce pro vzdělávání nebo odbornou přípravu (škola, vysoká škola, univerzita, středisko odborného vzdělávání a přípravy, instituce pro vzdělávání dospělých, středisko ověřování)

GUIDESOURCE_2

Veřejné služby zaměstnanosti

GUIDESOURCE_3

Zaměstnavatel nebo potenciální zaměstnavatel

GUIDESOURCE_4

Jiné instituce/organizace

GUIDEINTER

Typ interakcí uplatněných pro získání poradenství ohledně vzdělávání během posledních 12 měsíců

GUIDEINTER_1

Interakce s osobou: osobní setkání, Skype, telefon, e-mail, specializované internetové stránky atd.

GUIDEINTER_2

Interakce bez zapojení jiné osoby: internetoví roboti, online automatické aplikace, pokud umožňují interakci

Účast v činnostech formálního vzdělávání (za 12 měsíců)

FED

Účast ve formálním vzdělávání a odborné přípravě (student nebo učeň) během posledních 12 měsíců

FEDNUM

Počet činností formálního vzdělávání nebo odborné přípravy

Poslední činnost formálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

FEDSTARTYEAR

Rok začátku poslední činnosti formálního vzdělávání

FEDSTARTMONTH

Měsíc začátku poslední činnosti formálního vzdělávání

FEDMAINSTAT

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení) na začátku poslední činnosti formálního vzdělávání

FEDLEVEL

Úroveň poslední činnosti formálního vzdělávání nebo odborné přípravy

FEDCOMP

Dokončení poslední činnosti formálního vzdělávání

FEDFIELD

Obor poslední činnosti formálního vzdělávání

FEDWORKTIME

Poslední činnost formálního vzdělávání v průběhu placené pracovní doby

Využití informačních a komunikační technologií v rámci posledního formálního vzdělávání (za 12 měsíců)

FEDPLACE

Místo výuky poslední činnosti formálního vzdělávání

FEDONMAT

On-line poskytování výukových materiálů pro poslední činnost formálního vzdělávání

FEDONTEA

On-line interakce s pedagogickými pracovníky při poslední činnosti formálního vzdělávání

FEDONPAR

On-line interakce s ostatními účastníky vzdělávání při poslední činnosti formálního vzdělávání

Důvody pro účast v posledním formálním vzdělávání (za 12 měsíců)

FEDREASON

Důvody pro účast v poslední činnosti formálního vzdělávání

FEDREASON_01a

Abych lépe dělal/a svoji práci

FEDREASON_01b

Abych zlepšil/a vyhlídky své profesní dráhy

FEDREASON_02

Abych zmenšil/a pravděpodobnost, že přijdu o práci

FEDREASON_03

Abych zvýšil/a možnosti získat práci nebo změnit práci/povolání

FEDREASON_04

Abych začal/a podnikat

FEDREASON_05

Musel/a jsem se účastnit

FEDREASON_06_7

Abych zlepšil/a své znalosti/dovednosti z vlastního obecného zájmu a zvídavosti

FEDREASON_08

Abych získal/a osvědčení

FEDREASON_09

Abych potkal/a nové lidi / pro zábavu

FEDREASONMAIN

Hlavní důvod pro účast v poslední činnosti formálního vzdělávání

Platby za poslední formální vzdělávání a počet hodin (za 12 měsíců)

FEDNBHOURS

Počet hodin výuky poslední činnosti formálního vzdělávání

FEDPAID

Platby za poslední činnost formálního vzdělávání

FEDPAIDBY

Zdroj financování částečné nebo úplné platby za poslední činnost formálního vzdělávání

FEDPAIDBY_1

Zaměstnavatel nebo potenciální zaměstnavatel

FEDPAIDBY_2

Veřejné služby zaměstnanosti

FEDPAIDBY_3

Jiné veřejné nebo soukromé instituce

FEDPAIDBY_4

Člen domácnosti nebo příbuzný

Výsledky a využití dovedností získaných prostřednictvím posledního formálního vzdělávání (za 12 měsíců)

FEDUSEA

Stávající využití dovedností nebo znalostí získaných z poslední činnosti formálního vzdělávání

FEDOUTCOME

Výsledky poslední činnosti formálního vzdělávání

FEDOUTCOME_1

Získání (nové) práce

FEDOUTCOME_3

Vyšší plat/mzda

FEDOUTCOME_2

Povýšení v práci

FEDOUTCOME_4

Nové úkoly

FEDOUTCOME_5

Lepší výkon v současné práci

FEDOUTCOME_6

Osobní výhody (setkání s novými lidmi, obnova starých dovedností nebo získání nových dovedností v obecných nebo specifických oborech atd.)

FEDOUTCOME_7

Zatím žádné výsledky

FEDOUTCOMEMAIN

Hlavní výsledek poslední činnosti formálního vzdělávání

Účast v činnostech neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFE

Účast v neformálním vzdělávání a odborné přípravě během posledních 12 měsíců

NFECOURSE

Kurzy

NFEWORKSHOP

Workshopy a semináře

NFEGUIDEDJT

Řízené školení na pracovišti

NFELESSON

Soukromé lekce

NFENUM

Počet činností neformálního vzdělávání a odborné přípravy

Činnosti neformálního vzdělávání – podrobné údaje (za 12 měsíců)

NFEACT01_TYPE

Druh první činnosti neformálního vzdělávání

NFEACT01_MAINSTAT

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení) na začátku první činnosti neformálního vzdělávání

NFEACT01_PURP

Účel první činnosti neformálního vzdělávání

NFEACT01_WORKTIME

První činnost neformálního vzdělávání v průběhu placené pracovní doby

NFEACT01_PAIDBY

První činnost neformálního vzdělávání částečně nebo plně hrazená zaměstnavatelem nebo potenciálním zaměstnavatelem

NFEACT02_TYPE

Druh druhé činnosti neformálního vzdělávání

NFEACT02_MAINSTAT

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení) na začátku druhé činnosti neformálního vzdělávání

NFEACT02_PURP

Účel druhé činnosti neformálního vzdělávání

NFEACT02_WORKTIME

Druhá činnost neformálního vzdělávání v průběhu placené pracovní doby

NFEACT02_PAIDBY

Druhá činnost neformálního vzdělávání částečně nebo plně hrazená zaměstnavatelem nebo potenciálním zaměstnavatelem

NFEACT03_TYPE

Druh třetí činnosti neformálního vzdělávání

NFEACT03_MAINSTAT

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení) na začátku třetí činnosti neformálního vzdělávání

NFEACT03_PURP

Účel třetí činnosti neformálního vzdělávání

NFEACT03_WORKTIME

Třetí činnost neformálního vzdělávání v průběhu placené pracovní doby

NFEACT03_PAIDBY

Třetí činnost neformálního vzdělávání částečně nebo plně hrazená zaměstnavatelem nebo potenciálním zaměstnavatelem

NFEACT04_TYPE

Druh čtvrté činnost neformálního vzdělávání

NFEACT04_MAINSTAT

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení) na začátku čtvrté činnost neformálního vzdělávání

NFEACT04_PURP

Účel čtvrté činnosti neformálního vzdělávání

NFEACT04_WORKTIME

Čtvrtá činnost neformálního vzdělávání v průběhu placené pracovní doby

NFEACT04_PAIDBY

Čtvrtá činnost neformálního vzdělávání částečně nebo plně hrazená zaměstnavatelem nebo potenciálním zaměstnavatelem

NFEACT05_TYPE

Druh páté činnosti neformálního vzdělávání

NFEACT05_MAINSTAT

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení) na začátku páté činnosti neformálního vzdělávání

NFEACT05_PURP

Účel páté činnosti neformálního vzdělávání

NFEACT05_WORKTIME

Pátá činnost neformálního vzdělávání v průběhu placené pracovní doby

NFEACT05_PAIDBY

Pátá činnost neformálního vzdělávání částečně nebo plně hrazená zaměstnavatelem nebo potenciálním zaměstnavatelem

NFERAND1

Kód první náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

NFERAND1_TYPE

Druh první náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

NFEFIELD1

Obor první náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

NFEPROVIDER1

Poskytovatel první náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

NFECERT1

Osvědčení po první náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

NFERAND2

Kód druhé náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

NFERAND2_TYPE

Druh druhé náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

NFEFIELD2

Obor druhé náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

NFEPROVIDER2

Poskytovatel druhé náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

NFECERT2

Osvědčení po druhé náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

Využití informačních a komunikační technologií při činnostech neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEPLACE1

Místo výuky první náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

NFEONMAT1

On-line poskytování výukových materiálů pro první náhodně zvolenou činnost neformálního vzdělávání

NFEONTEA1

On-line interakce s pedagogickými pracovníky při první náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

NFEONPAR1

On-line interakce s ostatními účastníky při první náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

NFEPLACE2

Místo výuky druhé náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

NFEONMAT2

On-line poskytování výukových materiálů pro druhou náhodně zvolenou činnost neformálního vzdělávání

NFEONTEA2

On-line interakce s pedagogickými pracovníky při druhé náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

NFEONPAR2

On-line interakce s ostatními účastníky při druhé náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

Důvody pro účast v činnostech neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFEINITIA1

Iniciátor první náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

NFEREASON1

Důvody pro účast v první náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

NFEREASON1_01a

Abych lépe dělal/a svoji práci

NFEREASON1_01b

Abych zlepšil/a vyhlídky své profesní dráhy

NFEREASON1_02

Abych zmenšil/a pravděpodobnost, že přijdu o práci

NFEREASON1_03

Abych zvýšil/a možnosti získat práci nebo změnit práci/povolání

NFEREASON1_04

Abych začal/a podnikat

NFEREASON1_13

Z důvodu organizačních a/nebo technologických změn v zaměstnání

NFEREASON1_11

Požadovaná zaměstnavatelem nebo potenciálním zaměstnavatelem nebo ze zákona

NFEREASON1_06_7

Abych zlepšil/a své znalosti/dovednosti ze svého vlastního obecného zájmu a zvídavosti

NFEREASON1_08

Abych získal/a osvědčení

NFEREASON1_09

Abych potkal/a nové lidi / pro zábavu

NFEREASON1_10

Ze zdravotních důvodů

NFEREASON1_12

Abych lépe dělal/a dobrovolnou práci

NFEREASONMAIN1

Hlavní důvod pro účast v první náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

NFEINITIA2

Iniciátor druhé náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

NFEREASON2

Důvody pro účast v druhé náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

NFEREASON2_01a

Abych lépe dělal/a svoji práci

NFEREASON2_01b

Abych zlepšil/a vyhlídky své profesní dráhy

NFEREASON2_02

Abych zmenšil/a pravděpodobnost, že přijdu o práci

NFEREASON2_03

Abych zvýšil/a možnosti získat práci nebo změnit práci/povolání

NFEREASON2_04

Abych začal/a podnikat

NFEREASON2_13

Z důvodu organizačních a/nebo technologických změn v zaměstnání

NFEREASON2_11

Požadovaná zaměstnavatelem nebo potenciálním zaměstnavatelem nebo ze zákona

NFEREASON2_06_7

Abych zlepšil/a své znalosti/dovednosti ze svého vlastního obecného zájmu a zvídavosti

NFEREASON2_08

Abych získal/a osvědčení

NFEREASON2_09

Abych potkal/a nové lidi / pro zábavu

NFEREASON2_10

Ze zdravotních důvodů

NFEREASON2_12

Abych lépe dělal/a dobrovolnou práci

NFEREASONMAIN2

Hlavní důvod pro účast v druhé náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

Platby za činnosti neformálního vzdělávání a počet hodin (za 12 měsíců)

NFENBHOURS1

Počet hodin výuky první náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

NFEPAID1

Platby za první náhodně zvolenou činnost neformálního vzdělávání

NFEPAIDBY1

Zdroj financování částečné nebo úplné platby za první náhodně zvolenou činnost neformálního vzdělávání

NFEPAIDBY1_1

Zaměstnavatel nebo potenciální zaměstnavatel

NFEPAIDBY1_2

Veřejné služby zaměstnanosti

NFEPAIDBY1_3

Jiné veřejné nebo soukromé instituce

NFEPAIDBY1_4

Člen domácnosti nebo příbuzný

NFEPAIDVAL1

Výdaje za první náhodně zvolenou činnost neformálního vzdělávání

NFENBHOURS2

Počet hodin výuky druhé náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

NFEPAID2

Platby za druhou náhodně zvolenou činnost neformálního vzdělávání

NFEPAIDBY2

Zdroj financování částečné nebo úplné platby za druhou náhodně zvolenou činnost neformálního vzdělávání

NFEPAIDBY2_1

Zaměstnavatel nebo potenciální zaměstnavatel

NFEPAIDBY2_2

Veřejné služby zaměstnanosti

NFEPAIDBY2_3

Jiné veřejné nebo soukromé instituce

NFEPAIDBY2_4

Člen domácnosti nebo příbuzný

NFEPAIDVAL2

Výdaje za druhou náhodně zvolenou činnost neformálního vzdělávání

Výsledky a využití dovedností získaných prostřednictvím činností neformálního vzdělávání (za 12 měsíců)

NFESKILLSMAIN1

Hlavní dovednosti získané prostřednictvím první náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

NFEUSEA1

Stávající využití dovedností nebo znalostí získaných z první náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

NFEOUTCOME1

Výsledky první náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

NFEOUTCOME1_1

Získání (nové) práce

NFEOUTCOME1_3

Vyšší plat/mzda

NFEOUTCOME1_2

Povýšení v práci

NFEOUTCOME1_4

Nové úkoly

NFEOUTCOME1_5

Lepší výkon v současné práci

NFEOUTCOME1_6

Osobní výhody (setkání s novými lidmi, obnova starých dovedností nebo získání nových dovedností v obecných nebo specifických oborech atd.)

NFEOUTCOME1_7

Zatím žádné výsledky

NFEOUTCOMEMAIN1

Hlavní výsledek první náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

NFESKILLSMAIN2

Hlavní dovednosti získané prostřednictvím druhé náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

NFEUSEA2

Stávající využití dovedností nebo znalostí získaných z druhé náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

NFEOUTCOME2

Výsledky druhé náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

NFEOUTCOME2_1

Získání (nové) práce

NFEOUTCOME2_3

Vyšší plat/mzda

NFEOUTCOME2_2

Povýšení v práci

NFEOUTCOME2_4

Nové úkoly

NFEOUTCOME2_5

Lepší výkon v současné práci

NFEOUTCOME2_6

Osobní výhody (setkání s novými lidmi, obnova starých dovedností nebo získání nových dovedností v obecných nebo specifických oborech atd.)

NFEOUTCOME2_7

Zatím žádné výsledky

NFEOUTCOMEMAIN2

Hlavní výsledek druhé náhodně zvolené činnosti neformálního vzdělávání

Překážky v účasti ve vzdělávání a odborné přípravě (za 12 měsíců)

WANT

Ochota (více) se účastnit vzdělávání a odborné přípravy

NONEED

Není třeba (další) vzdělávaní a odborná příprava

DIFFTYPE

Důvody, proč jsem se (více) neúčastnil/a formálního nebo neformálního vzdělávání a odborné přípravy

DIFFTYPE_01

Předpoklady

DIFFTYPE_02

Náklady

DIFFTYPE_03a

Nedostatečná podpora ze strany zaměstnavatele

DIFFTYPE_03b

Nedostatečná podpora ze strany veřejných služeb

DIFFTYPE_04

Harmonogram

DIFFTYPE_05

Vzdálenost

DIFFTYPE_07

Rodinné důvody

DIFFTYPE_08a

Zdravotní důvody

DIFFTYPE_08b

Věk

DIFFTYPE_09

Jiné osobní důvody

DIFFTYPE_10

Žádná vhodná činnost vzdělávání nebo odborné přípravy (jejich nabídka)

DIFFTYPE_12

Dřívější negativní zkušenost při vzdělávání

DIFFTYPE_13

V kurzu již nebylo volné místo

DIFFTYPE_14

Příliš málo přihlášek

DIFFMAIN

Hlavní důvod, proč jsem se (více) neúčastnil/a vzdělávání a odborné přípravy

Informální učení

INF

Účast v informálním učení v průběhu posledních 12 měsíců

INFFAMILY

Učení se od rodinného příslušníka, přítele nebo kolegy

INFMATERIAL

Učení pomocí tištěného materiálu (knihy, odborné časopisy atd.)

INFDEVICE

Učení pomocí elektronických zařízení (on-line nebo off-line)

INFMUSEUM

Učení prostřednictvím prohlídek muzeí, historických, přírodních nebo průmyslových lokalit s průvodcem

INFLIBRARIES

Učení návštěvou vzdělávacích středisek (včetně knihoven)

INFPURP

Účel informálního učení během posledních 12 měsíců

07. Zdraví: zdravotní stav a zdravotní postižení, přístup ke zdravotní péči, její dostupnost a využití a zdravotní determinanty

2 sbírané proměnné

Zdravotní postižení a další prvky minimálního evropského zdravotního modulu

GENHEALTH

Celkový subjektivně hodnocený zdravotní stav respondenta

GALI

Omezení při činnostech z důvodu zdravotních problémů (globální ukazatel omezení činnosti – GALI)

08. Příjmy, spotřeba a složky jmění, včetně dluhů

1 sbíraná proměnná

Celkový měsíční příjem domácnosti

HHINCOME

Běžný čistý měsíční příjem domácnosti


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU