(EU) 2021/852Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/852 ze dne 27. května 2021, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000 a nařízení Komise (ES) č. 847/2006, pokud jde o vyloučení dovozu produktů pocházejících ze Spojeného království z celních kvót

Publikováno: Úř. věst. L 188, 28.5.2021, s. 54-55 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 27. května 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. května 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 188/54


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/852

ze dne 27. května 2021,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000 a nařízení Komise (ES) č. 847/2006, pokud jde o vyloučení dovozu produktů pocházejících ze Spojeného království z celních kvót

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 32/2000 ze dne 17. prosince 1999 o otevření a správě celních kvót Společenství závazných v rámci GATT a některých jiných celních kvót Společenství, o podrobných pravidlech pro úpravu těchto kvót a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1808/95 (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. b) první odrážku uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2006/324/ES ze dne 27. února 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím podle článku XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (2), a zejména na článek 2 tohoto rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé (dále jen „dohoda“) (3) byla podepsána jménem Unie dne 29. prosince 2020. Použije se prozatímně ode dne 1. ledna 2021.

(2)

Nařízením (ES) č. 32/2000 se otevírají a spravují celní kvóty Společenství závazné v rámci GATT a některé jiné celní kvóty Společenství a stanoví podrobná pravidla pro úpravu těchto kvót a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1808/95 (4).

(3)

Nařízením Komise (ES) č. 847/2006 (5) se otevírají a spravují celní kvóty Společenství pro některé přípravky a konzervy z ryb.

(4)

Dohoda stanoví, že produkty pocházející ze Spojeného království nejsou způsobilé k dovozu do Unie v rámci stávajících celních kvót WTO vymezených v dohodě. Dohoda odkazuje na celní kvóty rozdělené mezi strany podle článku XXVIII jednání GATT zahájených Unií v dokumentu WTO G/SECRET/42/Add.2 (6) a Spojeným královstvím v dokumentu WTO G/SECRET/44 (7) a jak je stanoveno v příslušných vnitrostátních právních předpisech každé strany. Dohoda dále stanoví, že status původu produktů se určuje na základě nepreferenčních pravidel původu platných v dovážející straně.

(5)

Stávající celní kvóty WTO definované v dohodě odkazují na koncese WTO Unie, zahrnuté do návrhu listiny koncesí a závazků EU-28 v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu WTO z roku 1994 předložené WTO v dokumentu G/MA/TAR/RS/506 (8) ve znění dokumentů G/MA/TAR/RS/506/Add.1 a G/MA/TAR/RS/506/Add.2 (9).

(6)

Na tyto dovozy pocházející ze Spojeného království se v současné době vztahují nařízení (ES) č. 32/2000 a (ES) č. 847/2006. Aby byla tato nařízení v souladu s dohodou, měla by být změněna tak, aby se ze stávajících celních kvót WTO vyloučil dovoz produktů pocházejících ze Spojeného království.

(7)

Dohoda se prozatímně použije ode dne 1. ledna 2021. Dovoz produktů pocházejících ze Spojeného království by proto měl být vyloučen také z uplatňování celních kvót, jejichž kvótová období začala před 1. ledna 2021 a k tomuto datu stále probíhala, pokud jde o dovoz, který se uskutečnil dne 1. ledna 2021 nebo po něm.

(8)

S cílem zajistit soulad s dohodou by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve, a to dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, a mělo by se používat ode dne 1. ledna 2021, kdy se dohoda začala uplatňovat.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V hlavě II nařízení (ES) č. 32/2000 se doplňuje nový oddíl 4, který zní:

Oddíl 4

Seznam celních kvót Společenství závazných v rámci GATT

Článek 7a

Celní kvóty Společenství uvedené v příloze I se použijí na dovozy pocházející ze všech třetích zemí s výjimkou Spojeného království.“

Článek 2

Článek 2 nařízení (ES) č. 847/2006 se mění takto:

1)

v odstavci 1 se slova „všechny země“ nahrazují slovy „všechny třetí země s výjimkou Spojeného království“;

2)

v odstavci 2 se slova „všechny země“ nahrazují slovy „všechny třetí země s výjimkou Spojeného království“.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 27. května 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 5, 8.1.2000, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 120, 5.5.2006, s. 17.

(3)  Úř. věst. L 444, 31.12.2020, s. 14.

(4)  Úř. věst. L 176, 27.7.1995, s. 1.

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 847/2006 ze dne 8. června 2006 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé přípravky a konzervy z ryb (Úř. věst. L 156, 9.6.2006, s. 8).

(6)  https://docs.wto.org

(7)  https://docs.wto.org

(8)  https://docs.wto.org

(9)  https://docs.wto.org


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU