(EU) 2021/849Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/849 ze dne 11. března 2021, kterým se pro účely přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku mění část 3 přílohy VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 188, 28.5.2021, s. 27-43 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 11. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. června 2021 Nabývá účinnosti: 17. prosince 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 188/27


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/849

ze dne 11. března 2021,

kterým se pro účely přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku mění část 3 přílohy VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (1), a zejména na čl. 37 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Tabulka 3 v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 obsahuje seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek na základě kritérií stanovených v částech 2 až 5 přílohy I uvedeného nařízení.

(2)

Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) byly v souladu s článkem 37 nařízení (ES) č. 1272/2008 předloženy návrhy na zavedení harmonizované klasifikace a označení některých látek a na aktualizaci nebo zrušení harmonizovaných klasifikací a označení některých jiných látek. Poté, co Výbor pro posuzování rizik (RAC) agentury zohlednil připomínky zúčastněných stran, přijal k těmto návrhům stanoviska (2). Uvedená stanoviska výboru RAC jsou:

stanovisko ze dne 15. března 2019 pro 1,2,4-triazol,

stanovisko ze dne 15. března 2019 pro 1,4-dioxan,

stanovisko ze dne 15. března 2019 pro benzyl-salicylát,

stanovisko ze dne 15. března 2019 pro flumioxazin (ISO),

stanovisko ze dne 15. března 2019 pro mankozeb (ISO),

stanovisko ze dne 15. března 2019 pro multiplikační faktory pro dlouhodobou nebezpečnost pro vodní prostředí u látek obsahujících měď uvedených v nařízení Komise (EU) 2016/1179,

stanovisko ze dne 15. března 2019 pro N-{2-[[1,1’-bi(cyklopropyl)]-2-yl]fenyl}-3-(difluormethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-karboxamid; sedaxan,

stanovisko ze dne 15. března 2019 pro N-methoxy-N-[1-methyl-2-(2,4,6-trichlorfenyl)ethyl]-3-(difluormethyl)-1-methylpyrazol-4-karboxamid; pydiflumetofen,

stanovisko ze dne 15. března 2019 pro p-cymen; 1-isopropyl-4-methylbenzen,

stanovisko ze dne 15. března 2019 pro p-mentha-1,3-dien; α-terpinen; 1-isopropyl-4-methylcyklohexa-1,3-dien,

stanovisko ze dne 15. března 2019 pro prothiokonazol,

stanovisko ze dne 15. března 2019 pro (R)-p-mentha-1,8-dien, d-limonen,

stanovisko ze dne 15. března 2019 pro thiofanát-methyl,

stanovisko ze dne 15. března 2019 pro tolklofos-methyl (ISO), O-(2,6-dichlor-p-tolyl) O,O-dimethylthiofosfát,

stanovisko ze dne 15. března 2019 pro tolpyralát,

stanovisko ze dne 15. března 2019 pro disulfid triniklu,

stanovisko ze dne 13. června 2019 pro azamethifos,

stanovisko ze dne 13. června 2019 pro 2-fenoxyethan-1-ol,

stanovisko ze dne 13. června 2019 pro 2,2-dibrom-2-kyanoacetamid,

stanovisko ze dne 13. června 2019 pro 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyklohexan-1-amin,

stanovisko ze dne 13. června 2019 pro 6,6’-di-terc-butyl-2,2’-methylendi-p-kresol;

stanovisko ze dne 13. června 2019 pro diflufenikan (ISO), N-(2,4-difluorfenyl)-2-[3-(trifluormethyl)fenoxy]pyridin-3-karboxamid;

stanovisko ze dne 13. června 2019 pro imidakloprid (ISO), 1-[(6-chlorpyridin-3-yl)methyl]-N-nitroimidazolidin-2-ylidenamin,

stanovisko ze dne 13. června 2019 pro pyriofenon,

stanovisko ze dne 13. června 2019 pro S-abscisovou kyselinu,

stanovisko ze dne 13. června 2019 pro tetrakis(2,6-dimethylfenyl)-m-fenylendifosfát,

stanovisko ze dne 20. září 2019 pro 1,2-epoxy-4-epoxyethylcyklohexan,

stanovisko ze dne 20. září 2019 pro 4-methylpentan-2-on,

stanovisko ze dne 20. září 2019 pro kyselinu boritou; oxid boritý; tetraboritan disodný, monohydrát; tetraboritan disodný, bezvodý; sodnou sůl kyseliny orthoborité; tetraboritan disodný, dekahydrát; tetraboritan disodný, pentahydrát,

stanovisko ze dne 20. září 2019 pro kyselinu citronovou,

stanovisko ze dne 20. září 2019 pro klomazon,

stanovisko ze dne 20. září 2019 pro desmedifam,

stanovisko ze dne 20. září 2019 pro dimethomorf,

stanovisko ze dne 20. září 2019 pro emamektin benzoát,

stanovisko ze dne 20. září 2019 pro esfenvalerát (ISO); [(S)-(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-(S)-2-(4-chlorfenyl)-3-methylbutanoát,

stanovisko ze dne 20. září 2019 pro ethametsulfuron-methyl (ISO),

stanovisko ze dne 20. září 2019 pro mekoprop-P (ISO); (R)-2-(4-chlor-2-methylfenoxy)propanová kyselina a její soli,

stanovisko ze dne 20. září 2019 pro methyl-salicylát,

stanovisko ze dne 20. září 2019 pro fenmedifam (ISO),

stanovisko ze dne 20. září 2019 pro trifloxystrobin (ISO),

stanovisko ze dne 20. září 2019 pro tritikonazol,

stanovisko ze dne 5. prosince 2019 pro 1,4-dimethylnaftalen,

stanovisko ze dne 5. prosince 2019 pro 3aS,5S,6R,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5,6-dimethylheptan-2-yl]-5,6-dihydroxy-7a,9a-dimethylhexadekahydro-3H-benzo[c]indeno[5,4-e]oxepin-3-on; 24-epibrassinolid,

stanovisko ze dne 5. prosince 2019 pro 3-methylpyrazol,

stanovisko ze dne 5. prosince 2019 pro karbendazim (ISO); methyl-N- (benzimidazol-2-yl)karbamát,

stanovisko ze dne 5. prosince 2019 pro cypermethrin cis/trans +/- 40/60; (RS)-α-kyan-3-fenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát,

stanovisko ze dne 5. prosince 2019 pro imazamox (ISO); (RS)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-4,5-dihydroimidazol-2-yl)-5-(methoxymethyl)nikotinovou kyselinu,

stanovisko ze dne 5. prosince 2019 pro tetrafluorethylen,

stanovisko ze dne 5. prosince 2019 pro thiamethoxam (ISO); N-nitro-{3-[(2-chlorthiazol-5-yl)methyl]-5-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-yliden}amin,

stanovisko ze dne 5. prosince 2019 pro trinexapak-ethyl (ISO); ethyl-4-[cyklopropyl(hydroxy)methylen]-3,5-dioxocyklohexankarboxylát.

(3)

Odhady akutní toxicity (ATE) se používají zejména ke stanovení klasifikace akutní toxicity z hlediska lidského zdraví u směsí obsahujících látky klasifikované jako látky vykazující akutní toxicitu. Začlenění harmonizovaných hodnot ATE do položek uvedených v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008 usnadňuje harmonizaci klasifikace směsí a poskytuje podporu orgánům pověřeným prosazováním. Na základě dalších vědeckých posouzení některých látek agentura stanovila hodnoty ATE pro oxid měďný, chlorid-trihydroxid diměďnatý, hexahydroxid-síran tetraměďnatý a hexahydroxid-síran tetraměďnatý hydrát, měděné vločky (potažené alifatickou kyselinou), uhličitan měďnatý – hydroxid měďnatý (1:1) a hydroxid měďnatý; hydroxid měďnatý, bordeauxskou jíchu; reakční produkty síranu měďnatého a hydroxidu vápenatého a síran měďnatý, pentahydrát, kromě produktů navrhovaných ve stanoviscích výboru RAC pro jiné látky. Uvedené hodnoty ATE by měly být doplněny do předposledního sloupce tabulky 3 v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008.

(4)

Komise obdržela dodatečné informace, které zpochybnily vědecké posouzení uvedené ve stanoviscích RAC ze dne 15. března 2019 týkajících se mankozebu, ze dne 20. září 2019 týkající se 4-methyl-2-pentanonu a ze dne 20. září 2019 týkající se dimethomorfu. Komise tyto informace posoudila a neshledala je za dostatečné k tomu, aby zpochybnily vědeckou analýzu obsaženou ve stanoviscích RAC.

(5)

Komise proto považuje za vhodné zavést, aktualizovat či zrušit harmonizovanou klasifikaci a označování určitých látek.

(6)

Nařízení (ES) č. 1272/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Dodržování nových nebo aktualizovaných harmonizovaných klasifikací by nemělo být, s výhradou stávajících regulatorních požadavků, požadováno ihned, jelikož dodavatelé potřebují určitou dobu na to, aby přizpůsobili označování a balení látek a směsí novým nebo revidovaným klasifikacím a prodali stávající zásoby. Tato doba je rovněž nezbytná k tomu, aby dodavatelé měli dostatek času přijmout opatření nutná k zajištění trvalého dodržování dalších právních požadavků, které vznikají v důsledku změn provedených podle tohoto nařízení. Tyto požadavky mohou zahrnovat požadavky stanovené v čl. 22 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (3) nebo požadavky stanovené v článku 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (4). Dodavatelům by však mělo být umožněno používat nové nebo aktualizované harmonizované klasifikace a odpovídajícím způsobem přizpůsobit označování a balení na dobrovolném základě před datem použitelnosti tohoto nařízení a ode dne jeho vstupu v platnost, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a aby se dodavatelům poskytla dostatečná pružnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 1272/2008

Tabulka 3 v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 17. prosince 2022.

Odchylně od druhého pododstavce tohoto článku mohou být látky a směsi klasifikovány, označovány a baleny v souladu s tímto nařízením ode dne jeho vstupu v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Stanoviska jsou dostupná na této internetové stránce: https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání(Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008 se tabulka 3 v části 3 mění takto:

1)

Vkládají se tyto položky:

Indexové číslo

Chemický název

Číslo ES

Číslo CAS

Klasifikace

Označení

Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE

Poznámky

Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti

Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Kódy výstražných symbolů a signálních slov

Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Kódy doplň. standardních vět o nebezpečnosti

„601-093-00-6

1,4-dimethylnaftalen

209-335-9

571-58-4

Acute Tox. 4

Asp. Tox. 1

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H302

H304

H319

H400

H412

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H302

H304

H319

H410

 

orální: ATE = 1 300  mg/kg TH

M = 1“

 

„601-094-00-1

1-isopropyl-4-methylbenzen;

p-cymen

202-796-7

99-87-6

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 3

Asp. Tox. 1

Aquatic Chronic 2

H226

H331

H304

H411

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H331

H304

H411

 

inhalační: ATE = 3 mg/l (páry)“

 

„601-095-00-7

p-mentha-1,3-dien; 1-isopropyl-4-methylcyklohexa-1,3-dien

α-terpinen

202-795-1

99-86-5

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Asp. Tox. 1

Aquatic Chronic 2

H226

H302

H317

H304

H411

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H302

H317

H304

H411

 

orální: ATE = 1 680  mg/kg TH“

 

„602-110-00-X

tetrafluorethylen

204-126-9

116-14-3

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350“

 

 

 

„604-095-00-5

6,6’-di-terc-butyl-2,2’-methylendi-p-kresol;

[DBMC]

204-327-1

119-47-1

Repr. 1B

H360F

GHS08

Dgr

H360F“

 

 

 

„606-152-00-X

(5-chlor-2-methoxy-4-methyl-3-pyridyl)(4,5,6-trimethoxy-o-tolyl)methanon; pyriofenon

-

688046-61-9

Carc. 2

Aquatic Chronic 1

H351

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1“

 

„607-747-00-7

2,2-dibrom-2-kyanoacetamid; [DBNPA]

233-539-7

10222-01-2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H372 (dýchací cesty) (vdechnutí)

H315

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H301

H372 (dýchací cesty) (vdechnutí)

H315

H318

H317

H410

 

inhalační: ATE = 0,24 mg/l (prach nebo mlha)

orální: ATE = 118 mg/kg TH

M = 1

M = 1“

 

„607-748-00-2

[S-(Z,E)]-5-(-1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyklohex-2-en-1-yl)-3-methylpenta-2,4-dienová kyselina;

S-abscisová kyselina

244-319-5

21293-29-8

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„607-749-00-8

methyl-salicylát

204-317-7

119-36-8

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1B

Aquatic Chronic 3

H361d

H302

H317

H412

GHS07

GHS08

Wng

H361d

H302

H317

H412

 

orální: ATE = 890 mg/kg TH“

 

„607-750-00-3

citronová kyselina

201-069-1

77-92-9

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H319

H335

GHS07

Wng

H319

H335“

 

 

 

„607-751-00-9

ethametsulfuron-methyl (ISO);

methyl-2-({[4-ethoxy-6-(methylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]karbamoyl}sulfamoyl)benzoát

-

97780-06-8

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H410

 

M = 1 000

M = 100“

 

„607-752-00-4

trinexapak-ethyl (ISO);

ethyl-4-[cyklopropyl(hydroxy)methylen]-3,5-dioxocyklohexankarboxylát

-

95266-40-3

STOT RE 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Chronic 1

H373 (gastrointestinální trakt)

H317

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (gastrointestinální trakt)

H317

H410

 

M = 1“

 

„607-753-00-X

(3aS,5S,6R,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5,6-dimethylheptan-2-yl]-5,6-dihydroxy-7a,9a-dimethylhexadekahydro-3H-benzo[c]indeno[5,4-e]oxepin-3-on; 24-epibrassinolid

-

78821-43-9

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413“

 

 

 

„607-754-00-5

benzyl-salicylát

204-262-9

118-58-1

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317“

 

 

 

„607-755-00-0

(RS)-1-{1-ethyl-4-[4-mesyl-3-(2-methoxyethoxy)-o-toluoyl]pyrazol-5-yloxy}ethyl-methyl-karbonát;

tolpyralát

-

1101132-67-5

Carc. 2

Repr. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361fd

H373 (oči)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H361fd

H373 (oči)

H410

 

M = 10

M = 100“

 

„613-337-00-9

prothiokonazol (ISO);

2-[2-(1-chlorcyklopropyl)-3-(2-chlorfenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-thion

-

178928-70-6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 1“

 

„613-338-00-4

azamethifos (ISO); S-[(6-chlor-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl]-(O,O-dimethyl)thiofosfát

252-626-0

35575-96-3

Carc. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT SE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H331

H302

H370 (nervový systém)

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H331

H302

H370 (nervový systém)

H317

H410

 

inhalační: ATE = 0,5 mg/l (prach nebo mlha)

orální: ATE = 500 mg/kg TH

M = 1 000

M = 1 000 “

 

„613-339-00-X

3-methylpyrazol

215-925-7

1453-58-3

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

H360D

H302

H373 (plíce)

H314

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H360D

H302

H373 (plíce)

H314

 

orální: ATE = 500 mg/kg TH“

 

„613-340-00-5

klomazon (ISO); 2-(2-chlorbenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-on

-

81777-89-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H410

 

inhalační: ATE = 4,85 mg/l (prach nebo mlha)

orální: ATE = 768 mg/kg TH

M = 1

M = 1“

 

„614-030-00-2

emamektin-benzoát (ISO); (4“R)-4“-deoxy-4“-(methylamino)avermektin B1-benzoát

-

155569-91-8

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 1

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H370 (nervový systém)

H372 (nervový systém)

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H370 (nervový systém)

H372 (nervový systém)

H318

H410

 

inhalační:

ATE = 0,663

mg/l (prach nebo mlha)

dermální:

ATE = 300

mg/kg TH

orální: ATE =

60 mg/kg TH

STOT RE 1; H372: C ≥ 5 %; STOT RE 2; H373: 0,5 % ≤ C < 5 %

M = 10 000

M = 10 000 “

 

„616-234-00-7

N-methoxy-N-[1-methyl-2-(2,4,6-trichlorfenyl)-ethyl]-3-(difluormethyl)-1-methylpyrazol-4-karboxamid; pydiflumetofen

-

1228284-64-7

Carc. 2

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361f

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H361f

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„616-235-00-2

N-{2-[[1,1’-bi(cyklopropyl)]-2-yl]fenyl}-3-(difluormethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-karboxamid; sedaxan

-

874967-67-6

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 2

H351

H400

H411

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1“

 

2)

položky odpovídající indexovým číslům 005-007-00-2; 005-008-00-8; 005-011-00-4; 005-011-01-1; 005-011-02-9; 006-069-00-3; 006-076-00-1; 015-113-00-0; 028-007-00-4; 029-002-00-X; 029-015-00-0; 029-016-00-6; 029-017-00-1; 029-018-00-7; 029-019-01-X; 029-020-00-8; 029-021-00-3; 029-022-00-9; 029-023-00-4; 601-029-00-7; 601-096-00-2; 603-024-00-5; 603-066-00-4; 603-098-00-9; 606-004-00-4; 607-421-00-4; 607-424-00-0; 607-434-00-5; 608-058-00-4; 612-067-00-9; 612-252-00-4; 613-048-00-8; 613-102-00-0; 613-111-00-X; 613-166-00-X; 613-208-00-7; 613-267-00-9; 613-282-00-0; 616-032-00-9; 616-106-00-0 a 616-113-00-9 se nahrazují těmito položkami:

Indexové číslo

Chemický název

Číslo ES

Číslo CAS

Klasifikace

Označení

Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE

Poznámky

Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti

Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Kódy výstražných symbolů a signálních slov

Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Kódy doplň. standardních vět o nebezpečnosti

„005-007-00-2

kyselina boritá [1]

kyselina boritá [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD“

 

 

 

„005-008-00-8

oxid boritý

215-125-8

1303-86-2

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD“

 

 

 

„005-011-00-4

tetraboritan disodný, monohydrát; [1]

tetraboritan disodný, bezvodý; [2]

sodná sůl kyseliny orthoborité [3]

tetraboritan disodný, dekahydrát [4]

tetraboritan disodný pentahydrát [5]

235-541-3 [1]

215-540-4 [2]

237-560-2 [3]

215-540-4 [4]

215-540-4 [5]

12267-73-1 [1]

1330-43-4 [2]

13840-56-7 [3]

1303-96-4 [4]

12179-04-3 [5]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„006-069-00-3

thiofanát-methyl (ISO);

dimethyl (1,2-fenylendikarbamothioyl)dikarbamát;

dimethyl 4,4′-(o-fenylen)bis(3-thioallofanát)

245-740-7

23564-05-8

Carc. 2

Muta. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H341

H332

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H341

H332

H317

H410

 

inhalační: ATE = 1,7 mg/l

(prach nebo mlha)

M = 10

M = 10“

 

„006-076-00-1

mankozeb (ISO); N,N’-ethylenbis(dithiokarbamát) manganatý, polymerní komplex se zinečnatou solí

-

8018-01-7

Carc. 2

Repr. 1B

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360D

H373 (štítná žláza, nervový systém)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D

H373 (štítná žláza, nervový systém)

H317

H410

 

M = 10

M = 10“

 

„015-113-00-0

tolklofos-methyl (ISO);

O-(2,6-dichlor-p-tolyl) O,O-dimethylthiofosfát

260-515-3

57018-04-9

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„028-007-00-4

disulfid triniklu;

subsulfid nikelnatý; [1]

heazlewoodit [2]

234-829-6 [1]

- [2]

12035-72-2 [1]

12035-71-1 [2]

Carc. 1 A

Muta. 2

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H331

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H350i

H341

H331

H372**

H317

H410

 

inhalační:

ATE = 0,92 mg/l

(prach nebo mlha)“

 

„029-002-00-X

oxid měďný

 

215-270-7

1317-39-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H332

H302

H318

H410

 

inhalační: ATE = 3,34 mg/l (prach nebo mlha)

orální: ATE = 500 mg/kg TH

M = 100

M = 10“

 

„029-015-00-0

thiokyanatan měďný

214-183-1

1111-67-7

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

EUH032

M = 10

M = 10“

 

„029-016-00-6

oxid měďnatý

215-269-1

1317-38-0

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100

M = 10“

 

„029-017-00-1

chlorid-trihydroxid diměďnatý

215-572-9

1332-65-6

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H332

H301

H410

 

inhalační: ATE = 2,83 mg/l (prach nebo mlha)

orální: ATE = 299 mg/kg TH

M = 10

M = 10“

 

„029-018-00-7

hexahydroxid-síran tetraměďnatý; [1]

hexahydroxid-síran tetraměďnatý hydrát [2]

215-582-3 [1]

215-582-3 [2]

1333-22-8 [1]

12527-76-3 [2]

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

orální: ATE = 500 mg/kg TH

M = 10

M = 10“

 

„029-019-01-X

měděné vločky (potažené alifatickou kyselinou)

-

-

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H319

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H302

H319

H410

 

inhalační: ATE = 0,733 mg/l (prach nebo mlha)

orální: ATE = 500 mg/kg TH

M = 10

M = 10“

 

„029-020-00-8

uhličitan měďnatý – hydroxid měďnatý (1:1)

235-113-6

12069-69-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H319

H410

 

inhalační: ATE = 1,2 mg/l (prach nebo mlha)

orální: ATE = 500 mg/kg TH

M = 10

M = 10“

 

„029-021-00-3

hydroxid měďnatý

 

243-815-9

20427-59-2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H302

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H318

H410

 

inhalační: ATE = 0,47 mg/l (prach nebo mlha)

orální: ATE = 500 mg/kg TH

M = 10

M = 10“

 

„029-022-00-9

bordeauxská jícha;

reakční produkty síranu měďnatého a hydroxidu vápenatého

-

8011-63-0

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H332

H318

H410

 

inhalační: ATE = 1,97 mg/l (prach nebo mlha)

M = 10

M = 1“

 

„029-023-00-4

síran měďnatý, pentahydrát

231-847-6

7758-99-8

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H318

H410

 

orální: ATE = 481 mg/kg TH

M = 10

M = 1“

 

„601-029-00-7

dipenten;

limonen [1]

(S)-p-mentha-1,8-dien; l-limonen [2]

trans-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyklohexen; [3]

(±)-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyklohexen [4]

205-341-0 [1]

227-815-6 [2]

229-977-3 [3]

231-732-0 [4]

138-86-3 [1]

5989-54-8 [2]

6876-12-6 [3]

7705-14-8 [4]

Flam. Liq. 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H315

H317

H400

H410

GHS02

GHS07

GHS09

Wng

H226

H315

H317

H410

 

 

C“

„601-096-00-2

(R)-p-mentha-1,8-dien;

d-limonen

227-813-5

5989-27-5

Flam. Liq. 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1B

Asp. Tox. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H226

H315

H317

H304

H400

H412

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H315

H317

H304

H410

 

M = 1“

 

„603-024-00-5

1,4-dioxan

204-661-8

123-91-1

Flam. Liq. 2

Carc. 1B

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

H225

H350

H335

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H350

H335

H319

EUH019

EUH066

 

D“

„603-066-00-4

7-oxa-3-oxiranylbicyklo[4.1.0]heptan; 1,2-epoxy-4-(1,2-epoxyethyl)cyklohexan 4-vinylcyklohexendiepoxid

203-437-7

106-87-6

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

H350

H341

H360F

H331

H302

GHS08

GHS06

Dgr

H350

H341

H360F

H331

H302

 

inhalační: ATE = 0,5 mg/l (prach nebo mlha)

oral: ATE = 1 847  mg/kg TH“

 

„603-098-00-9

2-fenoxyethan-1-ol

204-589-7

122-99-6

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H302

H335

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H335

H318

 

orální:

ATE = 1 394  mg/kg TH“

 

„606-004-00-4

4-methylpentan-2-on; isobutyl(methyl)keton

203-550-1

108-10-1

Flam. Liq. 2

Carc. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

H225

H351

H332

H336

H319

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H351

H332

H336

H319

EUH066

inhalační: ATE = 11 mg/l (páry)“

 

„607-421-00-4

cypermethrin (ISO);

α-kyan-3-fenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát; cypermethrin cis/trans +/- 40/60

257-842-9

52315-07-8

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT SE 3

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H335

H373 (nervový systém)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H332

H302

H335

H373 (nervový systém)

H410

 

orální; ATE = 500 mg/kg TH

inhalační; ATE = 3,3 mg/l (prach nebo mlha)

M = 100000

M = 100000“

 

„607-424-00-0

trifloxystrobin (ISO); methyl-(E)-α-(methoxyimino)-2-{[(E)-({1-[3-(trifluormethyl)fenyl]ethyliden}amino)oxy]methyl}benzen-1-acetát

-

141517-21-7

Lact.

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H362

H317

H410

 

M = 100

M = 10“

 

„607-434-00-5

mekoprop-P (ISO) [1] a jeho soli;

(R)-2-(4-chlor-2-methylfenoxy)propanová kyselina [1] a její soli

240-539-0 [1]

16484-77-8 [1]

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H318

H410

 

orální: ATE = 431 mg/kg TH

M = 10

M = 10“

 

„608-058-00-4

esfenvalerát (ISO);

[(S)-(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-(S)-2-(4-chlorfenyl)-3-methylbutanoát

-

66230-04-4

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 1

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H370 (nervový systém)

H373

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H301

H370 (nervový systém)

H373

H317

H410

 

orální; ATE = 88,5 mg/kg TH

inhalační; ATE = 0,53 mg/l (prach nebo mlha)

M = 10 000

M = 10 000 “

 

„612-067-00-9

3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexan-1-amin

220-666-8

2855-13-2

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

H302

H314

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

H317

 

orální: ATE = 1 030  mg/kg TH

Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,001 %“

 

„612-252-00-4

imidakloprid (ISO);

(E)-1-(6-chlor-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamin;

(2E)-1-[(6-chlorpyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imin

428-040-8

138261-41-3

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

orální: ATE = 131 mg/kg TH

M = 100

M = 1 000 “

 

„613-048-00-8

karbendazim (ISO); methyl-N- (benzimidazol-2-yl)karbamát

234-232-0

10605-21-7

Muta. 1B

Repr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H340

H360FD

H317

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H340

H360FD

H317

H410

 

M = 10

M = 10“

 

„613-102-00-0

dimethomorf (ISO); (E,Z)-4-(3-(4-chlorfenyl)-3-(3,4-dimethoxyfenyl)acryloyl)morfolin

404-200-2

110488-70-5

Repr. 1B

Aquatic Chronic 2

H360F

H411

GHS08

GHS09

Dgr

H360F

H411“

 

 

 

„613-111-00-X

1,2,4-triazol

206-022-9

288-88-0

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

H360FD

H302

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360FD

H302

H319

 

orální: ATE = 1 320  mg/kg TH“

 

„613-166-00-X

flumioxazin (ISO);

7-fluor-4-(prop-2-yn-1-yl)-6-(3,4,5,6-tetrahydroftalimido)-1,4-benzoxazin-3(2H)-on

-

103361-09-7

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H410

 

M = 1 000

M = 1 000 “

 

„613-208-00-7

imazamox (ISO);

(RS)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-4,5-dihydroimidazol-2-yl)-5-(methoxymethyl)nikotinová kyselina

-

114311-32-9

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H410

 

M = 10

M = 10“

 

„613-267-00-9

thiamethoxam (ISO);

N-nitro-{3-[(2-chlorthiazol-5-yl)methyl]-5-methyl-1,3,5-oxadiazinan-4-yliden}amin

428-650-4

153719-23-4

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H361fd

H302

H410

 

orální: ATE = 780 mg/kg TH

M = 10

M = 10“

 

„613-282-00-0

tritikonazol (ISO);

(1RS)-5-[(E)-4-chlorbenzyliden]-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyklopentan-1-ol

-

138182-18-0

Repr. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H373

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361f

H373

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„616-032-00-9

diflufenikan (ISO);

N-(2,4-difluorfenyl)-2-[3-(trifluormethyl)fenoxy]pyridin-3-karboxamid; 2′,4′-difluor-2-(α,α,α-trifluor-m-tolyloxy)nicotinanilid

-

83164-33-4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10 000

M = 1 000 “

 

„616-106-00-0

fenmedifam (ISO); methyl-N-(3-{[N-(3-(methylfenyl)karbamoyl]oxy}fenyl)karbamát

237-199-0

13684-63-4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 10“

 

„616-113-00-9

desmedipham (ISO);

ethyl-N-{3-[(N-fenylkarbamoyl)oxy]fenyl}karbamát

237-198-5

13684-56-5

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H410

 

M = 10

M = 10“

 

3)

položka odpovídající indexovému číslu 015-192-00-1 se zrušuje.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU