(EU) 2021/819Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 22021/819 ze dne 20. května 2021 o Evropském inovačním a technologickém institutu (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 189, 28.5.2021, s. 61-90 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. května 2021 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 28. května 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Jen platné Všechny   Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU, Euratom) 2018/1046 - Odchýlení;

Provádí předpisy

12016E173;

Předpisem se ruší

(ES) č. 294/2008; (EU) č. 1292/2013 - Implicitně zrušeno;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

č. 1; (ES) č. 2965/94; (ES) č. 1049/2001; 2005/36/ES; (EU, Euratom) č. 883/2013; 12016E165; 12016E166; 12016E263; 12016E265; 12016E339; 12016E349; (EU) 2018/1725; (EU) 2019/715; (EU) 2021/523; (EU) 2021/695;
Původní znění předpisu

28.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 189/61


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 22021/819

ze dne 20. května 2021

o Evropském inovačním a technologickém institutu

(přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 173 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 (3) bylo podstatně změněno (4). Vzhledem k potřebě provést další změny by uvedené nařízení mělo být v zájmu přehlednosti přepracováno.

(2)

Z pravidelných nezávislých hodnocení Evropského inovačního a technologického institutu (dále jen „EIT“) a ze zkušeností nabytých při uplatňování nařízení (ES) č. 294/2008 vyplývá, že k dalšímu zlepšení modelu EIT a procesů, na nichž je založen, je třeba provést jejich výrazné změny. Další oblasti, v nichž je zapotřebí zlepšení, byly identifikovány na základě průběžného hodnocení a předběžného posouzení dopadu EIT; jsou jimi mimo jiné model financování znalostních a inovačních společenství, jejich začlenění do místních inovačních ekosystémů, otevřenost a transparentnost znalostních a inovačních společenství a monitorování EIT. Toto nařízení rovněž nabízí příležitost se zaměřit na tyto aspekty.

(3)

Za udržení silné, konkurenceschopné a inovační evropské průmyslové základny nesou odpovědnost v první řadě členské státy. Povaha a rozsah úkolů v oblasti inovací však rovněž vyžadují, aby byla přijímána opatření ve vzájemné spolupráci na úrovni Unie.

(4)

EIT je zřízen s cílem doplnit stávající politiky a iniciativy Unie a členských států tím, že podporuje začlenění znalostního trojúhelníku – vysokoškolské vzdělávání, výzkum a inovace – v celé Unii.

(5)

EIT by měl přispívat k posilování inovační kapacity Unie a členských států s cílem řešit závažné výzvy, jimž společnost čelí, a tím přispívat k udržitelnému hospodářskému rozvoji a konkurenceschopnosti Unie.

(6)

EIT by měl využívat znalostní a inovační společenství k tomu, aby otevřeným a transparentním způsobem posiloval inovační ekosystémy v Unii. Za účelem dosažení tohoto cíle by měl napomáhat k vytváření a prohlubování vzájemných kontaktů a k rozvoji začleňování a spolupráce a měl by podporovat synergie mezi různými inovačními společenstvími v celé Evropě. Cílem EIT je rovněž plnit strategické priority Unie a přispívat k provádění cílů a politik Unie, včetně těch, které jsou uvedeny ve sdělení Komise ze dne 11. prosince 2019 o Zelené dohodě pro Evropu, sdělení Komise ze dne 27. května 2020 o rozpočtu EU, který je motorem evropského plánu na podporu oživení, sdělení Komise ze dne 19. února 2020 o evropské strategii pro data, sdělení Komise ze dne 10. března 2020 o strategii pro udržitelnou a digitální Evropu zaměřenou na malé a střední podniky a sdělení Komise ze dne 10. března 2020 o nové průmyslové strategii pro Evropu, a těch, které se týkají dosažení strategické autonomie Unie při zachování otevřené ekonomiky. EIT by měl také přispívat k řešení globálních výzev, včetně cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů, sledováním zásad Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 (dále jen „Agenda 2030“) a Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (5) (dále jen „Pařížská dohoda“), a měl by rovněž přispívat k vytvoření ekonomiky s nulovými čistými emisemi nejpozději roku 2050. Tento přechod bude moci proběhnout, pouze pokud bude posílen výzkum a inovace, což znamená, že je nutné vytvořit příznivější podmínky a zvýšit investice do posilování evropské znalostní základny a výzkumných a inovačních kapacit, zejména v oblasti zelených technologií a inovací, které jsou šetrné ke klimatu.

(7)

EIT by měl usilovat o to, aby znalostní a inovační společenství byla otevřená spolupráci různých subjektů, a mohla tak rozvíjet synergie mezi různými inovačními společenstvími v Evropě, a tím napomáhat zeměpisné rozmanitosti a mobilitě talentovaných lidí.

(8)

Prioritní oblasti a finanční potřeby pro EIT na období sedmi let, pokrývající příslušný víceletý finanční rámec, by měly být stanoveny ve strategickém programu inovací. Tento strategický program inovací by měl být v souladu s programem Horizont Evropa – rámcový program pro výzkum a inovace (dále jen „program Horizont Evropa“), zavedeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/695 (6), a to i s ohledem na podávání zpráv, monitorování, hodnocení a další požadavky stanovené v uvedeném nařízení, a měl by zohlednit strategické plánování programu Horizont Evropa. Strategický program inovací by měl vytvářet a rozvíjet synergie s ostatními částmi programu Horizont Evropa, jinými relevantními programy víceletého finančního rámce a s dalšími relevantními unijními, celostátními a regionálními iniciativami, politikami a nástroji, zejména pokud podporují výzkum a inovace, vzdělávání a rozvoj dovedností, udržitelný a konkurenceschopný průmysl, podnikání a regionální rozvoj. Vzhledem k významu strategického programu inovací pro inovační politiku Unie a očekávaného socioekonomického dopadu na Unii by měl být strategický program inovací přijat Evropským parlamentem a Radou na návrh Komise. Uvedený návrh Komise by měl vycházet z příspěvku EIT. Tento příspěvek by měl být každoročně poskytnut Evropskému parlamentu a Radě.

(9)

Krize způsobená rozšířením onemocnění COVID-19 způsobila vážné obtíže ve zdravotnických a ekonomických systémech členských států. Překonání sociálních, ekonomických, environmentálních a technologických dopadů této krize bude vyžadovat, aby orgány, instituce a jiné subjekty Unie vzájemně spolupracovaly. Je třeba, aby EIT a znalostní a inovační společenství reagovaly na nové a nečekavé výzvy a priority s potřebnou flexibilitou a měly by být schopny přijímat opatření a iniciativy s cílem poskytovat podporu svým ekosystémům. EIT a znalostní inovační společenství by zejména měly přispívat k inovační činnosti, která je nutná k překonání dopadů krize způsobené onemocněním COVID-19, a to v souladu s prioritami Zelené dohody pro Evropu, evropského plánu na podporu oživení, nové průmyslové strategie pro Evropu a cílů udržitelného rozvoje, přičemž je třeba zajišťovat synergii s ostatními iniciativami a partnerstvími Unie.

(10)

V souladu s nařízením (EU) 2021/695 by se činnosti EIT měly zaměřit na strategické dlouhodobé výzvy, zejména v mezioborových oblastech, a to včetně vývoje inovativních netechnologických řešení jako nezbytného doplňku k technologicky zaměřeným inovačním činnostem. Přitom by bylo třeba, aby EIT podporoval pravidelný dialog s občanskou společností, výzkumnými organizacemi, inovačními středisky, malými a středními podniky, vysokoškolskými institucemi a zástupci průmyslu.

(11)

EIT by se měl prostřednictvím znalostních a inovačních společenství prioritně zaměřit na přenos svých činností v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací a podnikatelských činností do podnikání a na jejich obchodní využití a měl by podporovat inovační a podnikatelské kapacity vysokoškolských institucí a zakládání a rozvoj inovativních podniků, čímž by doplňoval činnost Evropské rady pro inovace (ERI) a činnosti v dalších relevantních částech programu Horizont Evropa a Programu InvestEU, zavedeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/523 (7).

(12)

EIT by měl působit prostřednictvím institucionalizovaných evropských partnerství mezi vysokoškolskými institucemi, výzkumnými organizacemi, podniky, včetně malých a středních podniků a veřejných podniků, místními orgány, sociálními podniky, relevantními neziskovými organizacemi a dalšími zúčastněnými stranami, která jsou zaměřena na excelenci. Vzhledem k inovativní povaze některých podniků, pokud jde o zboží nebo služby, které nabízejí, a o jejich organizaci nebo výrobní metody, je třeba podporovat sociální podnikání a usilovat o větší angažovanost malých a středních podniků a sociálních podniků v zájmu zajištění jejich aktivní účasti. Tato partnerství by měla usilovat o dosažení finanční udržitelnosti tím, že se mobilizují finanční prostředky z jiných veřejných a soukromých zdrojů, a o přilákání co nejširší škály nových partnerů a jejich zapojení. Partnerství by měla vybírat a označovat jako znalostní a inovační společenství správní rada v souladu s prioritními oblastmi a harmonogramem stanoveným ve strategickém programu inovací a s ohledem na priority stanovené ve strategickém plánování programu Horizont Evropa, zaměřené na mimořádné globální a sociální výzvy. Výběr by měl probíhat soutěžním, otevřeným a transparentním postupem založeným na excelenci v souladu s tímto nařízením a kritérii pro výběr evropských partnerství stanovenými v nařízení (EU) 2021/695. První takové znalostní a inovační společenství, jehož činnost bude zahájena co nejdříve, v roce 2022 nebo 2023, by se mělo vztahovat ke kulturním a kreativním odvětvím a druhé takové znalostní a inovační společenství, jehož činnost bude zahájena v roce 2026, by se mělo týkat vodního, mořského a námořního odvětví a ekosystémů.

(13)

S ohledem na zvláštní povahu znalostních a inovačních společenství je nezbytné, aby byly pro jejich vytvoření stanoveny zvláštní minimální podmínky, které se odchylují od pravidel pro účast a šíření stanovených v programu Horizont Evropa. Ve vhodných případech může být rovněž nezbytné stanovit zvláštní pravidla týkající se vlastnictví, přístupových práv, využívání a šíření výsledků, pokud jde o činnosti znalostních a inovačních společenství s přidanou hodnotou.

(14)

Správní rada by měla řídit a monitorovat činnosti EIT a odpovídat za výběr, označování, financování, monitorování a hodnocení činností znalostních a inovačních společenství v souladu s nařízením (EU) 2021/695 a se strategickým programem inovací. Při jmenování členů správní rady by Komise měla zajistit, aby byly vyváženým způsobem zastoupeny osoby se zkušenostmi v oblasti vysokoškolského vzdělávání, inovací nebo podnikání a aby byla zajištěna genderová vyváženost a zeměpisné pokrytí, přičemž vůdčím principem by měla být excelence.

(15)

EIT by měl zajišťovat průběžné monitorování a pravidelné externí hodnocení výstupů, výsledků a dopadů každého znalostního a inovačního společenství, včetně jejich pokroku při dosahování finanční udržitelnosti, nákladové efektivnosti a otevřenosti vůči novým členům. Tato hodnocení by měla zahrnovat průběžná hodnocení, která by se vztahovala na první tři roky dohody o partnerství a na tři roky následující po každém prodloužení její platnosti, souhrnná hodnocení prováděná před koncem sedmého roku dohody o partnerství a závěrečná hodnocení před koncem její platnosti. V příslušných případech přijme správní rada ve vztahu k danému znalostnímu a inovačnímu společenství nápravná opatření.

(16)

EIT by měl pravidelně informovat skupinu zástupců členských států o výkonnosti, výsledcích a činnostech EIT a znalostních a inovačních společenství, o výsledcích jejich monitorování a hodnocení a o jejich ukazatelích výkonnosti a nápravných opatřeních. Skupina zástupců členských států by měla správní radě a řediteli poskytovat poradenství o záležitostech strategického významu a sdílet zkušenosti s EIT a znalostními a inovačními společenstvími. Schůze skupiny zástupců členských států by měl organizovat EIT.

(17)

Aby EIT a znalostní a inovační společenství mohly přispívat ke konkurenceschopnosti a posilovat na mezinárodní úrovni přitažlivost evropského hospodářství a jeho inovační a podnikatelskou kapacitu, měly by být schopny přilákat partnerské organizace, výzkumné pracovníky a studenty z Unie, včetně nejvzdálenějších regionů, ale i z jiných zemí, a to například podporou jejich mobility.

(18)

Vztahy mezi EIT a znalostními a inovačními společenstvími by měly být založeny na dohodách o partnerství a grantových dohodách, které stanoví práva a povinnosti znalostních a inovačních společenství a finanční příspěvek, který těmto společenstvím poskytuje EIT na základě jejich výkonnosti. V zájmu snížení administrativní zátěže znalostních a inovačních společenství a zlepšení dlouhodobého plánování zdrojů a činností by měl EIT uzavírat se znalostními a inovačními společenstvími víceleté grantové dohody v délce trvání až tří let, nebo případně roční grantové dohody. Odchylně od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (8) (dále jen „finanční nařízení“) by měl mít EIT možnost uzavřít takovou dohodu o partnerství na počáteční období sedmi let a v případě pozitivní výkonnosti a pozitivních výsledků průběžného hodnocení a souhrnného hodnocení znalostního a inovačního společenství tuto dohodu následně prodloužit o další nejvýše sedmileté období. Po skončení platnosti dohody o partnerství mohou EIT a znalostní inovační společenství uzavřít memorandum o spolupráci s cílem pokračovat v aktivní spolupráci.

(19)

Je potřeba podporovat vysokoškolské vzdělávání jakožto nedílnou, avšak často chybějící součást znalostního trojúhelníku. Zúčastněné vysokoškolské instituce a poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy by měli prostřednictvím znalostních a inovačních společenství udělovat tituly a diplomy v souladu s vnitrostátními předpisy a akreditačními postupy. Dohody o partnerství, grantové dohody a memoranda o spolupráci mezi EIT a znalostními a inovačními společenstvími by měly stanovit, aby tyto tituly a diplomy byly rovněž označovány jako tituly a diplomy EIT. Kromě toho by měl EIT více propagovat vysokoškolské tituly a diplomy s označením EIT, aby se rozšířilo jejich uznávání mimo společenství EIT a aby byly používány i v rámci programů celoživotního učení, odborného vzdělávání, odborného výcviku, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace. Prostřednictvím svých činností a práce by EIT měl v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES (9) přispívat k podpoře mobility studentů, výzkumných pracovníků a zaměstnanců a poskytovat příležitosti pro celoživotní učení, mentorování a koučování.

(20)

Je třeba přijmout náležitá opatření k zajištění spolehlivosti, otevřenosti a transparentnosti EIT. Vhodná pravidla, jimiž se upravuje řízení a fungování EIT, by měla být obsažena v jeho stanovách.

(21)

EIT by měl mít právní subjektivitu, a aby bylo možno zaručit jeho funkční autonomii a nezávislost na vnitrostátních orgánech a vnějších tlacích, měl by spravovat svůj vlastní rozpočet, mezi jehož příjmy by měl patřit i příspěvek Unie.

(22)

Předpokládá se, že do rozpočtu znalostních a inovačních společenství bude významně přispívat odvětví průmyslu, financí a služeb. Znalostní a inovační společenství by měla zejména usilovat o co nejvyšší podíl příspěvků ze soukromých zdrojů a z příjmů pocházejících z jejich vlastních činností a měla by usilovat o to, aby nejpozději před koncem patnáctého roku od obdržení finanční podpory EIT dosáhla sledované finanční udržitelnosti. Znalostní a inovační společenství a jejich partnerské organizace by měly zajistit patřičnou publicitu skutečnosti, že jejich činnosti jsou prováděny v rámci EIT a že jsou příjemci finančního příspěvku ze souhrnného rozpočtu Unie. Transparentnost financování by se navíc měla zvýšit veřejnou dostupností informací o tom, které projekty jsou financovány a jak jsou finanční prostředky rozděleny.

(23)

Na finanční příspěvek Unie ze souhrnného rozpočtu Unie by se měl vztahovat rozpočtový proces Unie. Audit účetnictví by měl provádět Účetní dvůr v souladu s finančním nařízením.

(24)

EIT by měl lépe usilovat o to, aby přechod mezi jednotlivými obdobími víceletého finančního rámce proběhl hladce, zejména pokud jde o probíhající činnosti.

(25)

Příjmy EIT by měly zahrnovat příspěvek Unie poskytovaný z finančního příspěvku programu Horizont Evropa. Tyto příjmy by měly zahrnovat příspěvky z jiných soukromých a veřejných zdrojů.

(26)

EIT je subjektem zřízeným Unií ve smyslu článku 70 finančního nařízení a měl by odpovídajícím způsobem přijmout své finanční předpisy. Na EIT by se proto mělo vztahovat nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 (10).

(27)

EIT by měl přijmout konsolidovanou výroční zprávu o činnosti uvádějící provedené činnosti a jejich výsledky během předchozího kalendářního roku. Na základě strategického programu inovací a v souladu se svými finančními pravidly by měl EIT rovněž vypracovávat jednotný programový dokument uvádějící jeho plánované iniciativy, pokud jde o roční a víceleté programování, a umožňující EIT reagovat na vnitřní a vnější vývoj v oblasti vědy, technologie, vysokoškolského vzdělávání, inovace a jiných relevantních oblastech. Tyto jednotné programové dokumenty by měly být pro informaci předávány Evropskému parlamentu a Radě.

(28)

Od svého vytvoření mohl EIT využívat rozsáhlých odborných zkušeností svých pracovníků. V důsledku právního rámce vytvořeného nařízením (EU) č. 294/2008 však smlouvy některých pracovníků skončily bez možnosti prodloužení. Aby se zabránilo těmto situacím v budoucnu a vzhledem k tomu, že odborné zkušenosti pracovníků jsou pro úspěch činností EIT velmi důležité, je v jeho nejlepším zájmu, aby v rámci platného právního rámce vyvinul veškeré úsilí k přilákání a udržení kvalifikovaných pracovníků.

(29)

Je vhodné, aby Komise iniciovala nezávislá externí hodnocení činnosti EIT, včetně činností řízení prostřednictvím znalostních a inovačních společenství, zejména s ohledem na přípravu strategického programu inovací. Tato hodnocení by měla posuzovat, jak EIT plní své úkoly a cíle, a měla by se vztahovat na činnosti jak EIT, tak i znalostních a inovačních společenství. Měla by hodnotit unijní přidanou hodnotu EIT, dopad jeho činností v celé Unii a dopad činností v rámci regionálních inovačních programů, jeho otevřenost, účelnost, účinnost, informační činnosti, komunikaci, viditelnost, šíření jeho výsledků, relevantnost prováděných činností a jejich soulad a doplňkovost s relevantními unijními a vnitrostátními politikami, včetně případných synergií s ostatními částmi programu Horizont Evropa. Tato hodnocení by měla být podkladem pro hodnocení programu Horizont Evropa, které provádí Komise v souladu s nařízením (EU) 2021/695.

(30)

EIT by měl vyvinout veškeré úsilí ke sjednocení terminologie, pokud jde o strukturu jednotlivých znalostních a inovačních společenství, za účelem zjednodušení a rozšíření rozpoznatelnosti EIT.

(31)

Aby se přispělo k odstranění rozdílů v inovacích v Evropě, měl by EIT podporovat inovační kapacity zemí a regionů, usilovat o posílení inovačních ekosystémů v zájmu řešení globálních výzev a začleňovat nové partnerské organizace do znalostních a inovačních společenství, zejména prostřednictvím regionálního inovačního programu a za podmínek dále stanovených ve strategickém programu inovací.

(32)

Znalostní a inovační společenství jako nástroje napomáhající inovacím by měla zohledňovat priority strategie pro inteligentní specializaci členských států a rozšiřovat jejich inovační kapacitu tím, že budou plně odrážet regionální kapacity a potenciál, příležitosti a nedostatky, jakož i místní aktéry, jejich činnosti a trhy.

(33)

Je nezbytné podporovat silné synergie mezi EIT a ERI. Znalostní a inovační společenství by měla v úzké součinnosti s ERI podněcovat zakládání inovativních podniků a příjemci EIT by měli mít možnost požádat o dodatečnou podporu z nástrojů ERI na služby poskytované znalostními a inovačními společenstvími. Jednodušší a tím i rychlejší přístup k činnostem ERI v souladu s nařízením (EU) 2021/695 by měly mít zejména začínající podniky („start-ups“) s velkým růstovým potenciálem, které jsou podporovány znalostními a inovačními společenstvími, aby mohly rychle rozšiřovat své činnosti, zatímco příjemci podpory z ERI by měli mít možnost získat podporu EIT. Aby neprobíhaly izolované aktivity, ale byly podporovány synergie a spolupráce, měla by mezi EIT a ERI probíhat vzájemná a soustavná výměna informací. Správní rada by měla být oprávněna ve vhodných případech pozvat na své schůze členy výboru ERI jako pozorovatele.

(34)

Za účelem zajištění nepřetržitostí činností EIT a znalostních a inovačních společenství v souladu s relevantními ustanoveními nařízení (EU) 2021/695 by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve a některá jeho ustanovení by se měla použít se zpětnou působností od 1. ledna 2021.

(35)

Jelikož cílů tohoto nařízení nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu rozsahu a nadnárodní povahy, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se zřizuje Evropský inovační a technologický institut (dále jen „EIT“).

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„inovací“ proces, včetně jeho výsledku, jehož prostřednictvím reagují nové myšlenky na společenské, hospodářské nebo environmentální potřeby a poptávku a vytvářejí nové produkty, služby nebo obchodní, organizační a sociální modely, které se úspěšně zavádějí na stávající trh nebo které dokáží vytvářet trhy nové a které přispívají svou hodnotou společnosti;

2)

„znalostním a inovačním společenstvím“ rozsáhlé institucionalizované evropské partnerství, jak je uvedeno v nařízení (EU) 2021/695, vysokoškolských institucí, výzkumných organizací, podniků a dalších stran zúčastněných na inovačním procesu v podobě strategické sítě, bez ohledu na její právní formu, založené na společném střednědobém až dlouhodobém plánování inovací k plnění úkolů EIT a přispívajících k dosažení cílů stanovených v nařízení (EU) 2021/695;

3)

„střediskem společného umístění“ fyzické centrum vytvořené otevřeným a transparentním způsobem, které podporuje vytváření vazeb a aktivní spolupráci mezi aktéry znalostního trojúhelníku a působí jako ústřední bod pro výměnu informací a jehož prostřednictvím mohou partneři znalostních a inovačních společenství získávat přístup k zařízením a odborným poznatkům potřebným k plnění jejich společných cílů;

4)

„centrem regionálního inovačního programu“ fyzické centrum v členském státě nebo v přidružené zemi, na niž je tento regionální inovační program zacílen, vytvořené znalostním a inovačním společenstvím jako jeho nedílná součást a sloužící jako ústřední bod pro činnosti tohoto znalostního a inovačního společenství a jako prostředek k mobilizaci místních aktérů znalostního trojúhelníku a jejich zapojení do činností tohoto společenství;

5)

„partnerskou organizací“ právní subjekt, který je členem znalostního a inovačního společenství a může zejména zahrnovat vysokoškolské instituce, poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy, výzkumné organizace, veřejné instituce, veřejné nebo soukromé společnosti, finanční instituce, regionální a místní orgány, nadace a neziskové organizace;

6)

„výzkumnou organizací“ veřejný nebo soukromý právní subjekt, který provádí výzkum nebo technologický rozvoj jako jeden ze svých hlavních cílů;

7)

„vysokoškolskou institucí“ vysoká škola nebo jakýkoliv druh vysokoškolské instituce, která v souladu s vnitrostátním právem nebo praxí nabízí tituly a diplomy zejména na magisterské nebo doktorské úrovni, bez ohledu na její vnitrostátní označení;

8)

„společenstvím EIT“ EIT a aktivní společenství jednotlivců a právních subjektů, které využily nebo využívají podporu nebo finanční příspěvek EIT;

9)

„strategickým programem inovací“ akt, kterým se stanoví prioritní oblasti a strategie EIT pro příští iniciativy, jeho kapacita pro vytváření nejlepší přidané hodnoty z hlediska inovací, cíle EIT, klíčové akce, způsob fungování, očekávané výsledky a dopad, jakož i odhad zdrojů potřebných na období programu Horizont Evropa a víceletého finančního rámce;

10)

„regionálním inovačním programem“ program podporující začlenění znalostního trojúhelníku a inovační kapacitu zemí (a jejich regionů), které jsou v evropském srovnávacím přehledu inovací, jak uvádí strategický program inovací, označeny jako země s „nízkou“ nebo „mírnou“ výkonností v oblasti inovací, a nevzdálenějších regionů ve smyslu článku 349 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), a to zejména tím, že získává nové partnery, začleňuje je do znalostních a inovačních společenství a snižuje rozdíly mezi regiony, čímž snižuje i rozdíly v inovacích;

11)

„fórem zúčastněných stran“ platforma otevřená zástupcům unijních, celostátních, regionálních a místních orgánů, organizovaným zájmovým subjektům i jednotlivcům z oblasti podnikání, vysokoškolského vzdělávání, výzkumu, sdružení, občanské společnosti a klastrových organizací, stejně jako jiným zúčastněným stranám z celého znalostního trojúhelníku;

12)

„plánem činnosti znalostního a inovačního společenství“ dokument, který je přiložen ke grantové dohodě vztahující se na období nejvýše tří let a který popisuje cíle znalostního a inovačního společenství, způsob jejich dosažení, očekávané výsledky, plánované činnosti znalostního a inovačního společenství s přidanou hodnotou a s nimi spojené finanční potřeby a zdroje, včetně činností prováděných s cílem dosáhnout finanční udržitelnosti a zvýšit otevřenost znalostního a inovačního společenství vůči novým partnerům v celé Unii;

13)

„činnostmi znalostních a inovačních společenství s přidanou hodnotou“ činnosti prováděné partnerskými organizacemi v souladu s plánem činnosti znalostního a inovačního společenství, jež přispívají k začlenění znalostního trojúhelníku vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací, včetně činností spojených se zřízením, správou a koordinací znalostních a inovačních společenství, a k dosažení celkových cílů EIT;

14)

„činnostmi napříč znalostními a inovačními společenstvími“ činnosti, které se zaměřují na posílení spolupráce a synergií mezi znalostními a inovačními společenstvími, na podporu výraznějšího mezioborového přístupu a na vytvoření kritického množství mezi znalostními a inovačními společenstvími s cílem řešit otázky společného zájmu;

15)

„memorandem o spolupráci“ dohoda mezi EIT a znalostním a inovačním společenstvím, jejímž cílem je zajistit, aby znalostní a inovační společenství zůstalo aktivním členem společenství EIT i po konci platnosti dohody o partnerství, a která zahrnuje podmínky přístupu k výběrovým řízením EIT na některé specifické činnosti a na nadnárodní činnosti s vysokou unijní přidanou hodnotou;

16)

„finanční udržitelností“ schopnost znalostního a inovačního společenství financovat své činnosti v rámci znalostního trojúhelníku nezávisle na příspěvcích EIT.

Článek 3

Poslání a cíle

1.   Posláním EIT je přispívat k udržitelnému hospodářskému růstu a ke konkurenceschopnosti Unie posilováním inovační kapacity Unie a členských států s cílem reagovat na zásadní výzvy, jimž společnost čelí. K naplnění tohoto poslání EIT podporuje synergie, začleňování a spolupráci mezi vysokoškolským vzděláváním, výzkumem a inovacemi na nejvyšší úrovni, a to i podporou podnikání, čímž posiluje inovační ekosystémy v celé Unii otevřeným a transparentním způsobem. EIT také uskutečňuje strategické priority Unie a přispívá k dosahování jejích cílů a provádění jejích politik, včetně Zelené dohody pro Evropu, evropského plánu na podporu oživení, evropské strategie pro data, udržitelné a digitální Evropy zaměřené na malé a střední podniky a nové průmyslové strategie pro Evropu, a těch, které se týkají dosažení strategické autonomie Unie při zachování otevřené ekonomiky. EIT se rovněž řídí zásadami Agendy 2030 a Pařížské dohody s cílem přispět k řešení globálních výzev, včetně cílů udržitelného rozvoje, a k přechodu na hospodářství s nulovými čistými emisemi skleníkových plynů nejpozději roku 2050.

2.   V rozpočtovém období 2021–2027 přispívá EIT k plnění obecných i specifických cílů programu Horizont Evropa, přičemž plně zohledňuje jeho strategické plánování.

Článek 4

Strategický program inovací

1.   Strategický program inovací stanoví prioritní oblasti a strategie pro EIT na dotčené sedmileté období v souladu s cíli a prioritami programu Horizont Evropa, uvedenými v nařízení (EU) 2021/695, a zahrnuje posouzení očekávaného socioekonomického dopadu EIT, jeho informačních činností EIT a jeho schopnosti vytvářet nejlepší přidanou hodnotu z hlediska inovací. Strategický program inovací musí být v souladu s požadavky na podávání zpráv, monitorování a hodnocení a dalšími požadavky stanovenými nařízením (EU) 2021/695 a musí zohledňovat výsledky průběžného monitorování a pravidelného nezávislého hodnocení EIT podle článku 20 tohoto nařízení.

2.   Strategický program inovací zohledňuje strategické plánování programu Horizont Evropa a dbá na soulad s výzvami uvedeného programu a na doplňkovost s Evropskou radou pro inovace (ERI), zřízenou nařízením (EU) 2021/695 a vytváří a rozvíjí vhodné synergie a doplňkovost mezi činnostmi EIT a dalšími relevantními unijními, celostátními a regionálními programy na podporu výzkumu a inovací, vzdělávání a rozvoje dovedností, udržitelného a konkurenceschopného průmyslu, podnikání a regionálního rozvoje.

3.   Strategický program inovací obsahuje odhad finančních potřeb a zdrojů s ohledem na budoucí činnosti, dlouhodobý rozvoj a financování EIT. Obsahuje rovněž orientační finanční plán pokrývající období příslušného víceletého finančního rámce.

4.   EIT po konzultaci se stávajícími znalostními a inovačními společenstvími a s přihlédnutím k jejich názorům připraví příspěvek k návrhu Komise o strategickém programu inovací a předloží jej Komisi. Příspěvek EIT se zveřejní.

5.   Evropský parlament a Rada přijmou strategický program inovací na návrh Komise v souladu čl. 173 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.

Článek 5

Orgány EIT a skupina zástupců členských států

1.   Orgány EIT tvoří orgány uvedené v tomto odstavci.

Správní rada je složena z členů na vysoké úrovni se zkušenostmi v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu, inovací či podnikání. Správní rada odpovídá za řízení a monitorování činností EIT, za výběr, určení, financování, monitorování a hodnocení znalostních a inovačních společenství, mimo jiné za přijímání vhodných nápravných opatření v případě jejich nedostatečné výkonnosti, a za jiná strategická rozhodnutí. Při výběru správní rady se zohledňují kritéria genderově a zeměpisně vyváženého zastoupení. Správní rada volí ze svých členů předsedu.

Výkonný výbor je složen z vybraných členů zastupujících všechny tři součásti znalostního trojúhelníku a z předsedy správní rady. Výkonný výbor pomáhá správní radě při plnění jejích úkolů a ve spolupráci s ředitelem připravuje zasedání správní rady.

Správní rada jmenuje ředitele. Ředitel jedná za EIT a odpovídá za provádění rozhodnutí správní rady a za provoz a každodenní řízení EIT.

Útvar interního auditu funguje zcela nezávisle a v souladu s příslušnými mezinárodními normami. Poskytuje správní radě a řediteli poradenství o finančním a správním řízení a kontrolních strukturách uvnitř EIT, o uspořádání finančních vztahů se znalostními a inovačními společenstvími a o kterékoli jiné záležitosti na žádost správní rady.

2.   Podrobná ustanovení o orgánech EIT jsou uvedena ve stanovách EIT obsažených v příloze I.

3.   Zřizuje se skupina zástupců členských států.

Každý členský stát a každá přidružená země vysílá do této skupiny jednoho zástupce.

Skupina zástupců členských států poskytuje správní radě a řediteli poradenství o:

a)

prodloužení platnosti nebo ukončení dohod o partnerství EIT se znalostními a inovačními společenstvími, jak je uvedeno v příloze I oddíle 3 bodě 6,

b)

uzavření memoranda o spolupráci s jednotlivými znalostními a inovačními společenstvími, jak je uvedeno v příloze I oddíle 3 bodě 6, a

c)

strategicky důležitých otázkách týkajících se EIT, které nejsou uvedeny v písmeni a) ani b), prostřednictvím výměny relevantních zkušeností.

Skupina zástupců členských států poskytuje poradenství také znalostním a inovačním společenstvím a vyměňuje si s nimi zkušenosti.

Skupina zástupců členských států je pravidelně informována o výkonnosti, dosažených výsledcích a činnostech EIT a znalostních a inovačních společenství, o výsledcích jejich monitorování a hodnocení a o jejich ukazatelích výkonnosti a nápravných opatřeních. Skupina zástupců členských států k tomu vydá stanovisko.

Skupina zástupců členských států usnadňuje patřičné synergie a doplňkovost činností EIT a znalostních a inovačních společenství s vnitrostátními programy a iniciativami, včetně případného vnitrostátního spolufinancování činností znalostních a inovačních společenství.

Článek 6

Úkoly

K dosažení poslání a cílů stanovených v článku 3 EIT alespoň:

a)

v souladu se strategickým programem inovací stanovuje své hlavní priority a činnosti a provádí je v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (EU) 2021/695;

b)

zajišťuje otevřenost a zvyšuje povědomí mezi potenciálními novými partnerskými organizacemi a podporuje jejich účast na svých činnostech, zejména malých a středních podniků a nově vznikajících špičkových center, v celé Unii, mimo jiné prostřednictvím regionálních informačních programů, tím, že vychází ze stávajících informačních sítí a struktur;

c)

vybírá a určuje znalostní a inovační společenství podle článku 9, formou dohod o partnerství a grantových dohod vymezuje jejich práva a povinnosti, dohlíží na ně a poskytuje jim náležitou podporu a strategické pokyny prostřednictvím vhodných opatření ke kontrole kvality, průběžného monitorování a pravidelného externího hodnocení jejich činností v souladu s článkem 11, a v příslušných případech přijímá nápravná opatření;

d)

řídí provádění regionálního inovačního programu ze strany znalostních a inovačních společenství, mimo jiné vytvořením center pro regionální inovační programy;

e)

zajišťuje náležitou koordinaci a usnadňuje komunikaci a tematickou spolupráci mezi znalostními a inovačními společenstvími a vyhlašuje výzvy pro činnosti napříč znalostními a inovačními společenstvími a sdílené služby;

f)

zajišťuje rozsáhlé používání titulů a diplomů EIT s označením EIT znalostními a inovačními společenstvími, zajišťuje jejich větší propagaci mimo společenství EIT a rozšiřuje je na programy celoživotního učení;

g)

podporuje šíření osvědčených postupů pro začlenění znalostního trojúhelníku, a to i mezi znalostními a inovačními společenstvími a v celé Unii, mimo jiné prostřednictvím regionálního inovačního programu, s cílem vytvořit společnou inovační kulturu a kulturu předávání znalostí, a vybízí znalostní a inovační společenství k otevřenosti vůči získávání nových členů na základě informačních činností;

h)

podporuje rozsáhlé šíření, komunikaci a využívání výsledků a příležitostí, jež vzešly ze společenství EIT, s cílem zvýšit povědomí, viditelnost a znalosti o EIT v celé Unii a podpořit účast na činnostech společenství EIT;

i)

podporuje znalostní a inovační společenství při vytváření účinné strategie finanční udržitelnosti k získávání finančních prostředků z jiných veřejných a soukromých zdrojů;

j)

podporuje dosahování špičkových výsledků ve vysokoškolském vzdělávání, výzkumu a inovacích, zejména podporou znalostních a inovačních společenství jako vynikajících inovačních partnerů;

k)

podporuje multidisciplinární přístupy k inovacím ve všech odvětvích, mimo jiné začleněním technologických, sociálních a netechnologických řešení, udržitelnosti a klimatické neutrality již od návrhu, organizačních přístupů, důrazu na podnikání a nových podnikatelských modelů;

l)

zajišťuje v souladu s nařízením (EU) 2021/695 synergie a doplňkovost mezi činnostmi EIT a jinými programy Unie tam, kde je to vhodné;

m)

s cílem podpořit předávání a šíření poznatků jak v rámci znalostních a inovačních společenství, tak i obecněji v celé Unii, podporuje diskuse a výměnu a šíření odborných poznatků a know-how týkajících se inovativních modelů práv duševního vlastnictví mezi znalostními a inovačními společenstvími;

n)

poskytuje nezbytnou podporu a zvyšuje synergie se znalostním a inovačním společenstvím za účelem rozvoje inovativních řešení,

o)

organizuje alespoň každé dva roky pravidelná zasedání fóra zúčastněných stran, aby sdílel a projednal činnosti EIT, jeho zkušenosti, osvědčené postupy a příspěvek k politikám a cílům Unie v oblasti inovací, výzkumu a vzdělávání a případně k dalším politikám a cílům Unie, a aby umožnil zúčastněným stranám vyjádřit svůj názor,

p)

alespoň dvakrát ročně organizuje zasedání skupiny zástupců členských států, nezávisle na zasedáních fóra zúčastněných stran,

q)

usnadňuje zřizování zařízení sdílených služeb společenství EIT,

r)

s cílem usnadnit spolupráci uvnitř společenství EIT a s místními inovačními ekosystémy podporuje postupné vytváření sítí center pro regionální inovační programy a středisek společného umístění v členských státech,

s)

monitoruje uskutečňování činností, které mají provádět znalostní a inovační společenství pro rozvoj podnikatelské a inovační kapacity svých členských organizací, zejména vysokoškolských institucí, poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy, malých a středních podniků a začínajících podniků, a jejich začlenění do inovačních ekosystémů v celé Unii a v souladu s přístupem znalostního trojúhelníku;

t)

ve spolupráci s Komisí a po konzultaci se znalostními a inovačními společenstvími navrhne, zahájí a koordinuje pilotní iniciativu na podporu rozvoje inovačních a podnikatelských kapacit vysokoškolských institucí a jejich začlenění do inovačních ekosystémů (pilotní inciativa pro vysokoškolské vzdělávání), kterou mají provádět znalostní a inovační společenství.

Článek 7

Znalostní a inovační společenství

1.   Znalostní a inovační společenství se zabývají alespoň:

a)

inovačními činnostmi a investicemi s unijní přidanou hodnotou, mimo jiné snadnějším zakládáním inovativních začínajících podniků a rozvojem inovativních podniků, s plným zapojením vysokoškolského vzdělávání a výzkumu, za účelem dosažení kritického množství, a podporou šíření a využívání výsledků, a doplňují se přitom s ERI a Programem InvestEU;

b)

výzkumem, experimentováním, vývojem prototypů a demonstrací v oblastech klíčového hospodářského, environmentálního a společenského zájmu, založenými na inovacích, a vycházejí z výsledků unijního a vnitrostátního výzkumu, přičemž mohou posílit konkurenceschopnost Unie na mezinárodní úrovni a nalézt řešení zásadních výzev, jimž evropská společnost čelí, včetně zdravotních a digitálních výzev;

c)

vzdělávacími a školicími činnostmi zejména na magisterské a doktorské úrovni, jakož i kurzy odborné přípravy v oblastech, které mají potenciál naplnit budoucí evropské socioekonomické a socioekologické potřeby a které rozšiřují talentovou základnu Unie, podporují rozvoj dovedností souvisejících s inovacemi, zlepšení řídicích a podnikatelských schopností a mobilitu výzkumných pracovníků a studentů a podporují sdílení znalostí, mentorství a spolupráci mezi osobami, které využívají činností EIT v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, včetně činností, které jsou označeny jako činnosti EIT;

d)

činnostmi, které jsou součástí pilotní vysokoškolské iniciativy a které mají vysokoškolským institucím umožnit lépe se zapojit do hodnotových řetězců a ekosystémů v oblasti inovací, propojit je s dalšími klíčovými aktéry v oblasti inovací ze znalostního trojúhelníku a přispět tak k rozvoji jejich inovační a podnikatelské kapacity;

e)

informačními činnostmi a šířením osvědčených postupů v oblasti inovací se zaměřením na rozvoj spolupráce mezi vysokoškolským vzděláváním, výzkumem a podnikatelskou sférou, včetně odvětví služeb a financí, a tam, kde je to vhodné, včetně organizací veřejného a třetího sektoru;

f)

činnostmi v rámci regionálního inovačního programu, které jsou součástí víceleté strategie znalostních a inovačních společenství a mají vazbu na příslušné strategie pro inteligentní specializaci ve smyslu čl. 2 bodu 2 nařízení (EU) 2021/695, aby bylo možné rozšířit inovační kapacitu a vytvořit udržitelné inovační ekosystémy s cílem omezit rozdíly a nerovnosti, pokud jde o výkonnost inovací v Unii;

g)

v případě potřeby hledáním synergií a doplňkovosti mezi činnostmi znalostních a inovačních společenství a stávajícími unijními, celostátními a regionálními programy, zejména ERI, jinými evropskými partnerstvími a misemi programu Horizont Evropa, podle okolností;

h)

získáváním financí z veřejných a soukromých zdrojů, zejména s cílem získat rostoucí podíl svého rozpočtu ze soukromých zdrojů a z příjmu vytvořeného vlastními činnostmi, v souladu s článkem 18;

i)

poskytováním vyžádaných informací o výstupech a výsledcích výzkumu a inovací a o souvisejících právech duševního vlastnictví, které jsou výsledkem činností znalostních a inovačních společenství, a informací o dotčených vynálezcích.

2.   Aniž jsou dotčeny dohody o partnerství a grantové dohody mezi EIT a znalostními a inovačními společenstvími, mají tato společenství značnou nezávislost při vytváření své vnitřní organizace a struktury, jakož i svých programů a pracovních postupů, pokud vedou k pokroku při dosahování cílů EIT a znalostních a inovačních společenství a zároveň je v nich zohledněno strategické plánování programu Horizont Evropa a strategické směry EIT uvedené ve strategickém programu inovací a stanovené správní radou.

Znalostní a inovační společenství především:

a)

stanovují vnitřní transparentní řídicí opatření s ohledem na znalostní trojúhelník vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací;

b)

prostřednictvím jasných a transparentních přístupových a výstupních kritérií, a to i na základě otevřených výzev, zajistí a podporují jejich otevřenost potenciálním novým partnerským organizacím v celé Unii, které představují pro příslušné partnerství přidanou hodnotu;

c)

stanovují vnitřní pravidla, včetně kodexů chování, která zajistí jejich fungování otevřeným a transparentním způsobem;

d)

stanovují a realizují plány své činnosti;

e)

stanovují a provádějí strategie pro dosažení finanční udržitelnosti.

3.   Znalostní a inovační společenství mohou přijmout opatření a iniciativy, jejichž cílem je zmírnit dopad krize způsobené onemocněním COVID-19, zejména činnosti ke zvýšení odolnosti mikropodniků, malých a středních podniků a začínajících podniků, jakož i studentů, výzkumných pracovníků a zaměstnanců.

4.   Vztah mezi EIT a každým znalostním a inovačním společenstvím se zakládá na dohodě o partnerství, grantové dohodě nebo s výhradou článku 12 na memorandu o spolupráci.

Článek 8

Pravidla pro účast a šíření výsledků

Použijí se pravidla pro účast a šíření výsledků platná pro program Horizont Evropa. Odchylně od těchto pravidel:

a)

jsou minimální podmínky pro vytvoření znalostního a inovačního společenství stanoveny v čl. 9 odst. 3 a 4 tohoto nařízení,

b)

na činnosti znalostních a inovačních společenství s přidanou hodnotou se mohou ve vhodných případech použít zvláštní pravidla týkající se vlastnictví, přístupových práv, využívání a šíření výsledků.

Článek 9

Výběr a určování znalostních a inovačních společenství

1.   EIT vybere a určí ta partnerství, jež se mají stát znalostním a inovačním společenstvím, v konkurenčním, otevřeném a transparentním řízení. Použijí se podmínky a kritéria stanovené v nařízení (EU) 2021/695, zejména v čl. 28 odst. 3 uvedeného nařízení, a kritéria pro výběr evropských partnerství. Správní rada může tato kritéria dále specifikovat tím, že přijme a zveřejní kritéria pro výběr znalostních a inovačních společenství na základě zásad excelence a významu pro inovace při řešení globálních výzev a plnění politických priorit Unie.

2.   EIT zahájí výběr a určení znalostních a inovačních společenství v souladu s prioritními oblastmi a harmonogramem stanovenými ve strategickém programu inovací, přičemž zohlední priority stanovené při strategickém plánování programu Horizont Evropa.

3.   Minimální podmínkou pro vytvoření znalostního a inovačního společenství je účast alespoň tří nezávislých partnerských organizací, které zahrnují alespoň jednu vysokoškolskou instituci, jednu výzkumnou organizaci a jeden soukromý podnik a které jsou usazeny alespoň ve třech různých členských státech.

4.   Kromě splnění podmínek stanovených v odstavci 3 musí být alespoň dvě třetiny partnerských organizací tvořících znalostní a inovační společenství usazeny v členských státech.

5.   EIT ještě před zahájením procesu výběru nových znalostních a inovačních společenství přijme a zveřejní kritéria a postupy pro financování, monitorování a hodnocení činností znalostních a inovačních společenství. EIT o těchto kritériích a postupech ihned informuje skupinu zástupců členských států a Evropský parlament.

Článek 10

Zásady hodnocení a monitorování znalostních a inovačních společenství

EIT na základě ukazatelů a ustanovení o monitorování stanovených mimo jiné v nařízení (EU) 2021/695 a ve strategickém programu inovací a v úzké spolupráci s Komisí zajišťuje průběžné monitorování a pravidelné externí hodnocení výstupů, výsledků a dopadu každého znalostního a inovačního společenství, včetně pokroku znalostních a inovačních společenství při zajišťování finanční udržitelnosti, nákladové efektivity a otevřenosti vůči novým členům.

Výsledky tohoto monitorování a hodnocení se předkládají Evropskému parlamentu a Radě a zveřejňují se.

Článek 11

Trvání, prodloužení platnosti a ukončení dohody o partnerství

1.   Odchylně od čl. 130 odst. 4 písm. c) finančního nařízení může EIT se znalostním a inovačním společenstvím sjednat dohodu o partnerství na počáteční období sedmi let.

2.   Na základě průběžného monitorování znalostních a inovačních společenství v souladu s článkem 10 provádí EIT pod dohledem správní rady průběžná hodnocení výkonnosti a činnostech těchto společenství, která se vztahují na první tři roky platnosti dohody o partnerství.

V případě prodloužení platnosti dohody o partnerství provádí EIT průběžná hodnocení, která se vztahují na první tři roky po tomto prodloužení.

Správní rada tato průběžná hodnocení zveřejní.

3.   Před uplynutím sedmiletého období uvedeného v odstavci 1 provádí EIT pod dohledem správní rady a za podpory nezávislých externích odborníků souhrnná posouzení výkonnosti a činností znalostních a inovačních společenství.

4.   Po konzultaci se skupinou zástupců členských států může správní rada prodloužit dohodu o partnerství na další období v délce až sedmi let nebo ukončit vyplácení finančního příspěvku od EIT a dohodu o partnerství se znalostním a inovačním společenstvím neprodloužit na základě:

a)

výsledku průběžného hodnocení uvedeného v odst. 2 prvním pododstavci a

b)

výsledku souhrnného posouzení uvedeného v odstavci 3.

EIT o tom před prodloužením sedmiletého období uvedeného v odstavci 1 informuje Evropský parlament a Radu.

5.   Při rozhodování o prodloužení platnosti dohody o partnerství se znalostním a inovačním společenstvím podle odstavce 4 přihlíží správní rada ke kritériím pro provádění, monitorování a hodnocení evropských partnerství stanoveným v nařízení (EU) 2021/695, a pokud jde o znalostní a inovační společenství, k:

a)

jejich významu s ohledem na globální výzvy, kterým Unie čelí;

b)

jejich unijní přidané hodnotě a významu pro cíle EIT;

c)

dosažení jejich cílů;

d)

jejich úsilí o koordinaci činností s dalšími relevantními výzkumnými a inovačními iniciativami;

e)

jejich schopnosti zajistit otevřenost vůči novým členům;

f)

jejich výsledkům, pokud jde o přilákání nových členů z celé Unie;

g)

jejich dodržování zásad řádné správy;

h)

jejich úsilí a výsledkům při navrhování a uplatňování genderově vyvážených opatření a činností a

i)

jejich schopnosti vybudovat udržitelný inovační ekosystém a k dosažené míře finanční udržitelnosti.

6.   Nevykazuje-li průběžné monitorování, průběžné hodnocení nebo souhrnné posouzení znalostního a inovačního společenství uvedené v odstavcích 2 a 3 tohoto článku dostatečný pokrok v oblastech uvedených v článku 10 nebo dostatečnou unijní přidanou hodnotu, přijme správní rada vhodná nápravná opatření, včetně snížení, úpravy nebo odnětí finančního příspěvku EIT nebo ukončení dohody o partnerství.

7.   Před skončením platnosti dohody o partnerství provede EIT pod dohledem správní rady závěrečné hodnocení výkonnosti a činností daného znalostního a inovačního společenství. Je-li výsledek závěrečného hodnocení před skončením platnosti dohody o partnerství příznivý, může EIT uzavřít se znalostním a inovačním společenstvím memorandum o spolupráci.

Článek 12

Memorandum o spolupráci

1.   Správní rada stanoví dobu trvání, obsah a strukturu memoranda o spolupráci při zohlednění výsledků podrobné nezávislé studie. V rámci této studie se posoudí úsilí znalostního a inovačního společenství o dosažení finanční udržitelnosti, vytvořené příjmy a finanční výhled znalostního a inovačního společenství. Kromě toho se v rámci tohoto posouzení zjišťuje, zda by mohlo být pokračování některých činností ohroženo nedostatkem zdrojů.

2.   Memorandum o spolupráci zahrnuje:

a)

práva a povinnosti spojené s pokračováním činností znalostního trojúhelníku a s údržbou ekosystému a sítě znalostních a inovačních společenství;

b)

podmínky používání označení EIT a účasti na cenách EIT a dalších iniciativách pořádaných EIT;

c)

podmínky účasti na činnostech souvisejících s vysokoškolským vzděláváním a odbornou přípravou včetně používání označení EIT pro programy vzdělávání a odborné přípravy a vztahů se společenstvím absolventů EIT;

d)

podmínky účasti na soutěžních výzvách EIT k předkládání návrhů na některé zvláštní činnosti, včetně činností napříč znalostními a inovačními společenstvími a sdílených služeb;

e)

podmínky dodatečné podpory od EIT pro činnosti týkající se nadnárodní spolupráce středisek společného umístění s vysokou unijní přidanou hodnotou.

3.   Nedojde-li k uzavření memoranda o spolupráci, nesmějí znalostní a inovační společenství používat pro své činnosti označení EIT.

Článek 13

Tituly a diplomy

1.   Tituly a diplomy související s činnostmi v rámci vysokoškolského vzdělávání uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. c) udělují zúčastněné vysokoškolské instituce a poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy v souladu s vnitrostátními pravidly a akreditačními postupy. Dohody o partnerství, grantové dohody a memoranda o spolupráci mezi EIT a znalostními a inovačními společenstvími stanoví, že tyto tituly a diplomy mohou být rovněž označovány jako tituly a diplomy EIT.

2.   EIT podporuje zúčastněné vysokoškolské instituce a poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy při:

a)

udělování společných nebo několikanásobných titulů a diplomů, které odrážejí integrovanou povahu znalostních a inovačních společenství a které může udělovat vysokoškolská instituce nebo poskytovatel odborného vzdělávání a přípravy i samostatně;

b)

šíření osvědčených postupů v horizontálních otázkách;

c)

propagaci a zviditelňování označení EIT v rámci jejich odborné přípravy a diplomů;

d)

rozvíjení různých strategií s cílem prosazovat účinnou spolupráci s inovačními ekosystémy a podniky a podporovat podnikatelské myšlení;

e)

vytváření programů zaměřených na celoživotní učení a certifikaci;

f)

věnování zvláštní pozornosti genderové vyváženosti a genderově vyváženým přístupům, zejména v oblastech, kde jsou ženy stále nedostatečně zastoupeny, jako jsou informační a komunikační technologie, věda, technologie, inženýrství a matematika;

g)

zohledňování:

i)

opatření Unie učiněných v souladu s články 165 a 166 Smlouvy o fungování EU;

ii)

opatření učiněných v souvislosti s evropským prostorem vysokoškolského vzdělávání.

Článek 14

Operační nezávislost EIT a soulad s činností na úrovni Unie nebo členských států nebo na mezivládní úrovni

1.   EIT vykonává své činnosti nezávisle na vnitrostátních orgánech a vnějších tlacích, přičemž pomocí koordinace zajišťuje, aby byly tyto činnosti v souladu s dalšími činnostmi a nástroji, jež mají být prováděny na úrovni Unie, zejména ve vysokoškolském vzdělávání, výzkumu a inovacích.

2.   EIT rovněž usiluje o synergie a doplňkovost tím, že řádně zohledňuje politiky a iniciativy na regionální, celostátní a mezivládní úrovni s cílem využít osvědčených postupů, zavedených koncepcí a stávajících zdrojů.

Komise poskytuje EIT nezbytnou podporu při zajišťování vhodných synergií a doplňkovosti s dalšími činnostmi vykonávanými podle nařízení (EU) 2021/695 i s ostatními iniciativami a programy Unie, aniž by docházelo ke zdvojování činností.

Komise poskytuje EIT doporučení o tom, jak snížit administrativní zátěž znalostních a inovačních společenství.

Článek 15

Právní postavení

1.   EIT je subjektem Unie a má právní subjektivitu. V každém členském státě má nejširší způsobilost k právům a právním úkonům, jakou jeho vnitrostátní právo přiznává právnickým osobám. Zejména může nabývat a zcizovat movitý nebo nemovitý majetek a vystupovat před soudem.

2.   Na EIT se vztahuje Protokol č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování EU.

Článek 16

Odpovědnost

1.   EIT nese výhradní odpovědnost za plnění svých povinností.

2.   Smluvní odpovědnost EIT se řídí příslušnými smluvními ustanoveními a právem rozhodným pro danou smlouvu.

Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) má pravomoc rozhodovat na základě rozhodčí doložky obsažené ve smlouvách uzavřených EIT.

3.   V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí EIT v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států veškerou škodu, kterou způsobí EIT sám nebo jeho zaměstnanci při plnění svých povinností.

Pravomoc rozhodovat ve sporech týkajících se náhrady takto způsobené škody má Soudní dvůr.

4.   Všechny platby EIT k pokrytí odpovědnosti uvedené v odstavcích 2 a 3 a náklady a výdaje vzniklé v této souvislosti se považují za výdaje EIT a jsou hrazeny z jeho zdrojů.

5.   V souladu s články 263 a 265 Smlouvy o fungování EU má Soudní dvůr pravomoc rozhodovat o žalobách podaných proti EIT.

Článek 17

Transparentnost a přístup k dokumentům

1.   EIT a znalostní a inovační společenství zajistí při provádění svých činností vysokou úroveň transparentnosti. EIT a znalostní a inovační společenství zřídí především přístupné bezplatné internetové stránky, kde budou poskytovány informace o jejich činnostech a o příležitostech, které nabízejí, zejména o otevřených výzvách.

2.   EIT a znalostní a inovační společenství zpřístupní podrobné informace o výzvách k podávání návrhů, které vydají, včetně informací o postupech při hodnocení těchto nabídek a výsledcích těchto výzev. Tyto informace se v souladu s nařízením (EU) 2021/695 zpřístupní včas a vyhledatelným a sledovatelným způsobem v příslušných společných internetových databázích výzkumných a inovačních projektů financovaných Unií.

3.   Před vydáním výzvy k podávání návrhů pro výběr znalostních a inovačních společenství zveřejní EIT svůj jednací řád, své zvláštní finanční předpisy podle čl. 23 odst. 1 a kritéria pro výběr znalostních a inovačních společenství uvedená v článku 9.

4.   EIT bezodkladně zveřejňuje svůj jednotný programový dokument, jakož i konsolidovanou výroční zprávu o činnosti uvedenou v článku 19.

5.   Aniž jsou dotčeny odstavce 6 a 7, nesděluje EIT třetím osobám důvěrné informace, které obdrží a u nichž je požadováno a odůvodněno důvěrné zacházení.

6.   Na členy orgánů EIT se vztahuje povinnost nevyzrazovat informace podle článku 339 Smlouvy o fungování EU.

Na informace shromážděné EIT v souladu s tímto nařízením se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (11).

7.   Na dokumenty, které má EIT v držení, se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (12).

8.   Na EIT se vztahuje nařízení Rady č. 1 (13). Překladatelské služby nezbytné pro fungování EIT poskytuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie, zřízené nařízením Rady (ES) č. 2965/94 (14).

Článek 18

Financování znalostních a inovačních společenství

1.   Znalostní a inovační společenství jsou financována zejména z těchto zdrojů:

a)

příspěvků od partnerských organizací, které představují podstatný zdroj financování;

b)

dobrovolných příspěvků od členských států, přidružených zemí nebo jiných třetích zemí či jejich veřejných orgánů;

c)

příspěvků od mezinárodních subjektů nebo institucí;

d)

příjmů z vlastních aktiv a z vlastní činnosti a poplatků z práv duševního vlastnictví znalostních a inovačních společenství;

e)

kapitálových dotací;

f)

odkazů, darů nebo příspěvků od jednotlivců, institucí, nadací nebo jiných subjektů zřízených podle vnitrostátního práva;

g)

finančních příspěvků od EIT;

h)

finančních nástrojů, včetně těch, které jsou financovány ze souhrnného rozpočtu Unie.

2.   Podmínky pro přístup k finančnímu příspěvku EIT se stanoví ve finančních předpisech EIT uvedených v čl. 23 odst. 1.

3.   Rozpočtové závazky na činnosti, jejichž trvání přesahuje jeden rozpočtový rok, mohou být rozloženy do ročních splátek po dobu několika let s výhradou odpovídajícího monitorování odhadovaných finančních potřeb znalostních a inovačních společenství, které budou určovány na ročním základě.

4.   Finanční příspěvek EIT pro znalostní a inovační společenství může v počátečních fázích jejich životního cyklu pokrývat až 100 % celkových způsobilých nákladů na činnosti těchto společenství s přidanou hodnotou. Tento příspěvek se v průběhu času postupně snižuje v souladu s mírami financování stanovenými ve strategickém programu inovací.

5.   Znalostní a inovační společenství a jejich partnerské organizace mohou požádat o finanční prostředky Unie, zejména v rámci programů a fondů Unie, v souladu s příslušnými předpisy. Tyto prostředky nesmějí pokrývat náklady, které jsou již financovány v rámci jiného programu Unie.

6.   Příspěvky od partnerských organizací na financování znalostních a inovačních společenství se určí v souladu s mírami financování uvedenými v odstavci 4 a odrážejí strategii znalostních a inovačních společenství pro dosažení finanční udržitelnosti.

7.   EIT vytvoří za účelem poskytnutí finančního příspěvku znalostním a inovačním společenstvím mechanismus přidělování založený na výkonnosti. Tento mechanismus zahrne v souladu s článkem 10 a podle strategického programu inovací posuzování plánů činnosti a výkonnosti znalostních a inovačních společenství na základě výsledků zjištěných v rámci průběžného monitorování.

Článek 19

Programování a podávání zpráv

1.   EIT přijme jednotný programový dokument vycházející ze strategického programu inovací v souladu se svými finančními předpisy uvedenými v čl. 23 odst. 1, který obsahuje:

a)

prohlášení o hlavních prioritách a plánovaných iniciativách EIT a znalostních a inovačních společenství;

b)

odhad finančních potřeb a zdrojů;

c)

odhad personálních potřeb vyplývajících z nových úkolů;

d)

vhodné kvalitativní a kvantitativní metody, nástroje a ukazatele pro monitorování činností EIT a znalostních a inovačních společenství při uplatnění přístupu zaměřeného na dopady a na výkonnost;

e)

další složky, jak jsou stanoveny v jeho finančních předpisech.

2.   EIT přijme konsolidovanou výroční zprávu o činnosti, která zahrnuje komplexní informace o činnostech EIT a znalostních a inovačních společenství provedených v průběhu předchozího kalendářního roku a o příspěvku EIT k cílům programu Horizont Evropa a k politikám a cílům Unie v oblasti inovací, výzkumu a vzdělávání. Tato zpráva hodnotí rovněž výsledky s ohledem na stanovené cíle, ukazatele a harmonogram, rizika spojená s prováděnými činnostmi, využívání zdrojů, včetně svého přispění k dosažení cíle začleňování oblasti klimatu podle nařízení (EU) 2021/695 členěného podle znalostních a inovačních společenství, a celkovou činnost EIT. Konsolidovaná výroční zpráva o činnosti obsahuje další komplexní informace v souladu s finančními předpisy EIT.

Do 29. května 2022 a poté každý rok předkládá ředitel konsolidovanou výroční zprávu o činnosti příslušným výborům Evropského parlamentu.

Článek 20

Monitorování a hodnocení EIT

1.   EIT zajišťuje průběžné a soustavné monitorování a pravidelné nezávislé hodnocení svých činností, včetně činností řízených prostřednictvím znalostních a inovačních společenství, v souladu se svými finančními předpisy, s cílem dosáhnout nejkvalitnějších výsledků, vědecké excelence a nejúčinnějšího využívání zdrojů. Výsledky monitorování a hodnocení se zveřejňují.

2.   Komise za pomoci nezávislých externích odborníků a s přihlédnutím k názorům zúčastněných stran včas provede průběžné a závěrečné hodnocení EIT a znalostních a inovačních společenství. Tato hodnocení jsou podkladem pro hodnocení programu Horizont Evropa stanovená v článku 52 nařízení (EU) 2021/695.

Tato hodnocení přezkoumají, jak EIT plní své poslání a cíle, a týkají se všech činností EIT a znalostních a inovačních společenství. Posuzují také unijní přidanou hodnotu EIT, dopad v celé Unii i dopad činností v rámci regionálních inovačních programů, otevřenost, účelnost, účinnost a význam činností EIT a jejich soulad a doplňkovost s relevantními unijními a vnitrostátními politikami, včetně synergií s jinými částmi programu Horizont Evropa, zejména s dalšími evropskými partnerstvími a misemi a s ERI.

Průběžné hodnocení rovněž posoudí mimo jiné výsledky a dopady pilotní iniciativy ve vysokoškolském vzdělávání, účinnost strategií finanční udržitelnosti znalostních a inovačních společenství a spolupráci mezi EIT a prováděcími subjekty v rámci pilíře III „Inovativní Evropa“ programu Horizont Evropa. V tomto ohledu hodnocení EIT slouží jako podklad pro hodnocení programu Horizont Evropa rovněž s ohledem na systematické posuzování pilíře III „Inovativní Evropa“ programu Horizont Evropa, zejména pokud jde o jednotné kontaktní místo pro inovace.

3.   Komise může s pomocí nezávislých externích odborníků vybraných transparentním postupem provádět další hodnocení témat či oblastí strategického významu a sledovat tak pokrok, kterého EIT dosáhl při plnění stanovených cílů, určit faktory, které přispívají k provádění činností, a určit osvědčené postupy. Při provádění uvedených dalších hodnocení vezme Komise plně v úvahu administrativní zátěž pro EIT a znalostní a inovační společenství.

4.   Komise sdělí výsledky hodnocení doplněné o své připomínky Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Správní rada nálezy hodnocení náležitě zohlední při provádění programů a činností EIT.

Článek 21

Rozpočet EIT

1.   Příjmy EIT se skládají z příspěvku Unie. Příjmy EIT mohou rovněž zahrnovat příspěvky z jiných soukromých a veřejných zdrojů.

Příspěvek Unie se poskytuje prostřednictvím finančního příspěvku z programu Horizont Evropa ve výši 2 726 000 000 EUR v běžných cenách s dodatečnou částkou ve výši 210 000 000 EUR ve stálých cenách roku 2018 na období 2021–2027.

EIT může obdržet dodatečné finanční zdroje z jiných programů Unie.

2.   Finanční příspěvek EIT do znalostních a inovačních společenství se poskytuje z příspěvku Unie uvedeného v odstavci 1.

Článek 22

Příprava a přijetí ročního rozpočtu

1.   Obsah a struktura rozpočtu EIT se stanoví v souladu s jeho finančními předpisy. Výdaje EIT zahrnují odměňování zaměstnanců, správní náklady a náklady na infrastrukturu a provozní výdaje. Správní výdaje musí být co nejnižší. Rozpočet EIT musí být vyrovnaný co do příjmů a výdajů.

2.   Ředitel vypracuje návrh odhadu příjmů a výdajů EIT na následující rozpočtový rok a předloží jej správní radě.

3.   Správní rada přijme návrh odhadu příjmů a výdajů EIT společně s návrhem plánu pracovních míst a předloží je jako součást jednotného programového dokumentu do dne stanoveného ve finančních předpisech EIT Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

4.   Správní rada přijme rozpočet EIT. Rozpočet EIT se stává konečným po přijetí souhrnného rozpočtu Unie s konečnou platností. V případě potřeby se náležitě upraví.

5.   Pokud správní rada hodlá uskutečnit jakýkoli projekt, který může mít významný finanční dopad na financování rozpočtu EIT, zejména jedná-li se o projekty, které se vztahují k nemovitostem, například nájem nebo koupě budov, oznámí svůj záměr co nejdříve rozpočtovému orgánu. Informuje o tom Komisi.

6.   Případné významné změny rozpočtu EIT se provedou stejným postupem.

Článek 23

Plnění a kontrola rozpočtu

1.   EIT přijme své finanční předpisy v souladu s čl. 70 odst. 3 finančního nařízení. Náležitým způsobem se zohlední potřeba zajistit dostatečnou operační pružnost, aby EIT mohl dosáhnout svých cílů a získat a udržet partnery ze soukromého sektoru.

2.   Finanční příspěvek pro EIT z programu Horizont Evropa a z jiných programů Unie se provádí v souladu s pravidly uvedených programů.

3.   Rozpočet EIT plní ředitel.

4.   Účty EIT jsou konsolidovány s účty Komise.

Článek 24

Ochrana finančních zájmů Unie

1.   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/201 (15) se v zájmu boje proti podvodům, korupci a jiným protiprávním aktům vztahuje na EIT.

2.   EIT přistoupí k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Komisí Evropských společenství o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (16). Správní rada toto přistoupení schválí a přijme nezbytná opatření za účelem pomoci OLAFu při provádění vnitřního vyšetřování.

3.   Všechna rozhodnutí, která EIT přijme, a všechny dohody o partnerství nebo grantové dohody, které uzavře, musí výslovně uvádět, že OLAF a Účetní dvůr mohou na místě provádět kontroly dokladů dodavatelů a subdodavatelů, kteří obdrželi finanční prostředky Unie, a to i v prostorách konečných příjemců.

Článek 25

Zrušení EIT

Případné zrušení EIT proběhne pod dohledem Komise a v souladu s příslušnými právními předpisy. Dohody o partnerství nebo grantové dohody se znalostními a inovačními společenstvími pro to musí obsahovat vhodná ustanovení.

Článek 26

Přezkum

Do 31. prosince 2026 předloží Komise na základě výsledků hodnocení podle čl. 20 odst. 2 a 3 případné návrhy na změnu tohoto nařízení, které bude považovat za nezbytné, zejména ve vztahu k poslání a cílům EIT stanoveným v článku 3 a s ohledem na prodloužení platnosti rozpočtu EIT na dobu přesahující období uvedené v článcích 3 a 21, v souladu s příslušným rámcovým programem Unie pro výzkum a inovace.

Článek 27

Zrušení

Nařízení (ES) č. 294/2008 se zrušuje s účinkem ode dne 28. května 2021, s výjimkou svých článků 3 a 5, čl. 6 odst. 1 a článků 7, 14, 17 a 19, které se zrušují s účinkem ode dne 1. ledna 2021.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 28

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Články 3, 4 a 6, čl. 7 odst. 1 a 3 a články 8, 9, 18 a 21 se použijí ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. května 2021.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předsedkyně

A. P. ZACARIAS


(1)  Úř. věst. C 47, 11.2.2020, s. 69.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2021 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 10. května 2021.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut (Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 1).

(4)  Viz příloha II.

(5)  Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 4.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/695 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků a zrušují nařízení (EU) č. 1290/2013 a (EU) č. 1291/2013 (Úř. věst L 170, 12.5.2021, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/523 ze dne 24. března 2021, kterým se zavádí Program InvestEU a mění nařízení (EU) 2015/1017 (Úř. věst. L 107, 26.3.2021, s. 30).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22).

(10)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

(13)  Nařízení Rady č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství (Úř. věst. L 17, 6.10.1958, s. 385).

(14)  Nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie (Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1).

(15)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

(16)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 15.


PŘÍLOHA I

STANOVY EVROPSKÉHO INOVAČNÍHO A TECHNOLOGICKÉHO INSTITUTU

ODDÍL 1

SLOŽENÍ SPRÁVNÍ RADY

1.

Správní rada se skládá z 15 členů, kteří jsou jmenováni Komisí transparentním způsobem a zajišťují vyvážený poměr zkušeností z vysokoškolského vzdělávání, výzkumu, inovací nebo podnikání. Toto jmenování musí být provedeno na základě otevřené výzvy k vyjádření zájmu. Funkční období členů správní rady činí čtyři roky. Komise může uvedené funkční období na návrh správní rady jednou prodloužit o dva roky.

Při jmenování členů správní rady Komise vynaloží veškeré úsilí k zajištění vyváženého zastoupení osob se zkušeností z vysokoškolského vzdělávání (včetně odborného vzdělávání a přípravy), výzkumu, inovací a podnikání, jakož i genderově a zeměpisně vyváženého zastoupení a uznání vysokoškolského vzdělání, výzkumného a inovačního prostředí v celé Unii.

Je-li to nutné, předloží správní rada Komisi užší seznam uchazečů pro účely jmenování člena nebo členů. Uchazeči uvedení na užším seznamu se vyberou na základě výsledků transparentního a otevřeného řízení, které zahájí EIT.

Komise člena nebo členy jmenuje postupem uvedeným v prvním, druhém a třetím odstavci a uvědomí Evropský parlament a Radu o průběhu výběrového řízení a konečném jmenování tohoto člena nebo členů správní rady.

Nemůže-li některý člen své funkční období dokončit, je na zbytek jeho funkčního období jmenován náhradník postupem uvedeným v prvním, druhém a třetím odstavci s cílem dokončit funkční období člena, který svou funkci nemůže vykonávat. Náhradník, který byl ve funkci po dobu kratší než dva roky, muže být Komisí na žádost správní rady jmenován opětovně na období dalších čtyř let.

Komise jmenuje tři další členy správní rady, aby se dosáhlo počtu 15 osob, a to do 29. listopadu 2022. Členové správní rady jmenovaní před 28. květnem 2021 dokončí své funkční období, jež nelze prodloužit.

Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech, a zejména v zájmu zachování integrity správní rady, může Komise z vlastní iniciativy ukončit funkční období člena správní rady.

2.

Členové správní rady jednají v zájmu EIT a nezávislým a transparentním způsobem zajišťují jeho poslání a cíle, identitu, autonomii a soudržnost.

3.

Správní rada může přizvat člena výboru ERI nebo jiné zúčastněné strany, aby se jejích zasedání zúčastnili jako pozorovatelé.

4.

Správní rada při výkonu svých povinností jedná pod dohledem Komise, pokud jde o uskutečňování poslání a cílů EIT uvedených v článku 3.

ODDÍL 2

POVINNOSTI SPRÁVNÍ RADY

1.

Správní rada při výkonu svých povinností spočívajících v řízení a monitorování činností EIT a znalostních a inovačních společenství přijímá strategická rozhodnutí. Zejména pak:

a)

po konzultaci se stávajícími znalostními a inovačními společenstvími a po zohlednění jejich stanovisek přijímá příspěvek k návrhu strategického programu inovací, který vypracovala Komise, a zveřejní jej;

b)

přijímá jednotný programový dokument, rozpočet, roční účetní závěrku a rozvahu a konsolidovanou výroční zprávu o činnosti;

c)

přijímá spolehlivá kritéria a jasné a transparentní postupy pro financování znalostních a inovačních společenství založené na výkonnosti, včetně rozhodnutí o maximálním přídělu finančního příspěvku z EIT znalostním a inovačním společenstvím, s cílem provádět příslušný plán činnosti znalostního a inovačního společenství a naplňovat cíle stanovené ve strategickém programu inovací v souladu s článkem 10, při zohlednění požadavků stanovených v čl. 11 odst. 4 a 5, včetně pokroku znalostních a inovačních společenství při dosahování finanční udržitelnosti;

d)

v souladu s článkem 9 a se strategickým programem inovací rozhoduje o výběrovém řízení znalostních a inovačních společenství;

e)

vybírá a určuje partnerství jakožto znalostní a inovační společenství v souladu s podmínkami a kritérii stanovenými v článku 9 a ve vhodných případech toto určení ruší;

f)

zmocňuje ředitele k přípravě, sjednávání a uzavírání dohod o partnerství a grantových dohod se znalostními a inovačními společenstvími;

g)

určuje dobu trvání, obsah a strukturu memorand o spolupráci v souladu s článkem 12 a pověřuje a zmocňuje ředitele k přípravě a sjednávání memorand o spolupráci se znalostními a inovačními společenstvími, a po přezkoumání sjednaných memorand o spolupráci ho zmocňuje k jejich uzavírání;

h)

zmocňuje ředitele k prodlužování platnosti dohod o partnerství se znalostními a inovačními společenstvími nad rámec stanoveného období za předpokladu, že výsledek průběžného hodnocení a souhrnného posouzení bude příznivý, jak je stanoveno ve strategickém programu inovací, a to před koncem tohoto období v souladu s články 10 a 11;

i)

zmocňuje ředitele k přípravě, sjednávání a uzavírání grantových dohod s jinými právními subjekty;

j)

přijímá účinné, efektivní, transparentní a průběžné postupy monitorování a hodnocení, včetně spolehlivého souboru ukazatelů v souladu s články 10, 11, 19 a 20, a dohlíží na jejich provádění ředitelem;

k)

přijímá vhodná nápravná opatření týkající se neefektivních znalostních a inovačních společenství, včetně snížení, úpravy nebo odnětí finančního příspěvku EIT znalostním a inovačním společenstvím nebo ukončení dohod o partnerství s nimi, na základě monitorování a posouzení výsledků v souladu s cíli EIT a znalostních a inovačních společenství a s články 10, 11 a 18;

l)

vybízí znalostní a inovační společenství, aby přijala operační modely pro otevřenost vůči novým partnerským organizacím;

m)

v celé Unii a celosvětově propaguje EIT s cílem zvýšit jeho přitažlivost a za tímto účelem zmocňuje ředitele k podepisování memorand o porozumění s členskými státy, přidruženými zeměmi nebo jinými třetími zeměmi;

n)

rozhoduje o koncepci a koordinaci podpůrných činností prováděných znalostními a inovačními společenstvími s cílem rozšířit dopad EIT v celé Unii na rozvoj podnikatelské a inovační kapacity vysokoškolských institucí, jakož i poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy, kde je to vhodné, a na jejich začlenění do inovačních ekosystémů za účelem posílení začlenění znalostního trojúhelníku;

o)

podporuje vytváření synergií mezi EIT, mimo jiné prostřednictvím znalostních a inovačních společenství a rámcových programů Unie pro výzkum a inovaci, jakož i celostátních a regionálních programů financování.

2.

Vedle strategických rozhodnutí uvedených v bodě 1 přijímá správní rada tato procesní a provozní rozhodnutí nezbytná pro plnění svých úkolů a činností EIT. Zejména pak:

a)

přijímá svůj jednací řád, jednací řád výkonného výboru a zvláštní finanční předpisy pro EIT;

b)

pověřuje výkonný výbor určitými úkoly;

c)

určuje odpovídající odměny členů správní rady a výkonného výboru, které se stanoví podle obdobného odměňování v členských státech;

d)

přijímá otevřený a transparentní postup pro výběr členů výkonného výboru;

e)

jmenuje ředitele a, je-li to nutné, prodlužuje jeho funkční období nebo ho odvolává z funkce, v souladu s oddílem 5;

f)

jmenuje účetního a členy výkonného výboru;

g)

přijímá kodex správného chování ohledně střetu zájmů;

h)

v případě potřeby zřizuje poradní skupiny s přesně vymezeným cílem, úkoly a dobou trvání;

i)

zřizuje útvar interního auditu v souladu s finančními předpisy EIT;

j)

rozhoduje o pracovních jazycích EIT, při zohlednění stávajících zásad vícejazyčnosti a praktických požadavků jeho činnosti;

k)

jednou ročně svolává schůzi se znalostními a inovačními společenstvími na vysoké úrovni;

l)

informuje o spolupráci znalostních a inovačních společenství s dalšími evropskými partnerstvími.

3.

Správní rada přijímá rozhodnutí v souladu se služebním řádem úředníků Evropské unie a pracovním řádem ostatních zaměstnanců Evropské unie, jak jsou stanoveny v nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1) (dále jen „služební řád“ a „pracovní řád“), ve vztahu k zaměstnancům EIT a jejich pracovním podmínkám. Vykonává zejména tyto úkoly:

a)

přijímá prováděcí opatření s cílem uvést služební řád a pracovní řád v účinnost v souladu s čl. 110 odst. 2 služebního řádu;

b)

v souladu s písmenem c) tohoto bodu vykonává ve vztahu k zaměstnancům EIT pravomoci, které služební řád svěřuje orgánu oprávněnému ke jmenování a které pracovní řád svěřuje orgánu oprávněnému uzavírat pracovní smlouvy (dále jen „pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování“);

c)

v souladu s čl. 110 odst. 2 služebního řádu úředníků přijímá rozhodnutí založené na čl. 2 odst. 1 služebního řádu a článku 6 pracovního řádu, kterým se pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování přenášejí na ředitele a kterým se stanoví podmínky, za nichž může být toto přenesení pravomocí pozastaveno, přičemž ředitel je oprávněn tyto pravomoci přenést na další osoby;

d)

přijímá rozhodnutí, kterým se, pokud to výjimečné okolnosti vyžadují, přenesení pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování na ředitele a pravomocí jím přenesených na další osoby dočasně pozastavuje, a vykonává tyto pravomoci sama, případně je přenese na jednoho ze svých členů nebo na jiného zaměstnance, než je ředitel.

ODDÍL 3

FUNGOVÁNÍ SPRÁVNÍ RADY

1.

Správní rada volí ze svých členů svého předsedu. Funkční období předsedy je dvouleté a může být jmenován jednou opětovně.

2.

Zasedání správní rady se účastní zástupce Komise, který nemá hlasovací právo, ale vyžaduje se jeho souhlas v případech uvedených v bodě 5. Tento zástupce má právo navrhovat body pořadu jednání správní rady.

3.

Zasedání správní rady se účastní ředitel, který nemá hlasovací právo.

4.

Správní rada přijímá rozhodnutí prostou většinou členů, kteří mají hlasovací právo.

Rozhodnutí podle oddílu 2 bodu 1 písm. a), b), c), d) a n) a bodu 2 písm. e) a j), jakož i podle bodu 1 tohoto oddílu, však vyžadují dvoutřetinovou většinu všech členů správní rady, kteří mají hlasovací právo.

5.

Rozhodnutí správní rady podle oddílu 2 bodu 1 písm. c), e), g), h), j) a m), bodu 2 písm. c) a bodu 3 písm. a) vyžadují souhlas Komise, který vysloví její zástupce ve správní radě.

6.

Správní rada si před přijetím rozhodnutí o prodloužení platnosti nebo ukončení dohod o partnerství se znalostními a inovačními společenstvími v souladu s oddílem 2 bodem 1 písm. h) a k) a o uzavření memoranda o spolupráci v souladu s oddílem 2 bodem 1 písm. g) vyžádá stanovisko skupiny zástupců členských států.

Stanovisko uvedené v prvním odstavci není pro správní radu závazné. Vydává se bez zbytečného odkladu a v každém případě do dvou měsíců poté, co o ně bylo požádáno.

7.

Správní rada pořádá řádná zasedání nejméně čtyřikrát ročně. Mimořádné zasedání svolává předseda z vlastního podnětu nebo na žádost nejméně jedné třetiny všech členů správní rady nebo zástupce Komise.

ODDÍL 4

VÝKONNÝ VÝBOR

1.

Správní radě je při plnění jejích úkolů nápomocen výkonný výbor.

2.

Výkonný výbor se skládá z pěti členů včetně předsedy správní rady, který rovněž předsedá výkonnému výboru. Čtyři členy jiné než předsedu vybírá správní rada z řad svých členů, přičemž zajistí vyvážený poměr zkušeností z vysokoškolského vzdělávání, výzkumu inovací nebo podnikání. Funkční období členů výkonného výboru je dvouleté a mohou být jmenováni jednou opětovně.

3.

Výkonný výbor ve spolupráci s ředitelem připravuje zasedání správní rady.

4.

Správní rada může požádat výkonný výbor, aby dohlížel nad prováděním rozhodnutí a doporučení správní rady a sledoval je.

5.

Výkonný výbor připravuje projednání a přijetí návrhu příspěvku EIT k návrhu Komise týkajícímu se strategického programu inovací správní radou. Kromě toho výkonný výbor připravuje jednání správní rady o návrhu jednotného programového dokumentu, návrhu konsolidované výroční zprávy o činnosti, návrhu ročního rozpočtu a návrhu roční účetní závěrky a rozvahy předtím, než jsou tyto návrhy předloženy správní radě.

6.

Rozhodnutí výkonného výboru se přijímají většinou přítomných členů. Každý člen má jeden hlas.

7.

Zasedání výkonného výboru se účastní zástupce Komise, který nemá hlasovací právo. Zástupce Komise má právo navrhovat body pořadu jednání výkonného výboru.

8.

Zasedání výkonného výboru se účastní ředitel, který nemá hlasovací právo.

9.

Členové výkonného výboru jednají v zájmu EIT a nezávislým a transparentním způsobem zajišťují jeho poslání a cíle, identitu, autonomii a soudržnost. Pravidelně podávají zprávy správní radě o přijatých rozhodnutích a úkolech, které jim byly správní radou svěřeny.

ODDÍL 5

ŘEDITEL

1.

Ředitelem je osoba s odbornými znalostmi a všeobecně uznávanými schopnostmi v oblastech, v nichž EIT působí. Ředitel je zaměstnancem EIT a je přijat jako dočasný zaměstnanec podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu.

2.

Ředitele jmenuje správní rada ze seznamu uchazečů navržených Komisí na základě transparentního a otevřeného výběrového řízení. Pro účely uzavření smlouvy s ředitelem zastupuje EIT předseda správní rady.

3.

Funkční období ředitele činí čtyři roky. Správní rada, jednající na návrh Komise, který zohledňuje její hodnocení výkonnosti ředitele a nejlepší zájmy i budoucí úkoly a výzvy EIT, jej může jmenovat jednou opětovně na další období v délce až čtyř let. Ředitel, jehož funkční období bylo prodlouženo, se nesmí účastnit dalšího výběrového řízení na totéž pracovní místo.

4.

Ředitel smí být odvolán z funkce pouze rozhodnutím správní rady jednající na návrh Komise.

5.

Ředitel odpovídá za provoz a každodenní řízení EIT a právně za něj jedná. Ředitel odpovídá správní radě a podává jí průběžně zprávy o vývoji činností EIT a o činnostech spadajících do jeho odpovědnosti.

6.

Ředitel zejména:

a)

organizuje a řídí činnosti EIT;

b)

podporuje správní radu a výkonný výbor v jejich činnosti, zajišťuje pro ně sekretariát a poskytuje jim informace, které jsou nezbytné pro výkon jejich povinností;

c)

pomáhá správní radě s přípravou příspěvku EIT k návrhu Komise týkajícímu se strategického programu inovací;

d)

připravuje návrh jednotného programového dokumentu, návrh konsolidované výroční zprávy o činnosti a ročního rozpočtu pro předložení správní radě;

e)

pod dohledem správní rady připravuje a řídí průběh výběrového řízení znalostních a inovačních společenství a zajišťuje, aby jeho jednotlivé fáze probíhaly transparentně a objektivně a přikládá ke konsolidované výroční zprávě o činnosti uvedené v písmenu d) podrobnou zprávu o výběrovém řízení;

f)

připravuje, sjednává a uzavírá se souhlasem správní rady dohody o partnerství a grantové dohody se znalostními a inovačními společenstvími;

g)

připravuje a sjednává memoranda o spolupráci se znalostními a inovačními společenstvími a s výhradou konečného schválení správní radou v souladu s oddílem 2 bodem 1 písm. a) je uzavírá;

h)

připravuje, sjednává a uzavírá se souhlasem správní rady grantové dohody s jinými právními subjekty;

i)

organizuje zasedání fóra zúčastněných stran a skupiny zástupců členských států a zajišťuje účinnou komunikaci s nimi pod dohledem správní rady;

j)

podepisuje se souhlasem správní rady memoranda o porozumění s členskými státy a s přidruženými zeměmi nebo jinými třetími zeměmi s cílem celosvětově propagovat EIT;

k)

zajišťuje provádění účinných postupů monitorování, posuzování a hodnocení výkonnosti znalostních a inovačních společenství v souladu s oddílem 2 bodem 1 písm. j) a provádí nápravná opatření schválená správní radou v souladu s čl. 11 odst. 6;

l)

odpovídá za správní a finanční záležitosti v souladu se zásadou řádného finančního řízení, včetně plnění rozpočtu EIT, přičemž náležitě zohlední doporučení útvaru interního auditu;

m)

předkládá návrh roční účetní závěrky a rozvahy útvaru interního auditu a následně správní radě;

n)

pod dohledem správní rady zajišťuje, aby byly povinnosti EIT vyplývající z uzavřených smluv a dohod plněny;

o)

pod dohledem správní rady zajišťuje efektivní komunikaci s orgány Unie;

p)

informuje skupinu zástupců členských států o výsledcích monitorování, posouzení a hodnocení a předkládá její stanoviska správní radě;

q)

jedná v zájmu EIT a nezávislým a transparentním způsobem zajišťuje jeho poslání a cíle, identitu, autonomii a soudržnost.

7.

Ředitel plní veškeré další úkoly, jež mu svěří správní rada a jež spadají do jeho odpovědnosti.

ODDÍL 6

ZAMĚSTNANCI EIT A VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI

1.

Zaměstnance EIT zaměstnává přímo EIT. Vztahuje se na ně služební řád, pracovní řád a pravidla přijatá na základě dohody mezi orgány Unie s cílem uvést je v účinnost. Tento bod se použije na zaměstnance zaměstnané EIT ke dni 28. května 2021 bez ohledu na den počátku pracovního poměru podle jejich pracovní smlouvy.

2.

Na omezenou dobu mohou být do EIT vysláni národní odborníci. Správní rada přijme předpisy, které vyslaným národním odborníkům umožní pracovat v EIT a určí jejich práva a povinnosti.

(1)  Úř. věst. L 56, 4.3. 1968, s. 1.


PŘÍLOHA II

ZRUŠENÉ NAŘÍZENÍ A JEHO NÁSLEDNÁ ZMĚNA

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008

(Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1292/2013

(Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 174)


PŘÍLOHA III

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (ES) č. 294/2008

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Čl. 2 bod 1

Čl. 2 bod 1

Čl. 2 bod 2

Čl. 2 bod 2

Čl. 2 bod 3

Čl. 2 bod 3

Čl. 2 bod 5

Čl. 2 bod 5

Čl. 2 bod 6

Čl. 2 bod 6

Čl. 2 bod 7

Čl. 2 bod 7

-

Čl. 2 bod 8

Čl. 2 bod 8

-

Čl. 2 bod 9

Čl. 2 bod 9

Čl. 2 bod 9a

Čl. 2 bod 10

Čl. 2 bod 10

Čl. 2 bod 11

-

Čl. 2 bod 12

Čl. 2 bod 11

Čl. 2 bod 13

-

Čl. 2 bod 14

-

Čl. 2 bod 15

-

Čl. 2 bod 16

Článek 3

Čl. 3 odst. 1 a 2

Čl. 4 odst. 1 písm. a), c) a d)

Čl. 5 odst. 1

Čl. 4 odst. 2

-

Čl. 4 odst. 3

Čl. 5 odst. 2

-

Čl. 5 odst. 3

Čl. 5 odst. 1 písm. a), b) a c)

Čl. 6 písm. a), b), c) a e)

Čl. 5 odst. 1 písm. d)

-

-

Čl. 6 písm. d)

Čl. 5 odst. 1 písm. e) a f)

Čl. 6 písm. f) a g)

-

Čl. 6 písm. h) a i)

Čl. 5 odst. 1 písm. g), h) a i)

Čl. 6 písm. j), k) a l)

Čl. 5 odst. 1 písm. j)

-

-

Čl. 6 písm. m) a n)

Čl. 5 odst. 1 písm. k)

Čl. 6 písm. o) a p)

-

Čl. 6 písm. q) až t)

Čl. 5 odst. 2

-

Čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a c)

Čl. 7 odst. 1 písm. a), b) a c)

-

Čl. 7 odst. 1 písm. d)

Čl. 6 odst. 1 písm. d)

Čl. 7 odst. 1 písm. e)

-

Čl. 7 odst. 1 písm. f)

Čl. 6 odst. 1 písm. e)

Čl. 7 odst. 1 písm. g)

-

Čl. 7 odst. 1 písm. h) a i)

Čl. 6 odst. 2 písm. a) až e)

Čl. 7 odst. 2 písm. a) až e)

-

Čl. 7 odst. 3

Čl. 6 odst. 3

Čl. 7 odst. 4

-

Článek 8

Čl. 7 odst. 1

Čl. 9 odst. 1

Čl. 7 odst. 1a

Čl. 9 odst. 2

Čl. 7 odst. 2

-

Čl. 7 odst. 3

Čl. 9 odst. 3

Čl. 7 odst. 4

Čl. 9 odst. 4

Čl. 7 odst. 5

Čl. 9 odst. 5

Článek 7a

Článek 10

Čl. 7b odst. 1

-

Čl. 7b odst. 2

Čl. 11 odst. 1

-

Čl. 11 odst. 2

-

Čl. 11 odst. 3

Čl. 7b odst. 3

Čl. 11 odst. 4

-

Čl. 11 odst. 5

Čl. 7b odst. 4

Čl. 11 odst. 6

-

Čl. 11 odst. 7

-

Článek 12

Čl. 8 odst. 1

Čl. 13 odst. 1

Čl. 8 odst. 2 písm. a)

Čl. 13 odst. 2 písm. a)

Čl. 8 odst. 2 písm. aa)

Čl. 13 odst. 2 písm. b)

-

Čl. 13 odst. 2 písm. c) až f)

Čl. 8 odst. 2 písm. b)

Čl. 13 odst. 2 písm. g)

Čl. 9 odst. 1 a 2

Čl. 14 odst. 1

Čl. 9 odst. 3

Čl. 14 odst. 2

Článek 11

Článek 15

Článek 12

Článek 16

Č. 13 odst. 1

Čl. 17 odst. 1

-

Čl. 17 odst. 2

Čl. 13 odst. 2 až 7

Čl. 13 odst. 3 až 8

Čl. 14 odst. 1

-

Čl. 14 odst. 2

Čl. 18 odst. 1

Čl. 14 odst. 3

Čl. 18 odst. 2

-

Čl. 18 odst. 3

Čl. 14 odst. 4

Čl. 18 odst. 4

Čl. 14 odst. 5

Čl. 18 odst. 5

Čl. 14 odst. 6

-

-

Čl. 18 odst. 6

Čl. 14 odst. 7

Čl. 18 odst. 7

Čl. 15 odst. 1

Čl. 19 odst. 1

Čl. 15 odst. 2

Čl. 19 odst. 2

Čl. 16 odst. 1

Čl. 20 odst. 1

Čl. 16 odst. 2

Čl. 20 odst. 2

Čl. 16 odst. 2a

Čl. 20 odst. 3

Čl. 16 odst. 3

Čl. 20 odst. 4

Čl. 17 odst. 1

-

-

Čl. 4 odst. 4

Čl. 17 odst. 2

Čl. 4 odst. 1

Čl. 17 odst. 2a

Čl. 4 odst. 2

Čl. 17 odst. 3

Čl. 4 odst. 3

Čl. 17 odst. 4

Čl. 4 odst. 5

Článek 18

-

Čl. 19 odst. 1

-

-

Čl. 21 odst. 1

Čl. 19 odst. 2

-

Čl. 19 odst. 3

Čl. 21 odst. 2

Čl. 20 odst. 1

Čl. 22 odst. 1

Čl. 20 odst. 2

-

Čl. 20 odst. 3

Čl. 22 odst. 2

Čl. 20 odst. 4

-

Čl. 20 odst. 5

Čl. 22 odst. 3

Čl. 20 odst. 6

-

Čl. 20 odst. 7

-

Čl. 20 odst. 8

Čl. 22 odst. 4

Čl. 20 odst. 9

Čl. 22 odst. 5

Čl. 20 odst. 10

Čl. 22 odst. 6

Čl. 21 odst. 1

Čl. 23 odst. 1

Čl. 21 odst. 1a

Čl. 23 odst. 2

Čl. 21 odst. 2

Čl. 23 odst. 3

Čl. 21 odst. 3

Čl. 23 odst. 4

Čl. 21 odst. 4

-

Článek 22

Článek 24

Článek 22a

Článek 25

Článek 23

-

-

Článek 26

-

Článek 27

Článek 24

Článek 28

Příloha

Příloha I

-

Příloha II

-

Příloha III


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU