(EU) 2021/810Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/810 ze dne 20. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2021/808, pokud jde o přechodná ustanovení týkající se určitých látek uvedených v příloze II rozhodnutí 2002/657/ES (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 180, 21.5.2021, s. 112-113 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. května 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. června 2021 Nabývá účinnosti: 10. června 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.21.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 180/112


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/810

ze dne 20. května 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2021/808, pokud jde o přechodná ustanovení týkající se určitých látek uvedených v příloze II rozhodnutí 2002/657/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 34 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2021/808 (2) mimo jiné zrušuje rozhodnutí Komise 2002/657/ES (3). Článek 4 ve spojení s přílohou II uvedeného rozhodnutí stanoví minimální požadované pracovní limity pro farmakologicky účinné látky chloramfenikol, metabolity nitrofuranu, medroxyprogesteron-acetát a malachitová zeleň v určitých matricích.

(2)

Článek 8 nařízení Komise (EU) 2019/1871 (4) obsahuje přechodná ustanovení týkající se referenčních hodnot pro opatření pro zakázané farmakologicky účinné látky. Minimální požadované pracovní limity pro chloramfenikol, metabolity nitrofuranu a sumu malachitové zeleně a leukomalachitové zeleně, které jsou zahrnuty v příloze II rozhodnutí 2002/657/ES, by se měly používat jako referenční hodnoty pro opatření pro potraviny živočišného původu dovážené ze třetích zemí a pro potraviny živočišného původu vyrobené v Unii do 27. listopadu 2022.

(3)

Pro účely uvedené v článku 8 nařízení (EU) 2019/1871 by proto příloha II rozhodnutí 2002/657/ES měla zůstat použitelná až do 27. listopadu 2022.

(4)

V zájmu zachování kontinuity by se toto nařízení mělo použít od téhož data jako prováděcí nařízení (EU) 2021/2021/808.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 7 prováděcího nařízení (EU) 2021/2021/808 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Zrušení a přechodná opatření

Rozhodnutí 2002/657/ES a 98/179/ES se zrušují od data vstupu tohoto nařízení v platnost.

Nicméně do 10. června 2026 se v případě metod, které byly validovány před datem vstupu tohoto nařízení v platnost, nadále uplatňují požadavky stanovené v bodech 2 a 3 přílohy I rozhodnutí 2002/657/ES.

Pro účely uvedené v čl. 8 druhém pododstavci nařízení (EU) 2019/1871 se příloha II rozhodnutí 2002/657/ES nadále použije do 27. listopadu 2022.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. května 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2021/808 ze dne 22. března 2021o provádění analytických metod pro rezidua farmakologicky účinných látek používaných u zvířat určených k produkci potravin a o interpretaci výsledků, jakož i o metodách, které se mají používat pro odběr vzorků, a o zrušení rozhodnutí 2002/657/ES a 98/179/ES (viz strana 84 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Rozhodnutí Komise 2002/657/ES ze dne 14. srpna 2002, kterým se provádí směrnice Rady 96/23/ES, pokud jde o provádění analytických metod a interpretaci výsledků (Úř. věst. L 221, 17.8.2002, s. 8).

(4)  Nařízení Komise (EU) 2019/1871 ze dne 7. listopadu 2019 o referenčních hodnotách pro opatření pro nepovolené farmakologicky účinné látky přítomné v potravinách živočišného původu a o zrušení rozhodnutí 2005/34/ES (Úř. věst. L 289, 8.11.2019, s. 41).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU