(EU) 2021/807Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/807 ze dne 10. března 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení sorbátu draselného jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 180, 21.5.2021, s. 81-83 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 10. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. června 2021 Nabývá účinnosti: 10. června 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.21.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 180/81


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/807

ze dne 10. března 2021,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení sorbátu draselného jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 28 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát (sorbát draselný) byl posouzen jako stávající účinná látka zařazená do pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek, na nějž odkazuje čl. 89 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 a který je prováděn v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2).

(2)

V souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 přijal Výbor pro biocidní přípravky dne 4. prosince 2014 stanovisko (3) Evropské agentury pro chemické látky (dále jen „agentura“) a zohlednil v něm závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán. Vzhledem k tomu, že hodnocení příslušného orgánu bylo dokončeno dne 20. října 2010, byla žádost o schválení sorbátu draselného přezkoumána v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (4), jak je stanoveno v čl. 90 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012, a agentura ve svém stanovisku dospěla k závěru, že je možné předpokládat, že biocidní přípravky typu 8 obsahující sorbát draselný splňují požadavky článku 5 směrnice 98/8/ES.

(3)

Sorbát draselný byl proto schválen jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 8 prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/1729 (5).

(4)

Sorbát draselný je stále zařazen do pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek pro jeho použití v biocidních přípravcích typu 6.

(5)

Ve stanovisku ze dne 4. prosince 2014 agentura rovněž dospěla k závěru, že sorbát draselný splňuje kritéria pro zařazení do přílohy I nařízení (EU) č. 528/2012.

(6)

S přihlédnutím ke stanovisku agentury je vhodné zařadit sorbát draselný do přílohy I nařízení (EU) č. 528/2012. Jelikož byl sorbát draselný posouzen na základě dokumentace týkající se účinné látky, jež byla přijata v souladu s čl. 11 odst. 1 směrnice 98/8/ES, měl by být sorbát draselný zařazen do kategorie 6 přílohy I nařízení (EU) č. 528/2012.

(7)

V čl. 89 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 jsou uvedena přechodná opatření pro případ, že je stávající účinná látka zařazená do pracovního programu systematického přezkumu stávajících účinných látek schválena v souladu s uvedeným nařízením. Pokud jde o sorbát draselný pro typ přípravku 6, mělo by se datum schválení pro účely čl. 89 odst. 3 uvedeného nařízení stanovit na 1. února 2023, aby se poskytl dostatek času pro předložení žádostí o povolení podle čl. 89 odst. 3 druhého pododstavce uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 528/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Pro účely čl. 89 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 je datum schválení sorbátu draselného pro typ přípravku 6 stanoveno na 1. února 2023.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014 týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Stanovisko Výboru pro biocidní přípravky týkající se žádosti o schválení účinné látky: sorbát draselný, přípravek typu 8, ECHA/BPC/37/2014, přijaté dne 4. prosince 2014.

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1729 ze dne 28. září 2015, kterým se schvaluje sorbát draselný jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 8 (Úř. věst. L 252, 29.9.2015, s. 24).


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (EU) č. 528/2012 se v kategorii 6 seznamu účinných látek uvedených v čl. 25 písm. a) doplňuje nová položka, která zní:

Číslo ES

Název/skupina

Omezení

Poznámka

„246-376-1

kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát (sorbát draselný)  (*1)

Minimální stupeň čistoty účinné látky  (*2): 990 g/kg

č. CAS 24634-61-5


(*1)  Pro účely čl. 89 odst. 3 je datum schválení sorbátu draselného pro typ přípravku 6 stanoveno na 1. února 2023.

(*2)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty hodnocené účinné látky. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU