(EU) 2021/806Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/806 ze dne 10. března 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení oxidu uhličitého vyrobeného z propanu, butanu nebo směsi obou spalováním jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 180, 21.5.2021, s. 78-80 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 10. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. června 2021 Nabývá účinnosti: 10. června 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.21.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 180/78


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/806

ze dne 10. března 2021,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení oxidu uhličitého vyrobeného z propanu, butanu nebo směsi obou spalováním jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 28 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2) stanoví seznam stávajících účinných látek, které mají být zhodnoceny, aby mohly být případně schváleny pro použití v biocidních přípravcích. Uvedený seznam zahrnuje oxid uhličitý vyrobený z propanu, butanu nebo směsi obou spalováním.

(2)

Oxid uhličitý vyrobený z propanu, butanu nebo směsi obou spalováním byl hodnocen pro použití v biocidních přípravcích typu 19, repelenty a atraktanty, které jsou popsány v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Členským státem zpravodajem byla určena Francie a její hodnotící příslušný orgán předložil Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) dne 18. září 2019 zprávu o posouzení a své závěry.

(4)

V souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 přijal Výbor pro biocidní přípravky dne 16. června 2020 stanovisko agentury (3) a zohlednil v něm závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán.

(5)

Podle uvedeného stanoviska je možné předpokládat, že biocidní přípravky typu 19 používající oxid uhličitý vyrobený z propanu, butanu nebo směsi obou spalováním splní požadavky čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 528/2012. Stanovisko agentury rovněž dospělo k závěru, že uvedená účinná látka nevzbuzuje obavy a je způsobilá pro zařazení do přílohy I nařízení (EU) č. 528/2012.

(6)

S přihlédnutím ke stanovisku agentury je proto vhodné zařadit oxid uhličitý vyrobený z propanu, butanu nebo směsi obou spalováním do přílohy I nařízení (EU) č. 528/2012. Jelikož oxid uhličitý vyrobený z propanu, butanu nebo směsi obou spalováním byl posouzen na základě dokumentace týkající se účinné látky splňující požadavky stanovené v čl. 11 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (4), měl by být oxid uhličitý vyrobený z propanu, butanu nebo směsi obou spalováním zařazen do kategorie 6 přílohy I nařízení (EU) č. 528/2012, „Látky, pro něž některý členský stát schválil dokumentaci o účinných látkách v souladu s čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení nebo tuto dokumentaci přijal v souladu s čl. 11 odst. 1 směrnice 98/8/ES“.

(7)

V čl. 89 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 jsou uvedena přechodná opatření pro případ, že je stávající účinná látka zařazená do pracovního programu systematického přezkumu stávajících účinných látek schválena v souladu s uvedeným nařízením. Pokud jde o oxid uhličitý vyrobený z propanu, butanu nebo směsi obou spalováním pro typ přípravku 19, mělo by se datum schválení pro účely čl. 89 odst. 3 uvedeného nařízení stanovit na 1. července 2022, aby se poskytl dostatek času pro předložení žádostí o povolení podle čl. 89 odst. 3 druhého pododstavce uvedeného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 528/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Pro účely čl. 89 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 je datum schválení oxidu uhličitého vyrobeného z propanu, butanu nebo směsi obou spalováním pro typ přípravku 19 stanoveno na 1. července 2022.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. March 2021

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014 týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Stanovisko Výboru pro biocidní přípravky týkající se žádosti o schválení účinné látky: oxid uhličitý vyrobený z propanu, butanu nebo směsi obou spalováním, typ přípravku: 19, ECHA/BPC/249/2020, přijaté dne 16. června 2020.

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (EU) č. 528/2012 se v kategorii 6 seznamu účinných látek uvedených v čl. 25 písm. a) doplňuje nová položka, která zní:

Číslo ES

Název/skupina

Omezení

Poznámka

„204-696-9

oxid uhličitý vyrobený z propanu, butanu nebo směsi obou spalováním  (*1)

 

CAS 124-38-9


(*1)  Datem schválení oxidu uhličitého vyrobeného z propanu, butanu nebo směsi obou spalováním pro typ přípravku 19 pro účely čl. 89 odst. 3 je 1. červenec 2022.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU