(EU) 2021/797Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/797 ze dne 8. března 2021, kterým se opravují některá jazyková znění přílohy II a přílohy VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 176, 19.5.2021, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 8. března 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. června 2021 Nabývá účinnosti: 8. června 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.19.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 176/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/797

ze dne 8. března 2021,

kterým se opravují některá jazyková znění přílohy II a přílohy VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dánské, francouzské, italské, německé a polské znění nařízení (ES) č. 1272/2008 obsahuje chybu v návětí druhého odstavce oddílu 2.12 části 2 přílohy II, pokud jde o rozsah povinnosti označování pevných směsí obsahujících oxid titaničitý.

(2)

České znění nařízení (ES) č. 1272/2008 obsahuje další chyby v oddílu 2.12 části 2 přílohy II, pokud jde o povinnost označování směsí obsahujících oxid titaničitý.

(3)

Italské znění nařízení (ES) č. 1272/2008 obsahuje chybu v poznámce 10 v oddílu 1.1.3.2 části 1 přílohy VI, pokud jde o klasifikaci nebezpečnosti směsí obsahujících oxid titaničitý.

(4)

České, dánské, francouzské, italské, německé a polské znění přílohy II a italské znění přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1272/2008 se opravuje takto:

1)

v části 2 přílohy II se oddíl 2.12 nahrazuje tímto:

„2.12

Směsi obsahující oxid titaničitý

Štítek na obalu kapalných směsí obsahujících 1 % nebo více částic oxidu titaničitého o aerodynamickém průměru nejvýše 10 μm musí obsahovat tuto standardní větu:

EUH211: „Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.“

Štítek na obalu pevných směsí obsahujících 1 % nebo více oxidu titaničitého musí obsahovat tuto standardní větu:

EUH212: „Pozor! Při použití se může vytvářet nebezpečný respirabilní prach. Nevdechujte prach.“

Kromě toho musí štítek na obalu kapalných a pevných směsí, jež nejsou určeny široké veřejnosti a nejsou klasifikovány jako nebezpečné a jsou označeny jako EUH211 nebo EUH212, obsahovat standardní větu EUH210.“;

2)

(netýká se českého znění).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU