(EU) 2021/791Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/791 ze dne 10. května 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Aischgründer Karpfen“ (CHZO))

Publikováno: Úř. věst. L 171, 17.5.2021, s. 3-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. května 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. června 2021 Nabývá účinnosti: 6. června 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.17.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 171/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/791

ze dne 10. května 2021,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu

(„Aischgründer Karpfen“ (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Německa o schválení změny specifikace chráněného zeměpisného označení „Aischgründer Karpfen“ zapsaného do rejstříku podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1096/2012 (2).

(2)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (3).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Aischgründer Karpfen“ (CHZO) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. května 2021.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1096/2012 ze dne 14. listopadu 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Aischgründer Karpfen (CHZO) (Úř. věst. L 326, 24.11.2012, s. 1).

(3)  Úř. věst. C 27, 25.1.2021, s. 21.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU