(EU) 2021/776Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/776 ze dne 11. května 2021, kterým se zavádí šablony určitých formulářů a technická pravidla pro účinnou výměnu informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící

Publikováno: Úř. věst. L 167, 12.5.2021, s. 6-38 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. května 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. června 2021 Nabývá účinnosti: 3. června 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.12.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 167/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/776

ze dne 11. května 2021,

kterým se zavádí šablony určitých formulářů a technická pravidla pro účinnou výměnu informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 ze dne 23. října 2018 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005 (1), a zejména na čl. 16 odst. 1 písm. a), c), d) a e) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 zavádí systém kontrol, který se týká peněžní hotovosti s doprovodem nebo bez doprovodu v hodnotě 10 000 EUR nebo více, vstupující do Unie nebo ji opouštějící, a který doplňuje právní rámec pro předcházení praní peněz a financování terorismu, jak jej stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (2).

(2)

Kromě údajů uvedených v čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1672 by v příslušném formuláři měly být obsaženy tyto konkrétní údaje, jež podle dané situace identifikují osobu převážející peněžní hotovost, ohlašovatele, vlastníka, odesílatele nebo příjemce: osobní identifikační čísla a pohlaví u fyzických osob, registrační a identifikační čísla hospodářských subjektů, název rejstříku a země zápisu do rejstříku u právnických osob, země vydání a datum vydání u dokladů totožnosti, telefonní číslo a e-mailová adresa jako kontaktní údaje, referenční číslo a přepravní společnost u dopravních prostředků. Uvedení těchto údajů je nezbytné ke snížení rizika chyb při zjišťování totožnosti a zpoždění v případě následného ověření, jakož i pro účely analýzy rizik a kvůli zlepšení účinnosti společného rámce pro řízení rizik, který je uveden v čl. 5 odst. 4 nařízení (EU) 2018/1672.

(3)

V zájmu vyřešení případů, kdy existuje více vlastníků, příjemců nebo zamýšlených příjemců či různé druhy peněžní hotovosti a ve formuláři pro ohlášení nebo formuláři pro oznámení není dostatek volného místa, by se od ohlašovatelů mělo požadovat, aby použili doplňkové listy jako přílohu a nedílnou součást formuláře. Pro doplňkové listy je vhodné vytvořit šablony, aby byl zajištěn harmonizovaný přístup, pokud jde o uplatňování kontrol a vyřizování, předávání a analýzy ohlášení prováděné příslušnými orgány členských států.

(4)

Pro případy, kdy příslušný orgán předává informace podle čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1672 příslušným orgánům ostatních členských států, případně Komisi, Úřadu evropského veřejného žalobce a Europolu v souladu s jejich pravomocemi, by měla být vytvořena šablona formuláře pro předávání těchto informací. Účelem tohoto formuláře je zajistit přesný a jednotný sběr a účinné předávání informací, které byly získány podle čl. 5 odst. 3, čl. 6 odst. 1 nebo čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1672, a ohlášení získaných podle článků 3 a 4 uvedeného nařízení, existují-li náznaky, že peněžní hotovost souvisí s trestnou činností. Kromě toho by se měl tento formulář používat při předávání anonymizovaných informací o rizicích a výsledků analýzy rizik, které jsou uvedeny v čl. 10 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení.

(5)

Kvůli rozdílnému obsahu informací, které mají být předávány, a rozdílné frekvenci předávání by měl mít formulář dvě části. První část formuláře je určena pro předávání informací podle čl. 10 odst. 1 písm. a), b) a c) uvedeného nařízení. V závislosti na konkrétních okolnostech by příslušné orgány měly jako nedílnou součást formuláře pro úřední záznamy předložit rovněž ohlášení z moci úřední sestavené v souladu s čl. 5 odst. 3, záznam informací podle čl. 6 odst. 1 nebo čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1672 a ohlášení získaná podle článků 3 a 4 uvedeného nařízení, existují-li náznaky, že peněžní hotovost souvisí s trestnou činností. K zajištění jednotného zaznamenávání informací podle čl. 6 odst. 1 a čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení by příslušné orgány měly k záznamu potřebných údajů použít rovněž ty samé formuláře. Druhá část formuláře je určena pro pravidelné předávání anonymizovaných informací o rizicích a výsledků analýzy rizik podle čl. 10 odst.1 písm. d) nařízení (EU) 2018/1672.

(6)

V zájmu zavedení technického předávání informací uvedených v čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1672 elektronickou cestou od příslušných orgánů každého členského státu finanční zpravodajské jednotce daného členského státu je nutné stanovit technická pravidla pro plynulou výměnu informací prostřednictvím celního informačního systému (CIS), který byl zřízen na základě nařízení Rady (ES) č. 515/97 (3). Cílem těchto pravidel je snížit administrativní zatížení členských států. Stejná pravidla by měla platit pro předávání informací uvedených v čl. 10 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) 2018/1672. Předávání anonymizovaných informací o rizicích a výsledků analýzy rizik, jež jsou uvedeny v čl. 10 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2018/1672, by se v souladu s nařízením Rady (ES) č. 515/97 mělo rovněž provádět prostřednictvím systému CIS.

(7)

Měla by být stanovena pravidla, jež příslušným orgánům každého členského státu umožní předávat Komisi anonymizované statistické údaje týkající se ohlášení, kontrol a porušení předpisů, jak je uvedeno v čl. 18 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2018/1672. Pro účely nařízení (EU) 2018/1672 by se elektronické zpřístupnění náležitých informací Komisi mělo považovat za dostačující výměnu informací, aniž by bylo nutno použít formát uvedený v čl. 16 odst.1 písm. e) nařízení (EU) 2018/1672.

(8)

Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2018/1672 je použitelné od 3. června 2021, toto nařízení by se mělo rovněž použít od uvedeného dne.

(9)

Pokud je pro účely tohoto nařízení nezbytné zpracovávat osobní údaje, mělo by se tak dít v souladu s právními předpisy Unie o ochraně osobních údajů. Na jakékoli zpracování osobních údajů, které na základě tohoto nařízení provádějí příslušné orgány členských států samostatně, se vztahují ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (4), na zpracování prostřednictvím systému CIS pak ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (5).

(10)

Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1725 a dne 12. února 2021 vydal své stanovisko.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro kontroly peněžní hotovosti, který je ustaven podle nařízení (EU) 2018/1672,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Formulář pro ohlášení

Formulář pro ohlášení podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1672 („formulář pro ohlášení“) odpovídá šabloně stanovené v části 1 přílohy I tohoto nařízení a musí být vyplněn v souladu s pokyny k vyplnění, které jsou v ní uvedeny.

Článek 2

Formulář pro oznámení

Formulář pro oznámení podle čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1672 („formulář pro oznámení“) odpovídá šabloně stanovené v části 2 přílohy I tohoto nařízení a musí být vyplněn v souladu s pokyny k vyplnění, které jsou v ní uvedeny.

Článek 3

Doplňkové listy k formulářům

Pokud ve formuláři pro ohlášení nebo formuláři pro oznámení není dostatek volného místa, měly by se použít doplňkové listy podle šablon stanovených v části 3, respektive části 4 přílohy I. Jsou-li k formuláři pro ohlášení nebo formuláři pro oznámení připojeny doplňkové listy, považují se za jeho nedílnou součást.

Článek 4

Formuláře pro úřední záznamy

1.   K zaznamenání a předání informací uvedených v čl. 10 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) 2018/1672 použijí příslušné orgány formulář pro úřední záznamy, který odpovídá šabloně stanovené v části 1 přílohy II tohoto nařízení.

2.   Není-li splněna ohlašovací povinnost peněžní hotovosti s doprovodem podle článku 3 nařízení (EU) 2018/1672 nebo oznamovací povinnost peněžní hotovosti bez doprovodu podle článku 4 uvedeného nařízení a příslušné orgány jsou podle čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení povinny vyhotovit ohlášení z moci úřední, použijí k tomu šablonu stanovenou v části 1 nebo části 2 přílohy I tohoto nařízení, a je-li to v souladu s článkem 3 tohoto nařízení potřeba, použijí dále šablonu stanovenou v části 3, respektive části 4 uvedené přílohy. Ohlášení vyhotovené podle tohoto odstavce se přiloží k formuláři pro úřední záznamy uvedenému v odstavci 1 a předá se spolu s ním.

3.   Pokud příslušné orgány odhalí osobu převážející peněžní hotovost v částce nedosahující prahové hodnoty, jež je uvedena v článku 3 nařízení (EU) 2018/1672, a existují-li náznaky, že peněžní hotovost souvisí s trestnou činností, použijí příslušné orgány k zaznamenání této informace šablonu stanovenou v části 1 přílohy I tohoto nařízení, a je-li v souladu s článkem 3 tohoto nařízení potřeba, použijí dále šablonu stanovenou v části 3 uvedené přílohy. Záznam informace podle tohoto odstavce se přiloží k formuláři pro úřední záznamy uvedenému v odstavci 1 a předá se spolu s ním.

4.   Pokud příslušné orgány odhalí, že peněžní hotovost bez doprovodu v částce nedosahující prahové hodnoty, jež je uvedena v článku 4 nařízení (EU) 2018/1672, vstupuje do Unie nebo ji opouští, a existují-li náznaky, že peněžní hotovost souvisí s trestnou činností, použijí příslušné orgány k zaznamenání této informace šablonu stanovenou v části 2 přílohy I tohoto nařízení, a je-li to v souladu s článkem 3 tohoto nařízení potřeba, použijí dále šablonu stanovenou v části 4 uvedené přílohy. Záznam informace podle tohoto odstavce se přiloží k formuláři pro úřední záznamy uvedenému v odstavci 1 a předá se spolu s ním.

5.   Pokud příslušné orgány odhalí, že v případě ohlášení, které obdržely podle článku 3 nebo 4 nařízení (EU) 2018/1672, existují náznaky, že peněžní hotovost souvisí s trestnou činností, přiloží příslušné orgány toto ohlášení k formuláři pro úřední záznamy uvedenému v odstavci 1.

6.   K zaznamenání anonymizovaných informací o rizicích a výsledků analýzy rizik podle čl. 10 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2018/1672 použijí příslušné orgány formulář pro úřední záznamy pro předání anonymizovaných informací o rizicích a výsledků analýzy rizik, jak jej uvádí šablona stanovená v části 2 přílohy II tohoto nařízení.

Článek 5

Výměna informací prostřednictvím celního informačního systému

1.   Informace zaznamenané v souladu s články 3 a 4, čl. 5 odst. 3 a článkem 6 nařízení (EU) 2018/1672 předají příslušné orgány do celního informačního systému (CIS) kterýmkoli z těchto způsobů:

a)

ručním zadáním informace prostřednictvím uživatelského webového rozhraní systému CIS;

b)

exportem informací z vnitrostátního systému (vnitrostátních systémů) a jejich importem do systému CIS s použitím datového formátu XML;

c)

přímým připojením vnitrostátního systému (vnitrostátních systémů) k systému CIS prostřednictvím rozhraní k propojení systémů, které poskytuje systém CIS.

2.   Informace uvedené v čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1672 předají příslušné orgány finanční zpravodajské jednotce (FIU) členského státu, v němž byly tyto informace získány, tím způsobem, že je předají do systému CIS v souladu s odstavcem 1.

3.   Informace uvedené v čl. 10 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) 2018/1672 předají příslušné orgány ostatním členským státům tím způsobem, že je předají do systému CIS v souladu s odstavcem 1.

4.   Anonymizované informace o rizicích a výsledky analýzy rizik uvedené v čl. 10 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2018/1672 předají příslušné orgány elektronicky příslušným orgánům ostatních členských států prostřednictvím systému CIS.

5.   Existují-li náznaky, že peněžní hotovost souvisí s trestnou činností, která by mohla poškodit finanční zájmy Unie, zpřístupní příslušné orgány informace uvedené v čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1672 příjemcům uvedeným v čl. 10 odst. 2 uvedeného nařízení tím způsobem, že je předají do systému CIS v souladu s odstavcem 3, respektive odstavcem 4 tohoto článku.

6.   Datum elektronického předání v souladu s odstavci 1, 2, 3 a 4 tohoto článku se považuje za datum předání informace pro účely čl. 9 odst. 3 a čl. 10 odst. 4 a 5 nařízení (EU) 2018/1672.

Článek 6

Anonymizované statistické údaje

1.   Datovým zdrojem pro anonymizované statistické údaje jsou ohlášení, ohlášení za účelem oznámení, ohlášení z moci úřední podle čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1672, záznamy podle článku 6 uvedeného nařízení a jakékoli jiné informace dostupné v systému CIS.

2.   Předání informací do systému CIS způsobem, který je zpřístupní Komisi, se považuje za předání příslušných informací, jak je stanoveno v čl. 18 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2018/1672.

3.   Členské státy zajistí, že do systému CIS předají informace o všech ohlášeních, kontrolách a porušeních předpisů v předmětném referenčním období a v případě, že jsou údaje v systému předmětem revize, neprodleně oznámí tuto skutečnost Komisi.

Článek 7

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 3. června 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. května 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 284, 12.11.2018, s. 6.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (Úř. věst. L 82, 22.3.1997, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


PŘÍLOHA I

ČÁST 1

Image 1

Image 2

Image 3

POKYNY K VYPLNĚNÍ

OBECNÉ INFORMACE

Povinnost ohlásit peněžní hotovost při vstupu do Evropské unie nebo při jejím opuštění je součástí strategie EU k zamezení praní peněz a financování terorismu. Tento formulář pro ohlášení je nutno vyplnit při vstupu do Evropské unie nebo při jejím opuštění, je-li převážena peněžní hotovost v hodnotě 10 000 EUR nebo více (nebo ekvivalent v jiných měnách) (článek 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672).

Jsou-li podané informace nesprávné či neúplné nebo není-li peněžní hotovost předložena ke kontrole, nepovažuje se povinnost osoby převážející peněžní hotovost za splněnou a této osobě mohou být uděleny sankce podle platných vnitrostátních právních předpisů.

Příslušné orgány zaznamenají a zpracují informace a osobní údaje a zpřístupní je finanční zpravodajské jednotce (FIU) v souladu s článkem 9 nařízení (EU) 2018/1672. V případech uvedených v článcích 10 a 11 téhož nařízení budou údaje zpřístupněny též orgánům, jež jsou v těchto článcích zmíněny. Příslušné orgány členského státu, v němž je ohlášení podáno, jednají jako správci osobních údajů, které získaly, a budou shromážděné osobní údaje uchovávat v souladu s článkem 13 nařízení (EU) 2018/1672 standardně po dobu pěti let. Zpracování osobních údajů se uskutečňuje pouze pro účely předcházení trestné činnosti a jejího potírání. Úplné informace, včetně informací o svých právech, naleznete v přiloženém prohlášení o ochraně osobních údajů / v odkazu na online informace o ochraně údajů poskytované členským státem.

VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM VÝRAZŮM PODLE NAŘÍZENÍ (EU) 2018/1672

Osobou převážející peněžní hotovost se rozumí každá fyzická osoba vstupující do EU nebo ji opouštějící, která má peněžní hotovost u sebe, ve svých zavazadlech nebo ve svém dopravním prostředku.

Oběživem se rozumí bankovky a mince, jež jsou v oběhu jako prostředek směny, nebo které byly v oběhu jako prostředek směny a dosud je lze u finančních institucí nebo centrálních bank vyměnit za bankovky a mince, jež jsou v oběhu jako prostředek směny.

Převoditelnými nástroji na doručitele se rozumí jiné nástroje než oběživo, které své držitele opravňují požadovat určitou finanční částku při předložení těchto nástrojů, aniž by museli prokázat totožnost či nárok na tuto částku. Mezi tyto nástroje patří:

a)

cestovní šeky; [a]

b)

šeky, vlastní směnky nebo peněžní poukázky, jež jsou buď ve formě na doručitele, podepsané, ale s neuvedeným jménem příjemce, indosované bez omezení, vystavené na fiktivního příjemce, nebo v jiné formě, kdy nárok na ně přechází na osobu jejich doručením.

Komodity používané jako vysoce likvidní prostředky k uchovávání hodnoty

a)

mince s obsahem zlata nejméně 90 %; [a]

b)

slitky s vysokou ryzostí, jako např. pruty, nugety nebo hroudy s obsahem zlata alespoň 99,5 %.

Všechna pole ve formuláři jsou povinná a musí být vyplněna. Pole ve formuláři označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna, je-li informace relevantní nebo dostupná.

Všechny bílé části musí být vyplněny hůlkovým písmem tmavé barvy. Ve formulářích nesmí být škrtáno, přepisováno nebo jinak upravováno.

Části označené slovy „Vyplní příslušný úřad“ musí zůstat prázdné.

Jsou-li relevantní, musí být vyplněny osobní identifikační číslo (tj. osobní daňové číslo, číslo sociálního pojištění nebo podobné jedinečné osobní identifikační číslo), adresa, PSČ, telefonní číslo a e-mailová adresa. Pokud nejsou relevantní, uveďte „nevztahuje se“.

Jsou-li dostupné, musí být vyplněny daňové identifikační číslo (DIČ) a registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (číslo EORI – což je unikátní číslo v rámci celé EU, které přiděluje celní orgán členského státu hospodářským subjektům, jež jsou zapojeny do celních činností). Pokud nejsou dostupné, uveďte „nevztahuje se“.

Pokud osobě převážející peněžní hotovost není informace známa, uveďte „nevím“.

Formulář musí být vyplněn v jednom z oficiálních jazyků EU, který je uznáván příslušnými orgány členského státu, v němž se ohlášení podává.

Oddíl 1: Vstupující do EU nebo ji opouštějící

Zaškrtnutím příslušného políčka uveďte, zda osoba převážející peněžní hotovost vstupuje do EU, nebo ji opouští. Ohlášení při vstupu a opuštění se vyžaduje i v případě tranzitu přes EU.

Oddíl 2: Údaje o osobě převážející peněžní hotovost

Osobní údaje osoby převážející peněžní hotovost musí být v tomto oddílu vyplněny tak, jak jsou uvedeny v jejím dokladu totožnosti.

Není-li osoba převážející peněžní hotovost oprávněna ohlášení podepsat, podá toto ohlášení její právní zástupce.

Oddíl 3: Údaje o dopravě

Musí být poskytnuty informace o zemi, v níž byla přeprava zahájena, zemi konečného určení a dopravním prostředku. Je-li to relevantní, musí být uvedeny informace o tranzitní zemi nebo zemích, přes které osoba převážející peněžní hotovost tuto hotovost převáží, a informace o přepravní společnosti.

Pokud vstupujete do EU nebo ji opouštíte letecky, zaškrtněte políčko „Letecká doprava“. Je nutno uvést druh letadla (komerční let, soukromé letadlo, jiné). V kolonce „Referenční číslo“ musí být uvedeno číslo letu nebo registrační číslo letadla (v případě soukromého letadla).

Pokud vstupujete do EU nebo ji opouštíte prostřednictvím námořní nebo říční plavby, zaškrtněte políčko „Lodní doprava“. Je nutno uvést druh plavidla (obchodní loď, jachta nebo jiné). V kolonce „Referenční číslo“ musí být uveden název plavidla a v kolonce „Přepravní společnost“ musí být uvedeny údaje o plavební lince.

Pokud vstupujete do EU nebo ji opouštíte jakýmkoli typem silničního motorového vozidla, zaškrtněte políčko „Silniční doprava“. Je nutno uvést druh silniční dopravy (kamion, automobil, autobus, jiné). V kolonce „Referenční číslo“ musí být uveden kód země a registrační značka vozu.

Pokud vstupujete do EU nebo ji opouštíte vlakem, zaškrtněte políčko „Železniční doprava“. V kolonce „Referenční číslo“ musí být uvedeno číslo vlaku a v kolonce „Přepravní společnost“ musí být uvedena železniční společnost.

Pokud není vybrán jiný způsob dopravy, zaškrtněte políčko „Ostatní“ a upřesněte druh dopravy (např. pěší, kolo).

Oddíl 4: Údaje o peněžní hotovosti

V tomto oddílu je nutno vyplnit celkovou částku peněžní hotovosti, kterou osoba převážející peněžní hotovost převáží. Definice peněžní hotovosti je uvedena v části „Obecné informace“. Musí být vyplněna nejméně jedna z těchto možností: i) oběživo; ii) převoditelné nástroje na doručitele nebo iii) komodity používané jako vysoce likvidní prostředky k uchovávání hodnoty.

Pokud není ve formuláři pro ohlášení dostatek volného místa, použijte k poskytnutí údajů o peněžní hotovosti doplňkové listy. Všechny předložené informace jsou součástí jednoho ohlášení a všechny doplňkové listy musí být očíslovány a podepsány.

Oddíl 5: Ekonomický původ a zamýšlené použití peněžní hotovosti

Je-li osoba převážející peněžní hotovost jediným vlastníkem nebo existuje-li pouze jediný vlastník, je nutno vyplnit pododdíl 5.A, v němž se označí příslušný ekonomický původ.

Je-li osoba převážející peněžní hotovost zároveň jediným vlastníkem a jediným zamýšleným příjemcem nebo existuje-li pouze jediný příjemce, je nutno vyplnit pododdíl 5.B, v němž se označí příslušné zamýšlené použití.

V každém pododdílu je možné vybrat více než jednu možnost. Nehodí-li se žádná z možností, zaškrtněte „Jiné“ a údaje upřesněte.

Existuje-li více vlastníků nebo více zamýšlených příjemců, musí se příslušné informace o ekonomickém původu a zamýšleném použití peněžní hotovosti pro vlastníky a/nebo zamýšlené příjemce vyplnit do doplňkových listů, jak je uvedeno níže. V tom případě zaškrtněte „Jiné“ a napište „doplňkové listy“.

Oddíl 6: Vlastník peněžní hotovosti

Pouze jeden vlastník

Je-li osoba převážející peněžní hotovost jediným vlastníkem peněžní hotovosti, zaškrtněte příslušné políčko a přejděte k oddílu 7.

Není-li osoba převážející peněžní hotovost jediným vlastníkem, uveďte, zda je jediným vlastníkem jiná fyzická osoba nebo právnická osoba, a zaškrtněte příslušné políčko. Vyplňte údaje v pododdílu 6.A (u fyzické osoby) nebo pododdílu 6.B (u právnické osoby) a přejděte k oddílu 7. Je-li osoba převážející peněžní hotovost fyzickou osobou, musí být její osobní údaje vyplněny tak, jak jsou uvedeny v jejím dokladu totožnosti.

Více vlastníků

Existuje-li více než jeden vlastník, vyplňte celkový počet těchto vlastníků do příslušné kolonky. Za každého dalšího vlastníka je nutno do samostatného doplňkového listu uvést jeho osobní údaje, částku peněžní hotovosti, kterou vlastní, její ekonomický původ a zamýšlené použití. Je-li jedním z vlastníků osoba převážející peněžní hotovost, musí se pro ni rovněž vyplnit doplňkový list s uvedením peněžní hotovosti, kterou vlastní, a jejího ekonomického původu a zamýšleného použití. Všechny předložené informace jsou součástí jednoho ohlášení a všechny doplňkové listy musí být očíslovány a podepsány.

Oddíl 7: Zamýšlený příjemce peněžní hotovosti

Pouze jeden zamýšlený příjemce

Uveďte, je-li osoba převážející peněžní hotovost jediným zamýšleným příjemcem peněžní hotovosti. Pokud ano, zaškrtněte příslušné políčko a přejděte k oddílu 8.

Pokud osoba převážející peněžní hotovost není jediným zamýšleným příjemcem, zaškrtněte příslušné políčko upřesňující, zda jediným zamýšleným příjemcem je jiná fyzická osoba nebo právnická osoba. Vyplňte pododdíl 7.A (u fyzické osoby) nebo pododdíl 7.B (u právnické osoby) a přejděte k oddílu 8. V případě fyzické osoby musí být osobní údaje vyplněny tak, jak jsou uvedeny v jejím dokladu totožnosti.

Více zamýšlených příjemců

Existuje-li více než jeden zamýšlený příjemce, vyplňte celkový počet zamýšlených příjemců do příslušné kolonky. Pro každého zamýšleného příjemce je nutno do samostatného doplňkového listu uvést jeho osobní údaje, částku peněžní hotovosti, kterou má obdržet, a její zamýšlené použití. Je-li jedním ze zamýšlených příjemců osoba převážející peněžní hotovost, musí se pro ni rovněž vyplnit doplňkový list s uvedením peněžní hotovosti, kterou obdrží, a jejího zamýšleného použití. Všechny předložené informace jsou součástí jednoho ohlášení a všechny doplňkové listy musí být očíslovány a podepsány.

Oddíl 8: Podpis

Uveďte datum, místo, jméno a příjmení a ohlášení podepište. Vyplňte celkový počet použitých doplňkových listů. Pokud nebyl použit žádný, napište nulu (0). Osoba převážející peněžní hotovost si zaškrtnutím příslušného políčka může vyžádat potvrzenou kopii ohlášení.

ČÁST 2

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

POKYNY K VYPLNĚNÍ

OBECNÉ INFORMACE

Povinnost oznámit na vyžádání peněžní hotovost při vstupu do Evropské unie nebo při jejím opuštění je součástí strategie EU k zamezení praní peněz a financování terorismu. Formulář pro oznámení je nutno vyplnit, pokud do EU vstupuje nebo ji opouští peněžní hotovost bez doprovodu v hodnotě 10 000 EUR nebo větší (nebo ekvivalent v jiné měně) a pokud příslušné orgány členského státu, přes nějž peněžní hotovost vstupuje do EU nebo ji opouští, požádají odesílatele nebo příjemce peněžní hotovosti či podle dané situace jejich zástupce, aby ve lhůtě 30 dnů podali ohlášení za účelem oznámení (článek 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672).

Není-li ohlášení za účelem oznámení vyhotoveno do 30 dnů nebo jsou-li podané informace nesprávné či neúplné nebo není-li peněžní hotovost předložena ke kontrole, nepovažuje se povinnost ohlašovatele za splněnou a mohou mu být uděleny sankce podle platných vnitrostátních právních předpisů.

Příslušné orgány zaznamenají a zpracují informace a osobní údaje a zpřístupní je finanční zpravodajské jednotce (FIU) v souladu s článkem 9 nařízení (EU) 2018/1672. V případech uvedených v článcích 10 a 11 téhož nařízení budou údaje zpřístupněny též orgánům, jež jsou v těchto článcích zmíněny. Příslušné orgány členského státu, v němž je ohlášení za účelem oznámení podáno, jednají jako správci osobních údajů, které získaly, a budou shromážděné osobní údaje uchovávat v souladu s článkem 13 nařízení (EU) 2018/1672 standardně po dobu pěti let. Zpracování osobních údajů se uskutečňuje pouze pro účely předcházení trestné činnosti a jejího potírání. Úplné informace, včetně informací o vašich právech, naleznete v přiloženém prohlášení o ochraně osobních údajů / v odkazu na online informace o ochraně údajů poskytované členským státem.

VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM VÝRAZŮM PODLE NAŘÍZENÍ (EU) 2018/1672

Oběživem se rozumí bankovky a mince, jež jsou v oběhu jako prostředek směny, nebo které byly v oběhu jako prostředek směny a dosud je lze u finančních institucí nebo centrálních bank vyměnit za bankovky a mince, jež jsou v oběhu jako prostředek směny.

Převoditelnými nástroji na doručitele se rozumí jiné nástroje než oběživo, které své držitele opravňují požadovat určitou finanční částku při předložení těchto nástrojů, aniž by museli prokázat totožnost či nárok na tuto částku. Mezi tyto nástroje patří:

a)

cestovní šeky; [a]

b)

šeky, vlastní směnky nebo peněžní poukázky, jež jsou buď ve formě na doručitele, podepsané, ale s neuvedeným jménem příjemce, indosované bez omezení, vystavené na fiktivního příjemce, nebo v jiné formě, kdy nárok na ně přechází na osobu jejich doručením.

Komodity používané jako vysoce likvidní prostředky k uchovávání hodnoty:

a)

mince s obsahem zlata nejméně 90 %; [a]

b)

slitky s vysokou ryzostí, jako např. pruty, nugety nebo hroudy s obsahem zlata alespoň 99,5 %.

Všechna pole ve formuláři jsou povinná a musí být vyplněna. Pole ve formuláři označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna, je-li informace relevantní nebo dostupná.

Všechny bílé části musí být vyplněny hůlkovým písmem tmavým písmem. Ve formulářích nesmí být škrtáno, přepisováno nebo jinak upravováno.

Části označené slovy „Vyplní příslušný úřad“ musí zůstat prázdné.

Jsou-li relevantní, musí být vyplněny osobní identifikační číslo (tj. osobní daňové číslo, číslo sociálního pojištění nebo podobné unikátní osobní identifikační číslo), adresa, PSČ, telefonní číslo a e-mailová adresa. Pokud nejsou relevantní, uveďte „nevztahuje se“.

Jsou-li dostupné, musí být vyplněny daňové identifikační číslo (DIČ) a registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (číslo EORI – což je unikátní číslo v rámci celé EU, které přiděluje celní orgán členského státu hospodářským subjektům, jež jsou zapojeny do celních činností). Pokud nejsou dostupné, uveďte „nevztahuje se“.

Pokud ohlašovateli není informace známa, napište „nevím“.

Formulář musí být vyplněn v jednom z oficiálních jazyků EU, který je uznáván příslušnými orgány členského státu, v němž se ohlášení podává.

Oddíl 1: Vstupující do EU nebo ji opouštějící

Zaškrtnutím příslušného políčka uveďte, zda peněžní hotovost vstupuje do EU, nebo ji opouští.

Oddíl 2: Údaje o ohlašovateli

Osobní údaje ohlašovatele musí být v tomto oddílu vyplněny tak, jak jsou uvedeny v jeho dokladu totožnosti.

Není-li ohlašovatel oprávněn ohlášení podepsat, podá toto ohlášení jeho právní zástupce.

Oddíl 3: Údaje o peněžní hotovosti

V tomto oddílu je nutno vyplnit celkovou částku peněžní hotovosti, k níž bylo oznámení vyžádáno. Definice peněžní hotovosti je uvedena v části „Obecné informace“. Musí být vyplněna nejméně jedna z těchto možností: i) oběživo; ii) převoditelné nástroje na doručitele nebo iii) komodity používané jako vysoce likvidní prostředky k uchovávání hodnoty.

Pokud není ve formuláři pro oznámení dostatek volného místa, použijte k poskytnutí údajů o peněžní hotovosti doplňkové listy. Všechny předložené informace jsou součástí jednoho oznámení a všechny doplňkové listy musí být očíslovány a podepsány.

Oddíl 4: Vztah k peněžní hotovosti bez doprovodu

Zaškrtnutím příslušných políček uveďte status ohlašovatele a jeho vztah k peněžní hotovosti. Lze označit více možností.

Oddíl 5: Odesílatel peněžní hotovosti

Není-li ohlašovatel odesílatelem peněžní hotovosti, musí být v tomto oddílu vyplněny údaje o odesílateli peněžní hotovosti. Zaškrtnutím políčka uveďte, zda je odesílatel fyzickou osobou, nebo právnickou osobou. Údaje o odesílateli vyplňte v pododdílu 5.A (u fyzické osoby) nebo pododdílu 5.B (u právnické osoby). Je-li odesílatel fyzickou osobou, musí být jeho osobní údaje vyplněny tak, jak jsou uvedeny v jeho dokladu totožnosti.

Oddíl 6: Příjemce nebo zamýšlený příjemce peněžní hotovosti

Pouze jeden příjemce

Není-li ohlašovatel jediným příjemcem peněžní hotovosti, musí být v tomto oddílu vyplněny údaje o příjemci nebo zamýšleném příjemci peněžní hotovosti.

Zaškrtnutím políčka uveďte, zda existuje jediný příjemce peněžní hotovosti a zda je fyzickou osobou, nebo právnickou osobou. Údaje o jediném příjemci vyplňte v pododdílu 6.A (u fyzické osoby) nebo pododdílu 6.B (u právnické osoby). Je-li příjemce nebo zamýšlený příjemce fyzickou osobou, musí být jeho osobní údaje vyplněny tak, jak jsou uvedeny v jeho dokladu totožnosti.

Více příjemců nebo zamýšlených příjemců

Existuje-li více než jeden příjemce nebo zamýšlený příjemce, vyplňte celkový počet příjemců nebo zamýšlených příjemců do příslušné kolonky. Za každého dalšího příjemce nebo zamýšleného příjemce je nutno do samostatného doplňkového listu uvést jeho osobní údaje, částku peněžní hotovosti, kterou má obdržet, a její zamýšlené použití. Všechny předložené informace jsou součástí jednoho oznámení a všechny doplňkové listy musí být očíslovány a podepsány.

Oddíl 7: Vlastník peněžní hotovosti

Pouze jeden vlastník

Není-li jediný vlastník peněžní hotovosti odesílatelem nebo jediným příjemcem peněžní hotovosti, musí být v tomto oddílu vyplněny údaje o jediném vlastníkovi.

Zaškrtnutím políčka uveďte, zda existuje jediný vlastník peněžní hotovosti a je-li jediný vlastník fyzickou osobou, nebo právnickou osobou. Údaje o jediném vlastníkovi vyplňte v pododdílu 7.A (u fyzické osoby) nebo pododdílu 7.B (u právnické osoby). Je-li vlastník fyzickou osobou, musí být jeho osobní údaje vyplněny tak, jak jsou uvedeny v jeho dokladu totožnosti.

Více vlastníků

Existuje-li více než jeden vlastník, vyplňte celkový počet těchto vlastníků do příslušné kolonky. Za každého dalšího vlastníka je nutno do samostatného doplňkového listu uvést jeho osobní údaje, částku peněžní hotovosti, kterou vlastní, její ekonomický původ a zamýšlené použití. Veškeré předložené informace jsou součástí jednoho ohlášení a všechny doplňkové listy musí být očíslovány a podepsány.

Oddíl 8: Ekonomický původ a zamýšlené použití peněžní hotovosti

Existuje-li pouze jediný vlastník, je nutno vyplnit pododdíl 8.A, v němž se označí příslušný ekonomický původ.

Existuje-li pouze jediný příjemce, je nutno vyplnit pododdíl 8.B, v němž se označí zamýšlené použití peněžní hotovosti.

V každém pododdílu je možné vybrat více než jednu možnost. Nehodí-li se žádná z možností, zaškrtněte políčko „Jiné“ a údaje upřesněte.

Existuje-li více vlastníků nebo více příjemců (nebo zamýšlených příjemců), musí se informace o ekonomickém původu a zamýšleném použití peněžní hotovosti pro vlastníky a/nebo příjemce (či zamýšlené příjemce) uvést v doplňkových listech, jak je zmíněno výše. V tom případě zaškrtněte políčko „Jiné“ a napište „doplňkové listy“.

Oddíl 9: Podpis

Uveďte datum, místo, jméno a příjmení a oznámení podepište. Vyplňte celkový počet použitých doplňkových listů. Pokud nebyl použit žádný, napište nulu (0). Ohlašovatel si zaškrtnutím příslušného políčka může vyžádat potvrzenou kopii oznámení.

ČÁST 3

Image 9

Image 10

POKYNY K VYPLNĚNÍ

Obecné informace

Pokyny k vyplnění formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti platí i zde.

Oddíl A: Číslo doplňkového listu

Doplňkové listy musí být očíslovány po sobě jdoucími čísly (tj. první použitý doplňkový list číslem 1, druhý číslem 2 atd.).

Celkový počet použitých doplňkových listů uveďte na druhé straně formuláře pro ohlášení peněžní hotovosti.

Oddíl B: Údaje o doplňkovém listu

Uveďte důvod k vyplnění doplňkového listu. Smí být zaškrtnuta pouze jedna možnost. Pokud je relevantních více možností, použijte pro každou z nich samostatný doplňkový list.

 

B.1: Pokračování oddílu „Údaje o peněžní hotovosti“: Tuto možnost zvolte, pouze pokud v oddílu 4 „Údaje o peněžní hotovosti“ formuláře pro ohlášení není dostatek volného místa pro všechnu peněžní hotovost. Vyplňte oddíl C a vynechte oddíly D a E.

 

B.2: Osoba převážející peněžní hotovost je vlastníkem a zamýšleným příjemcem části peněžní hotovosti: Zvolte, pokud je osoba převážející peněžní hotovost vlastníkem a zamýšleným příjemcem části peněžní hotovosti. Za každého dalšího vlastníka a zamýšleného příjemce je nutno vyplnit samostatný doplňkový list.

V oddílu C uveďte částku peněžní hotovosti, která je vlastněna, a částku peněžní hotovosti, která má být přijata.

V pododdílech D.1 a D.2 uveďte ekonomický původ a zamýšlené použití peněžní hotovosti, kterou vlastní osoba převážející peněžní hotovost.

 

B.3: Osoba převážející peněžní hotovost je vlastníkem části peněžní hotovosti: Zvolte, pokud je osoba převážející peněžní hotovost rovněž vlastníkem části peněžní hotovosti. Za každého dalšího vlastníka je nutno vyplnit samostatný doplňkový list.

V oddílu C vyplňte částku peněžní hotovosti, kterou vlastní osoba převážející peněžní hotovost.

V pododdílech D.1 a D.2 uveďte ekonomický původ a zamýšlené použití peněžní hotovosti, kterou vlastní osoba převážející peněžní hotovost.

 

B.4: Osoba převážející peněžní hotovost je zamýšleným příjemcem části peněžní hotovosti: Zvolte, pokud je osoba převážející peněžní hotovost rovněž zamýšleným příjemcem části peněžní hotovosti. Za každého dalšího zamýšleného příjemce je nutno vyplnit samostatný doplňkový list.

V oddílu C vyplňte částku peněžní hotovosti, kterou má přijmout osoba převážející peněžní hotovost.

V pododdílu D.2 vyplňte zamýšlené použití peněžní hotovosti, kterou má přijmout osoba převážející peněžní hotovost.

 

B.5: Jiný vlastník, který je rovněž zamýšleným příjemcem části peněžní hotovosti (jiný než osoba převážející peněžní hotovost): Zvolte, pokud existuje více než jeden vlastník a v případě každého vlastníka, který je zároveň zamýšleným příjemcem peněžní hotovosti. Za každého dalšího vlastníka, který je zároveň zamýšleným příjemcem, je nutno vyplnit samostatný doplňkový list.

V oddílu C uveďte částku peněžní hotovosti, kterou vlastní a kterou má přijmout vlastník a zamýšlený příjemce.

V pododdílech D.1 a D.2 uveďte ekonomický původ a zamýšlené použití peněžní hotovosti, kterou vlastní vlastník a zamýšlený příjemce.

Údaje o vlastníkovi a zamýšleném příjemci musí být v případě fyzické osoby vyplněny v pododdílu E.1 a v případě právnické osoby v pododdílu E.2.

 

B.6: Vlastník části peněžní hotovosti (jiný než osoba převážející peněžní hotovost): Zvolte, pokud existuje více než jeden vlastník. Za každého dalšího vlastníka je nutno vyplnit samostatný doplňkový list.

V oddílu C vyplňte částku peněžní hotovosti, kterou vlastní vlastník.

V pododdílech D.1 a D.2 uveďte ekonomický původ a zamýšlené použití peněžní hotovosti, kterou vlastní vlastník.

Údaje o vlastníkovi musí být v případě fyzické osoby vyplněny v pododdílu E.1 a v případě právnické osoby v pododdílu E.2.

 

B.7: Zamýšlený příjemce části peněžní hotovosti (jiný než osoba převážející peněžní hotovost): Zvolte, pokud existuje více než jeden zamýšlený příjemce. Za každého zamýšleného příjemce je nutno vyplnit samostatný doplňkový list.

V oddílu C vyplňte částku peněžní hotovosti, kterou má přijmout zamýšlený příjemce.

V pododdílu D.2 vyplňte zamýšlené použití peněžní hotovosti, kterou má přijmout zamýšlený příjemce.

Údaje o zamýšleném příjemci musí být v případě fyzické osoby vyplněny v pododdílu E.1 a v případě právnické osoby v pododdílu E.2.

Oddíl C: Údaje o peněžní hotovosti

„Peněžní hotovost“ je vysvětlena v části „Obecné informace“ pokynů k vyplnění ohlášení peněžní hotovosti.

Oddíl D: Ekonomický původ a zamýšlené použití peněžní hotovosti

Zaškrtnutím políček uveďte příslušný ekonomický původ a zamýšlené použití peněžní hotovosti, jak je uvedeno v oddílu B. Můžete označit více než jednu možnost. Nehodí-li se žádná z možností, zaškrtněte políčko „Jiné“ a údaj upřesněte.

Oddíl E: Zúčastněné osoby

Vyplňte osobní údaje zúčastněných osob. Tyto osoby mohou být fyzické osoby nebo právnické osoby. Zaškrtněte odpovídající políčko a vyplňte příslušné údaje.

Oddíl F: Podpis

Vyplňte datum, místo, jméno a příjmení, podepište a přiložte doplňkový list k základnímu formuláři pro ohlášení peněžní hotovosti. Všechny předložené informace jsou součástí jednoho ohlášení.

ČÁST 4

Image 11

Image 12

NOTES ON COMPLETION

General information

The notes on completion of the cash disclosure form also apply here.

Section A: Additional sheet number

Additional sheets must be numbered with consecutive numbers (i.e. 1 on the first additional sheet, 2 on the second etc.).

Indicate the total number of additional sheets used on the second page of the cash disclosure declaration form.

Section B: Additional sheet details

State the reason for filling in the additional sheet. Only one option must be ticked. If more options are applicable, use a separate additional sheet for each option.

 

B.1: Continuation of ‘Details of the cash’: Select this option only when the space available in Section 3 ‘Details of the cash’ on the disclosure declaration form is not sufficient for all the cash. Fill in Section C and skip Sections D and E.

 

B.2: Sender and owner of part of the cash: Select this option only when there is more than one owner of the cash and one of them is also the sender of the cash. For each owner a separate additional sheet must be filled in.

Indicate in Section C the amount of the cash owned by the sender.

Indicate in Subsections D.1 and D.2 the economic provenance and the intended use of the amount of the cash owned by the sender.

 

B.3: Sole recipient and owner of part of the cash: Select when there is more than one owner and one of them is also the sole recipient of the cash. For each additional owner a separate additional sheet must be filled in.

Indicate in Section C the amount of cash owned by the sole recipient.

Indicate in Subsections D.1 and D.2 the economic provenance and the intended use of the cash owned by the sole recipient.

 

B.4: Recipient or intended recipient who owns part of the cash: Select when there is more than one owner who is also the recipient (or intended recipient) of the cash. For each additional owner and/or recipient (or intended recipient) a separate additional sheet must be filled in.

Indicate in Section C the amount of cash that is owned and is to be received by the recipient.

Indicate in Subsections D.1 and D.2 the economic provenance and the intended use of the cash owned by the owner and recipient (or intended recipient).

The details of the owner who is also the recipient (or intended recipient) must be filled in Subsection E.1 if they are a natural person and in Subsection E.2 if they are a legal person.

 

B.5: Owner of part of the cash: Select when there is more than one owner. For each owner a separate additional sheet must be filled in.

Indicate in Section C the amount of cash owned by the owner.

Indicate in Subsections D.1 and D.2 the economic provenance and the intended use of the cash owned by the owner.

The details of the owner must be filled in Subsection E.1 if they are a natural person and in Subsection E.2 if they are a legal person.

 

B.6: Recipient or intended recipient of part of the cash: Select when there is more than one recipient (or intended recipient). For each recipient (or intended recipient), a separate additional sheet must be filled in.

Indicate in Section C the part of the cash to be received by the recipient (or intended recipient).

Indicate in Subsection D.2 the intended use of the cash to be received by the recipient (or intended recipient).

The details of the intended recipient must be filled in Subsection E.1 if they are a natural person and in Subsection E.2 if they are a legal person.

Section C: Details of the cash

‘Cash’ is explained under the ‘General information’ section on the notes on completion of the cash disclosure declaration.

Section D: Economic provenance and intended use of the cash

Tick the boxes to indicate the relevant economic provenance and intended use of the cash as indicated in Section B. You can select more than one option. If no option is applicable, then tick box ‘other’ and fill in the details.

Section E: Persons involved

Enter the personal details of the persons involved. These persons can be natural persons or legal persons. You must tick the appropriate box and fill in the details.

Section F: Signature

State the date, place, name, sign and attach the additional sheet to the main cash disclosure declaration form. All information provided constitutes one disclosure declaration.


PŘÍLOHA II

ČÁST 1

Image 13

ČÁST 2

Formulář pro výměnu anonymizovaných informací o rizicích a výsledků analýzy rizik podle čl. 10 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2018/1672

Image 14

Image 15

Image 16

Image 17

POKYNY K VYPLNĚNÍ

Tento formulář je nutno vyplnit a předat každých šest měsíců v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. d) a čl. 10 odst. 5 nařízení (EU) 2018/1672 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící. Musí v něm být uvedeny informace, které podle názoru členského státu vedou k důležitým závěrům nebo přinášejí významnou přidanou hodnotu k řízení rizik a které souvisejí s hrozbou, jež může kdekoli v Evropské unii představovat vysoké riziko.

Část A

Uveďte členský stát, který informace zasílá, příslušný orgán a e-mailovou adresu.

Vyplňte referenční číslo v tomto formátu: členský stát, rok, A (pro první pololetí) nebo B (pro druhé pololetí).

Vyplňte datum a referenční období.

Uveďte, zda členský stát sdílí anonymizované informace o rizicích a výsledky analýzy rizik za referenční období. Pokud ne, měla by se do celního informačního systému (CIS) nahrát pouze část A.

Uveďte celkový počet odesílaných stran (včetně části A).

Část B

Tato část má obsahovat anonymizované informace o rizicích a výsledky analýzy rizik podle jednotlivých případů, které nelze získat přímo prostřednictvím systému CIS.

Označte, zda se informace týkají peněžní hotovosti s doprovodem, nebo bez doprovodu.

Označte, zda se jedná o nový trend, nebo o opakující se způsob, a podrobněji tuto skutečnost popište.

Nový trend znamená nedávno pozorovanou změnu nebo obecnou tendenci v oblasti fyzického pohybu peněžní hotovosti.

Pozorovaný opakující se způsob znamená způsob nebo souslednost, které se opakují. Označte, zda je oznamovaný případ (jsou oznamované případy) výsledkem kontroly založené na posouzení rizik, nebo namátkové kontroly.

Kontroly založené na posouzení rizik znamenají kontroly, které vycházejí z kritérií rizik pohybu peněžní hotovosti a speciálně z analýzy rizik využívající technologie na zpracování dat, a jejich účelem je odhalit a vyhodnotit rizika a vypracovat nezbytná protiopatření, a to na základě kritérií vytvořených na vnitrostátní úrovni, na úrovni Unie a případně na mezinárodní úrovni.

Namátkové kontroly znamenají kontroly, které nejsou prováděny na základě kritérií rizik pohybu peněžní hotovosti.

Uveďte podrobnosti o případu (případech) (např. zvláštní modus operandi u podobných případů, podrobné informace o zatajení atd.), podrobnosti o druhu peněžní hotovosti (např. bankovky s vysokou nominální hodnotou atd.) a jakékoli další informace (bez uvedení jména), které je podle vás důležité sdílet.

Jsou-li přiloženy obrázky, zaškrtněte políčko a uveďte jejich počet.

Část B lze v případě potřeby vyplnit vícekrát pro stejné referenční období.

Část C

Část C je nutno vyplnit, pokud členský stát v referenčním období realizoval projekt zaměřený na rizika v oblasti kontrol peněžní hotovosti.

Popište realizovaný projekt.

Uveďte informace o zvláštnostech případu, závěry, k nimž jste dospěli, a jakékoli případné poznámky (např. ohledně doby, prostředků kontroly (např. cvičení psi, skenování), rozsahu kontrol atd.).

Považujete-li to za nutné, uveďte informace o ukázkovém případu.

Označte, zda byl ukázkový případ výsledkem kontroly založené na posouzení rizik, nebo výsledkem namátkové kontroly.

Jsou-li přiloženy obrázky, zaškrtněte políčko a uveďte jejich počet.

Část C lze v případě potřeby vyplnit vícekrát v závislosti na počtu uskutečněných projektů ve stejném referenčním období.

Část D

Uveďte informace, které je podle vás důležité sdílet, ale které nelze zahrnout do části B nebo C.

Uveďte, zda jsou přiloženy obrázky a jaký je jejich počet.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU