(EU) 2021/771Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/771 ze dne 21. ledna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanovením zvláštních kritérií a podmínek pro kontroly účetních dokladů v rámci úředních kontrol ekologické produkce a úředních kontrol skupin hospodářských subjektů (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 165, 11.5.2021, s. 25-27 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 21. ledna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. května 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.11.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 165/25


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/771

ze dne 21. ledna 2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanovením zvláštních kritérií a podmínek pro kontroly účetních dokladů v rámci úředních kontrol ekologické produkce a úředních kontrol skupin hospodářských subjektů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 38 odst. 8 písm. a) body i) a ii) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V zájmu zajištění integrity ekologické produkce je nutné stanovit zvláštní kritéria a podmínky pro provádění úředních kontrol, které mají zajistit sledovatelnost ve všech fázích produkce, přípravy a distribuce, a soulad s nařízením (EU) 2018/848, zejména pokud jde o fyzickou kontrolu na místě ekologických hospodářských subjektů nebo skupin hospodářských subjektů podle čl. 38 odst. 3 uvedeného nařízení. Aby byla fyzická kontrola na místě účinná, měla by zahrnovat alespoň kontrolu sledovatelnosti a kontrolu hmotnostní bilance prostřednictvím kontrol účetních dokladů. Účelem kontroly sledovatelnosti je potvrdit, zda produkty obdržené nebo odeslané hospodářským subjektem nebo skupinou hospodářských subjektů jsou ekologické nebo z přechodného období. Účelem kontroly hmotnostní bilance je stanovit rovnováhu mezi vstupem a výstupem hospodářského subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů, zejména věrohodnost objemů ekologických produktů nebo produktů z přechodného období. Měly by být stanoveny položky, na které se má vztahovat kontrola sledovatelnosti a kontrola hmotnostní bilance.

(2)

Pro účely úředních kontrol se pojem skupina hospodářských subjektů podle čl. 36 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848 skládá ze zvláštní kategorie hospodářských subjektů, které jsou zemědělci nebo hospodářskými subjekty produkujícími řasy nebo živočichy pocházející z akvakultury a které se kromě toho mohou zabývat zpracováním, přípravou nebo uváděním potravin nebo krmiv na trh. Každá skupina hospodářských subjektů musí zavést systém vnitřní kontroly, jehož součástí bude zdokumentovaný soubor kontrolních činností. Příslušný orgán nebo případně kontrolní orgán či kontrolní subjekt by měly být náležitě kvalifikovány k posuzování systému vnitřní kontroly a k provedení opětovných inspekcí skupiny hospodářských subjektů na základě vzorku pro analýzu rizik, aby bylo možné učinit závěr o celkovém souladu skupiny. Je proto nezbytné stanovit požadavky na způsobilost příslušného orgánu nebo případně kontrolního orgánu či kontrolního subjektu na posouzení zvláštního složení hospodářských subjektů v rámci skupiny i systému vnitřní kontroly a požadavky na harmonizovaný rámec pro posuzování systému vnitřní kontroly a na výběr vzorku členů pro opětovné inspekce.

(3)

V zájmu jasnosti a právní jistoty by se toto nařízení mělo použít od data použitelnosti nařízení (EU) 2018/848,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Kontroly účetních dokladů

1.   Fyzická kontrola na místě podle čl. 38 odst. 3 nařízení (EU) 2018/848 zahrnuje kontrolu sledovatelnosti a kontrolu hmotnostní bilance hospodářského subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů prováděnou prostřednictvím kontrol účetních dokladů.

2.   Příslušný orgán nebo případně kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt provádí kontrolu sledovatelnosti a hmotnostní bilance podle standardního vzoru a zdokumentují ji v písemném záznamu v souladu s čl. 38 odst. 6 nařízení (EU) 2018/848.

3.   Pro účely kontroly sledovatelnosti a kontroly hmotnostní bilance se výběr produktů, skupin produktů a ověřovaného období provádí na základě rizik.

4.   Kontrola sledovatelnosti zahrnuje alespoň tyto prvky odůvodněné příslušnými doklady včetně skladových a finančních záznamů:

a)

název a adresu dodavatele a, pokud se liší, vlastníka nebo prodejce nebo vývozce produktů;

b)

název a adresu příjemce a, pokud se liší, kupujícího nebo dovozce produktů;

c)

certifikát dodavatele v souladu s čl. 35 odst. 6 nařízení (EU) 2018/848;

d)

informace uvedené v bodě 2.1 prvním pododstavci přílohy III nařízení (EU) 2018/848;

e)

příslušnou identifikaci šarže.

5.   Kontrola hmotnostní bilance zahrnuje v relevantních případech alespoň tyto prvky odůvodněné příslušnými doklady včetně skladových a finančních záznamů:

a)

povahu a množství produktů dodaných jednotce a v relevantních případech povahu a množství materiálů a použití těchto materiálů a případně složení produktů;

b)

povahu a množství produktů skladovaných v zařízení;

c)

povahu a množství produktů, které byly přesunuty z jednotky hospodářského subjektu nebo skupiny hospodářských subjektů do prostor příjemce nebo do jeho skladů;

d)

v případě hospodářských subjektů, které nakupují a prodávají produkt (produkty), aniž by s ním (s nimi) fyzicky manipulovaly, povahu a množství produktů, jež byly zakoupeny a prodány, a dodavatele, a pokud se liší, pak i prodávající nebo vývozce, a pokud se liší, pak i příjemce;

e)

výnos produktů získaných, shromážděných nebo sklizených za předchozí rok;

f)

skutečný výnos produktů získaných, shromážděných nebo sklizených během probíhajícího roku;

g)

počet a/nebo hmotnost v případě hospodářských zvířat obhospodařovaných v probíhajícím roce a v předchozím roce;

h)

veškeré ztráty, zvýšení nebo snížení množství produktů v kterékoli fázi produkce, přípravy a distribuce;

i)

ekologické produkty nebo produkty z přechodného období, které jsou prodávány na trhu jako konvenční produkty.

Článek 2

Úřední kontroly skupin hospodářských subjektů

1.   Za účelem certifikace a ověření shody skupiny hospodářských subjektů určí příslušný orgán nebo případně kontrolní orgán či kontrolní subjekt inspektory způsobilé k posouzení systému vnitřní kontroly.

2.   Pro účely hodnocení nastavení, fungování a udržování systému vnitřní kontroly skupiny hospodářských subjektů stanoví příslušný orgán nebo případně kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt alespoň tyto požadavky:

a)

zavedené a zdokumentované postupy systému vnitřní kontroly jsou v souladu s požadavky nařízení (EU) 2018/848;

b)

seznam členů skupiny hospodářských subjektů s požadovanými informacemi o každém členovi se průběžně aktualizuje a odpovídá rozsahu certifikátu;

c)

všichni členové skupiny hospodářských subjektů po celou dobu své účasti ve skupině hospodářských subjektů splňují kritéria stanovená v čl. 36 odst. 1 písm. a), b) a e) nařízení (EU) 2018/848;

d)

počet, odborná příprava a způsobilost inspektorů systému vnitřní kontroly jsou přiměřené a vhodné a inspektoři systému vnitřní kontroly nejsou ve střetu zájmů;

e)

vnitřní kontroly všech členů skupiny hospodářských subjektů a jejich činností a produkčních jednotek nebo prostor včetně nákupních a sběrných středisek probíhají nejméně jednou ročně a jsou zdokumentovány;

f)

noví členové nebo nové produkční jednotky a nové činnosti stávajících členů včetně nových nákupních a sběrných středisek se přijímají až po schválení správcem systému vnitřní kontroly na základě zprávy o vnitřní kontrole v souladu se zavedenými postupy systému vnitřní kontroly, které se dokumentují;

g)

v souladu se zavedenými a zdokumentovanými postupy systému vnitřní kontroly přijme správce systému vnitřní kontroly v případě nesouladu vhodná opatření včetně následných opatření;

h)

oznámení správce systému vnitřní kontroly příslušnému orgánu nebo případně kontrolnímu orgánu či kontrolnímu subjektu jsou vhodná a dostatečná;

i)

vnitřní sledovatelnost všech produktů a členů skupiny hospodářských subjektů je zajištěna odhadem množství a křížovou kontrolou výnosů každého člena skupiny hospodářských subjektů;

j)

členové skupiny hospodářských subjektů absolvovali odpovídající školení o postupech systému vnitřních kontrol a požadavcích nařízení (EU) 2018/848.

3.   Příslušný orgán nebo případně kontrolní orgán či kontrolní subjekt vybírá vzorek členů skupiny hospodářských subjektů pro opětovné inspekce na základě posouzení rizik v souladu s čl. 38 odst. 4 písm. d) nařízení (EU) 2018/848. Přitom zohlední alespoň objem a hodnotu produkce a posouzení pravděpodobnosti nesouladu s ustanoveními nařízení (EU) 2018/848. Opětovné inspekce se fyzicky provádějí na místě za přítomnosti vybraných členů.

4.   Příslušný orgán nebo případně kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt přidělí přiměřenou dobu na kontrolu skupiny hospodářských subjektů úměrnou typu a struktuře skupiny, její velikosti, produktům, činnostem a výstupům ekologické produkce skupiny hospodářských subjektů.

5.   Příslušný orgán nebo případně kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt provádí svědecké audity s cílem ověřit způsobilost a znalosti inspektorů systému vnitřní kontroly.

6.   Příslušný orgán nebo případně kontrolní orgán či kontrolní subjekt posoudí, zda došlo k selhání systému vnitřní kontroly, a to na základě počtu případů nesouladu, které inspektoři systému vnitřní kontroly neodhalili, a výsledku šetření příčiny a povahy nesouladu.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. ledna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU