(EU) 2021/760Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/760 ze dne 7. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/761 a (EU) 2020/1988, pokud jde o režim správy některých celních kvót s licencemi, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2020/991

Publikováno: Úř. věst. L 162, 10.5.2021, s. 25-45 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. května 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. května 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.10.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 162/25


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/760

ze dne 7. května 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/761 a (EU) 2020/1988, pokud jde o režim správy některých celních kvót s licencemi, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2020/991

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 187 a čl. 223 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 66 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 ze dne 16. dubna 2014 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (3), a zejména na čl. 9 první pododstavec písm. a) až d) a čl. 16. odst. 1 první pododstavec písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/761 (4) stanoví pravidla pro správu dovozních a vývozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních a vývozních licencí, nahrazuje a zrušuje určitý počet aktů, které tyto kvóty otevřely, a stanoví zvláštní pravidla.

(2)

Za účelem upřesnění toho, do kdy členské státy musí oznámit množství, na něž se vztahují licence, a informace týkající se elektronického systému pro registraci a identifikaci hospodářských subjektů za účelem vydávání licencí („elektronický systém LORI“) uvedeného v článku 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/760 (5), osvědčení o pravosti a osvědčení IMA1, by měly být změněny články 16, 17 a 61 prováděcího nařízení (EU) 2020/761.

(3)

Je třeba změnit pravidla týkající se platnosti osvědčení IMA 1 pro mléčné výrobky a uvést je do souladu s obecnými pravidly o době platnosti dovozních licencí. Proto by měla být zrušena poslední věta čl. 53 odst. 6 prováděcího nařízení (EU) 2020/761.

(4)

V případě, že hospodářské subjekty požádají o vývozní licence elektronicky, měly by mít rovněž možnost předložit stejným způsobem prohlášení o způsobilosti dovozců ze Spojených států amerických přiložené k žádostem o vývozní licence v rámci kvót na sýr otevřených Spojenými státy americkými. Proto by měl být změněn článek 59 prováděcího nařízení (EU) 2020/761.

(5)

Podle čl. 61 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2020/761 mají členské státy povinnost oznámit Komisi veškeré údaje týkající se hospodářských subjektů, které podaly žádosti o vývoz v rámci kvót na sýr otevřených Spojenými státy americkými, včetně jejich čísla EORI. Vzhledem k tomu, že ne všechny hospodářské subjekty jsou povinny takové číslo mít, měly by členské státy toto číslo oznámit pouze u hospodářských subjektů, které je mají. Uvedený článek je proto třeba změnit.

(6)

Podle čl. 71 odst. 3 a čl. 72 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2020/761 a odchylně od čl. 6 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení mohou hospodářské subjekty, které žádají o vývozní celní kvóty spravované třetími zeměmi a podléhající zvláštním pravidlům Unie a o dovozní celní kvóty spravované na základě dokladů vydaných vyvážejícími zeměmi, podat více než jednu žádost o licence měsíčně, a to jakýkoli den. Aby byla zajištěna soudržnost tohoto způsobu správy, měla by odchylka od článku 6 uvedeného nařízení odkazovat na celý článek, a nikoli pouze na jeho odstavce 1 a 2. Kromě toho by měl být opraven čl. 72 odst. 4 uvedeného nařízení tak, že se v něm uvede zvláštní odkaz na osvědčení IMA 1.

(7)

V zájmu jasnosti je vhodné harmonizovat pravidla týkající se vyplňování oddílů 8 a 24 žádostí o dovozní licence a licencí, pokud jde o uvádění země původu zboží. Proto by měly být změněny články 22 a 29 prováděcího nařízení (EU) 2020/761, jakož i příslušné kolonky celních kvót v přílohách II až XII uvedeného nařízení.

(8)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/991 (6) byly otevřeny tři celní kvóty pro rýži pocházející z Vietnamu. Za účelem harmonizace správy těchto celních kvót s pravidly stanovenými v prováděcím nařízení (EU) 2020/761 by měly být tabulky a pravidla upravující tyto tři celní kvóty začleněny do prováděcího nařízení (EU) 2020/761 a prováděcí nařízení (EU) 2020/991 by mělo být zrušeno. Z toho důvodu by měly být změněny články 27 a 29 prováděcího nařízení (EU) 2020/761 a do uvedeného nařízení by měl být začleněn nový článek 29a.

(9)

V tabulce týkající se celní kvóty s pořadovým číslem 09.4450 uvedené v příloze VIII prováděcího nařízení (EU) 2020/761 by měla být aktualizována klasifikace hovězího masa a název orgánu příslušného pro vydávání osvědčení o pravosti sdělený Argentinou.

(10)

Aby nedocházelo k nedorozumění ohledně maximálního stáří skotu, jehož jatečně upravená těla jsou způsobilá v rámci celní kvóty s pořadovým číslem 09.4002 stanovené v příloze VIII prováděcího nařízení (EU) 2020/761, je třeba příslušnou tabulku v uvedené příloze změnit.

(11)

Za účelem vyloučení panenské svíčkové z produktů způsobilých v rámci celních kvót s pořadovými čísly 09.4038 a 09.4170 stanovených v příloze X prováděcího nařízení (EU) 2020/761 by měly být příslušné tabulky v uvedené příloze změněny.

(12)

Odkaz na článek 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (7) v kolonce „Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu“ v tabulkách týkajících se několika celních kvót není nutný a mohl by být nesprávně vykládán. Aby nedocházelo k nesprávnému výkladu a následným problémům vyplývajícím pro hospodářské subjekty, měl by se tento odkaz vypustit. Ve stejném smyslu by měl být změněn čl. 4 odst. 5 prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1988 (8), aby se vyjasnila působnost jeho odkazu na článek 61 nařízení (EU) č. 952/2013. Kromě toho by měl být odkaz na osvědčení o pravosti v čl. 4 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) 2020/1988 rozšířen na všechny doklady uvedené v kapitole II a příloze II uvedeného nařízení.

(13)

Aby se zjednodušila správa celních kvót upravených prováděcím nařízením (EU) 2020/1988, měly by být některé hlavní kvóty pro máslo a telecí maso zrušeny a příslušné dílčí kvóty by měly být spravovány jako celní kvóty.

(14)

Vzhledem k chybě, ke které došlo při začleňování nařízení Rady (ES) č. 1095/96 (9) do prováděcího nařízení (EU) 2020/1988, by měla být do tabulky celní kvóty pod pořadovým číslem 09.0141 začleněna všechna ostatní pořadová čísla, která se vztahují na produkty uvedené v jejím popisu produktu, s účinkem na probíhající celní kvótové období.

(15)

Prováděcí nařízení (EU) 2020/761 a (EU) 2020/1988 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(16)

Aby se zajistilo včasné použití změn v okamžiku, kdy budou hospodářské subjekty předkládat žádosti o licence pro celní kvóty na období začínající v červenci 2021, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost bezodkladně prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Změny celních kvót spravovaných na základě licencí by se měly použít od první lhůty pro podávání žádostí o licenci po vstupu tohoto nařízení v platnost, s výjimkou změn požadavků na důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu u celních kvót s pořadovými čísly 09.4123, 09.4125, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130 a 09.4154, které by se měly použít od začátku probíhajících celních kvótových období. Změny celních kvót spravovaných podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ by se měly použít na probíhající celní kvótová období, a to od jejich začátku. Změny týkající se začlenění prováděcího nařízení (EU) 2020/991 do prováděcího nařízení (EU) 2020/761 by se měly použít od příštího celního kvótového období začínajícího dnem 1. ledna 2022.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2020/761

Prováděcí nařízení (EU) 2020/761 se mění takto:

1)

článek 16 se mění takto:

a)

odstavec 2 se mění takto:

i)

v písmenu a) se slovo „do“ nahrazuje slovem „nejpozději“;

ii)

v písmenu b) se slovo „do“ nahrazuje slovem „nejpozději“;

b)

v odstavci 3 se první pododstavec mění takto:

i)

v písmenu a) se slovo „do“ nahrazuje slovem „nejpozději“;

ii)

v písmenu b) se slovo „do“ nahrazuje slovem „nejpozději“;

iii)

v písmenu c) se slovo „do“ nahrazuje slovem „nejpozději“;

2)

v článku 17 se odstavec 5 mění takto:

a)

v písmenu a) se slova „před čtrnáctým dnem“ nahrazují slovy „nejpozději čtrnáctého dne“;

b)

v písmenu b) se slova „před 6. prosincem“ nahrazují slovy „nejpozději 6. prosince“;

3)

článek 22 se nahrazuje tímto:

„Článek 22

Obsah žádosti a licence

V žádosti o dovozní licenci a v licenci se v kolonce 24 uvede ve všech případech jeden z údajů uvedených v příloze XIV.“;

4)

článek 27 se mění takto:

a)

ve čtvrtém pododstavci se slova „a 09.4168“ nahrazují slovy „, 09.4168, 09.4729, 09.4730 a 09.4731“;

b)

doplňuje se šestý pododstavec, který zní:

„U celních kvót s pořadovými čísly 09.4729, 09.4730 a 09.4731 oznámí členské státy Komisi v souladu s článkem 16 množství uvedená v hmotnosti produktu a Komise tato množství převede na ekvivalent hmotnosti uvedený v příloze III.“;

5)

článek 29 se mění takto:

a)

slova „a 09.4168“ se nahrazují slovy „, 09.4168, 09.4119, 09.4130 a 09.4154“;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od čl. 6 odst. 5 se žádosti o dovozní licence pro celní kvóty 09.4729, 09.4730 a 09.4731 vztahují na jedno pořadové číslo a jeden kód KN. Popis produktů a jejich kód KN se uvedou v kolonce 15 a v kolonce 16 žádosti o licenci.“;

6)

vkládá se nový článek 29a, který zní:

„Článek 29a

Osvědčení o pravosti

1.   Osvědčení o pravosti vydané příslušným orgánem Vietnamu uvedeným v příloze III, v němž se uvádí, že rýže patří do jedné ze zvláštních odrůd vonné rýže, na kterou se vztahuje celní kvóta s pořadovým číslem 09.4731, se vyhotovuje na formuláři podle vzoru uvedeného v příloze XIV.2 RÝŽE – Část D. Země původu: Vietnam. Formuláře jsou tištěny a vyplňovány v angličtině.

2.   Každé osvědčení o pravosti je v pravém horním políčku opatřeno jedinečným pořadovým číslem, které mu přidělí vydávající orgány. Kopie nesou totéž číslo jako originál.

3.   Doba platnosti osvědčení o pravosti je 120 dnů ode dne vydání. Osvědčení je platné pouze v případě, že jsou kolonky řádně vyplněny a osvědčení je podepsáno. Osvědčení o pravosti se považuje za řádně podepsané, je-li na něm uvedeno datum a místo vydání a je-li opatřeno razítkem vydávajícího orgánu a podpisem osoby nebo osob zmocněných uvedené osvědčení podepsat.

4.   Osvědčení o pravosti se předkládá celním orgánům, které ověřují, zda byly splněny podmínky nezbytné pro využívání celní kvóty pro pořadové číslo 09.4731. Příslušný orgán Vietnamu uvedený v příloze III poskytuje Komisi všechny relevantní informace, které mohou být při ověřování informací uvedených v osvědčeních o pravosti užitečné, zejména vzory otisků razítek, jež používá.“;

7)

v článku 53 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Řádně potvrzená kopie osvědčení IMA 1 se spolu s příslušnou dovozní licencí a produkty, na něž se vztahují, předkládá celním orgánům dovážejícího členského státu, a to současně při předložení celního prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu v Unii.“;

8)

v článku 59 se odstavec 8 nahrazuje tímto:

„8.   K žádostem o vývozní licence je nutné přiložit prohlášení od určeného dovozce ze Spojených států amerických dokládající jeho způsobilost pro dovoz v souladu s pravidly Spojených států amerických pro udělování dovozních licencí v rámci celních kvót pro mléko a mléčné výrobky, která jsou stanovena v hlavě 7 pododdílu A části 6 sbírky federálních zákonů. V případě elektronické žádosti lze předložit elektronickou kopii tohoto prohlášení.“;

9)

článek 61 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

seznam žadatelů, v němž je uvedeno jejich jméno, adresa a v příslušných případech číslo EORI;“;

b)

v odstavci 3 se slova „před 15. lednem“ nahrazují slovy „nejpozději 15. ledna“;

10)

v článku 71 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odchylně od článku 6 mohou hospodářské subjekty podat více než jednu žádost o licenci měsíčně, přičemž žádosti o licence lze podávat kterýkoli den s ohledem na článek 3 prováděcího nařízení (EU) 2016/1239.“;

11)

článek 72 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Odchylně od článku 6 mohou hospodářské subjekty podat více než jednu žádost o licenci měsíčně, přičemž žádosti o licence lze podávat kterýkoli den s ohledem na článek 3 prováděcího nařízení (EU) 2016/1239.“;

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Orgán vydávající licence ověří, zda informace uvedené v osvědčení o pravosti a v osvědčení IMA 1 odpovídají informacím, které obdržel od Komise. Je-li tomu tak a pokud Komise nerozhodne jinak, vydá orgán vydávající licence dovozní licence neprodleně, a to nejpozději do šesti kalendářních dnů od obdržení žádosti předložené společně s osvědčením o pravosti nebo osvědčením IMA 1.“;

12)

přílohy I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII a XIV.2 RÝŽE se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Změny prováděcího nařízení (EU) 2020/1988

Prováděcí nařízení (EU) 2020/1988 se mění takto:

1)

v článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Ustanovení čl. 53 odst. 2 písm. b) a c) a čl. 53 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 se nevztahuje na celní kvóty a dílčí celní kvóty pod pořadovými čísly 09.0138, 09.0139, 09.0140, 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0142, 09.0143, 09.0161, 09.0162, 09.0163, 09.0164, 09.0146, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0159, 09.0160, 09.0154, 09.0155, 09.0156, 09.0157 a 09.0158.“;

2)

článek 4 se mění takto:

a)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Jsou-li požadovány dodatečné doklady, musí splňovat požadavky stanovené v kapitole II a příloze II tohoto nařízení.“;

b)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   V případě potřeby mohou celní orgány dodatečně požádat deklaranta nebo dovozce, aby prokázal původ produktů v souladu s článkem 61 nařízení (EU) č. 952/2013 nebo s příslušnými ustanoveními dotyčné obchodní dohody.“;

3)

článek 13 se mění takto:

a)

nadpis se nahrazuje tímto:

„Článek 13

Celní kvóty pod pořadovými čísly 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168 a 09.0169 ;

b)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Dovoz v rámci celních kvót pod pořadovými čísly 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168 a 09.0169 podléhá předložení osvědčení o původu.“;

4)

článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

Správa celních kvót pod pořadovými čísly 09.0161, 09.0162, 09.0163 a 09.0164

K podání žádosti o kód KN ex 0202 20 30 se použijí celní kvóty pod pořadovými čísly 09.0161 a 09.0163, k podání žádosti o kódy KN ex 0202 30 10, ex 0202 30 50, ex 0202 30 90 a ex 0206 29 91 se použijí celní kvóty pod pořadovými čísly 09.0162 a 09.0164.“;

5)

článek 18 se mění takto:

a)

nadpis se nahrazuje tímto:

„Článek 18

Definice pro účely celních kvót pod pořadovými čísly 09.0161, 09.0162, 09.0163 a 09.0164 ;

b)

v odstavci 1 se vypouští pořadové číslo „09.0144“;

c)

v odstavci 2 se vypouští pořadové číslo „09.0145“;

6)

článek 19 se mění takto:

a)

nadpis se nahrazuje tímto:

„Článek 19

Zvláštní ustanovení pro celní kvóty pod pořadovými čísly 09.0161, 09.0162, 09.0163 a 09.0164 ;

b)

v odstavci 3 se vypouští slova „09.0144 a 09.0145 a dílčích celních kvót pod pořadovými čísly“;

7)

článek 29 se nahrazuje tímto:

„Článek 29

Celní kvóty pod pořadovými čísly 09.0159 a 09.0160

K podání žádosti o kód KN 0405 10 se použije celní kvóta 09.0159, k podání žádosti o kód KN 0405 90 se použije celní kvóta 09.0160.“;

8)

přílohy I a II se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Zrušení

Prováděcí nařízení (EU) 2020/991 se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2022.

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 1 se použije od první lhůty pro podávání žádostí o licenci po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Avšak:

a)

bod 2 písm. d) a bod 3 písm. e) přílohy I se použijí od začátku probíhajícího celního kvótového období;

b)

ustanovení čl. 1 bodu 4, bodu 5 písm. b) a bodu 6 a ustanovení bodu 1, bodu 3 písm. f) a bodu 12 přílohy I se použijí ode dne 1. ledna 2022.

Článek 2 se použije od začátku probíhajícího celního kvótového období.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. května 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 1.

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/761 ze dne 17. prosince 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 510/2014, pokud jde o režim správy celních kvót s licencemi (Úř. věst. L 185, 12.6.2020, s. 24).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/760 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla pro správu dovozních a vývozních celních kvót podléhajících licencím, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o složení jistoty v rámci správy celních kvót (Úř. věst. L 185, 12.6.2020, s. 1).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/991 ze dne 13. května 2020 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže pocházející z Vietnamské socialistické republiky (Úř. věst. L 221, 10.7.2020, s. 64).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1988 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 510/2014, pokud jde o režim správy celních kvót podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ (Úř. věst. L 422, 14.12.2020, s. 4).

(9)  Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1).


PŘÍLOHA I

Přílohy I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII a XIV.2 RÝŽE prováděcího nařízení (EU) 2020/761 se mění takto:

(1)

v příloze I se za řádek týkající se celní kvóty 09.4168 vkládají nové řádky, které znějí:

„09.4729

Rýže

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4730

Rýže

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne

09.4731

Rýže

Dovozní

EU: souběžné zkoumání

Ne

Ano

 

Ne“;

(2)

příloha II se mění takto:

(a)

v tabulce týkající se celní kvóty s pořadovým číslem 09.4125 se kolonka „Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci“ nahrazuje tímto:

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 24 licencí se uvede prohlášení „Nepoužije se pro produkty pocházející ze Spojených států amerických, Kanady a Spojeného království“.“;

(b)

v tabulkách týkajících se celních kvót s pořadovými čísly 09.4131 a 09.4133 se kolonka „Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci“ nahrazuje tímto:

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 24 licencí se uvede prohlášení „Nepoužije se pro produkty pocházející ze Spojeného království“.“;

(c)

v tabulkách týkajících se celních kvót s pořadovými čísly 09.4120, 09.4121 a 09.4122 se kolonka „Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci“ nahrazuje tímto:

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 24 licencí se uvede prohlášení „Nepoužije se pro produkty pocházející ze Spojeného království“.

V kolonce 24 žádosti o licenci se uvede jeden z údajů uvedených v příloze XIV.1 tohoto nařízení.“;

(d)

v tabulkách týkajících se celních kvót s pořadovými čísly 09.4123 a 09.4125 se kolonka „Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu“ nahrazuje tímto:

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ne“;

(3)

příloha III se mění takto:

a)

v tabulce týkající se celní kvóty s pořadovým číslem 09.4119 se kolonka „Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci“ nahrazuje tímto:

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 24 licencí se uvede prohlášení „Nepoužije se pro produkty pocházející z Indie, Pákistánu, Thajska, Spojených států a Spojeného království“.“;

b)

v tabulce týkající se celní kvóty s pořadovým číslem 09.4130 se kolonka „Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci“ nahrazuje tímto:

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 24 licencí se uvede prohlášení „Nepoužije se pro produkty pocházející z Austrálie, Thajska, Spojených států a Spojeného království“.“;

c)

v tabulkách týkajících se celních kvót s pořadovými čísly 09.4138, 09.4148, 09.4166 a 09.4168 se kolonka „Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci“ nahrazuje tímto:

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 24 licencí se uvede prohlášení „Nepoužije se pro produkty pocházející ze Spojeného království“.“;

d)

v tabulce týkající se celní kvóty s pořadovým číslem 09.4154 se kolonka „Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci“ nahrazuje tímto:

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 24 licencí se uvede prohlášení „Nepoužije se pro produkty pocházející z Austrálie, Guyany, Thajska, Spojených států a Spojeného království“.“;

e)

v tabulkách týkajících se celních kvót s pořadovými čísly 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130 a 09.4154 se kolonka „Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu“ nahrazuje tímto:

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ne“;

f)

doplňují se tyto nové tabulky:

Pořadové číslo

09.4729

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady (EU) 2020/753 ze dne 30. března 2020 o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou (Úř. věst. L 186, 12.6.2020, s. 1).

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Od 1. ledna do 31. března

Od 1. dubna do 30. června

Od 1. července do 30. září

Od 1. října do 31. prosince

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7, 8 a 29 tohoto nařízení

Popis produktu

Loupaná rýže [vyjádřeno ekvivalentem loupané rýže]

Původ

Vietnam

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ano. K propuštění do volného oběhu je třeba předložit doklad o původu, jak je definován v čl. 15 odst. 2 protokolu 1 k Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou.

Množství v kilogramech

20 000 000 kg [vyjádřeno ekvivalentem loupané rýže], rozdělené následovně:

10 000 000  kg na podobdobí od 1. ledna do 31. března

5 000 000  kg na podobdobí od 1. dubna do 30. června

5 000 000 kg na podobdobí od 1. července do 30. září

0 kg na podobdobí od 1. října do 31. prosince

Kódy KN

1006 10 30

1006 10 50

1006 10 71

1006 10 79

1006 20 11

1006 20 13

1006 20 15

1006 20 17

1006 20 92

1006 20 94

1006 20 96

1006 20 98

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

30 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede název „Viet Nam“ nebo „Viet-Nam“ nebo „Vietnam“ a zaškrtne se políčko „Ano“.

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Použijí se přepočítací koeficienty mezi neloupanou rýží, loupanou rýží, poloomletou rýží a celoomletou rýží podle článku 1 nařízení Komise (ES) č. 1312/2008.


Pořadové číslo

09.4730

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady (EU) 2020/753 ze dne 30. března 2020 o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou (Úř. věst. L 186, 12.6.2020, s. 1).

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Od 1. ledna do 31. března

Od 1. dubna do 30. června

Od 1. července do 30. září

Od 1. října do 31. prosince

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7, 8 a 29 tohoto nařízení

Popis produktu

Celoomletá rýže [vyjádřeno ekvivalentem celoomleté rýže]

Původ

Vietnam

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ano. K propuštění do volného oběhu je třeba předložit doklad o původu, jak je definován v čl. 15 odst. 2 protokolu 1 k Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou.

Množství v kilogramech

30 000 000 kg [vyjádřeno ekvivalentem celoomleté rýže], rozdělené následovně:

15 000 000  kg na podobdobí od 1. ledna do 31. března

7 500 000  kg na podobdobí od 1. dubna do 30. června

7 500 000 kg na podobdobí od 1. července do 30. září

0 kg na podobdobí od 1. října do 31. prosince

Kódy KN

1006 30 21

1006 30 23

1006 30 25

1006 30 27

1006 30 42

1006 30 44

1006 30 46

1006 30 48

1006 30 61

1006 30 63

1006 30 65

1006 30 67

1006 30 92

1006 30 94

1006 30 96

1006 30 98

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

30 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede název „Viet Nam“ nebo „Viet-Nam“ nebo „Vietnam“ a zaškrtne se políčko „Ano“.

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Použijí se přepočítací koeficienty mezi neloupanou rýží, loupanou rýží, poloomletou rýží a celoomletou rýží podle článku 1 nařízení Komise (ES) č. 1312/2008.


Pořadové číslo

09.4731

Mezinárodní dohoda nebo jiný akt

Rozhodnutí Rady (EU) 2020/753 ze dne 30. března 2020 o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou (Úř. věst. L 186, 12.6.2020, s. 1).

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Od 1. ledna do 31. března

Od 1. dubna do 30. června

Od 1. července do 30. září

Od 1. října do 31. prosince

Žádost o licenci

V souladu s články 6, 7, 8 a 29 tohoto nařízení

Popis produktu

Celoomletá rýže [vyjádřeno ekvivalentem celoomleté rýže]

tyto odrůdy vonné rýže:

Jasmine 85

ST 5

ST 20

Nang Hoa 9 (NàngHoa 9)

VD 20

RVT

OM 4900

OM 5451

Tai nguyen Cho Dao (Tàinguyên Cho Dào)

Původ

Vietnam

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ano. K propuštění do volného oběhu je třeba předložit doklad o původu, jak je definován v čl. 15 odst. 2 protokolu 1 k Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou.

Osvědčení o pravosti, jehož vzor je uveden v příloze XIV.2 RÝŽE části D. Země původu: Vietnam, osvědčení o pravosti podle tohoto nařízení. Vydávající orgán: Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova Vietnamu

Množství v kilogramech

30 000 000 kg [vyjádřeno ekvivalentem celoomleté rýže], rozdělené následovně:

15 000 000  kg na podobdobí od 1. ledna do 31. března

7 500 000  kg na podobdobí od 1. dubna do 30. června

7 500 000 kg na podobdobí od 1. července do 30. září

0 kg na podobdobí od 1. října do 31. prosince

Kódy KN

1006 10 30

1006 10 50

1006 10 71

1006 10 79

1006 20 11

1006 20 13

1006 20 15

1006 20 17

1006 20 92

1006 20 94

1006 20 96

1006 20 98

1006 30 21

1006 30 23

1006 30 25

1006 30 27

1006 30 42

1006 30 44

1006 30 46

1006 30 48

1006 30 61

1006 30 63

1006 30 65

1006 30 67

1006 30 92

1006 30 94

1006 30 96

1006 30 98

Celní sazba v rámci kvóty

0 EUR

Důkaz o obchodu

Ano. 25 tun

Jistota za dovozní licenci

30 EUR/1 000 kg

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 8 žádosti o dovozní licenci a dovozní licence se uvede název „Viet Nam“ nebo „Viet-Nam“ nebo „Vietnam“ a zaškrtne se políčko „Ano“.

Doba platnosti licence

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Převoditelnost licence

Ano

Referenční množství

Ne

Hospodářský subjekt musí být registrován v databázi LORI

Ne

Zvláštní podmínky

Použijí se přepočítací koeficienty mezi neloupanou rýží, loupanou rýží, poloomletou rýží a celoomletou rýží podle článku 1 nařízení Komise (ES) č. 1312/2008.“;

(4)

v příloze IV v tabulce týkající se celní kvóty s pořadovým číslem 09.4320 se kolonka „Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci“ nahrazuje tímto:

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 20 se uvede „cukr určený k rafinaci“ a text uvedený v části A přílohy XIV.3 tohoto nařízení.

V kolonce 24 licencí se uvede prohlášení „Nepoužije se pro produkty pocházející ze Spojeného království“.“;

(5)

v příloze VI v tabulce týkající se celní kvóty s pořadovým číslem 09.4287 se kolonka „Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci“ nahrazuje tímto:

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 24 licencí se uvede prohlášení „Nepoužije se pro produkty pocházející z Číny, Argentiny a Spojeného království“.“;

(6)

v příloze VII v tabulce týkající se celní kvóty s pořadovým číslem 09.4286 se kolonka „Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci“ nahrazuje tímto:

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 24 licencí se uvede prohlášení „Nepoužije se pro produkty pocházející z Číny a Spojeného království“.“;

(7)

příloha VIII se mění takto:

(a)

v tabulce týkající se celní kvóty s pořadovým číslem 09.4003 se kolonka „Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci“ nahrazuje tímto:

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 24 licencí se uvede prohlášení „Nepoužije se pro produkty pocházející ze Spojeného království“.“;

(b)

v tabulce týkající se celní kvóty s pořadovým číslem 09.4450 se kolonky „Popis produktu“ a „Důkaz o původu při podání žádosti o licenci“ nahrazují tímto:

Popis produktu

Vysoce jakostní vykostěné hovězí maso odpovídající této definici: „Vybrané kusy hovězího masa z volů, mladých volů nebo jalovic pocházejících po odstavení výhradně z pastevních chovů. Jatečně upravená těla volů a mladých volů o velké hmotnosti se opatří označením „A“, „B“ nebo „C“. Jatečně upravená těla mladých volů o nízké hmotnosti a jalovic se opatří označením „A“ nebo „B“ podle úředního systému klasifikace jatečně upravených těl stanoveného příslušným orgánem Argentinské republiky.“

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ano. Osvědčení o pravosti, jehož vzor je uveden v příloze XIV tohoto nařízení Vydávající orgán: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca“;

(c)

v tabulce týkající se celní kvóty s pořadovým číslem 09.4002 se kolonka „Popis produktu“ nahrazuje tímto:

Popis produktu

Vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso, které splňuje následující definici: „Jatečně upravená těla nebo kusy masa ze skotu mladšího 30 měsíců, který byl nejméně 100 dnů vykrmován vyváženými, vysoce energetickými krmivy o minimální celkové denní hmotnosti 20 liber a s minimálně 70% obsahem zrn. Výše uvedené definici odpovídá automaticky hovězí maso označené podle norem Ministerstva zemědělství Spojených států (United States Department of Agriculture, zkr. USDA) jako „choice“ nebo „prime“. Definici odpovídá i maso zařazené jako „Canada A“, „Canada AA“, „Canada AAA“, „Canada Choice“ a „Canada Prime“, „A1“, „A2“, „A3“ a „A4“ podle norem Kanadské potravinářské inspekce (Canadian Food Inspection Agency) – kanadské vlády.““;

(8)

v příloze IX v tabulce týkající se celní kvóty s pořadovým číslem 09.4595 se kolonka „Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci“ nahrazuje tímto:

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 24 licencí se uvede prohlášení „Nepoužije se pro produkty pocházející ze Spojeného království“.“;

(9)

příloha X se mění takto:

(a)

v tabulce týkající se celní kvóty s pořadovým číslem 09.4038 se kolonka „Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci“ nahrazuje tímto:

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 24 licencí se uvede prohlášení „Nepoužije se pro produkty pocházející ze Spojeného království“.“;

(b)

v tabulce týkající se celních kvót s pořadovými čísly 09.4038 a 09.4170 se kolonka „Popis produktu“ nahrazuje tímto:

Popis produktu

Vykostěné hřbety a kýty, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, které zahrnují:

„vykostěné hřbety“: hřbety a jejich kusy, kromě panenské svíčkové, s podkožním tukem nebo kůží nebo bez podkožního tuku nebo kůže

kýtu a kusy kýty“;

(10)

v příloze XI v tabulkách týkajících se celních kvót s pořadovými čísly 09.4401 a 09.4402 se kolonka „Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci“ nahrazuje tímto:

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 24 licencí se uvede prohlášení „Nepoužije se pro produkty pocházející ze Spojeného království“.“;

(11)

příloha XII se mění takto:

(a)

v tabulkách týkajících se celních kvót s pořadovými čísly 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4070 a 09.4422 se kolonka „Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci“ nahrazuje tímto:

Zvláštní údaje, které mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci

V kolonce 24 licencí se uvede prohlášení „Nepoužije se pro produkty pocházející ze Spojeného království“.“;

(b)

v tabulkách týkajících se celních kvót s pořadovými čísly 09.4410, 09.4411 a 09.4420 se kolonky „Důkaz o původu při podání žádosti o licenci“ a „Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu“ nahrazují tímto:

Důkaz o původu při podání žádosti o licenci – pokud ano, orgán oprávněný tento důkaz vydat

Ne.

Důkaz o původu pro propuštění do volného oběhu

Ano. V souladu s články 57, 58 a 59 nařízení (EU) 2015/2447“;

(12)

v příloze XIV.2 RÝŽE se doplňuje část D, která zní:

ČÁST D. Země původu: Vietnam

Certificate of Authenticity

1

Exporter (Name and full address)

CERTIFICATE OF AUTHENTICITY

for export to the European Union

No ORIGINAL

issued by (Name and full address of issuing body)

2

Consignee (Name and full address)

 

3

country and place of cultivation

4

country of destination in EU

5

Packing 5 kg or less (number of packings)

6

Description of goods

7

Packing between 5 and 20 kg (number of packings)

8

Net weight (kg)

Gross weight (kg)

9

DECLARATION BY EXPORTER The undersigned declares that the information shown above is correct.

Place and date:

Signature:

10

CERTIFICATION BY THE ISSUING BODY

It is hereby certified that the rice described above is one of the varieties of fragrant rice listed in Annex III of Commission Implementing Regulation (EU) No 2020/761 and that the information shown in this certificate is correct.

Place and date:

Signature:

Stamp:

11

FOR COMPETENT AUTHORITIES IN THE EUROPEAN UNION“.


PŘÍLOHA II

Přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2020/1988 se mění takto:

1)

tabulky týkající se celních kvót s pořadovými čísly 09.0144, 09.0145 a 09.0153 se zrušují;

2)

tabulka týkající se celní kvóty s pořadovým číslem 09.0141 se nahrazuje tímto:

Pořadové číslo

09.0141 – Loupaná rýže

09.0165 – Neloupaná rýže

09.0166 – Celoomletá rýže (střednězrnná nebo dlouhozrnná)

09.0167 – Celoomletá rýže (kulatozrnná)

09.0168 - Poloomletá rýže (střednězrnná nebo dlouhozrnná)

09.0169 – Poloomletá rýže (kulatozrnná)

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Loupaná rýže:

 

1006 20

Neloupaná rýže:

 

1006 10 30

 

1006 10 50

 

1006 10 71

 

1006 10 79

Celoomletá rýže (střednězrnná nebo dlouhozrnná):

 

1006 30 63

 

1006 30 65

 

1006 30 67

 

1006 30 94

 

1006 30 96

 

1006 30 98

Celoomletá rýže (kulatozrnná):

 

1006 30 61

 

1006 30 92

Poloomletá rýže (střednězrnná nebo dlouhozrnná):

 

1006 30 23

 

1006 30 25

 

1006 30 27

 

1006 30 44

 

1006 30 46

 

1006 30 48

Poloomletá rýže (kulatozrnná):

 

1006 30 21

 

1006 30 42

Kódy TARIC

Původ

Bangladéš

Množství

Ekvivalent 4 000 000 kg loupané rýže

Celní kvótové období

Od 1. ledna do 31. prosince

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Doklad o původu v souladu s článkem 13 tohoto nařízení

Celní sazba v rámci kvóty

U kódů KN 1006 10 30 , 1006 10 50 , 1006 10 71 a 1006 10 79 : cla stanovená ve společném celním sazebníku, snížená o 50 % a o pevnou částku 4,34 EUR

U kódu KN 1006 20 : clo stanovené v souladu s článkem 183 nařízení (EU) č. 1308/2013, snížené o 50 % a o pevnou částku 4,34 EUR

U kódu KN 1006 30 : clo stanovené v souladu s článkem 183 nařízení (EU) č. 1308/2013, snížené o 16,78 EUR, snížené o dalších 50 % a o pevnou částku 6,52 EUR

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

V souladu s článkem 13 tohoto nařízení“;

3)

tabulka týkající se celních kvót s pořadovými čísly 09.0161 a 09.0162 se nahrazuje tímto:

Pořadové číslo

09.0161 – Nevykostěné maso

09.0162 – Vykostěné maso

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Austrálií podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (1), která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2006/106/ES (2)

Popis produktu a kódy KN

Zmrazené hovězí maso určené k výrobě produktů A:

 

ex 0202 20 30 (viz kódy TARIC)

 

ex 0202 30 10 (viz kódy TARIC)

 

ex 0202 30 50 (viz kódy TARIC)

 

ex 0202 30 90 (viz kódy TARIC)

 

ex 0206 29 91 (viz kódy TARIC)

„produkt A“ ve smyslu definice v článku 18 tohoto nařízení

Kódy TARIC

0202203081

0202203082

0202301081

0202301082

0202305081

0202305082

0202309041

0202309042

0202309070

0206299133

0206299135

0206299151

0206299159

Původ

Všechny třetí země s výjimkou Spojeného království

Množství

15 443 000 kg ekvivalentu nevykostěného masa

Celní kvótové období

Od 1. července do 30. června

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

Valorické (ad valorem) clo ve výši 20 %

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

U kódu KN ex 0202 20 30 : 1 414 EUR/1 000 kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0202 30 10 : 2 211 EUR/1 000 kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0202 30 50 : 2 211 EUR/1 000 kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0202 30 90 : 3 041 EUR/1 000 kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0206 29 91 : 3 041 EUR/1 000 kg čisté hmotnosti

Zvláštní podmínky

V souladu s články 17 a 19 tohoto nařízení“;

4)

tabulka týkající se celních kvót s pořadovými čísly 09.0163 a 09.0164 se nahrazuje tímto:

Pořadové číslo

09.0163 – Nevykostěné maso

09.0164 – Vykostěné maso

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Austrálií podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii, která byla uzavřena rozhodnutím Rady 2006/106/ES

Popis produktu a kódy KN

Zmrazené hovězí maso určené k výrobě produktů B:

 

ex 0202 20 30 (viz kódy TARIC)

 

ex 0202 30 10 (viz kódy TARIC)

 

ex 0202 30 50 (viz kódy TARIC)

 

ex 0202 30 90 (viz kódy TARIC)

 

ex 0206 29 91 (viz kódy TARIC)

„produkt B“ ve smyslu definice v článku 18 tohoto nařízení

Kódy TARIC

0202203083

0202203084

0202301083

0202301084

0202305083

0202305084

0202309043

0202309044

0202309075

0206299137

0206299138

0206299161

0206299169

Původ

Všechny třetí země s výjimkou Spojeného království

Množství

4 233 000 kg ekvivalentu nevykostěného masa

Celní kvótové období

Od 1. července do 30. června

Celní kvótová podobdobí

Nepoužije se

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

U kódu KN ex 0202 20 30 : 20 % + 994,5 EUR/1 000 kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0202 30 10 : 20 % +1 554,3 EUR/1 000 kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0202 30 50 : 20 % ++1 554,3 EUR/1 000 kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0202 30 90 : 20 % +2 138,4 EUR/1 000 kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0206 29 91 : 20 % ++2 138,4 EUR/1 000 kg čisté hmotnosti

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

U kódu KN ex 0202 20 30 : 420 EUR/1 000 kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0202 30 10 : 657 EUR/1 000 kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0202 30 50 : 657 EUR/1 000 kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0202 30 90 : 903 EUR/1 000 kg čisté hmotnosti

U kódu KN ex 0206 29 91 : 903 EUR/1 000 kg čisté hmotnosti

Zvláštní podmínky

V souladu s články 17 a 19 tohoto nařízení“;

5)

tabulka týkající se celních kvót s pořadovými čísly 09.0159 a 09.0160 se nahrazuje tímto:

Pořadové číslo

09.0159 – Máslo

09.0160 – Ostatní

Zvláštní právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT

Popis produktu a kódy KN

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka:

 

0405 10

 

0405 90

Kódy TARIC

Původ

Všechny třetí země s výjimkou Spojeného království

Množství

11 360 000 kg v ekvivalentu másla, rozdělené následovně: 5 680 000 kg pro každé podobdobí

Celní kvótové období

Od 1. července do 30. června

Celní kvótová podobdobí

Od 1. července do 31. prosince

Od 1. ledna do 30. června

Doklad o původu

Nepoužije se

Celní sazba v rámci kvóty

94,80 EUR/100 kg čisté hmotnosti

Jistota, která má být složena v souladu s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1987

Nepoužije se

Zvláštní podmínky

U kódu KN 0405 90 : 1 kg produktu = 1,22 kg másla

V souladu s článkem 29 tohoto nařízení“;

6)

v příloze II se nadpis části B nahrazuje tímto:

„B.

Celní kvóta pod pořadovými čísly 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168 a 09.0169“.


(1)  Úř. věst. L 47, 17.2.2006, s. 54.

(2)  Rozhodnutí Rady ze dne 30. ledna 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Austrálií podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (Úř. věst. L 47, 17.2.2006, s. 52).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU