(EU) 2021/758Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/758 ze dne 7. května 2021 o statusu určitých produktů jako doplňkových látek v oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a o stažení určitých doplňkových látek z trhu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 162, 10.5.2021, s. 5-17 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. května 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. května 2021 Nabývá účinnosti: 30. května 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.10.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 162/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/758

ze dne 7. května 2021

o statusu určitých produktů jako doplňkových látek v oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a o stažení určitých doplňkových látek z trhu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 a čl. 10 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Konkrétně čl. 10 odst. 2 ve spojení s čl. 10 odst. 7 uvedeného nařízení stanoví zvláštní postupy přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2) a směrnice Rady 82/471/EHS (3).

(2)

V čl. 10 odst. 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 je Komisi uložena povinnost přijmout nařízení, kterým se z trhu stáhnou doplňkové látky, pro něž nebylo ve stanovené lhůtě dodáno oznámení uvedené v čl. 10 odst. 1 písm. a) zmíněného nařízení. Stejná povinnost se vztahuje na doplňkové látky, pro něž nebyla podána žádost v souladu s čl. 10 odst. 2 a 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 před uplynutím lhůty předepsané v uvedených ustanoveních nebo pro něž žádost podána byla, ale následně byla stažena.

(3)

Takové doplňkové látky by proto měly být staženy z trhu. Jelikož čl. 10 odst. 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 nerozlišuje mezi povoleními vydanými na dobu určitou a povoleními bez časového omezení, je vhodné z důvodů jasnosti stanovit stažení doplňkových látek, jejichž omezená doba platnosti povolení podle směrnice 70/524/EHS již uplynula, z trhu.

(4)

V případě doplňkových látek, u nichž byly žádosti podány pouze pro určité druhy zvířat nebo kategorie zvířat nebo u nichž byly žádosti staženy pouze pro určité druhy zvířat nebo kategorie zvířat, by se mělo stažení z trhu týkat pouze druhů zvířat a kategorií zvířat, pro něž nebyla podána žádost nebo pro něž byla žádost stažena.

(5)

V důsledku stažení doplňkových látek z trhu je vhodné zrušit ustanovení, kterými se tyto doplňkové látky povolují, pokud jsou taková ustanovení stále v platnosti. V důsledku toho by mělo být nařízení Komise (ES) č. 358/2005 (4) odpovídajícím způsobem změněno. Kromě toho by mělo být zrušeno nařízení Komise (ES) č. 880/2004 (5), protože obě položky v příloze uvedeného nařízení mají být zrušeny v důsledku stažení beta-karotenu pro použití u kanárů z trhu, jak je stanoveno v příloze I kapitole I.A části 2, a v důsledku povolení kanthaxanthinu pro použití u okrasných ptáků v prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/1486 (6). Kromě toho je v důsledku povolení kanthaxanthinu prováděcím nařízením (EU) 2015/1486 i stažení uvedené doplňkové látky z trhu pro nepovolené druhy a použití prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1145 (7) vhodné zrušit nařízení Komise (ES) č. 775/2008 (8), kterým se stanovily maximální limity reziduí pro kanthaxanthin.

(6)

Pokud jde o doplňkové látky, jejichž platnost povolení neuplyne do data vstupu tohoto nařízení v platnost, je vhodné stanovit pro zúčastněné strany přechodné období, během něhož bude možné spotřebovat stávající zásoby dotčených doplňkových látek, premixů, krmných surovin a krmných směsí, které byly vyrobeny s použitím uvedených doplňkových látek, přičemž se zohlední doba trvanlivosti určitých krmiv obsahujících příslušné doplňkové látky.

(7)

Stažení produktů uvedených v příloze I z trhu nebrání tomu, aby byly povoleny nebo aby se na ně vztahovalo opatření týkající se jejich statusu v souladu s nařízením (ES) č. 1831/2003.

(8)

U několika látek, mikroorganismů nebo přípravků (nazývaných jako „produkty“) panuje nejistota, zda jsou doplňkovými látkami v oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1831/2003. Tato nejistota může vyplývat ze zařazení určitých produktů jak do Registru pro doplňkové látky uvedeného v článku 17 nařízení (ES) č. 1831/2003, tak do Katalogu pro krmné suroviny vytvořeného v souladu s článkem 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 (9). Daná nejistota může být rovněž důsledkem různých pochybností nebo otázek vznesených vnitrostátními příslušnými orgány odpovědnými za úřední kontroly nebo hospodářskými subjekty, pokud jde o klasifikaci určitých produktů, zejména s přihlédnutím k pokynům stanoveným v doporučení Komise 2011/25/EU (10).

(9)

Taková nejistota ohledně statusu určitých produktů, pokud jde o doplňkové látky v oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1831/2003, může ohrozit uvádění krmných produktů na trh v celé Unii, protože rozlišení mezi doplňkovými látkami a jinými krmnými produkty má dopad na podmínky jejich uvádění na trh v závislosti na příslušných použitelných právních předpisech.

(10)

S cílem zmírnit nejistotu ohledně statusu určitých produktů jakožto doplňkových látek je vhodné přijmout příslušná opatření podle nařízení (ES) č. 1831/2003, která uvedený status objasní. Taková opatření by zajistila konzistentnost v zacházení s dotčenými produkty a usnadnila práci vnitrostátních příslušných orgánů odpovědných za úřední kontroly a zároveň by pomohla zúčastněným hospodářským subjektům jednat v rámci poskytujícím náležitou úroveň právní jistoty.

(11)

Aby bylo možné určit, zda jsou produkty doplňkovými látkami v oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1831/2003, je vhodné odkázat na pokyny pro rozlišení mezi doplňkovými látkami, krmnými surovinami a jinými produkty stanovenými v doporučení 2011/25/EU. Uvedené pokyny konkrétně stanoví, že při hodnocení případ od případu má být současně bráno v úvahu několik kritérií, aby mohl být vytvořen profil každého jednotlivého produktu, ve kterém budou zohledněny všechny jeho vlastnosti. Užitečná kritéria pro rozlišení mezi doplňkovými látkami a krmnými surovinami zahrnují metodu výroby a zpracování, chemické vymezení a stupeň standardizace nebo přečištění, bezpečnostní podmínky a způsob užití a funkčnost dotčeného produktu. Kromě toho by v zájmu konzistentnosti měly být produkty s podobnými vlastnostmi klasifikovány analogicky.

(12)

Produkty citronany sodné, citronany draselné, sorbitol, mannitol a hydroxid vápenatý jsou zařazeny do Registru pro doplňkové látky jako stávající produkty, pro něž nebyly podány žádosti v souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 před uplynutím lhůty předepsané v uvedeném ustanovení. Byly rovněž zařazeny do Katalogu pro krmné suroviny nařízením Komise (EU) č. 575/2011 (11). Přezkoumání profilu uvedených produktů s ohledem na kritéria navržená v doporučení 2011/25/EU však vedlo k závěru, že by měly být považovány za doplňkové látky v oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1831/2003. Jsou vymezeny zejména svými specifickými funkcemi uvedenými v Registru pro doplňkové látky a jejich status doplňkových látek poskytne lepší prostor pro jejich účinnou správu, pokud jde o bezpečnost a způsob užití. Kromě toho se zohledňuje jejich klasifikace jakožto přídatných látek pro použití v potravinách.

(13)

Produkty citronany sodné, citronany draselné, sorbitol, mannitol a hydroxid vápenatý je vzhledem k jejich statusu doplňkových látek nezbytné stáhnout z trhu, jak je stanoveno v čl. 10 odst. 5 nařízení (ES) č. 1831/2003. Pro stažení uvedených doplňkových látek a krmiv, které je obsahují, z trhu by však mělo být poskytnuto delší přechodné období, aby se zohlednila právní nejistota ohledně jejich klasifikace, což zúčastněným stranám umožní podat novou žádost o povolení uvedených doplňkových látek podle postupů stanovených v nařízení (ES) č. 1831/2003.

(14)

Většina produktů uvedených v příloze II je zařazena do Katalogu pro krmné suroviny vytvořeného nařízením Komise (EU) č. 68/2013 (12). Všechny jsou však kromě toho buď uvedeny v Registru pro doplňkové látky, nebo byly staženy z trhu jako doplňkové látky podle čl. 10 odst. 5 nařízení (ES) č. 1831/2003. V zájmu poskytnutí právní jistoty ohledně statusu uvedených produktů byly jejich příslušné profily prozkoumány s ohledem na kritéria navržená v doporučení 2011/25/EU a byl učiněn závěr, že by již neměly být považovány za doplňkové látky v oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1831/2003.

(15)

Pokud jde o označování produktů uvedených v příloze II, které jsou stále na trhu povoleny jako doplňkové látky, a označování premixů, krmných surovin a krmných směsí obsahujících uvedené produkty, mělo by být stanoveno přechodné období, aby se provozovatelé krmivářských podniků mohli přizpůsobit. Uvedené produkty by měly být rovněž odstraněny z Registru pro doplňkové látky.

(16)

Produkty xylitol, mléčnan amonný a octan amonný jsou zařazeny do Katalogu pro krmné suroviny vytvořeného nařízením Komise (EU) č. 68/2013. Zejména příslušné vnitrostátní orgány odpovědné za úřední kontroly však vyjádřily určité pochybnosti, pokud jde o jejich právní status, což vedlo k prozkoumání jejich příslušných profilů na základě kritérií navržených v doporučení 2011/25/EU. Na základě tohoto prozkoumání byl učiněn závěr, že uvedené produkty by měly být považovány za doplňkové látky v oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1831/2003. Konkrétně vlastnosti xylitolu jsou velmi podobné vlastnostem mannitolu a sorbitolu, které jsou považovány za doplňkové látky, a analogická klasifikace xylitolu jako doplňkové látky by zajistila konzistentnost v zacházení s uvedenými podobnými produkty. Kromě toho se zohledňuje klasifikace xylitolu jakožto přídatné látky pro použití v potravinách. Pokud jde o mléčnan amonný a octan amonný, jedná se o chemicky přesně definované látky, které jsou pročištěny a mají specifickou funkci vymezenou v čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003 a jejich status doplňkových látek poskytne lepší prostor pro jejich účinnou správu, pokud jde o bezpečnost a způsob užití. Kromě toho by klasifikace mléčnanu amonného a octanu amonného jako doplňkových látek zajistila konzistentnost s jinými podobnými produkty považovanými za doplňkové látky, jako je propionan amonný nebo mravenčan amonný.

(17)

V důsledku klasifikace xylitolu, mléčnanu amonného a octanu amonného jako doplňkových látek v oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1831/2003 je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo přizpůsobit se novému statusu uvedených produktů, včetně podání žádosti o povolení a jejich dalšího zpracování, podle postupů stanovených v nařízení (ES) č. 1831/2003.

(18)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Stažení z trhu

Doplňkové látky uvedené v příloze I se stáhnou z trhu pro druhy zvířat nebo kategorie zvířat stanovené ve zmíněné příloze.

Článek 2

Přechodná opatření pro doplňkové látky, které mají být staženy z trhu

1.   Stávající zásoby doplňkových látek uvedených v příloze I kapitolách I.A a I.C mohou být nadále uváděny na trh a používány do 30. května 2022.

2.   Premixy vyrobené s použitím doplňkových látek uvedených v odstavci 1 mohou být nadále uváděny na trh a používány do 30. srpna 2022.

3.   Krmné směsi a krmné suroviny vyrobené s použitím doplňkových látek uvedených v odstavci 1 nebo premixů uvedených v odstavci 2 mohou být nadále uváděny na trh a používány do 30. května 2023.

4.   Odchylně od odstavců 1, 2 a 3 mohou být doplňkové látky citronany sodné, citronany draselné, sorbitol, mannitol a hydroxid vápenatý uvedené v příloze I kapitole I.A a krmiva vyrobená s použitím uvedených doplňkových látek nadále uváděny na trh a používány do 30. května 2028.

Článek 3

Změna nařízení (ES) č. 358/2005

V příloze II nařízení (ES) č. 358/2005 se zrušuje položka E 141 pro měďnaté komplexy chlorofylů.

Článek 4

Zrušení

Nařízení (ES) č. 880/2004 a (ES) č. 775/2008 se zrušují.

Článek 5

Produkty nepovažované za doplňkové látky v oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1831/2003

1.   Látky, mikroorganismy nebo přípravky (nazývané jako „produkty“) uvedené v příloze II nejsou doplňkovými látkami v oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1831/2003.

2.   Produkty uvedené v odstavci 1, které jsou v souladu s právními předpisy na trhu a jsou označeny jako doplňkové látky a premixy před 30. květnem 2024, mohou být nadále uváděny na trh až do vyčerpání zásob. Totéž se vztahuje na krmné suroviny nebo krmné směsi, které odkazují na uvedené produkty ve svém označení jako doplňkové látky v souladu s nařízením (ES) č. 767/2009.

Článek 6

Produkty považované za doplňkové látky v oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1831/2003

1.   Látky, mikroorganismy nebo přípravky (nazývané jako „produkty“) uvedené v příloze III jsou doplňkovými látkami v oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1831/2003.

2.   Produkty uvedené v odstavci 1 mohou být nadále uváděny na trh a používány do 30. května 2028.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. května 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  Směrnice Rady 82/471/EHS ze dne 30. června 1982 o určitých produktech používaných ve výživě zvířat (Úř. věst. L 213, 21.7.1982, s. 8).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 358/2005 ze dne 2. března 2005 o časově neomezeném povolení některých doplňkových látek a povolení nových použití doplňkových látek, které jsou již povoleny v krmivech (Úř. věst. L 57, 3.3.2005, s. 3).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 880/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se povoluje používat bez časového omezení beta-karoten a kanthaxanthin jako doplňkové látky v krmivech, které náležejí do skupiny barviv včetně pigmentů (Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 68).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1486 ze dne 2. září 2015 o povolení kanthaxanthinu jako doplňkové látky pro některé kategorie drůbeže, okrasných ryb a okrasných ptáků (Úř. věst. L 229, 3.9.2015, s. 5).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1145 ze dne 8. června 2017 o stažení některých doplňkových látek povolených podle směrnic Rady 70/524/EHS a 82/471/EHS z trhu a o zrušení zastaralých ustanovení, kterými se tyto doplňkové látky povolují (Úř. věst. L 166, 29.6.2017, s. 1).

(8)  Nařízení Komise (ES) č. 775/2008 ze dne 4. srpna 2008, kterým se stanoví maximální limity reziduí pro doplňkovou látku kanthaxanthin, navíc k podmínkám stanoveným směrnicí 2003/7/ES (Úř. věst. L 207, 5.8.2008, s. 5).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES (Úř. věst. L 229, 1.9.2009, s. 1).

(10)  Doporučení Komise 2011/25/EU ze dne 14. ledna 2011, kterým se stanoví pokyny pro rozlišení mezi krmnými surovinami, doplňkovými látkami, biocidními přípravky a veterinárními léčivými přípravky (Úř. věst. L 11, 15.1.2011, s. 75).

(11)  Nařízení Komise (EU) č. 575/2011 ze dne 16. června 2011 o Katalogu pro krmné suroviny (Úř. věst. L 159, 17.6.2011, s. 25).

(12)  Nařízení Komise (EU) č. 68/2013 ze dne 16. ledna 2013 o katalogu pro krmné suroviny (Úř. věst. L 29, 30.1.2013, s. 1).


PŘÍLOHA I

Doplňkové látky, které mají být staženy z trhu, jak je uvedeno v článku 1

KAPITOLA I.A

Doplňkové látky, které byly povoleny bez časového omezení

Část 1

Doplňkové látky, které mají být staženy z trhu pro všechny druhy a kategorie zvířat

Identifikační číslo

Doplňková látka

Druh nebo kategorie zvířat

Konzervanty

E 331

Citronany sodné

Všechny druhy

E 332

Citronany draselné

Všechny druhy

E 325

Mléčnan sodný

Všechny druhy

E 326

Mléčnan draselný

Všechny druhy

Emulgátory a stabilizátory, zahušťující látky a želírující látky

E 420

Sorbitol

Všechny druhy

E 421

Mannitol

Všechny druhy

Pojiva, protispékavé látky a koagulanty

E 558

Bentonit-montmorillonit

Všechny druhy

Vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem

 

Riboflavin nebo vitamin B2. Všechny formy s výjimkou:

riboflavinu v pevné formě z Ashbya gossypii DSM 23096 (1) [3a825i],

riboflavinu v pevné formě z Bacillus subtilis DSM 17339 a/nebo DSM 23984 (1) [3a825ii],

monosodné soli riboflavin-5′-fosfátesteru, v pevné formě, vyrobené po fosforylaci riboflavinu 98 % z Bacillus subtilis DSM 17339 a/nebo DSM 23984  (1) [3a826],

riboflavinu (80 %) z Bacillus subtilis KCCM-10445  (2).

Všechny druhy

E 160a

Beta-karoten. Všechny formy s výjimkou beta-karotenu povoleného prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/1103  (3) [3a160(a)]

Všechny druhy

Doplňkové látky k silážování

Mikroorganismy

 

Enterococcus faecium CNCM I-3236/ATCC 19434

Všechny druhy

 

Bacillus subtilis MBS-BS-01

Všechny druhy

 

Lactobacillus plantarum DSM 11520

Všechny druhy

Barviva včetně pigmentů

Ostatní barviva

E 153

Uhlíková čerň jako barvivo povolené pravidly Společenství pro barvení potravin

Všechny druhy

Zchutňující a dochucující látky

Přírodní produkty – botanicky definované

 

Allium cepa L.: cibule kuchyňská, koncentrát CoE 24

Všechny druhy

 

Allium sativum L.: česnek kuchyňský, výtažek (na bázi vody)

Všechny druhy

 

Amyris balsamifera L.: amyris, olej CoE 33

Všechny druhy

 

Anacardium occidentale L.: ledvinovník západní, olej CoE 34

Všechny druhy

 

Anethum graveolens L.: kopr vonný, výtažek ze semen CAS 8006-75-5 CoE 42 EINECS 289-790-8

Všechny druhy

 

Apium graveolens L.: miřík celer, výtažek ze semen CAS 89997-35-3 FEMA 2270 CoE 52 EINECS 289-668-4

Všechny druhy

 

Artemisia absinthium L.: pelyněk pravý, olej CAS 8008-93-3 FEMA 3116 CoE 61 EINECS 284-503-2

Všechny druhy

 

Artemisia annua L.: pelyněk roční, výtažek (na bázi vody)/pelyněk roční, olej

Všechny druhy

 

Artemisia pallens Wall.: pelyněk indický, olej CAS 8016-03-3 FEMA 2359 CoE 69 EINECS 295-155-6

Všechny druhy

 

Bacopa monnieri (L.) Pennell: bakopa drobnolistá, tinktura

Všechny druhy

 

Carum carvi L. = Apium carvi L.: kmín kořenný, výtažek ze semen/kmín kořenný, olejopryskyřice CAS 8000-42-8 CoE 112 EINECS 288-921-6

Všechny druhy

 

Cimicifuga simplex (Wormsk. ex DC.) Ledeb.

C. racemosa (L.) Nutt.: ploštičník hroznatý, výtažek

Všechny druhy

 

Cinnamomum aromaticum Nees, C. cassia Nees ex Blume: skořicovník čínský, výtažek z kůry CAS 84961-46-6 FEMA 2257 CoE 131 EINECS 284-635-0

Všechny druhy

 

Cinnamomum zeylanicum Bl., C. verum J.S. Presl: skořicovník cejlonský, olejopryskyřice z kůry CAS 84961-46-6 FEMA 2290 CoE 133 EINECS 283-479-0

Všechny druhy

 

Citrus aurantium L.: pomerančovník hořký, olej CAS 8016-38-4 FEMA 2771 CoE 136 EINECS 277-143-2/pomerančovník hořký, absolutní silice CAS 8014-17-3 CoE 136 EINECS 283-881-6

Všechny druhy

 

Citrus reticulata Blanco: mandarinka obecná, terpeny CoE 142

Všechny druhy

 

Citrus × paradisi Macfad.: citroník grapefruit, olej vylisovaný CAS 8016-20-4 FEMA 2530 CoE 140 EINECS 289-904-6/citroník grapefruit, výtažek CoE 140

Všechny druhy

 

Glycyrrhiza glabra L.: lékořice lysá, výtažek (na bázi rozpouštědla) CAS 97676-23-8 FEMA 2628 CoE 218 EINECS 272-837-1

Všechny druhy

 

Juniperus communis L.: jalovec obecný, výtažek z bobulí CAS 84603-69-0 CoE 249 EINECS 283-268-3

Všechny druhy

 

Laurus nobilis L.: vavřín vznešený, výtažek z listů/vavřín vznešený, olejopryskyřice z listů CAS 84603-73-6 FEMA 2613 CoE 255 EINECS 283-272-5

Všechny druhy

 

Lavandula latifolia Medik.: levandule širolistá, olej CoE 256

Všechny druhy

 

Lepidium meyenii Walp.: řeřicha peruánská, výtažek

Všechny druhy

 

Leptospermum scoparium J. R. et G. Forst.: balmín košťatý, olej

Všechny druhy

 

Macleaya cordata (Willd.) R. Br.: makleja srdčitá, absolutní silice/makleja srdčitá, výtažek/makleja srdčitá, olej/makleja srdčitá, tinktura

Všechny druhy

 

Mallotus philippinensis (Lam.) Muell. Arg.: rottlera barvířská, výtažek CoE 535

Všechny druhy

 

Malpighia glabra L.: acerola lysá, výtažek

Všechny druhy

 

Malus sylvestris Mill.: jabloň lesní, koncentrát CoE 386

Všechny druhy

 

Medicago sativa L.: tolice setá, tinktura CoE 274

Všechny druhy

 

Melissa officinalis L.: meduňka lékařská, olej CoE 280

Všechny druhy

 

Mentha pulegium L.: polej obecná, olej CAS 8013-99-8 FEMA 2839 CoE 283 EINECS 290-061-1

Všechny druhy

 

Myristica fragrans Houtt.: muškátovník vonný, olej CAS 8007-12-3 FEMA 2653 CoE 296 EINECS 282-013-3/muškátovník vonný, olejopryskyřice CAS 8408268-8 CoE 296 EINECS 282-013-3

Všechny druhy

 

Myroxylon balsamum (L.) Harms: vonodřev balzámový (na bázi rozpouštědla) CAS 9000-64-0 FEMA 3069 CoE 297 EINECS 232-550-4

Všechny druhy

 

Myroxylon balsamum (L.) Harms var. Pereirae: vonodřev Pereirův, výtažek (na bázi rozpouštědla) CAS 8007-00-9 FEMA 2117, 2116 CoE 298 EINECS 232-352-8

Všechny druhy

 

Ocimum basilicum L.: bazalka pravá, olej CAS 801573-4 FEMA 2119 CoE 308 EINECS 283-900-8

Všechny druhy

 

Opopanax chironium (L.) Koch, Commiphora erythrea Engler: moračina obecná, olej CAS 8021- 36-1 CoE 313 EINECS 232-558-8

Všechny druhy

 

Passiflora edulis Sims. = P. incarnata L.: mučenka jedlá, výtažek (na bázi vody) CoE 321

Všechny druhy

 

Pelargonium asperum Her. ex Spreng.: pelargonie, olej

Všechny druhy

 

Peumus boldus Mol.: boldovník vonný, výtažek CoE 328/boldovník vonný, tinktura CoE 328

Všechny druhy

 

Pinus pinaster Soland.: borovice přímořská, olej

Všechny druhy

 

Pimenta racemosa (Mill.) J.W. Moore: pimentovník, olej CAS 8006-78-8 CoE 334

Všechny druhy

 

Piper methysticum G. Forst.: pepřovník opojný, tinktura

Všechny druhy

 

Quillaja saponaria Molina: mýdlokor tupolistý, výtažek (na bázi rozpouštědla) CoE 391/mýdlokor tupolistý, koncentrát

Všechny druhy

 

Ribes nigrum L.: rybíz černý, výtažek CoE 399

Všechny druhy

 

Satureja hortensis L.: saturejka zahradní, olej CAS 8016-68-0 FEMA 3013 CoE 425 EINECS 283-922-8

Všechny druhy

 

Sophora japonica L.: jerlín japonský, olej

Všechny druhy

 

Styrax benzoin Dryand., S. tonkinensis (Pierre) Craib ex Hartwich: sturač benzoový, substance obsahující pryskyřici CAS 9000 -05-9 FEMA 2133 CoE 439 EINECS 232-523-7

Všechny druhy

 

Tagetes erecta L., T. glandulifera Schrank., T. minuta L. e.a.: aksamitník vzpřímený, olej CAS 8016- 84-0 FEMA 3040 CoE 443/494 EINECS 294-862-7

Všechny druhy

 

Thea sinensis L. = Camellia thea Link. = Camellia sinensis (L.) O. Kuntze: čajovník čínský, tinktura CoE 451

Všechny druhy

 

Uncaria tomentosa L. = Ourouparia guianensis Aubl.: řemdihák plstnatý, výtažek

Všechny druhy

 

Valeriana officinalis L.: kozlík lékařský, tinktura CoE 473

Všechny druhy

 

Vetiveria zizanoides (L.) Nash.: vousatka draslavá, olej CAS 8016-96-4 CoE 479 EINECS 282-490-8

Všechny druhy

 

Vitis vinifera L.: réva vinná, koňakový olej zelený CAS 8016-21-5 FEMA 2331 CoE 485 EINECS 232-403-4/réva vinná, koňakový olej bílý CAS 801621-5 FEMA 2332 CoE 485 EINECS 232-403-4

Všechny druhy

 

Vitis vinifera L.: réva vinná, výtažek ze semen CoE 485

Všechny druhy

 

Yucca mohavensis Sarg. = Y. schidigera Roezl ex Ortgies: juka mohavská, výtažek (na bázi rozpouštědla) CAS 90147-57-2 FEMA 3121 EINECS 290-449-0/juka mohavská, koncentrát/juka mohavská, zbytky

Všechny druhy

 

Zingiber officinale Rosc.: zázvorovník lékařský, výtažek CAS 84696-15-1 FEMA 2521 CoE 489 EINECS 283-634-2

Všechny druhy

Přírodní produkty a odpovídající syntetické produkty

 

CAS 1128 -08-1/3-Methyl-2-pentylcyklopent-2-en-1-on/Flavis 07.140

Všechny druhy

 

CAS 352195-40-5/Dinatrium-inosin-5-monofosfát (IMP)

Všechny druhy

Část 2

Doplňkové látky, které mají být staženy z trhu pro určité druhy nebo kategorie zvířat

Identifikační číslo

Doplňková látka

Druh a kategorie zvířat

Stopové prvky

E 7

Molybden – Mo, molybdenan sodný

Všechny druhy a kategorie zvířat s výjimkou ovcí

Regulátory kyselosti

E 503 i)

Uhličitan amonný

Kočky; psi

E 503 ii)

Hydrogenuhličitan amonný

Kočky; psi

E 525

Hydroxid draselný

Kočky; psi

E 526

Hydroxid vápenatý

Kočky; psi

Barviva včetně pigmentů

Karotenoidy a xantofyly

E 160a

Beta-karoten

Kanáři

Ostatní barviva

E 141

Měďnatý komplex chlorofylinu jako barvivo povolené pravidly Společenství pro barvení potravin

Všechny druhy a kategorie zvířat s výjimkou psů a koček

E 141

Měďnatý komplex chlorofylu jako barvivo

[funkční skupina 2 písm. a) bod iii)]

Okrasné ptactvo živící se zrním; malí hlodavci; okrasné ryby

E 153

Uhlíková čerň jako barvivo

[funkční skupina 2 písm. a) bod iii)]

Okrasné ryby

E 172

Oxid železa červený, černý a žlutý jako barvivo povolené pravidly Společenství pro barvení potravin

Koně

Zchutňující a dochucující látky

Přírodní produkty – botanicky definované

 

Helianthus annuus L.: slunečnice roční, výtažek

Kočky; psi

 

Hyssopus officinalis L. = H. decumbens Jord. & Fourr.: yzop lékařský, olej CAS 8006-83-5 FEMA 2591 CoE 235 EINECS 283-266-3

Kočky; psi

 

Sus scrofa (výtažek z odtučněných pankreatických žláz prasat)

Kočky a psi a jiná masožravá a všežravá zvířata v zájmovém chovu, například fretky

Aminokyseliny, jejich soli a analogy

3.2.7

Směsi:

a)

L-lysin-monohydrochloridu, technicky čistého a

b)

DL-methioninu, technicky čistého

chráněného kopolymerem vinylpyridinu a styrenu

Dojnice

KAPITOLA I.B

Doplňkové látky, které byly povoleny na dobu určitou

Identifikační číslo

Doplňková látka

Druh nebo kategorie zvířat

Kokcidiostatika a jiné léčebné látky

E 758

Robenidin hydrochlorid 66 g/kg (držitel povolení Zoetis Belgium SA)

Krocani

E 770

Maduramicin amonný alfa 1 g/100 g (držitel povolení Zoetis Belgium SA)

Krocani

KAPITOLA I.C

Doplňkové látky, pro něž nebylo podáno oznámení uvedené v čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1831/2003

Identifikační číslo

Doplňková látka

Druh nebo kategorie zvířat

Aminokyseliny, jejich soli a analogy

3.2.6

L-Lysin-fosfát a jeho vedlejší produkty z fermentace pomocí Brevibacterium lactofermentum NRRL B-11470

Drůbež; prasata


(1)  Uvedené formy riboflavinu byly povoleny prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/901 ze dne 29. května 2019 o povolení riboflavinu z Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavinu z Bacillus subtilis (DSM 17339 a/nebo DSM 23984) a sodné soli riboflavin-5′-fosfátu z Bacillus subtilis (DSM 17339 a/nebo DSM 23984) (zdroje vitaminu B2) jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 144, 3.6.2019, s. 41).

(2)  Povolení této formy riboflavinu bylo zamítnuto prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1254 ze dne 19. září 2018 o zamítnutí povolení riboflavinu (80 %) z Bacillus subtilis KCCM-10445 jako doplňkové látky patřící do funkční skupiny vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem (Úř. věst. L 237, 20.9.2018, s. 5).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1103 ze dne 8. července 2015 o povolení beta-karotenu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 181, 9.7.2015, s. 57).


PŘÍLOHA II

Produkty, které nejsou doplňkovými látkami v oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1831/2003, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 1

1.   

Mouka ze semen tamarindu

2.   

Dihydrogenorthofosforečnan draselný

3.   

Hydrogenorthofosforečnan didraselný

4.   

Orthofosforečnan tridraselný

5.   

Dihydrogenorthofosforečnan amonný

6.   

Hydrogenorthofosforečnan diamonný

7.   

Dihydrogendifosforečnan disodný

8.   

Difosforečnan tetradraselný

9.   

Trifosforečnan pentadraselný

10.   

Seskviuhličitan sodný

11.   

Hydrogenuhličitan draselný

12.   

Oxid vápenatý

13.   

Estery sacharosy s mastnými kyselinami (estery sacharosy a jedlých mastných kyselin)

14.   

Sacharoglyceridy (směs esterů sacharosy a mono- a diglyceridů jedlých mastných kyselin)

15.   

Estery polyglycerolu s nepolymerizovanými jedlými mastnými kyselinami

16.   

Monoestery propan-1,2-diolu (propylenglykolu) a jedlých mastných kyselin, samostatné nebo ve směsích s diestery

17.   

Merluccius capensis, Galeorhinus australis e.a./chrupavka


PŘÍLOHA III

Produkty, které jsou doplňkovými látkami v oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1831/2003, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 1

1.   

Xylitol

2.   

Mléčnan amonný

3.   

Octan amonný


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU