(EU) 2021/715Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/715 ze dne 20. ledna 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o požadavky na skupiny hospodářských subjektů (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 151, 3.5.2021, s. 1-4 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 20. ledna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. května 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.3.5.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 151/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/715

ze dne 20. ledna 2021,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o požadavky na skupiny hospodářských subjektů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 36 odst. 3 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 36 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848 stanoví určité požadavky na skupiny hospodářských subjektů. V zájmu harmonizovaného výkladu zeměpisné blízkosti členů skupiny hospodářských subjektů by mělo být výslovně uvedeno, že činnosti členů musí probíhat ve stejné zemi.

(2)

Pro účely stanovení minimálních požadavků na zřízení a fungování systému vnitřní kontroly by měly být definovány: registrace členů, vnitřní kontroly, schvalování nových členů nebo nových produkčních jednotek nebo činností stávajících členů, odborná příprava inspektorů systému vnitřní kontroly, opatření v případě nesouladu a vnitřní sledovatelnost.

(3)

V této souvislosti a s cílem zajistit řádné provádění systému vnitřní kontroly příslušnými pracovníky by měl být doplněn požadavek na jmenování správce systému vnitřní kontroly a jednoho nebo více inspektorů systému vnitřní kontroly.

(4)

Kromě toho je v zájmu zajištění harmonizovaného posuzování rámce pro systém vnitřní kontroly vhodné vytvořit seznam situací, které je třeba považovat za nedostatečné.

(5)

Nařízení (EU) 2018/848 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

V zájmu jasnosti a právní jistoty by se toto nařízení mělo použít od data použitelnosti nařízení (EU) 2018/848,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) 2018/848

V nařízení (EU) 2018/848 se článek 36 mění takto:

1.

Odstavec 1 se mění takto:

a)

písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e)

se skládá pouze z členů, jejichž produkční činnosti nebo případné další činnosti uvedené v písmenu a) probíhají ve vzájemné zeměpisné blízkosti ve stejném členském státě nebo ve stejné třetí zemi;“;

b)

v písmenu g) se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Systém vnitřní kontroly spočívá v dokumentaci těchto postupů:

i)

registrace členů skupiny;

ii)

vnitřních kontrol, které zahrnují vnitřní fyzické kontroly na místě u každého člena skupiny, a jakýchkoli dodatečných kontrol vycházejících z rizik, přičemž všechny kontroly plánuje správce systému vnitřní kontroly a provádí je inspektoři systému vnitřní kontroly, jejichž role stanoví písmeno h);

iii)

schválení nových členů stávající skupiny nebo případně schválení nových produkčních jednotek nebo nových činností stávajících členů po schválení správcem systému vnitřní kontroly na základě zprávy o vnitřní kontrole;

iv)

odborné přípravy inspektorů systému vnitřní kontroly, jež se uskuteční alespoň jednou ročně a jehož součástí je posouzení znalostí získaných účastníky;

v)

odborné přípravy členů skupiny o postupech systému vnitřní kontroly a požadavcích tohoto nařízení;

vi)

kontroly dokumentů a záznamů;

vii)

opatření v případech nesouladu zjištěných při vnitřních kontrolách, včetně následných opatření;

viii)

vnitřní sledovatelnosti, která ukazuje původ produktů dodaných při společném uvádění na trh skupinou a umožňuje sledování všech produktů všech členů ve všech fázích, tedy při produkci, zpracování, přípravě nebo uvádění na trh, včetně odhadu a křížové kontroly výnosů každého člena skupiny.“;

c)

doplňuje se nové písmeno h), které zní:

„h)

jmenuje správce systému vnitřní kontroly a jednoho nebo více inspektorů systému vnitřní kontroly, kteří mohou být členy skupiny. Jejich funkce se nespojují. Počet inspektorů systému vnitřní kontroly musí být přiměřený a úměrný, zejména s ohledem na typ, strukturu, velikost, produkty, činnosti a výstupy ekologické produkce skupiny. Inspektoři systému vnitřní kontroly jsou způsobilí, pokud jde o produkty a činnosti skupiny.

Správce systému vnitřní kontroly:

i)

ověřuje způsobilost všech členů skupiny, pokud jde o kritéria stanovená v písmenech a), b) a e);

ii)

zajistí, aby mezi každým členem a skupinou existovala písemná a podepsaná dohoda o členství, kterou se členové zavazují:

dodržovat ustanovení tohoto nařízení;

účastnit se systému vnitřní kontroly a dodržovat postupy vnitřní kontroly včetně úkolů a povinností, které jim svěřil správce systému vnitřní kontroly, a povinnosti vést záznamy;

umožnit přístup do produkčních jednotek a prostor a být přítomen během vnitřních inspekcí prováděných inspektory systému vnitřní kontroly a během úředních kontrol prováděných příslušným orgánem nebo případně kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem, zpřístupnit jim veškeré dokumenty a záznamy a podepsat zprávy o kontrole;

přijmout a provádět opatření v případech nesouladu podle rozhodnutí správce systému vnitřní kontroly nebo příslušného orgánu nebo případně kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu v daném časovém rámci;

při podezření, že předpisy nejsou dodržovány, neprodleně informovat správce systému vnitřní kontroly;

iii)

vypracovává postupy systému vnitřní kontroly a příslušné dokumenty a záznamy, aktualizuje je a zpřístupňuje je inspektorům systému vnitřní kontroly, případně též členům skupiny;

iv)

sestavuje seznam členů skupiny a aktualizuje jej;

v)

přiděluje úkoly a povinnosti inspektorům systému vnitřní kontroly;

vi)

je styčným bodem mezi členy skupiny a příslušným orgánem nebo případně kontrolním orgánem či kontrolním subjektem, včetně žádostí o výjimky;

vii)

každoročně ověřuje prohlášení o střetu zájmů inspektorů systému vnitřní kontroly;

viii)

plán vnitřních kontrol a zajištění jejich náležitého provádění v souladu s harmonogramem správce systému vnitřní kontroly uvedeným v písm.g) bodě ii) druhém pododstavci;

ix)

zajišťuje odpovídající odbornou přípravu inspektorů systému vnitřní kontroly a provádí každoroční hodnocení jejich schopností a kvalifikací;

x)

schvaluje nové členy nebo nové produkční jednotky nebo nové činnosti stávajících členů;

xi)

rozhoduje o opatřeních v případě nesouladu s opatřeními systému vnitřní kontroly stanovenými dokumentovanými postupy v souladu s písmenem g) a zajišťuje následná opatření;

xii)

rozhoduje o subdodávkách činností včetně činností inspektorů systému vnitřní kontroly a podepisuje příslušné dohody a smlouvy.

Inspektor systému vnitřní kontroly:

i)

provádí vnitřní kontroly členů skupiny podle harmonogramu a postupů stanovených správcem systému vnitřní kontroly;

ii)

navrhuje zprávy o vnitřní kontrole na základě vzoru a předkládá je v přiměřené lhůtě správci systému vnitřní kontroly;

iii)

při jmenování předkládá písemné a podepsané prohlášení o střetu zájmů a každoročně je aktualizuje;

iv)

účastní se odborné přípravy.“.

2.

V odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Za nedostatky systému vnitřní kontroly se považují přinejmenším tyto situace:

a)

produkce, zpracovávání, příprava nebo uvádění na trh produktů od členů nebo produkčních jednotek, jejichž členství bylo pozastaveno/staženo;

b)

uvádění na trh produktů, u nichž správce systému vnitřní kontroly zakázal odkazovat při označování nebo propagaci na ekologickou produkci;

c)

přidání nových členů na seznam členů nebo změna činností stávajících členů bez vnitřního schvalovacího postupu;

d)

neprovedení roční fyzické kontroly na místě u člena skupiny v daném roce;

e)

neuvedení členů, jejichž členství bylo pozastaveno nebo kteří byli ze seznamu členů vyškrtnuti;

f)

závažná odchylka ve zjištěních mezi vnitřními kontrolami prováděnými inspektory systému vnitřní kontroly a úředními kontrolami prováděnými příslušným orgánem nebo případně kontrolním orgánem či kontrolním subjektem;

g)

zjištění závažných nedostatků při ukládání vhodných opatření nebo provádění nezbytných následných opatření v reakci na nesoulad zjištěný inspektory vnitřní kontroly nebo příslušným orgánem nebo případně kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem;

h)

nepřiměřený počet inspektorů systému vnitřní kontroly nebo jejich nedostatečná způsobilost vzhledem k typu, struktuře, velikosti produktů, činnostem a výstupům ekologické produkce skupiny.“;

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. ledna 2021

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU