(EU) 2021/663Nařízení Komise (EU) 2021/663 ze dne 22. dubna 2021, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlordekon v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 139, 23.4.2021, s. 148-160 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 22. dubna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. května 2021 Nabývá účinnosti: 13. listopadu 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.23.4.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 139/148


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/663

ze dne 22. dubna 2021,

kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlordekon v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 16 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro chlordekon byly stanoveny v příloze III nařízení (ES) č. 396/2005.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 (2) zakázalo uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin obsahujících chlordekon. Rezidua chlordekonu jsou důsledkem znečištění životního prostředí v půdě kvůli používání této perzistentní sloučeniny v minulosti.

(3)

Dne 12. července 2019 oznámily příslušné francouzské orgány Komisi dvě mimořádná opatření (3) (4), která byla přijata na vnitrostátní úrovni podle článku 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (5). Na základě stanovisek (6) (7) francouzské Agentury pro bezpečnost potravin, životního prostředí a ochranu zdraví při práci (ANSES) stanovila Francie vnitrostátní MLR pro chlordekon u produktů ze skotu, ovcí, koz, prasat a drůbeže na nižší hodnoty, než jsou hodnoty použitelné v současnosti podle nařízení (ES) č. 396/2005, aby byla zajištěna ochrana spotřebitelů na Guadeloupu a na Martiniku.

(4)

Komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), aby provedl posouzení expozice spotřebitelů, pokud jde o MLR doporučené agenturou ANSES pro chlordekon v produktech živočišného původu.

(5)

Úřad předložil vědecké prohlášení pro chlordekon v některých produktech živočišného původu (8) v souladu s článkem 43 nařízení (ES) č. 396/2005. V uvedeném prohlášení dospěl úřad k závěru, že MLR navržené ve stanoviscích agentury ANSES pro živočišné produkty, zaokrouhlené podle pokynů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro výpočet MLR, jsou přijatelné, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů. Ani celoživotní, ani krátkodobá expozice v důsledku vysoké konzumace příslušných produktů neprokázala, že existuje riziko překročení přijatelného denního příjmu nebo akutní referenční dávky. MLR pro chlordekon by měly být stanoveny jako dočasné v příloze III nařízení (ES) č. 396/2005. Uvedené MLR budou přezkoumány; přezkum zohlední informace dostupné do deseti let od vyhlášení tohoto nařízení.

(6)

Nové MLR byly konzultovány prostřednictvím Světové obchodní organizace s obchodními partnery Unie a jejich připomínky byly zohledněny.

(7)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Před tím, než se změněné MLR stanou použitelnými, mělo by být členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků poskytnuto přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které ze změny MLR vyplynou.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 13. listopadu 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. dubna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7).

(3)  Arrêté du 25 janvier 2019 modifiant l’arrêté du 30 juin 2008 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d’origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine (NOR: AGRG1901040 A).

(4)  Arrêté du 23 mai 2019 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2019 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d’origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine (NOR: AGRG1913466 A).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(6)  Note d’appui scientifique et technique de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relative à la fixation d’une limite maximale de résidus de chlordécone dans la graisse pour les denrées carnées (2018-SA-0202).

(7)  Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif à la fixation d’une limite maximale de résidus de chlordécone dans les muscles et dans la graisse pour les denrées carnées (2018-SA-0265).

(8)  Statement on the dietary exposure assessment for the temporary maximum residue levels for chlordecone in certain products of animal origin. EFSA Journal 2020;18(3):6052.


PŘÍLOHA

V příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005 se sloupec pro chlordekon nahrazuje tímto:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)

Chlordekon (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

0110000

Citrusové plody

0,02

0110010

Grapefruity

 

0110020

Pomeranče

 

0110030

Citrony

 

0110040

Kyselé lajmy

 

0110050

Mandarinky

 

0110990

Ostatní

 

0120000

Ořechy ze stromů

 

0120010

Mandle

0,01 (*1)

0120020

Para ořechy

0,02

0120030

Kešu ořechy

0,02

0120040

Kaštany jedlé

0,01 (*1)

0120050

Kokosové ořechy

0,02

0120060

Lískové ořechy

0,01 (*1)

0120070

Makadamové ořechy

0,01 (*1)

0120080

Pekanové ořechy

0,01 (*1)

0120090

Piniové oříšky

0,01 (*1)

0120100

Pistácie

0,01 (*1)

0120110

Vlašské ořechy

0,01 (*1)

0120990

Ostatní

0,01 (*1)

0130000

Jádrové ovoce

0,01 (*1)

0130010

Jablka

 

0130020

Hrušky

 

0130030

Kdoule

 

0130040

Mišpule obecná/německá

 

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

0130990

Ostatní

 

0140000

Peckové ovoce

0,01 (*1)

0140010

Meruňky

 

0140020

Třešně

 

0140030

Broskve

 

0140040

Švestky

 

0140990

Ostatní

 

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

0151000

a)

hrozny

 

0151010

Hrozny stolní

0,02

0151020

Hrozny moštové

0,01 (*1)

0152000

b)

jahody

0,02

0153000

c)

ovoce z keřů

0,01 (*1)

0153010

Ostružiny

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

0153990

Ostatní

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

0,01 (*1)

0154010

Brusnice/borůvky

 

0154020

Klikvy

 

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

0154050

Šípky

 

0154060

Moruše (bílé a černé)

 

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 

0154080

Bez černý / bezinky

 

0154990

Ostatní

 

0160000

Různé ovoce s

0,02

0161000

a)

jedlou slupkou

 

0161010

Datle

 

0161020

Fíky

 

0161030

Stolní olivy

 

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

0161050

Karamboly

 

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

 

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 

0161990

Ostatní

 

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

 

0162010

Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté)

 

0162020

Liči

 

0162030

Mučenka/passiflora

 

0162040

Opuncie

 

0162050

Zlatolist

 

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

0162990

Ostatní

 

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

0163010

Avokádo

 

0163020

Banány

 

0163030

Mango

 

0163040

Papája

 

0163050

Granátová jablka

 

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

0163070

Kvajáva hrušková

 

0163080

Ananas

 

0163090

Chlebovník

 

0163100

Durian cibetkový

 

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

0163990

Ostatní

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,02

0211000

a)

brambory

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

0212020

Batáty

 

0212030

Jamy

 

0212040

Maranta třtinová

 

0212990

Ostatní

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

0213010

Řepa červená/salátová

 

0213020

Mrkev/karotka

 

0213030

Celer bulvový

 

0213040

Křen

 

0213050

Topinambury

 

0213060

Pastinák

 

0213070

Petržel kořenová

 

0213080

Ředkve

 

0213090

Kozí brada

 

0213100

Brukev řepka tuřín

 

0213110

Brukev řepák vodnice

 

0213990

Ostatní

 

0220000

Cibulová zelenina

0,02

0220010

Česnek

 

0220020

Cibule kuchyňská

 

0220030

Šalotka

 

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

0220990

Ostatní

 

0230000

Plodová zelenina

0,02

0231000

a)

lilkovité

 

0231010

Rajčata

 

0231020

Paprika setá

 

0231030

Lilek/baklažán

 

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

 

0231990

Ostatní

 

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

 

0232010

Okurky salátové

 

0232020

Okurky nakládačky

 

0232030

Cukety

 

0232990

Ostatní

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

 

0233010

Melouny cukrové

 

0233020

Dýně

 

0233030

Melouny vodní

 

0233990

Ostatní

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

 

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

 

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,02

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

0241010

Brokolice

 

0241020

Květák

 

0241990

Ostatní

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

0242010

Kapusta růžičková

 

0242020

Zelí hlávkové

 

0242990

Ostatní

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

0243990

Ostatní

 

0244000

d)

kedlubny

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

0,02

0251010

Kozlíček polníček

 

0251020

Salát

 

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

0251050

Barborky

 

0251060

Roketa setá / rukola

 

0251070

Červená hořčice

 

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

0251990

Ostatní

 

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,02

0252010

Špenát

 

0252020

Šrucha

 

0252030

Mangold

 

0252990

Ostatní

 

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,01 (*1)

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,02

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,01 (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

0,02

0256010

Kerblík

 

0256020

Pažitka

 

0256030

Celerová nať

 

0256040

Petrželová nať

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

0256070

Tymián

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

0256100

Estragon

 

0256990

Ostatní

 

0260000

Lusková zelenina

0,02

0260010

Fazolové lusky

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

0260030

Hrachové lusky

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

0260050

Čočka

 

0260990

Ostatní

 

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,02

0270010

Chřest

 

0270020

Kardy

 

0270030

Celer řapíkatý

 

0270040

Fenykl obecný sladký

 

0270050

Artyčoky

 

0270060

Pór

 

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

0270080

Bambusové výhonky

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

0270990

Ostatní

 

0280000

Houby, mechy a lišejníky

 

0280010

Pěstované houby

0,01 (*1)

0280020

Volně rostoucí houby

0,02

0280990

Mechy a lišejníky

0,01 (*1)

0290000

Řasy a prokaryota

0,01 (*1)

0300000

LUŠTĚNINY

 

0300010

Fazole

0,02

0300020

Čočka

0,02

0300030

Hrách

0,01 (*1)

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

0,01 (*1)

0300990

Ostatní

0,01 (*1)

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

 

0401000

Olejnatá semena

 

0401010

Lněná semena

0,01 (*1)

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

0,02

0401030

Maková semena

0,01 (*1)

0401040

Sezamová semena

0,01 (*1)

0401050

Slunečnicová semena

0,01 (*1)

0401060

Semena řepky olejky

0,01 (*1)

0401070

Sójové boby

0,02

0401080

Hořčičná semena

0,01 (*1)

0401090

Bavlníková semena

0,02

0401100

Dýňová semena

0,02

0401110

Semena světlice barvířské

0,01 (*1)

0401120

Semena brutnáku lékařského

0,01 (*1)

0401130

Semena lničky seté

0,01 (*1)

0401140

Konopná semena

0,01 (*1)

0401150

Semena skočce obecného

0,02

0401990

Ostatní

0,01 (*1)

0402000

Olejnaté plody

 

0402010

Olivy na olej

0,01 (*1)

0402020

Jádra plodů palem

0,01 (*1)

0402030

Plody palem

0,02

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

0,02

0402990

Ostatní

0,01 (*1)

0500000

OBILOVINY

 

0500010

Ječmen

0,01 (*1)

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

0,01 (*1)

0500030

Kukuřice

0,02

0500040

Proso

0,02

0500050

Oves

0,01 (*1)

0500060

Rýže

0,01 (*1)

0500070

Žito

0,01 (*1)

0500080

Čirok

0,01 (*1)

0500090

Pšenice

0,01 (*1)

0500990

Ostatní

0,01 (*1)

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

0,02

0610000

Čaje

 

0620000

Kávová zrna

 

0630000

Bylinné čaje z

 

0631000

a)

květů

 

0631010

Heřmánek

 

0631020

Ibišek súdánský

 

0631030

Růže

 

0631040

Jasmín

 

0631050

Lípa

 

0631990

Ostatní

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

0632010

Jahodník

 

0632020

Roibos

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

0632990

Ostatní

 

0633000

c)

kořenů

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

 

0633990

Ostatní

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

0640000

Kakaové boby

 

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

0700000

CHMEL

0,02

0800000

KOŘENÍ

0,02

0810000

Semena

 

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

0810020

Bulvuška

 

0810030

Miřík celer

 

0810040

Koriandr setý

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

0810060

Kopr vonný

 

0810070

Fenykl sladký

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

0810090

Muškátový oříšek

 

0810990

Ostatní

 

0820000

Plody

 

0820010

Nové koření

 

0820020

Žlutodřev

 

0820030

Kmín kořenný

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Jalovcové bobule

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

0820070

Vanilka

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

0820990

Ostatní

 

0830000

Kůra

 

0830010

Skořice

 

0830990

Ostatní

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

0840010

Lékořice

 

0840020

Zázvor

 

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

 

0840040

Křen

 

0840990

Ostatní

 

0850000

Pupeny

 

0850010

Hřebíček

 

0850020

Kapary

 

0850990

Ostatní

 

0860000

Květinové pestíky

 

0860010

Šafrán

 

0860990

Ostatní

 

0870000

Semenné míšky

 

0870010

Muškátový květ

 

0870990

Ostatní

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

 

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

0,01 (*1)

0900020

Cukrová třtina

0,02

0900030

Kořen čekanky

0,01 (*1)

0900990

Ostatní

0,01 (*1)

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

1010000

Tkáně z

(+)

1011000

a)

prasat

0,02

1011010

Svalovina

 

1011020

Tuková tkáň

 

1011030

Játra

 

1011040

Ledviny

 

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1011990

Ostatní

 

1012000

b)

skotu

 

1012010

Svalovina

0,02

1012020

Tuková tkáň

0,03

1012030

Játra

0,02

1012040

Ledviny

0,02

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,02

1012990

Ostatní

0,02

1013000

c)

ovcí

0,02

1013010

Svalovina

 

1013020

Tuková tkáň

 

1013030

Játra

 

1013040

Ledviny

 

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1013990

Ostatní

 

1014000

d)

koz

0,02

1014010

Svalovina

 

1014020

Tuková tkáň

 

1014030

Játra

 

1014040

Ledviny

 

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1014990

Ostatní

 

1015000

e)

koňovitých

0,02

1015010

Svalovina

 

1015020

Tuková tkáň

 

1015030

Játra

 

1015040

Ledviny

 

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1015990

Ostatní

 

1016000

f)

drůbeže

0,02

1016010

Svalovina

 

1016020

Tuková tkáň

 

1016030

Játra

 

1016040

Ledviny

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1016990

Ostatní

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

0,02

1017010

Svalovina

 

1017020

Tuková tkáň

 

1017030

Játra

 

1017040

Ledviny

 

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

1017990

Ostatní

 

1020000

Mléko

0,02

1020010

Kravské

 

1020020

Ovčí

 

1020030

Kozí

 

1020040

Kobylí

 

1020990

Ostatní

 

1030000

Ptačí vejce

0,02

1030010

Slepičí

 

1030020

Kachní

 

1030030

Husí

 

1030040

Křepelčí

 

1030990

Ostatní

 

1040000

Med a další včelařské produkty

0,02

1050000

Obojživelníci a plazi

0,02

1060000

Suchozemští bezobratlí živočichové

0,02

1070000

Volně žijící suchozemští obratlovci

0,02

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ (8)

 

1200000

PRODUKTY NEBO ČÁSTI PRODUKTŮ URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV (8)

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY (9)

 

(F) = Rozpustný v tuku.

Chlordekon (F)

(+)

Údaje z monitoringu ukazují, že dochází k nevyhnutelné křížové kontaminaci. Při přezkumu MLR Komise zohlední informace dostupné do deseti let ode dne vyhlášení.

1010000 Komodity z

1011000 a) prasat

1012000 b) skotu

1013000 c) ovcí

1014000 d) koz

1015000 e) koňovitých

1016000 f) drůbeže

1017000 g) ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu“


(*1)  Mez stanovitelnosti.

(1)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU