(EU) 2021/642Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/642 ze dne 30. října 2020, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o některé informace, které je nutné uvést na označení ekologických produktů (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 133, 20.4.2021, s. 1-4 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 30. října 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. května 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.20.4.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/642

ze dne 30. října 2020,

kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o některé informace, které je nutné uvést na označení ekologických produktů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 23 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kapitola III nařízení (EU) 2018/848 stanoví pravidla produkce použitelná na ekologickou produkci a příloha III uvedeného nařízení stanoví pravidla týkající se mimo jiné balení a přepravy ekologických produktů a produktů z přechodného období. Konkrétně bod 2.1 uvedené přílohy vyžaduje, aby na štítku nebo v průvodním dokumentu byly uvedeny určité údaje.

(2)

Jednou ze zásad ekologické produkce je krmení hospodářských zvířat a živočichů pocházejících z akvakultury ekologickým krmivem. Pravidla produkce nicméně za určitých podmínek umožňují použití některých konvenčních krmných surovin a krmných surovin z přechodného období.

(3)

Aby byly hospodářské subjekty schopny dodržovat pravidla ekologické produkce, měly by být náležitě informovány, pokud jde o krmiva, která používají. Zejména by měly vědět, zda je dané krmivo povoleno v ekologické produkci a jaké je jeho přesné složení a podíl ekologických složek, složek z přechodného období a konvenčních složek.

(4)

Podle bodu 1.8.1 části I přílohy II nařízení (EU) 2018/848 se pro ekologickou produkci rostlin a rostlinných produktů smí používat pouze ekologický rozmnožovací materiál rostlin včetně osiva. Kvůli nedostupnosti ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin některých druhů, poddruhů nebo odrůd však bod 1.8.5 části I uvedené přílohy umožňuje použití rozmnožovacího materiálu rostlin z přechodného období a povoluje za určitých podmínek použití rozmnožovacího materiálu rostlin z konvenční produkce.

(5)

Podle směrnice Rady 66/401/EHS (2) mohou být na trh uváděny směsi osiv různých rodů, druhů nebo odrůd pícnin, pokud jsou na úřední návěsce uvedeny mimo jiné hmotnostní podíly jednotlivých složek podle druhů a případně podle odrůd.

(6)

S ohledem na význam používání směsí osiv pícnin pro zajištění vysoké výživové kvality píce a též v případě určení k použití jinému než jako pícniny pro zlepšení adaptability rostlin na regionální agronomické podmínky a zvýšení úrodnosti půdy a biologické rozmanitosti, zejména jsou-li směsi osiv používány v rámci agronomických postupů k ochraně půdy a vody například jako krycí rostliny, a s ohledem na nedostatek dostupných ekologických osiv nebo osiv z přechodného období je možné použít směsi osiv v souladu s pravidly ekologické produkce i tehdy, pokud obsahují ekologická osiva i osiva z přechodného období a povolená konvenční osiva různých druhů rostlin. Za tím účelem by měly být uživatelům k dispozici přesné informace o přítomnosti a množství ekologických složek a složek z přechodného období, aniž jsou dotčeny požadavky směrnice 66/401/EHS včetně požadavků na údaje.

(7)

Štítek na obalu těchto směsí by však měl také uvádět, že jejich použití je přípustné pouze v rozsahu povolení vydaného podle bodu 1.8.5. části I přílohy II nařízení (EU) 2018/848, a tudíž pouze na území členského státu, jehož příslušný orgán povolení vydal.

(8)

Za účelem podpory používání ekologických osiv a osiv z přechodného období a s cílem zajistit harmonizovanou kvantitativní minimální prahovou hodnotu je dále vhodné stanovit minimální celkový hmotnostní podíl ekologických osiv a osiv z přechodného období vyjádřený v procentech, který má obsahovat směs odkazující na štítku na ekologické složky a složky z přechodného období.

(9)

Bod 2.1 přílohy III nařízení (EU) 2018/848 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(10)

V zájmu jasnosti a právní jistoty by se toto nařízení mělo použít od data použitelnosti nařízení (EU) 2018/848,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Bod 2.1 přílohy III nařízení (EU) 2018/848 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. října 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh (Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2298).


PŘÍLOHA

V příloze III nařízení (EU) 2018/848 se bod 2.1. nahrazuje tímto:

„2.1.   Údaje, které je nutné poskytnout

2.1.1.

Hospodářské subjekty zajistí, aby byly ekologické produkty a produkty z přechodného období převáženy k jiným hospodářským subjektům nebo do jiných jednotek, včetně velkoobchodů a maloobchodů, pouze ve vhodných obalech, nádobách nebo vozidlech, jež jsou uzavřeny způsobem vylučujícím změnu obsahu včetně záměny bez porušení nebo poškození uzávěry a na nichž je štítek uvádějící, aniž je dotčeno jakékoli jiné uvádění údajů požadované právními předpisy Unie:

a)

název a adresu hospodářského subjektu a, pokud se liší, vlastníka nebo prodejce produktu;

b)

název produktu;

c)

název nebo číselný kód kontrolního orgánu nebo kontrolního subjektu, jemuž hospodářský subjekt podléhá; a

d)

v příslušných případech identifikační značku šarže podle systému značení buď schváleného na vnitrostátní úrovni, nebo odsouhlaseného kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem, která umožňuje vysledovat šarži v záznamech podle čl. 34 odst. 5.

2.1.2.

Hospodářské subjekty zajistí, aby krmné směsi povolené v ekologické produkci a převážené k jiným hospodářským subjektům nebo do jiných podniků, včetně velkoobchodů a maloobchodů, byly opatřeny štítkem uvádějícím kromě jakýchkoli dalších údajů vyžadovaných právními předpisy Unie:

a)

informace stanovené v bodě 2.1.1.;

b)

v příslušných případech na základě hmotnosti sušiny:

i)

celkový procentní podíl ekologických krmných surovin;

ii)

celkový procentní podíl krmných surovin z přechodného období;

iii)

celkový procentní podíl krmných surovin, na něž se nevztahují body i) a ii);

iv)

celkový procentní podíl krmiv zemědělského původu;

c)

v příslušných případech názvy ekologických krmných surovin;

d)

v příslušných případech názvy krmných surovin z přechodného období; a

e)

u krmných směsí, které nemohou být označeny v souladu s čl. 30 odst. 6, údaj o tom, že tato krmiva mohou být použita v ekologické produkci v souladu s tímto nařízením.

2.1.3.

Aniž je dotčena směrnice 66/401/EHS, hospodářské subjekty zajistí, aby na štítku na obalu směsi osiv pícnin obsahující ekologická osiva a osiva z přechodného období nebo konvenční osiva některých jiných druhů rostlin, pro které bylo vydáno povolení za příslušných podmínek stanovených v bodě 1.8.5. části I přílohy II tohoto nařízení, byly uvedeny informace o přesném složení směsi ve formě procentních podílů hmotnosti každého zastoupeného druhu a v příslušných případech každé zastoupené odrůdy.

Kromě příslušných požadavků podle přílohy IV směrnice 66/401/EHS tyto informace zahrnují kromě údajů požadovaných v prvním pododstavci tohoto bodu také seznam druhů zastoupených ve směsi, které jsou označeny jako ekologické nebo z přechodného období. Minimální celkový hmotnostní podíl ekologických osiv a osiv z přechodného období ve směsi musí činit nejméně 70 %.

V případě, že směs obsahuje konvenční osiva, musí být na štítku rovněž uvedeno následující prohlášení: „Použití směsi je přípustné pouze v rozsahu povolení a pouze na území členského státu, jehož příslušný orgán povolil použití této směsi v souladu s bodem 1.8.5. přílohy II nařízení (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.“

Informace uvedené v bodech 2.1.1. a 2.1.2. mohou být uvedeny pouze na průvodním dokladu, pokud lze takový doklad nesporně spojit s obalem, nádobou nebo vozidlem k přepravě produktu. Tento průvodní doklad obsahuje informace o dodavateli nebo přepravci.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU