(EU) 2021/620Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/620 ze dne 15. dubna 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schválení statusu území prostého nákazy a statusu území, kde se neprovádí vakcinace, některých členských států nebo jejich oblastí či jednotek pro některé nákazy uvedené na seznamu a schválení eradikačních programů pro zmíněné nákazy uvedené na seznamu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 131, 16.4.2021, s. 78-119 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. dubna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. dubna 2021 Nabývá účinnosti: 21. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.16.4.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 131/78


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/620

ze dne 15. dubna 2021,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schválení statusu území prostého nákazy a statusu území, kde se neprovádí vakcinace, některých členských států nebo jejich oblastí či jednotek pro některé nákazy uvedené na seznamu a schválení eradikačních programů pro zmíněné nákazy uvedené na seznamu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 31 odst. 3, čl. 36 odst. 4 a čl. 37 odst. 4 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 zavádí nový legislativní rámec pro prevenci a tlumení nákaz zvířat, které se mohou přenášet na zvířata nebo na člověka. Nařízení (EU) 2016/429 zejména stanoví pravidla pro konkrétní nákazy uvedené na seznamu v souladu s čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení (dále jen „nákazy uvedené na seznamu“), přičemž článek 9 uvedeného nařízení stanoví, jak se tato pravidla použijí na různé kategorie nákaz uvedených na seznamu. Nařízení (EU) 2016/429 rovněž stanoví povinnost členských států zavést pro nákazy uvedené na seznamu povinné eradikační programy podle čl. 9 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení nebo volitelné eradikační programy podle čl. 9 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení a předložit tyto programy Komisi ke schválení. Dále obsahuje ustanovení o schvalování statusu území prostého nákazy nebo statusu území, kde se neprovádí vakcinace, členských států nebo jejich oblastí či jednotek ze strany Komise, pokud jde o některé nákazy uvedené na seznamu podle čl. 9 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) 2016/429.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 (2) uvádí pro nákazy uvedené na seznamu definice kategorií nákaz A až E a stanoví, že pravidla pro prevenci a tlumení nákaz určená pro nákazy uvedené na seznamu podle čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429 se použijí na kategorie nákaz uvedených na seznamu pro druhy uvedené na seznamu a pro skupiny druhů uvedených na seznamu, jež jsou zmíněny v tabulce v příloze uvedeného nařízení. Toto nařízení by mělo stanovit pravidla týkající se kategorií nákaz A, B nebo C.

(3)

Nařízení (EU) 2016/429 se vztahuje na následující nákazy uvedené na seznamu: infekce způsobená Brucella abortus, B. melitensisB. suis, infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (MTBC), infekce virem vztekliny (RABV), enzootická leukóza skotu (EBL), infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) (infekce BTV), bovinní virová diarrhoea (BVD), infekční rinotracheitida skotu/infekční pustulární vulvovaginitida (IBR/IPV), infekce virem Aujeszkyho choroby (ADV), infestace roztočem Varroa spp., infekce virem newcastleské choroby, vysoce patogenní influenza ptáků (HPAI), virová hemoragická septikémie (VHS), infekční nekróza krvetvorné tkáně (IHN), infekce virem nakažlivé chudokrevnosti lososů s delecí ve vysoce polymorfní oblasti (ISAV s delecí v HPR), infekce marteiliózou (Marteilia refringens), infekce bonamiózou (Bonamia exitiosaBonamia ostreae) a infekce virem syndromu běloskvrnitosti (White spot disease, WSSV). Všechny zmíněné nákazy uvedené na seznamu spadají do nákaz kategorií A, B nebo C stanovených v prováděcím nařízení (EU) 2018/1882 a jsou náležitě uvedeny v tabulce v příloze uvedeného prováděcího nařízení.

(4)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 (3) doplňuje pravidla pro eradikační programy a status území prostého nákazy, pokud jde o určité nákazy suchozemských, vodních a jiných živočichů uvedené na seznamu, jak stanoví nařízení (EU) 2016/429. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 konkrétně stanoví kritéria pro udělení statusu území prostého nákazy členským státům nebo jejich oblastem či jednotkám a požadavky na schválení eradikačních programů členských států nebo jejich oblastí či jednotek.

(5)

Článek 85 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 stanoví, že u členských států nebo jejich oblastí s eradikačním programem nebo programem dozoru pro nákazy kategorie C schválenými před datem použitelnosti uvedeného nařízení se předpokládá, že mají schválený eradikační program v souladu s uvedeným nařízením pro období šesti let od data použitelnosti uvedeného nařízení. Toto omezení by proto mělo být uvedeno v příslušných přílohách tohoto nařízení.

(6)

Článek 280 nařízení (EU) 2016/429 stanoví pravidla pro zachování stávajícího statusu území prostého nákazy nebo schválených eradikačních programů a programů dozoru členských států nebo jejich oblastí či jednotek pro některé nákazy uvedené na seznamu, které byly schváleny prostřednictvím aktů Komise v souladu se směrnicemi Rady 64/432/EHS (4), 91/68/EHS (5), 92/65/EHS (6), 2005/94/ES (7), 2006/88/ES (8) nebo 2009/158/ES (9). Články 84 a 85 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 dále v tomto ohledu doplňují pravidla stanovená v nařízení (EU) 2016/429 tím, že stanoví přechodná opatření týkající se stávajících statusů území prostého nákazy a stávajících schválených eradikačních programů a programů dozoru, pokud jde o dotčené nákazy uvedené na seznamu.

(7)

V zájmu zjednodušení a transparentnosti by toto nařízení mělo nahradit seznamy stávajících členských států, oblastí a jednotek se statusem území prostého nákazy a stávajících schválených eradikačních programů a programů dozoru, které jsou stanoveny v aktech Komise přijatých v souladu se směrnicemi uvedenými v článku 280 nařízení (EU) 2016/429 a v některých směrnicích uvedených v článcích 84 a 85 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, seznamy stanovenými v přílohách tohoto nařízení.

(8)

V případě některých nákaz uvedených na seznamu stanoví nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 pravidla pro schválení statusu území prostého nákazy u členských států nebo jejich oblastí či jednotek vůbec poprvé, a ustanovení článku 280 nařízení (EU) 2016/429 se proto na takové situace nevztahuje. Jedná se o infekci virem vztekliny (RABV), infekci virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) (infekci BTV), bovinní virovou diarrhoeu (BVD) nebo infekci bonamiózou (Bonamia exitiosa). Několik členských států předložilo Komisi žádosti o udělení statusu území prostého zmíněných nákaz uvedených na seznamu. Z posouzení Komise vyplynulo, že uvedené žádosti splňují kritéria uvedená v oddílech 1 a 2 kapitoly 4 části II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, v nichž jsou stanovena pravidla pro udělení statusu území prostého nákazy členským státům nebo jejich oblastem či jednotkám. Uvedeným členským státům nebo jejich příslušným oblastem či jednotkám by proto měl být udělen status území prostého nákazy a měly by být náležitě uvedeny v přílohách tohoto nařízení.

(9)

Pro některé nákazy uvedené na seznamu stanoví nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 pravidla pro schválení eradikačních programů členských států nebo jejich oblastí či jednotek, na které se ustanovení článku 280 nařízení (EU) 2016/429 nevztahuje. Jedná se o infekci způsobenou Brucella abortus, B. melitensisB. suis, infekci komplexem Mycobacterium tuberculosis (MTBC), infekci virem vztekliny (RABV), enzootickou leukózu skotu (EBL), infekci virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) (infekci BTV), bovinní virovou diarrhoeu (BVD) nebo infekci bonamiózou (Bonamia exitiosa). Několik členských států předložilo Komisi žádosti o schválení eradikačních programů pro zmíněné nákazy uvedené na seznamu. Z posouzení Komise vyplynulo, že uvedené žádosti splňují kritéria uvedená v kapitolách 2 a 3 části II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, v nichž jsou stanovena kritéria pro schválení eradikačních programů pro nákazy kategorie B (nákazy suchozemských zvířat) a C (nákazy vodních živočichů). Uvedené eradikační programy by proto měly být schváleny a dotčené členské státy nebo jejich oblasti či jednotky by měly být náležitě uvedeny v přílohách tohoto nařízení.

(10)

V případě některých nákaz uvedených na seznamu dosud Komise neobdržela žádosti členských států o udělení statusu území prostého nákazy nebo o schválení eradikačních programů, nebo jejich posouzení dosud nebylo dokončeno. Po obdržení těchto žádostí či dokončení jejich posouzení mohou být příslušné členské státy, oblasti a jednotky uvedeny v přílohách tohoto nařízení.

(11)

Jeden členský stát také nedávno předložil Komisi žádost o udělení statusu území prostého infekce způsobené Brucella abortus, B. melitensisB. suis pro určitou oblast. Z posouzení Komise vyplynulo, že žádost splňuje kritéria uvedená v článku 71 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, v němž jsou stanovena pravidla pro uznání statusu území prostého nákazy na základě eradikačních programů. Uvedené oblasti by proto měl být udělen status území prostého nákazy a tato oblast by měla být náležitě uvedena v přílohách tohoto nařízení.

(12)

Pokud jde o influenzu ptáků, nařízení Komise (ES) č. 616/2009 (10) přijaté podle směrnice 2005/94/ES stanoví schválení úseků chovu drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí ze strany členských států. Seznam schválených úseků je zveřejněn a internetové stránky Komise obsahují odkazy na internetové informační stránky členských států. Úsekům chovu drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí schváleným s ohledem na influenzu ptáků podle nařízení (ES) č. 616/2009 by měl být jejich status nepřítomnosti nákazy ponechán v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a měly by být náležitě uvedeny v přílohách tohoto nařízení.

(13)

Rozhodnutí Komise 2003/467/ES (11) uvádí seznam členských států nebo jejich oblastí se statusem území úředně prostých tuberkulózy, brucelózy a enzootické leukózy skotu v souladu se směrnicí 64/432/EHS. Uvedené členské státy a jejich oblasti by měly být náležitě uvedeny v přílohách tohoto nařízení.

(14)

Rozhodnutí Komise 93/52/EHS (12) stanoví seznam členských států a jejich oblastí se statusem území úředně prostých brucelózy (B. melitensis) v souladu se směrnicí 91/68/EHS. Uvedené členské státy a jejich oblasti by měly být náležitě uvedeny v přílohách tohoto nařízení.

(15)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/503/EU (13) stanoví seznam členských států nebo jejich území, které jsou uznány za prosté varroázy včel v souladu se směrnicí 92/65/EHS. Uvedené členské státy nebo jejich území by měly být náležitě uvedeny v přílohách tohoto nařízení.

(16)

Rozhodnutí Komise 94/963/ES (14) a 95/98/ES (15) stanoví status Finska a Švédska jako oblastí, ve kterých se neprovádí očkování proti newcastleské chorobě v souladu se směrnicí 2009/158/ES. Tyto členské státy by měly být náležitě uvedeny v přílohách tohoto nařízení.

(17)

Rozhodnutí Komise 2004/558/ES (16) stanoví seznamy oblastí členských států se statusem území prostého infekční rinotracheitidy skotu a oblastí členských států se schváleným eradikačním programem pro infekční rinotracheitidu skotu v souladu se směrnicí 64/432/EHS. Oblasti se statusem území prostého infekční rinotracheitidy skotu by měly být náležitě uvedeny v přílohách tohoto nařízení a oblasti se schváleným eradikačním programem pro infekční rinotracheitidu skotu by měly svůj program zachovat po omezené období v souladu s nařízením (EU) 2020/689 a měly by být uvedeny v přílohách tohoto nařízení.

(18)

Rozhodnutí Komise 2008/185/ES (17) stanoví seznamy členských států nebo jejich oblastí se statusem území prostého Aujeszkyho choroby a oblastí se schváleným eradikačním programem pro Aujeszkyho chorobu v souladu se směrnicí 64/432/EHS. Uvedené členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého Aujeszkyho choroby by měly být náležitě uvedeny v přílohách tohoto nařízení a oblasti se schváleným eradikačním programem pro Aujeszkyho chorobu by měly svůj program zachovat po omezené období v souladu s nařízením (EU) 2020/689 a měly by být uvedeny v přílohách tohoto nařízení.

(19)

Rozhodnutí Komise 2009/177/ES (18) stanoví seznamy členských států a některých oblastí a jednotek, kterým byl udělen status území prostého nákazy nebo na které se vztahují schválené programy dozoru nebo eradikační programy pro nákazy vodních živočichů uvedené na seznamu v souladu se směrnicí 2006/88/ES. Uvedené členské státy, oblasti a jednotky se statusem území prostého nákazy by měly být náležitě uvedeny v přílohách tohoto nařízení a schválené programy by měly být zachovány po omezené období v souladu s článkem 85 nařízení (EU) 2020/689 a měly by být uvedeny v přílohách tohoto nařízení.

(20)

Pokud jde o nákazy vodních živočichů uvedené na seznamu, existují určité oblasti a jednotky prosté nákazy a schválené programy dozoru, které nejsou uvedeny v rozhodnutí 2009/177/ES, avšak jejich seznamy jsou zveřejněny na internetových informačních stránkách členských států v souladu se směrnicí 2006/88/ES. Uvedeným oblastem a jednotkám by měl být status území prostého nákazy ponechán a uvedené programy by měly být zachovány po omezené období v souladu s článkem 85 nařízení (EU) 2020/689. Aktualizované informace týkající se zařízení, jež se nacházejí v uvedených oblastech a jednotkách prostých nákazy nebo na něž se vztahují uvedené programy, jsou uvedeny na veřejně přístupné internetové stránce zřízené a spravované v souladu s čl. 185 odst. 3 nařízení (EU) 2016/429 a s čl. 21 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/691 (19).

(21)

Jelikož se seznamy stanovené v rozhodnutích 93/52/EHS, 94/963/ES, 95/98/ES, 2003/467/ES, 2004/558/ES, 2008/185/ES a 2009/177/ES, v nařízení (ES) č. 616/2009 a v prováděcím rozhodnutí 2013/503/EU nahrazují seznamy stanovenými v přílohách tohoto nařízení, měly by být uvedené akty zrušeny a nahrazeny tímto nařízením.

(22)

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „dohoda o vystoupení“), a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu se po skončení přechodného období stanoveného v dohodě o vystoupení použije nařízení (EU) 2016/429, jakož i akty Komise, které jsou na něm založeny, na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko. Spojené království (Severní Irsko) by proto mělo být uvedeno v přílohách tohoto nařízení tam, kde je to relevantní pro Severní Irsko.

(23)

Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2016/429 se použije ode dne 21. dubna 2021, mělo by se toto nařízení použít rovněž od uvedeného data.

(24)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla týkající se nákaz zvířat uvedených na seznamu podle čl. 9 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) 2016/429, pokud jde o status území prostého nákazy nebo status území, kde se neprovádí vakcinace, některých členských států (20) nebo jejich oblastí či jednotek a schválení eradikačních programů pro zmíněné nákazy uvedené na seznamu.

2.   V přílohách tohoto nařízení jsou uvedeny členské státy nebo jejich oblasti či jednotky, jejichž status území prostého nákazy nebo eradikační programy se považují za schválené v souladu s článkem 280 nařízení (EU) 2016/429, a rovněž členské státy, jejich oblasti a jednotky, jejichž status území prostého nákazy a eradikační programy mají být řádně schváleny tímto nařízením a náležitě uvedeny v jeho přílohách.

3.   Toto nařízení uvádí ve svých přílohách:

a)

členské státy nebo jejich oblasti či jednotky se schválenými povinnými eradikačními programy pro nákazy kategorie B a volitelnými eradikačními programy pro nákazy kategorie C;

b)

členské státy nebo jejich oblasti se schváleným statusem území prostého nákazy a statusem území, kde se neprovádí vakcinace;

c)

jednotky členských států s uznaným statusem území prostého nákazy.

Článek 2

Infekce způsobená Brucella abortus, B. melitensis a B. suis

1.   Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekce způsobené Brucella abortus, B. melitensisB. suis u populací skotu se uvádějí v kapitole 1 části I přílohy I.

2.   Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekce způsobené Brucella abortus, B. melitensisB. suis u populací ovcí a koz se uvádějí v kapitole 2 části I přílohy I.

3.   Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným povinným eradikačním programem pro infekci způsobenou Brucella abortus, B. melitensisB. suis se uvádějí v části II přílohy I.

Článek 3

Infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae a M. tuberculosis) (MTBC)

1.   Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. capraeM. tuberculosis) (MTBC) se uvádějí v části I přílohy II.

2.   Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným povinným eradikačním programem pro infekci komplexem MTBC se uvádějí v části II přílohy II.

Článek 4

Infekce virem vztekliny (RABV)

1.   Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekce virem vztekliny (RABV) se uvádějí v části I přílohy III.

2.   Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným povinným eradikačním programem pro infekci RABV se uvádějí v části II přílohy III.

Článek 5

Enzootická leukóza skotu (EBL)

1.   Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého enzootické leukózy skotu (EBL) se uvádějí v části I přílohy IV.

2.   Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným volitelným eradikačním programem pro EBL se uvádějí v části II přílohy IV.

Článek 6

Infekční rinotracheitida skotu/infekční pustulární vulvovaginitida (IBR/IPV)

1.   Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekční rinotracheitidy skotu/infekční pustulární vulvovaginitidy (IBR/IPV) se uvádějí v části I přílohy V.

2.   Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným volitelným eradikačním programem pro IBR/IPV se uvádějí v části II přílohy V.

Článek 7

Infekce virem Aujeszkyho choroby (ADV)

1.   Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekce virem Aujeszkyho choroby (ADV) se uvádějí v části I přílohy VI.

2.   Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným volitelným eradikačním programem pro infekci ADV se uvádějí v části II přílohy VI.

Článek 8

Bovinní virová diarrhoea (BVD)

1.   Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého bovinní virové diarrhoey (BVD) se uvádějí v části I přílohy VII.

2.   Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným volitelným eradikačním programem pro infekci BVD se uvádějí v části II přílohy VII.

Článek 9

Infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) (infekce BTV)

1.   Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) (infekce BTV) se uvádějí v části I přílohy VIII.

2.   Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným volitelným eradikačním programem pro infekci BTV se uvádějí v části II přílohy VIII.

Článek 10

Infestace roztočem Varroa spp.

Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infestace roztočem Varroa spp. se uvádějí v příloze IX.

Článek 11

Infekce virem newcastleské choroby

Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekce virem newcastleské choroby se uvádějí v příloze X.

Článek 12

Vysoce patogenní influenza ptáků (HPAI)

Jednotky členských států prosté HPAI se uvádějí v příloze XI.

Článek 13

Virová hemoragická septikémie (VHS)

1.   V části I přílohy XII se uvádějí:

a)

členské státy, jejichž celé území má status území prostého virové hemoragické septikémie (VHS);

b)

oblasti nebo jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu status území prostého VHS, a

c)

oblasti nebo jednotky členských států se statusem území prostého VHS, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí.

2.   V části II přílohy XII se uvádějí:

a)

členské státy, jejichž celé území má schválený eradikační program pro VHS;

b)

oblasti a jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu schválený eradikační program pro VHS, a

c)

oblasti a jednotky členských států se schváleným eradikačním programem pro VHS, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí.

Článek 14

Infekční nekróza krvetvorné tkáně (IHN)

1.   V části I přílohy XIII se uvádějí:

a)

členské státy, jejichž celé území má status území prostého infekční nekrózy krvetvorné tkáně (IHN);

b)

oblasti nebo jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu status území prostého IHN, a

c)

oblasti nebo jednotky členských států se statusem území prostého IHN, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí.

2.   V části II přílohy XIII se uvádějí:

a)

členské státy, jejichž celé území má schválený eradikační program pro IHN;

b)

oblasti a jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu schválený eradikační program pro IHN, a

c)

oblasti a jednotky členských států se schváleným eradikačním programem pro IHN, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí.

Článek 15

Infekce virem nakažlivé chudokrevnosti lososů s delecí ve vysoce polymorfní oblasti (ISAV s delecí v HPR)

1.   V části I přílohy XIV se uvádějí:

a)

členské státy, jejichž celé území má status území prostého infekce virem nakažlivé chudokrevnosti lososů s delecí ve vysoce polymorfní oblasti (ISAV s delecí v HPR);

b)

oblasti nebo jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu status území prostého infekce ISAV s delecí v HPR, a

c)

oblasti nebo jednotky členských států se statusem území prostého infekce ISAV s delecí v HPR, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí.

2.   V části II přílohy XIV se uvádějí:

a)

členské státy, jejichž celé území má schválený eradikační program pro infekci ISAV s delecí v HPR;

b)

oblasti a jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu schválený eradikační program pro infekci ISAV s delecí v HPR, a

c)

oblasti a jednotky členských států se schváleným eradikačním programem pro infekci ISAV s delecí v HPR, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí.

Článek 16

Infekce marteiliózou (Marteilia refringens)

1.   V části I přílohy XV se uvádějí:

a)

členské státy, jejichž celé území má status území prostého infekce marteiliózou (Marteilia refringens);

b)

oblasti nebo jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu status území prostého infekce marteiliózou (Marteilia refringens), a

c)

oblasti nebo jednotky členských států se statusem území prostého infekce marteiliózou (Marteilia refringens), pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí.

2.   V části II přílohy XV se uvádějí:

a)

členské státy, jejichž celé území má schválený eradikační program pro infekci marteiliózou (Marteilia refringens);

b)

oblasti a jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu schválený eradikační program pro infekci marteiliózou (Marteilia refringens), a

c)

oblasti a jednotky členských států se schváleným eradikačním programem pro infekci marteiliózou (Marteilia refringens), pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí.

Článek 17

Infekce bonamiózou (Bonamia exitiosa)

1.   V části I přílohy XVI se uvádějí:

a)

členské státy, jejichž celé území má status území prostého infekce bonamiózou (Bonamia exitiosa);

b)

oblasti nebo jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu status území prostého infekce bonamiózou (Bonamia exitiosa), a

c)

oblasti nebo jednotky členských států se statusem území prostého infekce bonamiózou (Bonamia exitiosa), pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí.

2.   V části II přílohy XVI se uvádějí:

a)

členské státy, jejichž celé území má schválený eradikační program pro infekci bonamiózou (Bonamia exitiosa);

b)

oblasti a jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu schválený eradikační program pro infekci bonamiózou (Bonamia exitiosa), a

c)

oblasti a jednotky členských států se schváleným eradikačním programem pro infekci bonamiózou (Bonamia exitiosa), pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí.

Článek 18

Infekce bonamiózou (Bonamia ostreae)

1.   V části I přílohy XVII se uvádějí:

a)

členské státy, jejichž celé území má status území prostého infekce bonamiózou (Bonamia ostreae);

b)

oblasti nebo jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu status území prostého infekce bonamiózou (Bonamia ostreae), a

c)

oblasti nebo jednotky členských států se statusem území prostého infekce bonamiózou (Bonamia ostreae), pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí.

2.   V části II přílohy XVII se uvádějí:

a)

členské státy, jejichž celé území má schválený eradikační program pro infekci bonamiózou (Bonamia ostreae);

b)

oblasti a jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu schválený eradikační program pro infekci bonamiózou (Bonamia ostreae), a

c)

oblasti a jednotky členských států se schváleným eradikačním programem pro infekci bonamiózou (Bonamia ostreae), pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí.

Článek 19

Infekce virem syndromu běloskvrnitosti (White spot disease, WSSV)

1.   V části I přílohy XVIII se uvádějí:

a)

členské státy, jejichž celé území má status území prostého infekce virem syndromu běloskvrnitosti (White spot disease, WSSV);

b)

oblasti nebo jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu status území prostého infekce WSSV, a

c)

oblasti nebo jednotky členských států se statusem území prostého infekce WSSV, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí.

2.   V části II přílohy XVIII se uvádějí:

a)

členské státy, jejichž celé území má schválený eradikační program pro infekci WSSV;

b)

oblasti a jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu schválený eradikační program pro infekci WSSV, a

c)

oblasti a jednotky členských států se schváleným eradikačním programem pro infekci WSSV, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí.

Článek 20

Zrušení

Zrušují se tyto právní akty:

rozhodnutí 93/52/EHS,

rozhodnutí 94/963/ES,

rozhodnutí 95/98/ES,

rozhodnutí 2003/467/ES,

rozhodnutí 2004/558/ES,

rozhodnutí 2008/185/ES,

rozhodnutí 2009/177/ES,

nařízení (ES) č. 616/2009,

prováděcí rozhodnutí 2013/503/EU.

Článek 21

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 21. dubna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. dubna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 ze dne 3. prosince 2018 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 21).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro určité nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 211).

(4)  Směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64).

(5)  Směrnice Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství (Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 19).

(6)  Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54).

(7)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).

(8)  Směrnice Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů (Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14).

(9)  Směrnice Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 74).

(10)  Nařízení Komise (ES) č. 616/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2005/94/ES, pokud jde o schválení úseků chovu drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí s ohledem na influenzu ptáků a doplňující preventivní opatření pro biologickou bezpečnost v takových úsecích (Úř. věst. L 181, 14.7.2009, s. 16).

(11)  Rozhodnutí Komise 2003/467/ES ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví status stád skotu úředně prostých tuberkulózy, brucelózy a enzootické leukózy skotu v některých členských státech nebo oblastech členských států (Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 74).

(12)  Rozhodnutí Komise 93/52/EHS ze dne 21. prosince 1992, kterým se shledává, že některé členské státy nebo oblasti splňují podmínky týkající se brucelózy (B. melitensis), a přiznává se jim status členského státu nebo oblasti úředně prostých této choroby (Úř. věst. L 13, 21.1.1993, s. 14).

(13)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/503/EU ze dne 11. října 2013, kterým se části Unie uznávají za prosté varroázy včel a kterým se stanoví doplňující záruky požadované při obchodu uvnitř Unie a dovozu do Unie pro ochranu jejich statusu jakožto částí prostých varroázy (Úř. věst. L 273, 15.10.2013, s. 38).

(14)  Rozhodnutí Komise 94/963/ES ze dne 28. prosince 1994, kterým se stanoví status Finska jako oblasti, ve které se neprovádí očkování proti newcastleské chorobě (Úř. věst. L 371, 31.12.1994, s. 29).

(15)  Rozhodnutí Komise 95/98/ES ze dne 13. března 1995, kterým se stanoví status Švédska jako oblasti, ve které se neprovádí očkování proti newcastleské chorobě (Úř. věst. L 75, 4.4.1995, s. 28).

(16)  Rozhodnutí Komise 2004/558/ES ze dne 15. července 2004 o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy (Úř. věst. L 249, 23.7.2004, s. 20).

(17)  Rozhodnutí Komise 2008/185/ES ze dne 21. února 2008 o stanovení dalších záruk týkajících se Aujeszkyho choroby při obchodu s prasaty uvnitř Společenství a o stanovení kritérií pro poskytování informací o této nákaze (Úř. věst. L 59, 4.3.2008, s. 19).

(18)  Rozhodnutí Komise 2009/177/ES ze dne 31. října 2008, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o programy dozoru a eradikace a status členských států, oblastí a jednotek prostých nákazy (Úř. věst. L 63, 7.3.2009, s. 15).

(19)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/691 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení akvakultury a dopravců vodních živočichů (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 345).

(20)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely tohoto nařízení odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.


PŘÍLOHA I

INFEKCE ZPŮSOBENÁ BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS A B. SUIS

ČÁST I

Status území prostého infekce způsobené Brucella abortus, B. melitensisB. suis

KAPITOLA 1

Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekce způsobené Brucella abortus, B. melitensisB. suis u populací skotu

Členský stát (*1)

Území

Belgie

Celé území

Česko

Celé území

Dánsko

Celé území

Německo

Celé území

Estonsko

Celé území

Irsko

Celé území

Španělsko

Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Extremadura: provincia de Badajoz

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma de País Vasco

Comunidad Autónoma de Valencia

Francie

Celé území

Itálie

Regione Abruzzo: Provincia di Pescara

Regione Campania: Province di Avellino, Benevento, Napoli

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise: Provincia di Campobasso

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Kypr

Celé území

Lotyšsko

Celé území

Litva

Celé území

Lucembursko

Celé území

Malta

Celé území

Nizozemsko

Celé území

Rakousko

Celé území

Polsko

Celé území

Portugalsko

Região Algarve: všechny distritos

Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, Santa Maria

Região Centro: distritos Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco

Rumunsko

Celé území

Slovinsko

Celé území

Slovensko

Celé území

Finsko

Celé území

Švédsko

Celé území

Spojené království (Severní Irsko)

Severní Irsko

KAPITOLA 2

Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekce způsobené Brucella abortus, B. melitensisB. suis u populací ovcí a koz

Členský stát (*2)

Území

Belgie

Celé území

Česko

Celé území

Dánsko

Celé území

Německo

Celé území

Estonsko

Celé území

Irsko

Celé území

Španělsko

Celé území

Francie

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grand Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Itálie

Regione Abruzzo

Regione Calabria: Province di Catanzaro, Cosenza

Regione Campania: Provincia di Benevento

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Taranto

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Kypr

Celé území

Lotyšsko

Celé území

Litva

Celé území

Lucembursko

Celé území

Maďarsko

Celé území

Nizozemsko

Celé území

Rakousko

Celé území

Polsko

Celé území

Portugalsko

Região Autónoma dos Açores

Rumunsko

Celé území

Slovinsko

Celé území

Slovensko

Celé území

Finsko

Celé území

Švédsko

Celé území

Spojené království (Severní Irsko)

Severní Irsko

ČÁST II

Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným eradikačním programem pro Brucella abortus, B. melitensisB. suis

V současnosti žádné.


(*1)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.

(*2)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.


PŘÍLOHA II

Infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. Bovis, M. CapraeM. Tuberculosis) (MTBC)

ČÁST I

Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekce MTBC

Členský stát

Území

Belgie

Celé území

Česko

Celé území

Dánsko

Celé území

Německo

Celé území

Estonsko

Celé území

Španělsko

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Galicia: provincia de Pontevedra

Francie

Celé území

Itálie

Regione Abruzzo: Provincia di Pescara

Regione Basilicata: Provincia di Matera

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio: Province di Frosinone, Rieti, Viterbo

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche: Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Sardegna: Città metropolitana di Cagliari, Provincia di Oristano, Provincia del Sud Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Lotyšsko

Celé území

Litva

Celé území

Lucembursko

Celé území

Maďarsko

Celé území

Nizozemsko

Celé území

Rakousko

Celé území

Polsko

Celé území

Portugalsko

Região Algarve: všechny distritos

Região Autónoma dos Açores kromě ostrova São Miguel

Slovinsko

Celé území

Slovensko

Celé území

Finsko

Celé území

Švédsko

Celé území

ČÁST II

Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným eradikačním programem pro infekci MTBC

V současnosti žádné.


PŘÍLOHA III

Infekce virem vztekliny (RABV)

ČÁST I

Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekce RABV

Členský stát (*1)

Území

Belgie

Celé území

Bulharsko

Celé území

Česko

Celé území

Dánsko

Celé území

Německo

Celé území

Estonsko

Celé území

Irsko

Celé území

Řecko

Celé území

Španělsko

Celé poloostrovní území

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Canarias

Francie

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grand Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Région Guadeloupe

Région La Réunion

Région Martinique

Région Mayotte

Chorvatsko

Celé území

Itálie

Celé území

Kypr

Celé území

Lotyšsko

Celé území

Litva

Celé území

Lucembursko

Celé území

Maďarsko

Celé území

Malta

Celé území

Nizozemsko

Celé území

Rakousko

Celé území

Polsko

Dolnoslezské vojvodství: všechny okresy

Kujavsko-pomořské vojvodství: všechny okresy

Tyto okresy Lublinského vojvodství: Lubartowski, Lubelski, m. Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki

Lubušské vojvodství: všechny okresy

Lodžské vojvodství: všechny okresy

Malopolské vojvodství: všechny okresy

Tyto okresy Mazovského vojvodství: Ciechanowski, Gostyniński, Lipski, Makowski, Mławski, Ostrołęcki, m. Ostrołęka, Płocki, m. Płock, Płoński, Przasnyski, Przysuski, Radomski, m.Radom, Sierpecki, Sochaczewski, Szydłowiecki, Zwoleński, Żuromiński, Żyrardowski

Opolské vojvodství: všechny okresy

Podleské vojvodství: všechny okresy

Pomořské vojvodství: všechny okresy

Slezské vojvodství: všechny okresy

Svatokřížské vojvodství: všechny okresy

Varmijsko-mazurské vojvodství: všechny okresy

Velkopolské vojvodství: všechny okresy

Západopomořanské vojvodství: všechny okresy

Portugalsko

Celé území

Slovinsko

Celé území

Slovensko

Celé území

Finsko

Celé území

Švédsko

Celé území

Spojené království (Severní Irsko)

Severní Irsko

ČÁST II

Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným eradikačním programem pro infekci RABV

V současnosti žádné.


(*1)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.


PŘÍLOHA IV

Enzootická leukóza skotu (EBL)

ČÁST I

Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého EBL

Členský stát (*1)

Území

Belgie

Celé území

Česko

Celé území

Dánsko

Celé území

Německo

Celé území

Estonsko

Celé území

Irsko

Celé území

Španělsko

Celé území

Francie

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grand Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Région Guadeloupe

Région Guyane

Région Martinique

Région Mayotte

Itálie

Celé území

Kypr

Celé území

Lotyšsko

Celé území

Litva

Celé území

Lucembursko

Celé území

Nizozemsko

Celé území

Rakousko

Celé území

Polsko

Celé území

Portugalsko

Região Algarve: všechny distritos

Região Alentejo: všechny distritos

Região Centro: všechny distritos

Região Lisboa e Vale do Tejo: všechny distritos

Região Norte: distritos Braga, Bragança, Viana do Castelo, Vila Real

Região Autónoma dos Açores

Slovinsko

Celé území

Slovensko

Celé území

Finsko

Celé území

Švédsko

Celé území

Spojené království (Severní Irsko)

Severní Irsko

ČÁST II

Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným eradikačním programem pro EBL

V současnosti žádné.


(*1)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.


PŘÍLOHA V

Infekční rinotracheitida skotu/infekční pustulární vulvovaginitida (IBR/IPV)

ČÁST I

Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého IBR/IPV

Členský stát

Území

Česko

Celé území

Dánsko

Celé území

Německo

Celé území

Itálie

Regione Valle d’Aosta

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Rakousko

Celé území

Finsko

Celé území

Švédsko

Celé území

ČÁST II

Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným eradikačním programem pro IBR/IPV

Členský stát

Území

Datum počátečního schválení podle čl. 15 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689

Belgie

Celé území

21. dubna 2021

Francie

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Grand Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

21. dubna 2021

Itálie

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

21. dubna 2021

Lucembursko

Celé území

21. dubna 2021


PŘÍLOHA VI

Infekce virem Aujeszkyho choroby (ADV)

ČÁST I

Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekce ADV

Členský stát (*1)

Území

Belgie

Celé území

Česko

Celé území

Dánsko

Celé území

Německo

Celé území

Estonsko

Celé území

Irsko

Celé území

Francie

departementy Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

Itálie

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Kypr

Celé území

Lucembursko

Celé území

Maďarsko

Celé území

Nizozemsko

Celé území

Rakousko

Celé území

Polsko

Tyto okresy Podleského vojvodství: Augustowski, Białostocki, Białystok, Bielski, Hajnowski, Moniecki, Sejneński, Siemiatycki, Sokólski, Suwalski, Suwałki

Slovinsko

Celé území

Slovensko

Celé území

Finsko

Celé území

Švédsko

Celé území

Spojené království (Severní Irsko)

Severní Irsko

ČÁST II

Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným eradikačním programem pro infekci ADV

Členský stát

Území

Datum počátečního schválení podle čl. 15 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689

Španělsko

Celé území

21. dubna 2021

Itálie

Regione Abruzzo

Regione Apulia

Regione Basilicata

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Emilia-Romagna

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Sicilia

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Regione Toscana

Regione Valle d’Aosta

Regione Umbria

Regione Veneto

21. dubna 2021

Litva

Celé území

21. dubna 2021

Polsko

Dolnoslezské vojvodství: všechny okresy

Kujavsko-pomořské vojvodství: všechny okresy

Lublinské vojvodství: všechny okresy

Lubušské vojvodství: všechny okresy

Lodžské vojvodství: všechny okresy

Malopolské vojvodství: všechny okresy

Mazovské vojvodství: všechny okresy

Opolské vojvodství: všechny okresy

Podkarpatské vojvodství: všechny okresy

Tyto okresy Podleského vojvodství: Grajewski, Kolneński, Łomżyński, Łomża, Wysokomazowiecki, Zambrowski

Pomořské vojvodství: všechny okresy

Slezské vojvodství: všechny okresy

Svatokřížské vojvodství: všechny okresy

Varmijsko-mazurské vojvodství: všechny okresy

Velkopolské vojvodství: všechny okresy

Západopomořanské vojvodství: všechny okresy

21. dubna 2021

Portugalsko

Celé poloostrovní území

21. dubna 2021


(*1)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.


PŘÍLOHA VII

Bovinní virová diarrhoea (BVD)

ČÁST I

Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého BVD

V současnosti žádné.

ČÁST II

Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným eradikačním programem pro BVD

V současnosti žádné.


PŘÍLOHA VIII

Infekce virem katarální horečky ovcí (BTV)

ČÁST I

Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekce BTV

Členský stát (*1)

Území

Česko

Celé území

Dánsko

Celé území

Německo

Bundesland Bayern:

Stadt München,

Stadt Rosenheim,

Landkreis Altötting,

Landkreis Berchtesgadener Land,

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen,

Landkreis Ebersberg,

Landkreis Erding,

Landkreis Freising,

Landkreis Garmisch-Partenkirchen,

Landkreis Miesbach,

Landkreis Mühldorf a. Inn,

Landkreis München, Landkreis Rosenheim,

Landkreis Starnberg,

Landkreis Traunstein,

Landkreis Weilheim-Schongau,

Gemeinden im Landkreis Dachau: Bergkirchen, Dachau, Haimhausen, Hebertshausen, Karlsfeld, Petershausen, Röhrmoos, Schwabhausen, Vierkirchen, Weichs,

Gemeinden im Landkreis Eichstätt: Altmannstein, Großmehring, Mindelstetten, Oberdolling, Pförring,

Gemeinden im Landkreis Fürstenfeldbruck: Eichenau, Emmering, Germering, Gröbenzell, Olching, Puchheim,

Gemeinden im Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm: Baar-Ebenhausen, Ernsgaden, Geisenfeld, Hettenshausen, Ilmmünster, Jetzendorf, Manching, Münchsmünster, Pfaffenhofen a. d. Ilm, Pörnbach, Reichertshausen, Reichertshofen, Rohrbach, Scheyern, Schweitenkirchen, Vohburg a. d. Donau, Wolnzach,

Stadt Landshut,

Stadt Passau,

Stadt Straubing,

Landkreis Deggendorf,

Landkreis Freyung-Grafenau,

Landkreis Kelheim,

Landkreis Landshut,

Landkreis Passau,

Landkreis Regen,

Landkreis Rottal-Inn,

Landkreis Straubing-Bogen,

Landkreis Dingolfing-Landau,

Stadt Amberg,

Stadt Regensburg,

Stadt Weiden i. d. Oberpfalz,

Landkreis Amberg-Sulzbach,

Landkreis Cham,

Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab,

Landkreis Regensburg,

Landkreis Schwandorf,

Landkreis Tirschenreuth,

Gemeinden im Landkreis Neumarkt i.d. Oberpfalz: Berg b. Neumarkt i.d. Opf., Breitenbrunn, Deining, Dietfurt a.d. Altmühl, Hohenfels, Lauterhofen, Lupburg, Neumarkt i.d. Opf., Parsberg, Pilsach, Seubersdorf i.d. Opf., Velburg,

Stadt Bamberg,

Stadt Bayreuth,

Stadt Coburg,

Stadt Hof,

Landkreis Bayreuth,

Landkreis Coburg,

Landkreis Hof,

Landkreis Kronach,

Landkreis Kulmbach,

Landkreis Lichtenfels,

Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge,

Gemeinden im Landkreis Bamberg: Altendorf, Baunach, Bischberg, Breitengüßbach, Buttenheim, Gerach, Gundelsheim, Hallstadt, Heiligenstadt i. Ofr., Hirschaid, Kemmern, Königsfeld, Lauter, Litzendorf, Memmelsdorf, Oberhaid, Pettstadt, Rattelsdorf, Reckendorf, Scheßlitz, Stadelhofen, Strullendorf, Viereth-Trunstadt, Wattendorf, Zapfendorf, Eichwald, Geisberger Forst, Hauptsmoor, Semberg, Zückshuter Forst,

Gemeinden im Landkreis Forchheim: Ebermannstadt, Eggolsheim, Egloffstein, Gößweinstein, Gräfenberg, Hiltpoltstein, Igensdorf, Kirchehrenbach, Kunreuth, Leutenbach, Obertrubach, Pinzberg, Pretzfeld, Unterleinleiter, Weilersbach, Weißenohe, Wiesenthau, Wiesenttal,

Gemeinden im Landkreis Nürnberger Land: Alfeld, Engelthal, Happurg, Hartenstein, Henfenfeld, Hersbruck, Kirchensittenbach, Neuhaus a.d. Pegnitz, Neunkirchen a. Sand, Offenhausen, Ottensoos, Pommelsbrunn, Reichenschwand, Schnaittach, Simmelsdorf, Velden, Vorra, Engelthaler Forst,

Landkreis Rhön-Grabfeld,

Gemeinden im Landkreis Haßberge: Aidhausen, Breitbrunn, Bundorf, Burgpreppach, Ebelsbach, Ebern, Haßfurt, Hofheim i. Ufr., Riedbach, Kirchlauter, Königsberg i. Bay., Maroldsweisach, Pfarrweisach, Rentweinsdorf, Stettfeld, Untermerzbach, Zeil a. Main, Ermershausen,

Gemeinden im Landkreis Ostallgäu: Eisenberg, Füssen, Hopferau, Lechbruck am See, Lengenwang, Nesselwang, Pfronten, Rieden am Forggensee, Roßhaupten, Rückholz, Schwangau, Seeg, Stötten a. Auerberg, Halblech, Rettenbach a. Auerberg

Bundesland Berlin

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen:

Stadt Kassel,

Werra-Meißner-Kreis,

Landkreis Kassel,

Landkreis Hersfeld-Rotenburg,

Folgende Gemeinden des Landkreises Waldeck-Frankenberg: Twistetal, Edertal, Diemelstadt, Volkmarsen, Waldeck, Willingen (Upland), Bad Arolsen, Bad Wildungen, Diemelsee, Frankenau, Korbach, Lichtenfels, Vöhl,

Folgende Gemeinden des Schwalm-Eder-Kreises: Wabern, Borken (Hessen), Felsberg, Homberg (Efze), Malsfeld, Edermünde, Oberaula, Ottrau, Bad Zwesten, Frielendorf, Fritzlar, Gudensberg, Guxhagen, Jesberg, Knüllwald, Körle, Melsungen, Morschen, Neuental, Neukirchen, Niedenstein, Schwarzenborn, Spangenberg,

Folgende Gemeinden des Landkreises Fulda: Dipperz, Petersberg, Künzell, Poppenhausen (Wasserkuppe), Ebersburg, Ehrenberg (Rhön), Eichenzell, Eiterfeld, Hilders, Fulda, Gersfeld (Rhön), Nüsttal, Burghaun, Hofbieber, Hünfeld, Rasdorf, Tann (Rhön),

Folgende Gemeinden des Vogelsbergkreises: Schlitz, Grebenau, Alsfeld nur die Gemarkungen Berfa und Lingelbach

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen:

Landkreis Borken,

Landkreis Coesfeld,

Landkreis Gütersloh,

Landkreis Herford,

Landkreis Höxter,

Folgende Gemeinde und Städte im Landkreis Kleve: Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein, Geldern, Goch, Issum, Kalkar, Kerken, Kevelaer, Kleve, Kranenburg, Rees, Rheurdt, Uedem, Weeze,

Landkreis Lippe,

Landkreis Minden-Lübbecke,

Landkreis Paderborn,

Landkreis Recklinghausen,

Landkreis Soest,

Landkreis Steinfurt,

Landkreis Unna,

Landkreis Warendorf,

Landkreis Wesel,

Stadt Bielefeld,

Stadt Bochum,

Stadt Bottrop,

Stadt Dortmund,

Stadt Duisburg,

Stadt Essen,

Stadt Gelsenkirchen,

Stadt Hamm,

Stadt Herne,

Stadt Mülheim an der Ruhr,

Stadt Münster (Westfalen),

Stadt Oberhausen

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Schleswig-Holstein

Bundesland Thüringen

Estonsko

Celé území

Irsko

Celé území

Španělsko

Comunidad Autónoma de Andalucía:

provincie Almería

Tyto oblasti v provincii Córdoba: Baena, Guadajoz y Campiña Este, Hinojosa del Duque (Pedroches II), Lucena (Subbética), Montilla (Campiña Sur), Montoro (Alto del Guadalquivir), Peñarroya-Pueblonuevo (Valle del Guadiato), Pozoblanco (Pedroches I), Villanueva de Córdoba (Pedroches III)

Tyto oblasti v provincii Granada: Alhama de Granada (Alhama/Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix), Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja (Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de Granada)

Tyto oblasti v provincii Huelva: Aracena (Sierra Oriental) a Cortegana (Sierra Occidental)

Provincie Jaén

Tyto oblasti v provincii Sevilla: Cazalla de la Sierra (Sierra Norte)

Comunidad Autónoma de Aragón

Tyto oblasti v provincii Huesca: Binéfar, Fraga, Grañén, Monzón, Sariñena, Tamarite de Litera a Bujaraloz; tyto obce v Ayerbe: Agüero, Ayerbe, Biscarrués, Loarre, Loscorrales, Lupiñén-Ortilla a La Sotonera; tyto obce v Barbastro: Azara, Azlor, Barbastro, Barbuñales, Berbegal, Castejón del Puente, Castillazuelo, Estada, Estadilla, El Grado, Hoz y Costean, Ilche, Laluenga, Laperdiguera, Lascellas-Ponzano, Olvena, Peralta de Alcofea, Peraltilla, Pozán de Vero, Salas Altas, Salas Bajas, Santa María de Dulcis a Torres de Alcanadre; tyto obce v Castejón de Sos: Benasque, Bisauri, Bonansa, Laspaúles a Montanuy; tyto obce v Graus: Arén, Benabarre, Beranuy, Capella, Castigaleu, Estopiñán del Castillo, Graus, Isábena, Lascuarre, Monesma y Cajigar, Perarrúa, La Puebla de Castro, Puente de Montañana, Santaliestra y San Quílez, Secastilla, Sopeira, Tolva, Torre La Ribera, Valle de Lierp a Viacamp y Litera; tyto obce v Huesca: Albero Alto, Alcalá de Gurrea, Alcalá del Obispo, Alerre, Almudévar, Angüés, Antillón, Argavieso, Banastás, Blecua y Torres, Chimillas, Gurrea de Gállego, Huesca, Monflorite-Lascasas, Novales, Pertusa, Piracés, Quicena, Salillas, Sesa, Tierz, Tramaced a Vicién

Provincie Teruel

Tyto oblasti v provincii Zaragoza: Alagón, La Almunia de Doña Godina, Ariza, Belchite, Borja, Bujaraloz, Calatayud, Cariñena, Caspe, Daroca, Ejea de los caballeros, Épila, Fraga, Illueca, Quinto, Sos del Rey Católico, Tarazona, Tauste, Zaragoza a Zuera; tyto obce v oblasti Ayerbe: Murillo de Gállego a Santa Eulalia de Gállego

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Cantabria;

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Murcia

Tyto oblasti v Comunidad Autónoma de Navarra: oblasti Tafalla a Tudela; tyto obce v oblasti Estella: Abáigar, Aberin, Aguilar de Codés, Allo, Ancín/Antzin, Aras, Los Arcos, Arellano, Armañanzas, Arróniz, Ayegui/Aiegi, Azuelo, Barbarin, Bargota, El Busto, Cabredo, Desojo, Dicastillo, Espronceda, Estella-Lizarra, Etayo, Genevilla, Igúzquiza, Lana, Lapoblación, Lazagurría, Legaria, Lerín, Luquin, Marañón, Mendavia, Mendaza, Metauten, Mirafuentes, Morentín, Mues, Murieta, Nazar, Oco, Olejua, Oteiza, Piedramillera, Sansol, Sesma, Sorlada, Torralba del Río, Torres del Río, Viana, Villamayor de Monjardín, Villatuerta a Zuñiga; tyto obce v oblasti Sangüesa: Aibar/Oibar, Cáseda, Eslava, Ezprogui, Gallipienzo/Galipentzu, Javier, Leache/Leatxe, Lerga, Liédena, Petilla de Aragón, Sada, Sangüesa/Zangoza a Yesa

Comunidad Autónoma de País Vasco

Tyto oblasti v provincii Álava: Agurain/Salvatierra, Alegría-Dulantzi, Amurrio, Añana, Armiñón, Arraia-Maeztu, Arratzua-Ubarrundia, Artziniega, Asparrena, Ayala/Aiara, Baños de Ebro/Mañueta, Barrundia, Berantevilla, Bernedo, Campezo/Kanpezu, Elburgo/Burgelu, Elciego, Elvillar/Bilar, Erriberabeitia, Erriberagoitia/Ribera Alta, Harana/Valle de Arana, Iruña Oka/Iruña de Oca, Iruraiz-Gauna, Kripan, Kuartango, Labastida/Bastida, Lagrán, Laguardia, Lanciego/Lantziego, Lantarón, Lapuebla de Labarca, Laudio/Llodio, Legutio, Leza, Moreda de Álava/Moreda Araba, Navaridas, Okondo, Oyón-Oion, Peñacerrada-Urizaharra, Samaniego, San Millán/Donemiliaga, Urkabustaiz, Valdegovia/Gaubea, Villabuena de Álava/Eskuernaga, Vitoria-Gasteiz, Yécora/Iekora, Zalduondo, Zambrana, Zigoitia a Zuia

Comunidad Autónoma de Valencia

Itálie

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Regione Valle d’Aosta

Lotyšsko

Celé území

Maďarsko

Celé území

Nizozemsko

Celé území

Rakousko

Celé území

Polsko

Celé území

Slovinsko

Celé území

Slovensko

Celé území

Finsko

Celé území

Švédsko

Celé území

Spojené království (Severní Irsko)

Severní Irsko

ČÁST II

Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným eradikačním programem pro infekci BTV

V současnosti žádné.


(*1)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.


PŘÍLOHA IX

INFESTACE ROZTOČEM VARROA SPP.

Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infestace roztočem Varroa spp.

Členský stát

Území

Portugalsko

ostrov Corvo

ostrov Graciosa

ostrov São Jorge

ostrov Santa Maria

ostrov São Miguel

ostrov Terceira

Finsko

Alandy


PŘÍLOHA X

INFEKCE VIREM NEWCASTLESKÉ CHOROBY

Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekce virem newcastleské choroby bez očkování

Členský stát

Území

Finsko

Celé území

Švédsko

Celé území


PŘÍLOHA XI

VYSOCE PATOGENNÍ INFLUENZA PTÁKŮ (HPAI)

Jednotky prosté HPAI

Členský stát

Název

Francie

Jednotka ISA Bretagne zahrnující zařízení s kódy EDE 22080055, 22277180, 22203429, 22059174 a 22295000

Jednotka SASSO Sabres zahrnující zařízení s kódem EDE 40246082

Jednotka SASSO Soulitré zahrnující zařízení s kódem EDE 72341105

Nizozemsko

Verbeek’s poultry international B.V s číslem schválení 1122

Institut de selection animale B.V s číslem schválení 2338

Cobb Europe B.V. s číslem schválení 2951


PŘÍLOHA XII

VIROVÁ HEMORAGICKÁ SEPTIKÉMIE (VHS)

ČÁST I

Členské státy, jejichž celé území má status území prostého IHN;

oblasti nebo jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu status území prostého VHS, a

oblasti nebo jednotky členských států se statusem území prostého VHS, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí

Členský stát (*1)

Území

Dánsko

Celé kontinentální území

Irsko

Celé území

Kypr

Celé kontinentální území

Finsko

Celé území kromě provincie Åland

Švédsko

Celé území

Spojené království (Severní Irsko)

Severní Irsko

ČÁST II

Členské státy, jejichž celé území má schválený eradikační program pro IHN;

oblasti a jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu schválený eradikační program pro VHS, a

oblasti a jednotky členských států se schváleným eradikačním programem pro VHS, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí

Členský stát

Území

Datum počátečního schválení podle čl. 49 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689

Estonsko

Celé území

21. dubna 2021


(*1)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.


PŘÍLOHA XIII

INFEKČNÍ NEKRÓZA KRVETVORNÉ TKÁNĚ (IHN)

ČÁST I

Členské státy, jejichž celé území má status území prostého IHN;

oblasti nebo jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu status území prostého IHN,

a oblasti nebo jednotky členských států se statusem území prostého IHN, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí

Členský stát (*1)

Území

Dánsko

Celé území

Irsko

Celé území

Kypr

Celé kontinentální území

Finsko

Celé území kromě pobřežní jednotky v Ii (Kuivaniemi) a těchto povodí: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 Saarijärvi a 4.41 Pielinen

Švédsko

Celé území

Spojené království (Severní Irsko)

Severní Irsko

ČÁST II

Členské státy, jejichž celé území má schválený eradikační program pro IHN;

oblasti a jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu schválený eradikační program pro IHN,

a oblasti a jednotky členských států se schváleným eradikačním programem pro IHN, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí

Členský stát

Území

Datum počátečního schválení podle čl. 49 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689

Estonsko

Celé území

21. dubna 2021


(*1)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.


PŘÍLOHA XIV

INFEKCE VIREM NAKAŽLIVÉ CHUDOKREVNOSTI LOSOSŮ S DELECÍ VE VYSOCE POLYMORFNÍ OBLASTI (ISAV S DELECÍ V HPR)

ČÁST I

Členské státy, jejichž celé území má status území prostého infekce ISAV s delecí v HPR;

oblasti nebo jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu status území prostého infekce ISAV s delecí v HPR, a

oblasti nebo jednotky členských států se statusem území prostého infekce ISAV s delecí v HPR, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí

Členský stát (*1)

Území

Belgie

Celé území

Bulharsko

Celé území

Česko

Celé území

Dánsko

Celé území

Německo

Celé území

Estonsko

Celé území

Irsko

Celé území

Řecko

Celé území

Španělsko

Celé území

Francie

Celé území

Chorvatsko

Celé území

Itálie

Celé území

Kypr

Celé území

Lotyšsko

Celé území

Litva

Celé území

Lucembursko

Celé území

Maďarsko

Celé území

Malta

Celé území

Nizozemsko

Celé území

Rakousko

Celé území

Polsko

Celé území

Portugalsko

Celé území

Rumunsko

Celé území

Slovinsko

Celé území

Slovensko

Celé území

Finsko

Celé území

Švédsko

Celé území

Spojené království (Severní Irsko)

Severní Irsko

ČÁST II

Členské státy, jejichž celé území má schválený eradikační program pro infekci ISAV s delecí v HPR;

oblasti a jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu schválený eradikační program pro infekci ISAV s delecí v HPR, a

oblasti a jednotky členských států se schváleným eradikačním programem pro infekci ISAV s delecí v HPR, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí

V současnosti žádné.


(*1)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.


PŘÍLOHA XV

INFEKCE MARTEILIÓZOU (MARTEILIA REFRINGENS)

ČÁST I

Členské státy, jejichž celé území má status území prostého infekce marteiliózou (Marteilia refringens);

oblasti nebo jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu status území prostého infekce marteiliózou (Marteilia refringens), a

oblasti nebo jednotky členských států se statusem území prostého infekce marteiliózou (Marteilia refringens), pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí

Členský stát (*1)

Území

Irsko

Celé území

Spojené království (Severní Irsko)

Celé pobřeží Severního Irska kromě Belfast Lough a Dundrum Bay

ČÁST II

Členské státy, jejichž celé území má schválený eradikační program pro infekci marteiliózou (Marteilia refringens);

oblasti a jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu schválený eradikační program pro infekci marteiliózou (Marteilia refringens), a

oblasti a jednotky členských států se schváleným eradikačním programem pro infekci marteiliózou (Marteilia refringens), pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí

V současnosti žádné.


(*1)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.


PŘÍLOHA XVI

INFEKCE BONAMIÓZOU (BONAMIA EXITIOSA)

ČÁST I

Členské státy, jejichž celé území má status území prostého infekce bonamiózou (Bonamia exitiosa);

oblasti nebo jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu status území prostého infekce bonamiózou (Bonamia exitiosa), a

oblasti nebo jednotky členských států se statusem území prostého infekce bonamiózou (Bonamia exitiosa), pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí

Členský stát

Území

Estonsko

Celé území

ČÁST II

Členské státy, jejichž celé území má schválený eradikační program pro infekci bonamiózou (Bonamia exitiosa);

oblasti a jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu schválený eradikační program pro infekci bonamiózou (Bonamia exitiosa), a

oblasti a jednotky členských států se schváleným eradikačním programem pro infekci bonamiózou (Bonamia exitiosa), pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí

V současnosti žádné.


PŘÍLOHA XVII

INFEKCE BONAMIÓZOU (BONAMIA OSTREAE)

ČÁST I

Členské státy, jejichž celé území má status území prostého infekce bonamiózou (Bonamia ostreae);

oblasti nebo jednotky členských států, kde má více než 75 % území daného členského státu status území prostého infekce bonamiózou (Bonamia ostreae), a

oblasti nebo jednotky členských států se statusem území prostého infekce bonamiózou (Bonamia ostreae), pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí

Členský stát (*1)

Území

Estonsko

Celé území

Irsko

Celé pobřeží Irska kromě: Cork Harbour, Galway Bay, Ballinakill Harbour, Clew Bay, Achill Sound, Loughmore, Blacksod Bay, Lough Foyle, Lough Swilly a Kilkieran Bay.

Spojené království (Severní Irsko)

Celé pobřeží Severního Irska kromě: Lough Foyle a Strangford Lough.

ČÁST II

Členské státy, jejichž celé území má schválený eradikační program pro infekci bonamiózou (Bonamia ostreae);

oblasti a jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu schválený eradikační program pro infekci bonamiózou (Bonamia ostreae), a

oblasti a jednotky členských států se schváleným eradikačním programem pro infekci bonamiózou (Bonamia ostreae), pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí

V současnosti žádné.


(*1)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.


PŘÍLOHA XVIII

INFEKCE VIREM SYNDROMU BĚLOSKVRNITOSTI (WHITE SPOT DISEASE, WSSV)

ČÁST I

Členské státy, jejichž celé území má status území prostého infekce WSSV;

oblasti nebo jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu status území prostého infekce WSSV, a

oblasti nebo jednotky členských států se statusem území prostého WSSV, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí

V současnosti žádné.

ČÁST II

Členské státy, jejichž celé území má schválený eradikační program pro infekci WSSV;

oblasti a jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu schválený eradikační program pro infekci WSSV, a

oblasti a jednotky členských států se schváleným eradikačním programem pro infekci WSSV, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí

V současnosti žádné.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU