(EU) 2021/605Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/605 ze dne 7. dubna 2021, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 129, 15.4.2021, s. 1-64 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. dubna 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. dubna 2021 Nabývá účinnosti: 21. dubna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 20. dubna 2028
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.15.4.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 129/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/605

ze dne 7. dubna 2021,

kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“ (1)), a zejména na čl. 71 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Africký mor prasat je infekční virová nákaza postihující chovaná a volně žijící prasata a může mít závažný dopad na dotčenou populaci zvířat a ziskovost chovu, což narušuje přemísťování zásilek uvedených zvířat a produktů z těchto zvířat v rámci Unie, jakož i vývoz do třetích zemí. V případě ohniska afrického moru prasat hrozí riziko, že se původce nákazy bude šířit v zařízeních pro chovaná prasata a v metapopulacích volně žijících prasat. Šíření této nákazy může v důsledku přímých i nepřímých ztrát významně ovlivnit produktivitu zemědělského odvětví.

(2)

Od roku 1978 se virus afrického moru prasat vyskytuje na Sardinii v Itálii a od roku 2014 se ohniska této nákazy objevila i v jiných členských státech a v sousedních třetích zemích. V současnosti lze africký mor prasat považovat za enzootickou nákazu v populacích prasat v řadě třetích zemí sousedících s Unií, která pro populace prasat v Unii představuje trvalou hrozbu. Současná nákazová situace u afrického moru prasat představuje rovněž zdravotní riziko pro chovaná prasata v dosud nepostižených oblastech členských států, jichž se tato nákaza v současné době týká, i pro chovaná prasata v jiných členských státech, zejména s ohledem na přemísťování zásilek prasat a z nich získaných komodit.

(3)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/709/EU (2), které stanoví veterinární opatření pro tlumení afrického moru prasat v členských státech, bylo mnohokrát změněno, zejména s ohledem na vývoj epizootologické situace v Unii, pokud jde o uvedenou nákazu, a s ohledem na nové vědecké důkazy. Uvedené rozhodnutí se použije do 21. dubna 2021.

(4)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví nový legislativní rámec pro prevenci a tlumení nákaz přenosných na zvířata nebo na člověka. Africký mor prasat spadá pod definici nákazy uvedené na seznamu ve zmíněném nařízení a vztahují se na něj pravidla pro prevenci a tlumení nákaz v něm stanovená. Kromě toho příloha prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1882 (3) uvádí africký mor prasat na seznamu jako nákazu kategorie A, D a E postihující čeleď prasatovitých (Suidae), přičemž nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 (4) doplňuje pravidla pro tlumení nákaz kategorie A, B a C, která jsou stanovena v nařízení (EU) 2016/429, včetně opatření k tlumení afrického moru prasat. Uvedené tři akty se použijí ode dne 21. dubna 2021.

(5)

Stávající opatření Unie k tlumení afrického moru prasat stanovená v prováděcím rozhodnutí 2014/709/EU je třeba upravit tak, aby byla v souladu s novým právním rámcem pro zdraví zvířat, který stanoví nařízení (EU) 2016/429, a aby díky zjednodušení pravidel Unie, která by měla umožnit efektivnější a rychlejší provádění příslušných opatření, bylo možné uvedenou nákazu v Unii účinněji tlumit. Pravidla Unie je také nutné co nejvíce sladit s mezinárodními normami, jako jsou normy stanovené v kapitole 15.1 „Nákaza způsobená virem afrického moru prasat“ Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (5) (kodex OIE). Opatření k tlumení stanovená v tomto nařízení by měla zohlednit zkušenosti získané při uplatňování prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU.

(6)

Epizootologická situace u afrického moru prasat v postižených členských státech i v celosvětovém měřítku představuje vysoké riziko dalšího šíření uvedené nákazy v Unii. Obecná opatření k tlumení nákaz stanovená v nařízení (EU) 2016/429 a v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 se nevztahují na všechny konkrétní podrobnosti a aspekty týkající se šíření a epizootologické situace afrického moru prasat. V tomto nařízení je proto vhodné stanovit zvláštní opatření k tlumení nákaz na omezenou dobu za podmínek odpovídajících epizootologické situaci u afrického moru prasat v Unii.

(7)

Toto nařízení by mělo stanovit regionalizovaný přístup, který by se měl uplatňovat vedle opatření k tlumení nákaz stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, a součástí tohoto přístupu by měl být seznam uzavřených pásem členských států, v nichž se objevila ohniska nákazy afrického moru prasat nebo které jsou vzhledem k blízkosti těmto ohniskům rizikové. Uvedená uzavřená pásma by měla být rozlišena podle epizootologické situace u afrického moru prasat a stupně rizika a měla by být klasifikována jako uzavřená pásma I, II a III, přičemž jako uzavřené pásmo III by měly být klasifikovány oblasti, kde je stupeň rizika šíření uvedené nákazy nejvyšší a kde má situace týkající se nákazy u chovaných prasat největší dynamiku. Tato pásma by měla být uvedena na seznamu v příloze I tohoto nařízení, přičemž by měly být zohledněny informace poskytnuté příslušnými orgány dotčených členských států ohledně nákazové situace, vědecky podložené zásady a kritéria pro zeměpisné vymezení regionalizace v důsledku afrického moru prasat a pokyny Unie dohodnuté s členskými státy v rámci Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva a veřejně dostupné na internetových stránkách Komise (6), stupeň rizika šíření afrického moru prasat a celková epizootologická situace u afrického moru prasat v dotčeném členském státě a případně též v sousedních oblastech.

(8)

Veškeré změny uzavřených pásem I, II a III uvedených v příloze I tohoto nařízení by měly mít podobné opodstatnění, jaké mělo zařazení těchto pásem na seznam, a měly by zohledňovat mezinárodní normy, jako je kapitola 15.1 „Nákaza způsobená virem afrického moru prasat“ kodexu OIE, jako je například zjištění, že nákaza se v daném pásmu nebo v dané zemi neobjevila po dobu nejméně 12 měsíců. V určitých situacích by uvedené období mělo být s přihlédnutím k odůvodnění poskytnutému příslušnými orgány dotčených členských států a k vědecky podloženým zásadám a kritériím pro zeměpisné vymezení regionalizace v důsledku afrického moru prasat a k pokynům dostupným na úrovni Unie zkráceno na tři měsíce.

(9)

Co se týče rizika šíření afrického moru prasat, úroveň rizika vyplývající z přemísťování zásilek prasat a různých komodit z prasat se různí. Obecně platí, že přemísťování zásilek chovaných prasat, zárodečných produktů a vedlejších produktů živočišného původu pocházejících z prasat z uzavřených pásem představuje z hlediska expozice a důsledků vyšší úroveň rizika než přemísťování zásilek produktů živočišného původu, zejména čerstvého masa a masných výrobků včetně střívek, jak je uvedeno ve vědeckém stanovisku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin k africkému moru prasat přijatém dne 11. března 2010 (7). Přemísťování zásilek chovaných prasat a různých produktů pocházejících z prasat z uzavřených pásem II a III uvedených v příloze I tohoto nařízení by proto mělo být zakázáno způsobem přiměřeným souvisejícímu riziku a s přihlédnutím k pravidlům stanoveným v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2154 (8).

(10)

Pravidla stanovená v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 (9) doplňují nařízení (EU) 2016/429, pokud jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, registry zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, jež mají vést příslušné orgány, povinnosti provozovatelů vést záznamy, požadavky na sledovatelnost a veterinární požadavky a požadavky na veterinární osvědčení a hlášení přemísťování zásilek zárodečných produktů některých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie, aby se zabránilo šíření nákaz zvířat uvedenými produkty v Unii. Pokud jde o informace o schválených zařízeních zacházejících se zárodečnými produkty prasat, které musí uchovávat příslušný orgán, mělo by toto nařízení odkazovat na nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689.

(11)

Nařízení (ES) č. 1069/2009 (10) stanoví veterinární pravidla pro vedlejší produkty živočišného původu s cílem předcházet rizikům pro zdraví zvířat, která v souvislosti s uvedenými vedlejšími produkty vznikají, a snižovat je na minimum. Pro vedlejší produkty živočišného původu, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 1069/2009, stanoví některá veterinární pravidla rovněž nařízení Komise (EU) č. 142/2011, (11) a to včetně pravidel týkajících se požadavků na veterinární osvědčení pro přemísťování zásilek uvedených vedlejších produktů v Unii. Tyto právní akty nezahrnují všechny dílčí podrobnosti a aspekty týkající se rizika šíření afrického moru prasat prostřednictvím vedlejších produktů živočišného původu získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III a vedlejších produktů živočišného původu získaných z volně žijících prasat z uzavřených pásem I, II a III. Je proto vhodné stanovit v tomto nařízení zvláštní opatření k tlumení nákaz týkající se vedlejších produktů živočišného původu a jejich přemísťování z uzavřených pásem I, II a III.

(12)

Aby bylo možné zohledňovat různé úrovně rizika v závislosti na druhu komodit z prasat a epizootologické situaci v členských státech a uzavřených pásmech dotčených šířením afrického moru prasat, mělo by toto nařízení stanovit určité zákazy přemísťování různých druhů komodit z prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III uvedených v příloze I tohoto nařízení. Aby nedocházelo ke zbytečnému narušování obchodu, měly by být v tomto nařízení stanoveny určité odchylky od uvedených zákazů a zvláštní podmínky. Uvedené odchylky by měly rovněž zohledňovat obecná pravidla pro prevenci a tlumení nákaz zvířat, která jsou již stanovena v nařízení (EU) 2016/429 a v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, jakož i zásady kodexu OIE, pokud jde o opatření ke zmírnění rizika týkající se afrického moru prasat.

(13)

Přemísťování chovaných zvířat k okamžité porážce představuje obecně nižší riziko šíření nákaz zvířat než jiné typy přemísťování chovaných zvířat, pokud jsou zavedena opatření ke zmírnění rizika. Je proto vhodné, aby dotčeným členským státům bylo ve výjimečných případech povoleno připustit odchylky od některých zákazů stanovených v tomto nařízení pro přemísťování zásilek chovaných prasat z uzavřených pásem II a III a určených k okamžité porážce na jatka, která se nacházejí mimo uzavřená pásma I, II a III v témže členském státě. V tomto nařízení by proto měly být stanoveny zvláštní podmínky pro uvedené odchylky, které zajistí, aby přemísťování zásilek chovaných prasat z uzavřených pásem I, II a III nepředstavovalo riziko šíření afrického moru prasat.

(14)

Odchylky vztahující se na přemísťování určitých chovaných prasat z uzavřeného pásma II do jiných uzavřených pásem II nebo III jiného členského státu jsou odůvodněné za předpokladu, že se použijí zvláštní opatření ke zmírnění rizika. To vyžaduje zavedení bezpečného postupu přemísťování pod dozorem podléhajícího přísnému dohledu příslušných orgánů členského státu odeslání, tranzitu a určení.

(15)

Článek 143 nařízení (EU) 2016/429 stanoví, že zvířata, včetně chovaných prasat, mohou být přemísťována pouze s veterinárním osvědčením. Vztahují-li se na zásilky chovaných prasat, které mají být přemístěny uvnitř Unie, odchylky od zákazu přemísťování chovaných prasat z uzavřených pásem I, II a III, měla by uvedená veterinární osvědčení obsahovat odkaz na toto nařízení, aby bylo zajištěno, že v těchto veterinárních osvědčeních budou uvedeny náležité a přesné veterinární informace. Je nutné zmírnit rizika, která jsou spojena s přemísťováním zásilek čerstvého masa, masných výrobků a veškerých dalších produktů živočišného původu získaných z volně žijících prasat a jejich těl, které jsou určeny k lidské spotřebě, a z volně žijících prasat z uzavřených pásem I, II a III, včetně přemísťování těchto produktů pro soukromé použití, v rámci téhož dotčeného členského státu a do jiných členských států. V souladu s ustanovením článku 101 nařízení Komise v přenesené pravomoci 2020/688 (12) by rizika šíření nákazy měla být omezena tím, že provozovatelům bude zakázáno přemísťovat uvedené produkty a volně žijící prasata v rámci členských států a za jejich hranice.

(16)

Ustanovení čl. 167 odst. 1 písm. b) bodů i) a ii) nařízení (EU) 2016/429 stanoví, že veterinární osvědčení vydaná příslušným orgánem členského státu původu musejí doprovázet zásilky produktů živočišného původu, včetně produktů pocházejících z prasat, které smějí být přemísťovány z uzavřeného pásma vymezeného v souladu s čl. 71 odst. 3 uvedeného nařízení, na něž se vztahují některá opatření k tlumení nákaz. Pokud toto prováděcí nařízení stanoví odchylky od zákazů pro přemísťování zásilek produktů živočišného původu z uzavřených pásem I, II a III, měla by průvodní veterinární osvědčení obsahovat odkaz na toto nařízení, aby byly zajištěny náležité a přesné veterinární informace v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/2154.

(17)

Přemísťování zásilek čerstvého nebo zpracovaného masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech I a II nebo z prasat chovaných mimo uzavřená pásma I, II a III a poražených v uzavřených pásmech I, II a III by mělo podléhat méně přísným požadavkům na osvědčení, aby nedocházelo ke zbytečnému a nadměrně zatěžujícímu omezování obchodu. Mělo by být možné povolit přemísťování příslušných zásilek na území téhož členského státu a do jiných členských států na základě označení zdravotní nezávadnosti nebo identifikačních označení aplikovaných v zařízeních, jedná-li se o zařízení určená v souladu s tímto nařízením. Příslušné orgány by měly určit pouze taková zařízení, ve kterých jsou chovaná prasata a produkty z nich způsobilé pro přemísťování mimo uzavřená pásma I, II a III jasně odděleny od zvířat a produktů, jejichž přemísťování nelze povolit. Čerstvé maso a masné výrobky včetně střívek, které byly získány z prasat chovaných v uzavřeném pásmu III, a čerstvé maso a masné výrobky včetně střívek, které byly získány z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II, pokud nejsou splněny zvláštní podmínky pro povolení přemísťování uvedených zásilek mimo uzavřené pásmo II stanovené v tomto nařízení, by měly být v souladu s tímto nařízením označeny zvláštní značkou zdravotní nezávadnosti.

(18)

Na přemísťování zásilek čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, z chovaných prasat z uzavřených pásem III uvedených v příloze I tohoto nařízení by se kromě toho měly vztahovat přísnější podmínky. Ve zvláštních situacích by čerstvé maso pocházející z chovaných prasat mělo být označeno v souladu s požadavky na označování čerstvého masa z ochranných pásem a pásem dozoru, které jsou stanoveny v příloze IX nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, nebo by čerstvé maso a masné výrobky včetně střívek z chovaných prasat měly být označeny zvláštními značkami, které nelze zaměnit se značkou zdravotní nezávadnosti uvedenou v článku 48 nařízení (EU) 2019/627 (13) nebo identifikačním označením stanoveným v čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 853/2004 (14).

(19)

Článek 15 nařízení (EU) 2016/429 stanoví, že příslušný orgán učiní vhodné kroky k informování veřejnosti o povaze jakéhokoli rizika pocházejícího od zvířat nebo produktů a o opatřeních, která byla nebo budou přijata za účelem zamezení nebo tlumení daného rizika. Toto nařízení by mělo stanovit zvláštní informační povinnosti týkající se afrického moru prasat, které by umožnily řešit rizika spojená s přemísťováním zásilek nakažených zvířat, kontaminovaných masných výrobků a nezákonného odstraňování těl mrtvých zvířat. Je proto velmi důležité předcházet šíření afrického moru prasat v souvislosti s lidskou činností a zajistit, aby informace o veterinárních opatřeních k tlumení nákazy stanovených v tomto nařízení, včetně omezení vztahujících se na přemísťování chovaných prasat a příslušných produktů, byly účinným způsobem sdělovány cestujícím osobám, včetně osob cestujících v silniční nebo železniční dopravě. Z tohoto důvodu by členské státy měly zajistit, aby provozovatelé osobní dopravy a poštovních služeb upozorňovali cestující, kteří se přesouvají z uzavřených pásem I, II a III uvedených v příloze I tohoto nařízení, na veterinární omezení, která jsou v uvedených pásmech vyhlášena. Tyto informace by měly být přizpůsobeny s ohledem na úroveň rizika šíření předmětné nákazy. Koordinovaná činnost vyvíjená příslušnými orgány dotčených členských států s cílem zamezit riziku šíření afrického moru prasat by navíc měla zajistit, aby informace šířené v rámci příslušných osvětových kampaní odpovídaly danému účelu.

(20)

Zkušenosti získané v boji proti africkému moru prasat v Unii svědčí o tom, že k prevenci, tlumení a eradikaci této nákazy v zařízeních s chovanými prasaty je nutné přijmout určitá opatření ke zmírnění rizika a posílená opatření biologické bezpečnosti. Tato opatření by měla být stanovena v příloze II tohoto nařízení a měla by se vztahovat na zařízení, na něž se vztahují odchylky stanovené pro přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III.

(21)

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „dohoda o vystoupení“), a zejména v souladu s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 tohoto protokolu se po skončení přechodného období stanoveného v dohodě o vystoupení použije nařízení (EU) 2016/429 i akty Komise na něm založené na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko. Odkazy na členské státy v tomto nařízení by proto měly zahrnovat Spojené království s ohledem na Severní Irsko.

(22)

Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2016/429 je použitelné s účinkem ode dne 21. dubna 2021, toto nařízení by se mělo rovněž použít od uvedeného dne.

(23)

Toto nařízení by mělo být nadále použitelné po dobu nejméně sedmi let s přihlédnutím ke zkušenostem Unie s bojem proti africkému moru prasat a ke stávající epizootologické situaci týkající se této nákazy v dotčených členských státech. Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Tímto nařízením se stanoví pravidla pro:

a)

zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat, která mají být po omezenou dobu uplatňována členskými státy (15) s uzavřenými pásmy I, II nebo III uvedenými na seznamu v příloze I (dále jen „dotčené členské státy“).

Tato zvláštní opatření k tlumení nákazy se použijí na chovaná a volně žijící prasata a na produkty získané z prasat spolu s opatřeními použitelnými v ochranných pásmech, pásmech dozoru, dalších uzavřených pásmech a pásmech infekce, která vytvořil příslušný orgán dotčeného členského státu v souladu s čl. 21 odst. 1 a článkem 63 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat, která mají být po omezenou dobu uplatňována všemi členskými státy.

2.   Toto nařízení se použije na:

a)

přemísťování zásilek:

i)

prasat chovaných v zařízeních, která se nacházejí v uzavřených pásmech I, II a III, mimo uvedená pásma;

ii)

zárodečných produktů, produktů živočišného původu a vedlejších produktů živočišného původu získaných z chovaných prasat uvedených v písm. a) bodě i);

b)

přemísťování:

i)

zásilek volně žijících prasat ve všech členských státech;

ii)

zásilek produktů živočišného původu a vedlejších produktů živočišného původu získaných z volně žijících prasat v uzavřených pásmech I, II a III nebo zpracovaných v zařízeních nacházejících se v uzavřených pásmech I, II a III a na přemísťování těchto produktů pro soukromé použití ze strany myslivců (lovců);

c)

provozovatele potravinářských podniků, kteří nakládají se zásilkami uvedenými v písmenech a) a b);

d)

všechny členské státy, pokud jde o zvyšování informovanosti o africkém moru prasat.

3.   Pravidla uvedená v odstavci 1 zahrnují následující:

a)

kapitola II stanoví zvláštní pravidla pro vymezení uzavřených pásem I, II a III v případě ohniska afrického moru prasat a pro uplatňování zvláštních opatření k tlumení nákazy ve všech členských státech;

b)

kapitola III stanoví zvláštní opatření k tlumení nákazy, která se vztahují na zásilky prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III a produktů z nich získaných v dotčených členských státech;

c)

kapitola IV stanoví zvláštní opatření ke zmírnění rizika týkající se afrického moru prasat pro potravinářské podniky v dotčených členských státech;

d)

kapitola V stanoví zvláštní opatření k tlumení nákazy, která se vztahují na volně žijící prasata v členských státech;

e)

kapitola VI stanoví zvláštní informační povinnosti a povinnosti v oblasti odborné přípravy v členských státech;

f)

kapitola VII obsahuje závěrečná ustanovení.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687.

Kromě toho se použijí tyto definice:

a)

„prasetem“ se rozumí zvíře druhu náležejícího mezi kopytníky čeledi Suidae, který je uveden na seznamu v příloze III nařízení (EU) 2016/429;

b)

„zárodečnými produkty“ se rozumí sperma, vajíčka a embrya prasat získaná od chovaných prasat za účelem umělého rozmnožování;

c)

„uzavřeným pásmem I“ se rozumí oblast členského státu uvedená na seznamu v části I přílohy I, která má přesné zeměpisné vymezení, podléhá zvláštním opatřením k tlumení nákazy a hraničí s uzavřenými pásmy II nebo III;

d)

„uzavřeným pásmem II“ se rozumí oblast členského státu uvedená na seznamu v části II přílohy I, která má přesné zeměpisné vymezení a podléhá zvláštním opatřením k tlumení nákazy;

e)

„uzavřeným pásmem III“ se rozumí oblast členského státu uvedená na seznamu v části III přílohy I, která má přesné zeměpisné vymezení a podléhá zvláštním opatřením k tlumení nákazy;

f)

„členským státem dříve prostým nákazy“ se rozumí členský stát, v němž během předchozích dvanácti měsíců nebyl u chovaných prasat potvrzen africký mor prasat;

g)

„materiály kategorie 2“ se rozumí vedlejší produkty živočišného původu, které jsou uvedeny v článku 9 nařízení (ES) č. 1069/2009 a byly získány z chovaných prasat;

h)

„materiály kategorie 3“ se rozumí vedlejší produkty živočišného původu, které jsou uvedeny v článku 10 nařízení (ES) č. 1069/2009 a byly získány z chovaných prasat.

KAPITOLA II

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO VYMEZENÍ UZAVŘENÝCH PÁSEM I, II A III V PŘÍPADĚ OHNISKA AFRICKÉHO MORU PRASAT A PRO UPLATŇOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH OPATŘENÍ K TLUMENÍ NÁKAZY VE VŠECH ČLENSKÝCH STÁTECH

Článek 3

Zvláštní pravidla pro vymezení uzavřených pásem a pásem infekce v případě ohniska afrického moru prasat

V případě ohniska afrického moru prasat u chovaných nebo volně žijících prasat příslušný orgán členského státu vymezí:

a)

v případě ohniska u chovaných prasat uzavřené pásmo v souladu s čl. 21 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a za podmínek stanovených v uvedeném článku nebo

b)

v případě ohniska u volně žijících prasat pásmo infekce v souladu s článkem 63 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687.

Článek 4

Zvláštní pravidla pro vymezení dalšího uzavřeného pásma v případě ohniska afrického moru prasat u chovaných nebo volně žijících prasat

1.   V případě ohniska afrického moru prasat u chovaných nebo volně žijících prasat může příslušný orgán členského státu na základě kritérií a zásad pro zeměpisné vymezování uzavřených pásem stanovených v čl. 64 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429 vymezit další uzavřené pásmo hraničící s již vymezeným uzavřeným pásmem nebo pásmem infekce podle článku 3 tohoto nařízení, aby byla uvedená pásma vymezena od oblastí nepodléhajících omezení.

2.   Příslušný orgán dotčeného členského státu zajistí, aby další uzavřené pásmo uvedené v odstavci 1 odpovídalo uzavřenému pásmu I uvedenému na seznamu v části I přílohy I v souladu s článkem 5.

Článek 5

Zvláštní pravidla pro zařazení uzavřených pásem I na seznam v případě ohniska afrického moru prasat u chovaných nebo volně žijících prasat v oblasti členského státu sousedící s oblastí, kde nebylo úředně potvrzeno žádné ohnisko afrického moru prasat

1.   V návaznosti na ohnisko afrického moru prasat u chovaných nebo volně žijících prasat v oblasti členského státu sousedící s oblastí, kde nebylo úředně potvrzeno žádné ohnisko afrického moru prasat u chovaných nebo volně žijících prasat, se uvedená oblast, ve které nebylo potvrzeno žádné ohnisko, v případě nutnosti zařadí na seznam v části I přílohy I jako uzavřené pásmo I.

2.   Příslušný orgán dotčeného členského státu zajistí, aby po zařazení určité oblasti na seznam v části I přílohy I jako uzavřeného pásma I bylo neprodleně upraveno další uzavřené pásmo vytvořené v souladu s čl. 64 odst. 1 nařízení 2016/429, a to tak, aby zahrnovalo alespoň příslušné uzavřené pásmo I uvedené pro daný členský stát na seznamu v příloze I.

3.   Příslušný orgán členského státu neprodleně vymezí příslušné další uzavřené pásmo v souladu s čl. 64 odst. 1 nařízení 2016/429, pokud uzavřené pásmo I bylo uvedeno na seznamu v příloze I.

Článek 6

Zvláštní pravidla pro zařazení uzavřených pásem II na seznam v případě ohniska afrického moru prasat u volně žijících prasat v členském státě

1.   Vyskytne-li se v určité oblasti členského státu ohnisko afrického moru prasat u volně žijících prasat, zařadí se uvedená oblast na seznam v části II přílohy I jako uzavřené pásmo II.

2.   Příslušný orgán dotčeného členského státu zajistí, aby pásmo infekce vymezené v souladu s článkem 63 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 bylo neprodleně upraveno tak, aby zahrnovalo alespoň příslušné uzavřené pásmo II uvedené pro daný členský stát na seznamu v příloze I tohoto nařízení.

Článek 7

Zvláštní pravidla pro zařazení uzavřených pásem III na seznam v případě ohniska afrického moru prasat u chovaných prasat v členském státě

1.   Vyskytne-li se v určité oblasti členského státu ohnisko afrického moru prasat u chovaných prasat, zařadí se uvedená oblast na seznam v části III přílohy I jako uzavřené pásmo III.

Je-li však potvrzeno, že se jedná teprve o první a ojedinělé ohnisko afrického moru prasat u chovaných prasat v oblasti členského státu dříve prostého nákazy, uvedená oblast se na seznam v části III přílohy I tohoto nařízení jako uzavřené pásmo III nezařadí.

2.   Příslušný orgán dotčeného členského státu zajistí, aby uzavřené pásmo vymezené v souladu s čl. 21 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 bylo neprodleně upraveno tak, aby zahrnovalo alespoň příslušné uzavřené pásmo III uvedené pro daný členský stát na seznamu v příloze I tohoto nařízení.

Článek 8

Obecné uplatňování zvláštních opatření k tlumení nákazy v uzavřených pásmech I, II a III

V uzavřených pásmech I, II a III uplatní dotčené členské státy kromě opatření k tlumení nákazy, která mají být použita v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, také zvláštní opatření k tlumení nákazy stanovená v tomto nařízení, jedná-li se o:

a)

uzavřená pásma vymezená v souladu s čl. 21 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

pásma infekce vymezená v souladu s článkem 63 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687.

KAPITOLA III

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ K TLUMENÍ NÁKAZY, KTERÁ SE UPLATNÍ NA ZÁSILKY PRASAT CHOVANÝCH V UZAVŘENÝCH PÁSMECH I, II A III A PRODUKTŮ Z NICH ZÍSKANÝCH V DOTČENÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH

ODDÍL 1

Uplatňování zvláštních zákazů na zásilky chovaných prasat a produktů z nich získaných v dotčených členských státech

Článek 9

Zvláštní zákazy vztahující se na přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III mimo uvedená pásma

1.   Příslušný orgán dotčeného členského státu zakáže přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III mimo uvedená pásma.

2.   Příslušný orgán dotčeného členského státu může rozhodnout, že zákaz stanovený v odstavci 1 se nepoužije na přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu I do zařízení, která se nacházejí v jiných uzavřených pásmech I, II a III nebo mimo uvedená pásma, pokud se zařízení určení nachází na území téhož dotčeného členského státu.

Článek 10

Zvláštní zákazy týkající se přemísťování zásilek zárodečných produktů získaných od prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená pásma

Příslušný orgán dotčeného členského státu zakáže přemísťování zásilek zárodečných produktů získaných od prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená pásma.

Článek 11

Zvláštní zákazy vztahující se na přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená pásma

1.   Příslušný orgán dotčeného členského státu zakáže přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená pásma.

2.   Příslušný orgán dotčeného členského státu může rozhodnout, že se zákaz stanovený v odstavci 1 nepoužije na vedlejší produkty živočišného původu získané z prasat chovaných mimo uzavřená pásma II a III a poražených na jatkách, která se nacházejí v uzavřených pásmech II a III, pokud jsou uvedené vedlejší produkty živočišného původu v zařízeních a během přepravy jasně odděleny od vedlejších produktů živočišného původu získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III.

Článek 12

Zvláštní zákazy vztahující se na přemísťování zásilek čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená pásma

1.   Příslušný orgán dotčeného členského státu zakáže přemísťování zásilek čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená pásma.

2.   Příslušný orgán dotčeného členského státu může rozhodnout, že zákaz stanovený v odstavci 1 se nepoužije na masné výrobky, včetně střívek, získané z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III, které byly v souladu s přílohou VII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, pokud jde o africký mor prasat, náležitým způsobem ošetřeny v zařízeních určených v souladu s čl. 41 odst. 1 tohoto nařízení.

Článek 13

Obecné zákazy vztahující se na přemísťování zásilek chovaných prasat a produktů z nich, které jsou z hlediska šíření afrického moru prasat považovány za rizikové

Příslušný orgán dotčeného členského státu může na území téhož členského státu zakázat přemísťování zásilek chovaných prasat a produktů získaných z chovaných prasat, pokud se příslušný orgán domnívá, že existuje riziko, že uvedená chovaná prasata nebo produkty z nich mohou být zasaženy šířením afrického moru prasat nebo že mohou být zdrojem či nositelem jeho šíření.

ODDÍL 2

Obecné a zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III mimo uvedená pásma

Článek 14

Obecné podmínky pro odchylky od zvláštních zákazů vztahujících se na přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III mimo uvedená pásma

1.   Odchylně od zvláštních zákazů stanovených v čl. 9 odst. 1 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III mimo uvedená pásma v případech uvedených v článcích 22, 23, 24, 25, 28 a 29 a při splnění zvláštních podmínek stanovených v uvedených článcích a:

a)

obecných podmínek stanovených v čl. 28 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a

b)

dalších obecných podmínek týkajících se:

i)

přemísťování zásilek chovaných prasat z uzavřených pásem I, II a III, které jsou stanoveny v článku 15;

ii)

zařízení pro chovaná prasata nacházejících se v uzavřených pásmech I, II a III, které jsou stanoveny v článku 16;

iii)

dopravních prostředků používaných pro přepravu chovaných prasat z uzavřených pásem I, II a III, které jsou stanoveny v článku 17.

2.   Před udělením povolení podle článků 22 až 25 a 28 až 30 posoudí příslušný orgán dotčeného členského státu rizika vyplývající z těchto povolení a v příslušném posouzení musí být uvedeno, že riziko šíření afrického moru prasat je zanedbatelné.

3.   Příslušný orgán dotčeného členského státu může rozhodnout, že další obecné podmínky uvedené v článcích 15 a 16 se nepoužijí na přemísťování zásilek prasat držených na jatkách, která se nacházejí v uzavřených pásmech I, II a III, pokud:

a)

musí být chovaná prasata přemístěna na jiná jatka z důvodu výjimečných okolností, jako je závažné narušení provozu jatek;

b)

se jatka určení nacházejí buď:

i)

v uzavřených pásmech I, II nebo III téhož členského státu, nebo

ii)

za výjimečných okolností, jako je situace, kdy se mimo uzavřená pásma I, II nebo III na území téhož členského státu žádná jatka podle písm. b) bodu i) nenacházejí;

c)

přemístění je povoleno příslušným orgánem dotčeného členského státu.

Článek 15

Další obecné podmínky týkající se přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III mimo uvedená pásma

1.   Příslušný orgán dotčeného členského státu povolí přemísťování prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III mimo uvedená pásma v případech uvedených v článcích 22 až 25 a 28 až 30 při splnění zvláštních podmínek stanovených v uvedených článcích, pokud:

a)

byla prasata chována v odesílajícím zařízení a nebyla z něj přemístěna po dobu alespoň 30 dnů před datem přemístění nebo od narození, pokud jsou mladší 30 dnů, a během této doby nebyla žádná jiná chovaná prasata z uzavřených pásem II a III dovezena:

i)

přímo do uvedeného zařízení nebo

ii)

do epizootologické jednotky, kde byla prasata, která mají být přemístěna, držena zcela odděleně. Poté, co příslušný orgán provede posouzení rizik, určí hranice této epizootologické jednotky a potvrdí, že struktura a velikost epizootologických jednotek a vzdálenost mezi nimi a operace v nich prováděné zajišťují oddělené prostory pro ustájení, chov a krmení chovaných prasat, aby se virus afrického moru prasat nemohl šířit z jedné epizootologické jednotky do druhé;

b)

bylo provedeno klinické vyšetření prasat chovaných v odesílajícím zařízení, včetně zvířat, která mají být přemístěna nebo použita pro odběr zárodečných produktů, a výsledky tohoto vyšetření byly s ohledem na africký mor prasat příznivé a toto vyšetření bylo provedeno:

i)

úředním veterinárním lékařem;

ii)

během 24 hodin před přemístěním zásilky prasat nebo před odběrem zárodečných produktů a

iii)

v souladu s čl. 3 odst. 1 a 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a bodem A.1 přílohy I uvedeného nařízení;

c)

v případě potřeby byly podle pokynů příslušného orgánu před datem přemístění zásilky z odesílajícího zařízení nebo před datem odběru zárodečných produktů provedeny testy k identifikaci patogenu:

i)

po klinickém vyšetření uvedeném v písmeni b) u prasat chovaných v zařízení, včetně zvířat, která mají být přemístěna nebo použita pro odběr zárodečných produktů, a

ii)

v souladu s bodem A.2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687.

2.   Předtím, než příslušný orgán dotčeného členského státu povolí přemístění zásilky, obdrží v příslušných případech negativní výsledky testů k identifikaci patogenu uvedených v odst. 1 písm. c).

3.   Příslušný orgán dotčeného členského státu může rozhodnout, že v případě přemísťování zásilek chovaných prasat z odesílajících zařízení nacházejících se v uzavřených pásmech I a II mimo uvedená pásma do zařízení nacházejících se v témže členském státě platí, že klinické vyšetření uvedené v odst. 1 písm. b):

a)

se provede pouze u zvířat, která mají být přemístěna, nebo

b)

nemusí být provedeno, pokud:

i)

v odesílajícím zařízení proběhly kontroly úředního veterinárního lékaře s četností uvedenou v čl. 16 písm. a) bodě i) a všechny kontroly provedené úředním veterinárním lékařem za období nejméně dvanácti měsíců před datem přemístění skončily s příznivým výsledkem, z něhož vyplývá, že:

v odesílajícím zařízení jsou uplatňovány požadavky na biologickou bezpečnost uvedené v čl. 16 písm. b),

úřední veterinární lékař provedl během uvedených kontrol v souladu s čl. 3 odst. 1 a 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a přílohou I bodem A.1 uvedeného nařízení klinické vyšetření u prasat chovaných v odesílajícím zařízení, které mělo s ohledem na africký mor prasat příznivé výsledky;

ii)

v odesílajícím zařízení byl po dobu nejméně dvanácti měsíců před datem přemístění zaveden trvalý dozor podle čl. 16 písm. c).

Článek 16

Další obecné podmínky týkající se zařízení pro chovaná prasata nacházející se v uzavřených pásmech I, II a III

1.   Příslušný orgán dotčeného členského státu povolí přemísťování prasat chovaných v zařízeních nacházejících se v uzavřených pásmech I, II a III mimo uvedená pásma pouze v případech uvedených v článcích 22 až 25 a 28 až 30 a při splnění zvláštních podmínek stanovených v uvedených článcích, pokud:

a)

v odesílajícím zařízení proběhla po zařazení uzavřených pásem I, II a III na seznam v příloze I tohoto nařízení nebo během posledních tří měsíců před přemístěním nejméně jedna kontrola úředního veterinárního lékaře a vztahuje se na ně povinnost pravidelných kontrol úředních veterinárních lékařů, kterou stanoví čl. 26 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, a sice takto:

i)

v uzavřených pásmech I a II: alespoň dvakrát ročně v rozmezí alespoň čtyř měsíců mezi těmito kontrolami;

ii)

v uzavřeném pásmu III: alespoň každé tři měsíce.

Příslušný orgán může rozhodnout, že v zařízení, které se nachází v uzavřeném pásmu III, budou kontroly prováděny s četností uvedenou v písm. a) bodě i) na základě příznivého výsledku poslední kontroly po zařazení uzavřených pásem I, II a III na seznam v příloze I tohoto nařízení nebo během posledních tří měsíců před přemístěním, z nějž vyplývá, že jsou uplatňovány požadavky na biologickou bezpečnost podle písmene b) a že v daném zařízení je zaveden trvalý dozor podle písmene c);

b)

odesílající zařízení uplatňuje požadavky na biologickou bezpečnost týkající se afrického moru prasat:

i)

v souladu s posílenými opatřeními biologické bezpečnosti stanovenými v příloze II a

ii)

podle ustanovení dotčeného členského státu;

c)

v odesílajícím zařízení se trvalý dozor prostřednictvím testů k identifikaci patogenů afrického moru prasat provádí:

i)

v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a přílohou I uvedeného nařízení;

ii)

při negativních výsledcích testů každý týden alespoň u prvních dvou uhynulých chovaných prasat starších 60 dnů nebo v případě, že nejsou k dispozici taková uhynulá zvířata starší 60 dnů, u jakýchkoli uhynulých chovaných prasat po odstavení, a to v každé epizootologické jednotce;

iii)

alespoň během monitorovacího období, které je pro africký mor prasat stanoveno v příloze II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, a to před přemístěním zásilky z odesílajícího zařízení.

2.   Příslušný orgán dotčeného členského státu může rozhodnout, že odolné ohrazení stanovené v příloze II bodě 2 písm. h), na něž se odkazuje v odst. 1 písm. b) bodě i) tohoto článku, není u zařízení pro chovaná prasata vyžadováno po dobu tří měsíců od potvrzení prvního ohniska afrického moru prasat v uvedeném členském státě, pokud:

a)

příslušný orgán členského státu posoudil rizika vyplývající z takového rozhodnutí a toto posouzení vede k závěru, že riziko šíření afrického moru prasat je zanedbatelné;

b)

v členských státech, v nichž se nachází populace volně žijících prasat, existuje alternativní systém, který zajišťuje, aby prasata chovaná v zařízeních byla oddělena od populace volně žijících prasat;

c)

chovaná prasata pocházející z uvedených zařízení nejsou přemísťována do jiných členských států.

Článek 17

Další obecné podmínky týkající se dopravních prostředků používaných pro přepravu prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III mimo uvedená pásma

Příslušný orgán dotčeného členského státu povolí přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III mimo uvedená pásma pouze tehdy, pokud dopravní prostředky používané pro přepravu uvedených zásilek:

a)

splňují požadavky stanovené v čl. 24 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a

b)

byly vyčištěny a vydezinfikovány v souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 pod kontrolou nebo pod dohledem příslušného orgánu dotčeného členského státu.

ODDÍL 3

Povinnosti provozovatelů týkající se veterinárních osvědčení

Článek 18

Povinnosti provozovatelů týkající se veterinárních osvědčení pro přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III mimo uvedená pásma

Provozovatelé přemístí zásilky prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III mimo uvedená pásma v rámci dotčeného členského státu nebo do jiného členského státu v případech, na něž se vztahují články 22 až 25 a 28 až 30, pouze tehdy, jsou-li uvedené zásilky doprovázeny veterinárním osvědčením stanoveným v čl. 143 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, jehož součástí je alespoň jedno z níže uvedených potvrzení souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení:

a)

„Prasata chovaná v uzavřeném pásmu I v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení afrického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/605.“;

b)

„Prasata chovaná v uzavřeném pásmu II v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení afrického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/605.“;

c)

„Prasata chovaná v uzavřeném pásmu III v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení afrického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/605.“

Jedná-li se však o přemísťování v rámci téhož dotčeného členského státu, může příslušný orgán v souladu s čl. 143 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) 2016/429 rozhodnout, že veterinární osvědčení nemusí být vydáno.

Článek 19

Povinnosti provozovatelů týkající se veterinárních osvědčení pro přemísťování zásilek čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat z uzavřených pásem I, II a III

1.   Provozovatelé přemístí zásilky čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech I a II mimo uvedená pásma v témže dotčeném členském státě nebo do jiného členského státu v případech, na něž se vztahují články 38 a 39, pouze tehdy, jsou-li uvedené zásilky doprovázeny veterinárním osvědčením stanoveným v čl. 167 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, které obsahuje:

a)

informace požadované v souladu s článkem 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2154 a

b)

nejméně jedno z níže uvedených potvrzení souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení:

i)

„Čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, získané z prasat chovaných v uzavřeném pásmu I v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení afrického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/605.“;

ii)

„Čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, získané z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení afrického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/605.“

2.   Provozovatelé přemístí zásilky zpracovaných masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III mimo uvedená pásma v témže dotčeném členském státě nebo do jiného členského státu pouze tehdy, pokud:

a)

produkty živočišného původu byly podrobeny příslušnému ošetření zmírňujícímu rizika stanovenému v příloze VII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

uvedené zásilky jsou doprovázeny veterinárním osvědčením stanoveným v čl. 167 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, které obsahuje:

i)

informace požadované v souladu s článkem 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2154 a

ii)

toto potvrzení souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení:

„Zpracované masné výrobky, včetně střívek, získané z prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení afrického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/605.“

3.   Provozovatelé přemístí zásilky čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných mimo uzavřená pásma I, II a III a poražených na jatkách nacházejících se v uzavřených pásmech I, II a III mimo uvedená pásma v témže dotčeném členském státě nebo do jiného členského státu pouze tehdy, jsou-li uvedené zásilky doprovázeny:

a)

veterinárním osvědčením stanoveným v čl. 167 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, které obsahuje informace požadované v souladu s článkem 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2154, a

b)

tímto potvrzením souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení:

„Čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, získané z prasat chovaných v oblastech mimo uzavřená pásma I, II a III a poražených v uzavřených pásmech I, II a III v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení afrického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/605.“

4.   Provozovatelé přemístí zásilky zpracovaných masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných mimo uzavřená pásma I, II a III a zpracovaných v uzavřených pásmech I, II a III mimo uvedená pásma v témže dotčeném členském státě nebo do jiného členského státu pouze tehdy, pokud:

a)

produkty živočišného původu byly podrobeny příslušnému ošetření zmírňujícímu rizika stanovenému v příloze VII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

uvedené zásilky jsou doprovázeny veterinárním osvědčením stanoveným v čl. 167 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, které obsahuje:

i)

informace požadované v souladu s článkem 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2154 a

ii)

toto potvrzení souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení:

„Zpracované masné výrobky, včetně střívek, získané z prasat chovaných v oblastech mimo uzavřená pásma I, II a III a zpracované v uzavřených pásmech I, II a III v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení afrického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/605.“

5.   V případech přemísťování zásilek uvedených v odstavcích 1, 2, 3 a 4 v rámci téhož dotčeného členského státu může příslušný orgán v souladu s čl. 167 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) 2016/429 rozhodnout, že veterinární osvědčení nemusí být vydáno.

6.   Příslušný orgán dotčeného členského státu může rozhodnout, že v zařízeních určených podle čl. 41 odst. 1 tohoto nařízení nebo v zařízeních, která manipulují s čerstvým nebo zpracovaným masem a masnými výrobky, včetně střívek, získanými z prasat chovaných v uzavřeném pásmu I nebo v oblastech mimo uzavřená pásma I, II a III, může být u čerstvého nebo zpracovaného masa a masných výrobků, včetně střívek, veterinární osvědčení nahrazeno aplikací značky zdravotní nezávadnosti nebo, v příslušných případech, identifikačního označení stanoveného v čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 853/2004, jedná-li se o přemísťování zásilek:

a)

čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech I a II mimo uvedená pásma v témže dotčeném členském státě nebo do jiného členského státu, jak je stanoveno v odstavci 1;

b)

zpracovaných masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech I a II mimo uvedená pásma v témže dotčeném členském státě nebo do jiného členského státu, jak je stanoveno v odstavci 2;

c)

čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v oblastech mimo uzavřená pásma I, II a III a poražených na jatkách nacházejících se v uzavřených pásmech I, II a III mimo uvedená pásma v témže dotčeném členském státě nebo do jiného členského státu, jak je stanoveno v odstavci 3;

d)

zpracovaných masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v oblastech mimo uzavřená pásma I, II a III a zpracovaných v uzavřených pásmech I, II a III mimo uvedená pásma v témže dotčeném členském státě nebo do jiného členského státu, jak je stanoveno v odstavci 4.

Článek 20

Povinnosti provozovatelů týkající se veterinárních osvědčení pro přemísťování zásilek zárodečných produktů získaných z prasat chovaných v zařízeních nacházejících se v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená pásma

Provozovatelé přemístí zásilky zárodečných produktů získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená pásma v témže dotčeném členském státě nebo do jiného členského státu v případech, na něž se vztahují články 31 a 32, pouze tehdy, jsou-li uvedené zásilky doprovázeny veterinárním osvědčením stanoveným v čl. 161 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429, jehož součástí je alespoň jedno z níže uvedených potvrzení souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení:

a)

„Zárodečné produkty získané od prasat chovaných v uzavřených pásmech II v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení afrického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/605.“;

b)

„Zárodečné produkty získané od prasat chovaných v uzavřeném pásmu III v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení afrického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/605.“

Jedná-li se však o přemísťování v rámci téhož dotčeného členského státu, může příslušný orgán v souladu s čl. 161 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) 2016/429 rozhodnout, že veterinární osvědčení nemusí být vydáno.

Článek 21

Povinnosti provozovatelů týkající se veterinárních osvědčení pro přemísťování zásilek materiálů kategorie 2 a 3 získaného z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená pásma

Provozovatelé přemístí zásilky materiálů kategorie 2 a 3 získaného z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená pásma v témže dotčeném členském státě nebo do jiného členského státu v případech, na něž se vztahují články 33 až 37, pouze tehdy, jsou-li uvedené zásilky doprovázeny:

a)

obchodním dokladem uvedeným v kapitole III přílohy VIII nařízení (EU) č. 142/2011 a

b)

veterinárním osvědčením uvedeným v čl. 22 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687.

Jedná-li se však o přemísťování v rámci téhož dotčeného členského státu, může příslušný orgán v souladu s čl. 22 odst. 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 rozhodnout, že veterinární osvědčení se nevydá.

ODDÍL 4

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu I mimo uvedené pásmo

Článek 22

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu I mimo uvedené pásmo

1.   Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 9 odst. 1 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu I mimo uvedené pásmo do:

a)

zařízení nacházejícího se na území téhož dotčeného členského státu:

i)

v jiném uzavřeném pásmu I;

ii)

v uzavřených pásmech II a III;

iii)

mimo uzavřená pásma I, II a III;

b)

zařízení nacházejícího se na území jiného členského státu;

c)

třetích zemí.

2.   Příslušný orgán udělí povolení stanovená v odstavci 1 pouze tehdy, pokud jsou splněny:

a)

obecné podmínky stanovené v čl. 28 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

další obecné podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2, čl. 15 odst. 1 písm. b) a c), čl. 15 odst. 2 a 3 a v článcích 16 a 17.

ODDÍL 5

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené pásmo

Článek 23

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené pásmo na území téhož dotčeného členského státu

1.   Odchylně od zákazu stanoveného v článku 9 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené pásmo do zařízení nacházejícího se na území téhož dotčeného členského státu:

a)

v jiném uzavřeném pásmu II;

b)

v uzavřených pásmech I a III;

c)

mimo uzavřená pásma I, II a III.

2.   Příslušný orgán udělí povolení stanovená v odstavci 1 pouze tehdy, pokud jsou splněny:

a)

obecné podmínky stanovené v čl. 28 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

další obecné podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2 a v článcích 15, 16 a 17.

3.   Příslušný orgán dotčeného členského státu zajistí, aby prasata, na něž se vztahuje povolení k přemístění podle odstavce 1, zůstala v zařízení určení alespoň během monitorovacího období, které je pro africký mor prasat stanoveno v příloze II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687.

Článek 24

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené pásmo na jatka nacházející se na území téhož dotčeného členského státu za účelem okamžité porážky

1.   Odchylně od zákazu stanoveného v článku 9 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené pásmo na jatka nacházející se na území téhož dotčeného členského státu, pokud:

a)

jsou chovaná prasata přemísťována za účelem okamžité porážky;

b)

jsou jatka určení určena v souladu s čl. 41 odst. 1.

2.   Příslušný orgán udělí povolení stanovená v odstavci 1 pouze tehdy, pokud jsou splněny:

a)

obecné podmínky stanovené v čl. 28 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

další obecné podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2, čl. 15 odst. 1 písm. b) a c), čl. 15 odst. 2 a 3 a v článcích 16 a 17.

Článek 25

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené pásmo do uzavřených pásem II nebo III v jiném členském státě

1.   Odchylně od zákazu stanoveného v článku 9 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené pásmo do zařízení nacházejícího se v uzavřeném pásmu II nebo III v jiném členském státě.

2.   Příslušný orgán udělí povolení uvedená v odstavci 1 pouze tehdy, pokud:

a)

jsou splněny obecné podmínky stanovené v čl. 28 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

jsou splněny další obecné podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2 a v článcích 15, 16 a 17;

c)

byl stanoven postup přemísťování pod dozorem v souladu s článkem 26;

d)

chovaná prasata splňují veškeré další potřebné záruky týkající se afrického moru prasat založené na pozitivním výsledku posouzení rizik u opatření proti šíření uvedené nákazy:

i)

požadovaných příslušným orgánem odesílajícího zařízení;

ii)

schválených příslušnými orgány členských států tranzitu a zařízení určení před přemístěním chovaných prasat;

e)

nebylo v souladu s článkem 11 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 během nejméně posledních dvanácti měsíců v odesílajícím zařízení úředně potvrzeno žádné ohnisko afrického moru prasat u chovaných prasat;

f)

provozovatel předem oznámil příslušnému orgánu záměr přemístit zásilku chovaných prasat v souladu s čl. 152 písm. b) nařízení (EU) 2016/429 a článkem 96 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688.

3.   Příslušný orgán pro odesílající zařízení:

a)

vypracuje seznam zařízení, která splňují záruky uvedené v odst. 2 písm. d);

b)

neprodleně informuje Komisi a ostatní členské státy o zárukách stanovených v odst. 2 písm. d) a o schválení příslušnými orgány podle odst. 2 písm. d) bodu ii).

4.   Schválení podle odst. 2 písm. d) bodu ii) a povinnost neprodleného informování stanovená v odst. 3 písm. b) se nevyžaduje, pokud se jak odesílající zařízení, tak místa tranzitu i zařízení určení nacházejí v uzavřených pásmech I, II a III a uvedená pásma na sebe navazují, takže je zajištěno, že chovaná prasata se přemísťují pouze mezi uvedenými uzavřenými pásmy I, II a III v souladu se zvláštními podmínkami stanovenými v čl. 22 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687.

Článek 26

Zvláštní postup přemísťování pod dozorem při udělování odchylek pro přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené pásmo do uzavřených pásem II nebo III v jiném členském státě

1.   Příslušný orgán dotčeného členského státu zavede postup přemísťování pod dozorem podle čl. 25 odst. 2 písm. c) pro přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené pásmo do zařízení nacházejícího se v uzavřených pásmech II nebo III v jiném členském státě pod kontrolou příslušných orgánů:

a)

odesílajícího zařízení;

b)

tranzitu;

c)

zařízení určení.

2.   Příslušný orgán pro odesílající zařízení:

a)

zajistí, aby každý dopravní prostředek používaný pro přemístění podle odstavce 1 byl:

i)

individuálně doprovázen družicovým navigačním systémem, který umožní určovat, přenášet a zaznamenávat jeho polohu v reálném čase;

ii)

ihned po nakládce zásilky chovaných prasat zapečetěn úředním veterinárním lékařem; plombu smí v příslušných případech rozlomit a nahradit ji novou pouze úřední veterinární lékař nebo donucovací orgán dotčeného členského státu po dohodě s příslušným orgánem;

b)

předem informuje příslušný orgán v místě zařízení určení a v příslušných případech příslušný orgán v místě tranzitu o záměru odeslat zásilku chovaných prasat;

c)

vytvoří systém, v jehož rámci budou mít provozovatelé povinnost neprodleně oznámit příslušnému orgánu v místě odesílajícího zařízení jakoukoli nehodu nebo poruchu kteréhokoli dopravního prostředku použitého k přepravě zásilky chovaných prasat;

d)

zajistí stanovení havarijního plánu, linie velení a potřebných podmínek spolupráce mezi příslušnými orgány uvedenými v odst. 1 písm. a), b) a c) pro případ nehod, k nimž může během přepravy dojít, jakékoli závažné poruchy nebo jakéhokoli podvodného jednání ze strany provozovatelů.

Článek 27

Povinnosti příslušného orgánu dotčeného členského státu v místě zařízení určení pro zásilky prasat chovaných v uzavřeném pásmu II jiného členského státu

Příslušný orgán dotčeného členského státu, který je příslušným orgánem v místě zařízení určení pro zásilky prasat chovaných v uzavřeném pásmu II jiného členského státu:

a)

bez zbytečného prodlení oznámí příslušnému orgánu odesílajícího zařízení doručení zásilky;

b)

zajistí, aby chovaná prasata buď:

i)

zůstala v zařízení určení alespoň během monitorovacího období, které je pro africký mor prasat stanoveno v příloze II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, nebo

ii)

byla přemístěna přímo na jatka určená v souladu s čl. 41 odst. 1 tohoto nařízení.

ODDÍL 6

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu III mimo uvedené pásmo

Článek 28

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu III mimo uvedené pásmo do uzavřeného pásma II v témže dotčeném členském státě

1.   Odchylně od zákazu stanoveného v článku 9 může příslušný orgán dotčeného členského státu za výjimečných okolností, kdy v důsledku uvedeného zákazu vzniknou problémy týkající se dobrých životních podmínek zvířat v zařízení, kde jsou prasata chována, povolit přemísťování prasat chovaných v uzavřeném pásmu III mimo uvedené pásmo do zařízení nacházejícího se v uzavřeném pásmu II na území téhož dotčeného členského státu, pokud:

a)

jsou splněny obecné podmínky stanovené v čl. 28 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

jsou splněny další obecné podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2 a v článcích 15, 16 a 17;

c)

je zařízení určení součástí téhož dodavatelského řetězce a chovaná prasata mají být přemístěna za účelem dokončení produkčního cyklu.

2.   Příslušný orgán dotčeného členského státu zajistí, aby chovaná prasata nebyla přemísťována ze zařízení určení, které se nachází v uzavřeném pásmu II, alespoň během monitorovacího období, které je pro africký mor prasat stanoveno v příloze II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687.

Článek 29

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřeném pásmu III mimo uvedené pásmo k okamžité porážce v témže dotčeném členském státě

1.   Odchylně od zákazu stanoveného v článku 9 může příslušný orgán dotčeného členského státu za výjimečných okolností, kdy v důsledku zákazu uvedeného v čl. 5 odst. 1 vzniknou problémy týkající se dobrých životních podmínek zvířat v zařízení, kde jsou prasata chována, a v případě logistických omezení kapacity jatek nacházejících se v uzavřeném pásmu III a určených v souladu s čl. 41 odst. 1 nebo v případě, že v uzavřeném pásmu III se žádná určená jatka nenacházejí, povolit pro účely okamžitého přemístění prasat chovaných v uzavřeném pásmu III mimo toto pásmo k porážce na jatka určená v souladu s čl. 41 odst. 1 v témže členském státě, která leží v co nejkratší vzdálenosti od odesílajícího zařízení nacházejícího se:

a)

v uzavřeném pásmu II;

b)

v uzavřeném pásmu I, není-li možné porážet zvířata v uzavřeném pásmu II;

c)

mimo uzavřená pásma I, II a III, není-li možné porážet zvířata v uzavřených pásmech III, II a I.

2.   Příslušný orgán dotčeného členského státu vydá povolení stanovené v odstavci 1 pouze tehdy, pokud:

a)

jsou splněny obecné podmínky stanovené v čl. 28 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

jsou splněny další obecné podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2 a čl. 15 odst. 1 písm. b) a c) a čl. 15 odst. 2 a v článcích 16 a 17;

3.   Příslušný orgán dotčeného členského státu zajistí, aby:

a)

chovaná prasata byla určena k okamžité porážce přímo na jatkách určených v souladu s čl. 41 odst. 1;

b)

prasata z uzavřeného pásma III byla po příjezdu na určená jatka držena odděleně od ostatních prasat a byla poražena buď:

i)

v určitý den, vyhrazený výlučně pro porážku prasat z uzavřeného pásma III, nebo

ii)

v závěru dne porážky, čímž se zajistí, aby následně nebyla poražena již žádná jiná chovaná prasata;

c)

po porážce prasat z uzavřeného pásma III a před zahájením porážky ostatních chovaných prasat byla jatka vyčištěna a vydezinfikována v souladu s pokyny příslušného orgánu dotčeného členského státu.

4.   Příslušný orgán dotčeného členského státu zajistí, aby:

a)

vedlejší produkty živočišného původu získané z prasat chovaných v uzavřeném pásmu III a přemísťované mimo uvedené pásmo byly zpracovány nebo neškodně odstraněny v souladu s články 33 a 36;

b)

čerstvé maso a masné výrobky včetně střívek, získané z prasat chovaných v uzavřeném pásmu III a přemísťované mimo uzavřené pásmo III byly zpracovány a uskladněny v souladu s článkem 40.

ODDÍL 7

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III mimo uvedená pásma do schváleného podniku pro vedlejší produkty živočišného původu

Článek 30

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III do schváleného podniku pro vedlejší produkty živočišného původu nacházejícího se mimo uzavřená pásma I, II a III ležící v témže dotčeném členském státě

1.   Odchylně od zákazů stanovených v článku 9 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III do schváleného podniku pro vedlejší produkty živočišného původu nacházejícího se mimo uzavřená pásma I, II a III ležící v témže dotčeném členském státě, ve kterém:

a)

jsou chovaná prasata ihned usmrcena a

b)

jsou výsledné vedlejší produkty živočišného původu neškodně odstraněny v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009.

2.   Příslušný orgán dotčeného členského státu vydá povolení stanovené v odstavci 1 pouze tehdy, pokud:

a)

jsou splněny obecné podmínky stanovené v čl. 28 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

jsou splněny další obecné podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2 a v článku 17.

ODDÍL 8

Zvláštní podmínky pro povolování přemísťování zásilek zárodečných produktů získaných od prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené pásmo

Článek 31

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek zárodečných produktů získaných od prasat chovaných v uzavřeném pásmu II z uvedeného pásma na území téhož dotčeného členského státu

Odchylně od zákazu stanoveného v článku 10 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek zárodečných produktů ze zařízení zacházejícího se zárodečnými produkty, které se nachází v uzavřeném pásmu II, do jiného uzavřeného pásma II a do uzavřených pásem I a III nebo do oblastí nacházejících se mimo uzavřená pásma I, II a III na území téhož členského státu za předpokladu, že:

a)

zárodečné produkty byly odebrány nebo vyprodukovány, zpracovány a skladovány v zařízeních a byly získány od chovaných prasat, která splňují podmínky stanovené v čl. 15 odst. 1 písm. b) a c), čl. 15 odst. 2 a v článku 16;

b)

dárcovští samci a dárcovské samice prasat byli chováni v zařízeních zacházejících se zárodečnými produkty, do nichž nebyla po dobu alespoň 30 dnů před datem odběru nebo produkce zárodečných produktů přivedena žádná jiná chovaná prasata z uzavřených pásem II a III.

Článek 32

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek zárodečných produktů získaných od prasat chovaných v uzavřeném pásmu II z uvedeného pásma do uzavřených pásem II a III v jiném členském státě

1.   Odchylně od zákazu stanoveného v článku 10 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek zárodečných produktů získaných od prasat chovaných v uzavřeném pásmu II ze schváleného zařízení zacházejícího se zárodečnými produkty nacházejícího se v uzavřeném pásmu II do uzavřených pásem II a III na území jiného dotčeného členského státu za předpokladu, že:

a)

zárodečné produkty byly odebrány nebo vyprodukovány, zpracovány a skladovány v zařízeních zacházejících se zárodečnými produkty za podmínek stanovených v čl. 15 odst. 1 písm. b) a c), čl. 15 odst. 2 a v článku 16;

b)

dárcovští samci a dárcovské samice prasat byli chováni ve schválených zařízeních zacházejících se zárodečnými produkty, do nichž nebyla po dobu alespoň 30 dnů před datem odběru nebo produkce zárodečných produktů přivedena žádná jiná chovaná prasata z uzavřených pásem II a III;

c)

zásilky zárodečných produktů splňují veškeré další vhodné veterinární záruky založené na kladném výsledku posouzení rizik opatření proti šíření afrického moru prasat:

i)

požadovaných příslušnými orgány odesílajícího zařízení;

ii)

schválených před přemístěním zárodečných produktů příslušným orgánem členského státu zařízení určení.

2.   Příslušný orgán dotčeného členského státu:

a)

vypracuje seznam schválených zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, která splňují podmínky stanovené v odstavci 1 a která mají povolení pro přemísťování zárodečných produktů z uzavřeného pásma II v uvedeném dotčeném členském státě do uzavřených pásem II a III v jiném dotčeném členském státě; uvedený seznam musí obsahovat informace, které musí příslušný orgán dotčeného členského státu podle ustanovení článku 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 uchovávat o schválených zařízeních zacházejících se zárodečnými produkty prasat;

b)

zpřístupní seznam stanovený v písmeni a) veřejnosti na svých internetových stránkách a dbá o jeho aktualizaci;

c)

Komisi a členským státům poskytne odkaz na internetové stránky uvedené v písmeni b).

ODDÍL 9

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená pásma

Článek 33

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená pásma v rámci téhož členského státu za účelem jejich zpracování nebo neškodného odstranění

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená pásma do podniku nebo zařízení schváleného příslušným orgánem a nacházejícího se mimo uzavřená pásma II nebo III, která leží na území téhož členského státu, za účelem jejich zpracování nebo odstranění jako odpadu, který je spálen či neškodně odstraněn nebo využit spoluspalováním vedlejších produktů živočišného původu ve smyslu čl. 24 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 1069/2009, a to za předpokladu, že všechny použité dopravní prostředky jsou vybaveny družicovým navigačním systémem, který umožňuje určit, přenášet a zaznamenávat jejich polohu v reálném čase.

2.   Dopravce odpovědný za přemísťování vedlejších produktů živočišného původu uvedených v odstavci 1:

a)

umožní příslušnému orgánu kontrolovat prostřednictvím družicového navigačního systému pohyb dopravního prostředku v reálném čase;

b)

uchová elektronické záznamy o uvedeném přemístění po dobu nejméně dvou měsíců od data přemístění.

3.   Příslušný orgán může rozhodnout, že družicový navigační systém uvedený v odstavci 1 se nahradí zapečetěním jednotlivých dopravních prostředků za předpokladu, že:

a)

zásilky vedlejších produktů živočišného původu získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III jsou přemísťovány v rámci téhož členského státu pouze pro způsoby použití uvedené v odstavci 1;

b)

každý dopravní prostředek je bezprostředně po nakládce zásilky vedlejších produktů živočišného původu zapečetěn úředním veterinárním lékařem; plombu smí v příslušných případech rozlomit a nahradit ji novou pouze úřední veterinární lékař nebo donucovací orgán členského státu po dohodě s příslušným orgánem.

Článek 34

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek hnoje získaného od prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená pásma v rámci téhož členského státu

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek hnoje, včetně podestýlky a použitého steliva, získaného od prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III na skládku nacházející se mimo uvedená pásma v rámci téhož členského státu v souladu se zvláštními podmínkami stanovenými v článku 51 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687.

2.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek hnoje, včetně podestýlky a použitého steliva, získaného od prasat chovaných v uzavřeném pásmu II za účelem jeho zpracování nebo neškodného odstranění v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009 v podniku schváleném pro uvedené účely, který se nachází na území téhož členského státu.

3.   Dopravce odpovědný za přemísťování zásilek hnoje, včetně podestýlky a použitého steliva, uvedený v odstavcích 1 a 2:

a)

umožní příslušnému orgánu kontrolovat prostřednictvím družicového navigačního systému pohyb dopravního prostředku v reálném čase;

b)

uchová elektronické záznamy o uvedeném přemístění po dobu nejméně dvou měsíců od data přemístění.

4.   Příslušný orgán může rozhodnout, že družicový navigační systém uvedený v odst. 3 písm. a) se nahradí zapečetěním jednotlivých dopravních prostředků za předpokladu, že každý dopravní prostředek je zapečetěn úředním veterinárním lékařem bezprostředně po nakládce zásilky hnoje, včetně podestýlky a použitého steliva, jak je uvedeno v odstavcích 1 a 2.

Plombu smí v příslušných případech rozlomit a nahradit ji novou pouze úřední veterinární lékař nebo donucovací orgán členského státu po dohodě s příslušným orgánem.

Článek 35

Zvláštní podmínky pro povolování přemísťování zásilek materiálů kategorie 3 získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II mimo uvedená pásma v rámci téhož členského státu za účelem zpracování vedlejších produktů živočišného původu podle čl. 24 odst. 1 písm. a), e) a g) nařízení (ES) č. 1069/2009

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek materiálů kategorie 3 získaných z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené pásmo do podniku nebo zařízení schváleného příslušným orgánem pro účely dalšího zpracování do podoby zpracovaného krmiva, pro výrobu zpracovaných krmiv pro zvířata v zájmovém chovu, získaných produktů určených k použití mimo krmivový řetězec nebo pro přeměnu vedlejších produktů živočišného původu na bioplyn nebo kompost podle čl. 24 odst. 1 písm. a), e) a g) nařízení (ES) č. 1069/2009, které se nachází mimo uzavřené pásmo II ležící v témže členském státě, pokud:

a)

jsou splněny obecné podmínky stanovené v čl. 28 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

jsou splněny další obecné podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2;

c)

materiál kategorie 3 pochází z chovaných prasat a ze zařízení, která splňují obecné podmínky stanovené v čl. 15 odst. 1 písm. b) a c), čl. 15 odst. 2 a 3 a v článku 16;

d)

materiál kategorie 3 je získán z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II a poražených buď:

i)

v uzavřeném pásmu II:

téhož dotčeného členského státu nebo

jiného dotčeného členského státu v souladu s článkem 25,

nebo

ii)

mimo uzavřené pásmo II nacházející se v témže dotčeném členském státě v souladu s článkem 24;

e)

dopravní prostředky jsou jednotlivě vybaveny družicovým navigačním systémem k určování, přenosu a zaznamenávání polohy v reálném čase;

f)

zásilky materiálů kategorie 3 jsou přemísťovány z jatek určených v souladu s čl. 41 odst. 1 přímo do:

i)

zpracovatelského podniku na zpracování získaných produktů uvedených v příloze X nařízení (EU) č. 142/2011;

ii)

zařízení na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu schváleného pro výrobu zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, které je uvedeno v příloze XIII kapitole II bodě 3 písm. a) a b) bodech i) až iii) nařízení (EU) č. 142/2011;

iii)

zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostu schváleného pro přeměnu vedlejších produktů živočišného původu na kompost nebo bioplyn v souladu se standardními parametry pro přeměnu uvedenými v příloze V kapitole III oddíle 1 nařízení (EU) č. 142/2011 nebo

iv)

zpracovatelského podniku na zpracování získaných produktů uvedených v příloze XIII nařízení (EU) č. 142/2011.

2.   Dopravce odpovědný za přemísťování zásilek materiálů kategorie 3:

a)

umožní příslušnému orgánu kontrolovat prostřednictvím družicového navigačního systému pohyb dopravního prostředku v reálném čase;

b)

uchová elektronické záznamy o uvedeném přemístění po dobu nejméně dvou měsíců od data přemístění.

3.   Příslušný orgán může rozhodnout, že družicový navigační systém uvedený v odst. 1 písm. e) se nahradí zapečetěním jednotlivých dopravních prostředků za předpokladu, že:

a)

materiály kategorie 3 jsou:

i)

získány z prasat chovaných v uzavřených pásmech II;

ii)

přemísťovány pouze v rámci téhož členského státu za účelem použití uvedených v odstavci 1;

b)

každý dopravní prostředek je bezprostředně po nakládce zásilky materiálů kategorie 3 zapečetěn úředním veterinárním lékařem; plombu smí v příslušných případech rozlomit a nahradit ji novou pouze úřední veterinární lékař nebo donucovací orgán členského státu po dohodě s příslušným orgánem.

Článek 36

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek materiálů kategorie 2 získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená pásma za účelem zpracování a neškodného odstranění v jiných členských státech

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu z materiálů kategorie 2 získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III do zpracovatelského zařízení, kde mají být zpracovány metodami 1 až 5, jak je stanoveno v kapitole III přílohy IV nařízení (EU) č. 142/2011, nebo do spalovacího či spoluspalovacího zařízení uvedeného v čl. 24 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (ES) č. 1069/2009, které se nachází v jiném členském státě, pokud:

a)

jsou splněny obecné podmínky stanovené v čl. 28 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

jsou splněny další obecné podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2;

c)

dopravní prostředky jsou jednotlivě vybaveny družicovým navigačním systémem k určování, přenosu a zaznamenávání polohy v reálném čase.

2.   Dopravce odpovědný za přemísťování zásilek materiálů kategorie 2:

a)

umožní příslušnému orgánu kontrolovat prostřednictvím družicového navigačního systému pohyb dopravního prostředku v reálném čase a

b)

uchová elektronické záznamy o uvedeném přemístění po dobu nejméně dvou měsíců od data přemístění.

3.   Příslušné orgány členských států odeslání a určení zásilky materiálů kategorie 2 zajistí kontroly uvedené zásilky v souladu s čl. 48 odst. 1 a 3 nařízení (ES) č. 1069/2009.

Článek 37

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek materiálů kategorie 3 získaných z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené pásmo za účelem dalšího zpracování nebo přeměny v jiných členských státech

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek materiálů kategorie 3 získaných z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené pásmo do podniku nebo zařízení schváleného příslušným orgánem pro zpracování materiálu kategorie 3 do podoby zpracovaného krmiva, zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, získaných produktů určených k použití mimo krmivový řetězec nebo k přeměně materiálů kategorie 3 na bioplyn či kompost podle čl. 24 odst. 1 písm. a), e) a g) nařízení (ES) č. 1069/2009, které se nachází v jiných členských státech, pokud:

a)

jsou splněny obecné podmínky stanovené v čl. 28 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

jsou splněny další obecné podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2;

c)

materiál kategorie 3 pochází z chovaných prasat a ze zařízení, která splňují obecné podmínky stanovené v čl. 15 odst. 1 písm. b) a c), čl. 15 odst. 2 a 3 a v článku 16;

d)

materiál kategorie 3 je získán z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II a poražených buď:

i)

v uzavřeném pásmu II:

téhož dotčeného členského státu nebo

jiného dotčeného členského státu v souladu s článkem 25,

nebo

ii)

mimo uzavřené pásmo II nacházející se v témže dotčeném členském státě v souladu s článkem 24;

e)

dopravní prostředky jsou jednotlivě vybaveny družicovým navigačním systémem k určování, přenosu a zaznamenávání polohy v reálném čase;

f)

vedlejší produkty živočišného původu jsou přemísťovány přímo z jatek určených v souladu s čl. 41 odst. 1 do:

i)

zpracovatelského podniku na zpracování získaných produktů uvedených v přílohách X a XIII nařízení (EU) č. 142/2011;

ii)

zařízení na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu schváleného pro výrobu zpracovaného krmiva pro zvířata v zájmovém chovu uvedeného v příloze XIII kapitole II bodě 3 písm. b) bodech i), ii) a iii) nařízení (EU) č. 142/2011;

iii)

zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostu schváleného pro přeměnu vedlejších produktů živočišného původu na kompost nebo bioplyn v souladu se standardními parametry pro přeměnu uvedenými v příloze V kapitole III oddíle 1 nařízení (EU) č. 142/2011.

2.   Dopravce odpovědný za přemísťování zásilek materiálů kategorie 3:

a)

umožní příslušnému orgánu kontrolovat prostřednictvím družicového navigačního systému pohyb dopravního prostředku v reálném čase a

b)

uchovává elektronické záznamy o tomto přemístění po dobu nejméně dvou měsíců od data přemístění.

Oddíl 10

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená pásma

Článek 38

Zvláštní podmínky pro povolování přemísťování zásilek čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené pásmo na území téhož dotčeného členského státu

1.   Odchylně od zákazů stanovených v článku 12 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené pásmo na území téhož členského státu, pokud:

a)

jsou splněny obecné podmínky stanovené v čl. 28 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, byly získány z prasat chovaných v zařízeních, která splňují další obecné podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2, čl. 15 odst. 1 písm. b) a c), čl. 15 odst. 2 a 3 a v článku 16;

c)

čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, byly vyprodukovány v zařízeních určených v souladu s čl. 41 odst. 1.

2.   Odchylně od zákazů stanovených v článku 12 může příslušný orgán dotčeného členského státu, nejsou-li splněny podmínky stanovené v odstavci 1, povolit přemísťování zásilek čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené pásmo na území téhož členského státu, pokud:

a)

čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, byly vyprodukovány v zařízeních určených v souladu s čl. 41 odst. 1;

b)

čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, jsou buď

i)

pouze v případě čerstvého masa označeny a přemísťovány v souladu se zvláštními podmínkami pro povolení přemísťování čerstvého masa získaného z chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu z určitých zařízení stanovených v čl. 33 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 do zpracovatelského zařízení za účelem provedení některého z příslušných ošetření zmírňujících rizika stanovených v příloze VII uvedeného nařízení,

nebo

ii)

označeny v souladu s článkem 44 zvláštní značkou zdravotní nezávadnosti nebo, v příslušných případech, identifikačním označením, které nejsou oválné a nelze je zaměnit se značkou zdravotní nezávadnosti nebo identifikačním označením uvedeným v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 853/2004, a

iii)

jsou určeny pouze k přemístění v rámci téhož dotčeného členského státu.

Článek 39

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené pásmo do jiných členských států a do třetích zemí

Odchylně od zákazů stanovených v článku 12 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené pásmo do jiných členských států a do třetích zemí, pokud:

a)

jsou splněny obecné podmínky stanovené v čl. 28 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

jsou splněny další obecné podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2;

c)

čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, byly získány z prasat chovaných v zařízeních, která splňují obecné podmínky stanovené v článcích 15 a 16;

d)

čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, byly vyprodukovány v zařízeních určených v souladu s čl. 41 odst. 1.

Článek 40

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřeném pásmu III do jiných uzavřených pásem I, II a III nebo oblastí mimo uzavřená pásma I, II a III na území téhož členského státu

Odchylně od zákazů stanovených v článku 12 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřeném pásmu III do jiných uzavřených pásem I, II a III nebo oblastí mimo uzavřená pásma I, II a III na území téhož členského státu, pokud:

a)

jsou splněny obecné podmínky stanovené v čl. 28 odst. 2 až 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687;

b)

jsou splněny další obecné podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2;

c)

jsou čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, získány z prasat:

i)

chovaných v zařízeních, která splňují obecné podmínky stanovené v článcích 15 a 16, a

ii)

poražených:

uvnitř téhož uzavřeného pásma III nebo

mimo uzavřené pásmo III po jejich povoleném přemístění v souladu s článkem 29;

d)

čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, byly vyprodukovány v zařízeních určených v souladu s čl. 41 odst. 1 a buď

i)

pouze v případě čerstvého masa označeny a přemísťovány v souladu se zvláštními podmínkami pro povolení přemísťování čerstvého masa získaného z chovaných zvířat druhů uvedených na seznamu z určitých zařízení stanovených v čl. 33 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 do zpracovatelského zařízení za účelem provedení některého z příslušných ošetření zmírňujících rizika stanovených v příloze VII uvedeného nařízení,

nebo

ii)

označeny v souladu s článkem 44 zvláštní značkou zdravotní nezávadnosti nebo, v příslušných případech, identifikačním označením, které nejsou oválné a nelze je zaměnit se značkou zdravotní nezávadnosti nebo identifikačním označením uvedeným v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 853/2004, a

iii)

jsou určeny pouze k přemístění v rámci téhož dotčeného členského státu.

KAPITOLA IV

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ RIZIKA TÝKAJÍCI SE AFRICKÉHO MORU PRASAT PRO POTRAVINÁŘSKÉ PODNIKY V DOTČENÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH

Článek 41

Zvláštní určení jatek, bouráren/porcoven, chladírenských skladů, zařízení na zpracování masa a zařízení pro nakládání se zvěřinou

1.   Příslušný orgán dotčeného členského státu určí na žádost provozovatele potravinářského podniku zařízení pro:

a)

okamžitou porážku chovaných prasat z uzavřených pásem II a III:

i)

v rámci uvedených uzavřených pásem II a III;

ii)

mimo uvedená uzavřená pásma II a III podle článků 24 a 29;

b)

bourání/porcování, zpracování a skladování čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III podle článků 38, 39 a 40;

c)

přípravu zvěřiny podle bodu 1.18 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004 a zpracování a skladování čerstvého masa a masných výrobků z volně žijících prasat získaných v uzavřených pásmech I, II a III, jak je stanoveno v článcích 48 a 49 tohoto nařízení;

d)

přípravu zvěřiny podle bodu 1.18 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004 a zpracování a skladování čerstvého masa a masných výrobků z volně žijících prasat, pokud se uvedená zařízení nacházejí v uzavřených pásmech I, II a III, jak je stanoveno v článcích 48 a 49 tohoto nařízení.

2.   Příslušný orgán může rozhodnout, že určení uvedené v odstavci 1 se nevyžaduje pro zařízení na zpracování, bourání/porcování a skladování čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III a z volně žijících prasat získaných v uzavřených pásmech I, II a III a pro zařízení uvedené v odst. 1 písm. d), pokud:

a)

čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, pocházející z prasat jsou v uvedených zařízeních označeny zvláštní značkou zdravotní nezávadnosti nebo, v příslušných případech, identifikačním označením podle článku 44;

b)

čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, pocházející z prasat z uvedených zařízení jsou určeny výhradně pro tentýž dotčený členský stát;

c)

vedlejší produkty živočišného původu z prasat z uvedených zařízení jsou zpracovány nebo neškodně odstraněny v souladu s článkem 33 výhradně v témže členském státě.

3.   Příslušný orgán dotčeného členského státu:

a)

poskytne Komisi a ostatním členským státům odkaz na internetové stránky příslušného orgánu se seznamem určených zařízení a jejich činností uvedených v odstavci 1;

b)

aktualizuje seznam uvedený v písmeni a).

Článek 42

Zvláštní podmínky pro určení zařízení sloužících k okamžité porážce prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III

Příslušný orgán dotčeného členského státu určí zařízení sloužící k okamžité porážce prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III pouze za předpokladu, že:

a)

porážka prasat chovaných mimo uzavřená pásma II a III a prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III, jejichž přemísťování vyžaduje povolení podle článků 24 a 29, a produkce a skladování produktů z nich pocházejících se provádí odděleně od porážky prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III a od produkce a skladování produktů z nich pocházejících, které nesplňují příslušné:

i)

další obecné podmínky stanovené v článcích 15, 16 a 17 a

ii)

zvláštní podmínky stanovené v článcích 24 a 29;

b)

provozovatel zařízení stanovil dokumentované pokyny nebo postupy schválené příslušným orgánem dotčeného členského státu, které zajišťují, aby byly splněny podmínky stanovené v písmeni a).

Článek 43

Zvláštní podmínky pro určení zařízení na bourání/porcování, zpracování a skladování čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III

Příslušný orgán dotčeného členského státu určí zařízení na bourání/porcování, zpracování a skladování čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III, jejichž přemísťování vyžaduje povolení podle článků 38, 39 a 40, pouze za předpokladu, že:

a)

bourání/porcování, zpracování a skladování čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných mimo uzavřená pásma II a III a prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III se provádí odděleně od čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III, které nesplňují:

i)

další obecné podmínky stanovené v článcích 15, 16 a 17 a

ii)

zvláštní podmínky stanovené v článcích 38, 39 a 40;

b)

provozovatel zařízení stanovil dokumentované pokyny nebo postupy schválené příslušným orgánem dotčeného členského státu, které zajišťují, aby byly splněny podmínky stanovené v písmeni a).

Článek 44

Zvláštní značky zdravotní nezávadnosti nebo identifikační označení

Příslušný orgán dotčeného členského státu zajistí, aby níže uvedené produkty živočišného původu byly označeny zvláštní značkou zdravotní nezávadnosti nebo, v příslušných případech, identifikačním označením, které nejsou oválné a nelze je zaměnit se značkou zdravotní nezávadnosti nebo identifikačním označením stanoveným v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 853/2004:

a)

čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, získané z prasat chovaných v uzavřeném pásmu III, jak je stanoveno v čl. 40 písm. d) bodě ii);

b)

čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek, získané z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II, pokud nejsou splněny zvláštní podmínky pro povolení přemísťování uvedených zásilek mimo uzavřené pásmo II podle čl. 38 odst. 1, a to v souladu s čl. 38 odst. 2 písm. b) bodem ii);

c)

čerstvé maso a masné výrobky z volně žijících prasat přemísťovaných v rámci uzavřeného pásma I nebo mimo uvedené pásmo ze zařízení určeného podle čl. 41 odst. 1, a to v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. c) bodem iii) první odrážkou.

KAPITOLA V

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ K TLUMENÍ NÁKAZY VZTAHUJÍCÍ SE NA VOLNĚ ŽIJÍCÍ PRASATA V ČLENSKÝCH STÁTECH

Článek 45

Zvláštní zákazy týkající se přemísťování volně žijících prasat

Příslušné orgány všech členských států zakáží v souladu s článkem 101 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 provozovatelům přemísťovat volně žijící prasata:

a)

na celém území členského státu;

b)

z celého území členského státu do:

i)

jiných členských států a

ii)

třetích zemí.

Článek 46

Zvláštní zákazy týkající se přemísťování čerstvého masa, masných výrobků a veškerých dalších produktů živočišného původu, vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů z volně žijících prasat a jejich těl, které jsou určeny k lidské spotřebě, uvnitř uzavřených pásem I, II a III a z uvedených pásem

1.   Příslušné orgány dotčených členských států zakáží přemísťování zásilek čerstvého masa, masných výrobků a veškerých dalších produktů živočišného původu, vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů z volně žijících prasat a jejich těl, které jsou určeny k lidské spotřebě, uvnitř uzavřených pásem I, II a III a z těchto pásem.

2.   Příslušné orgány dotčených členských států zakáží přemísťovat uvnitř uzavřených pásem I, II a III a z uvedených pásem čerstvé maso, masné výrobky a veškeré další produkty živočišného původu, vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty z volně žijících prasat a jejich těl, které jsou určeny k lidské spotřebě:

a)

pro soukromé domácí použití;

b)

v souvislosti s činností myslivců (lovců), kteří v souladu s čl. 1 odst. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 853/2004 dodávají malá množství volně žijících prasat nebo masa volně žijících prasat konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který je přímo dodává konečnému spotřebiteli.

Článek 47

Obecné zákazy týkající se přemísťování zásilek produktů získaných z volně žijících prasat a jejich těl, které jsou určeny k lidské spotřebě, s ohledem na riziko šíření afrického moru prasat

Příslušný orgán dotčeného členského státu může na území téhož členského státu zakázat přemísťování čerstvého masa, masných výrobků a veškerých dalších produktů získaných z volně žijících prasat a jejich těl, které jsou určeny k lidské spotřebě, pokud se příslušný orgán domnívá, že existuje riziko, že uvedená volně žijící prasata nebo produkty z nich mohou být zasaženy šířením afrického moru prasat nebo že mohou být zdrojem či nositelem jeho šíření.

Článek 48

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování zásilek zpracovaných masných výrobků získaných z volně žijících prasat v rámci uzavřených pásem I, II a III a z uvedených pásem

1.   Odchylně od zákazu stanoveného v čl. 46 odst. 1 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek zpracovaných masných výrobků získaných z volně žijících prasat ze zařízení nacházejících se v uzavřených pásmech I, II a III v podobě zásilek uvnitř uzavřených pásem I, II a III a z uvedených pásem do:

a)

jiných uzavřených pásem I, II a III nacházejících se v témže dotčeném členském státě;

b)

oblastí nacházejících se mimo uzavřená pásma I, II a III téhož dotčeného členského státu a

c)

jiných členských států a třetích zemí.

2.   Příslušný orgán dotčeného členského státu povolí přemísťování zásilek zpracovaných masných výrobků získaných z volně žijících prasat ze zařízení nacházejících se v uzavřeném pásmu I, II a III a uvedených v odstavci 1 pouze za předpokladu, že:

a)

u každého volně žijícího prasete použitého pro účely produkce a zpracování masných výrobků v uzavřeném pásmu I, II a III byly provedeny testy k identifikaci patogenů afrického moru prasat;

b)

před ošetřením uvedeným v písm. c) bodě ii) získal příslušný orgán negativní výsledky testů k identifikaci patogenů afrického moru prasat uvedených v písmeni a);

c)

masné výrobky z volně žijících prasat:

i)

byly vyprodukovány, zpracovány a skladovány v zařízeních určených v souladu s čl. 41 odst. 1 a

ii)

byly podrobeny příslušnému ošetření zmírňujícímu rizika pro produkty živočišného původu z uzavřených pásem v souladu s přílohou VII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, pokud jde o africký mor prasat.

Článek 49

Zvláštní podmínky pro odchylky povolující přemísťování čerstvého masa, masných výrobků a veškerých dalších produktů živočišného původu získaných z volně žijících prasat a jejich těl, které jsou určeny k lidské spotřebě, uvnitř uzavřených pásem I, II a III a z uzavřeného pásma I

1.   Odchylně od zákazů stanovených v čl. 46 odst. 1 a 2 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování čerstvého masa, masných výrobků a veškerých dalších produktů živočišného původu získaných z volně žijících prasat a jejich těl, které jsou určeny k lidské spotřebě, v rámci uzavřeného pásma I a z uvedeného pásma do jiných uzavřených pásem I, II a III nebo do oblastí mimo uzavřená pásma I, II a III téhož členského státu za předpokladu, že:

a)

u každého příslušného volně žijícího prasete byly před přemístěním čerstvého masa, masných výrobků a veškerých dalších produktů živočišného původu z uvedených volně žijících prasat provedeny testy k identifikaci patogenů afrického moru prasat;

b)

před přemístěním získal příslušný orgán dotčeného členského státu negativní výsledky testů k identifikaci patogenů afrického moru prasat uvedených v písmeni a);

c)

čerstvé maso, masné výrobky a veškeré další produkty živočišného původu z volně žijících prasat a jejich těl, které jsou určeny k lidské spotřebě, jsou přemísťovány uvnitř nebo vně uzavřeného pásma I v rámci téhož členského státu:

i)

pro soukromé domácí použití; nebo

ii)

v souvislosti s činností myslivců (lovců), kteří v souladu s čl. 1 odst. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 853/2004 dodávají malá množství volně žijících prasat nebo masa volně žijících prasat konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který je přímo dodává konečnému spotřebiteli; nebo

iii)

ze zařízení určeného v souladu s čl. 41 odst. 1, kde byly čerstvé maso a masné výrobky buď:

opatřeny zvláštní značkou zdravotní nezávadnosti nebo identifikačním označením v souladu s čl. 44 písm. c),

nebo

označeny v souladu s čl. 33 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 a jsou přemísťovány do zpracovatelského zařízení za účelem provedení některého z příslušných ošetření zmírňujících rizika stanovených v příloze VII uvedeného nařízení.

2.   Odchylně od zákazů stanovených v čl. 46 odst. 2 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování čerstvého masa, masných výrobků a veškerých dalších produktů živočišného původu z volně žijících prasat a jejich těl, které jsou určeny k lidské spotřebě, v rámci uzavřených pásem II a III téhož členského státu za předpokladu, že:

a)

u každého příslušného volně žijícího prasete byly před přemístěním čerstvého masa, masných výrobků a veškerých dalších produktů živočišného původu pocházejících z uvedeného volně žijícího prasete nebo jeho těla, které jsou určeny k lidské spotřebě, provedeny testy k identifikaci patogenů afrického moru prasat;

b)

před přemístěním získal příslušný orgán dotčeného členského státu negativní výsledky testů k identifikaci patogenů afrického moru prasat uvedených v písmeni a);

c)

čerstvé maso, masné výrobky a veškeré další produkty živočišného původu z volně žijících prasat a jejich těl, které jsou určeny k lidské spotřebě, jsou přemísťovány uvnitř uzavřených pásem II a III v rámci téhož členského státu:

i)

pro soukromé domácí použití

nebo

ii)

jsou v souladu s čl. 33 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 přemísťovány do zpracovatelského zařízení za účelem provedení některého z příslušných ošetření zmírňujících rizika stanovených v příloze VII uvedeného nařízení.

Článek 50

Povinnosti provozovatelů týkající se veterinárních osvědčení pro zásilky čerstvého masa, masných výrobků a veškerých dalších produktů živočišného původu získaných z volně žijících prasat a jejich těl, které jsou určeny k lidské spotřebě, za účelem přemísťování mimo uzavřená pásma I, II a III

Provozovatelé přemístí mimo uzavřená pásma I, II a III zásilky čerstvého masa, masných výrobků a veškerých dalších produktů živočišného původu získaných z volně žijících prasat a jejich těl, které jsou určeny k lidské spotřebě, pouze:

a)

v případech uvedených v článcích 48 a 49 a

b)

pokud jsou uvedené zásilky doprovázeny veterinárním osvědčením podle čl. 167 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/429, které obsahuje:

i)

informace požadované v souladu s článkem 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2154 a

ii)

nejméně jedno z níže uvedených potvrzení souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení:

„Čerstvé maso a masné výrobky a veškeré další produkty živočišného původu z uzavřeného pásma I získané z volně žijících prasat v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení afrického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/605.“;

„Těla volně žijících prasat, která jsou určena k lidské spotřebě, z uzavřeného pásma I v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení afrického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/605.“;

„Zpracované masné výrobky z uzavřených pásem I, II a III získané z volně žijících prasat v souladu se zvláštními opatřeními k tlumení afrického moru prasat stanovenými v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/605.“

Jedná-li se však o přemísťování v rámci téhož dotčeného členského státu, může příslušný orgán v souladu s čl. 167 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) 2016/429 rozhodnout, že veterinární osvědčení nemusí být vydáno.

Článek 51

Zvláštní podmínky pro povolování přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů z volně žijících prasat v rámci uzavřených pásem I, II a III a mimo uvedená pásma

1.   Odchylně od zákazů stanovených v článku 46 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek získaných produktů z volně žijících prasat v rámci uzavřených pásem I, II a III a mimo uvedená pásma do jiných uzavřených pásem I, II a III nebo do oblastí mimo uzavřená pásma I, II a III téhož členského státu a do jiných členských států, pokud byly uvedené produkty podrobeny ošetření, které zajišťuje, že získané produkty nepředstavují riziko z hlediska afrického moru prasat.

2.   Odchylně od zákazů stanovených v čl. 46 odst. 1 může příslušný orgán dotčeného členského státu povolit přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu z volně žijících prasat v rámci uzavřených pásem I, II a III a mimo uvedená pásma do jiných uzavřených pásem I, II a III a do oblastí mimo uzavřená pásma I, II a III téhož členského státu za předpokladu, že:

a)

tyto vedlejší živočišné produkty byly shromážděny, přepraveny a neškodně odstraněny v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009;

b)

v případě přemísťování mimo uzavřená pásma I, II a III jsou dopravní prostředky jednotlivě vybaveny družicovým navigačním systémem, který umožňuje určit, přenášet a zaznamenávat jejich polohu v reálném čase. Dopravce příslušnému orgánu umožní kontrolovat pohyb dopravního prostředku v reálném čase a uchovávat elektronické záznamy o přemístění po dobu nejméně dvou měsíců od přemístění zásilky.

Článek 52

Povinnosti provozovatelů týkající se veterinárních osvědčení pro přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu z volně žijících prasat mimo uzavřená pásma I, II a III na území téhož dotčeného členského státu

Provozovatelé přemístí zásilky vedlejších produktů živočišného původu z volně žijících prasat mimo uzavřená pásma I, II a III v rámci téhož dotčeného členského státu v případě uvedeném v čl. 51 odst. 2 pouze tehdy, jsou-li uvedené zásilky doprovázeny:

a)

obchodním dokladem uvedeným v kapitole III přílohy VIII nařízení (EU) č. 142/2011 a

b)

veterinárním osvědčením uvedeným v čl. 22 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687.

Příslušný orgán dotčeného členského státu však může v souladu s čl. 22 odst. 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 rozhodnout, že veterinární osvědčení se nevydá.

KAPITOLA VI

ZVLÁŠTNÍ INFORMAČNÍ POVINNOSTI A POVINNOSTI V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY V ČLENSKÝCH STÁTECH

Článek 53

Zvláštní informační povinnosti dotčených členských států

1.   Dotčené členské státy zajistí, aby přinejmenším provozovatelé železniční a osobní automobilové dopravy, provozovatelé letišť a přístavů, cestovní kanceláře, pořadatelé loveckých výletů a provozovatelé poštovních služeb měli povinnost upozornit své zákazníky na opatření k tlumení nákazy stanovená v tomto nařízení a cestujícím, kteří se přesouvají z uzavřených pásem I, II a III, a zákazníkům poštovních služeb vhodným způsobem poskytovali informace alespoň o hlavních zákazech stanovených v článcích 9, 11, 12, 45 a 46.

Za tímto účelem dotčené členské státy organizují a provádějí pravidelné veřejné informační kampaně zaměřené na propagaci a šíření informací o zvláštních opatřeních k tlumení nákazy stanovených v tomto nařízení.

2.   Dotčené členské státy informují Komisi a ostatní členské státy v rámci Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva:

a)

o změnách epizootologické situace, pokud jde o africký mor prasat na jejich území;

b)

o výsledcích dozoru nad africkým morem prasat prováděného u chovaných a volně žijících prasat v uzavřených pásmech I, II a III a v oblastech nacházejících se mimo uzavřená pásma I, II a III;

c)

o dalších opatřeních a iniciativách přijatých za účelem prevence, tlumení a eradikace afrického moru prasat.

Článek 54

Zvláštní povinnosti dotčených členských států v oblasti odborné přípravy

Dotčené členské státy organizují a pravidelně nebo ve vhodných intervalech pořádají zvláštní školení o rizicích afrického moru prasat a o možných opatřeních v oblasti prevence, tlumení a eradikace alespoň pro tyto cílové skupiny:

a)

veterinární lékaři;

b)

zemědělci chovající prasata;

c)

myslivci (lovci).

Článek 55

Zvláštní informační povinnosti všech členských států

1.   Všechny členské státy zajistí, aby:

a)

na důležitých trasách pozemní infrastruktury, jako jsou mezinárodní silniční komunikace a železnice, a v souvisejících pozemních dopravních sítích byly cestujícím poskytovány vhodné informace o rizicích přenosu afrického moru prasat a o zvláštních opatřeních k tlumení nákazy stanovených v tomto nařízení:

i)

viditelným a upoutávajícím způsobem;

ii)

způsobem snadno srozumitelným pro cestující:

kteří odjíždějí z uzavřených pásem I, II a III nebo do nich jedou nebo

kteří odjíždějí ze třetích zemí, jež jsou z hlediska šíření afrického moru prasat rizikové, nebo do takových zemí jedou;

b)

byla zavedena nezbytná opatření, která budou zvyšovat povědomí zúčastněných stran působících v odvětví chovu prasat, včetně nízkokapacitních zařízení, o rizicích zavlečení viru afrického moru prasat a která jim poskytnou nejvhodnější informace o posílených opatřeních biologické bezpečnosti v zařízeních pro chovaná prasata nacházejících se v uzavřených pásmech I, II a III podle ustanovení přílohy II, a zejména o opatřeních, která mají být vymáhána v uzavřených pásmech I, II a III, a to co nejvhodnějším způsobem, aby tyto informace neunikly jejich pozornosti.

2.   Všechny členské státy dbají o zvyšování povědomí o africkém moru prasat:

a)

u veřejnosti v souladu s ustanovením článku 15 nařízení (EU) 2016/429;

b)

mezi veterináři, zemědělci a myslivci (lovci) a poskytují jim nejvhodnější informace o zmírňování rizik a posílených opatřeních biologické bezpečnosti, jež jsou stanovena:

i)

v příloze II tohoto nařízení;

ii)

v pokynech Unie týkajících se afrického moru prasat, které byly dohodnuty s členskými státy v rámci Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva;

iii)

v dostupných vědeckých důkazech poskytnutých Evropským úřadem pro bezpečnost potravin;

iv)

v Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat.

KAPITOLA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 56

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 21. dubna 2021 do dne 20. dubna 2028.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. dubna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/709/EU ze dne 9. října 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU (Úř. věst. L 295, 11.10.2014, s. 63).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 ze dne 3. prosince 2018 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 21).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 64).

(5)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/

(6)  https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en

(7)  The EFSA Journal 2010; 8(3):1556.

(8)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2154 ze dne 14. října 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky, požadavky na certifikaci a hlášení pro přemísťování produktů živočišného původu ze suchozemských zvířat v rámci Unie (Úř. věst. L 431, 21.12.2020, s. 5).

(9)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, sledovatelnost a veterinární požadavky při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 1).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).

(11)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).

(12)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 140).

(13)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/627 ze dne 15. března 2019, kterým se stanoví jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2074/2005, pokud jde o úřední kontroly (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 51).

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(15)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely tohoto nařízení odkazy na členské státy i Spojené království s ohledem na Severní Irsko.


PŘÍLOHA I

UZAVŘENÁ PÁSMA

ČÁST I

1.   Estonsko

Tato uzavřená pásma I v Estonsku:

Hiiu maakond.

2.   Maďarsko

Tato uzavřená pásma I v Maďarsku:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250350, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 250850, 250950, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 252150 és 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

3.   Lotyšsko

Tato uzavřená pásma I v Lotyšsku:

Pāvilostas novada Vērgales pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Grobiņas novads,

Rucavas novada Dunikas pagasts.

4.   Litva

Tato uzavřená pásma I v Litvě:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

5.   Polsko

Tato uzavřená pásma I v Polsku:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

gminy Janowiec Kościelny, Janowo i część gminy Kozłowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie nidzickim,

gminy Iłowo – Osada, Lidzbark, Płośnica, Rybno, miasto Działdowo, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejowe biegnące od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie działdowskim,

gminy Kisielice, Susz, miasto Iława i część gminy wiejskiej Iława położona na na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do zachodniej granicy miasta Iława oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy gminy miasta Iława przez miejscowość Katarzynki do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,

powiat nowomiejski.

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Brok, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka, część gminy Małkinia Górna położona na północ od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,

gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy wyszkowski,

gminy Jadów, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

gminy Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy wiejskiej Przeworsk położona na zachód od miasta Przeworsk i na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska i Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec z miastem Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim,

w województwie świętokrzyskim:

powiat opatowski,

powiat sandomierski,

gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,

gminy Bliżyn, Skarżysko – Kamienna, Suchedniów i Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,

gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Mniów i Zagnańsk w powiecie kieleckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki i Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

gmina Aleksandrów w powiecie piotrkowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gminy Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna i część gminy Trzciel położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie międzyrzeckim,

gminy Lubniewice i Krzeszyce w powiecie sulęcińskim,

gminy Bogdaniec, Deszczno, Lubiszyn i część gminy Witnica położona na północny - wschód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki - Mościce -Witnica - Kłopotowo do południowej granicy gminy w powiecie gorzowskim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Bolesławiec z miastem Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,

gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,

gmina Chocianów i część gminy Przemków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie polkowickim,

gmina Jemielno, Niechlów i Góra w powiecie górowskim,

gmina Rudna i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Rydzyna, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12w powiecie leszczyńskim,

część gminy Kwilcz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24, część gminy Międzychód położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24 w powiecie międzychodzkim,

gminy Lwówek, Kuślin, Opalenica, część gminy Miedzichowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim,

gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gmina Czempiń, miasto Kościan, część gminy wiejskiej Kościan położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry, część gminy Krzywiń położona na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry w powiecie kościańskim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

gminy Lubasz, Czarnków z miastem Czarnków, część gminy Połajewo na położona na północ od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Wieleń położona na południe od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy przez miasto Wieleń i miejscowość Herburtowo do zachodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

gminy Duszniki, Kaźmierz, Pniewy, Ostroróg, Wronki, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na zachód od zachodniej granicy miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

gmina Dobrzyca i część gminy Gizałki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 w powiecie pleszewskim,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

gmina Rozdrażew, część gminy Koźmin Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15 oraz na wschód od granic miasta Krotoszyn w powiecie krotoszyńskim,

gminy Nowe Skalmierzyce, Raszków, Ostrów Wielkopolski z miastem Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,

powiat miejski Kalisz,

gminy Ceków – Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Szczytniki w powiecie kaliskim,

gmina Malanów i część gminy Tuliszków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 w powiecie tureckim,

gminy Rychwał, Rzgów, część gminy Grodziec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443, część gminy Stare Miasto położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę nr A2 w powiecie konińskim,

w województwie zachodniopomorskim:

część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Chojna, Trzcińsko - Zdrój oraz część gminy Cedynia położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 124 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miasta Cedynia, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 125 biegnącą od miasta Cedynia do wschodniej granicy gminy w powiecie gryfińskim.

6.   Slovensko

Tato uzavřená pásma I na Slovensku:

the whole district of Vranov nad Topľou, except municipalities included in part II,

the whole district of Humenné,

the whole district of Snina,

the whole district of Medzilaborce

the whole district of Stropkov

the whole district of Svidník, except municipalities included in part II,

the whole district of Stará Ľubovňa, except municipalities included in part II,

the whole district of whole Kežmarok,

the whole district of Poprad,

in the district of Rožňava, the whole municipalities of Dobšiná,Vlachovo, Gočovo, Kobeliarovo, Markuška, Koceľovce, Vyšná Slaná Rejdová, Čierna Lehota, Slavošovce, Rochovce, Brdárka, Hanková, Slavoška, Dedinky, Stratená,

the whole district of Revúca, except municipalities included in part II,

in the district of Michalovce, the whole municipality of Strážske,

in the district of Rimavská Sobota, municipalities located south of the road No.526 not included in part II,

the whole district of Lučenec, except municipalities included in part II,

the whole district of Veľký Krtíš, except municipalities included in part II,

in the district of Zvolen, the whole municipality of Lešť,

in the district of Detva, the whole municipality of Horný Tisovník.

7.   Řecko

Tato uzavřená pásma I v Řecku:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

8.   Německo

Tato uzavřená pásma I v Německu:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Neuhardenberg,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus mit den Gemarkungen Wüste-Kunersdorf, Wulkow bei Booßen, Schönfließ, Mallnow – westlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Fichtenhöhe – westlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Lindendorf – westlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Vierlinden – westlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Trebnitz und Jahnsfelde,

Gemeinde Letschin mit den Gemarkungen Steintoch, Neu Rosenthal, Letschin, Kiehnwerder, Sietzing, Kienitz, Wilhelmsaue, Posedin, Solikante, Klein Neuendorf, Neubarnim, Ortwig, Groß Neuendorf, Ortwig Graben, Mehrin-Graben und Zelliner Loose,

Gemeinde Seelow – westlich der Bahnstrecke RB 60,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Wendisch Rietz,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Bad Saarow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Buckow, Glienicke, Behrensdorf, Ahrensdorf, Herzberg, Görzig, Pfaffendorf, Sauen, Wilmersdorf (G), Neubrück, Drahendorf, Alt Golm,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Briescht, Kossenblatt, Werder, Görsdorf (B), Giesendorf, Wiesendorf, Wulfersdorf, Falkenberg (T), Lindenberg,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Demnitz, Steinhöfel, Hasenfelde, Ahrensdorf, Heinersdorf, Tempelberg,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Briesen (Mark),

Gemeinde Jacobsdorf,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Turnow-Preilack,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Guben mit der Gemarkung Schlagsdorf,

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Grabko, Kerkwitz, Groß Gastrose,

Gemeinde Teichland,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Forst,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Lieskau, Schönheide, Graustein, Türkendorf, Groß Luja, Wadelsdorf, Hornow,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow,

Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Dissenchen, Döbbrick, Merzdorf, Saspow, Schmellwitz, Sielow, Willmersdorf,

kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Bundesland Sachsen:

Landkreis Görlitz:

Landkreis Görlitz nördlich der Bundesautobahn 4 sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes.

ČÁST II

1.   Bulharsko

Tato uzavřená pásma II v Bulharsku:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.

2.   Estonsko

Tato uzavřená pásma II v Estonsku:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3.   Maďarsko

Tato uzavřená pásma II v Maďarsku:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 251950, 252050, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

4.   Lotyšsko

Tato uzavřená pásma II v Lotyšsku:

Ādažu novads,

Aizputes novada Aizputes, Cīravas un Lažas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes pilsēta,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alsungas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Padures, Rumbas, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Turlavas, Gudenieku un Snēpeles pagasts, Kuldīgas pilsēta,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pāvilostas novada Sakas pagasts, Pāvilostas pilsēta,

Pļaviņu novads,

Preiļu novads,

Priekules novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Rundāles novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Skrundas novada Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes,

Smiltenes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tērvetes novads,

Tukuma novads,

Vaiņodes novada Vaiņodes pagasts un Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem autoceļa P116, P106,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vārkavas novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novads,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

5.   Litva

Tato uzavřená pásma II v Litvě:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Raudonės, Šimkaičių, Skirsnemunės, Smalininkų, Veliuonos ir Viešvilės seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Ežerėlio, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos, Užliedžių, Vilkijos, ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,

Kazlų rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Gudžiūnų, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių, Surviliškio, Šėtos, Truskavos, Vilainių ir Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę ir rytus nuo kelio Nr. 229 ir Nr. 2032,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė: Žlibinų, Stalgėnų, Nausodžio, Plungės miesto, Šateikių ir Kulių seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Betygalos, Girkalnio, Kalnujų, Nemakščių, Pagojukų, Paliepių, Raseinių miesto, Raseinių, Šiluvos, Viduklės seniūnijos,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo ir Skuodo miesto seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Polsko

Tato uzavřená pásma II v Polsku:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

powiat piski,

gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

gminy Biskupiec, Kolno, część gminy Olsztynek położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S51 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Ameryka oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą S51 do północnej granicy gminy, łączącej miejscowości Mańki – Mycyny – Ameryka w powiecie olsztyńskim,

gminy Dąbrówno, Grunwald, część gminy Małdyty położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy Miłomłyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy wiejskiej Ostróda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 oraz na południe od drogi nr 16, część miasta Ostróda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 w powiecie ostródzkim,

powiat giżycki,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,

gmina Nidzica i część gminy Kozłowo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie nidzickim,

gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

gminy Lubawa, miasto Lubawa, Zalewo i część gminy wiejskiej Iława położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do zachodniej granicy miasta Iława oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy gminy miasta Iława przez miejscowość Katarzynki do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,

powiat węgorzewski,

część gminy wiejskiej Działdowo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejowe biegnące od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie działdowskim,

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

powiat siemiatycki,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

powiat kolneński z miastem Kolno,

powiat białostocki,

gminy Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki Wiżajny oraz część gminy Bakałarzewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 653 biegnącej od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 1122B oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1122B biegnącą od drogi 653 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 1124B i następnie na północny - wschód od drogi nr 1124B biegnącej od skrzyżowania z drogą 1122B do granicy z gminą Raczki w powiecie suwalskim,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

powiat siedlecki,

powiat miejski Siedlce,

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Grębków i Wierzbno w powiecie węgrowskim,

powiat łosicki,

powiat ciechanowski,

powiat sochaczewski,

gminy Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń w powiecie zwoleńskim,

powiat kozienicki,

gminy Chotcza i Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

gminy Gózd, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew, część gminy Iłża położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9, część gminy Wolanów położona na północ od drogi nr 12 w powiecie radomskim,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

powiat płoński,

gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

gminy Dębówka, Klembów, Poświętne, Radzymin, Wołomin, miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka w powiecie wołomińskim,

gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na północ od drogi nr 1328 W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwolińskim,

gminy Boguty – Pianki, Zaręby Kościelne, Nur i część gminy Małkinia Górna położona na południe od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,

gminy Stupsk, Wiśniewo i Strzegowo w powiecie mławskim,

gminy Chlewiska i Szydłowiec w powiecie szydłowieckim,

powiat miński,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim,

gminy Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy z miastem Puławy, Wąwolnica i Żyrzyn w powiecie puławskim,

gminy Nowodwór, miasto Dęblin i część gminy Ryki położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową powiecie ryckim,

gminy Adamów, Krzywda, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, Wojcieszków, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

powiat lubelski,

powiat miejski Lublin,

gminy Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,

powiat łęczyński,

powiat świdnicki,

gminy Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Siennica Różana i część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

gminy Chełm, Ruda – Huta, Sawin, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Wierzbica, część gminy Dorohusk położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L, część gminy Leśniowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

powiat kraśnicki,

powiat opolski,

powiat parczewski,

powiat włodawski,

powiat radzyński,

w województwie podkarpackim:

powiat stalowowolski,

gminy Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów, Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,

część gminy Kamień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas i Majdan Królewski w powiecie kolbuszowskim,

gminy Grodzisko Dolne, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na południe od miasta Leżajsk oraz na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim,

gmina Jarocin, część gminy Harasiuki położona na północ od linii wyznaczona przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,

powiat tarnobrzeski,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

część gminy Brody położona na zachód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,

w województwie lubuskim:

powiat wschowski,

gmina Kostrzyn nad Odrą i część gminy Witnica położona na południowy zachód od drogi biegnącej od zachodniej granicy gminy od miejscowości Krześnica, przez miejscowości Kamień Wielki - Mościce - Witnica - Kłopotowo do południowej granicy gminy w powiecie gorzowskim,

gminy Gubin z miastem Gubin, Maszewo i część gminy Bytnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim,

powiat słubicki,

gminy Słońsk, Sulęcin i Torzym w powiecie sulęcińskim,

gminy Bledzew i Międzyrzecz w powiecie międzyrzeckim,

gminy Kolsko, część gminy Kożuchów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowe granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powiecie nowosolskim,

gminy Nowogród Bobrzański, Trzebiechów część gminy Bojadła położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy i część gminy Sulechów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 w powiecie zielonogórskim,

powiat żarski,

gminy Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Szprotawa, Wymiarki, Żagań, miasto Żagań, miasto Gozdnica, część gminy Niegosławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim,

gminy Lubrza, Łagów i Świebodzin w powiecie świebodzińskim,

w województwie dolnośląskim:

gmina Pęcław, część gminy Kotla położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, część miasta Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,

gminy Grębocice i Polkowice w powiecie polkowickim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Przemęt i Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim,

gmina Wielichowo część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 i część gminy Rakoniewice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim,

gminy Lipno, Osieczna, Wijewo, Włoszakowice i część gminy Święciechowa położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie leszczyńskim,

gmina Śmigiel, część gminy wiejskiej Kościan położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez kanał Obry, część gminy Krzywiń położona na zachód od linii wyznaczonej przez kanał Obry w powiecie kościańskim,

powiat miejski Leszno,

powiat obornicki,

część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

gmina Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz w powiecie poznańskim,

część gminy Szamotuły położona na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim.

w województwie łódzkim:

gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Mieszkowice, Moryń, część gminy Cedynia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 124 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miasta Cedynia, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 125 biegnącą od miasta Cedynia do wschodniej granicy gminy w powiecie gryfińskim.

7.   Slovensko

Tato uzavřená pásma II na Slovensku:

the whole district of Gelnica,

the whole district of Spišská Nová Ves,

the whole district of Levoča,

in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not included in Part I,

the whole district of Košice-okolie,

the whole district of Rožnava, except the municipalities included in Part I,

the whole city of Košice,

the whole district of Sobrance,

in the district of Vranov nad Topľou, the whole municipalities of Zámutov, Rudlov, Jusková Voľa, Banské, Cabov, Davidov, Kamenná Poruba, Vechec, Čaklov, Soľ, Komárany, Čičava, Nižný Kručov, Vranov nad Topľou, Sačurov, Sečovská Polianka, Dlhé Klčovo, Nižný Hrušov, Poša, Nižný Hrabovec, Hencovce, Kučín, Majerovce, Sedliská, Kladzany and Tovarnianska Polianka, Herrmanovce nad Topľou, Petrovce, Pavlovce, Hanušovce nad Topľou, Medzianky, Radvanovce, Babie, Vlača, Ďurďoš, Prosačov, Remeniny, Skrabské, Bystré, Petkovce, Michalok, Vyšný Žipov, Čierne nad Topľou, Zlatník, Hlinné, Jastrabie nad Topľou, Merník,

the whole district of Prešov,

in the whole district of Sabinov,

in the district of Svidník, the whole municipalities of Dukovce, Želmanovce, Kuková, Kalnište, Lužany pri Ondave, Lúčka, Giraltovce, Kračúnovce, Železník, Kobylince, Mičakovce,

the whole district of Bardejov,

in the district of Stará Ľubovňa, the whole municipalities of Kyjov, Pusté Pole, Šarišské Jastrabie, Čirč, Ruská Voľa nad Popradom, Obručné, Vislanka, Ďurková, Plaveč, Ľubotín, Orlov,

in the district of Revúca, the whole municipalities of Gemer, Tornaľa, Žiar, Gemerská Ves, Levkuška, Otročok, Polina, Rašice, Licince, Leváre, Držkovce, Chvalová, Sekerešovo, Višňové, Gemerské Teplice, Gemerský Sad, Hucín, Jelšava, Nadraž, Prihradzany, Šivetice, Kameňany,

in the district of Rimavská Sobota, the whole municipalities of Abovce, Barca, Bátka, Cakov, Chanava, Dulovo, Figa, Gemerské Michalovce, Hubovo, Ivanice, Kaloša, Kesovce, Kráľ, Lenartovce, Lenka, Neporadza, Orávka, Radnovce, Rakytník, Riečka, Rimavská Seč, Rumince, Stránska, Uzovská Panica, Valice, Vieska nad Blhom, Vlkyňa, Vyšné Valice, Včelince, Zádor, Číž, Štrkovec Tomášovce, Žíp, Španie Pole, Hostišovce, Budikovany, Teplý Vrch, Veľký Blh, Janice, Chrámec, Orávka, Martinová, Bottovo, Dubovec, Šimonovce, Širkovce Drňa, Hostice, Gemerské Dechtáre, Jestice, Petrovce, Dubno, Gemerský Jablonec,

in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities of Ľuboriečka, Muľa, Dolná Strehová, Závada, Pravica, Chrťany, Senné, Brusník, Horná Strehová, Slovenské Kľačany, Vieska, Veľký Lom, Suché Brezovo, Horné Strháre, Dolné Strháre, Modrý Kameň,Veľký Krtíš, Veľké Zlievce, Malé Zlievce, Veľké Stračiny, Malé Stračiny, Bušince, Čeláre, Gabušovce, Zombor, Olováry, Malý Krtíš, Nová Ves

in the district of Lučenec the whole municipalities of Kalonda, Panické Dravce, Halič, Mašková, Lehôtka, Ľuboreč, Jelšovec, Veľká nad Ipľom, Trenč, Rapovce, Mučín, Lipovany.

8.   Německo

Tato uzavřená pásma II v Německu:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Groß Rietz und Birkholz,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide und Tauche,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Stakow, Reicherskreuz, Groß Drewitz, Sembten, Lauschütz, Krayne, Lübbinchen, Grano, Pinnow, Bärenklau, Schenkendöbern und Atterwasch,

Gemeinde Guben mit den Gemarkungen Bresinchen, Guben und Deulowitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Zechin,

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Letschin mit der Gemarkung Sophienthal,

Gemeinde Seelow – östlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Vierlinden – östlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Lindendorf – östlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Fichtenhöhe – östlich der Bahnstrecke RB 60,

Gemeinde Lebus mit den Gemarkungen Lebus und Mallnow – östlich der Bahnstrecke RB 60,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Bad Muskau,

Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L. östlich der Linie: Straßenzug B115/B156 nördlicher Teil (Jämlitzer Weg) bis Abzweig Forstweg, weiter entlang des Wildzaunes: Forstweg – Bautzener Straße – Waldstück „Drachenberge“ – S126 bis B115,

Gemeinde Hähnichen östlich der B115,

Gemeinde Horka nördlich der Bahnstrecke DB6207 „Roßlau (Elbe) – Horka – Grenze DE/PL“,

Gemeinde Neißeaue nördlich der Bahnstrecke DB6207 „Roßlau (Elbe) – Horka – Grenze DE/PL“,

Gemeinde Niesky östlich der B115 und nördlich der Bahnstrecke DB6207 „Roßlau (Elbe) – Horka – Grenze DE/PL“,

Gemeinde Rietschen östlich der B115,

Gemeinde Rothenburg/O.L. nördlich der Bahnstrecke DB6207 „Roßlau (Elbe) – Horka – Grenze DE/PL“,

Gemeinde Weißkeißel östlich der B115 sowie Gebiet westlich der B115 und nördlich der S126 (Friedhof).

ČÁST III

1.   Bulharsko

Tato uzavřená pásma III v Bulharsku:

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the whole region of Pleven,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Ruse,

the whole region of Shumen,

the whole region of Silistra,

the whole region of Sliven,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Vidin,

the whole region of Varna,

the whole region of Veliko Tarnovo,

the whole region of Vratza,

in Burgas region:

the whole municipality of Burgas,

the whole municipality of Kameno,

the whole municipality of Malko Tarnovo,

the whole municipality of Primorsko,

the whole municipality of Sozopol,

the whole municipality of Sredets,

the whole municipality of Tsarevo,

the whole municipality of Sungurlare,

the whole municipality of Ruen,

the whole municipality of Aytos.

2.   Lotyšsko

Tato uzavřená pásma III v Lotyšsku:

Aizputes novada Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,

Kuldīgas novada, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296,

Skrundas novada Rudbāržu, Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasts (izņemot pagasta daļa no Skrundas uz ziemeļiem no autoceļa A9 un austrumiem no Ventas upes), Skrundas pilsēta,

Vaiņodes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106.

3.   Litva

Tato uzavřená pásma III v Litvě:

Jurbarko rajono savivaldybė: Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos,

Kauno rajono savivaldybė: Čekiškės seniūnija, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,

Kėdainių rajono savivaldybė: Pernaravos seniūnija ir Josvainių seniūnijos pietvakarinė dalis tarp kelio Nr. 229 ir Nr. 2032,

Plungės rajono savivaldybė: Alsėdžių, Babrungo, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos ir Ariogalos miesto seniūnijos,

Skuodo rajono savivaldybės: Barstyčių, Notėnų ir Šačių seniūnijos.

4.   Polsko

Tato uzavřená pásma III v Polsku:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Bisztynek i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

gminy Łukta, Morąg, Miłakowo, część gminy Małdyty położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy Miłomłyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7, część gminy wiejskiej Ostróda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 oraz na północ od drogi nr 16, część miasta Ostróda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr w powiecie ostródzkim,

powiat olecki,

gminy Barczewo, Gietrzwałd, Jeziorany, Jonkowo, Dywity, Dobre Miasto, Purda, Stawiguda, Świątki, część gminy Olsztynek położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S51 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Ameryka oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą S51 do północnej granicy gminy, łączącej miejscowości Mańki – Mycyny – Ameryka w powiecie olsztyńskim,

powiat miejski Olsztyn,

w województwie podlaskim:

część gminy Bakałarzewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 653 biegnącej od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 1122B oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1122B biegnącą od drogi 653 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 1124B i następnie na południowy - zachód od drogi nr 1124B biegnącej od skrzyżowania z drogą 1122B do granicy z gminą Raczki w powiecie suwalskim,

w województwie mazowieckim:

gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły, część gminy Górzno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Łąki i Górzno biegnącą od wschodniej granicy gminy, następnie od miejscowości Górzno na południe od drogi nr 1328 W biegnącej do drogi nr 17, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od drogi nr 17 do zachodniej granicy gminy przez miejscowości Józefów i Kobyla Wola w powiecie garwolińskim,

część gminy Iłża położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 w powiecie radomskim,

gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim,

gminy Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów i Sienno w powiecie lipskim,

w województwie lubelskim:

powiat tomaszowski,

gminy Białopole, Dubienka, Kamień, Żmudź, część gminy Dorohusk położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L, część gminy Leśniowice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 1839L w powiecie chełmskim,

gmina Rudnik i część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

powiat zamojski,

powiat miejski Zamość,

powiat biłgorajski,

powiat hrubieszowski,

gminy Dzwola i Chrzanów w powiecie janowskim,

gmina Serokomla w powiecie łukowskim,

gminy Abramów, Kamionka, Michów, Lubartów z miastem Lubartów, Firlej, Jeziorzany, Kock, Ostrówek w powiecie lubartowskim,

gminy Kłoczew, Stężyca, Ułęż i część gminy Ryki położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie ryckim,

gmina Baranów w powiecie puławskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Horyniec – Zdrój, Narol i Stary Dzików w powiecie lubaczowskim,

gminy Kuryłówka, Nowa Sarzyna, miasto Leżajsk, część gminy wiejskiej Leżajsk położona na północ od miasta Leżajsk oraz część gminy wiejskiej Leżajsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę San, w powiecie leżajskim,

gminy Krzeszów, Rudnik nad Sanem, część gminy Harasiuki położona na południe od linii wyznaczona przez drogę nr 1048 R, część gminy Ulanów położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Tanew, część gminy Nisko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 oraz na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 19, część gminy Jeżowe położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie niżańskim,

gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Laszki, Wiązownica, Pawłosiów, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim,

gmina Stubno w powiecie przemyskim,

część gminy Kamień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie rzeszowskim,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, miasto Przeworsk, część gminy wiejskiej Przeworsk położona na wschód od miasta Przeworsk i na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 biegnącą od granicy z gminą Tryńcza do granicy miasta Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1594R biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zarzecze oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 1617R oraz 1619R biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie przeworskim,

w województwie lubuskim:

gminy Nowa Sól i miasto Nowa Sól, Otyń oraz część gminy Kożuchów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na wschód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowe granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powiecie nowosolskim,

gminy Babimost, Czerwieńsk, Kargowa, Świdnica, Zabór, część gminy Bojadła położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy i część gminy Sulechów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 w powiecie zielonogórskim,

część gminy Niegosławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim,

powiat miejski Zielona Góra,

gminy Skąpe, Szczaniec i Zbąszynek w powiecie świebodzińskim,

gminy Bobrowice, Dąbie, Krosno Odrzańskie i część gminy Bytnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F w powiecie krośnieńskim,

część gminy Trzciel położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie międzyrzeckim,

w województwie wielkopolskim:

gmina Zbąszyń, część gminy Miedzichowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Nowy Tomyśl położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie nowotomyskim,

gmina Siedlec w powiecie wolsztyńskim,

część gminy Rakoniewice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie grodziskim,

gminy Chocz, Czermin, Gołuchów, Pleszew i część gminy Gizałki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 w powiecie pleszewskim,

część gminy Grodziec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 w powiecie konińskim,

gminy Blizanów, Stawiszyn, Żelazków w powiecie kaliskim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Jerzmanowa, Żukowice, część gminy Kotla położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, część miasta Głogów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,

gminy Gaworzyce, Radwanice i część gminy Przemków położona na północ od linii wyznaczonej prze drogę nr 12 w powiecie polkowickim,

w województwie świętokrzyskim:

część gminy Brody położona na wschód od linii kolejowej biegnącej od miejscowości Marcule i od północnej granicy gminy przez miejscowości Klepacze i Karczma Kunowska do południowej granicy gminy w powiecie starachowickim.

5.   Rumunsko

Tato uzavřená pásma III v Rumunsku:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Bistrița Năsăud,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Suceava

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Județul Maramureş.

6.   Slovensko

Tato uzavřená pásma III na Slovensku:

the whole district of Trebišov.

7.   Itálie

Tato uzavřená pásma III v Itálii:

tutto il territorio della Sardegna.


PŘÍLOHA II

POSÍLENÁ OPATŘENÍ BIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTI V ZAŘÍZENÍCH PRO CHOVANÁ PRASATA NACHÁZEJÍCÍCH SE V UZAVŘENÝCH PÁSMECH I, II A III

(podle čl. 16 odst. 1 písm. b) bodu i))

1.   

Na zařízení pro chovaná prasata nacházející se v uzavřených pásmech I, II a III umístěných v dotčených členských státech se použijí níže uvedená posílená opatření biologické bezpečnosti podle čl. 16 odst. 1 písm. b) bodu i) v případě povoleného přemísťování zásilek:

a)

prasat chovaných v uzavřených pásmech I, II a III mimo uvedená pásma, jak je stanoveno v článcích 22, 23, 24, 25, 28 a 29;

b)

zárodečných produktů získaných od prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené pásmo, jak je stanoveno v článcích 31 a 32;

c)

vedlejších produktů živočišného původu získaných z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II mimo uvedené pásmo, jak je stanoveno v článcích 35 a 37;

d)

čerstvého masa a masných výrobků, včetně střívek, získaných z prasat chovaných v uzavřených pásmech II a III mimo uvedená pásma, jak je stanoveno v článcích 38, 39 a 40.

2.   

Provozovatelé zařízení pro chovaná prasata nacházejících se v uzavřených pásmech I, II a III umístěných v dotčených členských státech v případě povoleného přemísťování mimo uvedená pásma zajistí, aby v zařízeních pro chovaná prasata byla uplatňována tato posílená opatření biologické bezpečnosti:

a)

nesmí docházet k žádnému přímému ani nepřímému kontaktu mezi chovanými prasaty a přinejmenším:

i)

jinými chovanými prasaty z jiných zařízení;

ii)

volně žijícími prasaty;

b)

vhodná hygienická opatření, jako je výměna oděvu a obuvi při vstupu do prostor, kde jsou prasata chována, a při jejich opuštění;

c)

mytí a dezinfekce rukou a dezinfekce obuvi při vstupu do prostor, kde jsou prasata chována;

d)

absence jakéhokoli kontaktu s chovanými prasaty po dobu nejméně 48 hodin po jakékoli lovecké činnosti související s volně žijícími prasaty nebo jakémkoli jiném kontaktu s volně žijícími prasaty;

e)

zákaz vstupu neoprávněných osob nebo dopravních prostředků do zařízení, včetně prostor, kde jsou prasata chována;

f)

náležité vedení záznamů o osobách a dopravních prostředcích vstupujících do zařízení, kde jsou prasata chována;

g)

prostory a budovy zařízení, kde jsou prasata chována, musí:

i)

být konstruovány tak, aby žádná jiná zvířata nemohla vstoupit do prostor a budov nebo se dostat do kontaktu s chovanými prasaty či jejich krmivem a stelivem;

ii)

umožňovat mytí a dezinfekci rukou;

iii)

umožňovat čištění a dezinfekci prostor;

iv)

mít při vstupu do prostor, kde jsou prasata chována, vhodná zařízení pro výměnu obuvi a oděvu;

h)

odolné ohrazení alespoň u prostor, kde jsou prasata chována, a budov, kde se přechovává krmivo a stelivo;

i)

musí být zaveden plán biologické bezpečnosti schválený příslušným orgánem dotčeného členského státu s ohledem na profil zařízení a vnitrostátní právní předpisy; uvedený plán biologické bezpečnosti musí obsahovat alespoň:

i)

vytvoření „čistých“ a „špinavých“ úseků pro pracovníky vhodných pro typologii daného zemědělského podniku, jako jsou šatny, sprchy, jídelna;

ii)

zavedení a případně přezkum logistických opatření pro vstup nových chovaných prasat do zařízení;

iii)

postupy pro čištění a dezinfekci prostor, přepravu, vybavení a osobní hygienu;

iv)

v příslušných případech pravidla týkající se potravin pro pracovníky na místě a zákaz držení prasat pracovníky;

v)

specializovaný periodický program zvyšování informovanosti pro pracovníky v zařízení;

vi)

zavedení a případně přezkum logistických opatření s cílem zajistit řádné oddělení jednotlivých epizootologických jednotek a zabránit přímému nebo nepřímému kontaktu prasat s vedlejšími produkty živočišného původu a jinými jednotkami;

vii)

postupy a pokyny pro vymáhání požadavků biologické bezpečnosti během výstavby nebo opravy prostor či budov;

viii)

interní audit nebo sebehodnocení pro vymáhání opatření biologické bezpečnosti.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU